Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία, που είναι η τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ, έχει σαν στόχο την προστασία των εργαζοµένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία, που είναι η τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ, έχει σαν στόχο την προστασία των εργαζοµένων"

Transcript

1 Οδηγία 86/188/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Μαΐου 1986 σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής που καταρτίστηκε µετά από διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στους χώρους εργασίας (1), τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιµώντας: ότι τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1978 και της 27ης Φεβρουαρίου 1984 σχετικά µε τα προγράµµατα δράσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε θέµατα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (4) προβλέπουν τη λειτουργία ειδικών εναρµονισµένων διαδικασιών σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στο θόρυβο ότι τα µέτρα που έχουν ληφθεί σ' αυτόν τον τοµέα διαφέρουν από το ένα κράτος στο άλλο και ότι αναγνωρίζεται η επείγουσα ανάγκη εναρµόνισης και βελτίωσης των διατάξεων αυτών ότι, σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει έκθεση σε υπερβολική στάθµη θορύβου και ότι, ως εκ τούτου, πολλοί εργαζόµενοι εκτίθενται σε ένα δυνητικό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους ότι, µε τη µείωση της έκθεσης στο θόρυβο, ελαττώνεται ιδίως ο κίνδυνος για µείωση της ακοής εξαιτίας του θορύβου ότι, όταν η στάθµη του θορύβου στη θέση εργασίας προκαλεί κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, ο περιορισµός της έκθεσης στο θόρυβο µειώνει τον κίνδυνο αυτό, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τον περιορισµό του θορύβου ότι η µείωση της στάθµης θορύβου στην εργασία επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερα µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων, ήδη από το σχεδιασµό των εγκαταστάσεων καθώς και µε την επιλογή υλικών, διαδικασιών και µεθόδων εργασίας που δηµιουργούν λιγότερο θόρυβο ότι η µείωση αυτή πρέπει να συντελείται κατά προτεραιότητα στην πηγή του θορύβου ότι η παροχή και η χρήση ωτοασπίδων αποτελεί αναγκαίο συµπληρωµατικό µέτρο της µείωσης του θορύβου στην πηγή του, όταν η έκθεση δεν µπορεί να αποφευχθεί λογικά µε άλλα µέσα ότι ο θόρυβος περιλαµβάνεται στους παράγοντες για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1980 περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη διάρκεια της εργασίας σε χηµικά, φυσικά και βιολογικά µέσα (5) ότι τα άρθρα 3 και 4 της εν λόγω οδηγίας προβλέπουν τη δυνατότητα καθορισµού οριακών τιµών και άλλων ειδικών διατάξεων για τους εξεταζόµενους παράγοντες ότι πρέπει να διευκρινισθούν ορισµένες τεχνικές πλευρές και να επανεξετασθούν υπό το φως της εµπειρίας που αποκτήθηκε, καθώς και της προόδου που πραγµατοποιήθηκε στον τεχνικό και επιστηµονικό τοµέα ότι η κατάσταση που επικρατεί σήµερα στα κράτη µέλη δεν επιτρέπει τον καθορισµό µιας τιµής έκθεσης στο θόρυβο, κάτω από την οποία δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για την ακοή των εργαζοµένων ότι οι σηµερινές επιστηµονικές γνώσεις σχετικά µε τις επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση στο θόρυβο, εκτός από τις επιπτώσεις στην ακοή, δεν επιτρέπουν τον καθορισµό των επιπέδων ασφαλείας µε ακρίβεια ότι, ωστόσο, η µείωση του θορύβου θα µειώσει τον κίνδυνο ασθενειών που δεν συνδέονται µε µια πάθηση της ακοής ότι η παρούσα οδηγία περιλαµβάνει διατάξεις οι οποίες θα πρέπει να επανεξετασθούν µε βάση την κτηθείσα πείρα και την εξέλιξη των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων στον τοµέα αυτό, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

2 Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία, που είναι η τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ, έχει σαν στόχο την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που απειλούν την ακοή τους και, στο µέτρο που το προβλέπει ρητά, την υγεία και την ασφάλειά τους, περιλαµβανοµένης και της πρόληψης ανάλογων κινδύνων που διατρέχουν ή ενδέχεται να διατρέξουν από την έκθεση στο θόρυβο κατά την εργασία. 2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλους τους εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένων όσων εκτίθενται σε ακτινοβολίες που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της συνθήκης Ευρατόµ, εκτός από τους εργαζοµένους στις θαλάσσιες και στις εναέριες µεταφορές. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι όροι «εργαζόµενοι στις θαλάσσιες και στις εναέριες µεταφορές» αφορούν το πλήρωµα σκαφών και αεροσκαφών. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο θα εξετάσει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990, τη δυνατότητα να εφαρµοστεί η παρούσα οδηγία και στους εργαζοµένους στις θαλάσσιες και στις εναέριες µεταφορές. 3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών µελών να εφαρµόζουν ή να θεσπίζουν, τηρουµένων των διατάξεων της συνθήκης, νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που θα εξασφαλίζουν, όπου αυτό είναι δυνατό, µεγαλύτερη προστασία των εργαζοµένων ή/και θα αποσκοπούν στη µείωση της στάθµης του θορύβου κατά την εργασία επενεργώντας στην πηγή του, προκειµένου ιδίως να επιτυγχάνονται τιµές έκθεσης στο θόρυβο έτσι ώστε να αποφεύγονται οι µη αναγκαίες οχλήσεις. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας οι όροι που αναφέρονται κατωτέρω νοούνται ως εξής: 1. Ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζοµένου L EP, d Η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζοµένου εκφράζεται σε db (Α) µε την εξίσωση: // L EP, d = LAeq, Te + 10 log10 // Te To // όπου: // LAeq, Te = 10 log10 // { // 1 Te // l // Te o // [ // pa (t ) po // ] // 2 // dt // } // 1.2 // Te // η ηµερήσια διάρκεια της ατοµικής ηχοέκθεσης ενός εργαζοµένου // To // 8 ώρες= δευτερόλεπτα // po // 20 µpa, // pa // η τιµή σε Pa (Pascal) της στιγµιαίας Α-σταθµισµένης ηχητικής πίεσης στην οποία εκτίθεται, στον αέρα, υπό ατµοσφαιρική πίεση, ένα άτοµο που θα µπορούσε να µετακινείται κατά την εργασία από ένα σηµείο σε ένα άλλο ή να είναι ακίνητο. Προσδιορίζεται µε µετρήσεις που διενεργούνται στις θέσεις όπου βρίσκονται τα αυτιά του ατόµου κατά την εργασία, κατά προτίµηση τη στιγµή της απουσίας του, χρησιµοποιώντας τεχνική που να ελαχιστοποιεί την επίδραση στο ηχητικό πεδίο. // // Σε περίπτωση που το µικρόφωνο πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στο σώµα του ατόµου, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρµογές, ώστε να είναι δυνατό να καθοριστεί µια ισοδύναµη ηχητική πίεση αδιατάρακτου ηχητικού πεδίου. Η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση δεν λαµβάνει υπόψη την επίδραση οποιουδήποτε ατοµικού ακοοπροστατευτικού µέσου, που θα µπορούσε να έχει χρησιµοποιηθεί. 2. Εβδοµαδιαίος µέσος όρος των ηµερήσιων τιµών L EP, w Ο εβδοµαδιαίος µέσος όρος των ηµερήσιων τιµών υπολογίζεται µε την εξής εξίσωση: // L EP, w = 10 log10 // [ // 1 5 // m Σ k=1 // 100,1 ( L EP, d ) k // ] // όπου (L EP, d ) k είναι οι τιµές της L EP, d για καθεµία από τις ηµέρες εργασίας της υπόψη εβδοµάδας. Άρθρο 3 1. Ο θόρυβος κατά την εργασία εκτιµάται και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, µετριέται, προκειµένου να επισηµανθούν οι εργαζόµενοι και οι τόποι εργασίας τους οποίους αφορά η παρούσα οδηγία και να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρµόζονται οι επί µέρους διατάξεις της. 2. Η εκτίµηση και η µέτρηση του θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προγραµµατίζονται και πραγµατοποιούνται κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα υπό την ευθύνη του εργοδότη. Κάθε δειγµατοληψία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της ηµερήσιας ατοµικής ηχοέκθεσης

3 του εργαζοµένου. Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι και όργανα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στις υφιστάµενες συνθήκες, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τα χαρακτηριστικά του µετρουµένου θορύβου, τη διάρκεια της έκθεσης, τους παράγοντες του περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά των οργάνων µέτρησης. Πρέπει επίσης να επιτρέπουν να καθορίζονται τα µεγέθη που ορίζονται στο άρθρο 2 και να διαπιστώνεται αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, γίνεται υπέρβαση των τιµών που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. 3. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η ατοµική ηχοέκθεση αντικαθίσταται από το θόρυβο που µετριέται στη θέση εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, το κριτήριο της ατοµικής ηχοέκθεσης αντικαθίσταται, για τους σκοπούς των άρθρων 4 έως 10, από την ηχοέκθεση στις θέσεις όπου βρίσκονται οι εργαζόµενοι για καθηµερινή διάρκεια εργασίας, αλλά για διάρκεια τουλάχιστον οκτώ ωρών. Τα κράτη µέλη µπορούν εξάλλου να προβλέπουν ότι κατά τη µέτρηση του θορύβου θα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο παλµικός θόρυβος. 4. Οι εργαζόµενοι ή/και οι αντιπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση συνεργάζονται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική, για την εκτίµηση και τη µέτρηση που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Αυτή η εκτίµηση ή µέτρηση αναθεωρούνται, όταν ευλόγως πιστεύεται ότι δεν είναι ορθές ή όταν έχει επέλθει ουσιώδης µεταβολή στην εργασία. 5. Η καταγραφή και η διατήρηση των στοιχείων που προκύπτουν κατ' εφαρµογή του παρόντος άρθρου εξασφαλίζεται κατάλληλα σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική. Ο ιατρός ή/και η υπεύθυνη αρχή καθώς και οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική. Άρθρο 4 1. Όταν η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζοµένου ή η µέγιστη τιµή της στιγµιαίας µη σταθµισµένης ηχητικής πίεσης είναι πιθανό να υπερβούν τα 85 db (A) και τα 200 Pa (1) αντίστοιχα, λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι: α) στους εργαζόµενους ή/και στους αντιπροσώπους τους στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση παρέχεται κατάλληλη ενηµέρωση και ενδεχοµένως εκπαίδευση για: - τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχει η ακοή τους από τη ηχοέκθεση, - τα µέτρα που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, - την υποχρέωσή τους να συµµορφώνονται µε τα προστατευτικά και προληπτικά µέτρα σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, - τη χρησιµοποίηση ατοµικών ακοοπροστατευτικών µέσων και το ρόλο της παρακολούθησης της λειτουργίας της ακοής σύµφωνα µε το άρθρο 7 β) οι εργαζόµενοι ή/και οι αντιπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στα αποτελέσµατα της εκτίµησης και µέτρησης του θορύβου που έχουν διενεργηθεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 3 και µπορούν να λάβουν διευκρινίσεις για τη σηµασία των αποτελεσµάτων αυτών. 2. Στις θέσεις εργασίας όπου η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση του εργαζοµένου είναι δυνατό να υπερβαίνει τα 85 db (A), οι εργαζόµενοι πρέπει να ενηµερώνονται κατάλληλα για το που και πότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6. Στις θέσεις εργασίας όπου η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση του εργαζοµένου είναι δυνατό να υπερβαίνει τα 90 db (A) ή όπου η µέγιστη τιµή της στιγµιαίας µη σταθµισµένης ηχητικής πίεσης τα 200 Pa, η ενηµέρωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον είναι εύλογα εφικτό, πρέπει να παίρνει τη µορφή κατάλληλης σήµανσης. Επιπλέον, οι θέσεις αυτές πρέπει να οριοθετούνται και η είσοδος σ' αυτές πρέπει να υπόκειται σε περιορισµούς, αν ο κίνδυνος της ηχοέκθεσης το δικαιολογεί και αν τα µέτρα αυτά είναι εύλογα εφικτά. Άρθρο 5 1. Οι κίνδυνοι που δηµιουργούνται από την ηχοέκθεση πρέπει να µειώνονται στο κατώτατο εύλογα εφικτό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα µέτρα ελέγχου του θορύβου ιδίως στην πηγή. 2. Όταν η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζοµένου ή η µέγιστη τιµή της στιγµιαίας µη

4 σταθµισµένης ηχητικής πίεσης υπερβαίνουν τα 90 db (A) και τα 200 Pa αντίστοιχα: α) προσδιορίζονται οι λόγοι αυτών των υπερβάσεων και ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρµόζει ένα πρόγραµµα τεχνικών µέτρων ή/και µέτρων οργάνωσης της εργασίας για να µειωθεί, εφόσον αυτό είναι εύλογα εφικτό, η ηχοέκθεση των εργαζοµένων β) οι εργαζόµενοι και οι αντιπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση ενηµερώνονται επαρκώς για τις υπερβάσεις αυτές και τα µέτρα που ελήφθησαν κατ' εφαρµογή του στοιχείου α). Άρθρο 6 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, όταν η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζόµενου ή η µέγιστη τιµή της στιγµιαίας µη σταθµισµένης ηχητικής πίεσης υπερβαίνουν τα 90 db (A) και τα 200 Pa αντίστοιχα, πρέπει να χρησιµοποιούνται ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέσα. 2. Όταν η ηχοέκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ενδεχόµενο να υπερβεί τα 85 db (Α), πρέπει να τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέσα. 3. Τα ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέσα πρέπει να παρέχονται σε επαρκή αριθµό από τον εργοδότη, η δε επιλογή του τύπου αυτών των µέσων γίνεται σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους εργαζοµένους, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική. Τα ακοοπροστατευτικά µέσα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στον κάθε εργαζόµενο και στις συνθήκες εργασίας του λαµβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την υγεία του. Θεωρούνται κατάλληλα και επαρκή, σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, αν, εφόσον χρησιµοποιούνται σωστά, ο κίνδυνος για την ακοή µπορεί εύλογα να αναµένεται λογικά ότι θα είναι µικρότερος από τον κίνδυνο που προέρχεται από την ηχοέκθεση, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο Αν η εφαρµογή του παρόντος άρθρου δηµιουργεί κίνδυνο ατυχήµατος, ο κίνδυνος αυτός πρέπει να µειώνεται, στο µέτρο που αυτό είναι εύλογα εφικτό, µε τα κατάλληλα µέτρα. Άρθρο 7 1. Όταν δεν είναι εύλογα εφικτή η µείωση της ηµερήσιας ατοµικής ηχοέκθεσης ενός εργαζοµένου σε λιγότερο από 85 db (A), ο εν λόγω εργαζόµενος δικαιούται παρακολούθησης της λειτουργίας της ακοής του από το γιατρό ή υπό την ευθύνη του γιατρού και, αν αυτός το κρίνει αναγκαίο, από ειδικευµένο γιατρό. Οι λεπτοµέρειες της παρακολούθησης αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και την πρακτική που ακολουθούν. 2. Στόχος της παρακολούθησης αυτής είναι η διάγνωση οποιασδήποτε µείωσης της ακοής που οφείλεται στο θόρυβο και η διατήρηση της λειτουργίας της ακοής. 3. Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης της λειτουργίας της ακοής των εργαζοµένων φυλάσσονται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική. Οι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσµατα που τους αφορούν στο βαθµό που το επιτρέπει η εθνική νοµοθεσία και πρακτική. 4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα έτσι ώστε, στα πλαίσια της παρακολούθησης, ο υπεύθυνος γιατρός ή/και η υπεύθυνη αρχή να δίνουν κατάλληλες υποδείξεις για τα ατοµικά προστατευτικά ή προληπτικά µέτρα που πρέπει ενδεχοµένως να ληφθούν. Άρθρο 8 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι: α) κατά το σχεδιασµό, την κατασκευή ή/και την πραγµατοποίηση νέων εγκαταστάσεων (νέα εργοστάσια, εγκαταστάσεις ή µηχανήµατα, ουσιαστικές επεκτάσεις ή τροποποιήσεις υφισταµένων εργοστασίων ή εγκαταστάσεων, αντικατάσταση εγκαταστάσεων ή µηχανηµάτων) τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 β) όταν µια νέα διάταξη (εργαλείο, µηχάνηµα, συσκευή κλπ.) που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί κατά την εργασία ενδέχεται να προκαλέσει στον εργαζόµενο που τη χρησιµοποιεί µε τον ενδεδειγµένο τρόπο κατά το συµβατικό οκτάωρο εργασίας, ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ίση ή ανώτερη από 85 db (A) ή µια στιγµιαία µη σταθµισµένη ηχητική πίεση ίση ή ανώτερη από 200 Pa, θα υπάρχει διαθέσιµη επαρκής πληροφόρηση για τον προκαλούµενο θόρυβο σε συγκεκριµένες συνθήκες χρησιµοποίησης. 2. Το Συµβούλιο θα θεσπίσει, µετά από πρόταση της Επιτροπής, τις προδιαγραφές, όταν αυτό είναι εύλογα εφικτό, σύµφωνα µε τις οποίες η διάταξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1

5 στοιχείο β), εφόσον χρησιµοποιείται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο, δεν προκαλεί θόρυβο που είναι ενδεχόµενο να αποτελέσει κάποιο κίνδυνο για την ακοή. Άρθρο 9 1. Στην περίπτωση που σε µια θέση εργασίας λόγω των χαρακτηριστικών της, η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση του εργαζοµένου κυµαίνεται σηµαντικά από τη µια ηµέρα εργασίας στην άλλη, τα κράτη µέλη µπορούν κατ' εξαίρεση να επιτρέπουν, για τους εργαζοµένους που ασχολούνται σε ειδικές εργασίες, παρεκκλίσεις από το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 παράγραφος 1, αλλά µόνον υπό την προϋπόθεση ότι ο εβδοµαδιαίος µέσος όρος ηχοέκθεσης του εργαζοµένου, όπως προκύπτει από κατάλληλο έλεγχο, δεν υπερβαίνει την οριακή τιµή που καθορίζεται στις εν λόγω διατάξεις. 2. α) Σε εξαιρετικές καταστάσεις, που δεν είναι εύλογα εφικτό να µειωθεί, µε τεχνικά µέσα ή µε µέτρα οργάνωσης της εργασίας, η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση σε τιµές κάτω από 90 db (A) και να εξασφαλισθεί ότι τα ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 6 είναι επαρκή και κατάλληλα κατά την έννοια της παραγράφου 3 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν παρεκκλίσεις από τη διάταξη αυτή για περιορισµένα χρονικά διαστήµατα, που µπορούν όµως να ανανεώνονται. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιµοποιούνται ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέσα που παρέχουν τον υψηλότερο βαθµό προστασίας που είναι εύλογα εφικτός. β) Επιπλέον, τα κράτη µέλη µπορούν κατ' εξαίρεση να επιτρέπουν, για τους εργαζόµενους που ασχολούνται σε ειδικές εργασίες, παρεκκλίσεις από το άρθρο 6 παράγραφος 1, αν η εφαρµογή αυτής της διάταξης επιφέρει αύξηση του συνολικού κινδύνου που διατρέχει η υγεία ή/και η ασφάλεια των εργαζοµένων αυτών και αν η µείωση του κινδύνου αυτού µε άλλα µέσα δεν είναι εύλογα εφικτή. γ) Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) πρέπει να συνοδεύονται από όρους που θα εξασφαλίζουν, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν απ' αυτές. Επανεξετάζονται περιοδικά και ανακαλούνται, µόλις αυτό είναι εύλογα εφικτό. δ) Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν κάθε δύο χρόνια στην Επιτροπή κατάλληλη γενική επισκόπηση των παρεκκλίσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β). Η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά τα κράτη µέλη µε τον ενδεδειγµένο τρόπο. Άρθρο 10 Το Συµβούλιο επανεξετάζει την παρούσα οδηγία, µετά από πρόταση της Επιτροπής, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την πρόοδο των επιστηµονικών γνώσεων και της τεχνολογίας καθώς και την πείρα που θα έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή της οδηγίας αυτής, µε σκοπό την περαιτέρω µείωση των κινδύνων τους οποίους συνεπάγεται η έκθεση στο θόρυβο. Στα πλαίσια αυτής της επενεξέτασης, το Συµβούλιο θα προσπαθήσει να θεσπίσει, µετά από πρόταση της Επιτροπής, ενδείξεις για τη µέτρηση του θορύβου, ακριβέστερες από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι. Άρθρο 11 Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε, πριν από τη λήψη µέτρων για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, να ζητείται η γνώµη των οργανώσεων των εργαζοµένων και των εργοδοτών, καθώς και να µπορούν οι αντιπρόσωποι των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση, όταν υπάρχουν, να εξασφαλίζουν την εφαρµογή τους ή να συµβάλλουν σ' αυτή. Άρθρο Η µέτρηση του θορύβου και η παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζοµένων πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε µεθόδους που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 αντίστοιχα. 2. Στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ αναγράφονται ενδείξεις για τη µέτρηση του θορύβου και την παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζοµένων. Προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο σύµφωνα µε την οδηγία 80/1107/ΕΟΚ και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 αυτής. Άρθρο Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

6 Ωστόσο, όσον αφορά την Ελληνική ηµοκρατία και την Πορτογαλική ηµοκρατία, η εφαρµοζόµενη ηµεροµηνία είναι η 1η Ιανουαρίου Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά τα άλλα κράτη µέλη. Άρθρο 14 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 12 Μαΐου Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος W. F. van EEKELEN (1) ΕΕ αριθ. C 289 της , σ. 1, και ΕΕ αριθ. C 214 της , σ. 11. (2) ΕΕ αριθ. C 46 της , σ. 130, και ΕΕ αριθ. C 117 της , σ. 5. (3) ΕΕ αριθ. C 23 της , σ. 36. (4) ΕΕ αριθ. C 165 της , σ. 1, και ΕΕ αριθ. C 67 της , σ. 2. (5) ΕΕ αριθ. L 327 της , σ. 8. (1) 140 db ως προς 20 µpa. Εφόσον η µέγιστη τιµή της Α σταθµισµένης ηχητικής πίεσης, µετρούµενη σε ηχόµετρο µε χαρακτηριστικό χρονικής στάθµισης Ι ( Impulse) (σύµφωνα µε το IEC 651), δεν υπερβαίνει τα 130 db (ΑΙ), µπορεί να γίνει δεκτό ότι η µέγιστη τιµή της στιγµιαίας µη σταθµισµένης ηχητικής πίεσης δεν υπερβαίνει τα 200 Pa. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Α. 1. Γενικά Τα µεγέθη που αναφέρονται στο άρθρο 2: i) είτε µετρούνται απευθείας µε ολοκληρωτικά ηχόµετρα, ii) είτε υπολογίζονται µε βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της ηχητικής πίεσης και της διάρκειας της ηχοέκθεσης. Οι µετρήσεις µπορούν να γίνονται στις θέσεις εργασίας των εργαζοµένων ή µε τη βοήθεια οργάνων που προσαρτώνται πάνω στο άτοµο. Το σηµείο όπου γίνονται οι µετρήσεις καθώς και η διάρκεια των µετρήσεων αυτών πρέπει να είναι τα ενδεδειγµένα, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισµός της ηχοέκθεσης κατά τη διάρκεια της ηµέρας εργασίας. 2. Τεχνικός εξοπλισµός 2.1. Αν χρησιµοποιείται ολοκληρωτικό ηχόµετρο µέσου όρου, θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του δηµοσιεύµατος IEC 804. Αν χρησιµοποιούνται ηχόµετρα, θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του δηµοσιεύµατος IEC 651. Θα προτιµούνται όργανα που διαθέτουν δείκτη υπερφόρτωσης. Αν η µέθοδος µέτρησης περιλαµβάνει, ως ενδιάµεσο στάδιο, την εγγραφή δεδοµένων σε µαγνητοταινία, τότε κατά την ανάλυσή τους θα λαµβάνονται υπόψη τα ενδεχόµενα σφάλµατα που οφείλονται στις διαδικασίες εγγραφής και αναπαραγωγής Το όργανο που χρησιµοποιείται για την απευθείας µέτρηση της µέγιστης τιµής (κορυφοτιµής) της στιγµιαίας µη σταθµισµένης ηχητικής πίεσης θα έχει σταθερά χρόνου ανόδου όχι µεγαλύτερη από τα 100 µs Όλα τα όργανα θα βαθµονοµούνται σε εργαστήριο κατά τα ενδεδειγµένα χρονικά διαστήµατα. 3. Μετρήσεις 3.1. ιεξάγεται επιτόπου έλεγχος στην αρχή και στο τέλος κάθε ηµέρας µετρήσεων Η µέτρηση της ηχητικής πίεσης θα πρέπει να γίνεται κατά προτίµηση σε αδιατάρακτο ηχητικό πεδίο στη θέση εργασίας (δηλαδή χωρίς να βρίσκεται εκεί το ενδιαφερόµενο άτοµο) και το µικρόφωνο πρέπει να είναι τοποθετηµένο στο σηµείο ή στα σηµεία όπου βρίσκεται κανονικά το πιο εκτεθειµένο αυτί. Αν η παρουσία του ενδιαφερόµενου ατόµου είναι απαραίτητη: i) το µικρόφωνο θα πρέπει να τοποθετείται σε µια απόσταση από το κεφάλι του που να µειώνει, κατά το δυνατόν, την επίδραση της ηχοπερίθλασης και της απόστασης στη

7 µετρούµενη τιµή (0,1 m είναι µια καλή απόσταση), ii) αν το µικρόφωνο πρέπει να τοποθετηθεί πολύ κοντά στο σώµα, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρµογές, ώστε να είναι δυνατό να προσδιορίζεται µια ισοδύναµη ηχητική πίεση αδιατάρακτου ηχητικού πεδίου Εν γένει, τα χαρακτηριστικά χρονικής στάθµισης «S» και «F» είναι αξιόπιστα, εφόσον το χρονικό διάστηµα της µέτρησης είναι µεγάλο σε σχέση µε τη σταθερά χρόνου της στάθµισης που έχει επιλεγεί, αλλά δεν ενδείκνυται για τον προσδιορισµό του LAeq, Te όταν η στάθµη του θορύβου παρουσιάζει ιδιαίτερα γρήγορες διακυµάνσεις Έµµεση µέτρηση της ηχοέκθεσης: Το αποτέλεσµα της απευθείας µέτρησης του LAeq, Te µπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση, εφόσον είναι γνωστή η διάρκεια της ηχοέκθεσης και µετρηθούν οι περιοχές τιµών της ηχοστάθµης που µπορούν να προσδιοριστούν σαφώς δειγµατοληπτική µέθοδος και στατιστική κατανοµή µπορούν να αποδειχθούν χρήσιµες. 4. Ακρίβεια της µέτρησης του θορύβου και του προσδιορισµού της ηχοέκθεσης Ο τύπος των χρησιµοποιούµενων οργάνων και η τυπική απόκλιση των αποτελεσµάτων επηρεάζουν την ακρίβεια της µέτρησης. Κατά τη σύγκριση µε µια οριακή τιµή θορύβου, η ακρίβεια της µέτρησης είναι εκείνη που καθορίζει την περιοχή των τιµών των ενδείξεων, όταν δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση για το αν έχουν ξεπεραστεί οι οριακές τιµές. Αν δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση, η µέτρηση πρέπει να επαναληφθεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Οι ακριβέστερες µετρήσεις επιτρέπουν τη λήψη απόφασης σε όλες τις περιπτώσεις. Β. Οι µικρής διάρκειας µετρήσεις µε απλά ηχόµετρα είναι απόλυτα ικανοποιητικές στην περίπτωση εργαζοµένων που επιδίδονται, χωρίς να αλλάζουν θέση, σε επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες που παράγουν, σε γενικές γραµµές, τις ίδιες στάθµες ευρυζωνικού θορύβου όλη την ηµέρα. Όταν όµως η ηχητική πίεση στην οποία εκτίθεται ένας εργαζόµενος παρουσιάζει διακυµάνσεις που εκτείνονται σε µεγάλη περιοχή σταθµών ή/και έχουν ακανόνιστα χρονικά χαρακτηριστικά, ο προσδιορισµός της ηµερήσιας ατοµικής ηχοέκθεσης ενός εργαζόµενου γίνεται όλο και πιο περίπλοκος στην περίπτωση αυτή, η ορθότερη µέθοδος συνίσταται στη µέτρηση της ηχοέκθεσης καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας µε ολοκληρωτικό ηχόµετρο. Όταν ένα ολοκληρωτικό ηχόµετρο που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του δηµοσιεύµατος IEC 804 (το οποίο καλύπτει ικανοποιητικά την περίπτωση της µέτρησης της ισοδύναµης στάθµης της ηχητικής πίεσης παλµικού θορύβου) τηρεί τουλάχιστον τις απαιτήσεις του τύπου 1 και έχει δεόντως βαθµονοµηθεί σε εργαστήριο πρόσφατα, και αν το µικρόφωνο έχει τοποθετηθεί σωστά (βλέπε σηµείο 3.2), τα αποτελέσµατα επιτρέπουν, πλην εξαιρέσεων, να ληφθεί απόφαση για το αν έχει γίνει υπέρβαση µιας δεδοµένης ηχοέκθεσης (πρβ. σηµείο 4), ακόµα και σε περίπλοκες καταστάσεις. Εποµένως, η µέθοδος αυτή έχει γενική εφαρµογή και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος αναφοράς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζοµένων λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 1. Η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την πρακτική της ιατρικής της εργασίας και να περιλαµβάνει: - αν χρειάζεται, µια αρχική εξέταση που θα πραγµατοποιείται πριν από την έκθεση στο θόρυβο ή στην αρχή της έκθεσης, - περιοδικές εξετάσεις κατά διαστήµατα που θα ποικίλλουν ανάλογα µε τη σοβαρότητα του κινδύνου και θα ορίζονται από το γιατρό. 2. Κάθε εξέταση θα πρέπει να συνίσταται τουλάχιστον σε ωτοσκόπηση, σε συνδυασµό µε ακοοµετρικό έλεγχο, που θα περιλαµβάνει ακοοµέτρηση κατωφλίου αερόφερτου καθαρού τόνου σύµφωνα µε το σηµείο Η αρχική εξέταση θα πρέπει να περιλαµβάνει και το ιατρικό ιστορικό η αρχική ωτοσκόπηση και ο ακοοµετρικός έλεγχος πρέπει να επαναλαµβάνοναι εντός δώδεκα µηνών. 4. Η περιοδική εξέταση θα πρέπει να πραγµατοποιείται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια εφόσον η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση του εργαζόµενου παραµένει µικρότερη από 90 db

8 (Α). 5. Οι εξετάσεις θα πρέπει να πραγµατοποιούνται από τα αρµόδια πρόσωπα σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική και µπορούν να οργανώνονται κατά διαδοχικά στάδια (προκαταρκτική εξέταση, εξέταση από ειδικευµένο γιατρό). 6. Ο ακοοµετρικός έλεγχος θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO , που συµπληρώνονται ως εξής: Η ακοοµέτρηση καλύπτει επίσης τη συχνότητα Hz η στάθµη του θορύβου του περιβάλλοντος επιτρέπει τη µέτρηση της στάθµης κατωφλίου ακοής ίσης προς 0 db σε σχέση µε το πρότυπο ISO Ωστόσο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλες µέθοδοι, αρκεί να δίνουν συγκρίσιµα αποτελέσµατα.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 85/91 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 38/Α/18-3-1991) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2089 Κ.Δ.Π. 230/2002 Αρ. 3601,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2089 Κ.Δ.Π. 230/2002 Αρ. 3601, Ε.Ε. Παρ. III(I) 2089 Κ.Δ.Π. 230/2002 Αρ. 3601,10.5.2002 Αριθμός 230 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 42/38 Ο ΗΓΙΑ 2003/10/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006)

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο2. 1. Κάθε Μέλος µπορεί, αφού

Άρθρο2. 1. Κάθε Μέλος µπορεί, αφού ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 148 "Για την προστασία των εργαζοµένων από τους επαγγελµατικούς κινδύνους που οφείλονται στη µόλυνση τους αέρα, στο θόρυβο και στους κραδασµούς µέσα στους χώρους εργασίας" Η Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ.

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ. Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

;hfj οτκοττούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,;g.i fifao-.

;hfj οτκοττούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,;g.i fifao-. - 2723 Ε.Ε. Παρ. 111(1) ;Κ.Δ.Π. 317/2006 Αρ. 4124, 28.7.2006 Αριθμός 317 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία αϊτό το Θόρυβο) Κανονισμοί του 2006 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 25 Ιανουαρίου 2002 PE 305.762/9-31 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 9-31 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 305.762) Helle Thorning-Schmidt

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.06.2001 COM(2001) 318 τελικό 2001/0135 (COD) ΤΟΜΟΣ II Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 106 της 14/04/1994 σ. 0022 Πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος 1. Θόρυβος Θόρυβος είναι κάθε υπερβολικός ή ανεπιθύμητος ήχος ο οποίος προκαλεί στον αποδέκτη άνθρωπο δυσφορία ή ακόμα και απώλεια ακοής. Δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.5.2005 COM(2005) 189 τελικό 1992/0449 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

υπό τη στέγη τους ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

υπό τη στέγη τους ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0546/2001 1992/0449A(COD) EL 13/11/2001 Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 29 Οκτωβρίου 2001 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/96/0496 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 368 της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ι~} ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ι~} ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 332/2005 ι~} ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ Αρ. 4015 της 22ας ΙΟΥ ΑΙ ΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 332 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 1992/(0449(COD) 6 εκεµβρίου 2001 ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 9 Ιουνίου 2008 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Μαΐου 1997

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Μαΐου 1997 19. 9. 97 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων I 256/ 13 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 1997 όσον αφορά τα ερωτηματολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

όζοντος που αναφέρεται στο σημείο 4 του Παραρτήματος Ι, πέραν παράρτημα ι.

όζοντος που αναφέρεται στο σημείο 4 του Παραρτήματος Ι, πέραν παράρτημα ι. Ε.Ε. Παρ. III(I) 5665 Κ.Δ.Π. 530/2002 Αρ. 3650,1.11.2002 Αριθμός 530 Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ατμοσφαιρική Ρύπανση από το Όζον) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0156 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.2.2001 COM(2001) 100 τελικό 2001/0056 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2002) 158),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2002) 158), P5_TA(2002)0529 Πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

η οδηγία 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 1988 περί προσεγγίσεως των

η οδηγία 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 1988 περί προσεγγίσεως των Οδηγία του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές (97/C 267/01) COM(97)

Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές (97/C 267/01) COM(97) Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές /* COM/97/0313 τελικό - CNS 97/0171 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 267 της 03/09/1997 σ. 0001 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.7.2005. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0293/2001 02/07/2001 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο της 25ης Ιουνίου 2001 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.2.26 COM(25) 539 τελικό 25/215 (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σύσταση για Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009) 570 τελικό 2009/0158 (CNB) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.10.2011 2011/0152(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0273/1999 29/11/1999 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση (EK) αριθ..../1999 η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 15 Νοεµβρίου 1999για την έκδοση Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν 11. 10. 95 I EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 243/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 95/22/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1995 που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/270/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/270/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής απεικόνισης (πέµπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

- τα ύδατα έκπλυσης, ψύξης ή συµπύκνωσης και άλλες ιλύες και υγρά απόβλητα που

- τα ύδατα έκπλυσης, ψύξης ή συµπύκνωσης και άλλες ιλύες και υγρά απόβλητα που Οδηγία 92/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης εκεµβρίου 1992 για τον καθορισµό των διαδικασιών εναρµόνισης των προγραµµάτων περιορισµού της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα της βιοµηχανίας διοξειδίου του

Διαβάστε περισσότερα

εργαζοµένων στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο

εργαζοµένων στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο Οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Σεπτεµβρίου 1983 για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 360 της 17/12/1994 σ. 0013 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα