Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L σ.39. «Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου», Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελάχιστων Απαιτήσεων Ασφάλειας για τις Σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Νόμος του Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «ανάλυση κινδύνου» σημαίνει τη διαδικασία ανάλυσης κινδύνου σε σχέση με οποιαδήποτε σήραγγα που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόμου «Αρμόδιος Ασφάλειας» σημαίνει το άτομο που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία «Διαχειριστής Σήραγγας» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, που ορίζεται δυνάμει του

2 άρθρου 5 του παρόντος Νόμου Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 228, , σ.01. «Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο» σημαίνει το οδικό δίκτυο που ορίζεται στο Τμήμα 2 του Παραρτήματος Ι της Απόφασης 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και όπως αυτό παρουσιάζεται σε χάρτες και περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ της εν λόγω Απόφασης «Διοικητική Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων «εργοδοσία» σημαίνει την Διοικητική Αρχή «μήκος σήραγγας» σημαίνει το μήκος της μακρύτερης λωρίδας κυκλοφορίας, το οποίο υπολογίζεται βάσει του πλήρως κλειστού τμήματος της σήραγγας «σήραγγα» σημαίνει κάθε σήραγγα του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου που βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας «υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης» σημαίνει όλες τις υπηρεσίες, που παρεμβαίνουν σε περίπτωση ατυχήματος στη σήραγγα, περιλαμβανομένης της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των σωστικών συνεργείων, καθώς επίσης και αυτές που αποτελούν μέρος του προσωπικού της σήραγγας και 2

3 «Φορέας Επιθεώρησης» σημαίνει τον κλάδο της Διοικητικής Αρχής, που έχει την αρμοδιότητα επιθεώρησης και συντήρησης του τμήματος του οδικού δικτύου, στο οποίο βρίσκεται η σήραγγα. Πεδίο εφαρμογής. 3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για όλες τις σήραγγες, οι οποίες έχουν μήκος πάνω από πεντακόσια (500) μέτρα, είτε αυτές λειτουργούν, είτε βρίσκονται υπό κατασκευή ή στο στάδιο της μελέτης. Αρμόδιος Ασφάλειας. 4.-(1) Για κάθε σήραγγα, ο Διαχειριστής Σήραγγας, μετά από προηγούμενη έγκριση της Διοικητικής Αρχής, διορίζει έναν Αρμόδιο Ασφάλειας. (2) Ο Αρμόδιος Ασφάλειας συντονίζει τη λήψη όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας, για την εξασφάλιση της ασφάλειας όλων όσοι χρησιμοποιούν τη σήραγγα, καθώς και του προσωπικού λειτουργίας της σήραγγας. (3) Ο Αρμόδιος Ασφάλειας μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού της σήραγγας ή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, είναι ανεξάρτητος σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της σήραγγας και δε δέχεται οδηγίες από την εργοδοσία για τα θέματα αυτά. Διαχειριστής Σήραγγας. 5. Ο Διαχειριστής Σήραγγας ορίζεται από το Διευθυντή της Διοικητικής Αρχής και είναι αρμόδιος για τη διαχείριση κάθε σήραγγας, σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν αυτή βρίσκεται, είτε δηλαδή στο στάδιο μελέτης, είτε στο στάδιο κατασκευής, είτε στο στάδιο λειτουργίας της: 3

4 Νοείται ότι η ίδια η Διοικητική Αρχή μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του Διαχειριστή Σήραγγας. Αρμόδια αρχή. 6. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου είναι η Διοικητική Αρχή. Μέτρα ασφάλειας. Παράρτημα Ι. 7.-(1) Η Διοικητική Αρχή έχει την ευθύνη της εφαρμογής, της διασφάλισης και της τήρησης όλων των μέτρων ασφάλειας κάθε σήραγγας και μεριμνά ώστε κάθε σήραγγα να ανταποκρίνεται στις στοιχειώδεις απαιτήσεις και στα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται στο Παράρτημα I. (2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, όταν κάποιες από τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, μπορούν να τηρηθούν μόνο με τεχνικές λύσεις, οι οποίες είτε δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν είτε η εφαρμογή τους συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος, η Διοικητική Αρχή μπορεί να αποδεχθεί την εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων μείωσης του κινδύνου, εφόσον τα μέτρα αυτά μπορούν να επιτύχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. (3) Για τη διακρίβωση της αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών μέτρων, που αναφέρονται στο εδάφιο (2), ακολουθείται η διαδικασία ανάλυσης κινδύνου, που προβλέπεται στο άρθρο 16. Ευθύνες και αρμοδιότητες της Διοικητικής Αρχής. 8.-(1) Όλες οι σήραγγες τίθενται σε λειτουργία από τη Διοικητική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ. 4

5 (2) Η Διοικητική Αρχή δύναται να αναστέλλει ή να περιορίζει τη λειτουργία μιας σήραγγας, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας και να προσδιορίζει τους όρους, υπό τους οποίους μπορούν να αποκαθίστανται οι συνθήκες λειτουργίας και κανονικής κυκλοφορίας στη σήραγγα αυτή. (3) Η Διοικητική Αρχή μεριμνά για: (α) Την εκτέλεση τακτικών δοκιμών και επιθεωρήσεων των σηράγγων (β) τον καθορισμό των απαιτήσεων ασφάλειας που σχετίζονται με τις δοκιμές και επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) (γ) την εφαρμογή οργανωτικών και επιχειρησιακών σχεδίων, περιλαμβανομένων και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, τα οποία απαιτούνται για τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (δ) τον καθορισμό της διαδικασίας για το άμεσο κλείσιμο μιας σήραγγας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και (ε) την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων μείωσης του κινδύνου. Ευθύνες και αρμοδιότητες του Διαχειριστή 9.-(1) Για κάθε ατύχημα ή άλλο σημαντικό περιστατικό που συμβαίνει σε σήραγγα, ο Διαχειριστής Σήραγγας εκπονεί έκθεση συμβάντος, την οποία και διαβιβάζει στον Αρμόδιο 5

6 Σήραγγας. Ασφάλειας, στη Διοικητική Αρχή και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που συνέβη το ατύχημα ή το περιστατικό. (2) Όταν συντάσσεται έκθεση έρευνας, ο Διαχειριστής Σήραγγας διαβιβάζει την έκθεση αυτή στον Αρμόδιο Ασφάλειας, στη Διοικητική Αρχή και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που ο ίδιος παρέλαβε την έκθεση. (3) Στην έκθεση έρευνας αναλύονται οι περιστάσεις του ατυχήματος ή του περιστατικού που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καθώς και τα συμπεράσματα που μπορούν να συναχθούν από αυτό. Ευθύνες και αρμοδιότητες του Αρμόδιου Ασφάλειας. 10. Ο Αρμόδιος Ασφάλειας: (α) Διασφαλίζει το συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και συμμετέχει στην εκπόνηση των επιχειρησιακών σχεδίων (β) συμμετέχει στον προγραμματισμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των έκτακτων μέτρων (γ) συμμετέχει στη διαμόρφωση των σχεδίων ασφάλειας και των προδιαγραφών της δομής, του εξοπλισμού και της λειτουργίας, τόσο αναφορικά με τις νέες σήραγγες όσο και με τις μετατροπές των υφιστάμενων 6

7 (δ) προβαίνει στον έλεγχο κατάρτισης του επιχειρησιακού προσωπικού και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και συμμετέχει στην οργάνωση ασκήσεων, οι οποίες διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ε) παρέχει συμβουλές για την έναρξη της χρήσης, της κατασκευής, του εξοπλισμού και της λειτουργίας των σηράγγων (στ) προβαίνει στον έλεγχο της συντήρησης και επισκευής της κατασκευής και του εξοπλισμού της σήραγγας και (ζ) συμμετέχει στην αξιολόγηση κάθε ατυχήματος ή άλλου σημαντικού περιστατικού, που αναφέρεται στο άρθρο 9. Ευθύνες και αρμοδιότητες του Φορέα Επιθεώρησης. 11.-(1) Ο Φορέας Επιθεώρησης διενεργεί επιθεωρήσεις, αξιολογήσεις και δοκιμές στις σήραγγες. (2) Ο Φορέας Επιθεώρησης είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από το Διαχειριστή Σήραγγας. Σήραγγες, των οποίων η μελέτη δεν εγκρίθηκε μέχρι την 1 η Μαΐου Οποιαδήποτε σήραγγα, η μελέτη της οποίας δεν εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχή μέχρι την 1 η Μαΐου 2006, υπόκειται στις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και τίθεται σε λειτουργία με τη διαδικασία του Παραρτήματος ΙΙ. 7

8 Σήραγγες, των οποίων η μελέτη εγκρίθηκε, αλλά δεν άνοιξαν για το κοινό μέχρι την 1 η Μαΐου (1) Σε περίπτωση που η μελέτη μιας σήραγγας εγκρίθηκε, αλλά η σήραγγα δεν άνοιξε για το κοινό μέχρι την 1 η Μαΐου 2006, η Διοικητική Αρχή ελέγχει κατά πόσο η σήραγγα πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, στηριζόμενη ιδίως στο φάκελο ασφάλειας που προβλέπεται στο (2) Όταν η Διοικητική Αρχή κρίνει ότι μια σήραγγα δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, ειδοποιεί το Διαχειριστή της Σήραγγας, αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας, και ενημερώνει σχετικά τον Αρμόδιο Ασφάλειας. (3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), η σήραγγα τίθεται σε λειτουργία με τη διαδικασία του Παραρτήματος ΙΙ. Σήραγγες που λειτουργούν κατά την 1 η Μαΐου (1) Στην περίπτωση που σήραγγα είναι ήδη ανοικτή στο κοινό κατά την 1 η Μαΐου 2006, η Διοικητική Αρχή διενεργεί επιθεώρηση έως την 30 η Οκτωβρίου 2006, με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της σήραγγας προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, με ειδική αναφορά στον φάκελο ασφάλειας, ο οποίος καταρτίζεται δυνάμει του Παραρτήματος ΙΙ. (2) Εφόσον απαιτείται, ο Διαχειριστής της Σήραγγας προτείνει στη Διοικητική Αρχή σχέδιο, για την προσαρμογή της σήραγγας στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και για τα διορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει. (3) Η Διοικητική Αρχή μπορεί να εγκρίνει τα διορθωτικά μέτρα ή να ζητήσει όπως αυτά τροποποιηθούν. 8

9 (4) Μετά τη λήψη των διορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και εφόσον αυτά περιλαμβάνουν οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση της κατασκευής ή της λειτουργίας της σήραγγας, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ, αναφορικά με τη θέση της σήραγγας σε λειτουργία. (5) Η ανακαίνιση σηράγγων πραγματοποιείται σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνεται έως την 1 η Μαΐου (6) Σε περίπτωση που το συνολικό μήκος των κλάδων των υφιστάμενων σηράγγων στο έδαφος της Δημοκρατίας, διαιρούμενο διά του συνολικού μήκους του τμήματος του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η περίοδος που αναγράφεται στο εδάφιο (5) μπορεί να παραταθεί κατά πέντε έτη. Περιοδικές επιθεωρήσεις. 15.-(1) Ο Φορέας Επιθεώρησης διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλες οι σήραγγες πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Διοικητική Αρχή. 2. Το διάστημα, που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών επιθεωρήσεων κάθε σήραγγας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι έτη. 3. Αν η Διοικητική Αρχή, με βάση την έκθεση του Φορέα Επιθεώρησης, κρίνει ότι μια σήραγγα δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ειδοποιεί το Διαχειριστή της Σήραγγας 9

10 και τον Αρμόδιο Ασφάλειας ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας της σήραγγας και καθορίζει τους όρους συνέχισης ή επανέναρξης της λειτουργίας της σήραγγας, οι οποίοι θα ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση των διορθωτικών μέτρων, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς ή όρους ενδεχομένως χρειαστεί. 4. Σε περίπτωση που τα διορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) περιλαμβάνουν οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση στην κατασκευή ή στη λειτουργία της σήραγγας, τότε, μετά τη λήψη των εν λόγω μέτρων, για την επαναλειτουργία της σήραγγας, απαιτείται νέα έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ. Ανάλυση κινδύνου. 16.-(1) Εφόσον απαιτείται, κάθε ανάλυση κινδύνου διενεργείται από φορέα που είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από το Διαχειριστή της Σήραγγας, το δε περιεχόμενο και τα πορίσματα της ανάλυσης περιλαμβάνονται στο φάκελο ασφαλείας που υποβάλλεται στη Διοικητική Αρχή. (2) Κατά την ανάλυση του κινδύνου που προβλέπεται στο εδάφιο (1), λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες σχεδιασμού και οι συνθήκες κυκλοφορίας που επηρεάζουν την ασφάλεια επί της σήραγγας, ιδίως δε τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας, το μήκος της σήραγγας, ο τύπος κυκλοφορίας και η γεωμετρία της σήραγγας, καθώς και ο προβλεπόμενος αριθμός διερχόμενων βαρέων φορτηγών οχημάτων ανά ημέρα. 10

11 Εκθέσεις. 17. Κάθε δυο χρόνια, η Διοικητική Αρχή εκπονεί έκθεση για ενδεχόμενες πυρκαγιές στις σήραγγες, για ατυχήματα, τα οποία θίγουν την ασφάλεια των χρηστών των σηράγγων, καθώς και έκθεση για τη συχνότητα και τα αίτια τέτοιων περιστατικών, τα οποία και αξιολογεί, λαμβάνοντας υπόψη και την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των μέτρων ασφάλειας. Σήμανση σηράγγων. Παράρτημα ΙΙΙ. 18. Για τη σήμανση των σηράγγων, εφαρμόζεται το σύστημα σήμανσης και σημάτων, που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. ΑΧ/ΕΠ. 11

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 23 Νοεμβρίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 230 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3666, 27/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3666, 27/12/2002 Ο περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ KAI ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. L 348/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. 31.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 09/1 Έκδοση 1

Tεύχος 09/1 Έκδοση 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Αναστασία Ασημακοπούλου Αρχιμηχανικός Υπηρεσίας Γραμμής Παρουσίαση του Π.Δ.160/2007 (εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 136(Ι)/2015 136(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/13 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα

23.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/75

23.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/75 23.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/75 ΟΔΗΓΙΑ 2008/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο».

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο». Αριθµ. ΥΓ3α/79602 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/28/ΕΚ της 8ης Απριλίου 2005 «για τον καθορισµό αρχών και λεπτοµερών κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 15.5.2009, σ. 37. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 17.12.2009, σ. 17. (α) διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 886 Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα