Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, (Ι)/2012 Αρ. 4363, (I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 181, , σ. 6 L 17, , σ. 1. (α) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου της 28 ης Ιουνίου 2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2009 του Συμβουλίου της 18 ης Δεκεμβρίου 2008, Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 339, , σ. 1. (β) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία», και Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 267, , σ.1. (γ) «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16 ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2010/14) (2010/597/EU)», Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 110(I) του (I) του Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομίσματος (Παραχάραξη και άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Νομίσματος (Παραχάραξη και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμους του 2004 και 2008 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Νομίσματος (Παραχάραξη και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 2004 έως Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού, σε εδάφιο (1) και την προσθήκη αμέσως μετά του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): «(2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.»

2 2 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: «ακατάλληλα προς κυκλοφορία κέρματα ευρώ σημαίνει κέρματα ευρώ που είναι μεν γνήσια αλλά απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης της γνησιότητάς τους με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό 1210/2010 ή τα κέρματα ευρώ, των οποίων η όψη έχει αισθητά αλλοιωθεί ακατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ σημαίνει τραπεζογραμμάτια ευρώ που αξιολογούνται ως ακατάλληλα για εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία βάσει του ελέγχου καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 2010/597/EU Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Απόφαση 2010/597/EU σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16 ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2010/14) (2010/597/EU), όπως τυχόν συμπληρώνεται από την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας με τίτλο Η περί των Ελέγχων Γνησιότητας και Καταλληλότητας των Τραπεζογραμματίων Ευρώ και η εκ Νέου Θέση Αυτών σε Κυκλοφορία Οδηγία του 2011 Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων σημαίνει το Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων που έχει δημιουργηθεί στην Αστυνομία Κύπρου Κανονισμός 1210/2010 σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία Κανονισμός 1338/2001 σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου της 28 ης Ιουνίου 2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό 44/2009 του Συμβουλίου της 18 ης Δεκεμβρίου 2008

3 3 Κέντρο Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμματίων σημαίνει το Κέντρο Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμματίων που έχει δημιουργηθεί στην Αστυνομία Κύπρου». Αντικατάσταση του άρθρου 14 του βασικού νόμου. 3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 14 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο: «Μέτρα για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων ή κίβδηλων κερμάτων. 14.-(1)(α) Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και οι άλλοι οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στο Άρθρο 6 παράγραφος 1, του Κανονισμού 1338/2001 οφείλουν να παρακρατούν τα τραπεζογραμμάτια ή κέρματα ευρώ τα οποία έχουν λάβει και για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι είναι πλαστά τραπεζογραμμάτια ή κίβδηλα κέρματα και να τα παραδίδουν αμελλητί στο Κέντρο Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμματίων και στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων, αντίστοιχα. (β) Tα ιδρύματα, οι πάροχοι και οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν λάβει και προτίθενται να θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου που περιλαμβάνονται στην Απόφαση 2010/597/EU και να παραδίδουν τα ύποπτα ως πλαστά και τα ακατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ στις αρχές που ορίζονται στην Απόφαση 2010/597/EU. (2) Tα ιδρύματα, οι πάροχοι και οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1210/2010 οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα κέρματα ευρώ που έχουν λάβει και προτίθενται να θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό 1210/2010, και να παραδίδουν τα ύποπτα ως κίβδηλα κέρματα στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων και τα ακατάλληλα προς κυκλοφορία κέρματα ευρώ στην Κεντρική Τράπεζα. (3)(α) Κάθε ύποπτο ως πλαστό τραπεζογραμμάτιο ή κίβδηλο κέρμα, που περιέρχεται με οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή της Κεντρικής Τράπεζας, διαβιβάζεται στο Κέντρο Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμματίων και στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων, αντίστοιχα.

4 4 (β) Κάθε ακατάλληλο προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτιο ή κέρμα ευρώ, που περιέρχεται με οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή του Κέντρου Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμματίων και του Εθνικού Κέντρου Ανάλυσης Κερμάτων, διαβιβάζεται στην Κεντρική Τράπεζα. (4)(α) Η Κεντρική Τράπεζα, για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος άρθρου δύναται να εκδίδει οδηγίες προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τους άλλους οικονομικούς φορείς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ανεξαρτήτως του νομικού πλαισίου υπό το οποίο λειτουργούν. (β) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει oδηγίες για θέματα που αφορούν- (i) τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, (ii) τη διαδικασία αποστολής προς ανάλυση όλων των πλαστών τραπεζογραμματίων ή κίβδηλων κερμάτων, ή των τραπεζογραμματίων ή κερμάτων ευρώ για τα οποία έχουν λόγους να πιστεύουν ότι είναι πλαστά ή κίβδηλα, αντίστοιχα, στο Κέντρο Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμματίων και στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων, αντίστοιχα, (iii) τη διαδικασία αποστολής των ακατάλληλων προς κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων στην Κεντρική Τράπεζα, (iv) τη διαδικασία επιστροφής στα ιδρύματα, στους παρόχους και στους οικονομικούς φορείς των γνήσιων και κατάλληλων για κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ που εντοπίζονται μεταξύ των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ που παραδίδονται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), (v) την επιβολή τελών διεκπεραίωσης ή άλλων τελών σε σχέση με τα ακατάλληλα προς κυκλοφορία κέρματα που παραδίδονται σε αυτήν, και (vi) τον καθορισμό των αναγκαίων στοιχείων,

5 5 πληροφοριών ή/και εγγράφων που πρέπει να συλλέγονται ή/και να φυλάγονται ή/και να υποβάλλονται, για σκοπούς χρησιμοποίησης τους σε περίπτωση ποινικής δίωξης ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. (5) Χωρίς επηρεασμό των άρθρων 12 και 13 του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση - (α) μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις - (i) του παρόντος άρθρου, (ii) της Απόφασης 2010/597/EU, (iii) του Άρθρου 6 του Κανονισμού 1338/2001, (iv) του Κανονισμού 1210/2010, (v) οποιασδήποτε ατομικής ή κανονιστικής διοικητικής πράξης για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής του Κανονισμού 1210/2010, ή/και, (vi) οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, ή (β) σε περίπτωση παροχής παραπλανητικών πληροφοριών για θέματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η Κεντρική Τράπεζα, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το υπαίτιο ίδρυμα, πάροχο ή οικονομικό φορέα, δύναται να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ ( ). (6) Η καλόπιστη παροχή πληροφοριών, αναφορικά με υποψία για παραχαραγμένο νόμισμα καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια προς συμμόρφωση με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, που σκοπό έχουν την καταπολέμηση της παραχάραξης νομίσματος, δεν αποτελούν παράβαση της τήρησης του απορρήτου: Νοείται ότι κανένα ίδρυμα, πάροχος ή οικονομικός φορέας, που προβλέπεται στο εδάφιο (1), διευθυντικό στέλεχος ή μέλος της διοίκησης ή λειτουργός ή εργοδοτούμενος τέτοιου ιδρύματος, παρόχου ή οικονομικού φορέα δεν υπέχει ευθύνης, σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για παροχή τέτοιων πληροφοριών.

6 6 (7) Η από ίδρυμα, πάροχο ή οικονομικό φορέα, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καλόπιστη παρακράτηση και αποστολή, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία, νομίσματος για το οποίο υπάρχει υποψία ότι είναι παραχαραγμένο ή κίβδηλο, δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ευθύνη για το ίδρυμα, τον πάροχο ή τον οικονομικό φορέα αυτό, σε περίπτωση που το νόμισμα αυτό αποδειχθεί αργότερα γνήσιο, ούτε ο διευθυντής, ο λειτουργός ή ο υπάλληλος τέτοιου ιδρύματος, παρόχου ή οικονομικού φορέα υπέχει ευθύνη για αποζημίωση. (8)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους, ακόμη και απροειδοποίητα, στις εγκαταστάσεις των ιδρυμάτων, παρόχων και φορέων, που προβλέπονται στο εδάφιο (1), προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία των μηχανημάτων που διαθέτουν για την επεξεργασία των τραπεζογραμματίων ευρώ, και συγκεκριμένα την τεχνική ικανότητά τους να ελέγχουν τη γνησιότητα και την καταλληλότητα, καθώς και να εντοπίζουν το δικαιούχο του λογαριασμού για τραπεζογραμμάτια ευρώ, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι πλαστά ή/και η γνησιότητα των οποίων δεν μπορεί να πιστοποιηθεί σαφώς. (β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητεί στοιχεία, πληροφορίες ή/και έγγραφα, εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή όχι, που κρίνει απαραίτητα για σκοπούς διεξαγωγής των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο (α) καθώς και να λαμβάνει δείγματα τραπεζογραμματίων ευρώ που έχουν ελεγχθεί, προκειμένου να τα ελέγξει στις εγκαταστάσεις της. (γ) Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία επιτόπιου ελέγχου εντοπιστεί μη συμμόρφωση ιδρύματος, παρόχου ή φορέα, που προβλέπεται στο εδάφιο (1), με την Απόφαση 2010/597/EU, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί από το εν λόγω ίδρυμα, πάροχο ή φορέα τη λήψη, εντός καθορισμένης προθεσμίας, κατάλληλων μέτρων, όπως η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει, προς αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης η άρνηση ιδρύματος, παρόχου ή οικονομικού φορέα, που προβλέπεται στο εδάφιο (1), να συνεργαστεί με την Κεντρική Τράπεζα ως προς τη διενέργεια ελέγχου, θεωρείται ως μη συμμόρφωση. (δ) Μέχρι την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης με την Απόφαση 2010/597/EU, η Κεντρική Τράπεζα δύναται,

7 7 για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να απαγορεύει σε ίδρυμα, πάροχο ή φορέα, που προβλέπεται στο εδάφιο (1), την εκ νέου θέση σε κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ μίας ή περισσότερων ονομαστικών αξιών τις οποίες αφορά η μη συμμόρφωση σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση οφείλεται σε βλάβη του τύπου μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων ευρώ, δύναται να οδηγήσει στη διαγραφή του από τον κατάλογο που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με την Απόφαση 2010/597/EU. (9)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, στα πλαίσια του Άρθρου 6 του Κανονισμού 1210/2010, να διεξάγει ετήσιους επιτόπιους ελέγχους στα ιδρύματα, στους παρόχους και φορείς, που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού, για να επαληθεύσει, μέσω δοκιμασιών ανίχνευσης, την καλή λειτουργία αντιπροσωπευτικού αριθμού των χρησιμοποιούμενων μηχανών επεξεργασίας κερμάτων. (β) Στο πλαίσιο των ετήσιων ελέγχων, η Κεντρική Τράπεζα οφείλει να παρακολουθεί την ικανότητα των προβλεπόμενων στην παράγραφο (α) ιδρυμάτων, παρόχων και φορέων να εξακριβώνουν τη γνησιότητα των κερμάτων ευρώ με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό 1210/2010 για την παρακολούθηση της προβλεπόμενης στην παρούσα παράγραφο ικανότητας, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) ιδρύματα, παρόχους και φορείς την υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο Άρθρο 6 παράγραφος 6 του Κανονισμού 1210/2010. (10) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «πλαστά τραπεζογραμμάτια» και «κίβδηλα κέρματα» σημαίνει τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ, αντίστοιχα, ή αυτά που έχουν τη μορφή τραπεζογραμματίων ή κερμάτων ευρώ, τα οποία είναι αποτέλεσμα δόλιας κατασκευής ή αλλοίωσης.». Αρ. Φακ.: ΣΧΚ/ΝΑ

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα