14SYMV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14SYMV"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :58:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 14SYMV Αλεξάνδρεια Αριθ. Πρωτ: ΣΥΜΒΑΣΗ «έκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (18.450,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ» σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθ. πρωτ: 27055/ τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης του ήµου Αλεξάνδρειας». Στην Αλεξάνδρεια σήµερα ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ., οι παρακάτω συµβαλλοµενοι: 1. Ο ήµος Αλεξάνδρειας µε ΑΦΜ που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, επί της οδού Εθν. Αντίστασης 42, Τ.Κ και νόµιµο εκπρόσωπό του τον ήµαρχο ηµητριάδη Φώτιο, καλούµενος εφεξής «φορέας» 2. Η εταιρία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» µε ΑΦΜ και νόµιµο εκπρόσωπό της τον Μουρελάτο Σπυρίδωνα του ηµητρίου µε ΑΤ: ΑΙ , Πρόεδρο.Σ., ιευθύνοντα Σύµβουλο καλούµενος εφεξής «ανάδοχος» συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: Με την αριθ / µε Α Α: ΒΑΨΛΩΨΠ-ΠΟΙ απόφαση ηµάρχου ήµου Αλεξάνδρειας, αποφασίστηκε η ανάθεση υπηρεσιών µε τίτλο «Αστική επίγεια καταπολέµηση κουνουπιών στο ήµο Αλεξάνδρειας» στην εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, µε έδρα το Φίλυρο Θεσσαλονίκης, θέση Μεζάρια Μετά από τα ανωτέρω ο φορέας, αναθέτει στον ανάδοχο, την εκτέλεση της συγκεκριµένης υπηρεσίας, ο οποίος αναλαµβάνει µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α ) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α / ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141Α / ). 3. Το Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.»,

2 4. Τις διατάξεις Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», 6. Τις διατάξεις του Π.. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ιατάκτες (ΦΕΚ194Α / ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 7. Τη µε αριθ. πρωτ: 27055/ τεχνική έκθεση-προδιαγραφές Αστική επίγεια καταπολέµηση κουνουπιών στο ήµο Αλεξάνδρειας 8. Την αριθµ /739/2010 (ΦΕΚ1291Β / ) Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρ. 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, 9. Την υπ' αριθ.256/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αλεξάνδρειας για τη διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού οικον. έτους 2014 µε τίτλο: Αστική επίγεια καταπολέµηση κουνουπιών στο ήµο Αλεξάνδρειας, σύµφωνα µε την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε α/α 351 στο Μητρώο εσµεύσεων. 10. Την υπ αριθ. Υ1/Γ.Π. οικ / (Α Α: Β4ΜΒΘ-ΧΧΣ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη του κοινού», όπως συµπληρώθηκε µε την υπ αριθ. Υ1/Γ.Π. οικ / (Α Α:ΒΕΑΤΘ-ΞΕ0) όµοια. 11. Την υπ αριθ / Απόφαση ηµάρχου περί έγκρισης της µε αριθ. πρωτ: 27055/ τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών για την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας 12. Την υπ αριθ / Απόφαση ηµάρχου µε Α Α: ΒΑΨΛΩΨΠ-ΠΟΙ περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας στο δεύτερο συµβαλλόµενο 13. Την υπ αριθ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ποσού 1.000,00 Ευρώ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η εφαρµογή του προγράµµατος «Αστική επίγεια καταπολέµηση κουνουπιών στο ήµο Αλεξάνδρειας» θα εκτελείται σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ: 27055/ τεχνική έκθεση-προδιαγραφές που συνέταξε το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης του ήµου Αλεξάνδρειας, που συνηµµένα ακολουθεί την παρούσα σύµβαση, και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. Στην τεχνική έκθεση-προδιαγραφές, αναφέρονται οι ενδεικτικές θέσεις ελέγχου και επεµβάσεων, καθώς και ο τρόπος εφαρµογής του έργου καταπολέµησης των κουνουπιών και η συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από δηµοτικούς πόρους. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΜΟΙΒΗ Ως αµοιβή του αναδόχου ορίζεται το ποσό των ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α. 23%), για την παροχή υπηρεσιών: Αστική επίγεια καταπολέµηση κουνουπιών στο ήµο Αλεξάνδρειας

3 ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η πληρωµή της δαπάνης θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µε το ΦΠΑ µετά την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της υπηρεσίας, και κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών από την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου (ΕΠΠΕ). Η δαπάνη βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. Τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη /νση ιοικητικού Οικονοµικού Γραφείο Προµηθειών. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση η εταιρεία του να εκτελέσει έγκαιρα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µε αριθ. πρωτ: 27055/ τεχνική έκθεση-προδιαγραφές, το πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών στο ήµο Αλεξάνδρειας, σύµφωνα και µε τις υποδείξεις και πάντα σε συνεργασία µε τα αρµόδια Όργανα της αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 5 ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ηµεροµηνία περάτωσης του προγράµµατος: ΑΡΘΡΟ 6 Για όλα τα λοιπά θέµατα αναφορικά µε την παροχή υπηρεσιών η οποία πραγµατοποιείται µε την σύµβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της µε αριθ. πρωτ: 27055/ τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών καθώς επίσης και τα αναφερόµενα στο Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». Μετά από αυτά συντάχθηκε η σύµβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε (3) πρωτότυπα. Συνηµµένα, ως αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης, ακολουθεί η µε αριθ. πρωτ 27055/ Τεχνική έκθεση προδιαγραφές η οποία περιλαµβάνει τον προϋπολογισµό, το τιµολόγιο µελέτης καθώς και τη συγγραφή υποχρεώσεων. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ

4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.30633/ σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ» ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 27055/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην αστική καταπολέµηση των κουνουπιών στο ήµο Αλεξάνδρειας για το έτος Τα κουνούπια αποτελούν σοβαρότατο παράγοντα κινδύνου για την εξάπλωση ασθενειών για τις οποίες είναι διαβιβαστές, όπως ο ιός του υτικού Νείλου, η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός. Επίσης, είναι σηµαντικές οι επιπτώσεις της όχλησης που προκαλούν, στην οικονοµία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του ήµου µας. Τα κουνούπια που συναντώνται στους οικισµούς του ήµου Αλεξάνδρειας, προέρχονται τόσο από τους ορυζώνες και τα αποστραγγιστικά κανάλια του περιαστικού συστήµατος των οικισµών, όσο και από τις εστίες αναπαραγωγής που απαντώνται πέριξ και εντός των οικισµών. Τα προερχόµενα από το αγροτικό και περιαστικό σύστηµα κουνούπια αναµένεται να περιοριστούν σε µεγάλο βαθµό από τις δράσεις προνυµφοκτονίας που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου καταπολέµησης κουνουπιών που θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην ευρύτερη περιοχή των ορυζώνων. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του εκτελούµενου Περιφερειακού έργου καταπολέµησης κουνουπιών το 2014, δεν περιλαµβάνουν εφαρµογές εντός των οικισµών στις εστίες που βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώρους, παρά µόνο στους οικισµούς Κλειδί και Νησέλι. Είναι γνωστό ότι ιδιαίτερα σε εστίες υψηλού οργανικού φορτίου, όπως είναι οι βόθροι και λοιπές εστίες του αστικού συστήµατος, αναπαράγονται κυρίως κουνούπια του γένους Culex που είναι ιδιαίτερα ανθρωπόφιλα, παραµένουν και δραστηριοποιούνται εντός των οικισµών και ενέχονται στη µετάδοση του ιού του υτικού Νείλου και συνεπώς αποτελούν αυξηµένο κίνδυνο για την δηµόσια υγεία. Για το λόγο αυτό κρίνεται σηµαντική η διενέργεια πρόσθετων συµπληρωµατικών εργασιών καταπολέµησης πέραν αυτών του διενεργούµενου έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες αυτές θα επικεντρώνονται εντός των οικισµών και πέριξ αυτών, µε έµφαση στους κατοικηµένους ιδιωτικούς χώρους, συµπεριλαµβανοµένων και των βόθρων. Επίσης για τον περιορισµό των κουνουπιών που αναπαράγονται στους ορυζώνες, ιδιαίτερα µετά την ολοκλήρωση των αεροψεκασµών των ορυζώνων, που όπως κάθε χρόνο αναµένεται να ολοκληρωθούν στο δεύτερο δεκαήµερο του Ιουλίου, και τα οποία στην συνέχεια εισέρχονται και δραστηριοποιούνται εντός των οικισµών, κρίνεται αναγκαία η εφαρµογή δράσεων ακµαιοκτονίας, µικρού όγκου (LV) περιµετρικά ή σε κρίσιµα σηµεία υψηλής συγκέντρωσης εντός των οικισµών. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το ολοκληρωµένο έργο αστικής επίγειας καταπολέµησης κουνουπιών περιλαµβάνει εφαρµογές καταπολέµησης κουνουπιών συµπληρωµατικές ως προς αυτές του Περιφερειακού προγράµµατος, εντοπισµένες εντός του

5 αστικού χώρου των οικισµών του δήµου Αλεξάνδρειας. Συγκεκριµένα προβλέπονται: 1. Εντοπισµός και έλεγχος των εν δυνάµει εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που βρίσκονται εντός των αυλόγυρων κατοικιών (βόθροι, φρεάτια, δοχεία συλλογής νερού, ποτίστρες κα) και εφαρµογές καταστολής µε υγρά και στερεά σκευάσµατα σε µορφή ταµπλέτας σε κατ ελάχιστο 20 οικισµούς του ήµου και οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στο έργο της Π.Κ.Μ. (όπου προβλέπονται το Κλειδί και το Νησέλι). Συγκεκριµένα θα πραγµατοποιηθούν εφαρµογές καταπολέµησης κουνουπιών σε ιδιωτικούς χώρους εντός κατ ελάχιστον 20 οικισµών από τους εξής: Νησί, Λουτρός, Καψόχωρα, Καµποχώρι, Νεοχώρι, Κορυφή, Πλατύ, Τρίκαλα, Βρυσάκι, Κυψέλη, Πλάτανος, Παλαιοχώρι, Λιανοβέργι, Αγκαθιά, Τριλοφιά, Μελίκη, Νεόκαστρο, Ξεχασµένη, Π. Σκυλίτσι, Επισκοπή, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Κεφαλοχώρι, Νησελούδι, Σχοινάς, Πρασινάδα, Άραχος. Ο ελάχιστος αριθµός παρέµβασης σε κατοικίες ανέρχεται σε Εκτέλεση ψεκασµών ακµαιοκτονίας LV (µικρού όγκου), εκνέφωσης ή υπολλειµµατικότητας σε επιλεγµένες θέσεις ανάπαυσης των κουνουπιών. Θέσεις ελέγχου και επεµβάσεων για ακµαιοκτονίες αποτελούν οι χώροι ανάπαυσης των κουνουπιών όπως χώροι µε στάσιµα νερά, περιοχές µε βλάστηση (θάµνοι, καλαµιώνες κ.α.) ή χωµάτινοι αύλακες χωρίς ροή εντός και κυρίως πέριξ των οικισµών του ήµου, ιδιαίτερα σε θέσεις γειτνίασης µε ορυζώνες. Θα πραγµατοποιηθούν κατ ελάχιστο 15 εφαρµογές ακµαιοκτονίας, οι οποίες θα καλύψουν κατ' εκτίµηση περίπου στρέµµατα. Οι δράσεις ακµαιοκτονίας θα πραγµατοποιούνται σε θέσεις και σε χρόνο όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση ακµαίων, βάση δειγµατοληψιών ή µαρτυριών ή ιστορικών δεδοµένων. 3. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο και κατόπιν σχετικού αιτήµατος του ήµου, εφαρµογή πρόσθετων δράσεων προστασίας εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν στους οικισµούς του ήµου κατά την διάρκεια του έργου. 4. Τη διάθεση εγκεκριµένων σκευασµάτων για την προνυµφοκτονία και ακµαιοκτονία. Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατά την εφαρµογή του έργου είναι τα εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την καταπολέµηση κουνουπιών. Οι πραγµατοποιούµενες δράσεις θα συντονίζονται µε αυτές του Περιφερειακού έργου προκειµένου να καλυφθεί το σύνολο του ήµου. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Η µέθοδος εκτέλεσης του έργου συνδυάζει τις δράσεις προνυµφοκτονίας, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι προνύµφες κουνουπιών των αστικών εστιών αναπαραγωγής, µε περιορισµένες και εντοπισµένες δράσεις ακµαιοκτονίας. Ο συνδυασµός των εφαρµογών προνυµφοκτονίας µε περιορισµένη χρήση εφαρµογών ακµαιοκτονίας σε επιλεγµένες θέσεις ανάπαυσης, αναµένεται να επιτύχει την µέγιστη δυνατή µείωση των εντός των οικισµών κουνουπιών. Οι εφαρµογές σε αυλόγυρους κατοικιών θα πραγµατοποιηθούν κατ ελάχιστον σε είκοσι (20) από τους ανωτέρω αναφερόµενους οικισµούς µία φορά κατά την διάρκεια του έργου.

6 Οι επεµβάσεις σε βόθρους θα πραγµατοποιούνται χωρίς πρότερη δειγµατοληψία, µε προνυµφοκτόνα σκευάσµατα στερεάς ή υγρής µορφής, και ταυτόχρονη περιεστιακή ψεκαστική εφαρµογή ακµαιοκτόνου. Οι επεµβάσεις ακµαιοκτονίας θα γίνονται κατόπιν ελέγχου του πληθυσµού των ακµαίων µε παγίδες διοξειδίου του άνθρακα. Η τοποθέτηση των παγίδων θα υποδεικνύεται από την αρµόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου. Η επανάληψη των ψεκασµών θα είναι σε άµεση συνάρτηση των ευρηµάτων από τις δειγµατοληψίες και τους ελέγχους που θα πραγµατοποιούνται. Ο έλεγχος των εφαρµογών θα γίνεται τουλάχιστον ανά 15 ηµέρες, από την αρµόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που θα όρισε ο ήµος και θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και ελέγχου του έργου που θα εκτελείται καθόλη τη χρονική διάρκεια της περιόδου που θα οριστεί. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Η χρονική διάρκεια του προτεινόµενου έργου προβλέπεται να είναι από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης έως 15 Οκτωβρίου ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη CE και να είναι τα εγκεκριµένα και καταγεγραµµένα στο µε αριθ. πρωτ: 12919/151288/ έγγραφο του Τµήµατος Γεωργικών Φαρµάκων, /νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η χρήση κάθε εγκεκριµένου σκευάσµατος θα γίνεται ακολουθώντας πιστά την ετικέτα του και το έντυπο µε τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης του, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητά του αλλά και η ασφάλεια για τον χρήστη, τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ Το προσωπικό που θα διενεργήσει τις σχετικές επεµβάσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, µε εµπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων τόσο στη διενέργεια δειγµατοληψιών προνυµφών όσο και στις αντίστοιχες επεµβάσεις προνυµφοκτονίας ή ακµαιοκτονίας που θα πραγµατοποιηθούν, να λαµβάνει όλα τα µέτρα ατοµικής προφύλαξης κατά τις επεµβάσεις, καθώς και τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας των ανθρώπων, των οικόσιτων και παραγωγικών ζώων και του περιβάλλοντος. Τα αναγκαία µέσα περιλαµβάνουν οχήµατα µετακίνησης Προσωπικού και µεταφοράς ψεκαστικών συστηµάτων, ψεκαστήρες χειρός και επινώτιους, αναλώσιµα εργαλεία δειγµατοληψίας και µέσα ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

7 Οι εργασίες θα πρέπει να προγραµµατίζονται εγκαίρως και να καταχωρούνται σε εβδοµαδιαίο πρόγραµµα το οποίο θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου από την προηγούµενη εβδοµάδα. Οι επεµβάσεις και οι χώροι επέµβασης καταχωρούνται σε εκθέσεις προόδου του έργου και θα παραδίνονται στην αρµόδια Υπηρεσία ελέγχου του ήµου ανά µήνα. Στις εκθέσεις προόδου θα πρέπει να αναφέρεται: 1. Οι ηµεροµηνίες παρουσίας των συνεργείων στους οικισµούς 2. Ο αριθµός επισκέψεων και παρεµβάσεων στις κατοικίες (βόθροι ή άλλες εστίες εντός των αυλόγυρων) ανά οικισµό 3. Οι ακµαιοκτονίες (LV) που πραγµατοποιήθηκαν (αριθµός, ηµεροµηνίες, ψεκασθείσα έκταση και εκτυπωµένες καταγραφές ψεκαστικής πορείας από GPS) 4. Τα σκευάσµατα που χρησιµοποιήθηκαν 5. Τυχόν παρατηρήσεις Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί στην αρµόδια Υπηρεσία του ήµου συνολική έκθεση πεπραγµένων που θα περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν, τα αποτελέσµατα καθώς και ανάλυση των στοιχείων και συµπεράσµατα. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σε κάθε περίπτωση θα εφαρµοστούν πλήρως τα προβλεπόµενα από την εγκύκλιο µε Αριθ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ / του Υπουργείου Υγείας και της συµπληρωµατικής µε αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ / εγκυκλίου είτε αναφέρονται είτε όχι στην παρούσα τεχνική έκθεση. Το µε αριθ. πρωτ: 12919/151288/ έγγραφο του Τµήµατος Γεωργικών Φαρµάκων, /νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων περί εγκεκριµένων σκευασµάτων για την καταπολέµηση των κουνουπιών. Όποια αλλαγή προκύψει σε ότι αφορά σκευάσµατα και τρόπους εφαρµογής τους, καθώς και επιπλέον εφαρµογές για την καταπολέµηση των κουνουπιών θα πρέπει να ακολουθηθεί και θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο του έργου. Η δαπάνη ανέρχεται σε ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% δηλ. συνολικά ,00. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό οικον. έτους 2014 του ήµου (ΚΑ: ) Το CPV της εργασίας είναι: µε περιγραφή «Υπηρεσίες καταπολέµησης επιβλαβών εντόµων». Αλεξάνδρεια Ο συντάξας Στάµος ηµήτριος Η θεωρήσασα Η Προϊσταµένη Οικονοµικών Υπηρεσιών Γιάγκου Καλλιόπη

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27055/ «Αστική επίγεια καταπολέµηση κουνουπιών στο ήµο Αλεξάνδρειας» 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή εργασιών Μ.Μ. Ενδεικτική Τιµή µονάδας Σύνολο σε Ποσότητα σε Υπηρεσίες αστικής επίγειας καταπολέµησης κουνουπιών στο ήµο Αλεξάνδρειας Κατ' αποκοπή , ,00 ΦΠΑ 23% 4.600,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Αλεξάνδρεια Ο συντάξας Η θεωρήσασα Η Προϊσταµένη Οικονοµικών Υπηρεσιών Στάµος ηµήτριος Γιάγκου Καλλιόπη

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27055/ «Αστική επίγεια καταπολέµηση κουνουπιών στο ήµο Αλεξάνδρειας» 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µέθοδος καταπολέµησης κουνουπιών βασίζεται στο συνεχή εντοπισµό, οριοθέτηση, αξιολόγηση και επέµβαση στις εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών και περιλαµβάνει: -Εντοπισµός, έλεγχος των εν δυνάµει εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που βρίσκονται εντός των αυλόγυρων κατοικιών (βόθροι, φρεάτια, δοχεία συλλογής νερού, ποτίστρες κα) και εφαρµογές καταστολής µε υγρά και στερεά σκευάσµατα σε µορφή ταµπλέτας σε κατ ελάχιστο 20 από τους εξής οικισµούς του ήµου: Νησί, Λουτρός, Καψόχωρα, Καµποχώρι, Νεοχώρι, Κορυφή, Πλατύ, Τρίκαλα, Βρυσάκι, Κυψέλη, Πλάτανος, Παλαιοχώρι, Λιανοβέργι, Αγκαθιά, Τριλοφιά, Μελίκη, Νεόκαστρο, Ξεχασµένη, Π. Σκυλίτσι, Επισκοπή, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Κεφαλοχώρι, Νησελούδι, Σχοινάς, Πρασινάδα, Άραχος. Οι εφαρµογές θα πραγµατοποιηθούν µία φορά σε κάθε οικισµό κατά την διάρκεια του έργου. Ο ελάχιστος αριθµός παρέµβασης σε κατοικίες ανέρχεται σε Εφαρµογή ψεκασµών ακµαιοκτονίας υπολλειµµατικότητας (LV) κατ ελάχιστο δεκαπέντε εφαρµογές, σε επιλεγµένες θέσεις ανάπαυσης των κουνουπιών όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση-προδιαγραφές, κατόπιν ελέγχων και σχετικών υποδείξεων από την αναθέτουσα Αρχή (Επιτροπή παρακολούθησης του έργου, Πρόεδροι ηµοτικών/τοπικών Κοινοτήτων). Τιµή εργασιών κατ' αποκοπή ,00 (χωρίς ΦΠΑ 23%). Ο συντάξας Η θεωρήσασα Η Προϊσταµένη Οικονοµικών Υπηρεσιών Στάµος ηµήτριος Γιάγκου Καλλιόπη

10 4. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1ο Αντικείµενο συγγραφής Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εργασία για την καταπολέµηση των κουνουπιών (προνυµφοκτονία και επιλεκτική ακµαιοκτονία) εντός και πέριξ των οικισµών του ήµου Αλεξάνδρειας. Η αστική καταπολέµηση θα αφορά σε: 1. Εντοπισµός και έλεγχος των εν δυνάµει εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που βρίσκονται εντός των αυλόγυρων κατοικιών (βόθροι, φρεάτια, δοχεία συλλογής νερού, ποτίστρες κα) και εφαρµογές καταστολής µε υγρά και στερεά σκευάσµατα σε µορφή ταµπλέτας σε κατ ελάχιστο 20 οικισµούς του ήµου και οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στο έργο της Π.Κ.Μ. (όπου προβλέπονται το Κλειδί και το Νησέλι). Συγκεκριµένα θα πραγµατοποιηθούν εφαρµογές καταπολέµησης κουνουπιών σε ιδιωτικούς χώρους εντός κατ ελάχιστον 20 οικισµών από τους εξής: Νησί, Λουτρός, Καψόχωρα, Καµποχώρι, Νεοχώρι, Κορυφή, Πλατύ, Τρίκαλα, Βρυσάκι, Κυψέλη, Πλάτανος, Παλαιοχώρι, Λιανοβέργι, Αγκαθιά, Τριλοφιά, Μελίκη, Νεόκαστρο, Ξεχασµένη, Π. Σκυλίτσι, Επισκοπή, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Κεφαλοχώρι, Νησελούδι, Σχοινάς, Πρασινάδα, Άραχος. Ο ελάχιστος αριθµός παρέµβασης σε κατοικίες ανέρχεται σε Εκτέλεση ψεκασµών ακµαιοκτονίας LV (µικρού όγκου), εκνέφωσης ή υπολλειµµατικότητας σε επιλεγµένες θέσεις ανάπαυσης των κουνουπιών. Θέσεις ελέγχου και επεµβάσεων για ακµαιοκτονίες αποτελούν οι χώροι ανάπαυσης των κουνουπιών όπως χώροι µε στάσιµα νερά, περιοχές µε βλάστηση (θάµνοι, καλαµιώνες κ.α.) ή χωµάτινοι αύλακες χωρίς ροή εντός και κυρίως πέριξ των οικισµών του ήµου, ιδιαίτερα σε θέσεις γειτνίασης µε ορυζώνες. Θα πραγµατοποιηθούν κατ ελάχιστο 15 εφαρµογές ακµαιοκτονίας, οι οποίες θα καλύψουν κατ' εκτίµηση περίπου στρέµµατα. Οι δράσεις ακµαιοκτονίας θα πραγµατοποιούνται σε θέσεις και σε χρόνο όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση ακµαίων, βάση δειγµατοληψιών ή µαρτυριών ή ιστορικών δεδοµένων. 3. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο και κατόπιν σχετικού αιτήµατος του ήµου, εφαρµογή πρόσθετων δράσεων προστασίας εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν στους οικισµούς του ήµου κατά την διάρκεια του έργου. 4. Τη διάθεση εγκεκριµένων σκευασµάτων για την προνυµφοκτονία και ακµαιοκτονία. Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατά την εφαρµογή του έργου είναι τα εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την καταπολέµηση κουνουπιών. 5. Τη διάθεση 15 τουλάχιστον παγίδων, οι οποίες θα τοποθετηθούν κατόπιν υπόδειξης της Επιτροπής παρακολούθησης, σε επιλεγµένες θέσεις του ήµου.

11 Το πρόγραµµα καταπολέµησης των κουνουπιών αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της µελέτης. Ο ήµος έχει τη δυνατότητα εντός των χρονικών ορίων της σύµβασης χωρίς να υπάρξει αλλαγή του συµβατικού τιµήµατος, να τροποποιήσει τις ποσότητες των εργασιών ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Συγκεκριµένα, να µειώσει την ποσότητα µιας ή περισσοτέρων εργασιών και να αυξήσει ανάλογα µία ή περισσότερες από τις υπόλοιπες εργασίες. Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 1. του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης 2. των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α ), Κύρωση Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3. το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4. του Π 28/80 (ΦΕΚ 1Α ), Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 5. την υπ' αριθ /739/ Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β ), Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 6. την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Υ1/Γ.Π.οικ / (Α Α:Β4ΜΒΘ-ΧΧΣ) 7. την συµπληρωµατική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Υ1/Γ.Π.οικ / (Α Α: ΒΕΑΤΘ-ΞΕ0) Άρθρο 3ο Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Τεχνική έκθεση-προδιαγραφές β. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης γ. Τιµολόγιο δ. Συγγραφή υποχρεώσεων Άρθρο 4ο Χρόνος εκτέλεσης εργασίας Η διάρκεια των εργασιών ξεκινάει από την υπογραφή της σύµβασης και λήγει 15 Οκτωβρίου Άρθρο 5ο Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Ο εντολοδόχος είναι υποχρεωµένος για τα εξής: 1. να διαθέτει άδεια απεντοµώσεων και µυοκτονιών σε κατοικηµένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς

12 και κάθε άλλη άδεια που είναι απαραίτητη σύµφωνα µε τους νόµους για την εκτέλεση των εργασιών 2. να χρησιµοποιεί µόνο τα εγκεκριµένα φάρµακα όπως αυτά ορίζονται στο µε αριθ. πρωτ: 12919/151288/ έγγραφο του Τµήµατος Γεωργικών Φαρµάκων, /νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων περί εγκεκριµένων σκευασµάτων για την καταπολέµηση των κουνουπιών. Αν υπάρξουν αλλαγές των αναφερόµενων φαρµάκων µετά από νέες εγκυκλίους των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης, να προσαρµοστεί υποχρεωτικά στα νέα δεδοµένα, 3. κατά τις επεµβάσεις, να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ατοµικής προφύλαξης από το Προσωπικό και παράλληλα να τηρούνται τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας των ανθρώπων, των οικόσιτων ζώων και του περιβάλλοντος. 4. να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους εργαζόµενους και στα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν 5. να ενηµερώνει ανά ένα µήνα την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου για την εξέλιξη των εργασιών, 6. να ενηµερώνει εγκαίρως την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου και να στέλνει στο τέλος κάθε εβδοµάδας το Πρόγραµµα εφαρµογής της επόµενης εβδοµάδας, 7. να τηρεί εβδοµαδιαία δελτία ελέγχου και παρακολούθησης των εφαρµογών του προγράµµατος όπου θα αναφέρεται η ηµεροµηνία διενέργειας της δειγµατοληψίας ή της εφαρµογής, η ακριβής θέση, η συνολική έκταση αυτής (ή αριθµός κατοικιών), τα σκευάσµατα που χρησιµοποιήθηκαν και τυχόν παρατηρήσεις και να τα παραδίδει στην Υπηρεσία, 8. να παραδώσει κατά την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου, έκθεση πεπραγµένων µε αποτελέσµατα, παρατηρήσεις και συµπεράσµατα, 9. να διαθέτει εξοπλισµό ικανό για την αποτελεσµατική εφαρµογή του έργου, 10.να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά που µπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγµατοποιούµενων εφαρµογών, για τη δηµόσια ασφάλεια στους χώρους των εφαρµογών. 11.Να τηρεί µε ακρίβεια τη σχετική µελέτη 12.Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων και των πάσης φύσεως αστυνοµικών διατάξεων, υποχρεούται δε να ανακοινώνει αµελλητί στο ήµο τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ που απευθύνονται σ' αυτόν ή που του κοινοποιούνται. 13.Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι δικαιολογητικά: α. Άδεια καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων σε κατοικηµένους χώρους, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Να κατατεθεί επικυρωµένο αντίγραφο. β. ήλωση αναλυτικά του απασχολούµενου επιστηµονικού προσωπικού (δασολόγους, γεωπόνους, χηµικούς) και της εµπειρίας του στο αντικείµενο. Η πιστοποίηση της µόνιµης συνεργασίας των εν λόγω επιστηµόνων να αποδεικνύεται από τη σχετική άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών της εταιρίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

13 γ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο. δ. Εµπειρία εκτέλεσης τριών κατ ελάχιστον έργων καταπολέµησης κουνουπιών. Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά. ε. Εξοπλισµό ικανό για την αποτελεσµατική εφαρµογή του έργου. στ. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά που µπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγµατοποιούµενων εφαρµογών. Να κατατεθεί επικυρωµένο αντίγραφο. ζ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για τη δηµόσια ασφάλεια στους χώρους των εφαρµογών. η. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν έγκριση από το Υπουργείο Γεωργίας για χρήση στη δηµόσια υγεία. θ. Ο ανάδοχος να διαθέτει: α) πιστοποίηση του ακολουθούµενου συστήµατος υγιεινής & ασφάλειας ISO 1801 ή άλλο ισοδύναµο, β) πιστοποίηση συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή άλλο ισοδύναµο, γ) πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO ή άλλο ισοδύναµο. ι. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 7 της παρούσας, µε σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της και εν γένει µε το Προσωπικό και τα λοιπά Όργανα της αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις του εντολέα Ο ήµος είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της συγκεκριµένης εργασίας. Άρθρο 7ο Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου Με Απόφαση των αρµόδιων Οργάνων της αναθέτουσας Αρχής ( ηµοτικό Συµβούλιο αριθ. Απόφ. 36/2014, ήµαρχος αριθ. Απόφ. 16/3342/ ) ορίστηκαν τα µέλη και έγινε η συγκρότηση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του Π 28/80 Επιτροπής παραλαβής των εργασιών της σύµβασης. Η Επιτροπή παραλαβής είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την πιστοποίηση και την οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου σύµφωνα µε τα συµβαλλόµενα παραδοτέα κάθε ενέργειας από τον Ανάδοχο και τα ελτία Παρακολούθησης. Υποχρεούται να συνεργάζεται µε τους Προέδρους των ηµοτικών/τοπικών Κοινοτήτων, το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης του ήµου και να δέχεται τις υποδείξεις-παρατηρήσεις αυτών µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των σχετικών δράσεων. Η Επιτροπή Παραλαβής θα πραγµατοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους κατά τη διάρκεια του έργου για τη διαπίστωση της οµαλής διεξαγωγής των εργασιών και θα συντάσσει σχετικά ελτία Παρακολούθησης. Το έργο του αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης από τα αρµόδια Όργανα της αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή παραλαβής, Οικονοµική Επιτροπή). Άρθρο 7ο Ανωτέρα βία

14 Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πληµµύρα, πυρκαγιά, που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. Άρθρο 8ο Αναθεώρηση τιµών Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. Άρθρο 9ο Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών ίση µε το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ, ήτοι 1.000,00 Άρθρο 10ο Τρόπος πληρωµής Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανέρχεται σε ,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Άρθρο 11ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Άρθρο 12ο Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

15 Άρθρο 13ο Λοιπά Με την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος θα ορίσει εκπρόσωπο του έναντι του ήµου και έναν αναπληρωτή αυτού. Ο εκπρόσωπος του αναδόχου πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί κατ' εντολή του σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη σύµβαση, να τον αντιπροσωπεύει σε όλα τα θέµατα και να διευθετεί για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη σύµβαση. Ο συντάξας Η θεωρήσασα Η Προϊσταµένη Οικονοµικών Υπηρεσιών Στάµος ηµήτριος Γιάγκου Καλλιόπη

«Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας»

«Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27055/08-07-2014 «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας»

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -------------------------- Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ------------------------- 13SYMV001771269 2013-12-10 Αλεξάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.02 15:52:13 EET Reason: Location: Athens Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 31-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 16226/1-04-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει διενέργεια εργασίας για την επιλογή αναδόχου με

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει διενέργεια εργασίας για την επιλογή αναδόχου με ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ e-mail : vags@alexpolis.gr ΕΡΓΑΣΙΑ :ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV : 03419100-1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 48 /2013 Αρ. Πρωτ.: 61561 ΕΡΓΟ: Συντήρηση επισκευή γεωτρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8/2017. ΘΕΜΑ : «Παροχή υπηρεσιών ηχολήπτη προς το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για το έτος 2018».

ΜΕΛΕΤΗ 8/2017. ΘΕΜΑ : «Παροχή υπηρεσιών ηχολήπτη προς το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για το έτος 2018». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.12.21 15:32:15 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση υποβρύχιων αντλιών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση υποβρύχιων αντλιών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 70887 / 11-10 - 2012 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (Κ.Α. 35-6117.002)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (Κ.Α. 35-6117.002) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ (Κ.Α. 35-6117.002) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000.00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εργασία: «Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 του Δήμου Αλεξ/πολης από Ορκωτό Λογιστή»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εργασία: «Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 του Δήμου Αλεξ/πολης από Ορκωτό Λογιστή» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Τηλέφωνο: 2551064178, Φαξ: 2551064125 Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Email: karmat@alexpolis.gr

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος, 23.03.2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ. 2196 Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Κάρπαθος, 85700, Δωδεκάνησα Τηλ. 2245360116, Φαξ 2245022556 Πληρ. Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Ε ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Ε ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Ε ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός - Τιµολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΜΗΜΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 157/2016. Εκδήλωση εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμός Μελέτης: 157/2016. Εκδήλωση εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 10/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15 Τ.Κ. 32131 Αριθμός Μελέτης: 157/2016 Εκδήλωση εορτασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:. /. -. - 2016 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Μελέτης: 2/2016

Αριθμ. Μελέτης: 2/2016 Αριθμ. Μελέτης: 2/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή που εκπονείται με εντολή της Διοίκησης και αφορά στον καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 33 /2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης:82/2018 CPV : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης:82/2018 CPV : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αριθµός Μελέτης:82/2018 CPV : 34922100-7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Αριθµός Μελέτης: 82/2018 CPV : 34922100-7

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 26/2017. Πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού Αγίων Θεοδώρων στην Τ.Κ. Παρορίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμός Μελέτης: 26/2017. Πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού Αγίων Θεοδώρων στην Τ.Κ. Παρορίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 9/2/2017 Αριθμός Μελέτης: 26/2017 Πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού Αγίων Θεοδώρων στην Τ.Κ. Παρορίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 182/2017 ΧΟΡΔΙΣΜΑ ΠΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμός Μελέτης: 182/2017 ΧΟΡΔΙΣΜΑ ΠΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμός Μελέτης: 182/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση παροχής υπηρεσιών - εργασιών για το χόρδισμα των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 2/2014 Ηράκλειο 15/12/2014 ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός Μελέτης: 2/2014 Ηράκλειο 15/12/2014 ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 712 02 Αριθμός Μελέτης: 2/2014 Ηράκλειο 15/12/2014 ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Μελέτης: 51/2015

Αριθµ.Μελέτης: 51/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή 19 Ιουνίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Πλ. Βιζυηνού 1 69100 Κοµοτηνή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα Παιδικών Χαρών 2016

Έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα Παιδικών Χαρών 2016 Aριθμ. Μελέτης : 52-2016 Έκδοση πιστοποιητικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Τεχνική Περιγραφή 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης διαπιστευμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τέλος σύμφωνα με το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/ ) κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τέλος σύμφωνα με το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/ ) κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αριθμός Μελέτης : 19/2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.138,15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κομοτηνής δύο ετών, για τα έτη 2018

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/νση: Αγίας Ειρήνης 10- Μυτιλήνη Ταχ. Κωδ: 811 00 Πληροφορίες: Κατσιγίνης Μικές Τηλ: 2251027501( εσωτ 7) Fax: 22510 42329 e-mail: mkatsiginis@gmail.com ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ... Aριθμ. Μελέτης: /2016 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Εκθεση 2. Τεχνική περιγραφή 3. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8/2016. ,00 µε Φ.Π.Α.24% ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ 8/2016. ,00 µε Φ.Π.Α.24% ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π... ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.2310989280 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» Αρ. Μελέτης: 26 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ΦΠΑ (23%): 920,00 ΣΥΝΟΛΟ: 4.920,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 18/09/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. -6206- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: Περγάμου και Ζαλόγγου 65403 Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 712 02 Αριθµός Μελέτης: 1/2012 Ηράκλειο 19/7/2012 ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιµολόγιο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 17/2017. Εκδηλώσεις Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμός Μελέτης: 17/2017. Εκδηλώσεις Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 7/2/2017 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15 Τ.Κ. 32100 Αριθμός Μελέτης: 17/2017 Εκδηλώσεις Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 80759 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Κερατσίνι 30/09/2014. Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Κερατσίνι 30/09/2014. Αρ. Πρωτ. Κερατσίνι 30/09/2014 Αρ. Πρωτ. Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου παρακολούθηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κερατσινίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ποσού ,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ποσού ,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 14SYMV001927737 Ζευγολατιό 2014-03-17 13/3/2014. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ποσού 23.247,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ για Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ω Ν Χ Ο Ρ Τ Ω Ν Δ Ε Ν Δ Ρ Υ Λ Λ Ι Ω Ν Γ Ι Α Α Π Ο Φ Υ Γ Η Π Υ Ρ Κ Α Γ Ι Α Σ Σ Τ Ο Υ Σ Χ Α Δ Α ( Π Π )

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ω Ν Χ Ο Ρ Τ Ω Ν Δ Ε Ν Δ Ρ Υ Λ Λ Ι Ω Ν Γ Ι Α Α Π Ο Φ Υ Γ Η Π Υ Ρ Κ Α Γ Ι Α Σ Σ Τ Ο Υ Σ Χ Α Δ Α ( Π Π ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πληροφορίες. Α. Μιχαλάς Τηλ.& fax 26610-47584 Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ω Ν Χ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηµατοδοτών Αρ. Πρωτ.: 68772

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 68770 /02-10 - 2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 69881 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2014-2015) Aριθµ. Μελέτης : 46/2014 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2014-2015) Aριθµ. Μελέτης : 46/2014 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Τεχνική Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η µεταφορά αλατιού για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 22220 91618 FAX: 22220 71737 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκύρος 10/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩT: 1455 Ο Δήμος Σκύρου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Σύµβουλος τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» Αρ. Μελέτης: 8 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 ΦΠΑ (23%): 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ: 24.600,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Έχοντας υπόψη:

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Έχοντας υπόψη: ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.724 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ημερ 13-5-2016 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσό, Τ.Κ 71601, Ηράκλειο Πληροφορίες: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας. Γιώργος Κατσαντώνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Γενικός Γραμματέας. Γιώργος Κατσαντώνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Νομός Αττικής Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.) Ταχυδρ.Δ/νση: Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι Τηλ.: 210-4015451, Fax: 210-4015452 http://www.pesydap.gr e-mail : syndesm1@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 3546/22-01 2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: 10998/11-03-2016 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 3547 / 22-01-2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική περιγραφή. Συγκεκριμένα η παρεχόμενη υποστήριξη συνοψίζεται στα εξής:

Τεχνική περιγραφή. Συγκεκριμένα η παρεχόμενη υποστήριξη συνοψίζεται στα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝ, ΔΙΑΦΑΝ. & ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aριθµ.:17/2017 Σερρών» «Παροχή υπηρεσιών ηµοτικών Κοινοτήτων του ήµου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Aριθµ.:17/2017 Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 29/2015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 4. Έντυπο προσφοράς 1 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας )

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών CPV 71317210-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. για την επιλογή αναδόχου της εργασίας με τίτλο: «Ηχογράφηση, απομαγνητοφώνηση κτλ πρακτικών Δ.Σ. για το έτος 2017»

ΜΕΛΕΤΗ. για την επιλογή αναδόχου της εργασίας με τίτλο: «Ηχογράφηση, απομαγνητοφώνηση κτλ πρακτικών Δ.Σ. για το έτος 2017» Αρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.55/ 2017 Tίτλος: «Ηχογράφηση, απομαγνητοφώνηση κτλ πρακτικών Δ.Σ. για το έτος 2017» ΜΕΛΕΤΗ για την επιλογή αναδόχου της εργασίας με τίτλο: «Ηχογράφηση, απομαγνητοφώνηση κτλ πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες συντήρησης και καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων που χρησιμοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 26-09-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ EA 13REQ001665117/15-10-2013 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 18/12/2013 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 85206 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΟΡΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ κ.λ.π. ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Π.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΟΡΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ κ.λ.π. ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Π.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 11. 6. 2014 Αρ. Πρωτ. 43036 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΟΡΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ κ.λ.π. ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Π.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η εργασία αφορά τον καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η - Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η - Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΕΡΓΑΣΙΑ : Απομαγνητοφώνηση, αναπαραγωγή ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ & βιβλιοδεσία συνεδριάσεων Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Α. Παχουνδάκη Τηλ. : 22713 50808 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η - Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.722 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ημερ 13-5-2016 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσό, Τ.Κ 71601, Ηράκλειο Πληροφορίες: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

EA 13REQ / ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ.Ε : ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ & ΜΕΛΙΤΕΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

EA 13REQ / ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ.Ε : ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ & ΜΕΛΙΤΕΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Ταχ. Κώδ.: 4910 Τηλ.: 26610-21835 ΚΕΡΚΥΡΑ 30/9/2013 EA 13REQ001672266/18-10-2013 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Καταγραφή ενδείξεων των υδρομετρητών Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Καταγραφή ενδείξεων των υδρομετρητών Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» Αρ. Μελέτης: Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Καταγραφή ενδείξεων των υδρομετρητών Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.942,00 ΦΠΑ (23%): 4.586,66 ΣΥΝΟΛΟ: 24.528,66 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 e-mail: gregkyrs@gmail.com ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27. 4. 2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1967 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών προς τον Δήμο Κυθήρων έτους 2016 Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Σύνολο καθαρής αξίας 6.885,00. ΦΠΑ 1.583,55 Γενικό σύνολο δαπάνης 8.468,55

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Σύνολο καθαρής αξίας 6.885,00. ΦΠΑ 1.583,55 Γενικό σύνολο δαπάνης 8.468,55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Παροχή Υπηρεσιών Μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ήµου Κόνιτσας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Παροχή Υπηρεσιών Μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ήµου Κόνιτσας» Εστίας ήµου Κόνιτσας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 162/2016. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμός Μελέτης: 162/2016. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 21/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15 Τ.Κ. 32131 Αριθμός Μελέτης: 162/2016 Συνδιοργάνωση πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Αριθμ.Μελέτης: 66/2016 Κ.Α. 20.6699.07 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.- ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27536/21-06-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΙΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 196 /2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του Συνδέσµου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας για διάστηµα ενός έτους, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Μελ.: 19/13. Εναπόθεση ογκωδών υλικών Δήμου Ν.Προποντίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Μελ.: 19/13. Εναπόθεση ογκωδών υλικών Δήμου Ν.Προποντίδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασία : Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2017

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2017 CPV: 64110000-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συντάκτης Λασηθιωτάκη Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνος

Η συντάκτης Λασηθιωτάκη Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνος ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Στείρωση θηλυκών σκυλιών Πλήρης ωοθηκο-υστερεκτομή με

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιοι Δέκα : 14/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 17120 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τον έλεχο των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» (ΚΑ 35-6262.010 45-6262.002 70.01-6262.005) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50300 Σιάτιστα Τηλέφωνο: 2465350106 FAX: 2465023270 Σιάτιστα 15/07/2014 Αριθµός Μελέτης: 15692 Κ.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης: 106/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης: 106/2017 εορταστικού (Χριστουγεννιάτικου) διάκοσμου Δήμου Κομοτηνής 2017-18». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων [1] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Συντήρηση κλιµατιστικών 28/6/2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία απομάκρυνσης παράνομα σταθμευμένων οχημάτων

Εργασία απομάκρυνσης παράνομα σταθμευμένων οχημάτων ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Ημερομηνία: 9/3/2017 Αρ. πρωτ:7736 Εργασία απομάκρυνσης παράνομα σταθμευμένων οχημάτων Προϋπολογισμός : 10.000,00 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

CPV ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 1/2015 «Υπηρεσία Αποµαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου για τα έτη 2011, 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aριθμ. Μελέτης : 05/2019 «Παροχή Υπηρεσιών Αποθηκάριου της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002359692 2014-10-23

14REQ002359692 2014-10-23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 6/201 /2016 «ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ)» ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.038,00

ΜΕΛΕΤΗ 6/201 /2016 «ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ)» ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.038,00 ιεύθυνση: Μιαούλη 4 Τριανδρία Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55337 Τηλ. 2310989280 «ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ)» ΜΕΛΕΤΗ 6/201 /2016 ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.038,00 1 ιεύθυνση: Μιαούλη 4, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 142/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 142/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 142/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Κ.Α. Προϋπολογισμού: 15.6615.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΘΕΜΑΤΩΝ E.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΘΕΜΑΤΩΝ E.E. 1 Διανυκτέρευσης στην Πόλη ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ-ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ DIMITROVGRAD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DIVERSIFICATION OF THE TOURISTIC ATTRACTIONS AND PRODUCTS IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Cpv: 50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού παιδικής χαρας Ταχ. /νση: Λεχόβου 4 Συκιές, Θεσσαλονίκη ΤΚ 56626

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 16 /2016 «Εργασίες με μηχανήματα Δήμου Πύδνας Κολινδρού» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ.43/2019. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το 2019

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ.43/2019. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ.43/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Αριθµός Μελέτης: 26/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στη συντήρηση του πάρκου της Αγ. Παρασκευής Κοµοτηνής. Αναλυτικότερα πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα