γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»"

Transcript

1 Αριθμ. Δ6Α/ /ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/ ) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α ΕΞ2012/ (Β' 2828) και Δ6Α ΕΞ2013/ αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α'2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α'265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». β) Του εδ. β' της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» δ) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (Α'285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». στ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α'259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών(Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα

2 κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α'98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» θ) Την υπ' αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2012 / (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ6Α ΕΞ2012/ (Β'2525) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ6Α ΕΞ2012/ (Β3042) και Δ6Α ΕΞ2013/ όμοιες αποφάσεις. 2. Την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης κρίσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αποτρέπουν τη μετάβαση φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ., για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και την αποδοτικότερη λειτουργία του φορολογικού μηχανισμού. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2013 ύψους ,96 ευρώ λόγω μη αναστολής λειτουργίας έξι (6) Δ.Ο.Υ. και η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ23120 (υποκατηγορία 0800) και του ΕΦ23110 (ΚΑΕ 0215). Η δαπάνη που προκαλείται για τα επόμενα έτη, είναι ύψους ευρώ ετησίως περίπου, που αφορά στο λειτουργικό κόστος των παραπάνω Δ.Ο.Υ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις των ίδιων παραπάνω Ειδικών Φορέων του Π/Υ Γεν. Κυβέρνησης, αποφασίζουμε: Ι. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2012 / (Β' 2828) απόφαση μας «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ6Α ΕΞ2012/ (Β'2525) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών», όπως ισχύει, ως εξής: Α. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1, ως εξής: «1. α) Αναστέλλουμε τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα τους, στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ αυτού, ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α' ΣΤΗΛΗ Β' ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΔΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα 1 Αιτωλοακαρνανίας Αμφιλοχίας [Β] 2 (άρθρο 20 του ΠΔ 551/1988) Βόνιτσας [Β] Αγρινίου (Αγρινίου - Αστακού -Θέρμου) [Α]

3 3 Δημητσάνας(Δημητσάνας -Τροπαίων) [Β] 4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ (άρθρο 44 Λεωνιδίου [Β] Τρίπολης (Τρίπολης - Μεγαλόπολης) [Α] 5 Παράλιου Άστρους [Β] 6 Γ Αθηνών [Α] 7 ΙΑ' Αθηνών [Α] Δ' Αθηνών (Δ'- Η') [Α] 8 Ε' (Ε'θ') Αθηνών [Α] Αθηνών ΣΤ'(ΣΓ- Ζ') - (Αθηνών ΣΤ'- Ζ'-ΙΣΓ) [Α] 9 Ζωγράφου [Α] IB' Αθηνών [Α] 10 Κ' Αθηνών [Α] Γαλατσίου [Α] ΑΤΤΙΚΗΣ (άρθρα 12, 28, 92, 252 και 324 του Π Δ551/1988) Χαϊδαρίου [Α] Β' Καλλιθέας[Α] Αιγάλεω [Α] Α' Καλλιθέας [Α] 13 Πετρούπολης[Α] Β' Περιστερίου [Α] 14 Ν. Φιλαδέλφειας [Α] Ν. Ιωνίας [Α] 15 Αγίου Στεφάνου [Α] Κηφισιάς [Α] 16 Κέας [Β] 17 Λαυρίου [Α] Κορωπίου [Α] 18 Άνδρου[Β] Παλλήνης [Α] 19 Μεγάρων [Α] Ελευσίνας [Α] 20 Μήλου [Β] Γ Πειραιά [Α] 21 Αίγινας [Β] ΑΤΤΙΚΗΣ 22 Πόρου [Β] Α' Πειραιά (Α'-Β') [Α] 23 Ύδρας [Β]

4 24 Σπετσών [Β] 25 Κυθήρων [Β] 26 Σαλαμίνας [Α] Ε' Πειραιά [Α] 27 ΑΧΑΪΑΣ (άρθρο 60 του ΠΔ 551/1988) Καλαβρύτων(Καλαβρύτων -Κλειτορίας) [Β] Αιγίου (Αιγίου - Ακράτας) [Α] 28 ΓΡΕΒΕΝΩΝ (άρθρο 76 Δεσκάτης[Β] Γρεβενών [Α] 29 Καρπάθου [Β] 30 ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΩΝ (άρθρα 100 του ΠΔ 551/1988) Καλύμνου[Β] 31 Λέρου[Β] Ρόδου[Α] Κω [Α] 32 ΕΒΡΟΥ (άρθρο 108 του ΠΔ 551/1988) Διδυμοτείχου [Β] Ορεστιάδας [Α] ΗΛΕΙΑΣ (άρθρο 140 Ζαχάρως [Β] Λεχαινών (Λεχαινών - Βάρδας) [Α] Πύργου (Πύργου - Κρεστενων - Ανδρίτσαινας) [Α] Αμαλιάδας (Αμαλιάδας - Γαστούνης) [Α] 35 ΗΜΑΘΙΑΣ (άρθρο 148 Αλεξάνδρειας [Α] 36 Νάουσας[Α] Βέροιας [Α] 37 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (άρθρο 156 του ΠΔ 551/1988 Μοιρών (Μοιρών - Τυμπακίου) [Β] Α' Ηρακλείου [Α] 38 Αγ. Αθανασίου [Α] Ιωνίας [Α] 39 Τούμπας[Α] 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (άρθρο 164 του ΠΔ Θ' Θεσσαλονίκης [Α] /1988) Γ Θεσσαλονίκης [Α] ΣΤ' Θεσσαλονίκης [Α] Δ' Θεσσαλονίκης [Α] 42 Νεάπολης [Α] Ε' Θεσσαλονίκης [Α] 43 Β'(ΒΤ') Θεσσαλονίκης [Α] Α' Θεσσαλονίκης [Α]

5 44 Ελευθερούπολης[Β] (Α'- Β') Καβάλας - ΚΑΒΑΛΑΣ (άρθρο 188 (Α'- Β' Καβάλας - 45 Θάσου [Β] Χρυσούπολης) [Α] 46 Β' Κέρκυρας [Α] ΚΕΡΚΥΡΑΣ (άρθρο Παξών [Β] Α' Κέρκυρας [Α] 48 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (άρθρο 220 Ιθάκης [Β] Αργοστολίου (Αργοστολίου - Ληξουρίου) [Α] 49 ΚΥΚΛΑΔΩΝ (άρθρο 252 Τήνου [Β] Σύρου [Α] ΛΑΚΩΝΙΑΣ (άρθρο 260 Γυθείου (Γυθείου - Αρεόπολης) [Β] Μολάων (Μολάων - Νεάπολης Βοιών) [Β] Σπάρτης (Σπάρτης - Σκάλας -Κροκεών) [Α] 52 Ελασσόνας[Α] ΛΑΡΙΣΑΣ (άρθρο Φαρσάλων [Α] 54 ΛΑΣΗΘΙΟΥ (άρθρο 276 Ιεράπετρας [Α] 55 Σητείας [Β] Καλλονής (Καλλονής 56 ΛΕΣΒΟΥ (άρθρο 284 -Μηθύμνης) [Β] 57 Λήμνου [Β] 58 Αλμυρού[Β] ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (άρθρο Σκιάθου [Β] 60 Σκοπέλου[Β] 61 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (άρθρο 308 Κυπαρισσίας (Κυπαρισσίας- Γαργαλιάνων - Φιλιατρών)[Β] 62 Πύλου [Β] Α' Λάρισας(Α' Λάρισας- Αγιάς -Τυρνάβου) [Α] Β' Λάρισας (Β'-Γ Λάρισας)[Α] Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου - Νεάπολης) [Α] Μυτιλήνης (Μυτιλήνης -Πλωμαρίου) [Α] Ν. Ιωνίας [Α] Καλαμάτας(Καλαμάτας -Μελιγαλά - Μεσσήνης) [Α]

6 63 ΠΕΛΛΑΣ (άρθρο 332 Αριδαίας [Β] Έδεσσας (Εδεσσας - Σκύδρας) [Α] 64 ΣΑΜΟΥ (άρθρο 372 του ΠΔ 551/1988) Αγίου Κηρύκου [Β] Σάμου (Σάμου - Καρλοβασίου) [Α] ΣΕΡΡΩΝ (άρθρο 380 Σιδηροκάστρου[Α] Ηράκλειας [Β] 67 φθιωτιδας Αμφίκλειας [Β] 68 (άρθρα 396 του ΠΔ 551/1988) Αταλάντης [Β] Α' Σερρών (Α'-Β' Σερρών-Νέας Ζίχνης - Νιγρίτας)[Α] Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας -Δομοκού - Μακρακώμης) [Α] 69 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (άρθρο 420 Αρναίας [Β] Πολυγύρου [Α] Χαλκίδας (Χαλκίδας- 70 Ιστιαίας [Α] ΕΥΒΟΙΑΣ (άρθρο 116 Λίμνης) [Β] 71 Καρύστου[Β] Κύμης [Β] β1) Η λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 1 αναστέλλεται από την 14 η Ιανουαρίου 2013, πλην των περιπτώσεων με α/α: 16,18, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 29,30, 31, 45, 47, 48, 49, 57, 59, 60, και 64, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται από την 19 η Μαρτίου β2) Οι Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 2 μετονομάζονται και φέρονται από την ημερομηνία που αναφέρεται στη στήλη Γ', ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α ΣΤΗΛΗ Α' ΣΤΗΛΗ Β' ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ Αιτωλοακαρνανίας ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται Αγρινίου (Αγρινίου - Αστακού - Θέρμου) Τρίπολης (Τρίπολης - Μεγαλόπολης) Δ' Αθηνών (ΔΊΤ) Αθηνών ΣΤ'(ΣΓ- Ζ') - (Αθηνών ΣΤ'- Ζ'-ΙΣΓ) IB' Αθηνών Νέα ονομασία Δ.Ο.Υ. από 14/1/2013 Αγρινίου (Αγρινίου - Αστακού - Θέρμου -Αμφιλοχίας - Βόνιτσας) Τρίπολης (Τρίπολης - Δημητσάνας - Τροπαίων - Λεωνιδίου - Μεγαλόπολης - Παρ. Άστρους) Δ'(Δ'Η') Αθηνών (Δ'[Δ'Η'] - Ι'- ΙΑ' Αθηνών) ΣΤ'(ΣΓ- Ζ') Αθηνών - (ΣΤ'[ΣΓ- Ζ'] - Ε'[Ε'- Θ'] -ΙΣΓ) IB' Αθηνών - (IB' - Ζωγράφου)

7 ΑΧΑΪΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΒΡΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γαλατσίου Αιγάλεω Α' Καλλιθέας Β' Περιστερίου Ν. Ιωνίας Κηφισιάς Κορωπίου Ελευσίνας Αιγίου (Αιγίου- Ακράτας) Γρεβενών Ορεστιάδας Πύργου(Πύργου - Κρεστένων - Ανδρίτσαινας) Αμαλιάδας (Αμαλιάδας- Γαστούνης) Βέροιας Α' Ηρακλείου Δ' Θεσσαλονίκης Ε' Θεσσαλονίκης ΣΤ' Θεσσαλονίκης Ιωνίας Γαλατσίου - (Γαλατσίου - Κ' Αθηνών) Αιγάλεω (Αιγάλεω - Χαϊδαρίου) Α' Καλλιθέας (Α'- Β' Καλλιθέας) Β' Περιστερίου (Β' Περιστερίου - Πετρούπολης) Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Ν. Φιλαδέλφειας) Κηφισιάς (Κηφισιάς - Αγίου Στεφάνου) Κορωπίου (Κορωπίου - Λαυρίου) Ελευσίνας (Ελευσίνας - Μεγάρων) Αιγίου (Αιγίου -Ακράτας- Καλαβρύτων-Κλειτορίας) Γρεβενών (Γρεβενών - Δεσκάτης) Ορεστιάδας (Ορεστιάδας - Διδυμοτείχου) Πύργου (Πύργου - Ζαχάρως Κρεστένων -Ανδρίτσαινας) Αμαλιάδας (Αμαλιάδας-Βάρδας- Γαστούνης-Λεχαινών) Βέροιας (Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας) Α' Ηρακλείου - (Α' Ηρακλείου - Μοιρών -Τυμπακίου) Δ' Θεσσαλονίκης - (Δ'- Θ'- Γ Θεσσαλονίκης) Ε' Θεσσαλονίκης - (Ε' Θεσσαλονίκης -Νεάπολης) ΣΤ' Θεσσαλονίκης (ΣΤ' Θεσσαλονίκης -Τούμπας) Ιωνίας (Ιωνίας - Αγίου Αθανασίου)

8 ΚΑΒΑΛΑΣ Α' Θεσσαλονίκης (Α'- Β') Καβάλας - (Α'- Β' Καβάλας - Χρυσούπολης) Α' Θεσσαλονίκης (Α'- Β' [Β'-Γ'] Θεσσαλονίκης) Α'- Β' Καβάλας - (Α'- Β' Καβάλας -Ελευθερούπολης - Χρυσούπολης) ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α' Κέρκυρας Α' Κέρκυρας - (Α'- Β' Κέρκυρας) Σπάρτης (Σπάρτης - Γυθείου - Αρεόπολης ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Σπάρτης(Σπάρτης - Σκάλας -Κροκεών) Α' Λάρισας (Α' Λάρισας-Αγιάς - Τυρνάβου) Β' - Γ' Λάρισας Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου - Νεάπολης) Μυτιλήνης (Μυτιλήνης -Πλωμαρίου) - Μολάων - Νεάπολης Βοιών - Σκάλας - Κροκεών) Α' Λάρισας - (Α' Λάρισας - Αγιας -Ελασσόνας - Τυρνάβου) Β' - Γ Λάρισας (Β' - Γ' Λάρισας - Φαρσάλων) Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου - Νεάπολης - Ιεράπετρας - Σητείας) Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου -Καλλονής - Μηθύμνης) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν. Ιωνίας Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Αλμυρού) Καλαμάτας (Καλαμάτας - Μελιγαλά - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτας (Καλαμάτας -Μελιγαλά - Μεσσήνης) Μεσσήνης - Κυπαρισσίας - Γαργαλιάνων - ΠΕΛΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Έδεσσας (Έδεσσας - Σκύδρας) Α' Σερρών (Α' - Β' Σερρών -Νέας Ζίχνης - Νιγρίτας) Φιλιατρών - Πύλου) Έδεσσας (Έδεσσας - Σκύδρας - Αριδαίας) Α' Σερρών - (Α' - Β' Σερρών - Ηράκλειας -Νέας Ζίχνης - Νιγρίτας - Σιδηροκάστρου) φθιωτιδας Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας -Δομοκού - Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας - Αμφίκλειας -Αταλάντης -

9 Μακρακώμης) Δομοκού - Μακρακώμης) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πολυγύρου Χαλκίδας (Χαλκίδας- Λίμνης) Κύμης Πολυγύρου (Πολυγύρου - Αρναίας) Χαλκίδας (Χαλκίδας- Ιστιαίας- Λίμνης) Κύμης(Κύμης-Καρύστου) ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β ΣΤΗΛΗ Α' ΣΤΗΛΗ Β' ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται Κορωπίου (Κορωπίου - Λαυρίου) Παλλήνης Α' Πειραιά (Α'-Β') Γ Πειραιά Ε' Πειραιά Ρόδου Κω Α'- Β' Καβάλας - (Α'- Β' Καβάλας - Ελευθερούπολης - Χρυσούπολης) Α' Κέρκυρας - (Α'- Β' Κέρκυρας) Αργοστολίου (Αργοστολίου - Ληξουρίου) Νέα ονομασία Δ.Ο.Υ. από 19/3/2013 Κορωπίου (Κορωπίου - Λαυρίου- Κέας) Παλλήνης (Παλλήνης-Άνδρου) Α'-Β' Πειραιά (Α'-Β' Πειραιά - Αίγινας - Πόρου -Ύδρας- Σπετσών-Κυθήρων) Γ Πειραιά (Γ Πειραιά - Μήλου) Ε' Πειραιά (Ε' Πειραιά - Σαλαμίνας) Ρόδου (Ρόδου - Καρπάθου) Κω (Κω - Καλύμνου - Λέρου) Α'- Β' Καβάλας - (Α'- Β' Καβάλας -Ελευθερούπολης - Χρυσούπολης- Θάσου) Α' Κέρκυρας - (Α'- Β' Κέρκυρας - Παξών) Αργοστολίου (Αργοστολίου - Ληξουρίου -Ιθάκης) ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σύρου Σύρου(Σύρου- Τήνου)

10 ΛΕΣΒΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου - Καλλονής - Μηθύμνης) Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Αλμυρού) Σάμου(Σάμου - Καρλοβασίου Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου -Καλλονής - Μηθύμνης - Λήμνου) Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Αλμυρού- Σκιάθου-Σκοπέλου) Σάμου (Σάμου - Καρλοβασίου - Αγίου Κηρύκου) Β. (αα) Αντικαθίστανται, στον Πίνακα 3 της υποπαραγράφου Γ' της παρ. 1, οι περιπτώσεις των Νομών Αχαΐας, Εύβοιας και Ηλείας, ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ. Υποδοχής ΔΗΜΟΣ στον οποίο λειτουργεί Γραφείο Δ.Ο.Υ. 17. Καλαβρύτων(Καλάβρυτα) 18. Αιγίου (Αιγίου-Ακράτας- ΑΧΑΪΑΣ Καλαβρύτων- Κλειτορίας) Καλαβρύτων (Κλειτορίας) 18Α Αιγιαλίας (Ακρατα) ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδας (Χαλκίδας- Ιστιαίας -Λίμνης) Κύμης (Κύμης- Καρύστου) Ιστιαίας - Αιδηψού (Ιστιαία) Καρύστου(Κάρυστος) 26. Πύργου (Πύργου - Ζαχάρως -Κρεστένων - Ανδρίτσαινας) Ζαχάρως (Ζαχάρω) 27. Ανδραβίδας-Κυλλήνης ΗΛΕΙΑΣ (Λεχαινά) Αμαλιάδας (Αμαλιάδας- 28. Βάρδας-Γαστούνης- Πηνειού (Γαστούνη) Λεχαινών) 29. Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Βάρδας) (ββ) Από τον Πίνακα 3 της υποπαραγράφου γ' της παρ. 1, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. Δ6Α ΕΞ2012/ (Β' 3042) απόφαση μας, διαγράφονται οι περιπτώσεις με α/α 38, 40 και 41 και αναριθμούνται, ανάλογα, οι υπόλοιπες 39 έως και 62 σε 38 έως και 59.» Γ. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2, ως εξής: «2. Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται, από την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας τους, στις Δ.Ο.Υ.,

11 στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητα τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.» II. Η αριθμ. Δ6Α ΕΞ2013/ απόφαση μας τροποποιείται ως προς το Νομό Αχαΐας, με τη διαγραφή των με α/α 4 και 5 περιπτώσεων και ως προς το Νομό Ηλείας, με τη διαγραφή των με α/α 7 και 8 περιπτώσεων. III. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ' αριθμ. Δ6Α ΕΞ2012/ (Β' 2828) και Δ6Α ΕΞ2013/ αποφάσεις μας, όπως έχουν τροποποιηθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως.

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: Τηλ. 210 3222386 Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ 2) ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Υ.ΠΕ. Αθήνα, 18/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 8 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π./οικ. 6339 Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Δ Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 18/5/2010 Ρ10/268 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 18/5/2010 Ρ10/268 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 18/5/2010 Αριθμ. Πρωτ. Ρ10/268 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 21 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 13760 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 10934 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1245 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 26 Αυγούστου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 38528 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1197 12 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15960 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν, για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33415 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καύσιμα αυτοκινήτων Υγραέρια (LPG) Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19493 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ).

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 45750 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 26942 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 30 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22138 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 43414 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Oίκ. 31206 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: 6Α 1130443 ΕΞ 2012

Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: 6Α 1130443 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Ταχ. /νση:λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 486 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα