Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13) To Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, σχετικά με την προμήθεια ενός έγχρωμου υπερηχοτομογράφου σύγχρονης τεχνολογίας για τα Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Πιθανή δαπάνη ,00 + φπα Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ( ) και θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (8.00πμ-14.00μμ), όπου θα πρωτοκολλούνται. Δικτυακός τόπος (web site) του Νοσοκομείου για την παραλαβή της διακήρυξης του διαγωνισμού ΔΩΡΕΑΝ. Οι προσφερόμενες τιμές θα εναρμονίζονται με τις τιμές του παρατηρητηρίου τιμών. Χρόνος παράδοσης Τριάντα ημέρες (30) από την υπογραφή της σύμβασης. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. 1

2 Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ 118/07 και του Ν 2286/95 ΣΗΜ:Κατά την πληρωμή του ο προμηθευτής θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ 2

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 80 - ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX: ΣΥΜΒΑΣΗ 16/13 ΑΞΙΑ: ,00 + φπα Σχετικά με την προμήθεια ενός έγχρωμου υπερ/γράφου σύγχρονης τεχνολογίας για τα Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία του Νοσοκομείου. Αθήνα σήμερα. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων, αφενός του κ. Νικολάου Φαλδαμή και νομίμου εκπροσώπου του Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ενεργώντας με εντολή και για λογαριασμό του Ιδρύματος αυτού και αφετέρου της εταιρείας συμφωνήθηκαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: Με την αριθμ. Συν. 9/ (ΘΕΜΑ E)-ΑΔΑ:BEΑΛ46904Ε-5Θ6 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, διενεργήθηκε πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός, σχετικά με την προμήθεια ενός έγχρωμου υπερηχοτομογράφου σύγχρονης τεχνολογίας για τα Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία του Νοσοκομείου, στον οποίο μετείχε και αναδείχθηκε μειοδότης ο. των συμμετεχόντων του αποτελέσματος του σχετικού διαγωνισμού, κατακυρωθέντος με την αριθμ..απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας. Με την παρούσα ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. Νικόλαος Φαλδαμής με την ιδιότητα που παραβρίσκεται και ενεργεί, αναθέτει στην εταιρεία.αποκαλούμενη λόγω συντομίας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, την προμήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 1 ο με τους παρακάτω όρους περιορισμούς και συμφωνίες, δηλαδή: ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΕΣ Σχετικά με την προμήθεια ενός έγχρωμου υπερηχοτομογράφου σύγχρονης τεχνολογίας για τα Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, συνολικής δαπάνης ,00 + φπα ΑΡΘΡΟ 2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Χρόνος παράδοσης εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 3

4 Η σύμβαση θα αρχίζει από.μέχρι ΑΡΘΡΟ 3. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή της αξίας αυτής θα γίνεται σε ΕΥΡΩ με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του προμηθευτή αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 35 του ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Κατετέθη εγγυητική καλής λειτουργίας αριθμ..της.τράπεζας εκ.ευρώ. ΑΡΘΡΟ 5.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής υποχρεώνεται στις κάτωθι κρατήσεις: α) υπέρ ΜΤΠΥ σε ποσοστό 1,5% στην συνολική αξία πριν το ΦΠΑ β) Χαρτόσημο 2% επί του ΜΤΠΥ γ) ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου δ) Ψυχικής Υγείας 2% ε) Φόρος 4% αφαιρουμένων των ως άνω κρατήσεων στ) 0,10% Υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων ΑΡΘΡΟ 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Για τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ 118/07 και του Ν 2286/95 και από τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ 4

5 Ειδικοί όροι Οι ειδικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και θεωρούνται βασικοί. Τυχόν διαφοροποιήσεις των ενδιαφερομένων εταιριών, όσον αφορά τους ειδικούς όρους της διακήρυξης, πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίζονται ρητά. Οι ενδιαφερόμενοι, με ποινή αποκλεισμού, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τους, τα εξής: 1. Φύλλο Συμμόρφωσης προς τους ειδικούς όρους της Διακήρυξης, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απαντήσει υποχρεωτικά και με σαφήνεια σε όλα τα παρακάτω σημεία των ειδικών όρων με την ίδια σειρά, ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση. Σε περίπτωση παραλήψεων, η προσφορά θα χαρακτηρίζεται ασαφής στα συγκεκριμένα σημεία. 2. Τεχνική Προσφορά, με πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, όλων των στοιχείων και για κάθε τύπο προσφερομένου μηχανήματος. Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευής και σχεδίασης (τόσο σε Hardware, όσο και Software). Ως μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας, δεν μπορούν να θεωρούνται παλαιότερα μοντέλα που τυχόν αναβαθμίστηκαν. Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρονται απαραίτητα, το έτος παραγωγής και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του μηχανήματος. 3. Πρωτότυπο Prospectus του κατασκευαστικού οίκου, ένα τουλάχιστον για κάθε προσφερόμενο τύπο μηχανήματος, συστήματος ή πρόσθετου εξοπλισμού, εφόσον αποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Οι φωτοτυπίες είναι αποδεκτές, μόνο ως αντίγραφα της προσφοράς. 4. Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, το οποίο θα απαντά υποχρεωτικά σε κάθε προδιαγραφή, τεκμηριωμένα, με πληρότητα, σαφήνεια και αντίστοιχες παραπομπές στο πρωτότυπο prospectus του κατασκευαστικού οίκου, χωρίς παρεκκλίσεις. Οι ζητούμενες επιδόσεις και δυνατότητες, θα πρέπει οπωσδήποτε να πιστοποιούνται με τα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Στο φύλλο συμμόρφωσης θα δηλώνεται απαραίτητα, εάν η προσφορά παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους της διακήρυξης. Σε καταφατική περίπτωση, επιβάλλεται να σημειώνονται αναλυτικά οι τυχόν αποκλίσεις. 5. Στοιχεία του μηχανήματος, τα οποία θεωρούνται ποιοτικά ανώτερα από τα δεδομένα των τεχνικών προδιαγραφών ή στοιχεία που αναβαθμίζουν το προσφερόμενο είδος (εξαρτήματα, περιφερειακά, hardware, software κ.λ.π.), θα περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά και θα αναφέρονται χωριστά με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά. 6. Το μηχάνημα (ή σύστημα) θα φέρει σήμανση CE (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε 93/42/ΕΟΚ όπως ισχύει σήμερα), πιστοποίηση συμμόρφωσης με την ΔΥΑ8/1348/04 και θα τηρεί τα διεθνή standards ασφαλείας. Οι συμμετέχοντες πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν σύστημα EN ISO 9001:2008 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή EN ISO 13485:03 όσον αφορά την τεχνική υποστήριξή τους. 7. Με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του: 5

6 α) πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) καθώς και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με την ΔΥ8/1348/04. Tο πιστοποιητικό CE πρέπει να αναγράφει το μοντέλο & τον τύπο του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. β) αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 9001:2008 για διακίνηση ή EN ISO 13485:03 και όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων EN ISO 13485:03 γ) οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα (με ποινή αποκλεισμού), που θα αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή, καθώς και οδηγίες συντήρησης του προϊόντος (στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα). Εφόσον το υπό προμήθεια είδος, συγκροτείται ως ενιαίο σύνολο διαφορετικών μηχανημάτων, τα παραπάνω ισχύουν για την κάθε επιμέρους μονάδα χωριστά. 8. Η τροφοδοσία του μηχανήματος (ή συστήματος ως ενιαίου συνόλου) θα γίνεται μέσω γειωμένου και ασφαλούς ρευματολήπτη σούκο, με τάση δικτύου 220 Volt, 50~60 Hz. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται ή διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του μηχανήματος, για την αποφυγή άμεσων ή έμμεσων προβλημάτων που σχετίζονται με την τροφοδοσία του. Με ποινή αποκλεισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετηθεί εγγράφως στην αρχική προσφορά του και να υποδείξει τις απαραίτητες λύσεις, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η χρήση πρόσθετων βοηθητικών συσκευών τροφοδοσίας για προστασία του μηχανήματος (ή συστήματος), με τεχνική περιγραφή και οικονομικά στοιχεία (UPS, ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης - power conditioner). Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση τέτοιων συσκευών, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να προσφέρει το κατάλληλο υλικό, με περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και οικονομικά στοιχεία. 9. Ο προμηθευτής υποχρεούται, να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των προσφερομένων ειδών, για δύο χρόνια τουλάχιστον, από την ημερομηνία παράδοσή τους κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς επίσης και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για δέκα χρόνια, με έγγραφη επιβεβαίωση του κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να συντηρεί και να επισκευάζει όποτε χρειαστεί το συγκεκριμένο μηχάνημα, με δική του ευθύνη και χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους του Νοσοκομείου, εκτός των αναλώσιμων υλικών τα οποία εξαιρούνται. 10. Με ποινή απόρριψης της προσφοράς ο προμηθευτής υποχρεούται: α) Να περιγράφει αναλυτικά στην οικονομική προσφορά σε ξεχωριστή στήλη με τιμή, τα ανταλλακτικά (εκτός αναλωσίμων) που τυχόν εξαιρεί από τις συμβάσεις συντήρησης και τα χρεώνει χωριστά, διευκρινίζοντας τους λόγους εξαίρεσης. β) Να περιγράφει αναλυτικά στην οικονομική προσφορά και σε ξεχωριστή στήλη με τιμές, όλα τα αναλώσιμα υλικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία του μηχανήματος. γ) Να διευκρινίζει οπωσδήποτε σε χωριστή στήλη με τιμή, τυχόν αναλώσιμα υλικά που αποτελούν αποκλειστικότητα του κατασκευαστή & δεσμεύουν τις επιλογές του φορέα. 6

7 Τα παραπάνω ισχύουν για το υπό προμήθεια είδος, είτε αποτελεί αυτόνομη λειτουργική μονάδα, είτε συγκροτείται ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο διαφορετικών επιμέρους τμημάτων. 11. Ο χρόνος εγγύησης του μηχανήματος τίθεται σε ισχύ, από την ημερομηνία εγκατάστασης και παραλαβής του σε πλήρη λειτουργία. Η σχετική επιβεβαίωση, θα γίνεται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού/ μητρικού οίκου και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψή του. Στην πλήρη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για τακτικό προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τους κανόνες και τα σχέδια του κατασκευαστή. 12. Η προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα από ρητή δέσμευση για κάθε εταιρεία και αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς, εφόσον οι παρακάτω όροι δεν διευκρινίζονται επακριβώς και με σαφήνεια, ότι: α) Αποδεχόμεθα ανεπιφύλακτα όλους τους γενικούς & ειδικούς όρους της δ/ξης. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να διευκρινίζονται & να αιτιολογούνται επακριβώς οι τυχόν αποκλίσεις. β) Σε περίπτωση αστοχίας υλικού, πιθανής δυσλειτουργίας, μειωμένης απόδοσης ή βλάβης του μηχανήματος, ο προμηθευτής υποχρεούνται να ανταποκριθεί έγκαιρα και εντός χρονικού διαστήματος 48 ωρών το ανώτερο για τις εργάσιμες ημέρες, κατόπιν τηλεφωνικής ή έγγραφης ειδοποίησής του από το αρμόδιο τμήμα, παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, για έλεγχο & αντιμετώπιση των προβλημάτων, στο χώρο εγκατάστασης & λειτουργίας του μηχανήματος. Ο χρόνος αυτός είναι δεσμευτικός και ανεξάρτητος από την ισχύ της εγγύησης καλής λειτουργίας ή την υπογραφή σχετικής σύμβασης ετήσιας συντήρησης. Όσο σοβαρή και να είναι η βλάβη, το μηχάνημα δεν μπορεί να παραμείνει εκτός λειτουργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε εργάσιμων ημερών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης και επαναλειτουργίας του μηχανήματος, είτε η επισκευή του ολοκληρωθεί από την αντιπρόσωπο εταιρεία, είτε από τον κατασκευαστικό οίκο και να προτείνει εναλλακτική λύση. γ) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης στο μέλλον οποιουδήποτε ανταλλακτικού, αυτό θα είναι γνήσιο, σύμφωνο με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και θα καλύπτεται με εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. δ) Ο προμηθευτής θα παρέχει δωρεάν, τυχόν μελλοντικές αναβαθμίσεις του συστήματος σε επίπεδο software, εφόσον διατίθενται από τον κατασκευαστή. 13. Η οικονομική προσφορά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από αναλυτικό πρόγραμμα ετήσιας συντήρησης (για το είδος των προβλεπομένων εργασιών, τα απαραίτητα ανταλλακτικά, τα αναλώσιμα, την προβλεπόμενη συχνότητα αλλαγής τους, κλπ), σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και θα περιλαμβάνει δύο προτάσεις: πρόταση ετήσιας συντήρησης με ανταλλακτικά και πρόταση ετήσιας συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα επιλογής της πρότασης ετήσιας συντήρησης του μηχανήματος. Οι προτάσεις αυτές είναι δεσμευτικές, ισχύουν για το χρόνο ζωής του μηχανήματος (περίπου δέκα χρόνια) και συνυπολογίζονται ως οικονομικό στοιχείο, εφόσον η διακήρυξη ορίζει την συμφερότερη προσφορά, ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή το Νοσοκομείο επιλέξει την υλοποίησή τους, ανάλογα με τις ανάγκες του, ισχύουν οι γενικοί όροι τις διακήρυξης και οι δεσμεύσεις της προσφοράς συντήρησης, με την αντίστοιχη 7

8 τιμαριθμική αναπροσαρμογή βάσει του επίσημου δείκτη ΔΤΚ. Επιπλέον ο προμηθευτής, υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά την χρέωση ωριαίας απασχόλησης (χρονοχρέωση) του τεχνικού, για διαπίστωση ή αποκατάσταση βλάβης των μηχανημάτων, όταν είναι εκτός εγγύησης ή σύμβασης συντήρησης και πρόταση αναλυτικής εκπαίδευσης για τους χρήστες. 14. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την εγκατάσταση του μηχανήματος, παραδίδοντάς το σε πλήρη λειτουργία, με αποδειγμένα δικό του εξειδικευμένο προσωπικό & ολοκληρωτικά δική του ευθύνη, σύμφωνα τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, τους κανόνες, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου, τους όρους της δ/ξης και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου, για εργασίες, υλικά, εξαρτήματα ή οτιδήποτε άλλο τυχόν απαιτείται. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα παραδίδει στην αρμόδια ΤΥ, πλήρες δελτίο εργασίας και ηλεκτρικής ασφάλειας. 15. Όλα τα είδη και υλικά, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, για τα οποία κρίθηκε αποδεκτή η προσφορά. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών, τα οποία προτίθεται να ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής υποχρεώνεται να υπακούει σε κάθε εντολή των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους. 16. Την παράδοση του μηχανήματος, θα συνοδεύουν α) έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα (με ποινή απόρριψης) & β) οδηγίες συντήρησης και επισκευής στην Αγγλική γλώσσα (εάν διατίθενται από τον προμηθευτή και στην Ελληνική γλώσσα), καθώς επίσης και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή). 17. Η παράδοση / παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ.118/2008, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την σχετική διακήρυξη. Το μηχάνημα θα παραδίδεται σε πλήρη λειτουργία, συνοδευόμενο από όλα απαραίτητα εξαρτήματα ή παρελκόμενα, για την άμεση και απρόσκοπτη λειτουργία του χωρίς ελλείψεις σε βοηθητικό εξοπλισμό και θα εκδίδεται σχετικό δελτίο εργασίας. 18. Τα έντυπα οδηγιών χρήσης, οδηγιών συντήρησης & το δελτίο εργασίας (παράδοσης/παραλαβής σε πλήρη λειτουργία), θα παραδίδονται απαραίτητα και με απόλυτη ευθύνη του προμηθευτή, στο αρμόδιο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, για ένταξη του εξοπλισμού στο κτηματολόγιο του Νοσοκομείου, διαφορετικά η διαδικασία παραλαβής του θα παραμένει εκκρεμής. 19. Κατά την διαδικασία εγκατάστασης / παράδοσης σε πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, εάν διαπιστωθεί ότι αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις ή μειωμένη αξιοπιστία, σε σχέση με τα στοιχεία της προσφοράς για τα οποία αξιολογήθηκε και το σκοπό για τον οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, τότε το Νοσοκομείο διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μη αποδοχής του είδους και επιβάλλονται τα προβλεπόμενα του σχετικού Π.Δ 118/2008 (κανονισμός προμηθειών δημοσίου, άρθρο 27). Για το λόγο αυτό μετά την πλήρη σύνδεση και εγκατάσταση του είδους, θα ακολουθήσει δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας ενός (1) μηνός. 8

9 20. Προσφορές, οι οποίες στην τεχνική περιγραφή και το φύλλο συμμόρφωσης, δεν απαντούν με πληρότητα και σαφήνεια, σε όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών και σε όλα τα σημεία των γενικών όρων της διακήρυξης (ανεξάρτητα αν καλύπτουν, αποκλίνουν ή διαφοροποιούνται), με στοιχεία φωτοτυπημένα, ελλιπή ή ασαφή, τα οποία δεν τεκμηριώνονται /διασταυρώνονται από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο ή απαντούν μονολεκτικά με τις έννοιες «καλύπτει», «ναι» και συμφωνεί» ή περιέχουν σβησίματα και διορθώσεις ή παρουσιάζουν ελλείψεις στον βασικό εξοπλισμό, θα απορρίπτονται ως ασαφείς, ατεκμηρίωτες και ανεπίδεκτες σύγκρισης. Τυχόν εναλλακτικές προτάσεις για μηχανήματα ή συστήματα, εμπίπτουν στις ίδιες υποχρεώσεις της διακήρυξης. Στις περιπτώσεις όπου προσφέρονται άλλα μηχανήματα ή συστήματα, ως εναλλακτική λύση, χωρίς να προσδιορίζεται η πλήρης σύνθεσή τους ή δεν περιγράφoνται αναλυτικά με τεχνικά στοιχεία, prospectus, παραπομπές, οικονομικά στοιχεία κλπ., η εναλλακτική προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 21. Στην αρχική προσφορά θα επισυναφθεί κατάλογος παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων, που πιθανόν έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη επισήμανση για μηχανήματα που λειτουργούν σε Δημόσια Νοσοκομεία, καθώς και για μηχανήματα που τυχόν συντηρούνται από τον προμηθευτή και από πότε (εφόσον υπάρχει σχετικό προηγούμενο). 22. Με ποινή αποκλεισμού σημειώνεται ότι: α) οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την πλήρη λειτουργία του προσφερομένου μηχανήματος ή συστήματος - βοηθητικός εξοπλισμός, λογισμικό, εξάρτημα, πρόσθετο μηχάνημα κλπ., σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστικού οίκου - έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης, αλλά είναι απαραίτητο για τη συγκρότησή του ως ενιαίο σύνολο, θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά, να τεκμηριώνεται με παραπομπές και αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus και να προσφέρεται στην οικονομική προσφορά με χωριστή τιμή, διευκρινίζοντας την περίπτωση που το κόστος του, έχει ήδη συμπεριληφθεί στη συνολική τιμή της προσφοράς. β) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους, πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης του κατασκευαστικού οίκου και της μόνιμης έδρας του αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα. Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς το προσωπικό, την εκπαίδευσή του και τους όρους εγγυήσεων ή συντήρησης, θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. γ) οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα υποστήριξης στην Αττική, οφείλουν να εκθέσουν στην προσφορά του τον τρόπο και το χρόνο με τον οποίο θα ανταποκριθούν στις προκύπτουσες ανάγκες, αποκλείοντας φαινόμενα αδυναμίας άμεσης ανταπόκρισης ή καθυστερήσεων σε περίπτωση βλάβης ( 12β), για αξιολόγηση από αρμόδια επιτροπή, ανάλογα με το είδος και την αναγκαιότητα εξοπλισμού. δ) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στην αρχική προσφορά τους, βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία να καλύπτει τα υλικά της σύμβασης με χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ίσο ή μεγαλύτερο από αυτόν του αντιπροσώπου και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον χρόνια. 9

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1. Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας (τελευταίας διετίας τουλάχιστον), κατάλληλος για εξετάσεις μαιευτικές και γυναικολογικές, εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, μικρών και επιφανειακών οργάνων, μαστού. 2. Να διαθέτει αρχιτεκτονική τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονο ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης για την δημιουργία εικόνας, με δυνατότητα υψηλής αναβαθμισιμότητας στις μελλοντικές εξελίξεις της τεχνολογίας. 3. Να διαθέτει τουλάχιστον κανάλια επεξεργασίας. 4. Να διαθέτει την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας Compound Imaging για επίτευξη υψηλής ανάλυσης αντίθεσης (contrast resolution), βέλτιστης διαφοροδιάγνωσης ιστών (textural differentiation) και διαυγή όρια των εσωτερικών οργάνων και ιστικών δομών. H τεχνική Compound Imaging επιτυγχάνει συσχέτιση έως και επτά (7) παλμών για τη δημιουργία μιας γραμμής απεικόνισης. Η τεχνική αυτή πρέπει να λειτουργεί σε όλες τις κεφαλές τύπου Linear, Convex, Microconvex και κεφαλές τρισδιάστατης πραγματικού χρόνου απεικόνισης και να ενεργοποιείται κατά βούληση με το πάτημα ενός πλήκτρου. 5. Να διαθέτει στη βασική μονάδα την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία κατάλληλη για επεξεργασία της εικόνας σε επίπεδο pixel με σκοπό τη θεαματική μείωση του θορύβου και παράλληλη βελτίωση της ευκρίνειας καθώς και της υφής των ιστικών δομών για αύξηση της διακριτικής ικανότητας. Η παραπάνω τεχνική να λειτουργεί με όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήματος και να ενεργοποιείται απλά με το πάτημα ενός πλήκτρου, κατ επιθυμία του χειριστή. 6. Να διαθέτει σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής σάρωσης εικόνας convex array, microconvex array, linear array, phased array sector τεχνολογίας ευρέος φάσματος συχνοτήτων από 1,0 MHz και άνω μέχρι 18.0 MHz τουλάχιστον. Οι παραπάνω απαιτούμενες συχνότητες πρέπει να είναι οι ωφέλιμες συχνότητες απεικόνισης, όπως ορίζονται από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 7. Να έχει ενσωματωμένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση τριών ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (2D / PW / CFM) με δυνατότητα επιλογής τους απο το χειριστήριο. 8. Να δέχεται ηχοβόλες κεφαλές ηλεκτρονικής σάρωσης με μεγάλο αριθμό πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, ο οποίος να αναφερθεί σε κάθε κεφαλή για να αξιολογηθεί. Να διαθέτει oπωσδήποτε ηχοβόλες κεφαλές της πλέον σύγχρονης 10

11 τεχνολογίας πολλαπλών συστοιχιών κρυστάλλων (τύπου matrix). Να λειτουργούν με σύγχρονη τεχνολογία απεικόνισης ευρέος φάσματος συχνοτήτων. 9. Να διαθέτει ψηφιακά ζωνοπερατά φίλτρα μεγάλου εύρους συχνοτήτων για αποκοπή των χρωματικών παρασίτων που οφείλονται στην κίνηση των ιστών (π.χ. αναπνοή ασθενούς, ταχυπαλμίες) και ευκρινή απεικόνιση των αιματικών ροών κοντά στα τοιχώματα του αγγείου. 10. Να διαθέτει ενσωματωμένη ελεύθερα μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη νέας ψηφιακής τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων LCD τουλάχιστον 19, καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισμού και αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο απαραιτήτως με χρήση οθόνης αφής (10 τουλάχιστον), με την μεγαλύτερη δυνατή εργονομία (ρύθμιση καθ ύψος, περιστροφή, ολίσθηση κλπ. 11. Να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση για διάγνωση βλαβών και συντήρηση του μηχανήματος. 12. Να διαθέτει έξοδο DICOM για αποστολή εικόνων προς εκτύπωση σε format DICOM καθώς και για μελλοντική σύνδεση στο δίκτυο του Νοσοκομείου (PACS). 13. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τυχόν επιπλέον σύγχρονες τεχνολογίες και μέθοδοι. Β. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 1. Να είναι κατάλληλος για εξετάσεις μαιευτικές και γυναικολογικές, προγεννητικού ελέγχου, γενικής παθολογίας, ακτινολογικές, ουρολογικές, μικρών και επιφανειακών οργάνων, μαστού. 2. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης δύο διαστάσεων (B-Mode), κίνησης / χρόνου (M-Mode), εγχρώμου Doppler (CFM), παλμικού Doppler (PW), Doppler ισχύος (Power Doppler) καθώς και τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου. 3. Να διαθέτει στη βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική απεικόνισης της προερχόμενης από τους ιστούς 2 ης αρμονικής συχνότητας (Harmonic Imaging), η οποία να λειτουργεί με όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήματος. 4. Να διαθέτει με ποινή αποκλεισμού ενσωματωμένο εξειδικευμένο πρόγραμμα για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων (Contrast Harmonics) από σκιαγραφικά μέσα με κατάλληλο μηχανικό δείκτη, για λειτουργία με κεφαλές, Convex, Μicroconvex και Linear Array. 5. Η τεχνική απεικόνισης σκιαγραφικών να λειτουργεί σε συνδυασμό με εξειδικευμένες ογκομετρικές κεφαλές convex και ενδοκοιλοτικές για τρισδιάστατη μελέτη και απεικόνιση ενδοκοιλιακών ύποπτων ανατομικών ευρημάτων και να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για τον έλεγχο ενδομητρίου και σαλπίγγων. Να δύναται να απεικονίζεται παράλληλα στην οθόνη η εικόνα της τομής με και χωρίς την έγχυση σκιαγραφικού με έγχρωμη απεικόνιση του σκιαγραφικού για την εκτίμηση κακοηθειών. 6. Να διαθέτει στη βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου, ανατομικών περιοχών για τη διάγνωση τυχόν ανατομικών ανωμαλιών. Η τρισδιάστατη απεικόνιση πραγματικού χρόνου να επιτυγχάνεται από τον ίδιο τον υπερηχογράφο. Η τεχνική 3D να λειτουργεί με εξειδικευμένες 3D ηχοβόλες κεφαλές οι οποίες να λειτουργούν με αυτόματη εσωτερική κίνηση της ηχοβόλου κεφαλής στον άξονα z για ακριβή σάρωση και υπολογισμό των τριών διαστάσεων του 11

12 χώρου x, y, z και ακριβή ογκομετρική απεικόνιση. Ο ρυθμός εναλλαγής των τρισδιάστατων ογκομετρικών απεικονίσεων να είναι τουλάχιστον 40 volumes/sec. Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα οδηγιών βήμα βήμα της ογκομετρικής απεικόνισης για διευκόλυνση νέων χρηστών. 7. Να διαθέτει με ποινή αποκλεισμού και να προσφερθούν προς επιλογή του Νοσοκομείου οι ακόλουθες εξειδικευμένες 3D ηχοβόλες κεφαλές, τουλάχιστον : Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή Convex τρισδιάστατης, πραγματικού χρόνου απεικόνισης, τεχνολογίας πολλαπλών συστοιχιών κρυστάλλων (τύπου matrix) για υψηλής ευκρίνειας εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, ευρέος φάσματος συχνοτήτων από 1.0 έως 7.0 MHz με γωνία εύρους οπωσδήποτε 90 για την απεικόνιση εμπεδωμένων εμβρύων και τελειόμηνες κυήσεις. Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex τρισδιάστατης, πραγματικού χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων, υψίσυχνη τουλάχιστον 12.0 MHz, με γωνία εύρους οπωσδήποτε 190 ώστε να δύναται να απεικονίζει ταυτόχρονα μήτρα και ωοθήκες. Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή Linear τρισδιάστατης, πραγματικού χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις μαστού και επιφανειακών οργάνων τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων τουλάχιστον 18.0 MHz, για την δυνατότητα κατηγοριοποίησης των όγκων του μαστού σύμφωνα με τα ΒiRads κριτήρια, το οποίο επιτυγχάνεται με την απεικόνιση της coronal τομής. 8. Επίσης να διαθέτει τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης Power Doppler για ογκομετρική απεικόνιση της αγγειακής λειτουργίας στην περιοχή ενδιαφέροντος. 9. Να διαθέτει με ποινή αποκλεισμού ενσωματωμένο στη βασική μονάδα, ειδικό λογισμικό για την ταυτόχρονη απεικόνιση πολλαπλών παράλληλων ανατομικών τομών στην οθόνη οποιουδήποτε επιπέδου από τα τρισδιάστατα ογκομετρικά δεδομένα και ρυθμιζόμενου πάχους τομής, με σκοπό την επίτευξη λεπτομερούς ανάλυσης των δεδομένων. Να υπάρχει δυνατότητα ελιγμών, σήμανσης και μετρήσεων. 10. Να διαθέτει με ποινή αποκλεισμού ενσωματωμένα στη βασική μονάδα, ειδικά προκαθορισμένα πρωτόκολλα επιλεγόμενα από το πληκτρολόγιο του συστήματος, με χρήση της τεχνικής τρισδιάστατης απεικόνισης για την ανάδειξη όλων των ανατομικών καρδιακών δομών του εμβρύου, από την είσοδο της καρδιάς μέχρι και το στομάχι, από μία μόνο ογκομετρική λήψη, και την ταυτόχρονη απεικόνιση στην οθόνη πολλαπλών δισδιάστατων τομών, οποιασδήποτε γωνίας, κάθε επιλεγόμενης ανατομικής δομής. Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες της μεθόδου. 11. Να διαθέτει με ποινή αποκλεισμού ενσωματωμένο στη βασική μονάδα, εξειδικευμένο πρόγραμμα εξέτασης και μελέτης της καρδιακής λειτουργίας εμβρύων με ταυτόχρονη απεικόνιση και στα τρία επίπεδα σε πραγματικό χρόνο τόσο στο B-Mode όσο και στο CFM DOPPLER. Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνική. 12. Να διαθέτει με ποινή αποκλεισμού ενσωματωμένο στη βασική μονάδα εξειδικευμένο πρόγραμμα στεφανιαίας απεικόνισης ανατομικών δομών οποιουδήποτε σχήματος με τη χρήση των ογκομετρικών δεδομένων. Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη απεικόνιση με 12

13 μία ογκομετρική λήψη μέχρι και τριών διαφορετικών οβελιαίων τομών για την τρισδιάστατη ανασύνθεση της στεφανιαίας τομής της ενδομήτριας κοιλότητας στο γυναικολογικό υπερηxoγράφημα (για την ανάδειξη ευρημάτων κακοήθειας, πολύποδες ενδομητρίου ) ή ανωμαλιών (π.χ. καθορισμός βάθους υπερωιοσχιστίας). Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνική. 13. Να διαθέτει με ποινή αποκλεισμού ενσωματωμένη στη βασική μονάδα τεχνική αυτόματου υπολογισμού της αυχενικής διαφάνειας. 14. Να διαθέτει με ποινή αποκλεισμού ενσωματωμένη στη βασική μονάδα τεχνική, με την οποία να είναι δυνατή η ογκομετρική λήψη υπόηχων δομών, καθώς και ο αυτόματος υπολογισμός του αριθμού, των διαστάσεων και του όγκου τους (π.χ. κύστες ωοθηκών, κοιλίες εγκεφάλου εμβρύου, κ.λ.π.). Από τον υπολογιζόμενο όγκο να είναι δυνατή η εξαγωγή μέσης τιμής διαμέτρου της δομής. Επιπλέον να ταξινομεί τις υπόηχες δομές ανάλογα με το μέγεθός τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της ανάπτυξης των ωοθυλακίων ή η απεικόνιση και μέτρηση πολλαπλών υπόηχων δομών του εμβρύου. 15. Να διαθέτει με ποινή αποκλεισμού στη βασική μονάδα τεχνική ελαστογραφίας η οποία να ενσωματώνεται στη βασική μονάδα και η οποία να λειτουργεί οπωσδήποτε σε ηχοβόλες κεφαλές ενδοκοιλοτικές και Linear για τον χαρακτηρισμό ευρημάτων σε μήτρα, ωοθήκες και μαστό. 16. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πραγματικού χρόνου, εικόνας B-MODE, παλμικού Doppler, και εγχρώμου Doppler (real time triplex), σε όλες τις σαρώσεις και όλες τις ηχοβόλες κεφαλές ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη διόρθωση της τοποθέτησης της κεφαλής από τον γιατρό κατά την διάρκεια της εξέτασης για βέλτιστη κλινική απόδοση. 17. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε πολύ υψηλές συχνότητες έως και 18.0 MHz τουλάχιστον για επίτευξη μικρομετρικής απεικόνισης (δηλαδή απεικόνισης σημειακών παρεγχυματικών δομών μεγέθους δεκάτων του χιλιοστού) που απαιτείται για υψηλής ποιότητας εξετάσεις μαστού και θυρεοειδούς. 18. Να διαθέτει υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic range) έως και 180 db, για εύκολη ανίχνευση ιδιαίτερα μικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυματικό ιστό όπως ισοηχογενών όζων, ιστών με την ίδια υφή κ.λ.π. 19. Να έχει ανανέωση της εικόνας, με δυνατότητα μέγιστης λήψης τουλάχιστον 700 εικόνες / δευτερόλεπτο. 20. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης έως και 30 εκατοστά, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. 21. Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης ΖΟΟΜ πραγματικού χρόνου, οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης με δυνατότητα μετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος. Να αναφερθεί (εάν υπάρχει) δυνατότητα εκτέλεσης μεγέθυνσης ΖΟΟΜ σε παγωμένη εικόνα. 22. Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη εγχρώμων ή ασπρόμαυρων εικόνων, καθώς και μνήμη κυματομορφών M-MODE και Doppler. 23. Να διαθέτει στο B-MODE πολλαπλούς χάρτες της κλίμακας του γκρί για διάφορες κλινικές χρήσεις. Να αναφερθεί ο αριθμός. 24. Να διαθέτει στο CFM DOPPLER πολλαπλούς χρωματικούς χάρτες, για διάφορες κλινικές χρήσεις. Να αναφερθεί ο αριθμός και οι αντίστοιχες εφαρμογές. 13

14 25. Να έχει δυνατότητα συστήματος εμφάνισης και των πλέον χαμηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας προπτώσεως (color power). Η τεχνική αυτή να έχει δυνατότητα post-processing επεξεργασίας, επιλογής διαφορετικών χαρτών. 26. Να διαθέτει στην βασική σύνθεση σύγχρονα πακέτα μετρήσεων, υπολογισμών και αναλύσεων για μαιευτικές, γυναικολογικές εφαρμογές καθώς και προγεννητικού ελέγχου, πολύδυμης κύησης κ.λ.π. σε όλα τα είδη των απεικονίσεων, τα οποία και να αναφερθούν αναλυτικά. 27. Στο φασματικό Doppler να διαθέτει σύγχρονη τεχνική αυτόματης πραγματικού χρόνου πλανημέτρησης του φάσματος και υπολογισμό αιμοδυναμικών παραμέτρων σε ζωντανή εικόνα (real time) κατά την διάρκεια της εξέτασης. Η τεχνική να λειτουργεί σε όλες τις απαιτούμενες κλινικές εφαρμογές. 28. Να διαθέτει και να προσφερθεί στην βασική σύνθεση ενσωματωμένος σταθμός εργασίας για αποθήκευση υπερηχογραφικών εξετάσεων. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης ικανού αριθμού εικόνων και να αποθηκεύει εξετάσεις σε κινηματογραφική μορφή ή στατική μορφή. Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ Τα προσφερόμενα μηχανήματα να εμπεριέχουν στην βασική σύνθεσή τους και σε ενιαία τιμή προσφοράς τα πιο κάτω μέρη: Βασική μονάδα έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου, η οποία να καλύπτει τις απαιτούμενες διαγνωστικές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή Convex τρισδιάστατης, πραγματικού χρόνου απεικόνισης, τεχνολογίας πολλαπλών συστοιχιών κρυστάλλων (τύπου matrix) για υψηλής ευκρίνειας εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, ευρέος φάσματος συχνοτήτων από 1.0 έως 7.0 MHz με γωνία εύρους οπωσδήποτε 90 για την απεικόνιση εμπεδωμένων εμβρύων και τελειόμηνες κυήσεις Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex τρισδιάστατης, πραγματικού χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων, υψίσυχνη από 5.0 έως 9.0 MHz τουλάχιστον. Έγχρωμο εκτυπωτή laser για εκτύπωση σε σελίδες Α4. Ασπρόμαυρο video printer Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι ζητούμενες προς επιλογή επεκτάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών. 1. Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί σε συνδυασμό με σκιαγραφικά μέσα με εξειδικευμένες ογκομετρικές ηχοβόλες κεφαλές (κοιλιακή και ενδοκοιλοτική). Να υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για την τρισδιάστατη μελέτη για την ανάδειξη ύποπτων ανατομικών ευρημάτων και απεικόνιση ενδοκοιλιακών όγκων, κακοηθειών μήτρας και ωοθηκών και τον έλεγχο σαλπίγγων και ενδομητρίου. Να δύναται να 14

15 απεικονίζεται παράλληλα στην οθόνη η εικόνα της τομής με και χωρίς την έγχυση σκιαγραφικού με έγχρωμη απεικόνιση του σκιαγραφικού για την εκτίμηση κακοηθειών. 2. Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί με τη νέα τεχνική της ελαστογραφίας με κατάλληλους ηχοβολείς ώστε να είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός ευρημάτων, όγκων σε μήτρα, ωοθήκες και μαστό. 3. Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί με ειδική τεχνική η οποία βασιζόμενη στα τρισδιάστατα ογκομετρικά δεδομένα να δύναται να απεικονίσει ανατομικές τομές οποιουδήποτε επιπέδου και ιδιαίτερα στεφανιαίας προβολής (έως και τρία διαφορετικά επίπεδα παράλληλα επί της οθόνης), ώστε να είναι δυνατή η ανάδειξη ανατομικών περιοχών και ευρημάτων που είναι δύσκολο να απεικονιστούν συμβατικά λόγω κυρτότητας της δομής, όπως πολύποδες και κακοήθειες ενδομητρίου, ανωμαλιών σπονδυλικής στήλης (μηνιγγομυελοκήλη - Spina bifida), καθορισμός βάθους υπερωιοσχιστίας κ.λπ. 4. Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη απεικόνιση με μία ογκομετρική λήψη μέχρι και τριών διαφορετικών οβελιαίων τομών για την τρισδιάστατη ανασύνθεση της στεφανιαίας τομής της ενδομήτριας κοιλότητας στο γυναικολογικό υπερηχογράφημα (για την ανάδειξη ευρημάτων κακοήθειας, πολύποδες ενδομητρίου ) ή ανωμαλιών (π.χ. καθορισμός βάθους υπερωιοσχιστίας). 5. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ειδικά προκαθορισμένα πρωτόκολλα, εύκολα επιλεγόμενα από το χρήστη, με χρήση της τεχνικής τρισδιάστατης απεικόνισης για την ανάδειξη όλων των ανατομικών καρδιακών δομών του εμβρύου, από την είσοδο της καρδιάς, ανάδειξη αορτικού τόξου μέχρι και το στομάχι, από μία μόνο ογκομετρική λήψη, και την ταυτόχρονη απεικόνιση στην οθόνη πολλαπλών δισδιάστατων τομών, οποιασδήποτε γωνίας, κάθε επιλεγόμενης ανατομικής δομής. Ο Διευθυντής Καθηγητής κ. Α. Αντσακλής 15

13.Γυναικολογικός υπέρηχος

13.Γυναικολογικός υπέρηχος Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Μαιευτικού Γυναικολογικού Τµήµατος 13.Γυναικολογικός υπέρηχος ΓΕΝΙΚΑ. 1. Να είναι της πλέον σύγχρονης, ψηφιακής τεχνολογίας κατάλληλα για νοσοκοµειακή χρήση. a. Τo προσφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ρόδος 18/10/2006 Β Δ.Υ.ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός διακήρυξης: 6/2006 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. διεύθυνση: Ρόδος 85100

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση αριθμός 39/2012

Σύμβαση αριθμός 39/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Λάρισα, 18 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΔΑ:72ΞΥ4690ΒΜ-644 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-1-15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/1722 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % 5 Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων, εύκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΒ % Α/Α % ΓΕΝΙΚΑ Monitor σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για μεταφορά ασθενών, για την παρακολούθηση των φαινομένων ECG/RESP/NIBP/SpO 2 /Temp/IBP ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR) Σ.Β. % Α. ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα ψηφιακής υπολογιστικής ακτινογραφίας θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας, να πραγματοποιεί εξετάσεις γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σύγχρονης κατασκευής βιντεο-κολονοσκόπιο που θα ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ YAGLASER ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 (προϋπολογισμός : 41.820,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) TMHMA: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ YAGLASER ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 (προϋπολογισμός : 41.820,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) TMHMA: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ YAGLASER ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 (προϋπολογισμός : 41.820,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) TMHMA: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύγχρονης τεχνολογίας Σήμανση CE Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας Σχετικά : 1. Το υπ αριθμ. 302/31-3-14 Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ γ-ακτινοβολιασ (γ-counter) ( προϋπολογισμός :45.000 Ευρώ )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ γ-ακτινοβολιασ (γ-counter) ( προϋπολογισμός :45.000 Ευρώ ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ γ-ακτινοβολιασ (γ-counter) ( προϋπολογισμός :45.000 Ευρώ ) ΓΕΝΙΚΑ Μετρητής γ-ακτινοβολίας (γ-counter) για εργαστηριακή χρήση κατάλληλος για την εκτέλεση πολλαπλών ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων αφενός:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων αφενός: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στέρεας και ανθεκτικής κατασκευής, λειτουργικός, κατάλληλος για έντονη νοσοκοµειακή χρήση και να διαθέτει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Η τραπεζα ανάνηψης να είναι τεχνολογίας τελευταίων ετών και να πληροί τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας συστήματος υπερηχοτομογραφίας τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 3847/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 76/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 27-08-2012 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 12638 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το υπό προµήθεια αναισθησιολογικό µηχάνηµα θα πρέπει να είναι πλήρες, άριστης αντοχής, αµεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ελεγχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 4/2012 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 251 ΓΝΑ»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002385956 2014-11-06

14PROC002385956 2014-11-06 14PROC002385956 2014-11-06 INFORMATICS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ DEVELOPMEN ΑΡΚΑΔΙΑΣ T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.06 14:11:14 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα