13.Γυναικολογικός υπέρηχος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13.Γυναικολογικός υπέρηχος"

Transcript

1 Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Μαιευτικού Γυναικολογικού Τµήµατος 13.Γυναικολογικός υπέρηχος ΓΕΝΙΚΑ. 1. Να είναι της πλέον σύγχρονης, ψηφιακής τεχνολογίας κατάλληλα για νοσοκοµειακή χρήση. a. Τo προσφερόµενο µηχανήµατα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευής και σχεδίασης (τόσο σε Hardware, όσο και Software). Ως µµηχανήµατα σύγχρονης τεχνολογίας, δεν µπορούν να θεωρούνται παλαιότερα µοντέλα που τυχόν αναβαθµίστηκαν. Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρονται απαραίτητα, το έτος παραγωγής και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του µηχανήµατος. 2. Να υπόκεινται στους διεθνείς κανόνες ασφαλείας και να είναι πιστοποιηµένα ια την ακρίβεια όλων των µετρήσεων βάση των τελευταίων διεθνών προτύπων. 3. Ο προµηθευτής υποχρεούται, να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του προσφεροµένων ειδών, για δύο χρόνια τουλάχιστον, καθώς επίσης και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για δέκα χρόνια, µε έγγραφη επιβεβαίωση του κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προµηθευτής υποχρεούται να συντηρεί και να επισκευάζει το συγκεκριµένο µηχάνηµα µε δική του ευθύνη και χωρίς την παραµικρή οικονοµική επιβάρυνση εκ µέρους του Νοσοκοµείου, εκτός των αναλώσιµων υλικών, τα οποία εξαιρούνται. 4. Στην πλήρη εγγύηση περιλαµβάνεται και η υποχρέωση του προµηθευτή για τακτικό προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύµφωνα µε τους κανόνες του κατασκευαστή. 5. Ο προµηθευτής θα παρέχει δωρεάν, τυχόν µελλοντικές αναβαθµίσεις του συστήµατος σε επίπεδο software, εφόσον διατίθενται από τον κατασκευαστή. 6. Η οικονοµική προσφορά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από αναλυτικό πρόγραµµα ετήσιας συντήρησης (για το είδος των προβλεποµένων εργασιών, τα απαραίτητα ανταλλακτικά, τα αναλώσιµα, την προβλεπόµενη συχνότητα αλλαγής τους, κλπ), σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου 7. Να κατατεθούν οι πιστοποίησεις και τα CE MARK των προσφεροµένων. 8. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τόσο το προσωπικό της µονάδος όσο και τους τεχνικούς του τµήµατος ΒιΤ. 9. Την παράδοση του εξοπλισµού, θα συνοδεύει πλήρης σειρά τευχών (εις διπλούν) µε οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα (µε ποινή απόρριψης), οδηγίες συντήρησης και επισκευής στην Αγγλική γλώσσα (εάν διατίθενται από τον προµηθευτή και στην Ελληνική γλώσσα), καθώς επίσης και όλα τα σχεδιαγράµµατα των επιµέρους τµηµάτων του. Τα παραπάνω έντυπα θα παραδίδονται απαραίτητα και µε απόλυτη ευθύνη του προµηθευτή, στο αρµόδιο τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

2 κατά την εγκατάσταση και παράδοση του µηχανήµατος σε πλήρη λειτουργία, διαφορετικά η διαδικασία παραλαβής του θα παραµένει εκκρεµής 10. Ο προµηθευτής θα πρέπει να ενηµερώνει έγκαιρα το Νοσοκοµείο για οποιαδήποτε τυχόν ανάκληση µηχανηµάτων από το εργοστάσιο κατασκευής που θα έχει ανακοινωθεί λόγω λειτουργικών προβληµάτων. Η ενηµέρωση θα πρέπει να είναι πλήρης και αναλυτική όσον αφορά το πρόβληµα, τους τύπους µηχανηµάτων και τους σειριακούς αριθµούς αυτών. Στη συνέχεια θα πρέπει να φροντίζει, µε δική του ευθύνη, για την αποκατάσταση των προβληµάτων αυτών - εφόσον αφορούν τα µηχανήµατα που έχει παραδώσει και να φροντίσει για απρόσκοπτη και ασφαλή κάλυψη του Νοσοκοµείου για το χρονικό διάστηµα µέχρι την αποκατάσταση του προβλήµατος. 1- Βασική Μονάδα 1) Ο ζητούµενος έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος θα πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, κατάλληλος για εξετάσεις µαιευτικές και γυναικολογικές, εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, µικρών και επιφανειακών οργάνων, µαστού κ.λ.π 2) Να διαθέτει αρχιτεκτονική τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονο ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης για την δηµιουργία εικόνας, µε δυνατότητα υψηλής αναβαθµισιµότητας στις µελλοντικές εξελίξεις της τεχνολογίας. 3) Να αναφερθούν τα διαθέσιµα κανάλια επεξεργασίας προς αξιολόγηση. 4) Να διαθέτει την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία δηµιουργία εικόνας Compound Imaging για επιτευξη υψηλής ανάλυσης αντίθεσης (contrast resolution), βέλτιστης διαφοροδιάγνωσης ιστών (textutal differentiation) και διαυγή όρια των εσωτερικών οργάνων και ιστικών δοµών. Η τεχνική Compound Imaging να επιτυγχάνει συσχέτιση έως και (7) παλµών για τη δηµιουργία µιας γραµµής απεικόνισης. Να αναφερθεί σε ποιους τύπους κεφαλών αναφέρεται η τεχνική αυτή, προς αξιολόγηση. 5) Να διαθέτει στη βασική µονάδα την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία κατάλληλη για επεξεργασία της εικόνας σε επίπεδο pixel µε σκοπό τη θεαµατική µείωση του θορύβου και παράλληλη βελτίωση της ευκρίνειας καθώς και της υφής των ιστικών δοµών για αύξηση της διακριτικής ικανότητας. Η ως άνω τεχνική να λειτουργεί µε όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήµατος και να ενεργοποιείται µε το πάτηµα ενός πλήκτρου, κατ επιθυµία του χειριστή. 6) Να διαθέτει σύγχρονα συστήµατα ηλεκτρονικής σάρωσης εικόνας convex array, microconvex array, linear array, phased array sector τεχνολογίας ευρέος φάσµατος συχνοτήτων από 2 ΜHz και άνω, µέχρι 16MHz τουλάχιστον. Οι παραπάνω απαιτούµενες συχνότητες πρέπει να είναι ωφέλιµες συχνότητες απεικόνισης, όπως ορίζονται από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 7) Να έχει ενσωµατωµένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση τριών ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (2D/PW/CFM) µε δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο. 8) Να δέχεται ηχοβόλες κεφαλές ηλεκτρονικής σάρωσης µε µεγάλο αριθµό πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, ο οποίος να αναφερθεί σε κάθε κεφαλή για να αξιολογηθεί. Να διαθέτει οπωσδήποτε ηχοβόλες κεφαλές της

3 πλέον σύγχρονης τεχνολογίας πολλαπλών συστοιχιών κρυστάλλων (τύπου matrix). Να λειτουργούν µε σύγχρονη τεχνολογία απεικόνισης ευρέος φάσµατος συχνοτήτων. 9) Να διαθέτει ψηφιακά ζωνοπερατά φίλτρα µεγάλου εύρους συχνοτήτων για αποκοπή των χρωµατικών παρασίτων που οφείλονται στην κίνηση των ιστών (π.χ. αναπνοή ασθενούς, ταχυπαλµίες κ.λ.π) και ευκρινή απεικόνηση των αιµατικών ροών κοντά στα τοιχώµατα του αγγείου. 10) Να διαθέτει ενσωµατωµένη ελεύθερα µετακινούµενη έγχρωµη οθόνη νέας ψηφιακής τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων LCD τουλάχιστον 17, καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισµού και αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο καθώς και δυνατότητα οθόνης αφής, µε την µεγαλύτερη δυνατή εργονοµία. 11) Να διαθέτει ειδικό σχεδιασµό που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση για διάγνωση βλαβών και συντήρηση του µηχανήµατος. 12) Να διαθέτει πρωτόκολλο DICOM για αποστολή εικόνων προς εκτυπωτή σε format DICOM καθώς και για µελλοντική σύνδεση στο δίκτυο του Νοσοκοµείου. 13) Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τυχόν επιπλέον σύγχρονες τεχνολογίες και µέθοδοι. 2- ιαγνωστικές και λειτουργικές δυνατότητες 1) Να είναι κατάλληλος για εξετάσεις µαιευτικές και γυναικολογικές, προγεννητικού ελέγχου, γενικής παθολογίας, ακτινολογικές, ουρολογικές, µικρών και επιφανειακών οργάνων, µαστού κ.λ.π. 2) Να λειτουργεί µε τεχνικές απεικόνισης δύο διαστάσεων (B-Mode), κινησης / χρόνου (M-Mode), έγχρωµου Doppler (CFM), παλµικού Doppler (PW), Doppler ισχύος (Power Doppler) καθώς και τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης πραγµατικού χρόνου. 3) Να διαθέτει στη βασική µονάδα ενσωµατωµένη τεχνική απεικόνισης της προερχόµενης από τους ιστούς 2ης αρµονικής συχνότητας (Harmonic Imaging) η οποία να λειτουργεί µε όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήµατος. 4) Να διαθέτει στη βασική µονάδα ενσωµατωµένη τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης πραγµατικού χρόνου, ανατοµικών περιοχών για τη διάγνωση τυχόν ανατοµικών ανωµαλιών. Η τρισδιάστατη απεικόνιση πραγµατικού χρόνου να επιτυγχάνεται από τον ίδιο τον υπερηχογράφο. Η τεχνική 3D να λειτουργεί µε εξειδικευµένες 3D ηχοβόλες κεφαλές οι οποίες να λειτουργούν µε αυτόµατη εσωτερική κίνηση της ηχοβόλου κεφαλής στον άξονα z ακριβή ογκοµετρική απεικόνιση. Ο ρυθµός εναλλαγής των τρισδιάστατων ογκοµετρικών απεικονίσεων να είναι τουλάχιστον 20 volume / sec. Να διαθέτει ειδικό πρόγραµµα οδηγιών βήµα βήµα της ογκοµετρικής απεικόνισης για διευκόλυνση νέων χρηστών. 5) Να διαθέτει και να προσφερθούν προς επιλογή του Νοσοκοµείου οι ακόλουθες εξειδικευµένες 3D ηχοβόλες κεφαλές, τουλάχιστον: a) Εξειδικευµένη ηχοβόλο κεφαλή Convex τρισδιάστατης, πραγµατικού χρόνου απεικόνισης, τεχνολογίας πολλαπλών συστοιχιών κρυστάλλων (τύπου matrix) για υψηλής ευκρίνιας

4 εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, µαιευτικές, γυναικολογικές, γυναικολογικές και προγεννετικό έλεγχο, ευρέος φάσµατος συχνοτήτων από 2 έως 6 ΜHz τουλάχιστον, µε γωνίες εύρους οπωσδήποτε 90 ο για την απεικόνιση εµπεδωµένων εµβρύων και τελειόµηνες κυήσεις. b) Εξειδικευµένη ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex τρισδιάστατης, πραγµατικού χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις ενδοκολπικές, µαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσµατος συχνοτήτων, υψίσυχνη τουλάχιστον 9 MHz µε γωνία εύρους άνω των 120ο, ώστε να δύναται να απεικονίζει ταυτόχρονα µήτρα και ωοθήκες. c) Εξειδικευµένη ηχοβόλο κεφαλή Linear τρισδιάστατης, πραγµατικού χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις καρδιάς µαστού και επιφανειακών οργάνων τεχνολογίας ευρέως φάσµατος συχνοτήτων τουλάχιστον 16MHz, για την δυνατότητα κατηγοριοποίησης των όγκων του µαστού. Να αναφερθεί ο τρόπος κατηγοριοποίησης προς αξιολόγηση. 6) Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα να διαθέτει τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης Power Doppler για ογκοµετρική απεικόνιση της αγγειακής λειτουργίας στην περιοχή ενδιαφέροντος. 7) Να έχει ενσωµατωµένο στη βασική µονάδα, ειδικό λογισµικό για την ταυτόχρονη απεικόνιση πολλαπλών παράλληλα ανατοµικών τοµών στην οθόνη οποιουδήποτε επιπέδου από τα τρισδιάστατα ογκοµετρικά δεδοµένα και ρυθµιζόµενου πάχους τοµής, µε σκοπό την επίτευξη λεπτοµερούς ανάλυσης των δεδοµένων. Να υπάρχει δυνατότητα ελιγµών, σήµανσης και µετρήσεων. 8) Να διαθέτει ενσωµατωµένα στη βασική µονάδα, ειδικά προκαθορισµένα πρωτόκολλα επιλεγόµενα από το πληκτρολόγιο του συστήµατος, µε χρήση της τεχνικής τρισδιάστατης απεικόνισης για την ανάδειξη όλων των ανατοµικών καρδιακών δοµών του εµβρύου, από την είσοδο της καρδιάς µέχρι το στοµάχι, από µία µόνο ογκοµετρική λήψη, και την ταυτόχρονη απεικόνιση στην οθόνη πολλαπλών δυσδιάστατων τοµών, οποιασδήποτε γωνίας, κάθε επιλεγόµενης ανατοµικής δοµής. Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες της µεθόδου προς αξιολόγηση. 9) Να διαθέτει ενσωµατωµένη στη βασική µονάδα τεχνική µε την οποία να είναι δυνατή η ογκοµετρική λήψη υπόηχων δοµών, καθώς και ο αυτόµατος υπολογισµός του αριθµού, των διαστάσεων και του όγκο τους (π.χ κύστες ωοθηκών, κοιλίες εγκεφάλου εµβρύου, κλπ). Από τον υπολογιζόµενο όγκο να είναι δυνατή η εξαγωγή µέσης τιµής διαµέτρου της τοµής. Επιπλέον να ταξινοµεί τις υπόηχες δοµές ανάλογα µε το µέγεθος τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της ανάπτυξης των ωοθυλακίων ή η απεικόνιση και µέτρηση πολλαπλών υπόηχων δοµών του εµβρύου. 10) Να διαθέτει ενσωµατωµένο στη βασική µονάδα εξειδικευµένο πρόγραµµα στεφανιαίας απεικόνισης ανατοµικών δοµών οποιουδήποτε σχήµατος µε τη χρήση των ογκοµετρικών δεδοµένων. Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη απεικόνιση µε µία ογκοµετρική λήψη µέχρι και τριών διαφορετικών οβελιαίων τοµών για την τρισδιάστατης ανασύνθεση της στεφανιαίας τοµής της ενδοµήτριας κοιλότητας στο

5 γυναικολογικό υπερηχογράφηµα ή ανωµαλιών (πχ καθορισµός βάθους υπερωιοσχιστίας). Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνική. 11) Να διαθέτει ενσωµατωµένο στη βασική µονάδα εξειδικευµένο πρόγραµµα εξέτασης και µελέτης της καρδιακής λειτουργίας εµβρύων µε ταυτόχρονη απεικόνιση και στα τρία επίπεδα σε πραγµατικό χρόνο τόσο στο B- Mode όσο και στο CFM DOPPLER. Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνική. 12) Να διαθέτει ενσωµατωµένη στη βασική µονάδα τεχνική αυτοµάτου υπολογισµού της αυχενικής διαφάνειας. 13) Να διαθέτει και να προσφερθεί προς επιλογή µε ξεχωριστή τιµή ενσωµατωµένη η τεχνική ελαστογραφίας η οποία να λειτουργεί τόσο σε ηχοβόλες κεφαλές Linear όσο και σε ενδοκοιλιακές. Ητεχνική να λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο και να κωδικοποιεί µε χρώµα µαλακά από συµπαγή µορφώµατα. 14) Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πργµατικού χρόνου, εικόνας B-MODE, παλµικού Doppler, έγχρωµο Doppler (real time triplex), σε όλες τις σαρώσεις και όλες τις ηχοβόλες κεφαλές ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη διορθωση της τοποθέτησης της κεφαλής από τον γιατρό κατά την διάρκεια της εξέτασης για βέλτιστη κλινική απόδοση. 15) Να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε πολύ υψηλές συχνότητες για επίτευξη µικροµετρικής απεικόνισης, που απαιτείται για υψηλής ποιότητας εξετάσεις µαστού και θυρεοειδούς. 16) Να διαθέτει υψηλό δυναµικό εύρος (Dynamic range) έως και 180 db, για εύκολη ανίχνευση ιδιαίτερα µικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυµατικό ιστό όπως ισοηχογενών όζων, ιστών µε την ίδια υφή κ.λ.π. 17) Να έχει ανανέωση της εικόνας µε δυνατότητα µέγιστης λήψης τουλάχιστον 500 εικόνες / sec 18) Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης έως και 30 εκατοστά, σε αναλογία µε τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. 19) Να διαθέτει σύγχρονο σύστηµα µεγένθυσης ZOOM πραγµατικού χρόνου, οποιουδήποτε τµήµατος της οθόνης µε δυνατότητα µετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος. Να αναφερθεί (εάν υπάρχει) δυνατότητα εκτέλεσης µεγέθυνσης ZOOM σε παγωµένη εικόνα. 20) Να διαθέτει ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη έγχρωµων ή ασπρόµαυρων εικόνων, καθώς και µνήµη κυµµατοµορφών M-MODE και Doppler. 21) Να διαθέτει στο Β- MODE πολλαπλούς χάρτες της κλίµακας του γκρι για διάφορες κλινικές χρήσεις. Να αναφερθεί ο αριθµός. 22) Να διαθέτει στο CFM DOPPLER πολλαπλούς χρωµατικούς χάρτες, για διάφορες κλινικές χρήσεις. Να αναφερθεί ο αριθµός και οι αντίστοιχες εφαρµογές. 23) Να έχει δυνατότητα συστήµατος εµφάνισης και των πλέον χαµηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας προπτώσεως (color power). Η τεχνική αυτή να έχει δυνατότητα post processing επεξεργασίας, επιλογής διαφορετικών χαρτών.

6 24) Να διαθέτει στην βασική σύνθεση σύγχρονα πακέτα µετρήσεων, υπολογισµών και αναλύσεων για µαιευτικές, γυναικολογικές εφαρµογές καθώς και προγεννητικού ελέγχου, πολύδυµης κύησης κ.λ.π. σε όλα τα είδη των απεικονίσεων, τα οποία και να αναφερθούν αναλυτικά. 25) Στο φασµατικό Doppler να διαθέτει σύγχρονη τεχνική αυτόµατης πραγµατικού χρόνου πλανηµέτρησης του φάσµατος και υπολογισµό αιµοδυναµικών παραµέτρων σε ζωντανή εικόνα (real time) κατά την διάρκεια της εξέτασης. Η τεχνική να λειτουργεί σε όλες τις απαιτούµενες κλινικές εφαρµογές. 26) Να διαθέτει και να προσφερθεί στην βασική σύνθεση ενσωµατωµένος σταθµός εργασίας για αποθήκευση υπερηχογραφικών εξετάσεων. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης ικανού αριθµού εικόνων και να αποθηκεύει σε κινηµατογραφική µορφή ή στατική µορφή. 3- Σύνθεση Το προσφερόµενο µηχάνηµα να εµπεριέχει στη βασική σύνθεση τους και σε ενιαία τιµή προσφοράς τα πιο κάτω µέρη: i) Βασική µονάδα έγχρωµου Υπερηχοτοµογράφου, η οποία να καλύπτει τις απαιτούµενες διαγνωστικές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. ii) Εξειδικευµένη ηχοβόλο κεφαλή Convex τρισδιάστατης, πραγµατικού χρόνου απεικόνησης, τεχνολογίας πολλαπλών συστοιχιών κρυστάλλων (τύπου matrix) για υψηλής ευκρίνειας εξέτασεις άνω και κάτω κοιλίας, µαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, ευρέος φάσµατος συχνοτήτων από 2 έως 6 MHz περίπου, µε γωνία εύρους οπωσδήποτε 90ο για την απεικόνιση εµπεδωµένων εµβρύων και τελειόµηνες κυήσεις. iii) Εξειδικευµένη ηχοβόλο κεφαλή Micro Convex τρισδιάστατης, πραγµατικού χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις ενδοκολπικές, µαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσµατος συχνοτήτων, υψίσυχνη από 5 έως 9 MHz τουλάχιστον, µε γωνία εύρους µεγαλύτερη των 120 ο iv) Εγχρωµος εκτυπωτής laser για εκτυπώσεις σε σελίδες Α4. v) Ασπρόµαυρο video printer. Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι ζητούµενες προς επιλογή επεκτάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών.

7 14.Κεντρικός σταθµός παρακολούθησης αίθουσας τοκετών µε δυο καρδιογράφους δίδυµης κύησης 1. Να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλος για Νοσοκοµειακή χρήση. Να δοθεί έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου για τον χρόνο πρώτης παραγωγής. 2. Να παρακολουθεί τον εµβρυικό καρδιακό ρυθµό διδύµων µε την χρήση υπερήχων και τη δραστηριότητα της µήτρας µε την χρήση εξωτερικού µορφοτροπέα Toco. Να έχει την δυνατότητα να δεχθεί και τρίτο µορφοτροπέα υπερήχων για παρακολούθηση τριδύµων. Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες για την χρήση υπερήχων. 3. Να λειτουργεί µε ρεύµα πόλης 220V/50Hz και να είναι µικρών διαστάσεων και βάρους µικρότερου των έξι κιλών, ανθεκτικής κατασκευής µε δυνατότητα εύκολου καθαρισµού. 4. Να είναι απλός στη χρήση και να παρέχει ακριβή, συνεχή ίχνη για γρήγορη ερµηνεία. 5. Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη τουλάχιστον 5 για την απεικόνιση των αριθµητικών ενδείξεων του καρδιακού ρυθµού του εµβρύου και της µητέρας, της δραστηριότητας της µήτρας, της ώρας, της ηµεροµηνίας, µηνυµάτων κλπ. Να παρέχεται η δυνατότητα διαµόρφωσης των ενδείξεων ανάλογα µε τις προτιµήσεις του χρήστη. 6. Να διαθέτει οθόνη και πληκτρολόγιο µορφοποίησης καταγραφής δεδοµένων επί της οθόνης. 7. Να περιλαµβάνει πρόγραµµα αυτόµατης ανίχνευσης και καταγραφής των κινήσεων του εµβρύου, για τον έλεγχο της κινητικότητας του εµβρύου καθώς και µνήµη δεδοµένων ώστε σε περίπτωση εξάντλησης του καταγραφικού χαρτιού να υπάρχει δυνατότητα µελλοντικής εκτύπωσης. Να περιλαµβάνει σηµειωτή συµβάντων ώστε να µπορεί η µητέρα να καταγράφει τις κινήσεις του εµβρύου. 8. Οι µορφοτροπείς (US και Toco) να είναι υψηλών προδιαγραφών αντοχής στην πτώση από 1 m, καθώς επίσης να είναι αδιάβροχοι. Να είναι δυνατή η εύκολη σύνδεση τους στην συσκευή και η αντιστοίχηση τους µε τις ενδείξεις της οθόνης. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µορφοτροπέων όπως πχ δυνατότητα επισκευής για να αξιολογηθούν ανάλογα. Να γίνεται αυτόµατη αναγνώριση των µορφοτροπέων από τη συσκευή. 9. Σε περίπτωση διδύµων να έχει την δυνατότητα διαχωρισµού της καταγραφής των καρδιακών ρυθµών (twins offset). Να προσφερθεί δεύτερος µορφοτροπέας υπερήχων για την παρακολούθηση δίδυµης κύησης, το λογισµικό να περιλαµβάνει στη βασική σύνθεση όλων των καρδιοτοκογράφων. 10. Να έχει τη δυνατότητα επέκτασης µε την µέτρηση αναίµακτης πίεσης. 11. Να διαθέτει όρια συναγερµού για τις παραµέτρους µέτρησης του εµβρύου και της µητέρας καθώς και δυνατότητα µηδενισµού µέτρησης της τοκοδυναµετρίας. 12. Να διαθέτει ενσωµατωµένο καταγραφέα τριών καναλιών, υψηλής ανάλυσης θερµικού τύπου. Να έχει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ταχύτητες και να ειδοποιεί για το τέλος του χαρτιού µε οπτικό και

8 ακουστικό σήµα. Να τυπώνει την ώρα, ηµεροµηνία, ταχύτητα καταγραφής, τρόπο παρακολούθησης κλπ. 13. Να έχει επιλογή τεστ για τον έλεγχο της συσκευής (οθόνη, καταγραφικό, ενισχυτές). 14. Να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί µε κεντρικό σταθµό καρδιοτοκογραφίας. 15. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα ασύρµατης καρδιοτοκογραφίας. 16. Να επεκτείνεται µε έξοδο τεχνολογίας για σύνδεση µε ηλεκτρονικό υπολογιστή PC. 17. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου πόλης, 220VAC/50Hz. 18. Να είναι απλό στη χρήση µε menu στην Ελληνική γλώσσα, οι ενδείξεις των παραµέτρων λειτουργίας, να παρέχονται από ψηφιακά όργανα στην Ελληνική γλώσσα. 19. Ο καρδιοτοκογράφος να συνοδεύεται µε βάση στήριξης και να προσφερθεί προς επιλογή τροχήλατο µεταφοράς του οίκου. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡ ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΩΝ 1. Ο κεντρικός σταθµός πρέπει να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης πλήρους παρακολούθησης έξι (6) τουλάχιστον καρδιοτοκογράφων και να µπορεί ν επεκταθεί µέχρι δέκα (10). Να αναφερθεί το κόστος αναβάθµισης (στην οικονοµική προσφορά) προς αξιολόγηση. 2. να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης και ανασκόπησης όλων των συναγερµών όπως πχ βραδυκαρδίας ή ταχυκαρδίας, διακυµάνσεις καρδιακού ρυθµού εµβρύου, τύπος και αριθµός επιταχύνσεωνεπιβραδύνσεων και συσπάσεων, απώλειας σήµατος, ταύτιση δυο καρδιακών ρυθµών, εύρος και συχνότητα µεγάλης διάρκειας διακυµάνσεων κπλ. Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης των συναγερµών από τον κεντρικό σταθµό. 3. να παρακολουθεί και να αρχειοθετεί το ίχνος του καρδιοτοκογραφήµατος (σε περίπτωση διδύµων να εµφανίζονται µε διαφορετικό χρώµα στην οθόνη), τον καρδιακό ρυθµό της µητέρας, τις αυτόµατες ανιχνεύσεις των κινήσεων του εµβρύου, τις σηµειώσεις συµβάντων, το NST µε ερµηνευτικές δηλώσεις. 4. Να αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας γενιάς, σε λειτουργικό περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη, εύκολο στην χρήση του (να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς αξιολόγηση). Ο κεντρικός σταθµός να περιλαµβάνει τουλάχιστον 17 ινντσών TFT και να απεικονίζει τις παραµέτρους µε διαφορετικά χρώµατα. Να διαθέτει Laser εκτυπωτή για την εκτύπωση των δεδοµένων. Να φέρει αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο και ποντίκι για την εισαγωγή των δεδοµένων του ασθενούς. Να διαθέτει για διατήρηση των στοιχείων (UPS), σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Να λειτουργεί µε ρεύµα 220V/50Hz και να είναι συνδεδεµένος µε τους καρδιοτοκογράφους σε τοπικό δίκτυο. 5. Να απεικονίζει στην ίδια οθόνη ταυτόχρονα όλους τους παρακολουθούµενους ασθενείς, όλες τις παρακολουθούµενες παραµέτρους και τον αριθµό κλίνης του ασθενούς. Ενώ να είναι δυνατή η λεπτοµερής προβολή όλων των στοιχείων ενός ασθενούς

9 σε ειδική οθόνη χωρίς να διακόπτεται η παρακολούθηση των υπολοίπων ασθενών. 6. Να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας του κεντρικού σταθµού µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα µέσω HL7, HIS κλπ. 7. Να είναι δυνατή η αναβάθµιση του κεντρικού σταθµού για την παρακολούθηση των πληροφοριών του από ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα βρίσκεται πχ στο γραφείο των ιατρών. 15.Ψηφιακό βιντεοκολποσκόπιο 1. Κολποσκόπιο τελευταίας τεχνολογίας (να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας), µε οπτική υψηλής ποιότητας, µεγάλης διακριτικής ικανότητας, που στηρίζεται σε ασφαλή τροχήλατη βάση µε δυνατότητα ακινητοποίησης της. 2. Η τάση λειτουργίας του να είναι 220V/50-60Hz. 3. Το προσφερόµενο κολποσκόπιο να διαθέτει φακούς µεταβλητής εστιακής απόστασης µε εύρος ρύθµισης από 220 έως τουλάχιστον 350mm. 4. Να διαθέτει συνεχή (Non-stop) zoom έως και 6x, επιταχύνοντας µεγεθύνσεις από περίπου 3x έως περίπου 23x. 5. ιαθέτει βάθος οπτικού πεδίου µε εύρος από περίπου 10mm έως τουλάχιστον 80mm. 6. Το προσοφθάλµιο η µεγέθυνση να είναι 10x και οι διόπτρες ν µπορούν να ρυθµιστούν από -5 έως +5m Ο φωτισµός του να προέρχεται από πηγή ψυχρού φωτισµού µε λυχνία αλογόνου 150 watt έτσι ώστε να αποδίδει επαρκή φωτισµό σε όλο το βάθος εστίασης για καλύτερο διαγνωστικό αποτέλεσµα. Να διαθέτει δυνατότητα αυξοµείωσης της έντασης του φωτός µε κατάλληλο διακόπτη συνεχούς ρύθµισης. 8. Η πηγή ψυχρού φωτισµού να είναι συµβατή µε υστεροσκοπικό εξοπλισµό παρέχοντας δυνατότητα υστεροσκόπησης. 9. Να διαθέτει πράσινο και διαφανές φίλτρο ενσωµατωµένο στο οπτικό σύστηµα στο εσωτερικό του κυρίως σώµατος το οποίο µπορεί να προσαρµοστεί ή να αφαιρεθεί µε ευκολία. 10. Να διαθέτει βραχίονα ο οποίος να διευκολύνει τον χειριστή να τοποθετήσει το σώµα του κολποσκοπίου όπου επιθυµεί και να το συγκρατεί σε σταθερό σηµείο ώστε να εστιάζει µε ευκολία στο σηµείο παρατήρησης (να υπάρχει πλήρης περιγραφή προς αξιολόγηση). 11. Να διαθέτει προσοφθάλµιους φακούς οπτικού πεδίου µε ικανότητα ρύθµισης τυχόν ανισοµετατρωπίας καθώς επίσης και µηχανισµό ρύθµισης της διακορικής απόστασης. 12. Το κολποσκόπιο να συνοδεύεται από εξωτερική ενδοσκοπική κάµερα του ίδιου οίκου κατασκευής (για οµοιγένεια και συµβατότητα) για την µεταφορά της εικόνας σε µόνιτορ. Να προσφερθεί ο απαραίτητος προσαρµογέας. 13. Η κάµερα να είναι αποκλειστικά για ενδοσκοπήσεις κι κολποσκόπια. Να συνεργάζεται τέλεια µε εύκαµπτα ενδοσκόπια (ινοσκόπια), όσο και

10 µε άκαµπτα ενδοσκόπια µε την αλλαγή µόνο ενός προσαρµογέα.(adaptor) 14. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας µε αισθητήριο εικόνας στερεάς κατάστασης, CCD και να παράγει υψηλής ποιότητας εικόνα µε µεγάλη ευκρίνεια για καλύτερη διαγνωστική λεπτοµέρεια. 15. Να διαθέτει resolution (at center) άνω των 470 γραµµών, άνω των pixels. 16. Να διαθέτει ευαισθησία φωτεινότητας (sensitivity) minimum 1.5 lux και να µπορεί έτσι να αποδίδει ακόµη και µε πηγή ψυχρού φωτισµού ισχύος 150 watt, χωρίς απώλειες στην πιστότητα της εικόνας για αυξηµένη διαγνωστική λεπτοµέρεια. 17. Να διαθέτει διακόπτη για την εξοµάλυνση του λευκού (white balance). 18. Να διαθέτει αυτόµατη ρύθµιση φωτός ανάλογα µε την απόσταση από το είδωλο που εστιάζεται (automatic brightness control), έτσι ώστε το επίπεδο του φωτός να είναι ιδανικό κάθε χρονική στιγµή. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του βαθµού της φωτεινότητας («Υψηλή» - «Χαµηλή») για την ενδοσκοπική εικόνα. 19. Να διαθέτει Ψηφιακό Σύστηµα Επεξεργασίας Σήµατος έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας για την επίτευξη υψηλής ευκρίνειας εικόνας. 20. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της φωτοµετρικής περιοχής (όλη η εικόνα ή το κέντρο της εικόνας). 21. Να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω εξόδους οπτικού σήµατος: 1VBS, 2Y/C. 22. Η κεφαλή της κάµερας να προσαρµόζεται και αποπροσαρµόζεται µε ευκολία στο προσοφθάλµιο τµήµα του ενδοσκοπίου µε την χρήση ενός βίντεο αντάπτορα (µε δυνατότητα µεγέθυνσης x1.2) για εύκολη παρατήρηση και µε το µάτι. 23. Να διαθέτει στην κεφαλή της κάµερας φίλτρο απορρόφησης του «φαινόµενου ίριδος» (moire) για καλύτερη ευκρίνεια και αποφυγή έγχρωµων ανακλάσεων. 24. Η κεφαλή της κάµερας να είναι µικρού βάρους και διαστάσεων. 25. Να φέρει σήµανση CE. 26. Να συνοδεύεται από βίντεο εκτυπωτή για την εκτύπωση φωτογραφιών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range)

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (µηχάνηµα Γ και ) (Ενιαίες προδιαγραφές ΕΚΕΒΥΛ, διαφοροποιηµένες χωρίς αλλαγή προϋπολογισµού) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φορητό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: 210-4592592 Φαξ: 210-4592597.

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: 210-4592592 Φαξ: 210-4592597. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 18-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 11248 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας συστήματος υπερηχοτομογραφίας τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2019 / 2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2019 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 10-09-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. : 11.951 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20172/26-11-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ) Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 7 21. Ακτινολογικά Μηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 8 22. Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ρόδος 18/10/2006 Β Δ.Υ.ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός διακήρυξης: 6/2006 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. διεύθυνση: Ρόδος 85100

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Γενικές Αρχές Απεικόνισης 2 Κ. Χατζημιχαήλ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Καλώς ήλθατε..δεν ξεχνώ Ιατρική Απεικόνιση-Υπερηχογραφία Υπέρηχοι Για τη διάδοση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας Σχετικά : 1. Το υπ αριθμ. 302/31-3-14 Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Amplitude Mode, A - Mode

Amplitude Mode, A - Mode US TPA Amplitude Mode, A - Mode 1. Κεφαλή Υπερήχων, 2. Εκπεμπόμενη δέσμη, 3. Ηχοανακλαστικές επιφάνειες, 4. Επιστρεφόμενη Ηχώ 5. Απεικόνιση Αφετηρία για την εξέλιξη... Βασικές αρχές: Απεικόνιση ως peaks

Διαβάστε περισσότερα

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ί ς ό ς ά 3ο Επιστηµονικό Καλοκαιρινό Διαδραστικό Διεταιρικό Συµπόσιο NAVARINO DUNES 23 26 Ιουνίου 2011 ί ά Medical ultrasound βασίστηκε σε αρχές sonar που αναπτυχθήκαν στο World War

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει:

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού 1. Αναπνευστήρες Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: o o Αναπνευστήρα µε οθόνη LCD 12.1 touch screen (αφής) Ενσωµατωµένο nebuliser και ενσωµατωµένο compressor

Διαβάστε περισσότερα

Το πληρέστερο πρόγραμμα για μαιευτήρες - γυναικολόγους. data design web site : www.datadesign.gr e-mail : info@datadesign.gr computer applications

Το πληρέστερο πρόγραμμα για μαιευτήρες - γυναικολόγους. data design web site : www.datadesign.gr e-mail : info@datadesign.gr computer applications Λ. Μεσογείων 249, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ. 210 6537422 Fax 210 6542785 data design web site : www.datadesign.gr e-mail : info@datadesign.gr Το πληρέστερο πρόγραμμα για μαιευτήρες - γυναικολόγους Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των και των αποτελεσμάτων, εύκολο στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές συστήματος αποτελούμενο από ένα (1) Monitor Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors ζωτικών λειτουργιών, για να καλύψουν ανάγκες της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας

1. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Γαστρεντερολογικού 1. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας 1. ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (RADIAL SCANNING) 1. Να διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 70.000 Ευρώ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 70.000 Ευρώ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 70.000 Ευρώ) ΣΒ 1 ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση αριθμός 39/2012

Σύμβαση αριθμός 39/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Λάρισα, 18 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 10822 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 10/08/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ : ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ : ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ : ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ιαθωρακική ηχοβόλο κεφαλή MATRIX Phased Array, ευρέως φάσµατος συχνοτήτων, από 1,5 έως 4,0 ΜΗz, η οποία να λειτουργεί µε όλες τις µεθόδους απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΑΚΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. - 4mm, 0o κωδικός: 165 403 000 (stock: 1 τμχ.) Τιμή τεμαχίου: 1.000,00

ΕΚΣΑΚΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. - 4mm, 0o κωδικός: 165 403 000 (stock: 1 τμχ.) Τιμή τεμαχίου: 1.000,00 ΕΚΣΑΚΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Η Εταιρία MEDICAL LITE προχωρεί σε προσφορά προϊόντων αναγνωρισμένων οίκων του εξωτερικού σε τιμές κόστους μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ως εξής: Α. Προϊόντα, οίκου COMEG Γερμανίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

και promitheies@noskypar.gr

και promitheies@noskypar.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδας Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ιεύθυνση: ιοικητικού Υποδιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Δημ. Καρδούλας M.Sc, Ph.D Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης Ευρωκλινική Αθηνών Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές Αρχές Φυσικής Οργανολογία των Υπερήχων Αιμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Υπερηχογραφία: Φυσικές αρχές και οργανολογία

Ιατρική Υπερηχογραφία: Φυσικές αρχές και οργανολογία Ιατρική Υπερηχογραφία: Φυσικές αρχές και οργανολογία Περίληψη Ιστορία Τρόπος διάδοσης ήχων, Ηχητικό φάσµα Εξασθένηση των υπερήχων Πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο Πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι Σχεδιασµός µεταλλακτών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Γενικής και Ορθοπεδικής χειρουργικής, καθώς και για επεμβάσεις Ουρολογικής, ΩΡΛ, Γυναικομαιευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785431 2015-05-19

15PROC002785431 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 25/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 28-04-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015 ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.831.3/190/805496/Σ.4897/24 εκ. 2014/ΓΕΣ/ ΥΓ/4ο την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε ενσφράγιστες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Μεγάλο εύρος Έκθεσης. Λιγότερες επαναλήψεις. Περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΘ. Δ. Κουτσούρης Δρ. Ο. Πάνου-Διαμάντη MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Χρήση των υπερήχων στην Ιατρική κύρια στο τομέα της Διάγνωσης με τη μέτρηση διαφόρων χαρακτηριστικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Επιδάπεδο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας (μία σάρωση, πολλές εκτυπώσεις), μεγάλης αξιοπιστίας για αδιάλειπτη χρήση, καινούργιο, αμεταχείριστο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Υπερηχοτομογράφος ενδοβρογχικού συστήματος με: Α. Ανεξάρτητη μονάδα υπερηχοτομογράφου ενδοσκοπικής χρήσης B. Video- βρογχοσκόπιο υπερήχων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Δ.Α.ΒΤΝΛ469Η2Ι-ΙΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο: 24-10-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13149 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΙ469ΗΖΞ-20Φ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΙ469ΗΖΞ-20Φ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 11/6/2013 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθ. Πρωτ. 3859 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.ΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 2 και 3: Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα 1 Τι απαιτείται για την όραση Φωτισµός: κάποια πηγή φωτός Αντικείµενα: που θα ανακλούν (ή διαθλούν) το φως Μάτι: σύλληψη του φωτός σαν εικόνα Τρόποι µετάδοσης φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8038/6/33-ΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CTV ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3100N TOPCON REFLECTORLESS, ΣΤΑ 350m H σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών 3100Ν με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα στα 350 μέτρα περιλαμβάνει στην γκάμα της όργανα που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 10611 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 03-08-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγεννητικός Έλεγχος - Μαιευτικό Υπερηχογράφημα

Προγεννητικός Έλεγχος - Μαιευτικό Υπερηχογράφημα Προγεννητικός Έλεγχος - Μαιευτικό Υπερηχογράφημα upadate swfobject.embedswf('/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf','avreloaded0','400','320','7. 0.14','/plugins/content/avreloaded/expressinstall.swf',

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΜΗΤΕΡΑ Η εξέλιξη στην υπερηχογραφική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΙΑΚ. 2/ΕΕ/2008) Οµάδα Α: Σύστηµα ηλεκτρονικής απεικόνισης και αποθήκευσης Μακροσκοπικών Εικόνων Ιστοτεµαχίων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΙΑΚ. 2/ΕΕ/2008) Οµάδα Α: Σύστηµα ηλεκτρονικής απεικόνισης και αποθήκευσης Μακροσκοπικών Εικόνων Ιστοτεµαχίων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΙΑΚ. 2/ΕΕ/2008) Οµάδα Α: Σύστηµα ηλεκτρονικής απεικόνισης και αποθήκευσης Μακροσκοπικών Εικόνων Ιστοτεµαχίων ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ Α : 23.603,93 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α ΕΡΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά σημεία αναφοράς συστήματος PACS/RIS. Το σύστημα θα καλύπτει: - Ακτινοσκοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας με το Flex Focus

Έναρξη λειτουργίας με το Flex Focus Έναρξη λειτουργίας με το Flex Focus Μοντέλο 1202 BB1920-D Ελληνικά January 2010 Μέρος του Flex Focus User Guide Ωθήστε, για να απασφαλίσετε τη συσκευή υπερήχων. Βλ. σελίδα 12. Κουμπί αναμονής 1 Υποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης

Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης Τα τεχνικά εγχειρίδια περιέχουν ένα πλήθος συντομογραφιών που είναι απαραίτητο να μπορούμε να ερμηνεύουμε, έτσι ώστε να επιλέγουμε την κατάλληλη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Υπέρηχοι)

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Υπέρηχοι) ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Για να σε βλέπω καλύτερα (Υπέρηχοι) Η ιστορία του Ρ.Μ. και της Π.Μ. Η Π.Μ. δεν ένοιωθε και πολύ καλά. Με όλα αυτά που συνέβαιναν ένοιωθε χάλια. Αλλά δεν ήταν µόνο αυτό. Όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Δρ. Π. Κωνσταντινίδης Η Μαγνητική Τοµογραφία της σπονδυλικής στήλης αποτελεί εδώ και χρόνια την κορυφαία µέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Μία ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί απεικονιστικές μεθόδους για να

Διαβάστε περισσότερα

TOPCON ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Tree Company Corporation A.E.B.E.

TOPCON ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Tree Company Corporation A.E.B.E. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ GPT-3000N series TOPCON REFLECTORLESS Με πλήρες Αλφαριθμητικό Πληκτρολόγιο! H σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών GPT-3000Ν NON PRISM με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Crow s Passion for Smart Residential Security

Crow s Passion for Smart Residential Security Crow s Passion for Smart Residential Security SERENITY Το σύστηµα SERENITY είναι ένα µοντέρνα σχεδιασµένο σύστηµα συναγερµού για να ταιριάζει στον χώρο σας. Με το σύστηµα SERENITY µπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma Κάμερες CCTV Ευαισθησία Η ευαισθησία μιας κάμερας CCD, είναι η μέτρηση της απόδοσής της σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι περισσότεροι κατασκευαστές δηλώνουν τη στάθμη ευαισθησίας των καμερών τους, ως μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ! Βρες τώρα την Action Camera που σου ταιριάζει!

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ! Βρες τώρα την Action Camera που σου ταιριάζει! ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ Βρες τώρα την που σου ταιριάζει! Η μεγαλύτερη ποικιλία σε φωτογραφικές μηχανές είναι εδώ! DSLR High Zoom Compact Πάρε βιντεοκάμερα και κράτα για πάντα ζωντανές τις καλύτερες «στιγμές» σου!

Διαβάστε περισσότερα

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσφορές

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσφορές η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσφορές Προσθετική και αποκαταστάσεις Synea HA-43 LT Ευθεία χειρολαβή1:1 με φώς > > Μονό σπρέι > > Περιστρεφόμενος μηχανισμός τσοκ > > Για κοπτικά γωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα