13.Γυναικολογικός υπέρηχος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13.Γυναικολογικός υπέρηχος"

Transcript

1 Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Μαιευτικού Γυναικολογικού Τµήµατος 13.Γυναικολογικός υπέρηχος ΓΕΝΙΚΑ. 1. Να είναι της πλέον σύγχρονης, ψηφιακής τεχνολογίας κατάλληλα για νοσοκοµειακή χρήση. a. Τo προσφερόµενο µηχανήµατα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευής και σχεδίασης (τόσο σε Hardware, όσο και Software). Ως µµηχανήµατα σύγχρονης τεχνολογίας, δεν µπορούν να θεωρούνται παλαιότερα µοντέλα που τυχόν αναβαθµίστηκαν. Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρονται απαραίτητα, το έτος παραγωγής και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του µηχανήµατος. 2. Να υπόκεινται στους διεθνείς κανόνες ασφαλείας και να είναι πιστοποιηµένα ια την ακρίβεια όλων των µετρήσεων βάση των τελευταίων διεθνών προτύπων. 3. Ο προµηθευτής υποχρεούται, να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του προσφεροµένων ειδών, για δύο χρόνια τουλάχιστον, καθώς επίσης και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για δέκα χρόνια, µε έγγραφη επιβεβαίωση του κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προµηθευτής υποχρεούται να συντηρεί και να επισκευάζει το συγκεκριµένο µηχάνηµα µε δική του ευθύνη και χωρίς την παραµικρή οικονοµική επιβάρυνση εκ µέρους του Νοσοκοµείου, εκτός των αναλώσιµων υλικών, τα οποία εξαιρούνται. 4. Στην πλήρη εγγύηση περιλαµβάνεται και η υποχρέωση του προµηθευτή για τακτικό προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύµφωνα µε τους κανόνες του κατασκευαστή. 5. Ο προµηθευτής θα παρέχει δωρεάν, τυχόν µελλοντικές αναβαθµίσεις του συστήµατος σε επίπεδο software, εφόσον διατίθενται από τον κατασκευαστή. 6. Η οικονοµική προσφορά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από αναλυτικό πρόγραµµα ετήσιας συντήρησης (για το είδος των προβλεποµένων εργασιών, τα απαραίτητα ανταλλακτικά, τα αναλώσιµα, την προβλεπόµενη συχνότητα αλλαγής τους, κλπ), σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου 7. Να κατατεθούν οι πιστοποίησεις και τα CE MARK των προσφεροµένων. 8. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τόσο το προσωπικό της µονάδος όσο και τους τεχνικούς του τµήµατος ΒιΤ. 9. Την παράδοση του εξοπλισµού, θα συνοδεύει πλήρης σειρά τευχών (εις διπλούν) µε οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα (µε ποινή απόρριψης), οδηγίες συντήρησης και επισκευής στην Αγγλική γλώσσα (εάν διατίθενται από τον προµηθευτή και στην Ελληνική γλώσσα), καθώς επίσης και όλα τα σχεδιαγράµµατα των επιµέρους τµηµάτων του. Τα παραπάνω έντυπα θα παραδίδονται απαραίτητα και µε απόλυτη ευθύνη του προµηθευτή, στο αρµόδιο τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

2 κατά την εγκατάσταση και παράδοση του µηχανήµατος σε πλήρη λειτουργία, διαφορετικά η διαδικασία παραλαβής του θα παραµένει εκκρεµής 10. Ο προµηθευτής θα πρέπει να ενηµερώνει έγκαιρα το Νοσοκοµείο για οποιαδήποτε τυχόν ανάκληση µηχανηµάτων από το εργοστάσιο κατασκευής που θα έχει ανακοινωθεί λόγω λειτουργικών προβληµάτων. Η ενηµέρωση θα πρέπει να είναι πλήρης και αναλυτική όσον αφορά το πρόβληµα, τους τύπους µηχανηµάτων και τους σειριακούς αριθµούς αυτών. Στη συνέχεια θα πρέπει να φροντίζει, µε δική του ευθύνη, για την αποκατάσταση των προβληµάτων αυτών - εφόσον αφορούν τα µηχανήµατα που έχει παραδώσει και να φροντίσει για απρόσκοπτη και ασφαλή κάλυψη του Νοσοκοµείου για το χρονικό διάστηµα µέχρι την αποκατάσταση του προβλήµατος. 1- Βασική Μονάδα 1) Ο ζητούµενος έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος θα πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, κατάλληλος για εξετάσεις µαιευτικές και γυναικολογικές, εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, µικρών και επιφανειακών οργάνων, µαστού κ.λ.π 2) Να διαθέτει αρχιτεκτονική τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονο ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης για την δηµιουργία εικόνας, µε δυνατότητα υψηλής αναβαθµισιµότητας στις µελλοντικές εξελίξεις της τεχνολογίας. 3) Να αναφερθούν τα διαθέσιµα κανάλια επεξεργασίας προς αξιολόγηση. 4) Να διαθέτει την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία δηµιουργία εικόνας Compound Imaging για επιτευξη υψηλής ανάλυσης αντίθεσης (contrast resolution), βέλτιστης διαφοροδιάγνωσης ιστών (textutal differentiation) και διαυγή όρια των εσωτερικών οργάνων και ιστικών δοµών. Η τεχνική Compound Imaging να επιτυγχάνει συσχέτιση έως και (7) παλµών για τη δηµιουργία µιας γραµµής απεικόνισης. Να αναφερθεί σε ποιους τύπους κεφαλών αναφέρεται η τεχνική αυτή, προς αξιολόγηση. 5) Να διαθέτει στη βασική µονάδα την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία κατάλληλη για επεξεργασία της εικόνας σε επίπεδο pixel µε σκοπό τη θεαµατική µείωση του θορύβου και παράλληλη βελτίωση της ευκρίνειας καθώς και της υφής των ιστικών δοµών για αύξηση της διακριτικής ικανότητας. Η ως άνω τεχνική να λειτουργεί µε όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήµατος και να ενεργοποιείται µε το πάτηµα ενός πλήκτρου, κατ επιθυµία του χειριστή. 6) Να διαθέτει σύγχρονα συστήµατα ηλεκτρονικής σάρωσης εικόνας convex array, microconvex array, linear array, phased array sector τεχνολογίας ευρέος φάσµατος συχνοτήτων από 2 ΜHz και άνω, µέχρι 16MHz τουλάχιστον. Οι παραπάνω απαιτούµενες συχνότητες πρέπει να είναι ωφέλιµες συχνότητες απεικόνισης, όπως ορίζονται από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 7) Να έχει ενσωµατωµένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση τριών ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (2D/PW/CFM) µε δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο. 8) Να δέχεται ηχοβόλες κεφαλές ηλεκτρονικής σάρωσης µε µεγάλο αριθµό πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, ο οποίος να αναφερθεί σε κάθε κεφαλή για να αξιολογηθεί. Να διαθέτει οπωσδήποτε ηχοβόλες κεφαλές της

3 πλέον σύγχρονης τεχνολογίας πολλαπλών συστοιχιών κρυστάλλων (τύπου matrix). Να λειτουργούν µε σύγχρονη τεχνολογία απεικόνισης ευρέος φάσµατος συχνοτήτων. 9) Να διαθέτει ψηφιακά ζωνοπερατά φίλτρα µεγάλου εύρους συχνοτήτων για αποκοπή των χρωµατικών παρασίτων που οφείλονται στην κίνηση των ιστών (π.χ. αναπνοή ασθενούς, ταχυπαλµίες κ.λ.π) και ευκρινή απεικόνηση των αιµατικών ροών κοντά στα τοιχώµατα του αγγείου. 10) Να διαθέτει ενσωµατωµένη ελεύθερα µετακινούµενη έγχρωµη οθόνη νέας ψηφιακής τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων LCD τουλάχιστον 17, καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισµού και αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο καθώς και δυνατότητα οθόνης αφής, µε την µεγαλύτερη δυνατή εργονοµία. 11) Να διαθέτει ειδικό σχεδιασµό που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση για διάγνωση βλαβών και συντήρηση του µηχανήµατος. 12) Να διαθέτει πρωτόκολλο DICOM για αποστολή εικόνων προς εκτυπωτή σε format DICOM καθώς και για µελλοντική σύνδεση στο δίκτυο του Νοσοκοµείου. 13) Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τυχόν επιπλέον σύγχρονες τεχνολογίες και µέθοδοι. 2- ιαγνωστικές και λειτουργικές δυνατότητες 1) Να είναι κατάλληλος για εξετάσεις µαιευτικές και γυναικολογικές, προγεννητικού ελέγχου, γενικής παθολογίας, ακτινολογικές, ουρολογικές, µικρών και επιφανειακών οργάνων, µαστού κ.λ.π. 2) Να λειτουργεί µε τεχνικές απεικόνισης δύο διαστάσεων (B-Mode), κινησης / χρόνου (M-Mode), έγχρωµου Doppler (CFM), παλµικού Doppler (PW), Doppler ισχύος (Power Doppler) καθώς και τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης πραγµατικού χρόνου. 3) Να διαθέτει στη βασική µονάδα ενσωµατωµένη τεχνική απεικόνισης της προερχόµενης από τους ιστούς 2ης αρµονικής συχνότητας (Harmonic Imaging) η οποία να λειτουργεί µε όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήµατος. 4) Να διαθέτει στη βασική µονάδα ενσωµατωµένη τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης πραγµατικού χρόνου, ανατοµικών περιοχών για τη διάγνωση τυχόν ανατοµικών ανωµαλιών. Η τρισδιάστατη απεικόνιση πραγµατικού χρόνου να επιτυγχάνεται από τον ίδιο τον υπερηχογράφο. Η τεχνική 3D να λειτουργεί µε εξειδικευµένες 3D ηχοβόλες κεφαλές οι οποίες να λειτουργούν µε αυτόµατη εσωτερική κίνηση της ηχοβόλου κεφαλής στον άξονα z ακριβή ογκοµετρική απεικόνιση. Ο ρυθµός εναλλαγής των τρισδιάστατων ογκοµετρικών απεικονίσεων να είναι τουλάχιστον 20 volume / sec. Να διαθέτει ειδικό πρόγραµµα οδηγιών βήµα βήµα της ογκοµετρικής απεικόνισης για διευκόλυνση νέων χρηστών. 5) Να διαθέτει και να προσφερθούν προς επιλογή του Νοσοκοµείου οι ακόλουθες εξειδικευµένες 3D ηχοβόλες κεφαλές, τουλάχιστον: a) Εξειδικευµένη ηχοβόλο κεφαλή Convex τρισδιάστατης, πραγµατικού χρόνου απεικόνισης, τεχνολογίας πολλαπλών συστοιχιών κρυστάλλων (τύπου matrix) για υψηλής ευκρίνιας

4 εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, µαιευτικές, γυναικολογικές, γυναικολογικές και προγεννετικό έλεγχο, ευρέος φάσµατος συχνοτήτων από 2 έως 6 ΜHz τουλάχιστον, µε γωνίες εύρους οπωσδήποτε 90 ο για την απεικόνιση εµπεδωµένων εµβρύων και τελειόµηνες κυήσεις. b) Εξειδικευµένη ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex τρισδιάστατης, πραγµατικού χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις ενδοκολπικές, µαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσµατος συχνοτήτων, υψίσυχνη τουλάχιστον 9 MHz µε γωνία εύρους άνω των 120ο, ώστε να δύναται να απεικονίζει ταυτόχρονα µήτρα και ωοθήκες. c) Εξειδικευµένη ηχοβόλο κεφαλή Linear τρισδιάστατης, πραγµατικού χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις καρδιάς µαστού και επιφανειακών οργάνων τεχνολογίας ευρέως φάσµατος συχνοτήτων τουλάχιστον 16MHz, για την δυνατότητα κατηγοριοποίησης των όγκων του µαστού. Να αναφερθεί ο τρόπος κατηγοριοποίησης προς αξιολόγηση. 6) Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα να διαθέτει τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης Power Doppler για ογκοµετρική απεικόνιση της αγγειακής λειτουργίας στην περιοχή ενδιαφέροντος. 7) Να έχει ενσωµατωµένο στη βασική µονάδα, ειδικό λογισµικό για την ταυτόχρονη απεικόνιση πολλαπλών παράλληλα ανατοµικών τοµών στην οθόνη οποιουδήποτε επιπέδου από τα τρισδιάστατα ογκοµετρικά δεδοµένα και ρυθµιζόµενου πάχους τοµής, µε σκοπό την επίτευξη λεπτοµερούς ανάλυσης των δεδοµένων. Να υπάρχει δυνατότητα ελιγµών, σήµανσης και µετρήσεων. 8) Να διαθέτει ενσωµατωµένα στη βασική µονάδα, ειδικά προκαθορισµένα πρωτόκολλα επιλεγόµενα από το πληκτρολόγιο του συστήµατος, µε χρήση της τεχνικής τρισδιάστατης απεικόνισης για την ανάδειξη όλων των ανατοµικών καρδιακών δοµών του εµβρύου, από την είσοδο της καρδιάς µέχρι το στοµάχι, από µία µόνο ογκοµετρική λήψη, και την ταυτόχρονη απεικόνιση στην οθόνη πολλαπλών δυσδιάστατων τοµών, οποιασδήποτε γωνίας, κάθε επιλεγόµενης ανατοµικής δοµής. Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες της µεθόδου προς αξιολόγηση. 9) Να διαθέτει ενσωµατωµένη στη βασική µονάδα τεχνική µε την οποία να είναι δυνατή η ογκοµετρική λήψη υπόηχων δοµών, καθώς και ο αυτόµατος υπολογισµός του αριθµού, των διαστάσεων και του όγκο τους (π.χ κύστες ωοθηκών, κοιλίες εγκεφάλου εµβρύου, κλπ). Από τον υπολογιζόµενο όγκο να είναι δυνατή η εξαγωγή µέσης τιµής διαµέτρου της τοµής. Επιπλέον να ταξινοµεί τις υπόηχες δοµές ανάλογα µε το µέγεθος τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της ανάπτυξης των ωοθυλακίων ή η απεικόνιση και µέτρηση πολλαπλών υπόηχων δοµών του εµβρύου. 10) Να διαθέτει ενσωµατωµένο στη βασική µονάδα εξειδικευµένο πρόγραµµα στεφανιαίας απεικόνισης ανατοµικών δοµών οποιουδήποτε σχήµατος µε τη χρήση των ογκοµετρικών δεδοµένων. Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη απεικόνιση µε µία ογκοµετρική λήψη µέχρι και τριών διαφορετικών οβελιαίων τοµών για την τρισδιάστατης ανασύνθεση της στεφανιαίας τοµής της ενδοµήτριας κοιλότητας στο

5 γυναικολογικό υπερηχογράφηµα ή ανωµαλιών (πχ καθορισµός βάθους υπερωιοσχιστίας). Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνική. 11) Να διαθέτει ενσωµατωµένο στη βασική µονάδα εξειδικευµένο πρόγραµµα εξέτασης και µελέτης της καρδιακής λειτουργίας εµβρύων µε ταυτόχρονη απεικόνιση και στα τρία επίπεδα σε πραγµατικό χρόνο τόσο στο B- Mode όσο και στο CFM DOPPLER. Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνική. 12) Να διαθέτει ενσωµατωµένη στη βασική µονάδα τεχνική αυτοµάτου υπολογισµού της αυχενικής διαφάνειας. 13) Να διαθέτει και να προσφερθεί προς επιλογή µε ξεχωριστή τιµή ενσωµατωµένη η τεχνική ελαστογραφίας η οποία να λειτουργεί τόσο σε ηχοβόλες κεφαλές Linear όσο και σε ενδοκοιλιακές. Ητεχνική να λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο και να κωδικοποιεί µε χρώµα µαλακά από συµπαγή µορφώµατα. 14) Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πργµατικού χρόνου, εικόνας B-MODE, παλµικού Doppler, έγχρωµο Doppler (real time triplex), σε όλες τις σαρώσεις και όλες τις ηχοβόλες κεφαλές ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη διορθωση της τοποθέτησης της κεφαλής από τον γιατρό κατά την διάρκεια της εξέτασης για βέλτιστη κλινική απόδοση. 15) Να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε πολύ υψηλές συχνότητες για επίτευξη µικροµετρικής απεικόνισης, που απαιτείται για υψηλής ποιότητας εξετάσεις µαστού και θυρεοειδούς. 16) Να διαθέτει υψηλό δυναµικό εύρος (Dynamic range) έως και 180 db, για εύκολη ανίχνευση ιδιαίτερα µικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυµατικό ιστό όπως ισοηχογενών όζων, ιστών µε την ίδια υφή κ.λ.π. 17) Να έχει ανανέωση της εικόνας µε δυνατότητα µέγιστης λήψης τουλάχιστον 500 εικόνες / sec 18) Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης έως και 30 εκατοστά, σε αναλογία µε τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. 19) Να διαθέτει σύγχρονο σύστηµα µεγένθυσης ZOOM πραγµατικού χρόνου, οποιουδήποτε τµήµατος της οθόνης µε δυνατότητα µετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος. Να αναφερθεί (εάν υπάρχει) δυνατότητα εκτέλεσης µεγέθυνσης ZOOM σε παγωµένη εικόνα. 20) Να διαθέτει ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη έγχρωµων ή ασπρόµαυρων εικόνων, καθώς και µνήµη κυµµατοµορφών M-MODE και Doppler. 21) Να διαθέτει στο Β- MODE πολλαπλούς χάρτες της κλίµακας του γκρι για διάφορες κλινικές χρήσεις. Να αναφερθεί ο αριθµός. 22) Να διαθέτει στο CFM DOPPLER πολλαπλούς χρωµατικούς χάρτες, για διάφορες κλινικές χρήσεις. Να αναφερθεί ο αριθµός και οι αντίστοιχες εφαρµογές. 23) Να έχει δυνατότητα συστήµατος εµφάνισης και των πλέον χαµηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας προπτώσεως (color power). Η τεχνική αυτή να έχει δυνατότητα post processing επεξεργασίας, επιλογής διαφορετικών χαρτών.

6 24) Να διαθέτει στην βασική σύνθεση σύγχρονα πακέτα µετρήσεων, υπολογισµών και αναλύσεων για µαιευτικές, γυναικολογικές εφαρµογές καθώς και προγεννητικού ελέγχου, πολύδυµης κύησης κ.λ.π. σε όλα τα είδη των απεικονίσεων, τα οποία και να αναφερθούν αναλυτικά. 25) Στο φασµατικό Doppler να διαθέτει σύγχρονη τεχνική αυτόµατης πραγµατικού χρόνου πλανηµέτρησης του φάσµατος και υπολογισµό αιµοδυναµικών παραµέτρων σε ζωντανή εικόνα (real time) κατά την διάρκεια της εξέτασης. Η τεχνική να λειτουργεί σε όλες τις απαιτούµενες κλινικές εφαρµογές. 26) Να διαθέτει και να προσφερθεί στην βασική σύνθεση ενσωµατωµένος σταθµός εργασίας για αποθήκευση υπερηχογραφικών εξετάσεων. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης ικανού αριθµού εικόνων και να αποθηκεύει σε κινηµατογραφική µορφή ή στατική µορφή. 3- Σύνθεση Το προσφερόµενο µηχάνηµα να εµπεριέχει στη βασική σύνθεση τους και σε ενιαία τιµή προσφοράς τα πιο κάτω µέρη: i) Βασική µονάδα έγχρωµου Υπερηχοτοµογράφου, η οποία να καλύπτει τις απαιτούµενες διαγνωστικές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. ii) Εξειδικευµένη ηχοβόλο κεφαλή Convex τρισδιάστατης, πραγµατικού χρόνου απεικόνησης, τεχνολογίας πολλαπλών συστοιχιών κρυστάλλων (τύπου matrix) για υψηλής ευκρίνειας εξέτασεις άνω και κάτω κοιλίας, µαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, ευρέος φάσµατος συχνοτήτων από 2 έως 6 MHz περίπου, µε γωνία εύρους οπωσδήποτε 90ο για την απεικόνιση εµπεδωµένων εµβρύων και τελειόµηνες κυήσεις. iii) Εξειδικευµένη ηχοβόλο κεφαλή Micro Convex τρισδιάστατης, πραγµατικού χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις ενδοκολπικές, µαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσµατος συχνοτήτων, υψίσυχνη από 5 έως 9 MHz τουλάχιστον, µε γωνία εύρους µεγαλύτερη των 120 ο iv) Εγχρωµος εκτυπωτής laser για εκτυπώσεις σε σελίδες Α4. v) Ασπρόµαυρο video printer. Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι ζητούµενες προς επιλογή επεκτάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών.

7 14.Κεντρικός σταθµός παρακολούθησης αίθουσας τοκετών µε δυο καρδιογράφους δίδυµης κύησης 1. Να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλος για Νοσοκοµειακή χρήση. Να δοθεί έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου για τον χρόνο πρώτης παραγωγής. 2. Να παρακολουθεί τον εµβρυικό καρδιακό ρυθµό διδύµων µε την χρήση υπερήχων και τη δραστηριότητα της µήτρας µε την χρήση εξωτερικού µορφοτροπέα Toco. Να έχει την δυνατότητα να δεχθεί και τρίτο µορφοτροπέα υπερήχων για παρακολούθηση τριδύµων. Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες για την χρήση υπερήχων. 3. Να λειτουργεί µε ρεύµα πόλης 220V/50Hz και να είναι µικρών διαστάσεων και βάρους µικρότερου των έξι κιλών, ανθεκτικής κατασκευής µε δυνατότητα εύκολου καθαρισµού. 4. Να είναι απλός στη χρήση και να παρέχει ακριβή, συνεχή ίχνη για γρήγορη ερµηνεία. 5. Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη τουλάχιστον 5 για την απεικόνιση των αριθµητικών ενδείξεων του καρδιακού ρυθµού του εµβρύου και της µητέρας, της δραστηριότητας της µήτρας, της ώρας, της ηµεροµηνίας, µηνυµάτων κλπ. Να παρέχεται η δυνατότητα διαµόρφωσης των ενδείξεων ανάλογα µε τις προτιµήσεις του χρήστη. 6. Να διαθέτει οθόνη και πληκτρολόγιο µορφοποίησης καταγραφής δεδοµένων επί της οθόνης. 7. Να περιλαµβάνει πρόγραµµα αυτόµατης ανίχνευσης και καταγραφής των κινήσεων του εµβρύου, για τον έλεγχο της κινητικότητας του εµβρύου καθώς και µνήµη δεδοµένων ώστε σε περίπτωση εξάντλησης του καταγραφικού χαρτιού να υπάρχει δυνατότητα µελλοντικής εκτύπωσης. Να περιλαµβάνει σηµειωτή συµβάντων ώστε να µπορεί η µητέρα να καταγράφει τις κινήσεις του εµβρύου. 8. Οι µορφοτροπείς (US και Toco) να είναι υψηλών προδιαγραφών αντοχής στην πτώση από 1 m, καθώς επίσης να είναι αδιάβροχοι. Να είναι δυνατή η εύκολη σύνδεση τους στην συσκευή και η αντιστοίχηση τους µε τις ενδείξεις της οθόνης. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µορφοτροπέων όπως πχ δυνατότητα επισκευής για να αξιολογηθούν ανάλογα. Να γίνεται αυτόµατη αναγνώριση των µορφοτροπέων από τη συσκευή. 9. Σε περίπτωση διδύµων να έχει την δυνατότητα διαχωρισµού της καταγραφής των καρδιακών ρυθµών (twins offset). Να προσφερθεί δεύτερος µορφοτροπέας υπερήχων για την παρακολούθηση δίδυµης κύησης, το λογισµικό να περιλαµβάνει στη βασική σύνθεση όλων των καρδιοτοκογράφων. 10. Να έχει τη δυνατότητα επέκτασης µε την µέτρηση αναίµακτης πίεσης. 11. Να διαθέτει όρια συναγερµού για τις παραµέτρους µέτρησης του εµβρύου και της µητέρας καθώς και δυνατότητα µηδενισµού µέτρησης της τοκοδυναµετρίας. 12. Να διαθέτει ενσωµατωµένο καταγραφέα τριών καναλιών, υψηλής ανάλυσης θερµικού τύπου. Να έχει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ταχύτητες και να ειδοποιεί για το τέλος του χαρτιού µε οπτικό και

8 ακουστικό σήµα. Να τυπώνει την ώρα, ηµεροµηνία, ταχύτητα καταγραφής, τρόπο παρακολούθησης κλπ. 13. Να έχει επιλογή τεστ για τον έλεγχο της συσκευής (οθόνη, καταγραφικό, ενισχυτές). 14. Να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί µε κεντρικό σταθµό καρδιοτοκογραφίας. 15. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα ασύρµατης καρδιοτοκογραφίας. 16. Να επεκτείνεται µε έξοδο τεχνολογίας για σύνδεση µε ηλεκτρονικό υπολογιστή PC. 17. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου πόλης, 220VAC/50Hz. 18. Να είναι απλό στη χρήση µε menu στην Ελληνική γλώσσα, οι ενδείξεις των παραµέτρων λειτουργίας, να παρέχονται από ψηφιακά όργανα στην Ελληνική γλώσσα. 19. Ο καρδιοτοκογράφος να συνοδεύεται µε βάση στήριξης και να προσφερθεί προς επιλογή τροχήλατο µεταφοράς του οίκου. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡ ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΩΝ 1. Ο κεντρικός σταθµός πρέπει να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης πλήρους παρακολούθησης έξι (6) τουλάχιστον καρδιοτοκογράφων και να µπορεί ν επεκταθεί µέχρι δέκα (10). Να αναφερθεί το κόστος αναβάθµισης (στην οικονοµική προσφορά) προς αξιολόγηση. 2. να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης και ανασκόπησης όλων των συναγερµών όπως πχ βραδυκαρδίας ή ταχυκαρδίας, διακυµάνσεις καρδιακού ρυθµού εµβρύου, τύπος και αριθµός επιταχύνσεωνεπιβραδύνσεων και συσπάσεων, απώλειας σήµατος, ταύτιση δυο καρδιακών ρυθµών, εύρος και συχνότητα µεγάλης διάρκειας διακυµάνσεων κπλ. Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης των συναγερµών από τον κεντρικό σταθµό. 3. να παρακολουθεί και να αρχειοθετεί το ίχνος του καρδιοτοκογραφήµατος (σε περίπτωση διδύµων να εµφανίζονται µε διαφορετικό χρώµα στην οθόνη), τον καρδιακό ρυθµό της µητέρας, τις αυτόµατες ανιχνεύσεις των κινήσεων του εµβρύου, τις σηµειώσεις συµβάντων, το NST µε ερµηνευτικές δηλώσεις. 4. Να αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας γενιάς, σε λειτουργικό περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη, εύκολο στην χρήση του (να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς αξιολόγηση). Ο κεντρικός σταθµός να περιλαµβάνει τουλάχιστον 17 ινντσών TFT και να απεικονίζει τις παραµέτρους µε διαφορετικά χρώµατα. Να διαθέτει Laser εκτυπωτή για την εκτύπωση των δεδοµένων. Να φέρει αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο και ποντίκι για την εισαγωγή των δεδοµένων του ασθενούς. Να διαθέτει για διατήρηση των στοιχείων (UPS), σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Να λειτουργεί µε ρεύµα 220V/50Hz και να είναι συνδεδεµένος µε τους καρδιοτοκογράφους σε τοπικό δίκτυο. 5. Να απεικονίζει στην ίδια οθόνη ταυτόχρονα όλους τους παρακολουθούµενους ασθενείς, όλες τις παρακολουθούµενες παραµέτρους και τον αριθµό κλίνης του ασθενούς. Ενώ να είναι δυνατή η λεπτοµερής προβολή όλων των στοιχείων ενός ασθενούς

9 σε ειδική οθόνη χωρίς να διακόπτεται η παρακολούθηση των υπολοίπων ασθενών. 6. Να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας του κεντρικού σταθµού µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα µέσω HL7, HIS κλπ. 7. Να είναι δυνατή η αναβάθµιση του κεντρικού σταθµού για την παρακολούθηση των πληροφοριών του από ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα βρίσκεται πχ στο γραφείο των ιατρών. 15.Ψηφιακό βιντεοκολποσκόπιο 1. Κολποσκόπιο τελευταίας τεχνολογίας (να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας), µε οπτική υψηλής ποιότητας, µεγάλης διακριτικής ικανότητας, που στηρίζεται σε ασφαλή τροχήλατη βάση µε δυνατότητα ακινητοποίησης της. 2. Η τάση λειτουργίας του να είναι 220V/50-60Hz. 3. Το προσφερόµενο κολποσκόπιο να διαθέτει φακούς µεταβλητής εστιακής απόστασης µε εύρος ρύθµισης από 220 έως τουλάχιστον 350mm. 4. Να διαθέτει συνεχή (Non-stop) zoom έως και 6x, επιταχύνοντας µεγεθύνσεις από περίπου 3x έως περίπου 23x. 5. ιαθέτει βάθος οπτικού πεδίου µε εύρος από περίπου 10mm έως τουλάχιστον 80mm. 6. Το προσοφθάλµιο η µεγέθυνση να είναι 10x και οι διόπτρες ν µπορούν να ρυθµιστούν από -5 έως +5m Ο φωτισµός του να προέρχεται από πηγή ψυχρού φωτισµού µε λυχνία αλογόνου 150 watt έτσι ώστε να αποδίδει επαρκή φωτισµό σε όλο το βάθος εστίασης για καλύτερο διαγνωστικό αποτέλεσµα. Να διαθέτει δυνατότητα αυξοµείωσης της έντασης του φωτός µε κατάλληλο διακόπτη συνεχούς ρύθµισης. 8. Η πηγή ψυχρού φωτισµού να είναι συµβατή µε υστεροσκοπικό εξοπλισµό παρέχοντας δυνατότητα υστεροσκόπησης. 9. Να διαθέτει πράσινο και διαφανές φίλτρο ενσωµατωµένο στο οπτικό σύστηµα στο εσωτερικό του κυρίως σώµατος το οποίο µπορεί να προσαρµοστεί ή να αφαιρεθεί µε ευκολία. 10. Να διαθέτει βραχίονα ο οποίος να διευκολύνει τον χειριστή να τοποθετήσει το σώµα του κολποσκοπίου όπου επιθυµεί και να το συγκρατεί σε σταθερό σηµείο ώστε να εστιάζει µε ευκολία στο σηµείο παρατήρησης (να υπάρχει πλήρης περιγραφή προς αξιολόγηση). 11. Να διαθέτει προσοφθάλµιους φακούς οπτικού πεδίου µε ικανότητα ρύθµισης τυχόν ανισοµετατρωπίας καθώς επίσης και µηχανισµό ρύθµισης της διακορικής απόστασης. 12. Το κολποσκόπιο να συνοδεύεται από εξωτερική ενδοσκοπική κάµερα του ίδιου οίκου κατασκευής (για οµοιγένεια και συµβατότητα) για την µεταφορά της εικόνας σε µόνιτορ. Να προσφερθεί ο απαραίτητος προσαρµογέας. 13. Η κάµερα να είναι αποκλειστικά για ενδοσκοπήσεις κι κολποσκόπια. Να συνεργάζεται τέλεια µε εύκαµπτα ενδοσκόπια (ινοσκόπια), όσο και

10 µε άκαµπτα ενδοσκόπια µε την αλλαγή µόνο ενός προσαρµογέα.(adaptor) 14. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας µε αισθητήριο εικόνας στερεάς κατάστασης, CCD και να παράγει υψηλής ποιότητας εικόνα µε µεγάλη ευκρίνεια για καλύτερη διαγνωστική λεπτοµέρεια. 15. Να διαθέτει resolution (at center) άνω των 470 γραµµών, άνω των pixels. 16. Να διαθέτει ευαισθησία φωτεινότητας (sensitivity) minimum 1.5 lux και να µπορεί έτσι να αποδίδει ακόµη και µε πηγή ψυχρού φωτισµού ισχύος 150 watt, χωρίς απώλειες στην πιστότητα της εικόνας για αυξηµένη διαγνωστική λεπτοµέρεια. 17. Να διαθέτει διακόπτη για την εξοµάλυνση του λευκού (white balance). 18. Να διαθέτει αυτόµατη ρύθµιση φωτός ανάλογα µε την απόσταση από το είδωλο που εστιάζεται (automatic brightness control), έτσι ώστε το επίπεδο του φωτός να είναι ιδανικό κάθε χρονική στιγµή. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του βαθµού της φωτεινότητας («Υψηλή» - «Χαµηλή») για την ενδοσκοπική εικόνα. 19. Να διαθέτει Ψηφιακό Σύστηµα Επεξεργασίας Σήµατος έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας για την επίτευξη υψηλής ευκρίνειας εικόνας. 20. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της φωτοµετρικής περιοχής (όλη η εικόνα ή το κέντρο της εικόνας). 21. Να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω εξόδους οπτικού σήµατος: 1VBS, 2Y/C. 22. Η κεφαλή της κάµερας να προσαρµόζεται και αποπροσαρµόζεται µε ευκολία στο προσοφθάλµιο τµήµα του ενδοσκοπίου µε την χρήση ενός βίντεο αντάπτορα (µε δυνατότητα µεγέθυνσης x1.2) για εύκολη παρατήρηση και µε το µάτι. 23. Να διαθέτει στην κεφαλή της κάµερας φίλτρο απορρόφησης του «φαινόµενου ίριδος» (moire) για καλύτερη ευκρίνεια και αποφυγή έγχρωµων ανακλάσεων. 24. Η κεφαλή της κάµερας να είναι µικρού βάρους και διαστάσεων. 25. Να φέρει σήµανση CE. 26. Να συνοδεύεται από βίντεο εκτυπωτή για την εκτύπωση φωτογραφιών.

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ρόδος 18/10/2006 Β Δ.Υ.ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός διακήρυξης: 6/2006 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. διεύθυνση: Ρόδος 85100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 27-08-2012 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 12638 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση αριθμός 39/2012

Σύμβαση αριθμός 39/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Λάρισα, 18 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει:

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού 1. Αναπνευστήρες Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: o o Αναπνευστήρα µε οθόνη LCD 12.1 touch screen (αφής) Ενσωµατωµένο nebuliser και ενσωµατωµένο compressor

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστηµα υπερηχοκαρδιογραφίας, της σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατο, µικρού όγκου και βάρους να αναφερθούν προς αξιολόγηση, ευέλικτο για εύκολη µετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας συστήματος υπερηχοτομογραφίας τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων αφενός:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων αφενός: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 7 21. Ακτινολογικά Μηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 8 22. Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Aixplorer. Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας. UlrtaFast Imaging. ShearWave Elastography. UltraFast Doppler PWV

Aixplorer. Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας. UlrtaFast Imaging. ShearWave Elastography. UltraFast Doppler PWV Aixplorer Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας UlrtaFast Imaging ShearWave Elastography UltraFast Doppler PWV Συνοπτικά για τον υπερηχογράφο Aixplorer : Η διακριτική ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: 210-4592592 Φαξ: 210-4592597.

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: 210-4592592 Φαξ: 210-4592597. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 18-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 11248 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΔΑ:72ΞΥ4690ΒΜ-644 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-1-15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/1722 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 48.160,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γενικοί όροι για τα είδη Α, B,Δ, - Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 1. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΧΩΝΑΚΙΑ 2. Επιτοίχιο ωτοσκόπιο βαρέως τύπου με μετασχηματιστή που να διαθέτει on-off διακόπτη. 3. Να διαθέτει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΒ % Α/Α % ΓΕΝΙΚΑ Monitor σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για μεταφορά ασθενών, για την παρακολούθηση των φαινομένων ECG/RESP/NIBP/SpO 2 /Temp/IBP ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 / Υποδομές εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. 1) ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΑΚΤΥΛΟΥ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 800 Το οξύµετρο δακτύλου πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Στο πλαίσιο του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC e-mail: info@hltm.gr url: http://www.hltm.gr.gr Τα πλεονεκτήματα των MoleMax με μια ματιά 1. Ψηφιακή δερματοσκόπηση χωρίς λάδι ή άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΦΑΪΔΑΡΙ, 1/12/2011 Από: Προς: Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%) 1. Υδραυλική ρύθμιση ύψους με δυνατότητα ρύθμισης από 50-90 cm. 2. Να διαθέτει στρογγυλεμένο μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ *

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ * ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ * 1. ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΣ Ο ζητούµενος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών».

ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών». ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών». ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Γενική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα