ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/ Αριθµός Απόφασης 67/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/ Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήµατος Ηρακλείου, η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ.: 18392/7891/ πρόσκληση της Προέδρου της. Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη, ήταν παρόντες: Αντιπεριφερειάρχης Πρόεδρος της 1. Λιονή Μαρία Π.Ε. Ρεθύµνου Επιτροπής 2. Ξυλούρης Νικόλαος Περιφερειακός Σύµβουλος Αντιπρόεδρος 3. Κακογιαννάκης Νικόλαος»» Τακτικό Μέλος 4. Γουλιδάκης Ιωάννης»»»» 5. Σηµανδηράκης Παναγιώτης»»»» 6. Μπαντουβάς Κωνσταντίνος»»»» 7. Σερµάκης Νεκτάριος»»»» Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν από τα τακτικά µέλη οι κ.κ.: Αλεξάκης Μανόλης και Σταθάκης Γεώργιος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόµα οι κ.κ.: Ορφανός Στέλιος Περιφερειακός Σύµβουλος, Παπαχατζάκη Όλγα Γενική ιευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού - Περιβάλλοντος και Υποδοµών Περιφέρειας Κρήτης, Ελευθερίου Χρύσα Γενική ιευθύντρια Ανάπτυξης, Λυπάκης Γιώργος Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας, Επιτροπάκης Σπύρος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας Περιφέρειας Κρήτης, Βολικού Ελβίτα Προϊσταµένη ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Οικονοµικού Περιφέρειας Κρήτης, Κουγιουµτζόγλου Ειρήνη Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών της ιεύθυνσης Οικονοµικού και για την τήρηση των πρακτικών η Βαρδιάµπαση Νίκη, η Κογεράκη Μαρίνα και η Σουλτάτου Ιωάννα υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Οικονοµική Επιτροπή να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέµατος: «Έγκριση: α) διενέργειας διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης µε τίτλο: Αποκαταστάσεις ζηµιών µικρών λιµενικών έργων Ν. Λασιθίου Λιµ. Σισσίου µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ. 2γ άρθρου 10 του Ν. 3316/05, καθώς και των κριτηρίων διαπραγµάτευσης β) των συµβατικών τευχών της εν λόγω µελέτης τα οποία είναι: 1)τεχνική περιγραφή 2)προεκτιµώµενη αµοιβή 3)συγγραφή υποχρεώσεων 4)οικονοµική προσφορά και γ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισµού» και τη συζήτησή του εκτός ηµερήσιας διάταξης. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη προκειµένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του αναφερόµενου έργου, αποφάνθηκε οµόφωνα για το κατεπείγον του θέµατος και τη συζήτησή του εκτός ηµερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

2 ΘΕΜΑ (εκτός ηµερήσιας διάταξης): Έγκριση: α) διενέργειας διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης µε τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζηµιών µικρών λιµενικών έργων Ν. Λασιθίου Λιµ. Σισσίου» µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ. 2γ άρθρου 10 του Ν. 3316/05, καθώς και των κριτηρίων διαπραγµάτευσης, β) των συµβατικών τευχών της εν λόγω µελέτης τα οποία είναι: 1)τεχνική περιγραφή, 2)προεκτιµώµενη αµοιβή, 3) συγγραφή υποχρεώσεων, 4)οικονοµική προσφορά και γ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισµού. Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 1418/1984: «ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», β) του Π.. 609/1985: «Κατασκευή ηµοσίων Έργων», γ) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες ` διατάξεις», δ) του Ν. 3263/2004: «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις», ε) του Ν. 3316/2005: «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», στ) του Ν. 3481/2006: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις», ζ) του Ν. 3518/2006: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.ΜΕ..Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», η) του Ν. 3669/2008: «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας κατασκευής ηµοσίων Έργων», θ) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 2. Το Π.. 149/2010 µε θέµα: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/ , τεύχος Α ). 3. Τη µε αριθµ. 3/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 4. Τη µε αριθµ. πρωτ.: 2702/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής. 5. Τη µε αριθµ. 205/2011 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου (πρακτικό Ν ο 18/ ), µε την οποία µεταβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή τις παρακάτω αρµοδιότητες του Περιφερειακού Συµβουλίου: α) Την έγκριση προκήρυξης µικρών µελετών µε προϋπολογισµό έως ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) β) Τη διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης του αποτελέσµατος διαγωνισµού για ανάθεση µελέτης έως το ως άνω όριο. 6. Τη µε αριθµ. πρωτ.: Φ 18/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε θέµα: «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 7. Το µε αριθ. πρωτ.: 2996/ έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, στο οποίο αναφέρεται ότι: «ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ο λιµενοβραχίονας του Σισίου υπέστη την µεγαλύτερη καταστροφή καθώς κατέρρευσε από σφοδρό κυµατισµό της 12 ης εκέµβριου του 2010, ενώ δεν παρέχει πλέον καµία ασφάλεια και προστασία, αφενός για τα ελλιµενιζόµενα σκάφη και αφετέρου στην παρακείµενη ακτή η οποία εκτίθεται πλέον σε διάβρωση. Οι ζηµιές που έχουν δηµιουργηθεί οφείλουν να αποκατασταθούν

3 άµεσα, λαµβάνοντας υπόψη, ότι µέχρι σήµερα, τα κύµατα θα πλήττουν ολόκληρη την παράκτια ζώνη του Σισίου. Υφίσταται εποµένως, κατεπείγουσα ανάγκη για την εκτέλεση των έργων αποκατάστασης, βασική προϋπόθεση της οποίας είναι η ύπαρξη τεχνικής µελέτης, έτσι ώστε αφενός η Π.Ε. Λασιθίου να είναι µελετητικά ώριµη για την άµεση δηµοπράτηση των έργων και αφετέρου τα έργα που θα κατασκευαστούν να είναι καλαίσθητα, λειτουργικά και κυρίως σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Επειδή πρόκειται όµως για λιµενικά έργα και έργα επί του αιγιαλού, τα οποία είναι έργα µε ιδιαιτερότητες και απαιτούν ειδικευµένη εµπειρία, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η άµεση ανάθεση της µελέτης σε ιδιώτη µελετητή λιµενικών έργων. Σηµειώνεται, ότι µε την υπ αριθµό /47043 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, στην συνεδρίαση της 9/12/2011, έγινε τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος της Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων, Ρεθύµνου για το έτος 2011 και εντάχθηκε η µελέτη µε τίτλο: «Μελέτη έργου «Αποκατάσταση ζηµιών στο λιµενικό έργο Σισίου» µε προϋπολογισµό ,00( ) και κατανοµή πίστωσης για το έτος 2011 το ποσό των ,68 και κατανοµή πίστωσης για το έτος 2012 το ποσό των ,32. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: 1) Ο νέος νόµος υπ' αριθµό 3316/2005 περί αναθέσεως µελετών, ο οποίος ως γνωστόν ισχύει για όλες τις συµβάσεις µελετών που θα συναφθούν εις το εξής, προβλέπει τη διαδικασία ανάθεσης των µελετών σε ιδιώτες µελετητές. Η συνηθισµένη διαδικασία, όπως προδιαγράφεται από το κεφάλαιο Β ιαδικασίες σύναψης συµβάσεων µελετών και παροχής Υπηρεσιών του ανωτέρω νόµου και συγκεκριµένα τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 απαιτεί έως να ολοκληρωθεί, πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα αφού για να εφαρµοσθεί και να τελεσφορήσει είναι απαραίτητο να γίνει προσεκτική, αναλυτική και πολύπλοκη Προκήρυξη, δηµοσίευση στον Τύπο, αξιολόγηση των ενδιαφεροµένων έγκριση των επί µέρους σταδίων που παρεµβάλλονται από την Προϊσταµένη αρχή και το κυριότερο δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους ιδιώτες µελετητές σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης µε τον ανωτέρω τρόπο, να υποβάλλουν ένσταση. Αποτέλεσµα τούτων είναι να απαιτηθεί πολύ µεγάλο επί πλέον χρονικό διάστηµα για την εκδίκαση των ενστάσεων, µε τελικό αποτέλεσµα την καθυστέρηση της ανάθεσης της µελέτης. Όµως ο ίδιος ο Νόµος 3316/05 και συγκεκριµένα στο άρθρο 10 " ιαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση, επιτρέπει τη χρήση της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση. Σύµφωνα επίσης µε την παράγραφο 2γ, επιτρέπεται η χρήση της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο και υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη που οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή η καθορισµένη προεκτιµώµενη αµοιβή αποτελεί το ανώτατο όριο της συµβατικής αµοιβής του αναδόχου. Εννοείται ότι παραµένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, που αφορούν την διαδικασία ανάθεσης, ήτοι πρόσκληση τουλάχιστον σε τρεις διαγωνιζόµενους, διαδικασία διαπραγµάτευσης µε κανόνες που θέτει η Πρόσκληση, τήρηση των νοµίµων προϋποθέσεων συµµετοχής (πτυχίο κ.λ.π.), επιλογή από Επιτροπή διαγωνισµού. 2) Υπάρχει γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου σχετικά µε τη συνδροµή της κατεπείγουσας περίπτωσης. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1.) Η παρ. 1.γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 2.) Η παρ. 2 εδαφ. γ του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) 3.) Την Εγκύκλιο 6/2011 & 35/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης

4 4.) Ο Κανονισµός των προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών, όπως ισχύει σήµερα 5.) Την υπ αριθµό 205/2011 Απόφαση Περιφερειακού συµβουλίου ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: 1) Το υπ. αρ. πρωτ. 14/ έγγραφο του ΤΕΕ-ΤΑΚ περί ορισµού ενός µέλους στην επιτροπή διαγωνισµού ανάθεσης της εν λόγω µελέτης ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ-ΤΑΚ 2) Η υπ. αρ. 53/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Λασιθίου 3) Την υπ. αρ. 220 /2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου που περιλαµβάνει την εν λόγω µελέτη στο Τεχνικό Πρόγραµµα της Π.Ε. Λασιθίου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1.) Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την εκπόνηση της εν λόγω µελέτης, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΙΜ. ΣΙΣΙΟΥ το οποίο είναι ενταγµένο στο τεχνικό πρόγραµµα της Περιφέρειας Κρήτης Π.Ε. Λασιθίου. 2.) Τα συµβατικά τεύχη της µελέτης έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εγκεκριµένων πρότυπων τευχών ανάθεσης µελετών του Ν. 3316/05 από την /νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Λ και περιλαµβάνουν :α) Τεχνική Περιγραφή, β)συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και δ) Προεκτιµώµενη Αµοιβή 3.) Η εκπόνηση της εις το θέµα µελέτης µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης (όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 εδαφ. γ του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005) καθώς και τα παραπάνω τεύχη της διαδικασίας ανάθεσης πρέπει να εγκριθούν από την Προϊσταµένη Αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 4,5,21 του Ν.3316/05, δηλαδή την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης. 4.) Λόγω της άµεσης ανάγκης για την ολοκλήρωση της εν λόγω µελέτης, προτείνεται σε εφαρµογή των παρ. 4 & 5 του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005 να κληθούν κατά την διαπραγµάτευση από την.τ. Έργων της Π.Ε.Λ. τουλάχιστον τρεις υποψήφιοι µελετητές στην κατηγορία µελετών α) ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (11) και να τεθούν ως όροι διαπραγµάτευσης το ποσό της προσφοράς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της µελέτης, µε συντελεστές βαρύτητας των ως άνω κριτηρίων 45% και 55% αντίστοιχα. 5.) Οι υπάλληλοι που θα αποτελέσουν την επιτροπή του διαγωνισµού, του έργου του θέµατος, καθορίζονται µε κλήρωση από εσάς, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/ και τη µε αρ. πρωτ. ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/ εγκύκλιο του Υ Μ&Η ως εξής : Α) Τακτικά Μέλη: 1., 2., 3. Καναβάκη Σταύρο του Χριστόφορου (ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ-ΤΑΚ) Β) Αναπληρωµατικά Μέλη: 1., 2., 3. Κωστάκη Αφροδίτη του Ιωάννου (ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ-ΤΑΚ) ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656 Ο πρώτος των τακτικών µελών ορίζεται πρόεδρος της επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας του θα αναπληρώνεται µε ένα από τα αναπληρωµατικά µέλη µε τη σειρά που αναγράφονται. Χρέη γραµµατέα θα εκτελέσει το δεύτερο µέλος της επιτροπής του διαγωνισµού.

5 Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 1.) Τ η ν έ γ κ ρ ι σ η της διενέργειας διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΙΜ. ΣΙΣΙΟΥ» µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης (παρ. 2γ. άρθρο 10 του ν.3316/05 και µε την πρόσκληση από την.τ. Έργων της Π.Ε.Λ, που θα διεξάγει την διαδικασία του διαγωνισµού, τουλάχιστον τρεις υποψήφιων συµπράξεων µελετητών στις κατηγορίες µελετών α) ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (11), µε πτυχίο Γ τάξης και να τεθούν ως όροι διαπραγµάτευσης το ποσό της προσφοράς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της µελέτης µε συντελεστές βαρύτητας των ως άνω κριτηρίων 45% και 55% αντίστοιχα. 2. ) Τ η ν έ γ κ ρ ι σ η των συµβατικών τευχών της εν λόγω µελέτης τα οποία είναι: α) Τεχνική Περιγραφή, β) Προεκτιµώµενη Αµοιβή, γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ)οικονοµική Προσφορά 3. ) Τ η ν σ υ γ κ ρ ό τ η σ η τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ τ η ς ε ν λ ό γ ο µ ε λ έ τ η ς ω ς ε ξ ή ς : Α) Τακτικά Μέλη: 1, 2, 3. Καναβάκη Σταύρο του Χριστοφόρου (ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ-ΤΑΚ) Β) Αναπληρωµατικά Μέλη: 1, 2, 3 Κωστάκη Αφροδίτη του Ιωάννου (ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ-ΤΑΚ) Ο πρώτος των τακτικών µελών ορίζεται πρόεδρος της επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας του θα αναπληρώνεται µε ένα από τα αναπληρωµατικά µέλη µε τη σειρά που αναγράφονται. Χρέη γραµµατέα θα εκτελέσει το δεύτερο µέλος της επιτροπής του διαγωνισµού». 8. Την εισήγηση της κας Όλγας Παπαχατζάκη, Γενικής ιευθύντριας Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού - Περιβάλλοντος και Υποδοµών Περιφέρειας Κρήτης, µε την οποία πρότεινε την έγκριση: α)διενέργειας διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης µε τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζηµιών µικρών λιµενικών έργων Ν. Λασιθίου Λιµ. Σισσίου» µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ. 2γ άρθρου 10 του Ν. 3316/05, καθώς και των κριτηρίων διαπραγµάτευσης, β) των συµβατικών τευχών της εν λόγω µελέτης τα οποία είναι: 1)τεχνική περιγραφή, β)προεκτιµώµενη αµοιβή, 3) συγγραφή υποχρεώσεων, 4)οικονοµική προσφορά και γ) τη σύσταση επιτροπής διαγωνισµού µε διαδικασία κλήρωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και µε όσα αναφέρονται στο προαναφερόµενο έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λασιθίου. 7. Τον κατάλογο των υπαλλήλων της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λασιθίου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόµο για τη συµµετοχή τους στις επιτροπές διαγωνισµών. 9. Τη διενέργεια κλήρωσης από την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και τα µέλη της επιτροπής, από τον κατάλογο των υπαλλήλων της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λασιθίου, πρώτα για τα τακτικά µέλη, από την οποία κληρώθηκαν µε τη σειρά οι: α) Βλατάκης Εµµανουήλ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. β) Γαµβρέλλη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

6 και στη συνέχεια για τα αναπληρωµατικά µέλη, από την οποία κληρώθηκαν µε τη σειρά οι: α)γεροντή Μαρία, Αγρονόµος - Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. β) Καµαράτος ηµήτριος, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Π.Ε. 10. Τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της Επιτροπής. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τ η διενέργεια διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΛΙΜ. ΣΙΣΙΟΥ» µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης (παρ. 2γ. άρθρο 10 του Ν. 3316/05 και µε την πρόσκληση από την.τ. Έργων της Π.Ε. Λασιθίου που θα διεξάγει την διαδικασία του διαγωνισµού, τουλάχιστον τριών υποψήφιων συµπράξεων µελετητών στις κατηγορίες µελετών α) ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (11), µε πτυχίο Γ τάξης και να τεθούν ως όροι διαπραγµάτευσης το ποσό της προσφοράς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της µελέτης µε συντελεστές βαρύτητας των ως άνω κριτηρίων 45% και 55% αντίστοιχα. 2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τ α συµβατικά τεύχη της εν λόγω µελέτης τα οποία είναι: α)τεχνική Περιγραφή, β) Προεκτιµώµενη Αµοιβή, γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ) Οικονοµική Προσφορά. 3. Συγκροτεί επιτροπή διαγωνισµού, µετά από διαδικασία κλήρωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής », ως παρακάτω: Τακτικά Μέλη α) Βλατάκης Εµµανουήλ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. β) Γαµβρέλλη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. γ) Καναβάκης Σταύρος του Χριστοφόρου (ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ-ΤΑΚ) και στη συνέχεια για τα αναπληρωµατικά µέλη, από την οποία κληρώθηκαν µε τη σειρά οι: α)γεροντή Μαρία, Αγρονόµος - Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. β) Καµαράτος ηµήτριος, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Π.Ε. γ) Κωστάκη Αφροδίτη του Ιωάννου (ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ-ΤΑΚ) Ο πρώτος των τακτικών µελών ορίζεται πρόεδρος της επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας του θα αναπληρώνεται µε ένα από τα αναπληρωµατικά µέλη µε τη σειρά που αναγράφονται. Χρέη γραµµατέα θα εκτελέσει το δεύτερο µέλος της επιτροπής του διαγωνισµού, σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: Ηράκλειο, Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύµνου ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656 Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθµός Απόφασης: 105/2012 Στο Ηράκλειο, σήµερα Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθµός Απόφασης: 112/2012 Στο Ηράκλειο, σήµερα Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις»

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ Έργων Υποδοµής «Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» Πόρισµα Οµάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 4ης/07-04-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα