Το ημερολόγιο της αντισ'τασ'ης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ημερολόγιο της αντισ'τασ'ης"

Transcript

1

2 ---MEXICO Το ημερολόγιο της αντισ'τασ'ης Subcomandante isurgente Marcos EZLN

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. OAXACA. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΧΝΟΣ Παρά το κα1νούργlο-παλ1ό PRI, n lστoρία αντίστέκετα1 στο θάνατο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ. PUEBLA. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΧΝΟΣ. Η αντίστασπ κα1 μία άλλπ εκκλπσία, αυτπ των πλανπμένων ΜΑΡΤΗΣ. VERACRUZ. ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΙΧΝΟΣ. Ένας σύγχρονος αντ1βασ1λ1άς, το PRD, μlo ΑΡ1στερά ευχάρ1στn στπ Δεξ1ά ΑΠΡΙΛΙΟΣ. TLAXCALA. ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΧΝΟΣ ΟΙ Olών1Ο1 εξεγερμένο ΜΑϊΟΣ. HIDALGO, ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΙΧΝΟΣ Το Μεξ1κό των από κάτω ΙΟΥΝΙΟΣ. QUERETARO. ΤΟ ΕΚΤΟ ΙΧΝΟΣ. Το ΡΑΝ κα1 το Μεξ1κό τπς Αλλαγπς ΙΟΥΛΙΟΣ. GUANAJUATO. ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΙΧΝΟΣ. Το ΡΑΝ κα1 το Μεξ1κό τπς Αλλογπς ΑΥΓΟΥΠΟΣ. NORTE PACIFICO. ΤΟ ΟΓΔΟΟ ΙΧΝΟΣ. ΟΙ 1eaYEV1KOi λαοί δ1δάσκουν πώς να κυβερνάς κα1 πώς να κυβερν1έσα ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ. ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΙΧΝΟΣ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΙΚΟΥ Η ευπμερία του πλούσloυ 01κοδομεiτα1, με τπ συνενοχπ των πολπ1κών, πάνω στπ λεπλασία των φτωχών ΟΚΤΩΒΡΗΣ.GUΕRRΕRΟ. ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΙΧΝΟΣ ΟΙ πολπ1κοi κρατούμεν01 κα1 αγνοούμενο1: Η εξεγερμένπ μνπμπ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. MOREΙOS. ΤΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΙΧΝΟΣ. Η 1oτopia, κουρασμένπ από το περπάτπμα, εποναλαμβάνετα1 παντού ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ. DISTRITO FEDERAL. ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΙΧΝΟΣ. Πρώτπ ε1κόνα: Η πόλπ ανάμεσα στπν οφθαλμαπάτπ κα1 τπν πραγματ1κότnτα Δεύτερπ ε1κόνα: ο Δεκέμβρπς τπς Acteal Π αλλ1ώς το «γloτί» τπς χώρας των Βάσκων ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΙΧΝΟΣ. CHIAPAS Μέρος πρώτο: Ένα κοχύλ Μέρος δεύτερο: Ένας θάνατος Μέρος τρίτο: Ένα όνομα.. : Μέρος τέταρτο: Ένα σχέδlo Μέρος πέμπτο: ΜlO 1oτopia Μέρος έκτο: Η καλπ δloκυβέρνπσπ Μέρος έβδομο κα1 τελυτolο: Υστερόγραφο

4 Μ έρος: Βουνά του νοτ1οανατολlκού Μεξικού. Ημερομπvia: ΙανουάΡ1Ος του Ώρα: ξπμερώματα. Κλιμα: κρύο, Βροχερό, τεταμένο. Υψόμετρο: κάμποσα μέτρα από το επiπεδο τπς θάλασσας. Ορατότπτα: χωρις φακό δεν Βλέπεις τπ μύτπ σου. Σε μω καλύβα μω σκιά παλεύει με το εύθραυστο φως ενός κερ1ού και κάπου ανάμεσα στον καπνό του τσιγάρου και τπς φωηάς ένα χέρι ξεφυλλiζεl ένα πμερολόγιο του 2003, άρτι αφlχθέν στο γενικό αρχnγεiο του ΕΖΙΝ. «Ημερολόγια...» λέει το χέρι. «Αλλά υπάρχουν πμερολόγια και πμερολόγια» και ακουμπάει στο τραπέζι δύο φωτογραφiες από τον Τύπο. Στπ μiα εμφανiζεταl το... έμβρυο που θα γινεl εγγονός του Fox.1 Στπν άλλπ, οι μάνες που κλαινε τα νεκρά μωρά τους στο Comitan2 τπς Τ σιάπας. Λέει τότε το χέρι: «Από τπ μια το πμερολόγlo μιας γέννπσπς με ης ευλογιες τπς εξουσιας, από τπν άλλπ το πμερολόγιο πολλών θανάτων από τπν ανευθυνότπτα τπς εξουσιας». Το χέρι συνεχιζεl να μιλάει: «Ημερολόγια γεννπσεων και θανάτων, πμερολόγια πλπρωμών, πμερολόγια εθνικών εορτών, πμερολόγια υπαλλπλlκών ταξιδιών, πμερολόγια κυβερνπτικών συνεδριάσεων. Τώρα, το 2003, και πμερολόγιο εκλογών. Λες και δεν υπάρχουν άλλα πμερολόγια... Όπως, για παράδειγμα, το πμερολόγ1ο τπς αντiστασnς. Ίσως ΒέΒαια να μπ μιλά κανεiς γι' αυτό, γωτ! πολλά διεκδlκε] και έχει μlκρπ λάμψπ». Το χέρι σταματά για λιγο. Το πμερολόγ1ο μένει κλειστό. Φαινεταl πως φηάχτπκε από αλλπλέγγυους στους ζαπατιστας αφού κάθε μπνας περιέχει, εκτός από σχετικές φωτογραφιες, αποσπάσματα από τα πολλά μπνύματα που εξέδωσε ο ΕΖΙΝ κατά τπ διάρκεια τπς πορειας για τπν lθαγενlκn αξ1οπρέπεια, το ΦεΒρουάρ1Ο, το Μάρτ1Ο και τον Απριλ1Ο του «Σ' αυτπ τπν πορεια», λέει το χέρι που διαλύει τώρα ένα σύννεφο καπνού, «το πιο σπμαντlκό δεν πταν αυτά που εiπαμε» και παραμεριζεl το πμερολόγιο. «Το πιο σnμαντlκό πταν αυτό που, σιωπώντας, ειδαμε. Αν αυτο! οι κύριοι και οι κυρίες που αυτοαποκαλούνται ''σκεπτόμενοι'' ειχαν δει με τα μάτια μας αυτά που εμεις σιωπώντας αντlκρισαμε, θα καταλάβαιναν ισως τπ μετέπεηα σιωππ μας και τον τωρινό μας λόγο. Αλλά όχι. Νομιζουν ότι σκέφτονται. Και νομiζουν ότι κάτι τους χρωστάμε. Αλλά δεν τους χρωστάμε τiποτε. Αυτο! στους οποiους χρωστάμε, και μάλιστα πολλά, ειναl αυτο! οι σιωππλο! που αντl κρiσαμε σιωπώντας. Γ!' αυτούς πταν n olwnn μας. Γ!' αυτούς εiναl ο λόγος μας. Με αυτούς και γι' αυτούς τα Βλέμματα και τα χέρια μας. Το χέρι δειχνεl τώρα ένα χάρτπ τπς Μεξlκανlκπς Δπμοκρατiας. Το Βλέμμα ακολουθε! το δρόμο που χαράζει το χέρι' το χέρι σταματάει πάνω σε μια λέξπ: Oaxaca.3 Κι απ' αυτπ τπ λέξπ αναδύεται το πρώτο iχνος... Vincente Fox: Πρόεδρος του Μεξικού από το ΔεκέμΒριο του 2000 μέχρι σπμερα. Εκλέχθnκε στις εκλογές τnς 2ας Ioυλioυ του 2000 και υποστnρiχθnκε από το δεξιό κόμμα ΡΑΝ (Κόμμα Εθvικπς Δράσnς). Κατά rnv προεκλογικπ του εκστρατεια ειχε δnλώσει ότι θα λύσει το ζαπατιστικό και το φοιτnτικό ζriτnμο σε έvα τέταρτο τnς ώρας. 2 Πόλn στο vότο τnς Τσιάπος κοvτά στα ούvορα με rn Γουατεμάλα. 3 Πολιτεια του vότου του Μεξικού.

5 ΙΑ ΝΟΥΑΡΙΟΣ. OAXACA. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΧΝ ΟΣ Παρά το καινούργιο-παλιό PRI, η ιστορία αντιστέκεται στο θάνατο Ι χνπ». Πέτρες χαραγμένες, δουλεμένες με τπν τεχνlκlί του «ανάγλ φoυ, oυ περ1έχου,:, απε1κονiσε1ς ανθ ώπων, πμερομπν1ες, ονοματα, γεγονοτα κα1... προφπτε1ες. Eiva1 Γενάρπς, ο μήνας όπου συναντ1ούντα1 το παρελθόν, ΤΟ παρόν κα1 το μέλλον. Εiμαστε στπν Oaxaca, το μέρος όπου το χθες κα1 το σήμερα Eiva1 ΟΙ ρiζες του αύρ10. Σ' αυτή τπ γπ επ1β1ώνουν 1θαγενεiς του Μεξ1κού (Mixtecos, Popolagas, Chochos, Τ riquis, Amuzgos, Mazatecos, Cuicatecos, Chinantecos, Zapotecos, Chatinos, Mixes, Chontales, Huaves, Nahuas, Zoques, Ixcatecos κα1 Tacuates), καθώς κα1 κάπ01ο1 ξεχασμέν01 κάτ01κ01 τπς μεξ1καν1κής υπαiθρου. Το INEGI,4 το 1990, δήλωνε ότ1 στπν Oaxaca κατ01κούν πάνω από ένα εκατομμύρ10 ΤΡ1Οκόσ1ες χ1λ1άδες 1θαγενεις άνω των 5 ετών. Λαμβάνοντας όμως υπ' όψ1ν κρnήρ1ο Π10 Ευρεια από τα αρκετά ΠεΡ10- ρωμένα του INEGI, το 60 με 70% του πλπθυσμού τπς Oaxaca εινο1 1θαγενεΙς. Από το σύνολο των 570 δήμων, 418 αποκαλούντα1 «1θαγεν1ΚΟ! δήμ01» κα1 δ101κούντα1 Βάσε1 δ1κών τους αρχών δ1οκυβέρνπσπς, αυτών δπλαδή που επiσnς ονομάζοντα1 «ήθπ κα1 έθψα». Eiva1 Γενάρπς κα1 εiμαστε στπν Oaxaca' ο ήλ1ος γλ1στράε1 πάνω σε ένα λόφο με κουτσουρεμένπ κορυφή, γεμάτο ΠΡΟ-1σπαν1κές κατασκευές. Δ1άφΟΡ01 καφο! έδωσαν δ1άφορα ονόματα σ' αυτό το βουνό. Ονομάστπκε Λόφος τπς Τiγρnς κα1 Λόφος των Πολύτψων Λiθων κα1 Λόφος του Αγνού Πουλ1Ού. Σήμερα το ονομάζουν Monte Alban.5 4 Instituto Nacianal de Estadistica Geograjia e Injormatica: Εθνικό Iνσrlτoύτo ΣτατισrlKπς Γεωγραφιας και ΠλπροφορικΠς. 5 Monte Alban: Πoλ,τισrlKΠ κοιτιδα των Zapotecos, των οποιων τα πρώτα κτισματα χρονολογούνται γύρω σro 500 π.χ. Το Monte Alban φτάνει σro απόγειό του το μ.χ. με τον έλεγχο όλων των κεντρικών κοιλάδων, περιοχών KαθoρlσrlKών για τπ ζωπ τπς Oaxaca. Το 750 n πόλπ αρχιζεl να φθινεl, οι κάτοικοί τπς τπν εγκαταλειπουν άπως και άλλες πόλεις των Zapotecos. Ο πλπθυσμάς (γύρω σroυς κατοικους) ασχολούταν κυριως με τπ γεωργια και το κυνπγι. Απά τα αρχαιολογικά εuρπματα πιθανολαγειταl ότι n Kupl'apxn τάξπ του Monte Alban ειχε ανακαλύψει τπ γραφπ και το μεσοαμερικανlκό πμερολόγιο.

6 Το ημερολόγ ιο της αντ ( στασης Monte Alban. Στους πρόποδες του λάμπει n μεγαλειώδnς αταξια τπς Oaxaca, τπς πρωτευουσας αυτπς τπς επαρχιας που, όπως όλες στο Μεξικό, αποτελει ειδπσπ μόνο όταν υποφερεl από τυφώνες, σεloμους Π ψευτες πολnlκους Π όταν n εξαντλπ Lι ΚΠ φτώχεlo ακολουθει το μονοπάτι τπς ενοπλπς εξεγερσπς. Λες και n loτopia δεν μετράει παρά μόνο όταν εξιστορεi τις καταστροφες, τπν απόγνωσπ και τπν εξαθλιωσπ των από κάτω, ξεχνώντας το Π1Ο βασικό. Τπν αντιστασπ. Ο πλ1ος ακολουθει το δρόμο του. Ιεκινώντας κι αυτπ από τπν Aνατoλr1, μlo guacamaya6 πετά πάνω από τπν κοιλάδα του Tlacolula, στριβεl πάνω από τπν κοιλάδα του Elta και, στπν κοιλάδα του Zaachila, αφου δloσχιζεl τα τεσσερα βασικά σπμεια, παιρνεl το δρόμο γlo το Monte Alban. Πετάει πάνω από το συγκρότπμα των ΚΤlOμάτων, όλων προσανατολloμενων στον άξονα Βορράς-Νότος. Όλων εκτός από ενα. Σαν βελος, ενα κτι Ρ1Ο σπάει cnv υποτιθεμενn αρμονια και στρεφεl τπν αιχμπ του προς τα νοllοανατολlκά. Σαν κομμάτι παράταφο στπν περιπλοκπ σπαζοκεφαλιά τπς μεσο-αμερικανlκπς αρχα1ολογιας, το κτισμα αυτό θα μπορουσε να σπματοδοτει ενα σπμειο αστρονομικό, οπτικό, Π ακόμπ και ακουστικό, παραπεμπεl όμως και σε κάτι ανoλokλr1ρωτo, όχι μόνο στο χώρο αλλά -κυριως- στο χρόνο. Μοιάζει με κάll που θελεl να τραβπξεl τπν προσοχπ, μlo εloβoλr1 του παραλόγου στπ μεσπ μloς προφανους τάξπς. Όπως παράλογπ Eival και n εικόνα αυτπς τπς guacamaya και όλων όσων φαινονταl κάτω από το άγρυπνο και προστατευllκό τπς πεταγμα. Στο νότ1ο πλάτωμα του Monte Alban, απεναντl από το εβδομο ιχνος, εξιστορεiταl ξανά μlo loτopia που ερχεταl από μlo σπnλιά που ειναl όλες οι σπnλιες... «ΙΕρεl το αιμα των ιθαγενών πως στπ γπ κρυβεταl n γόνψπ κοιλιά που γεννπσε όλους τους καφους, και διnγούνταl οι σοφο! lθαγενεiς Zapotecos7 πως βρισκεταl μεοα σε ενα λόφο απ' όπου ο χρόνος και n ζωπ ξεκινπσαν τον ΚΟΠlOστlκό τους δρόμο. Πριν από αυτό, αυτός που n οκεψπ δεν μπορε! να αγγiξεl, ο Coqui Xee, κοψόταν σε μlo σπnλι ά. Ήταν n σπnλιά του άχρονου χρόνου, όπου δεν χωρουσε ουτε n αρχπ ουτε το τελος. Μππκε τότε στπν καρδιά του Coqui Xee n επιθυμiα να κινπσεl τον κόσμο και, όταν το φεγγάρι κρυφτπκε τελειως, κοnάχτπκε μεσα του και γεννπθπκε στον Cosana και τπν Xonaxi, που πταν και τα ονόματα που οι αρχαιοl Zapotecos δώσανε στο φως και το σκοτάδι. Με τα πόδlo του ενός και του αλλουνου, εκανε τότε ο κόσμος τα πρώτα του βπματα. Αυτός που δεν εχει αρχπ, ο ανεγγιχτος από τπ λογlκn, ο Coqui Xee, γεννπσε τον ιδ1ο του τον εαυτό, σαν νεο φεγγάρι, κι ετσl ξεκινπσε το μακρυ του ταξιδl στον κόσμο τπς νυχτας, ενώ cnv πμερα ξεκουραζόταν στπ γπ του mixe, το Cempoaltepetl. Ο Cosana, ο κυρ1ος τπς νυχτας και n φωτιά, που γέννπσε τον πλlo, έγινε χελώνα γlo να περπατά τπ γπ και προχώρπσε έτσι δπμ1ουργώντας τους ανθρώπους από τα ΧέρlO τπς Xonaxi, που έγινε guacamaya γlo να περπατά τους ουρανους, να φροντιζεl τους άντρες και τις γυναικες και να προσεχεl να γενν1ουντql καλά. Πετώντας μέσα στπ νυχτα, n Xonaxi έβαψε το δρόμο τπς με φως γlo να μπν τον χάνει και το αποτυπωμά τπς από γαλακτώδες φως ονομάζεται σπμερα Via Lactea. Από το αγκάλloσμα του φωτός με τπ σκιά και τπς γπς με τον ουρανό YEvvnenKE ο κεραυνός, ο Cocijo, ο καλός πατερας, ο δπμlουργός τπς καλπς γπς και οδπγός αυτών που cn δουλευουν και τπν κάνουν να γεννά τπν τροφπ. Αυτός που χαριζεl τπν υγεια, γloτρευεl τπν αρρώστlo, ο κυρloς του πολέμου και του θανάτου, με το δέκατο τριτο λουλουδ, στπ σπμαια του, ο ςοcijο, κόππκε στα τεσσερα γlo να βρισκεταl στα τέσσερα σπμεια που μετράνε τον κόσμο. ΓlO να ονομάσει το θάνατο και τον πόνο, έζπσε στο μαυρloμένο Βορρά. ΓlO να καλέσει τπν ευτυχια, στάθπκε καθloμένος στπν Aνατoλr1 με πορτοκαλιά ρουχα. Στπ Δlισπ φόρεσε λευκό μανδuα γlo να δειξεl το πεπρωμενο. Και γlo να μιλr1σεl γlo τον πόλεμο, ντυθπκε στα μπλε και περπάτπσε το Νότο. Παντρευτπκε ο κεραυνός, ο πατέρας μας, με τπ γυναικα που 6 Παπαγάλος τπς Λατινικιίς Αμερικιίς. 7 Ιθαγενικάς λαός που Υνώρισε τπν άνθπσπ στπν περιοχιί τπς Oaxaca γύρω στο μ.χ. με κέντρο το Monte A/ban. Τα πρώτα κrισματa του πολιτισμού των zapotecσs χρονολογούνται γύρω στο 500 π.χ.

7 ιανοuάρι ΟG. oaxaca. το ρώτ o CχνΟG φορούσε το στολloμένο με λουλούδlo κω ερπετό huipil,8 τπ λεγόμενπ και δέκατο τριτο ερπετό, Nohuichana. Αυτπ, n μπτέρα μας, που χαριζεl τπ ζωπ στπν κοιλιό των γυναικών, στπν κοίτπ των ποταμών και των λψνών, στπ Βροχπ, αυτπ που κρατό το χέρι των αντρών και των γυναικών από τπ γέννπσπ μέχρι το θόνατο, πταν και ειναl καλπ ΒασΙλlOσα γι' αυτούς που έδωσαν και δινουν χρώμα στο χρώμα αυτπς τπς γπς. Και λένε αυτο! που γνωρίζουν και σιωπούν, ότι κόθε τόσο γυρνόεl ο κεραυνός και n Βροχπ, και μαζ! τους γυρνόεl n αγόππ και n ζωπ, μεταμορφωμένες σε έναν ΟΠΟlOδπποτε όντρα και μlo ΟΠΟlOδπποτε γυναίκα, που το παρόλογο τους Βόζεl εμπόδlo, ίσως μόνο γlo να αυξπσεl τπ λόμψπ που στο Βλέμμα τους ταξιδεύει. Αν είναι αλπθεlo, που Eival, ότι n ζωπ πρωτοπερπότπσε σαν υγρό στις σπnλlές που αφθονούν στα leayevikq εδόφπ, ότι οι σπnλlές πταν και ειναl οι κοιλιές που οι πρώτοι θεο! χόρloαν στους εαυτούς τους γlo να γεννπθούν και να γινουν, και ότι οι σπnλlές δεν ειναl παρό τα κενό που το όνθloμα τπς ζωπς όφπσε στπ γπ, σαν ουλές, τότε μόνο μέσα στπ γπ θα μπορούσαμε να δloβόσουμε, εκτός από το παρελθόν, τα μονοπότlo που θα μας οδπγπσουν στο αύριο. Αυτόν το Γενόρπ, το ζευγόρl των δπμloυργών, ο Cosana και n Xonaxi, αγκαλιόζουν τπν κοιλιό τπς γπς και τπν ανακουφιζουν γlo να τπ μετατρέψουν σε γόνψο αγρό. Όχι μόνο γlo να ξαναγεννπθε! σε αυτόν ο αγώνας του εξεγερμένου, που ειναl συλλογικός, γloτι μόνο έτσι μπορεϊ να ειναl κανεις εξεγερμένος, αλλό και γlo να γεννπθεί εκει το όνεφο, στο χρώμα αυτών που είμαστε το χρώμα τπς γπς». Η loτopia τώρα ειναl σιωπnλπ. Και πόντα Βρiσκεις πιο πολλό στπ olwnn παρό στο λόγο. Ησυχϊα... Ψπλό, μlo καταιγiδα χαφετόεl με κεραυνούς το αποφασιστικό πέταγμα τπς guacamaya. Χαμπλό παραμένει το Monte Alban, με το κτισμα-βέλος να σπόεl τπ μονοτονια ολόκλπρου του τελετουργικού συνόλου και να προειδοπolεi ότι μας λειπουν κομμότlo προκεψένου να καταλόβουμε αυτό που Βλέπουμε. Σαν να θέλει να μας θυμϊσεl ότι εϊναl πιο μεγαλειώδες και εκπλnκτικό το απόν, αυτό που δεν βλέπουμε. ΓlOΤΙ όταν βλέπουμε αυτό που τώρα βλέπουμε, το ματαιόδοξο Monte Alban, μάταlo αναζπτάμε μlo συνέχεlo. Στπν πραγμα TIKOTnTG δεν βλέπουμε παρά μlo φωτογραφια, μϊα στιγμπ, τπν εικόνα ενός ρολογloύ που σταμότπσε τπν πορεια του μlo συγκεκρψένπ πμερομπνϊα. Αλλό πρόκεnω γlo ένα ρολόι χωρις συνέχεlo. Μόνο γlo τον ιοχυρό n loτopia ειναl μlo ευθεϊα ανnφορικπ όπου n κορυφπ εινω πόντα το παρόν του. Γι' αυτόν που εινω από κότω, n ενασχόλπσπ με τπν lοτορια ειναl ένα δloρκές ερωτnματικό που απαντlέτql μόνο κοnώντας μπρος και πισω, σχπματιζοντας έτσι καινούργιες ερωτπσεις. Γι' αυτό πρέπει να αμφloβπτούμε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Ν' αναρωτιόμαστε γlo παράδειγμα ποιοι ειναl αυτοι που ενώ ειναl απόντες κρατόνε ζωντανές τις εικόνες των θεών, τους caciques9 και τους παπόδες. Να αναρωnόμαστε ποιοι σιωπούν όταν μιλούv αυτό τα χαλόσματα. Στο Monte Alban τα Ιχνπ ειναl πολλά. Σπματοδοτούν τα πμερολόγιο που oγωνιζι:jντol νο ΥΙνουν οντιλnmά. Ας μπν ξεχνάμε όμως ότι πρόκεnοl Ylo το πμερολόγlo αυτών που κατειχαν τπν εξουσια εκεϊνους τους καφούς, πμερολόγlo που δεν περιελόμβαναν τπν πμερομπνϊα που n εξέυερσπ από τα κάτω θα παρέλυε αυτό τον κόσμο. Σαν σεloμός, n τότε δυσαρέσκεlo τάραξε ολόκλπρπ τπν KOlVWVIKn δομπ και, αφπνοντας όρθlo τα κτισματα αυτά, αποτελεϊωσε έναν κόσμο ξένο προς τπν πραγματικότnτα των πάντων. Από τπν αρχωότπτα, οι κυβερνnτικές ελιτ κατασκευάζουν τα nμερολόγιό τους σύμφωνα με τον πολnlκό κόσμο, που δεν εϊναl παρό ένας κόσμος που αποκλεϊεl τπν πλεloψπφϊα. Και n διόστασπ ανάμεσα στα nμερολόυια αυτό και τα άλλα, αυτά τπς ζωπς των από κότω, ειναl αυτπ που προκαλεϊ τους σεloμούς που αφθονούν στπν loτopia μας. ΓlO κάθε Ιχνος που σμιλεύει n εξουσια στα παλότlo τπς, ένα άλλο Ιχνος εμφανιζετω από κάτω. Κι αν δεν φαινοντω τα ixvn αυτά, ειναl γloτι δεν εϊναl από πέτρα, αλλό από σάρκα, αιμα και 8 φαρδύ πανωφόρι χωρίς μανίκια, με Kεvτπματα και έvτoνα χρώματα το οποίο φορούν οι γυναίκες. 9 Cacique ονομάζεται ο αρχπγός ενός ιθαγενικού χωριού. ΣυμΒοΛιζει το μεξικάνικο πολιτικό σύστπμα και επιβάλλει τπν εξουσι'α του με τπ Βια.

8 Το η μερ ολ6υιο τ ης αντ(στασης κόκαλα, κα1, καθώς έχουν το χρώμα τπς γπς, ανrίkoυν ακόμπ στπ σππλ1ά όπου ωρψάζε1 το αύρω. Τα κτιρlο που -όλο καμάρ1- στέφουν το λόφο, αυτόν που λέγετα1 κα1 «λόφος τπς τιγρπς», δεν ανrίkoυν σε αυτούς που με τπ σοφια κα1 τον κόπο τους τα χτισαν. «Η μνπμεlokrί αρχπεkτoν1krί, σε περ1πτώσε1ς όπως το Monte Alban rί κα1 άλλες τοποθεσιες που εντάσσοντα1 στπν κατπγορια του μεσο-αμερ1καν1κού πολπ1σμού, αποτελει τπν απάντπσπ στπν ανάγκπ ενός χώρου ΠΡΟΟΡlΟμένου γlο τελετουργιες, πράγμα που ανταποκρινετα1 στ1ς οργανωηκές απαπrίσε1ς μlος 1εραΤ1KrΊς ΚΟ1- νων1krίς τάξπς, με προνόμlο κατά πολύ ανώτερα από τα Κ01νά (προνόμlο) του αγροτ1κού πλπθυσμού. Έτσ1 κα1 τα κτισματα του Monte Alban στπν επoχrί τους σκοπό ειχαν να αναπαράγουν το πολπ1κό σύστπμα που Βασ1ζόταν στπ θρπσkευτ1krί λατρεια κα1 να δloτπρrίσoυν τπν κυριαρχπ τάξπ στπν εξουσια. Ο πλπθυσμός των μ1κρών κα1 μεγάλων χωρ1ών τπς Κ01λάδας rίταν επ1φορησμένος με τπν ΠΡOμrΊθεlO όλων των καταναλωηκών αγαθών αυτrίς τπς τάξπς, καθώς κα1 με το να παρέχε1 εργατ1κά χέρ1α γlο τπν KατασKευrΊ κα1 συντrίρπσπ αυτών των ΚΤlΟμάτων. ΜlΟ ακόμα υπoχρέωσrί τους rίταν n παρoχrί όλων των απαραιτπτων προμπθε1ών γlο τπν πραγματοποιπσπ των τελετών, καθώς κα1 του ανθρώπ1νου δυναμ1κού που απαπειτα1 γlο τον Ιδω σκοπό». (Robles Garcia, Nelly Monte AIban, Codees Editores.) Ο 1σχυρός rίταν αυτός που εκμεταλλευόταν τπ δουλε1ά των από κάτω, τπ δουλε1ά που έχησε αυτά τα κτισματα τα οποια δεν εινο1 σε καμια περιπτωσπ Π10 εντυπωσlοκά από τπν υπεροψια που προκάλεσε τπ χρεοκοπια τους. ΓlΟΤΙ το Monte Alban, όπως συχνά συμβαινε1 με τους χώρους όπου δlομένε1 n εξουσια, κατέρρευσε από τπν εξέγερσπ των από κάτω, που με τπ σεφά τπς ΠΡOKλrΊθΠKε από τπν αδlοφορια των κυβερνώντων. ΓlΟ τους lοπανούς κατακτπτές το δ1πλό διδαγμα του Monte Alban (π εντυπωσlokrί ανάmυξn ενός πολπlομού κα1 n εγκατάλε1- ψη που ΠΡOKλrΊθηKε από την KυBερνηΤ1KrΊ υπεροψια) πέρασε απαρατrίρητo. ΓlΟ τπν loπαν1krί κορώνα του 160υ α1ώνα, όπως ακρ1- Βώς κα1 γlο το νεοφ1λελευθερlομό των αρχών του 210υ, ο μοναδ1κός πολπlομός εινα1 αυτός της εξουσιας. Κα1, όπως ακρ1βώς συμβαινε1 τώρα με τον άγρ10 καππαλlομό, έτσ1 κα1 γlο την lοπαν1- KrΊ εξουσια η γπ των 1θαγενών δεν rίταν παρά μlο πηγrί άφθονου εργατ1κού δυναμ1κού. Υπό τπν 1σπαν1KrΊ κυρlορχια, καταδ1κασμένο σε κτηνώδπ εξαναγkαστ1krί εργασια στα ορυχεια, ένα 90% του πλπθυσμού των 1θαγενών της Oaxaca εξαφανιστηκε. Ο πόνος του όμως χώθπκε Βαθ1ά μέσα στη γη κα1 στα λαγούμlο γεννrίθηkε η εξέγερσπ που σrίμερα τρέφε1 το χρώμα της γης. Κ1 αυτά που 1σχύουν γlο τους 1θαγεν1κούς λαούς τπς Oaxaca, 1σχύουν κα1 γlο τους υπόλ01πους 1θαγενεΙς του Μεξ1κού. Ο πολ1- ΤlΟμ1κός τους πλούτος πάντα περ1φρονούταν (ειτε μέσω τπς άμεσπς KαταστΡOφrΊς, ειτε μέσω τπς άγνοlος, ειτε μέσω του ρατσ1- σμού, κα1 πάντα μέσω του αποτροπlοσμού απέναντ1 στο δlοφορετ1κό) από αυτούς που κατειχαν τπν εξουσια κα1 τπν κυρlορχια. Αν Βλέποντας τα απομε1νάρlο των λεγόμενων ΠΡΟ-1σπαν1κών πολπlομών, ο Κ01νός παρατπρπτrίς εντυπωσ1άζετα1 κα1 φαντάζετα1 το περασμένο τους μεγαλειο, δεν φαντάζεστε πόσο θα εντυπωσlοζόταν Βλέποντας τπν ψυχρrί σκλπρότπτα κα1 τπν άγρ1α ΒλακεΙα αυτών που τα κατάστρεψαν (κα1 n περ1φρόνπσπ κα1 n εμπορευματοποιπσπ εινα1 τρόπος KαταστΡOφrΊς) κα1 τα αγνόπσαν. Κα1 θα εντυπωσlοζόταν ακόμπ περlοσότερο αν rίξερε ότ1 αυτοι ΟΙ πολπlομοι δεν έχουν εξαφαν1στει, αλλά αντέχουν κα1 ανανεώνοντα1 στο... υπόγεω Μεξ1κό. ΕΙνα1 λ01πόν λάθος να καταλογιζετα1 στους Ισπανούς rί σε OΠ01αδrΊΠOτε φυλrί ο μακρύς πόνος των ιθαγενών λαών του Μεξ1κού. Ήταν κα1 εινο1 ΟΙ lοχυροι αυτοι που, ανεξαρτrίτως προέλευσπς, επ1βεβα1ώνουν τπν κυρlορχια τους μέσω τπς καταστρoφrίς τπς ταυτότπτας των εξουσlοζόμενων. Αφότου το Μεξ1κό απελευθερώθπκε από τπν 1σπαν1KrΊ κυρlορχια, n 01KOνOμ1KrΊ κα1 ΠOλΠ1KrΊ εξουσια συνέχ1σαν τπ συστπματ1krί KαταστΡOφrΊ του 1θαγεν1κού πολπlομού, με την ΙδlΟ αν όχ1 περlοσότερπ λύσσα από τους lοπανούς κατακτπτές του 160υ α1ώνα. Πρόσφατα, έξυπνες φωνές υψώθπκαν γlο να ΠΡOε1δOΠ01rΊσουν όη n μεταρρύθμισn του Salinas10 στο άρθρο 27 του 10 Carlas Salinas de Gortari: Πρόεδρος του Μεξικού τπν περιοδο , υπoσrπριζόμενoς από το επι' 70 χρόνια κυ8ερνπτικό κόμμα PRI (θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα). Το 1992 τροποποιπσε το άρθρο 27 του συντάγματος καταργώντας έτσι το δικαιωμα σrnv KOIVOτTKn γπ, τα παραδοσιακά εχιδος, ό,τι δπλαδπ ειχε απομεivει από rnv επαvάσrασn του 1910 και τov αγώvα του EmiIiano Zapata. Υππρξε επισπς αρχιτέκτοvας τπς ένταξπς του Μεξικού σrπ Βορειοαμερικανικπ Συμφωviα Ελεύθερου Εμποριου (ΝΑΠΑ).

9 ιανουάριος. oaxaca. το ρώτ o ίχν ος συντάγματος (που επηρέπε1 τπν πώλπσπ K01νOΤ1Κrlς γπς σε 1δ1ώτες) θα εππρεάσε1 άμεσα l1ς ζώνες αρχα1ολογ1κού ενδωφέροντος. Μϊα από αυτές είνα1 κα1 το Monte Alban, όπου, καθώς φαϊνετα1, μέρος τπς αρx1krίς έκτασπς θα περάσε1 πλέον στα Χέρω τπς 1δ1ωΤ1KrΊς πρωτοβουλϊας (ΕΙ Universal, 28/11/2002). Ή τουλάχlοτον αυτό πρoσπ θoύν να πετύχουν ΟΙ νεοφ1λελεύθερες KυBερνrΊσε1ς. Αναπτύσσοντα1 όμως αντlοτάσε1ς. ΟΙ κάτο1κ01 των δrίμων των San Pedro Ixtlahuaca, Santa Cruz Xoxocotlan κα1 Santa Maria Atzompa έχουν οργανωθε! γω να αποφύγουν αυτπ τπν lδιωτ1κοποinσn τπς lοτορϊας. Συγκεντρώνοντας μlκρο'iδ1οκτrίτες, μελπ των εχϊδος,11 των αγροτικών K01νOτrΊτων κα1 νομεις αγρο Τ1KrΊς γπς, n οργάνωσπ που ονομάζετω lanatloτikq Μέτωπο Ενάντω στπ Νεοφ1λελεύθερπ Ιδ1ωηκοποΊπσπ κα1 ΛεπλασΊα, λέε1 με το όνομά τπς όλα αυτά γω τα οποία αγωνϊζετα1. Από τα μέσα του 2001, οι άνθρωπο1 αυτοί από τπν Oaxaca KατrΊγγε1λαν αυτό που έβλεπαν να έρχετο1. Τπν 1δ1ωΤ1κοποίπσπ του Monte Alban. ΌΤ1 δπλαδrί πίσω από τα κυβερνπτ1κά σχέδω δεν ΒΡlΟκόταν το ενδωφέρον γω τπ δωτrίρπσπ αυτrίς τπς αρχο1- OλOγ1KrΊς ζώνπς, αλλά n πρόθεσπ να πουλπθεί γω να κατασκευαστούν ξενοδοχεϊα, συνεδρωκά κέντρα και εμπορ1κά KαταστrΊματα. Ένα χρόνο αργότερα, το 2002, ο KυBερνrΊτπς Murat προχώρπσε ένα βπμα μπροστά το όνεφο του Salinas de Gortari με το πρόγραμμα «Monte Alban 210ς Αιώνας» που προβλέπει τπν 1δ1ωΤ1κοποϊπσπ K01νOΤ1KrΊς γπς γύρω από τον αρχα1ολογlκό χώρο κα1 τπν καταστολπ όσων αντηϊθεντο1 στπν 1διωηκοποinσn αυτπ τπς lοτορίας. Παρά ταύτα n αντίστασπ συνεχϊζετα1, ακόμπ Κ1 αν μένε1 μακρ1ά από τα ΜΜΕ. «Εμεϊς είμαστε ΟΙ πραγματ1κοϊ υπερα- σπ1στές τπς αρχα1oλoγ1krίς ζώνπς του Monte Alban, γωτί είνα1 σπίl1 μας αλλά και onil1 όλων των ΜεξlκανWν. Σε αυτόν το δωρ KrΊ αγώνα γω τπν npooτaoia κα1 τπ φροντiδα τπς, αντ1στεκόμαστε πολπlομlκά και αντψετωπϊζουμε αυτούς που προσπαθούν να τπν καταστρέψουν περ1ορiζοντας τπ xρrίσπ και το πεπρωμένο τπς γπς μας προς όφελος των μεγάλων επενδυτών», λένε κα1 δεσμεύοντα1 ΟΙ εξεγερμένο1 1θαγενεiς. Το παλ1ό - κα1νούργ1ο PRI, 12 με τον Jose Murat, τον Diodoro Carraco κα1 τον Heladio Ramirez να τα χαλάνε στπ μοφασ1ά των... κλοπψαiων, ακολουθε! το δρόμο που του χάραξε ο τελευταιος μεγάλος του αρχπγός, ο Carlos Salinas de Gortari. Γl' αυτό άλλωστε καταφεύγουν κα1 στο Π1Ο προσφιλές του επ1χεϊρπμα: τπν KαταστOλrΊ. Παρά ταύτα, παρόλπ τπν KαταστOλrΊ, στπν Oaxaca υπάρχουν κάποω από τα πλέον ζωντανά παραδεiγματα αντίστασπς κατά του νεοφιλελευθερlομού, το σύνολο των onoiwv BpiOKEτOl όχ1 μόνο εκτός πολπ1κών κομμάτων, αλλά κα1 ενάντ1ά τους. Τον περασμένο ΔεκέμΒρπ μ1α ομάδα νέων που δραστπ ΡlOΠΟlOύντω σε θέματα πολπlομού δέχθπκε Enieεon από τπν αστυνομια του Juchitan κα1 εκδ1ωχθπκε, ενω μέλπ τπς ακόμπ καταδ1ωκονταl από τπ δπμoτ1krί «δπμokρατ1krί» κυβέρνπσπ. Στπ Sierra Norte13 τπς Oaxaca, το Ιθαγεν1κό ΛαΥκό ΣυμΒοUλ1Ο τπς Oaxaca, Ricardo Flores Magon,14 έχει υποστε! σοβαρά πλrίγματα εξαπιας τπς άρνπσrίς του να υποκύψε1 κα1 να ενταχθε! σης κλϊκες των Murat, Diodoro (που ως υπουργός τπς κυβέρνπσπς ledillo συνέβαλε στπν ππα του κόμματος το 2000) και Heladio. Στπ Si erra Sur15 (αλλά όχ1 μόνο εκεϊ) n Alianza Magonista 11 Ejido: Μορφιί ΚΟ1νωνικιίς ιδιοκτποιας τπς γπς, π οπαια, μεχρι τπ μεταρρύθμισπ του συντάγματος από τον Salinas, ιίταν απαράγραπτπ και αναπαλλοτριωτπ. Τα εχιδο ει'ναι Χώροι συλλογικιίς ιδιοκτπσιας και ελεγχονται άμεσσ από τους ιθαγενεις μεσω συνελεύσεων των κατόχων τους που καλλιεργούν τπ γπ ατομικά n συλλογικά. 12 PRI: θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα. Συγκροτιίθπκε το 1929 από τον πρόεδρο Κάγιες και εμεινε στπ διακυβερνπσπ τπς χώρας μεχρι το Ονομάστπκε διαδοχικά Εθνικό Επαναστατικό Κόμμα, Κόμμα τπς Μεξικανικιίς Επανάστασπς και, τέλος, από το 1946 και μετά, θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα. 13 Sierra Norte: Βόρεια οροσειρά, 14 Ricardo FIores Magon ( ): Γεννπμένος στπν Οαχαca, υπιίρξε π πιο σπμαντικιί μορφιί του μεξικανικού αναρχικού κινιίματος των αρχών του αιώνα. Ο μαγονισμός ως κινπμα-«πρόδρομος» τπς μεξικάνικπς επανάστασπς και από τα πια ριζοσπαστικά τπς κομμάτια ιίταν άμεσα ουνδεδεμένος με τους αγώνες και τπν αντιστασπ των ιθαγενικών λαών. 15 Sierra Sur: Νότια οροσειρά.

10 ΤΟ η μερολόγ ιο τ ης αντί τα ης Zapatista,16 n 'Evwan Οργανώσεων τnς ποληειας τnς Oaxaca, n Επηροππ ΥπεράσΠlΟnς των Δ1κα1ωμάτων του Λαού, n 'Evwan Ανεξάρτnτων Οργανώσεων τnς (uenca, το Δ1ευρυμένο Μέτωπο ΛαϊκιΊς Πάλnς, το Μέτωπο Ποληών του Teojomuclo, το Μοναδ1- κό Μέτωπο γω τnν ΥπεράσΠlΟn των Ιθαγενών, ΟΙ 1θαγεν1κές Οργανώσε1ς γω τα Ανθρώπινα Δ1κα1ώματα στnν Oaxaca, n 'Evwan Φτωχών Εργατών κα1 n 'Evwan ΕπαναστατικιΊς ΝεολαΙας του Μεξ1- κού σχnμάτωαν το Λαϊκό Μαγον1στικό Αντ1-νεοφιλελεύθερο Συντονιστ1κό τnς Oaxaca Οlκοδομώντας μω από Τ1ς πλέον ενδωφέρουσες δωδικασιες αντiστασnς. Κα1 όχ1 μόνο. Η αντiστασn στnν Oaxaca ειναι πλούσω σε σοφια, αποφασωτ1κότnτα αλλά κω ονόματα. Υπnρεσiες του λαού των Mixe, 'Evwan οργανώσεων τnς Sierra Juarez τnς Oaxaca, 'Evwan Ιθαγενικών ΚΟ1νοτιΊτων τnς ΕπαρχΙας του Istmo, Συντον1στ1κό Παραγωγών Καφέ τnς ποληειας τnς Oaxaca κα1 Ενωμένο Κiνnμα Αντiστασnς Triqui εινα1 μερ1κές μονάχα από Τ1ς οργανώσεις που υπάρχουν στο έδαφος αυτπς τnς ποληειας. Πολλές φορές μάλωτα n αντiστασn παιρνει το όνομα των δπμων όπου αναπτύσσετα1. Έτσι έχουμε... QuetzaLtepec - Mixe, San Pedro Yosotatu, Union HidaLgo, Yalalag κα1 δ1άφορα άλλα, που γεμιζουν με εξεγέρσε1ς το χάρτn τnς Oaxaca. Δύσκολα θα βρειτε μέλn αυτών των οργανώσεων n ακόμn κα1 αυτών των δπμων να ανταγωνιζοντα1 γω τnν εκλογπ τους σε κάποlo βουλευτ1κό αξιωμα. Το έργο τους δεν εινω n εξουσια, αλλά n προσφορά. Έτσι το οριζουν κα1 ΟΙ αρχαιο1 που 0l κοδόμnσαν το μεγαλεiο του Monte Alban κα1 καταπόντlοαν με τnν εξέγερσπ τους αυτούς που κυβερνούσαν με αλαζονεiα. Αλλά αν ΟΙ νεοφιλελεύθερ01 του PRI n του ΡΑΝ17 n του PRD18 κάνουν το δ1κό τους, θα βρεθούμε αντψέτωπol με το ενδεχόμενο n ωτορiα του Μεξικού να μετατραπε] σε μια ακόμn ετα1- ρεια στο χρnματ1στnρlo αξ1ών: ΙστορΙα του Μεξ1κού Α.Ε. ΠΟlOν άλλο ρόλο εκτός από αυτόν του τουρ1στ1κού σκnν1κού θα μπορούσε να δώσει το κεφάλαlo στnν προ-ωπανικιί αρχαloλογια; Όταν τα υποχεiρω του μεγάλου κεφαλαιου (Diego Fernandez de (evallos, Manuel Bartlett & Jesus Ortega, των ΡΑΝ, PRI κα1 PRD αντωτοιχως) στο μεξικανικό Κογκρέσο πέταξαν στα αζnτnτα τn συνταγματ1κιί αναγνώρωn των δ1κα1ωμάτων κα1 του πολ1- τωμού των ιθαγενών, όχ1 μόνο φέρθnκαν σαν τα τσφάκω τnς εποχπς τnς απο1κloκρατιας, αλλά επ1πλέον εξασφάλlοαν τn δ1άeeon τnς ιστοριας του Μεξικού στnν παγκόσμω αγορά, σαν να ΙΊταν ένα ΟΠΟlΟδιΊποτε προϊόν. Αν τώρα ο τρόπος που το έκαναν θυμιζε1 λιγο κωμειδύλλlο, αυτό οφειλετω στο ότι γεν1κά ΟΙ πολ1- ΤιΚο] δύσκολα αντlοτέκονται στον πεφασμό να γινονται γελοι Ο ωχυρός όμως δεν αγοράζει τnν 1στορΙα μόνο κω μόνο γω να τnν κατέχει, αλλά και γω να αποτρέψε1 τn... φυσlολογικιί τnς ανάγνωσn, αυτπ δnλαδn που γινεται με το βλέμμα στραμμένο μπροστά. Η ωτορια των από πάνω συνεχιζει να λέε1 «υππρξαν» γι' αυτούς που εινα1 ακόμn. Κα1 το κάνε1 γωτι εκε] πάνω το μόνο που μετράε1 ειναι n εναλλαγπ τnς εξουσιας. Εξ ου κα1 ο χρόνος γω τον lοχυρό παρέρχεται μόνο όταν τον εκτοπiσε1 ο επόμενος. Εδώ κάτω όμως ο χρόνος συνεχiζε1 να περνάει... Στnν προσπάθε1ά του να απαντπσει στο μυστπρlo του lοτορικού παρελθόντος, ο από κάτω αποκρυπτογραφει δρόμους ανώμαλους, με ανεβοκατεβάσματα, κοιλάδες κα1 λοφισκους. Ιέρε1 λο1πόν ότι n ιστορια δεν εινα1 παρά μω σπαζοκεφαλ1ά που τον αποκλειε1 από τον... πρωταγωνlοτικό ρόλο και του επιφυλάσσει το ρόλο του θύματος... Το κομμάτ1 που λειπει από τn μεξικαν1κιί ωτορια εινω αυτό που συμπλnρώνε1 τnν απατnλrί ε1κόνα του μοναδ1κού από τους «Π1θανούς κόσμους», του σnμερινού, γω να δnμlουργnσε1 αυτπ που θα περ1έχει όλους τους κόσμους, στις πραγμα11κές του δlοστάσε1ς τον καθένα... Η δlορκιίς σύγκρουσn ανάμεσα σε αυτούς που επ1δ1ώκουν να εξουσ1άσουν τους καφούς και αυτούς που ξέρουν ότι τnν τελευταια λέξn στnν lοτορια τn γράφουν ΟΙ αγωνιστές, ΟΙ αντιστεκόμενοι, συχνά σιωπnλά, μακρ1ά από τα ΜΜΕ και τα κέντρα εξουσιας. Μόνο έτσ1 μπορε] να γινει αντ1λnπτό όχι μόνο ό11 ο σnμερ1- νός δεν εινα1 ο καλύτερος, ούτε ο μοναδ1κός δυνατός κόσμος, 16 Α/ίαΠΖα Magonista lapatista: ΜαγονιστικΓί lαπατιστικγί ΣυμμαχΙα. 17 ΡΑΝ: Κόμμα ΕθνικΓις Δράσπς τπς μεξικανικγις Δεξιάς, ιδρύθπκε το ΚυΒερνά το Μεξικό από το PRD: Κόμμα ΔπμοκρατικΓις Επανάστασπς. Kεvτρoαριστερό κόμμα που ιδρύθπκε το 1989 από τον Cuauhtemoc Cardenas.

11 ιανουάρ ι ος. oaxaca. το ρώτ o ίχ νος ούτε μόνο ότι και άλλοι κόσμοι ειναl εφlκτοi, αλλά, πάνω απ' όλα, ότι οι νέοι αυτοι κόσμοι ειναl καλύτεροι και απαραiτnτοl. Όσο αυτό δεν συμβαiνεl, n ωτορια δεν θα πάψει να ειναl ένα άτακτο σύνολο από πμερομπνιες, μέρπ, ματαloδοξiα και αλαζονεια δloφόρων χρωμάτων. Το μεγαλειο του Monte Alban δεν θα συμπλπρωθε] με τπν ανακάλυψπ περωσότερων να ων, τάφων n θπσαυρων, ούτε και με τπν OKplBn αποκατάστασπ τπς αναμφωβπτπτπς ομορφιάς του. Το Monte Alban θα ολοκλπρωθει, και μαζ] με αυτό ένα μέρος τπς πραγμαηκπς lστoριας αυτπς τπς χωρας, όταν γινεl αντιλnπτό ότι αυτο] που το έκαναν εφικτό, αυτο] που το ανέγεφαν και το συντπρπσαν, και των οποιων n εξέγερσπ υπέσκαψε τπν αλαζονεια που το κατοικούσε, εξακολουθούν να ζουν και να αγωνιζο Yτol, όχι βέβolα γlo να ξαναγεννπθε] το Monte Alban και n εξουσια του, ούτε γlo να στρέψουν τπν loτορια προς τα πισω, αλλά γlo να αναγνωρloτε] ότι ο κόσμος ποτέ δεν θα εινol πλπρπς όσο δεν τους συμπεριλαμβάνει όλους στο μέλλον. Το κiνnμα των leaytvwv μέσα στο onoio καταγράφετα1 κα1 ο ζαπατωμός δεν επιδιωκε1 τπν επloτροφπ στο παρελθόν κα1 τπ δloτπρπσπ τπς άδlκnς Κ01νων1κπς «πυραμιδας» με μόνπ αλλαγπ αυτπ του χρωματος τπς επ1δερμιδας των εξουσloστων. Ο αγωνας των 1θαγενων του Μεξ1κού δεν στοχεύε1 προς τα πισω. Σε έναν κόσμο γραμμlκο οπου το πάνω θεωρειταl OIwvlO κα1 το κάτω αναπόφευκτο, οι 1θαγενεΙς του Μεξ1κού σπάνε αυτπ τπ γραμμπ και στοχεύουν σε κάτι που μπορε] να μπν το έχουμε ακόμπ «αποκωδlκοποιnσε1» πλπρως, ειναl όμως κάτ1 κα1νούργlo κα1 καλύτερο. ΌΠ010ς προέρχετα1 από τα κάτω κα1 από τόσο μακρ1ά στο χρόνο, κουβαλάει σιγουρα πόνο κα1 φορτιο βαρύ. Αλλά αυτά του τα φορτωσανε αυτο] που έκαναν τον πλούτο άλλοθ1 και θεό τους. Αυτός λ01πόν που περπατά με βτψα σταθερό κα1 μακρόσυρτο μπορει να δε1 μακρ1ά, κοι στο μακρινό αυτό σπμειο που μαντεύει n καρδιά του υπάρχει ένας άλλος κόσμος, καινούργloς, καλύτερος, απαραιτπτος, ένας κόσμος που θα χωράε1 όλους τους κόσμους. Κα1 αν ΟΙ νεοφ1λελεύθερ01 με τπν πλιθlo κα1 υποδουλωτ1κπ επέλασπ τους λένε «δεν υπάρχει άλλος πολπloμός εκτός από το δικό μας», εδω κάτω, στο υπόγεlo αγωνιζόμενο κα1 αvτloτεkόμενο Μεξι κό, οι lθαγενεiς τπς Oaxaca προειδοποloύν: «Υπάρχουν Κ1 άλλες σππλ1ές σαν τη δ1κ1ά μας». Από τα βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού Subcomandante Insurgente Marcos Μεξικό, Γενάρης του 2003

12

13 ΦΕ ΒΡΟΥΑΡΙΟΣ. PUEBLA. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΧΝΟΣ. Η αντίσταση και μία" άλλη εκκλησία, αυτή των πλανημένων Σ υνεχιζουν να τρεμοπαιζουν το κερί κα1 n σκ1ά. ΔlOλύοντας τον καπνό το ΧέΡ1 γυριζε1 τα φύλλα του Γενάρπ μέχρ1 που απokαλύππl το γεμάτο αντ1θέσε1ς κα1 λαμπερό Φλεβάρπ κα1 μαζι του μlo άλλπ ματ1ά, ένα άλλο χέρ1, μlo άλλπ λέξπ... Puebla. ΕινOl Φλεβάρπς. Ενας μrίνας που συναντά τπν ωτορια με όλες ης αντ1θέσε1ς κα1 τπ λάμψπ τπς. ΕΊμαστε στπν Puebla, τπ γπ όπου ΟΙ αντ1θέσε1ς φέρουν τπν ελπίδα. Puebla. Συμφωνα με το INEGI, το 2000 είχε πέντε εκατομμυ Ρlo κατοικους από τους οποίους πάνω από μloό εκατομμυρlo nλ1- κίας άνω των 5 ετών μ1λουν κάποlo 1eaYEV1KrΊ γλώσσα. Σε ό,τ1 έχε1 απομείνε1 από τπ γπ τους, λο1πόν, επ1β1ώνουν κα1 αντ1στέκοντα1 1θαγενεiς Nahuas, Totonacas, Mixtecos, Otomies κα1 Popolocas. ΕΊνα1 Φλεβάρπς κα1 είμαστε στπν Puebla. Πάνω από το Tehuacan,l ένα μ1κρό γαλάζlo συννεφο, λεπτοκαμωμένο σαν np1- γκ1πέσα, πλαlo1ώνε1 τον rίλlo χωρις να τον KpUBE1. Σαν να τον είχε κάνε1 δουλο του, το συννεφάκ1 αναγκάζε1 τον rίλlo, αντί να συνεχίσε1 τον ξεροκέφαλο δρόμο του προς τπ Δυσπ, να πετάξε1 προς το Βορρά. ΕκεΊ, χωμένο στπ Sierra Mixteca,2 παραμονευε1 ένα βουνό περ1κυκλωμένο από χαράδρες. Πάνω του δloκρινετα1 καθαρά ένα τείχος, λες κα1 το μέρος αυτό φτ1άχτnκε γlo να προστατευε1 τπν αντίστασπ. ΦαΊνετα1 πως πρόκεπα1 γlo το Tepexi El Viejo.3 ΟΙ Nahuas το ονομάζουν «ΧωΡlOμένπ Πέτρα», ενώ ΟΙ Popolocas το λένε «Μ1κρό Βουνό». ΕκεΊ λο1πόν στέκοντα1 να ξαποστάσουν κα1 να παίξουν, ενώ ο rίλloς αφπγείτol στο συννε- Tehuacon: Πόλπ τπς πολιτειας τπς Puebla που Βρισκεται 115 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά τπς πρωτεύουσάς τπς. Ειναι γνωστn για το μεταλλικό νερό τπς. 2 Sierra Mixteco: Οροσειρά των Mixtecos. 3 Tepexi ΕΙ Viejo: Αρχαιο φρούριο που Βρισκεται οτα νοτιοανατολικά τπς πόλπς Puebla. Υπnρξε έδρα ενός φέουδου των Popolacos οι οποιοι έλεγχαν τπν Puebla κατά τπν προκλασικn περιοδο ( μ.χ.) μέχρι και τπν KAaOIKn. Μετά τπν παρακμn του πολιτισμού του Teotihuacon και τπς Τυlα το φέουδο του Tepexi ΕΙ Viejo φτάνει στο απόγειο τπς ακμnς του. Τπν περιοδο των μεγάλων ανταγωνισμών ανάμεσα στα φέουδα προκύπτει π ανάγκπ για τπ δπμιουργια πόλεων-φρουριων ανάμεσα στα οποι"α δεσπόζει το Tepexi ΕΙ Viejo μέχρι τπν κατάκτπσn του από τους mexicos το 1503.

14 Το ημερολόγ ιο της αντιστ ασης φο μlo loτορια που το κάνε1 να ΚΟΚΚ1νΙσε1 αλλά κα1 να δ1δαχθει... «Λένε ΟΙ παλω! Mixtecos ότ1 ο κόσμος YEvvnenKE από τπν ένωσπ των δύο μεγάλων δέντρων, στπν απόμερπ Apoala, μπροστά σε μlo σππλ1ά, στο ποτάμ1 Achiutι. Ενωμένα στ1ς ριζες τους τα δύο αυτά πρώτα δέντρα δπμloύργπσαν αρχ1κά το πρώτο ζευγάρ1 Mixtecos κα1 από τα ΠOlδ1ά των πα1δ1ών τους YEvvnenKE ο Yaconooy, ο τοξότπς του πλιου. Λένε λο1πόν αυτο! ΟΙ παλlo! ότ1 ο Yaconooy πταν ένας πολεμ1- στnς μ1κρός αλλά θαρραλέος κα1 θρασύς, κα1 δεν φοβόταν τιποτα όσο μεγάλο ΚOl loχυρό Κ1 αν έμοloζε. ΓlOΤ], όπως λένε αυτο! ΟΙ σοφο! 1θαγενεΙς, το ανάστπμα το κουβαλά κανεις στπν καρδ1ά του ΚOl συχνά αυτο! που φαινοντol μ1κρο! εξωτερ1κά εινα1 μεγάλο1 στπν καρδ1ά, κα1 αυτο! που παρουσ1άζοντα1 σαν δυνατο! κα1 1σχυρο! στπν όψπ έχουν στπν πραγμα Τ1κότπτα καρδ1ά αδύναμπ κα1 μ1κρπ. Κol λένε ακόμπ ότ1 ο κόσμος εινα1 μεγάλος κα1 γεμάτος γ1γαντ1- αια θαύματα, ακρ1βώς γlοτ! μ1κροι εξωτερ1κά άνθρωπο1 μπόρεσαν να βρουν μέσα τους τπ δύναμπ που έκανε τπ γπ να μεγαλώσε1. Δ1nγούντα1 λο1πόν ό11 καθώς ο χρόνος έτρεχε τους πρώτους μnνες του πμερολογιου τπς ανθρωπότπτας, ο Yacanooy εξόρμπσε γlo να ανακαλύψε1 νέα μέρπ κα1 να τα οδπγπσε1 στπν ανάπτυξπ με τπ δουλε1ά κα1 το λόγο. Τα Βρπκε λο1πόν κα1 ειδε ότ1 ο πλloς φolνόταν να εινα1 ο μοναδ1κός κα1 loχυρός κύρloς όλων όσων έλουζε το φως του. ΕκεΊνπ τπν εποχπ λοιπόν ο πλloς σκότωνε ό,τ1 πταν δloφορπ1κό κα1 δεχόταν μόνο τα πράγματα που μπορούσαν να εινα1 καθρέφτες τπς μεγάλπς του μεγαλοσύνπς. Κol λένε ότ1 βλέποντάς το αυτό ο Yaconooy προκάλεσε τον πλω λέγοντάς του: "Εσένα, που με τπ δύναμπ σου κυβερνάς αυτά τα μέρπ, σε προκαλώ γlo να δούμε ΠΟ10ς εινα1 από τους δύο μας πω μεγάλος κα1 μπορεί να δώσε1 μεγαλοσύνπ στα μέρπ αυτά". Γέλασε ο πλloς, σιγουρος γlo τπν loχύ κα1 τπ δύναμπ του, κα1 αγνόπσε το μ1κρό αυτό ον που τον προκαλούσε από τπ γπ. Συνέ ΧlOε λο1πόν ο Yaconooy να τον προκαλε! λέγοντας: "Δεν με τρο- μάζε1 n δύναμπ του φωτός σου, έχω γlo όπλο το χρόνο που WP1- μάζε1 στπν καρδ1ά μου" κα1 τέντωσε το τόξο του στοχεύοντας ακρ1βώς στο κέντρο του κυριαρχου ΠλlOυ. Ιαναγέλασε τότε ο πλloς κα1 έσφ1ξε τπ μεσnμβρ1νπ πύρ1νπ ζώνπ του γύρω από τον επαναστάτπ, έτο1 που ο μ1κρός να μ1κρύνε1 ακόμπ ΠεΡlOσότερο. Αλλά ο Yaconooy κατάφερε να προστατευτεί με τπν ασπιδα του κα1 συνέχloε να αντloτέκετα1, εκει, μέχρ1 που το μεσπμέρ1 έδωσε τπ θέσπ του στο σούρουπο. ΑνΙκανος Π1α, ο πλloς έβλεπε τπ δύναμπ του να χάνετα1 σ1γά-σ1γά με το πέρασμα του χρόνου, ενώ ο μ1κρός επαναστάτπς συνέχ1ζε ακάθεκτος, προστατευμένος από τπν ασπιδα του να αντιστέκετol, περψένοντας να έρθει n στιγμπ του τόξου και του βέλους. Βλέποντας πως n δύναμπ του nλloυ με1ωνόταν με το πέρασμα του χρόνου, καθώς n μέρα γ1νόταν νύχτα, ο Yaconooy βγπκε από το καταφύγ1ό του κα1 στοχεύοντας λάβωσε με το τόξο του το μεγάλο πλlo iaa με επτά φορές. Όταν Π1α έφτασε το σούρουπο, όλος ο ουρανός βάφτπκε κόκκ1νος και ο πλως έπεσε τελ1κά, θανάσψα πλπγωμένος, κάτω στπ νύχτα. Ο Yaconooy ΠεΡΙμενε λιγο, Κ1 όταν Π1α σιγουρεύτπκε ότ1 n νύχτα εμπόδ1ζε τον πλlo να συνεχισει τπ μάχπ, ειπε: "ΝΙκπσα. Με τπν ασπιδα μου αντjστάθπkα στπν επιθεσπ σου. Έκανα τον καφό και τπν ΙδlΟ σου τπ δύναμπ συμμάχους μου. Κράτπσα τπ δύναμπ μου γlο τπν κατάλλπλπ στιγμπ. ΝΙκπσα. Τώρα ΠlΟ n γπ θα έχει τπ μεγαλοσύνπ που n καρδιά των δ1κών μου θα σπειρει στον κόρφο τπς". Και λένε ακόμπ ότ1 τπν επόμενπ μέρα ο πλloς ξαναnρθε, με καινούργιες δυνάμε1ς, γlo να προσπαθπσει να κατακτπσει ξανά τπ γπ. Ήταν όμως πδπ πολύ αργά. ΟΙ άνθρωποι του Yaconooy θέριζαν πδπ όσα ειχαν σπειρει κατά τπ διάρκεlo τπς νύχτας. Γl' αυτόν ακρ1βώς το λόγο, ότ1 δπλαδπ νικπσαν τον ουρανό, ονομάστπκε ο μεν Yaconooy "Τοξότπς του πλιου", ΟΙ δε Mixtecos "ΚάΤΟΙΚΟ1 των σύννεφων". Από τότε ΟΙ Mixtecos ζωγραφιζουν πάνω στα jicaras4 κα1 στα tecomates5 τπ νικπ του Yaconooy. Όχ1 γlo να κομπάσουν γlo τπ 4 Jicaras: φλιτζάvια για σοκολάτα. 5 Tecomotes οvομάζοvται συvr7θως τα μικρά δοχεια με καπάκι, τα οποιο KατασKεuάζOVΤαι από το σκλπρό περικάρπια καρπώv όπως n κορύδα και n κολοκύθα. Το tecomates, τα οποια πρωτοσυvαvτάμε κατά rnv npo-ionavlkr7 εποχr7, έχουν χρπστικr7 r7 διαkoσμπτιkιi αξια και EivaI διακοσμnμέvα με λάκα. Τα σχέδια και τα χρώματα oτnv επιφάvεια των jicaras και των tecomates ει'ναι άφθονα και για το λόγο αυτό κάθε κομμάτι θεωρειται μοvαδικό.

15 Qε β ροu&ριος. puebla. o δ ε 6 ερo ( χ νος νικπ τους, αλλά γlg να θυμούντα1 ότ1 n μεγαλοσύνπ υπάρχε1 μέσα στπν καρδ1ά κα1 ότ1 n αντιστασπ εινα1 Κ1 αυτrί μlo μoρφrί πάλπς. Από τον ουρανό του Tepexi, το σύννεφο συνεχιζε1 τπν πορεια του μέχρ1 τπν Puebla de Zaragoza,6 ακούγοντας προσεκτ1κά τπν JOτορΙα, κα1 κρύβε1 τα δάκρυα που του καθαριζουν το πρόσωπο κα1 καλύπτουν τπν πόλπ μεταμορφώνοντάς τα σε BρoxrΊ. Puebla, n πρωτεύουσα, έδρα τπς κυβέρνπσπς τπς πολnειας (τπς Puebla). Η «γπ όπου αναχαniστnκε το Plan Puebla Panama»7 θα τπν ονομάσε1 κάποτε n loτορια, όπως άλλωστε τπ λέε1 κα1 τώρα... Όταν n ΠOλl1εlOKrΊ κυβέρνπσπ ανακοινωσε τπν KατασKEυrΊ Ενός αυτοκ1νnτόδρομου με δ1όδlo από τπν πρωτεύουσα τπς επαρχιας μέχρ1 το Tecamachalco8 κα1 τπν αναγκαστ1κrί απαλλοτρiωσn 800 Εκταρiων γlo τπν KατασKEυrΊ του ΒlOμnχαν1κού πάρκου Millennium, ΟΙ αγρότες τπς ΠΕΡlOχrΊς Εξεγέρθπκαν κα1 έφτασαν να ΠΡΟΕ1δΟΠΟlOύν ότ1 αν τα σχέδlo τπς λεπλασιας προχωρούσαν θα έπαφναν τα όπλα. ΟΙ αγρότες υποστrίρ1ζαν, όχ1 άνευ λόγου κα1 αnιας, ότ1 ΟΙ απαλλοτρ1ώσε1ς ποτέ δεν ωφέλπσαν ούτε στο ελάχloτο τους θ1γόμενους. ΤΡΕ1ς KυBEρνrΊτες έχουν Εφαρμόσε1 ανolχτά αυτού του ΕΙδους τπ λεπλασια, διχως ποτέ να τπρrίσoυν ούτε καν τπν τυπ1κrί προϋπόθεσπ τπς απαλλοτριωσπς γlo λόγους ΚΟ1νrΊς ωφελειας, παρά μόνο προς όφελος των 1δ1ωτών. Στπν Tepeaca, n αντιθεσπ των αγροτών στπν απαλλοτριωσπ εδαφών γlo τπν KατασKευrΊ του αυτοκ1νnτόδρομου Puebla- Tecamachalco κω τπν KατασKευrΊ του πάρκου Millennium υπrίρξε OυσlOσllKrΊ. Οργανώθπκαν στπν αγροτ1κrί ένωσπ «ο Emiliano Zapata ΖΕΙ» ΚΟ1 αναζrίτπσαν αρχ1κά το δ1άλογο με τπν πολl1εια KrΊ κυβέρνπσπ μέσω του ΥπουργεΙου ΕΠ1ΚΟ1νων1ών κα1 Μεταφορών. Στο αιτπμά τους αυτό γlo δ1άλογο κα1 πλπροφόρπσπ, ΟΙ δ1άφορο1 υπάλλπλο1 κα1 n αστυνομiα απάντπσαν με απε1λές και εκφοβ1σμό, απόκρυψπ των σχεδιων (01 αγρότες κατάφεραν παρόλα αυτά να Βρουν ένα οντιγραφο του αρχ1κού σχεδιου που περιελάμβανε τπν εγκατάστασπ στπν ntploxrί maquiladoras9 καθώς κω άλλων En1XElprΊaEWV, ακόμπ κα1 ενός γππέδου γκολφ, που θα χρπματοδοτούνταν από το Ιδρυμα του Carlos Peralta) και αναξ1όπloτες υποσχέσεις (όπως κα1 σε άλλες περ1πτώσε1ς) περ] απασχόλπσπς των θ1γόμενων αγροτών στ1ς κα1νούργ1ες ΒlOμnχαν1κές εγκαταστάσε1ς. Τα μέλπ τπς αγροτ1κrίς ένωσπς «ο Emiliano Zapata ZE1» απέκλεloαν αυτrί τπν Π1θανότnτα, δεδομένου ότ1 δ1εκδ1κούν το δ1καiωμά τους να συνέχισουν να Eiva1 αγρότες κα1 εινα1 δloτεθεψένο1 να υπερασπloτούν ακόμπ κα1 με τπν iδ1α τους τπ ζωrί τπ γπ τους, αυτrί (τπ γπ) που θέλουν να τπν αγοράσουν, καθώς λένε, «n10 φτπνά κα1 από αναψυκτ1κό»... Το πρόγραμμα Millennium έχε1 σταματrίσε1 από τα μέσα του 2002, εν μέρε1 λόγω έλλε1ψnς πόρων κα1 ομοφωνιας στους από πάνω που δεν τα ΒρΙσκουν στπ... μοφασ1ά, κατά κύρlo λόγο, όμως, εξαl1iας τπς αποφασloτ1κrίς από μέρους των αγροτών τπς Tepeaca κα1 των γύρω περloχών υπεράσπloπς τπς γπς τους. Η loτορια δεν εινα1 κωνούργlo... Όταν ο Mariano Pina Olaya κυβερνούσε,αυτrί τπν περloxrί, με 6 PuebIa: Ή αλλιώς PuebIa de Zaragoza. Πρωτεύουαα τπς πολιτειας τπς PuebIa n οποιό ονομάστπκε έται μετά από νομοθετικγι πράξπ του Από τις λiγες πόλεις του Μεξικού που διατπρπααν τόαο πιστά τπ σφραγιδα τπς ισπανικγις κατάκτπαπς. 7 ΡΙαπ PuebIa Panama: Σχέδιο διεύρυνσπς τπς γεωστρατπγικγις έννοιας τπς Κεντρικπς Αμερικπς, με τπν επέκτααπ τπς από το νότιο τμπμα του Παναμά ως τπν πόλπ Puebla του Μεξικού. Μαζι με το ΡΙαπ Colombia οι Ηνωμενες Πολιτει'ες ΕΠιδιώκουν τπν αναδιργάνωσπ του συνολικού χώρου τπς Λατινικπς AμεΡΙKrίς και ιδιως περιοχών στις οποιες δρουν αντάρτικα με πλατιά κοινωνικγι Βάσπ. Μ' αυτό τον τρόπο ανακόπτουν νοτιότερα το κύμα τπς μετανάστευσπς, στο κεντρικό και νότιο Μεξικό. Το σχέδιο PuebIa Panama περιλαμβόνει προγράμματα για τπ δπμιουργια μεγάλων αυτοκινπτόδτομων, λιμανιών, δικτύων πλεκτροδότπσπς και φυσικού αεριόυ, γραμμών τπλεπικοινωνιών και 6 νέων ζωνών maquiiadoras καθώς και σχέδια για τον εκσυγχρονισμό τπς γεωργιας (Βλέπε χρπσπ μεταλλαγμένων σπόρων), επιτρέποντας σε μεγάλα επιχειρπματικά συμφέροντα τπν εκμετάλλευσπ των πλούσιων φυσικών πόρων τπς περιοχπς και τπ χρπσιμοποιπσπ φτπνού εργατικού δυναμικού (κυριώς με τπν απομάκρυναπ των ιθαγενών και των αγροτών από τπ γπ τους) 8 Tecαmachalcσ: Δπμος που Βρισκεται στπ νοτιοανατολικγι ζώνπ τπς πολιτειας Puebla. 9 Maquiladoras οναμάζονται τα εργοστάσια μεταπαιπσπς και συναρμολόγπσπς. Ειναι θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών και Βρισκονται, κυριως, στο Βόρειο Μεξικό κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Αντλούν μεγάλα κέρδπ από τους πολύ χαμπλούς μισθούς, τπν απαλλαγπ τους απο τελωνιακούς δασμούς και τπ γειτνιασπ τους με τις ΗΠΑ, στις οποιες εξάγονται τα προϊόντα τους.

16 Το ημερολόγ ιο της αντιστασης το πρόσχημα της KατασKευ ς του αυτo νητόδρoμoυ Pueb Atlixco, απαλλσφiωσε μεγάλες εκτ:άσεις γης που κατόπιν μπατράπηκαν σε lδιωτικά τεμάχω. ΔιωγμοΙ, φυλακiσεις, συνεx ς χρησψοποϊηση των σωμάτ:ων ασφαλειας γω την εκδϊωξη των αγροτών, τ:αν μερικά από τα Βασικά χαρακτηριστικά αυτ ς της απαλλοτρϊωσης. Κατ:ά τ:η διάρκεω τ:ης δωκυβέρνησης τ:ου Manuel Bartlett Diaz (της προσωπικότητας αυτ: ς που σε συνεργασϊα με τον ιππότη δi01kητ: Diego Fernandez de Cevallos κα] τον αρχlθαλαμηπόλο Jesus Ortega σχεδϊασε την αντl-μπαρρύθμloη του leaγενlκού νόμου) σε τ:μ μα των εδαφών που ειχαν απαλλοτρlωθεi από τ:ον προκάτ:οχό τ:ου, άλλαξε τ:ο lδloκτ:ησιακό καθεστ:ώς προς όφελός του ώστε να κατ:αστε! δυνατ η ανέγερση ενός ιδlωτlκού εμπορlκού κέντρου, ενός «γκολφ κλαμπ» (La Vista) κα] φυσlκά αποκλεlστlκών αγροτεμαχϊων που ο εν λόγω κύρloς πουλούσε έναντ] δολαριων... Τώρα ΒέΒαω ο κύρloς Bartlett εμφανϊζπα] σαν πατρlώτ:ης κα] υπερασπlστ ς της εθνlκflς κυρωρχϊας, αvόδρώντας στην lδιωτlκοποiηση της Βιομηχανϊας ηλεκτροπαραγωγ ς, μέχρ] να προταθε! το επlθυμητό αντϊτψο φυσlκά (κατά προτϊμηση σε δολάρω... ). Την περϊοδο της ϊδως κυβέρνησης τέθηκε σε εφαρμoγ κα] το σχέδlo Plan Paseo de San Francisco, που περlελάμβανε eikoσ] Οlκοδομlκά τπράγωνα του loτορlκού κέντρου στο ανατολικό τμ μα της πρωτεύουσας, όπου ζούσαν, στlς πlo παλlές γεlτονlές της Puebla, Χlλlάδες άνθρωπο] περlορloμένων Οlκονομlκών πόρων. Η (<οπαλλοτρϊωση» πραγματοποl θηκε με συνέπεω τ:ην απομάκρυνση χιλlάδων φτωχών ανθρώπων στους οποιους δεν προσφέρθηκε καμϊα εναλλακτlκn λύση κατοlκ!ας. Στους lδloκτ τες προσφέρθηκε ένα πολύ χαμηλό αντϊτψο για την αγορά των ακlν των τους, το πρόγραμμα όμως δεν ολοκληρώθηκε, και περloρϊστηκε σε πέντε Οlκοδομικά τπράγωνα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτ ς της επιφάνεως παρέμεlνε κενό, ενώ χτιστηκε μόνο μω καρlκατούρα συνεδρωκού κέντρου που υπολεπουργει. Δεν έφτασαν ποτέ Ο] πολυδωφημloμένες ξένες επενδύσεlς γω την εγκατάσταση πολυτελών ξενοδοχεϊων, εμπο Ρlκών κέντρων, αlθουσών Κlνηματογράφου, τ:εράστlων χώρων στάθμευσης, χώρων πρασϊνου κα] τ:ης «λψνούλας» που όπως καυχιόντουσαν θα έμοlοζε με αυτές των εμπορlκών κέντρων του Χιούστον. Η πόλη υπέστη ένα σοβαρό πλπγμα στο παραδοσωκό της τ:μ μα, εκε! όπου εϊχε χτιστηκε γω πρώτη φορά η Puebla. 'EYlVE τ:ότε εμφαν ς η συνενox του Εθνlκού Ινστπούτου Ανθρωπολογϊας κα] ΙστορΙας (ΙΝΑΗ)10 που κατέστησε εφlkτ την Kατ:αστ:ρoφ αυτ: της lστορlκ ς και αρxlτ:εkτ:oνik ς κληρονομlάς. Αν μπορούμε να πούμε ότ] κατά τπ δlάρκεω της δlοκυβέρνησης του Guillermo Jimenez Morales η καταστολπ στράφηκε κατ:ά κύρι0 λόγο ενάντlο στην ύπαιθρο (με τη Bo θεω της προγoν ς του Raul Salinas de Gortari, Antorcha Campesina), θα λέγαμε ότ:] γω τ:ον Pina Olaya στ:όχος τ:αν η πόλη. ΔημlOυργ θηκε έτσ] έφlππη κα] μυστlκ αστυνομiα, κα] μπ Kαν σε λεlτουργια τρια μεγάλα προγράμματα: τα Swat, Laurel (Δάφνη) & Mercurio (Eρμ ς). Ο σκοπός; Ο έλεγχος μέσα από την καταστολ της Puebla, του Atlixco, του Texmelucan κα] του Tehuacan. Τα αποτελέσματα; Σφαγές (Jolalpan, 1991), δολοφονϊες ηγπών (Gumaro, Meliton Hernandez, Sebastian Garcia) κα] διώξεlς δημοκρατlκών Κlνημάτων (όπως Ο] επlθέσεlς ενάντlο στο αυτόνομο ΠανεΠlOτ μlo Benemerita της Puebla,11 κα] στο συνδlκάτο της Volkswagen κα] των τ:nλεφωνητών-ρlών). Όταν ΠlΟ ανέβπκε στην εξουσiα ο Manuel Bartlett BΡ Kε τ:ο έδαφος «στρωμένο» με δύο δlοφορπlκές έννοlες. Αφενός EnElδ ο προκάτοχός του εϊχε δη KlY OEl Τ:lς δωδlκασiες απαλλοτρϊωσης γης κα] αφπέρου γlοτ! τόσο ο Jimenez Morales όσο κα] ο Pina Olaya εϊχαν κάνε] Πδη το μεγαλύτερο μέρος της «δουλεlάς» στον τομέα της Kαταστoλ ς, το μεγαλύτερο μέρος της δlοδlκασiας «αποκεφαλloμού» κα] περioρloμού του αγροτlκού KlY ματος, του λαϊκού Κlν ματος των πόλεων κα] του συνδlκαλlστlκού Κlν ματος. Τότε κα] ο Bartlett προώθησε το πρόγραμμά του (που δημloυργ θηkε από τ:ρεlς μεγάλες ξένες «συμβουλευτlκές EnlXE1p σε lζ», Τlς Alzati, McKenzie κα] MKS), τ:ο «Μέγα πρόγραμμα Puebla Plus», που ΠεΡlελάμΒανε έναν «Οlκολογlκό» περlφερεωκό δρόμο, ένα υδραγωγεϊο στο Nealtican κοντά στην πόλη της Puebla, ένα αποχπευτlκό σύστπμα στη νότω ζώνη της πόλης 10 ΙΝΑΗ: Instituto NacionaI de Antropologia e Histona. Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογιας και ΙστορΙας. 11 BUAP: Benementa Universidad Aut noma de PuebIa. Αξιόλογο Αυτόνομο πavεπιστnμιο τπς PuebIa.

17 9 ε β ρου&ρ ιος. puebla. το δ ε 6 τερο ( χ νος και Tn δlομόρφωσn τnς κεντρικrίς ζώνnς των γεπονιών του ωτορικού κέντρου γlο Tnv πραγματοποinσn του σχεδιου Paseo de San Francisco. Νομψοποinσn τnς λεnλασiας, αυτό κρύβεται πισω από το νόμο των Cevallos-Bartlett-Ortega. Συνεχιζεl το σύννεφο Tnv ntrίan του κάτω από τον ουρανό και πάνω από Tn yn τnς Puebla. Εκει Βλέπει Tnv εκμετάλλευσn, ναι, αλλά και Tnv αντiστασn. Στα αστικά κέντρα και στα ΠεΡΙχωρά τους ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο εργοστάσlo maquiladoras. Λεπουργούν στnν πλεloψnφiα τους με συμβόλαlο "προστασιας" που προβλέπουν χαμnλούς μωθούς (δέκα φορές χαμnλότερους από των ΗΠΑ και πέντε φορές χαμnλότερους από τnς ΤαϊΒάν), απλrίρωτες υπερωριες, και πάνω από οκτώ ώρες εργασιας. Όπως καταγγειλεl το Δικτυο ΕΡγατικrΊς ΥπεΡάσπωnς Κol Αλλnλεγγύnς,12 μlo Opyovwan δlκnγόρων, ψυχολόγων και ανθρωπολόγων που προσφέρει δωρεάν συμβουλές σε εργάτες, n TLCAN13 κοντεύει να αποτελειώσει τnν ΤΟπικrΊ ΒlOμnχανiα υφασμάτων, ενώ σε επiχεψrίσεις όπως n Kukdong χτυπάνε τους εργάτες, θαρρεις και n ωτορια ξαναγύρισε στο καθεστώς του Porfi rio Diaz Ναι, οι Βασικές δloμάχες που γεννloύνταl στο εργοστάσlo maquiladora προκύπτουν από τnν κακομεταχεiρlοn των εργατών, τnν έλλειψn παροχών και, σε ακραiες περιπτώσεις, τnν καθυστέρnσn ακόμn και αυτών των άθλιων Βδομαδιάηκων. Και εινol πραγματικά αξloπρόσεκτο το γεγονός πως και οι δύο πλέον ακραιες εκφάνσεις τnς κυβερνnηκrίς εξουσιας, τα σώματα ασφαλειας από τn μiα και n ΠOλπεlOKrΊ EππρoπrΊ ΑνθρωπΙνων Δικαιωμάτων από τnν άλλn, τάσσονται υπέρ των Κορεατών EnlXEI Ρnματιών και ενάντlo στις δloμαρτυριες των Μεξlκανών εργατριών. Όμως, πάντα μακριά από τα ΜΜΕ και τις γελοιες προεκλογικές καμπάνιες, n αντiστασn μεγαλώνει στn yn τnς Puebla. Στο δrίμo τnς Puebla, το λεγόμενο Κiνnμα των Πολπών απol- τεί «τπν ακύρωσπ του Προγράμματος AσΤIKrΊς ΔπμOηKrΊς Ανάπτυξπς, καθώς επισπς και τnς ΔrΊλωσnς ΚοινrΊς ΩφελεΙας, αφού κανεις δεν συμβουλεύτnκε τον πλnθυσμό όπως οριζεl το άρθρο 10, παράγραφος 13 του νόμου αστικrίς ανάπτυξnς τnς Puebla». Στο San Lorenzo Almecatla καταγγέλλουν τις KlνrΊσεlς που πραγματοποιεi n KuBipvnan προκεψένου να απαλλοτριώσει τnν ΚΟlνΟτlκrΊ yn τους και τα εχιδος, με σκοπό να κάνει επωφελεις συμφωνιες με τις επiχεψrίσεις που θέλουν να εγκ-αταστrίσoυν oτnv πεploxrί τα ΒlOμnχανlκά πάρκα τους. Η KuBipvnan EnIKaλεΙταl ανεπάρκεlo χώρου γlo τnν εγκατάστασn ΒlOμnχανlκών πάρκων και ζωνών στnν περloxrί από εγχώριες rί ξένες επενδύσεις που θα θελrίσoυν να εγκατασταθούν oτnv Puebla. Το 1997, τριάντα έξι μέλn εχιδος (ejidatarios), χωρις εντολrί από τn revikrί τους Συνέλευσn (των ejidatarios), εξαναγκόστnκαν να υπογράψουν συμβόλαlo με τn γερμανlκπ εταψεια Lagermex & Bralemex SA για xprίan τnς γnς τους έναντι 27,50 πέσος το τετραγωνικό μέτρο, πρόγμα που οδπγnσε τn δloiκnσn των ejidatarios να διεκδlκrίσεl από τnν εταψεια Tnv αποκατόστασn τnς γnς. Ο πρώnν, τώρα Πlo, κυβερνrίτnς Manuel Bartlett, γlo να εξασφαλισεl atnv εταψεια Tnv κατοχπ τnς γnς, κατέφυγε στn μέθοδο τnς απαλλοτρiωσnς προς «KOlvrΊ ωφελεια», ενάντlo στnν οποια οι αγρότες npoanoenaav να αμυνθούν μέσω τnς νομlκrίς οδού. Ο κuβερνr\τnς Melquiades Morales από τn μεριό του, ακολουθώντας τις iδιες διαδlκασiεζ με τον Bartlett, κατάφερε να εξασφαλισεl ακόμn 10 εκτόρlo γnς, αυτrί τn φορό γlo τnν εταψεια Fraccionadora Industrial del Norte. Στnν επαρχια, στn Huehuetla,15 αναδεικνύεται μlo τόσ αποκατόστασnς του πολπlομού και τnς ταυτότnτας των Totonacas. Έχει δοθει lδloiτερn έμφασn στnν ΠΡοώθnσn εκπolδευτικών προγραμμότων αλλό και oτnv αναγνώρlοn των ιερών τόπων, όπως το Kgoyomachuchut, όπου υπάρχουν απομεινάρια ενός προγονικού ναού. Το κέντρο Ανωτάτων Ιθαγενlκών Σπουδών 12 Red de Solidorίdad Υ Defensa: Το 2000 μια ομάδο πολιτών τπς Puebla αποτελούμενπ από φοιτπτές, εργοζόμενους και επαγγελματιές αποφάσισε να οργανωθει' για τπν υπεράσπισπ των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών δικαιωμάτων επιδιώκοντας τπν εuαlσθπτoπoίπσπ όλων των κοινωνικών ομάδων σε εργασιακά ζπτπματα. 13 TLCAN: Tratado de Libre CοmercιΌ de Amen'ca del Norte. Σύμφωνο Ελεύθερου ΕμποριΌυ Βορείου ΑμερικΠς. Η συμφωνια αuτπ, γνωστπ και ως ΝΑΠΑ, υπεγράφπ ανάμεσα στις ΗΠΑ, τον Κοναδά και το Μεξικό και μππκε σε εφαρμογπ τπν 1/1/ porjirίo ΟίαΖ: ΚυΒέρνπσε το Μεξικό ως δικτάτορας για 33 χρόνια από το 1876 ως το ΑνατΡάππκε από τπ μεξlκάνlκπ επανάστασπ. 15 HuehuetIa: Δπμος που BρισKεraι στπ Βόρεια ζώνπ τπς πολπειός PuebIG, μεγάλο μέρος του οποιόυ κατοικειτοι από ιθαγενεις Totonacas.

18 Το ημερολόγ ιο της αντ Ι στασης Kgoyom έχει αναλάβει τπν παροχπ μέσπς και ανώτερπς εκπαιδευσπς (nponapaokeuaotikn), μέσω ενός προγράμματος σπουδών στενά συνδεδεμένου με τον πολπloμό των Totonacas, όπου διδάσκεται παραδοσloκπ lotpikn, n γλώσσα των Totonacas, lοτορια του τοπικού και άλλων πολlτlομών, lδωμένn όμως μέσα από το πρισμα τπς κοινότnτας, εθνο-γεωργια, λογlοτικπ και άλλα... Το πρόγραμμα αυτό λεπουργει με ακαδπμαϊκπ αποτελεσματικότπτα χάρπ και στπ ΒοπθεlO συμβούλων επαγγελματιών από τπν "Kolvwvia των πολπών" με lδloiτερες ικανότπτες και γνώσεις πάνω στα συγκεκρψένα ζnτπματα, που προέρχονται από τα πανεπιστnμloκά ιδρύματα Cesder,16 Ibero,17 UDLA18 και BUAP. Η leayevikn οργάνωσπ των Totonacas έχει εξελιχθει σε ευρύτερπ περιφερεloκπ οργάνωσπ, τπν Unidad Totonaca-Nahua (Ενότπτα των Totonacas και των Nahuas), κάνοντας έτσι ένα ακόμπ Βπμα στο ζπτπμα τπς υπεράσπloπς του πολπlομού και των δικαιωμάτων των ιθαγενών. Η ΚΙνπσπ Ποληών,19 οργάνωσπ του Tlaxcalancingo, στο δπμο τπς Cholula, έχει ξεκινπσεl έναν αγώνα ενάντlo στο νόμιμο τρόπο τπς «απαλλοτριωσπς γlo λόγους ΚΟινπς ωφελειας», δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο τα τρια επιπεδα τπς κυβέρνπσπς έχουν τπ δυνατότπτα να αλλάξουν τπ χρπσπ γπς αγροτικών εκτάσεων και να απαλλοτριώνουν τπ γπ των εχιδος Π τπν KOI VOtIKn γπ σε ένα καθεστώς πλr'lρoυς ατψωρπσιας. Αυτά ειναl τα λόγlo τους: «θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Η μια εινol να αναγκάζουμε τις αρχές των KOlVOτπτων μας να μας λαμβάνουν υπ' όψιν, όπως ορίζει ο νόμος, κάθε φορά που αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουν σχέδlo πίσω από τπν πλάτπ μας, ώστε να συμμετέχουμε ενεργά στα αναπτυξloκά αυτά σχέδlo. Στο Tlaxcalancingo το κάναμε, αλλάξαμε το νόμο που μας έλεγαν ότι ειναl πολύ δύσκολο ν' αλλάξει, καθώς αφορούσε ομοσπονδloκές αποφάσεις, ενέπλεκε πολλά ξένα συμφέροντα, και διάφορα τέτοlo. ΕμεΙς λοιπόν ευαloθπτοποιπσαμε τπν κοινότπτα, τπς μιλr'lσαμε γlo το κατά πόσο n αφαιρεσπ εκταριων από τπ γπ μας αποτελεί κοροϊδία εις βάρος μας, και αυτοί πράγματι EualOenΤOnOlnenKav και μας στπριξανε. Η άλλπ εναλλακτικπ ειναl να υψώσουμε ένα τειχος. Πρόκεπαl YlQ τπ λεγόμενπ άμυνα τπς "διάσωσπς", τπς δlqτπρnσnς τπς κουλτούρας μας. Αν εμείς τπ δloφυλάξουμε, αν διδάξουμε στα παιδιά μας και σε όλους τους πολίτες τπ σπμασία του να συνεχισουμε να αγωνιζόμαστε YlQ τπ διάσωσn του πολlτloμού μας, ειναl σα να υψώνουμε ένα φρούριο. ΕσεΙς BEBQlQ πιθανόν να βρισκεστε σε ένα αστικό κέντρο, εμεις όμως απέχουμε 100 χιλιόμετρα, αν και τώρα nlq το βρισκουμε και στπ γωνια του σπιτloύ μας, ΠlΟτεύουμε λοιπόν εμεις, ότι ανεξάρτπτα τπς ΠΟλπικπς υπεράσπlοπς, n πολιτικπ αντίστασπ πρέπει να γίνεταl και ποληιστικπ αντιστασπ. Προσπαθούμε τώρα να ξαναβρούμε τα έθψα, τις παραδόσεις και τον πολιυομό μας γlo να μπορέσουμε να αντlοταθούμε στπν... επέλασπ αναπτυξloκών σχεδιων που με τόσους τρόπους μας εππρεάζουν». Έχει Πlo σχεδόν νυχτώσει όταν το σύννεφο φτάνει στπν Cholula, τπ γεμάτπ από πύργους και καμπαναριά εkkλπσ]( ν. Cholula. Αυτό δεν ειναl το πρώτο τπς όνομα, όπως σκριβώς κω οι τρούλοι των εκκλnσιών δεν ειναl ο μοναδικός τπς ουρανός. Tlamachihualtepetl πταν το πρώτο τπς όνομα, που σπμαινεl «χεφοποιπτος λόφος». Αυτό που φαίνεταl στο Βάθος, μπροστά από το πφαίστεlo του ΡΟΡοcateΡεω, ειναl ο ναός τπς Παρθένας τπς ΣωτπρΙας, χτισμένος πάνω σε ένα λόφο που φτιάχτπκε από ανθρώπινα χέρlo. Από ανθρώπους που, όπως Κol ο ΙδlOς ο λόφος, έχουν το χρώμα τπς γπς. Η επιφάνεlo όπου στπριζεταl ο καθολικός ναός εινol n Μεγάλπ Πυραμιδα τπς Cholula,20 n μεγαλύτερπ στπν Κεντρικπ 16 Cesder: Centro de Estudios ραγα ei Desarro//o Rural. ΚέντΡΟ Μελετών για τπν Αγροτικπ Ανάπτυξπ. Εκπαιδευτικάς οργανισμός που προωθε/ αναπτυξιακά προ γράμματα τα οποι'α Βασ/ζογται σε συλλογικές δραστπριότπτες τοπικών κοινοτικών οργανώσεων, 17 Ibero: Uni.versidad Iberoamericana (IBERO PuebIa), ΙΒπροαμερlκανlκό παvεπιστnμιο. 18 UDLA: Universidad de Ias Americas. Πανεπιστπμιο των Αμερικών. Ιδιωτικό παvεπιστnμιο στπν ChoIuIa τπς πολιτε/ας PuebIa. 19 Movimiento Ciudadano: Οργάνωσπ ιθαγεvικnς κοινότπτας που Bp/σKεrαι στπν κοιλόδα PobIano T1axcalteca και αγων/ζεrαι ενάντια στις μεθοδεύσεις τπς κυβέρνπσπς τπς PuebIa. 20 ChoIuIa: Πόλπ τπς πολιτε/ας PuebIa. Η μεγάλπ Πυραμ/δα τπς CholuIa Βρ/σκεται 10 χιλιόμετρα δυτικά τπς PuebIa και ε/ναι π μεγαλύτερπ πυραμ/δα που KατασKΕUάσΤΠKε ποτέ. Η πυραμ/δα Tepanapa πταν πιθανώς αφιερωμένπ στπ λατρε/α του θεού QuetzaIcoatI (θεότπτα των Αζτέκων που απεικον/ζεται ως φτερωτό φ/δι), συμβόλου τπς γονιμότπτας και τπς ζωnς.

H ζωή μετά... το σχολείο. 4ο Γυμνάσιο Xανίων

H ζωή μετά... το σχολείο. 4ο Γυμνάσιο Xανίων 4ο Γυμνάσιο Xανίων H ζωή μετά... το σχολείο Το 6ο τεύχος του περιοδικού του Γυμνασίου μας διακρίνεται για την ποικιλία των ενδιαφερόντων των μαθητών που αποτέλεσαν τη συντακτική του ομάδα. Στην ύλη του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Η Ευρώπη ανάμεσα σε δύο πολέμους (1919--1939)

Κεφάλαιο 9 Η Ευρώπη ανάμεσα σε δύο πολέμους (1919--1939) Κεφάλαιο 9 Η Ευρώπη ανάμεσα σε δύο πολέμους (1919--1939) Α. Η Ευρώπη και ο κόσμος στο Μεσοπόλεμο Π 9.1 Πολιτική αστάθεια και αμφισβήτηση της δημοκρατίας Γερμανία Από το 1919 και μέχρι το 1933 (που την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2012

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2012 ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ URANIA ISBN: 2-7481-8834-9 urania1953@yahoo.gr 1 Παρουσίαση της συγγραφέως Γεννήθηκα σε ένα συµπαθητικό χωριουδάκι κοντά στο Σεντ- Ετιέν, για την ακρίβεια στο Πονσεν, στην

Διαβάστε περισσότερα

Μακεδονία: Το Όνομα, η Ταυτότητα, οι μύθοι, η ιστορία. [Πλάνα από τη Συγκέντρωση για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας]

Μακεδονία: Το Όνομα, η Ταυτότητα, οι μύθοι, η ιστορία. [Πλάνα από τη Συγκέντρωση για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας] Εκπομπή 10 η Μακεδονία: Το Όνομα, η Ταυτότητα, οι μύθοι, η ιστορία [Πλάνα από τη Συγκέντρωση για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας] «Έλληνες ήταν και θα μείνουνε για πάντα οι Μακεδόνες.» «Ο κόσμος μας έλεγε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Tinariwn. Τομπίας Νιαμπόλα Ο μαχητής δάσκαλος. Τα blues της ερήμου. Γκάνα Asanti O γάμος στην Αφρική Τύνιδα η γη των Λωτοφάγων

Συνέντευξη Tinariwn. Τομπίας Νιαμπόλα Ο μαχητής δάσκαλος. Τα blues της ερήμου. Γκάνα Asanti O γάμος στην Αφρική Τύνιδα η γη των Λωτοφάγων Φεβρουάριος 2009 Συνέντευξη Tinariwn Τα blues της ερήμου Τομπίας Νιαμπόλα Ο μαχητής δάσκαλος Ιστορίες ανθρώπων από τη Ζάμπια που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV + Γκάνα Asanti O γάμος στην Αφρική Τύνιδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Ο Α Παγκόσμιος πόλεμος και η Επανάσταση στη Ρωσία: το τέλος των αυτοκρατοριών

Κεφάλαιο 7 Ο Α Παγκόσμιος πόλεμος και η Επανάσταση στη Ρωσία: το τέλος των αυτοκρατοριών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Κεφάλαιο 7 Ο Α Παγκόσμιος πόλεμος και η Επανάσταση στη Ρωσία: το τέλος των αυτοκρατοριών Α. Ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος: «Ο Μεγάλος Πόλεμος» (1914 1918) Π 7.1 Μεγάλος ενθουσιασμός Στην αρχή όλοι

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακτήσαμε τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του δήμου Φυλής...»

«Ανακτήσαμε τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του δήμου Φυλής...» Ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό από την Κατερίνα Παρτσινέβελου Παιδικοί σταθμοί Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον... Γιάννης Κασσαβός: Στήριξη στην τοπική αγορά σημαίνει στήριξη στη τοπική κοινωνία και ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι 1908 1923

Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι 1908 1923 Λίγη ακόμη ιστορία... 1914 1918 Κεφάλαιο 7 Ο Α Παγκόσμιος πόλεμος και η Επανάσταση στη Ρωσία: το τέλος των αυτοκρατοριών Κεφάλαιο 8 Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

To Γράμμα - Έτος ΙΣΤ, αριθ. 100

To Γράμμα - Έτος ΙΣΤ, αριθ. 100 To Γράμμα - Έτος ΙΣΤ, αριθ. 100 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μάνος Τσελίκας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2912340 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα. Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος

Βήμα. Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Βήμα Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος Έτος 4. Αρ. Φύλλου 19 Μάιος - Ιούνιος 2008, Ίμβρου 20, Γλυφάδα 16561, Κωδ. Υπουργείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ Α. προβλήματα και τα μελετάμε

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ Α. προβλήματα και τα μελετάμε Η ΙΔΙΩΤΕΥΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 03 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Διάβρωση Χάνουμε τις παραλίες μας ΣΤΟΠ! (σελ. 8-9) του Δημήτρη Ζαρρή Ρεπορτάζ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Ε Δ Ο Π / Δ Ε Η

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Ε Δ Ο Π / Δ Ε Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Ε Δ Ο Π / Δ Ε Η ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73-75 ΑΘΗΝΑ 104 32 - AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 49 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Νόμος 3655/2008

Διαβάστε περισσότερα

κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ 1 κατηγορία ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 διαδρο ές διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΛΟΥΜ. στα σχολεία πριν το κουδούνι. Διαρκές το δράμα των μεταναστών...σελ 10-11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΛΑΛΟΥΜ. στα σχολεία πριν το κουδούνι. Διαρκές το δράμα των μεταναστών...σελ 10-11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20558 - ΤΙΜΗ 2.00 ETOΣ 60ό www.haravgi.com.cy ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ Ψάχνει ιδανικό ξεκίνημα στη Λάρνακα η ΑΕΛ ΣΕΛ. 24 Railways: Με τη μουσική τους

Διαβάστε περισσότερα

Νίκησε το δικό σου κακό Ξεπερνώντας τη δειλία και την ατολμία Ο αληθινά δυνατός άνθρωπος Ο άνθρωπος εξαρτάται από τη σκέψη του Ο άνθρωπος με υλικές

Νίκησε το δικό σου κακό Ξεπερνώντας τη δειλία και την ατολμία Ο αληθινά δυνατός άνθρωπος Ο άνθρωπος εξαρτάται από τη σκέψη του Ο άνθρωπος με υλικές Περιεχόμενα Αποχή Aυταπάρνηση Η Αποστόλη της Τέχνης Ο Λόγος για τον οποίο με έλκουν τα έργα τέχνης Κάνοντας την Τέχνη απαραίτητη στο κοινό Παράδεισος - Ο Κόσμος της Τέχνης Τα φυτά έχουν συνείδηση Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση της ΕΣΕ τιμή ενίσχυσης 0,50 ευρώ τεύχος 2 Ιούλιος 2011

έκδοση της ΕΣΕ τιμή ενίσχυσης 0,50 ευρώ τεύχος 2 Ιούλιος 2011 ελευθεριακος ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΜΟΣ έκδοση της ΕΣΕ τιμή ενίσχυσης 0,50 ευρώ τεύχος 2 Ιούλιος 2011 Σε αυτό το τεύχος: Εργατικοί αγώνες (Γιάννενα, ΕΤ3, Νοσοκομεία, ΜΜΕ, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς), Νέος Νόμος-Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό σχόλιο σε μια (θεολογημένη) αθεϊστική εκστρατεία.

Μικρό σχόλιο σε μια (θεολογημένη) αθεϊστική εκστρατεία. Αντί προλόγου... Μικρό σχόλιο σε μια (θεολογημένη) αθεϊστική εκστρατεία. Τον χειμώνα που μας πέρασε κυκλοφόρησαν στους δρόμους του Λονδίνου λεωφορεία που έφεραν μηνύματα με το σλόγκαν : «Μάλλον δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα. Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος

Βήμα. Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος Η εφημερίδα όλων των Φενεατών Βήμα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος Έτος 5. Αρ. Φύλλου 25 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΡΟΠΗ! ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΦΑΚΕΛΟΣ Μ.Κ.Ο. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ!!! ΡΕΠΟΡΤΑΖ για τα ΠΡΟΚΑΤ. ΔΩΡΕΑΝ Φροντιστηριακά μαθήματα από τον δήμο.

ΝΤΡΟΠΗ! ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΦΑΚΕΛΟΣ Μ.Κ.Ο. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ!!! ΡΕΠΟΡΤΑΖ για τα ΠΡΟΚΑΤ. ΔΩΡΕΑΝ Φροντιστηριακά μαθήματα από τον δήμο. Μέχρι την ώρα που η εφηµερίδα µας τυπωνόταν δεν υπήρχε κάποια επίσηµη ενηµέρωση από την κυανέρυθρη ΠΑΕ, µε τον κύριο Μίχου να επικαλείται προσωπικούς λόγους, για τους οποίους προχώρησε στην συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

WILHELM REICH Ι. Άκου Ανθρωπάκο

WILHELM REICH Ι. Άκου Ανθρωπάκο WILHELM REICH Ι Άκου Ανθρωπάκο ΑΚΟΥ, ΑΝθΡΟΠΑΚΟ ΑΚΟΥ, ΑΝθΡΩΠΑΚΟ ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΪΧ Μετάφραση Νοιάσσα 8αρσάκη ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Πέρα από ψυχοθεραπευττίς, ο ΒιΛχειψ Ράιχ υπτίρξε ένας από τους κορυφαίους φιλόσοφους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΘΗΚΑΝ. διαγραφέντα έγγραφα ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΚΤΗΘΗΚΑΝ. διαγραφέντα έγγραφα ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20552 - ΤΙΜΗ 1.00 ETOΣ 60ό www.haravgi.com.cy ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ «Λευκή» ισοπαλία για την Ομόνοια πριν από την πρεμιέρα ΣΕΛ. 17 Το προεδρικό

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα. Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος

Βήμα. Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Βήμα Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος Έτος 3. Αρ. Φύλλου 14 Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος 2007, Ίμβρου 20, Γλυφάδα 16561,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Προφίλ: Μεξικό

Στρατηγικό Προφίλ: Μεξικό Στρατηγικό Προφίλ: Μεξικό Φεβρουάριος 2014 Ομάδα έρευνας: Αναδυόμενες Δυνάμεις Συντονιστής: Ζαχαριάδης Σταμάτης Ερευνήτριες/ Συγγραφείς: Παντόπικου Φωτεινή, Πατεράκη Ελένη- Ευαγγελία Στρατηγικό Προφίλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό

Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό το δείγμα, είναι παρμένα από διάφορες εμπειρίες της

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες απλές, καθημερινές. Εικόνες που στερούνται κάθε μεγαλείου.

Εικόνες απλές, καθημερινές. Εικόνες που στερούνται κάθε μεγαλείου. Με το Πανόραμα στη Ρουμανία Ιούνης 12 Είναι ίσως γραφτό, για κάθε μικρό ταξιδευτή, -για κάθε μικρό Οδυσσέα που, στο ξεκίνημα της νιότης, ανοίγει πανιά, κι ανοίγεται σε ξένες θάλασσες, και δένει σε ξένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ. Τεύχος 45 0,30 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2010

ΝΕΑ. Τεύχος 45 0,30 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2010 μηνύματα ΝΕΑ Τεύχος 45 0,30 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2010 περιεχόμενα 03 І Μήνυμα Γενικής Εφόρου 04 І Στον ίδιο κόσμο ζούμε 05 І Baden Powell 06 І Κλάδος Αστεριών 08 І Κλάδος Πουλιών 11 І Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συγγραφέας...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι πρώτες μέρες στο σπίτι...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το τέλος των παιδικών μου χρόνων...39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Φάλουν Γκονγκ και γιατί μας αφορά

Το Φάλουν Γκονγκ και γιατί μας αφορά Τεύχος 1 ΔΩΡΕΑΝ 2012 ΕΙΔΙΚ Η ΕΚ ΔΟΣΗ Το Φάλουν Γκονγκ και γιατί μας αφορά Κατανοώντας τη σημερινή Κίνα Ρ ωτήστε έναν παρατηρητή της Κίνας ποιοι είναι οι πέντε πιο κρίσιμοι παράγοντες για να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

2 Δράσεις Οι Γιατροί του Κόσμου σε Αθήνα και Επαρχία

2 Δράσεις Οι Γιατροί του Κόσμου σε Αθήνα και Επαρχία 2 Δράσεις Οι Γιατροί του Κόσμου σε Αθήνα και Επαρχία Θεσσαλονίκη Καβάλα Στις 30 Ιουλίου οι Γιατροί του Κόσμου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Δήμου Κασσανδρείας Χαλκιδικής και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά για το Νέο Ανθρωπισμό...4. 2. Συχνές ερωτήσεις...4

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά για το Νέο Ανθρωπισμό...4. 2. Συχνές ερωτήσεις...4 Νέος Ανθρωπισμός 2 Ιούλιος 2012 ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά για το Νέο Ανθρωπισμό...4 2. Συχνές ερωτήσεις.....4 3. Ιστορικά και άλλα στοιχεία.6 4. Νέος Ανθρωπισμός

Διαβάστε περισσότερα