Το ημερολόγιο της αντισ'τασ'ης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ημερολόγιο της αντισ'τασ'ης"

Transcript

1

2 ---MEXICO Το ημερολόγιο της αντισ'τασ'ης Subcomandante isurgente Marcos EZLN

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. OAXACA. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΧΝΟΣ Παρά το κα1νούργlο-παλ1ό PRI, n lστoρία αντίστέκετα1 στο θάνατο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ. PUEBLA. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΧΝΟΣ. Η αντίστασπ κα1 μία άλλπ εκκλπσία, αυτπ των πλανπμένων ΜΑΡΤΗΣ. VERACRUZ. ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΙΧΝΟΣ. Ένας σύγχρονος αντ1βασ1λ1άς, το PRD, μlo ΑΡ1στερά ευχάρ1στn στπ Δεξ1ά ΑΠΡΙΛΙΟΣ. TLAXCALA. ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΧΝΟΣ ΟΙ Olών1Ο1 εξεγερμένο ΜΑϊΟΣ. HIDALGO, ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΙΧΝΟΣ Το Μεξ1κό των από κάτω ΙΟΥΝΙΟΣ. QUERETARO. ΤΟ ΕΚΤΟ ΙΧΝΟΣ. Το ΡΑΝ κα1 το Μεξ1κό τπς Αλλαγπς ΙΟΥΛΙΟΣ. GUANAJUATO. ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΙΧΝΟΣ. Το ΡΑΝ κα1 το Μεξ1κό τπς Αλλογπς ΑΥΓΟΥΠΟΣ. NORTE PACIFICO. ΤΟ ΟΓΔΟΟ ΙΧΝΟΣ. ΟΙ 1eaYEV1KOi λαοί δ1δάσκουν πώς να κυβερνάς κα1 πώς να κυβερν1έσα ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ. ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΙΧΝΟΣ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΙΚΟΥ Η ευπμερία του πλούσloυ 01κοδομεiτα1, με τπ συνενοχπ των πολπ1κών, πάνω στπ λεπλασία των φτωχών ΟΚΤΩΒΡΗΣ.GUΕRRΕRΟ. ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΙΧΝΟΣ ΟΙ πολπ1κοi κρατούμεν01 κα1 αγνοούμενο1: Η εξεγερμένπ μνπμπ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. MOREΙOS. ΤΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΙΧΝΟΣ. Η 1oτopia, κουρασμένπ από το περπάτπμα, εποναλαμβάνετα1 παντού ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ. DISTRITO FEDERAL. ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΙΧΝΟΣ. Πρώτπ ε1κόνα: Η πόλπ ανάμεσα στπν οφθαλμαπάτπ κα1 τπν πραγματ1κότnτα Δεύτερπ ε1κόνα: ο Δεκέμβρπς τπς Acteal Π αλλ1ώς το «γloτί» τπς χώρας των Βάσκων ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΙΧΝΟΣ. CHIAPAS Μέρος πρώτο: Ένα κοχύλ Μέρος δεύτερο: Ένας θάνατος Μέρος τρίτο: Ένα όνομα.. : Μέρος τέταρτο: Ένα σχέδlo Μέρος πέμπτο: ΜlO 1oτopia Μέρος έκτο: Η καλπ δloκυβέρνπσπ Μέρος έβδομο κα1 τελυτolο: Υστερόγραφο

4 Μ έρος: Βουνά του νοτ1οανατολlκού Μεξικού. Ημερομπvia: ΙανουάΡ1Ος του Ώρα: ξπμερώματα. Κλιμα: κρύο, Βροχερό, τεταμένο. Υψόμετρο: κάμποσα μέτρα από το επiπεδο τπς θάλασσας. Ορατότπτα: χωρις φακό δεν Βλέπεις τπ μύτπ σου. Σε μω καλύβα μω σκιά παλεύει με το εύθραυστο φως ενός κερ1ού και κάπου ανάμεσα στον καπνό του τσιγάρου και τπς φωηάς ένα χέρι ξεφυλλiζεl ένα πμερολόγιο του 2003, άρτι αφlχθέν στο γενικό αρχnγεiο του ΕΖΙΝ. «Ημερολόγια...» λέει το χέρι. «Αλλά υπάρχουν πμερολόγια και πμερολόγια» και ακουμπάει στο τραπέζι δύο φωτογραφiες από τον Τύπο. Στπ μiα εμφανiζεταl το... έμβρυο που θα γινεl εγγονός του Fox.1 Στπν άλλπ, οι μάνες που κλαινε τα νεκρά μωρά τους στο Comitan2 τπς Τ σιάπας. Λέει τότε το χέρι: «Από τπ μια το πμερολόγlo μιας γέννπσπς με ης ευλογιες τπς εξουσιας, από τπν άλλπ το πμερολόγιο πολλών θανάτων από τπν ανευθυνότπτα τπς εξουσιας». Το χέρι συνεχιζεl να μιλάει: «Ημερολόγια γεννπσεων και θανάτων, πμερολόγια πλπρωμών, πμερολόγια εθνικών εορτών, πμερολόγια υπαλλπλlκών ταξιδιών, πμερολόγια κυβερνπτικών συνεδριάσεων. Τώρα, το 2003, και πμερολόγιο εκλογών. Λες και δεν υπάρχουν άλλα πμερολόγια... Όπως, για παράδειγμα, το πμερολόγ1ο τπς αντiστασnς. Ίσως ΒέΒαια να μπ μιλά κανεiς γι' αυτό, γωτ! πολλά διεκδlκε] και έχει μlκρπ λάμψπ». Το χέρι σταματά για λιγο. Το πμερολόγ1ο μένει κλειστό. Φαινεταl πως φηάχτπκε από αλλπλέγγυους στους ζαπατιστας αφού κάθε μπνας περιέχει, εκτός από σχετικές φωτογραφιες, αποσπάσματα από τα πολλά μπνύματα που εξέδωσε ο ΕΖΙΝ κατά τπ διάρκεια τπς πορειας για τπν lθαγενlκn αξ1οπρέπεια, το ΦεΒρουάρ1Ο, το Μάρτ1Ο και τον Απριλ1Ο του «Σ' αυτπ τπν πορεια», λέει το χέρι που διαλύει τώρα ένα σύννεφο καπνού, «το πιο σπμαντlκό δεν πταν αυτά που εiπαμε» και παραμεριζεl το πμερολόγιο. «Το πιο σnμαντlκό πταν αυτό που, σιωπώντας, ειδαμε. Αν αυτο! οι κύριοι και οι κυρίες που αυτοαποκαλούνται ''σκεπτόμενοι'' ειχαν δει με τα μάτια μας αυτά που εμεις σιωπώντας αντlκρισαμε, θα καταλάβαιναν ισως τπ μετέπεηα σιωππ μας και τον τωρινό μας λόγο. Αλλά όχι. Νομιζουν ότι σκέφτονται. Και νομiζουν ότι κάτι τους χρωστάμε. Αλλά δεν τους χρωστάμε τiποτε. Αυτο! στους οποiους χρωστάμε, και μάλιστα πολλά, ειναl αυτο! οι σιωππλο! που αντl κρiσαμε σιωπώντας. Γ!' αυτούς πταν n olwnn μας. Γ!' αυτούς εiναl ο λόγος μας. Με αυτούς και γι' αυτούς τα Βλέμματα και τα χέρια μας. Το χέρι δειχνεl τώρα ένα χάρτπ τπς Μεξlκανlκπς Δπμοκρατiας. Το Βλέμμα ακολουθε! το δρόμο που χαράζει το χέρι' το χέρι σταματάει πάνω σε μια λέξπ: Oaxaca.3 Κι απ' αυτπ τπ λέξπ αναδύεται το πρώτο iχνος... Vincente Fox: Πρόεδρος του Μεξικού από το ΔεκέμΒριο του 2000 μέχρι σπμερα. Εκλέχθnκε στις εκλογές τnς 2ας Ioυλioυ του 2000 και υποστnρiχθnκε από το δεξιό κόμμα ΡΑΝ (Κόμμα Εθvικπς Δράσnς). Κατά rnv προεκλογικπ του εκστρατεια ειχε δnλώσει ότι θα λύσει το ζαπατιστικό και το φοιτnτικό ζriτnμο σε έvα τέταρτο τnς ώρας. 2 Πόλn στο vότο τnς Τσιάπος κοvτά στα ούvορα με rn Γουατεμάλα. 3 Πολιτεια του vότου του Μεξικού.

5 ΙΑ ΝΟΥΑΡΙΟΣ. OAXACA. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΧΝ ΟΣ Παρά το καινούργιο-παλιό PRI, η ιστορία αντιστέκεται στο θάνατο Ι χνπ». Πέτρες χαραγμένες, δουλεμένες με τπν τεχνlκlί του «ανάγλ φoυ, oυ περ1έχου,:, απε1κονiσε1ς ανθ ώπων, πμερομπν1ες, ονοματα, γεγονοτα κα1... προφπτε1ες. Eiva1 Γενάρπς, ο μήνας όπου συναντ1ούντα1 το παρελθόν, ΤΟ παρόν κα1 το μέλλον. Εiμαστε στπν Oaxaca, το μέρος όπου το χθες κα1 το σήμερα Eiva1 ΟΙ ρiζες του αύρ10. Σ' αυτή τπ γπ επ1β1ώνουν 1θαγενεiς του Μεξ1κού (Mixtecos, Popolagas, Chochos, Τ riquis, Amuzgos, Mazatecos, Cuicatecos, Chinantecos, Zapotecos, Chatinos, Mixes, Chontales, Huaves, Nahuas, Zoques, Ixcatecos κα1 Tacuates), καθώς κα1 κάπ01ο1 ξεχασμέν01 κάτ01κ01 τπς μεξ1καν1κής υπαiθρου. Το INEGI,4 το 1990, δήλωνε ότ1 στπν Oaxaca κατ01κούν πάνω από ένα εκατομμύρ10 ΤΡ1Οκόσ1ες χ1λ1άδες 1θαγενεις άνω των 5 ετών. Λαμβάνοντας όμως υπ' όψ1ν κρnήρ1ο Π10 Ευρεια από τα αρκετά ΠεΡ10- ρωμένα του INEGI, το 60 με 70% του πλπθυσμού τπς Oaxaca εινο1 1θαγενεΙς. Από το σύνολο των 570 δήμων, 418 αποκαλούντα1 «1θαγεν1ΚΟ! δήμ01» κα1 δ101κούντα1 Βάσε1 δ1κών τους αρχών δ1οκυβέρνπσπς, αυτών δπλαδή που επiσnς ονομάζοντα1 «ήθπ κα1 έθψα». Eiva1 Γενάρπς κα1 εiμαστε στπν Oaxaca' ο ήλ1ος γλ1στράε1 πάνω σε ένα λόφο με κουτσουρεμένπ κορυφή, γεμάτο ΠΡΟ-1σπαν1κές κατασκευές. Δ1άφΟΡ01 καφο! έδωσαν δ1άφορα ονόματα σ' αυτό το βουνό. Ονομάστπκε Λόφος τπς Τiγρnς κα1 Λόφος των Πολύτψων Λiθων κα1 Λόφος του Αγνού Πουλ1Ού. Σήμερα το ονομάζουν Monte Alban.5 4 Instituto Nacianal de Estadistica Geograjia e Injormatica: Εθνικό Iνσrlτoύτo ΣτατισrlKπς Γεωγραφιας και ΠλπροφορικΠς. 5 Monte Alban: Πoλ,τισrlKΠ κοιτιδα των Zapotecos, των οποιων τα πρώτα κτισματα χρονολογούνται γύρω σro 500 π.χ. Το Monte Alban φτάνει σro απόγειό του το μ.χ. με τον έλεγχο όλων των κεντρικών κοιλάδων, περιοχών KαθoρlσrlKών για τπ ζωπ τπς Oaxaca. Το 750 n πόλπ αρχιζεl να φθινεl, οι κάτοικοί τπς τπν εγκαταλειπουν άπως και άλλες πόλεις των Zapotecos. Ο πλπθυσμάς (γύρω σroυς κατοικους) ασχολούταν κυριως με τπ γεωργια και το κυνπγι. Απά τα αρχαιολογικά εuρπματα πιθανολαγειταl ότι n Kupl'apxn τάξπ του Monte Alban ειχε ανακαλύψει τπ γραφπ και το μεσοαμερικανlκό πμερολόγιο.

6 Το ημερολόγ ιο της αντ ( στασης Monte Alban. Στους πρόποδες του λάμπει n μεγαλειώδnς αταξια τπς Oaxaca, τπς πρωτευουσας αυτπς τπς επαρχιας που, όπως όλες στο Μεξικό, αποτελει ειδπσπ μόνο όταν υποφερεl από τυφώνες, σεloμους Π ψευτες πολnlκους Π όταν n εξαντλπ Lι ΚΠ φτώχεlo ακολουθει το μονοπάτι τπς ενοπλπς εξεγερσπς. Λες και n loτopia δεν μετράει παρά μόνο όταν εξιστορεi τις καταστροφες, τπν απόγνωσπ και τπν εξαθλιωσπ των από κάτω, ξεχνώντας το Π1Ο βασικό. Τπν αντιστασπ. Ο πλ1ος ακολουθει το δρόμο του. Ιεκινώντας κι αυτπ από τπν Aνατoλr1, μlo guacamaya6 πετά πάνω από τπν κοιλάδα του Tlacolula, στριβεl πάνω από τπν κοιλάδα του Elta και, στπν κοιλάδα του Zaachila, αφου δloσχιζεl τα τεσσερα βασικά σπμεια, παιρνεl το δρόμο γlo το Monte Alban. Πετάει πάνω από το συγκρότπμα των ΚΤlOμάτων, όλων προσανατολloμενων στον άξονα Βορράς-Νότος. Όλων εκτός από ενα. Σαν βελος, ενα κτι Ρ1Ο σπάει cnv υποτιθεμενn αρμονια και στρεφεl τπν αιχμπ του προς τα νοllοανατολlκά. Σαν κομμάτι παράταφο στπν περιπλοκπ σπαζοκεφαλιά τπς μεσο-αμερικανlκπς αρχα1ολογιας, το κτισμα αυτό θα μπορουσε να σπματοδοτει ενα σπμειο αστρονομικό, οπτικό, Π ακόμπ και ακουστικό, παραπεμπεl όμως και σε κάτι ανoλokλr1ρωτo, όχι μόνο στο χώρο αλλά -κυριως- στο χρόνο. Μοιάζει με κάll που θελεl να τραβπξεl τπν προσοχπ, μlo εloβoλr1 του παραλόγου στπ μεσπ μloς προφανους τάξπς. Όπως παράλογπ Eival και n εικόνα αυτπς τπς guacamaya και όλων όσων φαινονταl κάτω από το άγρυπνο και προστατευllκό τπς πεταγμα. Στο νότ1ο πλάτωμα του Monte Alban, απεναντl από το εβδομο ιχνος, εξιστορεiταl ξανά μlo loτopia που ερχεταl από μlo σπnλιά που ειναl όλες οι σπnλιες... «ΙΕρεl το αιμα των ιθαγενών πως στπ γπ κρυβεταl n γόνψπ κοιλιά που γεννπσε όλους τους καφους, και διnγούνταl οι σοφο! lθαγενεiς Zapotecos7 πως βρισκεταl μεοα σε ενα λόφο απ' όπου ο χρόνος και n ζωπ ξεκινπσαν τον ΚΟΠlOστlκό τους δρόμο. Πριν από αυτό, αυτός που n οκεψπ δεν μπορε! να αγγiξεl, ο Coqui Xee, κοψόταν σε μlo σπnλι ά. Ήταν n σπnλιά του άχρονου χρόνου, όπου δεν χωρουσε ουτε n αρχπ ουτε το τελος. Μππκε τότε στπν καρδιά του Coqui Xee n επιθυμiα να κινπσεl τον κόσμο και, όταν το φεγγάρι κρυφτπκε τελειως, κοnάχτπκε μεσα του και γεννπθπκε στον Cosana και τπν Xonaxi, που πταν και τα ονόματα που οι αρχαιοl Zapotecos δώσανε στο φως και το σκοτάδι. Με τα πόδlo του ενός και του αλλουνου, εκανε τότε ο κόσμος τα πρώτα του βπματα. Αυτός που δεν εχει αρχπ, ο ανεγγιχτος από τπ λογlκn, ο Coqui Xee, γεννπσε τον ιδ1ο του τον εαυτό, σαν νεο φεγγάρι, κι ετσl ξεκινπσε το μακρυ του ταξιδl στον κόσμο τπς νυχτας, ενώ cnv πμερα ξεκουραζόταν στπ γπ του mixe, το Cempoaltepetl. Ο Cosana, ο κυρ1ος τπς νυχτας και n φωτιά, που γέννπσε τον πλlo, έγινε χελώνα γlo να περπατά τπ γπ και προχώρπσε έτσι δπμ1ουργώντας τους ανθρώπους από τα ΧέρlO τπς Xonaxi, που έγινε guacamaya γlo να περπατά τους ουρανους, να φροντιζεl τους άντρες και τις γυναικες και να προσεχεl να γενν1ουντql καλά. Πετώντας μέσα στπ νυχτα, n Xonaxi έβαψε το δρόμο τπς με φως γlo να μπν τον χάνει και το αποτυπωμά τπς από γαλακτώδες φως ονομάζεται σπμερα Via Lactea. Από το αγκάλloσμα του φωτός με τπ σκιά και τπς γπς με τον ουρανό YEvvnenKE ο κεραυνός, ο Cocijo, ο καλός πατερας, ο δπμlουργός τπς καλπς γπς και οδπγός αυτών που cn δουλευουν και τπν κάνουν να γεννά τπν τροφπ. Αυτός που χαριζεl τπν υγεια, γloτρευεl τπν αρρώστlo, ο κυρloς του πολέμου και του θανάτου, με το δέκατο τριτο λουλουδ, στπ σπμαια του, ο ςοcijο, κόππκε στα τεσσερα γlo να βρισκεταl στα τέσσερα σπμεια που μετράνε τον κόσμο. ΓlO να ονομάσει το θάνατο και τον πόνο, έζπσε στο μαυρloμένο Βορρά. ΓlO να καλέσει τπν ευτυχια, στάθπκε καθloμένος στπν Aνατoλr1 με πορτοκαλιά ρουχα. Στπ Δlισπ φόρεσε λευκό μανδuα γlo να δειξεl το πεπρωμενο. Και γlo να μιλr1σεl γlo τον πόλεμο, ντυθπκε στα μπλε και περπάτπσε το Νότο. Παντρευτπκε ο κεραυνός, ο πατέρας μας, με τπ γυναικα που 6 Παπαγάλος τπς Λατινικιίς Αμερικιίς. 7 Ιθαγενικάς λαός που Υνώρισε τπν άνθπσπ στπν περιοχιί τπς Oaxaca γύρω στο μ.χ. με κέντρο το Monte A/ban. Τα πρώτα κrισματa του πολιτισμού των zapotecσs χρονολογούνται γύρω στο 500 π.χ.

7 ιανοuάρι ΟG. oaxaca. το ρώτ o CχνΟG φορούσε το στολloμένο με λουλούδlo κω ερπετό huipil,8 τπ λεγόμενπ και δέκατο τριτο ερπετό, Nohuichana. Αυτπ, n μπτέρα μας, που χαριζεl τπ ζωπ στπν κοιλιό των γυναικών, στπν κοίτπ των ποταμών και των λψνών, στπ Βροχπ, αυτπ που κρατό το χέρι των αντρών και των γυναικών από τπ γέννπσπ μέχρι το θόνατο, πταν και ειναl καλπ ΒασΙλlOσα γι' αυτούς που έδωσαν και δινουν χρώμα στο χρώμα αυτπς τπς γπς. Και λένε αυτο! που γνωρίζουν και σιωπούν, ότι κόθε τόσο γυρνόεl ο κεραυνός και n Βροχπ, και μαζ! τους γυρνόεl n αγόππ και n ζωπ, μεταμορφωμένες σε έναν ΟΠΟlOδπποτε όντρα και μlo ΟΠΟlOδπποτε γυναίκα, που το παρόλογο τους Βόζεl εμπόδlo, ίσως μόνο γlo να αυξπσεl τπ λόμψπ που στο Βλέμμα τους ταξιδεύει. Αν είναι αλπθεlo, που Eival, ότι n ζωπ πρωτοπερπότπσε σαν υγρό στις σπnλlές που αφθονούν στα leayevikq εδόφπ, ότι οι σπnλlές πταν και ειναl οι κοιλιές που οι πρώτοι θεο! χόρloαν στους εαυτούς τους γlo να γεννπθούν και να γινουν, και ότι οι σπnλlές δεν ειναl παρό τα κενό που το όνθloμα τπς ζωπς όφπσε στπ γπ, σαν ουλές, τότε μόνο μέσα στπ γπ θα μπορούσαμε να δloβόσουμε, εκτός από το παρελθόν, τα μονοπότlo που θα μας οδπγπσουν στο αύριο. Αυτόν το Γενόρπ, το ζευγόρl των δπμloυργών, ο Cosana και n Xonaxi, αγκαλιόζουν τπν κοιλιό τπς γπς και τπν ανακουφιζουν γlo να τπ μετατρέψουν σε γόνψο αγρό. Όχι μόνο γlo να ξαναγεννπθε! σε αυτόν ο αγώνας του εξεγερμένου, που ειναl συλλογικός, γloτι μόνο έτσι μπορεϊ να ειναl κανεις εξεγερμένος, αλλό και γlo να γεννπθεί εκει το όνεφο, στο χρώμα αυτών που είμαστε το χρώμα τπς γπς». Η loτopia τώρα ειναl σιωπnλπ. Και πόντα Βρiσκεις πιο πολλό στπ olwnn παρό στο λόγο. Ησυχϊα... Ψπλό, μlo καταιγiδα χαφετόεl με κεραυνούς το αποφασιστικό πέταγμα τπς guacamaya. Χαμπλό παραμένει το Monte Alban, με το κτισμα-βέλος να σπόεl τπ μονοτονια ολόκλπρου του τελετουργικού συνόλου και να προειδοπolεi ότι μας λειπουν κομμότlo προκεψένου να καταλόβουμε αυτό που Βλέπουμε. Σαν να θέλει να μας θυμϊσεl ότι εϊναl πιο μεγαλειώδες και εκπλnκτικό το απόν, αυτό που δεν βλέπουμε. ΓlOΤΙ όταν βλέπουμε αυτό που τώρα βλέπουμε, το ματαιόδοξο Monte Alban, μάταlo αναζπτάμε μlo συνέχεlo. Στπν πραγμα TIKOTnTG δεν βλέπουμε παρά μlo φωτογραφια, μϊα στιγμπ, τπν εικόνα ενός ρολογloύ που σταμότπσε τπν πορεια του μlo συγκεκρψένπ πμερομπνϊα. Αλλό πρόκεnω γlo ένα ρολόι χωρις συνέχεlo. Μόνο γlo τον ιοχυρό n loτopia ειναl μlo ευθεϊα ανnφορικπ όπου n κορυφπ εινω πόντα το παρόν του. Γι' αυτόν που εινω από κότω, n ενασχόλπσπ με τπν lοτορια ειναl ένα δloρκές ερωτnματικό που απαντlέτql μόνο κοnώντας μπρος και πισω, σχπματιζοντας έτσι καινούργιες ερωτπσεις. Γι' αυτό πρέπει να αμφloβπτούμε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Ν' αναρωτιόμαστε γlo παράδειγμα ποιοι ειναl αυτοι που ενώ ειναl απόντες κρατόνε ζωντανές τις εικόνες των θεών, τους caciques9 και τους παπόδες. Να αναρωnόμαστε ποιοι σιωπούν όταν μιλούv αυτό τα χαλόσματα. Στο Monte Alban τα Ιχνπ ειναl πολλά. Σπματοδοτούν τα πμερολόγιο που oγωνιζι:jντol νο ΥΙνουν οντιλnmά. Ας μπν ξεχνάμε όμως ότι πρόκεnοl Ylo το πμερολόγlo αυτών που κατειχαν τπν εξουσια εκεϊνους τους καφούς, πμερολόγlo που δεν περιελόμβαναν τπν πμερομπνϊα που n εξέυερσπ από τα κάτω θα παρέλυε αυτό τον κόσμο. Σαν σεloμός, n τότε δυσαρέσκεlo τάραξε ολόκλπρπ τπν KOlVWVIKn δομπ και, αφπνοντας όρθlo τα κτισματα αυτά, αποτελεϊωσε έναν κόσμο ξένο προς τπν πραγματικότnτα των πάντων. Από τπν αρχωότπτα, οι κυβερνnτικές ελιτ κατασκευάζουν τα nμερολόγιό τους σύμφωνα με τον πολnlκό κόσμο, που δεν εϊναl παρό ένας κόσμος που αποκλεϊεl τπν πλεloψπφϊα. Και n διόστασπ ανάμεσα στα nμερολόυια αυτό και τα άλλα, αυτά τπς ζωπς των από κότω, ειναl αυτπ που προκαλεϊ τους σεloμούς που αφθονούν στπν loτopia μας. ΓlO κάθε Ιχνος που σμιλεύει n εξουσια στα παλότlo τπς, ένα άλλο Ιχνος εμφανιζετω από κάτω. Κι αν δεν φαινοντω τα ixvn αυτά, ειναl γloτι δεν εϊναl από πέτρα, αλλό από σάρκα, αιμα και 8 φαρδύ πανωφόρι χωρίς μανίκια, με Kεvτπματα και έvτoνα χρώματα το οποίο φορούν οι γυναίκες. 9 Cacique ονομάζεται ο αρχπγός ενός ιθαγενικού χωριού. ΣυμΒοΛιζει το μεξικάνικο πολιτικό σύστπμα και επιβάλλει τπν εξουσι'α του με τπ Βια.

8 Το η μερ ολ6υιο τ ης αντ(στασης κόκαλα, κα1, καθώς έχουν το χρώμα τπς γπς, ανrίkoυν ακόμπ στπ σππλ1ά όπου ωρψάζε1 το αύρω. Τα κτιρlο που -όλο καμάρ1- στέφουν το λόφο, αυτόν που λέγετα1 κα1 «λόφος τπς τιγρπς», δεν ανrίkoυν σε αυτούς που με τπ σοφια κα1 τον κόπο τους τα χτισαν. «Η μνπμεlokrί αρχπεkτoν1krί, σε περ1πτώσε1ς όπως το Monte Alban rί κα1 άλλες τοποθεσιες που εντάσσοντα1 στπν κατπγορια του μεσο-αμερ1καν1κού πολπ1σμού, αποτελει τπν απάντπσπ στπν ανάγκπ ενός χώρου ΠΡΟΟΡlΟμένου γlο τελετουργιες, πράγμα που ανταποκρινετα1 στ1ς οργανωηκές απαπrίσε1ς μlος 1εραΤ1KrΊς ΚΟ1- νων1krίς τάξπς, με προνόμlο κατά πολύ ανώτερα από τα Κ01νά (προνόμlο) του αγροτ1κού πλπθυσμού. Έτσ1 κα1 τα κτισματα του Monte Alban στπν επoχrί τους σκοπό ειχαν να αναπαράγουν το πολπ1κό σύστπμα που Βασ1ζόταν στπ θρπσkευτ1krί λατρεια κα1 να δloτπρrίσoυν τπν κυριαρχπ τάξπ στπν εξουσια. Ο πλπθυσμός των μ1κρών κα1 μεγάλων χωρ1ών τπς Κ01λάδας rίταν επ1φορησμένος με τπν ΠΡOμrΊθεlO όλων των καταναλωηκών αγαθών αυτrίς τπς τάξπς, καθώς κα1 με το να παρέχε1 εργατ1κά χέρ1α γlο τπν KατασKευrΊ κα1 συντrίρπσπ αυτών των ΚΤlΟμάτων. ΜlΟ ακόμα υπoχρέωσrί τους rίταν n παρoχrί όλων των απαραιτπτων προμπθε1ών γlο τπν πραγματοποιπσπ των τελετών, καθώς κα1 του ανθρώπ1νου δυναμ1κού που απαπειτα1 γlο τον Ιδω σκοπό». (Robles Garcia, Nelly Monte AIban, Codees Editores.) Ο 1σχυρός rίταν αυτός που εκμεταλλευόταν τπ δουλε1ά των από κάτω, τπ δουλε1ά που έχησε αυτά τα κτισματα τα οποια δεν εινο1 σε καμια περιπτωσπ Π10 εντυπωσlοκά από τπν υπεροψια που προκάλεσε τπ χρεοκοπια τους. ΓlΟΤΙ το Monte Alban, όπως συχνά συμβαινε1 με τους χώρους όπου δlομένε1 n εξουσια, κατέρρευσε από τπν εξέγερσπ των από κάτω, που με τπ σεφά τπς ΠΡOKλrΊθΠKε από τπν αδlοφορια των κυβερνώντων. ΓlΟ τους lοπανούς κατακτπτές το δ1πλό διδαγμα του Monte Alban (π εντυπωσlokrί ανάmυξn ενός πολπlομού κα1 n εγκατάλε1- ψη που ΠΡOKλrΊθηKε από την KυBερνηΤ1KrΊ υπεροψια) πέρασε απαρατrίρητo. ΓlΟ τπν loπαν1krί κορώνα του 160υ α1ώνα, όπως ακρ1- Βώς κα1 γlο το νεοφ1λελευθερlομό των αρχών του 210υ, ο μοναδ1κός πολπlομός εινα1 αυτός της εξουσιας. Κα1, όπως ακρ1βώς συμβαινε1 τώρα με τον άγρ10 καππαλlομό, έτσ1 κα1 γlο την lοπαν1- KrΊ εξουσια η γπ των 1θαγενών δεν rίταν παρά μlο πηγrί άφθονου εργατ1κού δυναμ1κού. Υπό τπν 1σπαν1KrΊ κυρlορχια, καταδ1κασμένο σε κτηνώδπ εξαναγkαστ1krί εργασια στα ορυχεια, ένα 90% του πλπθυσμού των 1θαγενών της Oaxaca εξαφανιστηκε. Ο πόνος του όμως χώθπκε Βαθ1ά μέσα στη γη κα1 στα λαγούμlο γεννrίθηkε η εξέγερσπ που σrίμερα τρέφε1 το χρώμα της γης. Κ1 αυτά που 1σχύουν γlο τους 1θαγεν1κούς λαούς τπς Oaxaca, 1σχύουν κα1 γlο τους υπόλ01πους 1θαγενεΙς του Μεξ1κού. Ο πολ1- ΤlΟμ1κός τους πλούτος πάντα περ1φρονούταν (ειτε μέσω τπς άμεσπς KαταστΡOφrΊς, ειτε μέσω τπς άγνοlος, ειτε μέσω του ρατσ1- σμού, κα1 πάντα μέσω του αποτροπlοσμού απέναντ1 στο δlοφορετ1κό) από αυτούς που κατειχαν τπν εξουσια κα1 τπν κυρlορχια. Αν Βλέποντας τα απομε1νάρlο των λεγόμενων ΠΡΟ-1σπαν1κών πολπlομών, ο Κ01νός παρατπρπτrίς εντυπωσ1άζετα1 κα1 φαντάζετα1 το περασμένο τους μεγαλειο, δεν φαντάζεστε πόσο θα εντυπωσlοζόταν Βλέποντας τπν ψυχρrί σκλπρότπτα κα1 τπν άγρ1α ΒλακεΙα αυτών που τα κατάστρεψαν (κα1 n περ1φρόνπσπ κα1 n εμπορευματοποιπσπ εινα1 τρόπος KαταστΡOφrΊς) κα1 τα αγνόπσαν. Κα1 θα εντυπωσlοζόταν ακόμπ περlοσότερο αν rίξερε ότ1 αυτοι ΟΙ πολπlομοι δεν έχουν εξαφαν1στει, αλλά αντέχουν κα1 ανανεώνοντα1 στο... υπόγεω Μεξ1κό. ΕΙνα1 λ01πόν λάθος να καταλογιζετα1 στους Ισπανούς rί σε OΠ01αδrΊΠOτε φυλrί ο μακρύς πόνος των ιθαγενών λαών του Μεξ1κού. Ήταν κα1 εινο1 ΟΙ lοχυροι αυτοι που, ανεξαρτrίτως προέλευσπς, επ1βεβα1ώνουν τπν κυρlορχια τους μέσω τπς καταστρoφrίς τπς ταυτότπτας των εξουσlοζόμενων. Αφότου το Μεξ1κό απελευθερώθπκε από τπν 1σπαν1KrΊ κυρlορχια, n 01KOνOμ1KrΊ κα1 ΠOλΠ1KrΊ εξουσια συνέχ1σαν τπ συστπματ1krί KαταστΡOφrΊ του 1θαγεν1κού πολπlομού, με την ΙδlΟ αν όχ1 περlοσότερπ λύσσα από τους lοπανούς κατακτπτές του 160υ α1ώνα. Πρόσφατα, έξυπνες φωνές υψώθπκαν γlο να ΠΡOε1δOΠ01rΊσουν όη n μεταρρύθμισn του Salinas10 στο άρθρο 27 του 10 Carlas Salinas de Gortari: Πρόεδρος του Μεξικού τπν περιοδο , υπoσrπριζόμενoς από το επι' 70 χρόνια κυ8ερνπτικό κόμμα PRI (θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα). Το 1992 τροποποιπσε το άρθρο 27 του συντάγματος καταργώντας έτσι το δικαιωμα σrnv KOIVOτTKn γπ, τα παραδοσιακά εχιδος, ό,τι δπλαδπ ειχε απομεivει από rnv επαvάσrασn του 1910 και τov αγώvα του EmiIiano Zapata. Υππρξε επισπς αρχιτέκτοvας τπς ένταξπς του Μεξικού σrπ Βορειοαμερικανικπ Συμφωviα Ελεύθερου Εμποριου (ΝΑΠΑ).

9 ιανουάριος. oaxaca. το ρώτ o ίχν ος συντάγματος (που επηρέπε1 τπν πώλπσπ K01νOΤ1Κrlς γπς σε 1δ1ώτες) θα εππρεάσε1 άμεσα l1ς ζώνες αρχα1ολογ1κού ενδωφέροντος. Μϊα από αυτές είνα1 κα1 το Monte Alban, όπου, καθώς φαϊνετα1, μέρος τπς αρx1krίς έκτασπς θα περάσε1 πλέον στα Χέρω τπς 1δ1ωΤ1KrΊς πρωτοβουλϊας (ΕΙ Universal, 28/11/2002). Ή τουλάχlοτον αυτό πρoσπ θoύν να πετύχουν ΟΙ νεοφ1λελεύθερες KυBερνrΊσε1ς. Αναπτύσσοντα1 όμως αντlοτάσε1ς. ΟΙ κάτο1κ01 των δrίμων των San Pedro Ixtlahuaca, Santa Cruz Xoxocotlan κα1 Santa Maria Atzompa έχουν οργανωθε! γω να αποφύγουν αυτπ τπν lδιωτ1κοποinσn τπς lοτορϊας. Συγκεντρώνοντας μlκρο'iδ1οκτrίτες, μελπ των εχϊδος,11 των αγροτικών K01νOτrΊτων κα1 νομεις αγρο Τ1KrΊς γπς, n οργάνωσπ που ονομάζετω lanatloτikq Μέτωπο Ενάντω στπ Νεοφ1λελεύθερπ Ιδ1ωηκοποΊπσπ κα1 ΛεπλασΊα, λέε1 με το όνομά τπς όλα αυτά γω τα οποία αγωνϊζετα1. Από τα μέσα του 2001, οι άνθρωπο1 αυτοί από τπν Oaxaca KατrΊγγε1λαν αυτό που έβλεπαν να έρχετο1. Τπν 1δ1ωΤ1κοποίπσπ του Monte Alban. ΌΤ1 δπλαδrί πίσω από τα κυβερνπτ1κά σχέδω δεν ΒΡlΟκόταν το ενδωφέρον γω τπ δωτrίρπσπ αυτrίς τπς αρχο1- OλOγ1KrΊς ζώνπς, αλλά n πρόθεσπ να πουλπθεί γω να κατασκευαστούν ξενοδοχεϊα, συνεδρωκά κέντρα και εμπορ1κά KαταστrΊματα. Ένα χρόνο αργότερα, το 2002, ο KυBερνrΊτπς Murat προχώρπσε ένα βπμα μπροστά το όνεφο του Salinas de Gortari με το πρόγραμμα «Monte Alban 210ς Αιώνας» που προβλέπει τπν 1δ1ωΤ1κοποϊπσπ K01νOΤ1KrΊς γπς γύρω από τον αρχα1ολογlκό χώρο κα1 τπν καταστολπ όσων αντηϊθεντο1 στπν 1διωηκοποinσn αυτπ τπς lοτορίας. Παρά ταύτα n αντίστασπ συνεχϊζετα1, ακόμπ Κ1 αν μένε1 μακρ1ά από τα ΜΜΕ. «Εμεϊς είμαστε ΟΙ πραγματ1κοϊ υπερα- σπ1στές τπς αρχα1oλoγ1krίς ζώνπς του Monte Alban, γωτί είνα1 σπίl1 μας αλλά και onil1 όλων των ΜεξlκανWν. Σε αυτόν το δωρ KrΊ αγώνα γω τπν npooτaoia κα1 τπ φροντiδα τπς, αντ1στεκόμαστε πολπlομlκά και αντψετωπϊζουμε αυτούς που προσπαθούν να τπν καταστρέψουν περ1ορiζοντας τπ xρrίσπ και το πεπρωμένο τπς γπς μας προς όφελος των μεγάλων επενδυτών», λένε κα1 δεσμεύοντα1 ΟΙ εξεγερμένο1 1θαγενεiς. Το παλ1ό - κα1νούργ1ο PRI, 12 με τον Jose Murat, τον Diodoro Carraco κα1 τον Heladio Ramirez να τα χαλάνε στπ μοφασ1ά των... κλοπψαiων, ακολουθε! το δρόμο που του χάραξε ο τελευταιος μεγάλος του αρχπγός, ο Carlos Salinas de Gortari. Γl' αυτό άλλωστε καταφεύγουν κα1 στο Π1Ο προσφιλές του επ1χεϊρπμα: τπν KαταστOλrΊ. Παρά ταύτα, παρόλπ τπν KαταστOλrΊ, στπν Oaxaca υπάρχουν κάποω από τα πλέον ζωντανά παραδεiγματα αντίστασπς κατά του νεοφιλελευθερlομού, το σύνολο των onoiwv BpiOKEτOl όχ1 μόνο εκτός πολπ1κών κομμάτων, αλλά κα1 ενάντ1ά τους. Τον περασμένο ΔεκέμΒρπ μ1α ομάδα νέων που δραστπ ΡlOΠΟlOύντω σε θέματα πολπlομού δέχθπκε Enieεon από τπν αστυνομια του Juchitan κα1 εκδ1ωχθπκε, ενω μέλπ τπς ακόμπ καταδ1ωκονταl από τπ δπμoτ1krί «δπμokρατ1krί» κυβέρνπσπ. Στπ Sierra Norte13 τπς Oaxaca, το Ιθαγεν1κό ΛαΥκό ΣυμΒοUλ1Ο τπς Oaxaca, Ricardo Flores Magon,14 έχει υποστε! σοβαρά πλrίγματα εξαπιας τπς άρνπσrίς του να υποκύψε1 κα1 να ενταχθε! σης κλϊκες των Murat, Diodoro (που ως υπουργός τπς κυβέρνπσπς ledillo συνέβαλε στπν ππα του κόμματος το 2000) και Heladio. Στπ Si erra Sur15 (αλλά όχ1 μόνο εκεϊ) n Alianza Magonista 11 Ejido: Μορφιί ΚΟ1νωνικιίς ιδιοκτποιας τπς γπς, π οπαια, μεχρι τπ μεταρρύθμισπ του συντάγματος από τον Salinas, ιίταν απαράγραπτπ και αναπαλλοτριωτπ. Τα εχιδο ει'ναι Χώροι συλλογικιίς ιδιοκτπσιας και ελεγχονται άμεσσ από τους ιθαγενεις μεσω συνελεύσεων των κατόχων τους που καλλιεργούν τπ γπ ατομικά n συλλογικά. 12 PRI: θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα. Συγκροτιίθπκε το 1929 από τον πρόεδρο Κάγιες και εμεινε στπ διακυβερνπσπ τπς χώρας μεχρι το Ονομάστπκε διαδοχικά Εθνικό Επαναστατικό Κόμμα, Κόμμα τπς Μεξικανικιίς Επανάστασπς και, τέλος, από το 1946 και μετά, θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα. 13 Sierra Norte: Βόρεια οροσειρά, 14 Ricardo FIores Magon ( ): Γεννπμένος στπν Οαχαca, υπιίρξε π πιο σπμαντικιί μορφιί του μεξικανικού αναρχικού κινιίματος των αρχών του αιώνα. Ο μαγονισμός ως κινπμα-«πρόδρομος» τπς μεξικάνικπς επανάστασπς και από τα πια ριζοσπαστικά τπς κομμάτια ιίταν άμεσα ουνδεδεμένος με τους αγώνες και τπν αντιστασπ των ιθαγενικών λαών. 15 Sierra Sur: Νότια οροσειρά.

10 ΤΟ η μερολόγ ιο τ ης αντί τα ης Zapatista,16 n 'Evwan Οργανώσεων τnς ποληειας τnς Oaxaca, n Επηροππ ΥπεράσΠlΟnς των Δ1κα1ωμάτων του Λαού, n 'Evwan Ανεξάρτnτων Οργανώσεων τnς (uenca, το Δ1ευρυμένο Μέτωπο ΛαϊκιΊς Πάλnς, το Μέτωπο Ποληών του Teojomuclo, το Μοναδ1- κό Μέτωπο γω τnν ΥπεράσΠlΟn των Ιθαγενών, ΟΙ 1θαγεν1κές Οργανώσε1ς γω τα Ανθρώπινα Δ1κα1ώματα στnν Oaxaca, n 'Evwan Φτωχών Εργατών κα1 n 'Evwan ΕπαναστατικιΊς ΝεολαΙας του Μεξ1- κού σχnμάτωαν το Λαϊκό Μαγον1στικό Αντ1-νεοφιλελεύθερο Συντονιστ1κό τnς Oaxaca Οlκοδομώντας μω από Τ1ς πλέον ενδωφέρουσες δωδικασιες αντiστασnς. Κα1 όχ1 μόνο. Η αντiστασn στnν Oaxaca ειναι πλούσω σε σοφια, αποφασωτ1κότnτα αλλά κω ονόματα. Υπnρεσiες του λαού των Mixe, 'Evwan οργανώσεων τnς Sierra Juarez τnς Oaxaca, 'Evwan Ιθαγενικών ΚΟ1νοτιΊτων τnς ΕπαρχΙας του Istmo, Συντον1στ1κό Παραγωγών Καφέ τnς ποληειας τnς Oaxaca κα1 Ενωμένο Κiνnμα Αντiστασnς Triqui εινα1 μερ1κές μονάχα από Τ1ς οργανώσεις που υπάρχουν στο έδαφος αυτπς τnς ποληειας. Πολλές φορές μάλωτα n αντiστασn παιρνει το όνομα των δπμων όπου αναπτύσσετα1. Έτσι έχουμε... QuetzaLtepec - Mixe, San Pedro Yosotatu, Union HidaLgo, Yalalag κα1 δ1άφορα άλλα, που γεμιζουν με εξεγέρσε1ς το χάρτn τnς Oaxaca. Δύσκολα θα βρειτε μέλn αυτών των οργανώσεων n ακόμn κα1 αυτών των δπμων να ανταγωνιζοντα1 γω τnν εκλογπ τους σε κάποlo βουλευτ1κό αξιωμα. Το έργο τους δεν εινω n εξουσια, αλλά n προσφορά. Έτσι το οριζουν κα1 ΟΙ αρχαιο1 που 0l κοδόμnσαν το μεγαλεiο του Monte Alban κα1 καταπόντlοαν με τnν εξέγερσπ τους αυτούς που κυβερνούσαν με αλαζονεiα. Αλλά αν ΟΙ νεοφιλελεύθερ01 του PRI n του ΡΑΝ17 n του PRD18 κάνουν το δ1κό τους, θα βρεθούμε αντψέτωπol με το ενδεχόμενο n ωτορiα του Μεξικού να μετατραπε] σε μια ακόμn ετα1- ρεια στο χρnματ1στnρlo αξ1ών: ΙστορΙα του Μεξ1κού Α.Ε. ΠΟlOν άλλο ρόλο εκτός από αυτόν του τουρ1στ1κού σκnν1κού θα μπορούσε να δώσει το κεφάλαlo στnν προ-ωπανικιί αρχαloλογια; Όταν τα υποχεiρω του μεγάλου κεφαλαιου (Diego Fernandez de (evallos, Manuel Bartlett & Jesus Ortega, των ΡΑΝ, PRI κα1 PRD αντωτοιχως) στο μεξικανικό Κογκρέσο πέταξαν στα αζnτnτα τn συνταγματ1κιί αναγνώρωn των δ1κα1ωμάτων κα1 του πολ1- τωμού των ιθαγενών, όχ1 μόνο φέρθnκαν σαν τα τσφάκω τnς εποχπς τnς απο1κloκρατιας, αλλά επ1πλέον εξασφάλlοαν τn δ1άeeon τnς ιστοριας του Μεξικού στnν παγκόσμω αγορά, σαν να ΙΊταν ένα ΟΠΟlΟδιΊποτε προϊόν. Αν τώρα ο τρόπος που το έκαναν θυμιζε1 λιγο κωμειδύλλlο, αυτό οφειλετω στο ότι γεν1κά ΟΙ πολ1- ΤιΚο] δύσκολα αντlοτέκονται στον πεφασμό να γινονται γελοι Ο ωχυρός όμως δεν αγοράζει τnν 1στορΙα μόνο κω μόνο γω να τnν κατέχει, αλλά και γω να αποτρέψε1 τn... φυσlολογικιί τnς ανάγνωσn, αυτπ δnλαδn που γινεται με το βλέμμα στραμμένο μπροστά. Η ωτορια των από πάνω συνεχιζει να λέε1 «υππρξαν» γι' αυτούς που εινα1 ακόμn. Κα1 το κάνε1 γωτι εκε] πάνω το μόνο που μετράε1 ειναι n εναλλαγπ τnς εξουσιας. Εξ ου κα1 ο χρόνος γω τον lοχυρό παρέρχεται μόνο όταν τον εκτοπiσε1 ο επόμενος. Εδώ κάτω όμως ο χρόνος συνεχiζε1 να περνάει... Στnν προσπάθε1ά του να απαντπσει στο μυστπρlo του lοτορικού παρελθόντος, ο από κάτω αποκρυπτογραφει δρόμους ανώμαλους, με ανεβοκατεβάσματα, κοιλάδες κα1 λοφισκους. Ιέρε1 λο1πόν ότι n ιστορια δεν εινα1 παρά μω σπαζοκεφαλ1ά που τον αποκλειε1 από τον... πρωταγωνlοτικό ρόλο και του επιφυλάσσει το ρόλο του θύματος... Το κομμάτ1 που λειπει από τn μεξικαν1κιί ωτορια εινω αυτό που συμπλnρώνε1 τnν απατnλrί ε1κόνα του μοναδ1κού από τους «Π1θανούς κόσμους», του σnμερινού, γω να δnμlουργnσε1 αυτπ που θα περ1έχει όλους τους κόσμους, στις πραγμα11κές του δlοστάσε1ς τον καθένα... Η δlορκιίς σύγκρουσn ανάμεσα σε αυτούς που επ1δ1ώκουν να εξουσ1άσουν τους καφούς και αυτούς που ξέρουν ότι τnν τελευταια λέξn στnν lοτορια τn γράφουν ΟΙ αγωνιστές, ΟΙ αντιστεκόμενοι, συχνά σιωπnλά, μακρ1ά από τα ΜΜΕ και τα κέντρα εξουσιας. Μόνο έτσ1 μπορε] να γινει αντ1λnπτό όχι μόνο ό11 ο σnμερ1- νός δεν εινα1 ο καλύτερος, ούτε ο μοναδ1κός δυνατός κόσμος, 16 Α/ίαΠΖα Magonista lapatista: ΜαγονιστικΓί lαπατιστικγί ΣυμμαχΙα. 17 ΡΑΝ: Κόμμα ΕθνικΓις Δράσπς τπς μεξικανικγις Δεξιάς, ιδρύθπκε το ΚυΒερνά το Μεξικό από το PRD: Κόμμα ΔπμοκρατικΓις Επανάστασπς. Kεvτρoαριστερό κόμμα που ιδρύθπκε το 1989 από τον Cuauhtemoc Cardenas.

11 ιανουάρ ι ος. oaxaca. το ρώτ o ίχ νος ούτε μόνο ότι και άλλοι κόσμοι ειναl εφlκτοi, αλλά, πάνω απ' όλα, ότι οι νέοι αυτοι κόσμοι ειναl καλύτεροι και απαραiτnτοl. Όσο αυτό δεν συμβαiνεl, n ωτορια δεν θα πάψει να ειναl ένα άτακτο σύνολο από πμερομπνιες, μέρπ, ματαloδοξiα και αλαζονεια δloφόρων χρωμάτων. Το μεγαλειο του Monte Alban δεν θα συμπλπρωθε] με τπν ανακάλυψπ περωσότερων να ων, τάφων n θπσαυρων, ούτε και με τπν OKplBn αποκατάστασπ τπς αναμφωβπτπτπς ομορφιάς του. Το Monte Alban θα ολοκλπρωθει, και μαζ] με αυτό ένα μέρος τπς πραγμαηκπς lστoριας αυτπς τπς χωρας, όταν γινεl αντιλnπτό ότι αυτο] που το έκαναν εφικτό, αυτο] που το ανέγεφαν και το συντπρπσαν, και των οποιων n εξέγερσπ υπέσκαψε τπν αλαζονεια που το κατοικούσε, εξακολουθούν να ζουν και να αγωνιζο Yτol, όχι βέβolα γlo να ξαναγεννπθε] το Monte Alban και n εξουσια του, ούτε γlo να στρέψουν τπν loτορια προς τα πισω, αλλά γlo να αναγνωρloτε] ότι ο κόσμος ποτέ δεν θα εινol πλπρπς όσο δεν τους συμπεριλαμβάνει όλους στο μέλλον. Το κiνnμα των leaytvwv μέσα στο onoio καταγράφετα1 κα1 ο ζαπατωμός δεν επιδιωκε1 τπν επloτροφπ στο παρελθόν κα1 τπ δloτπρπσπ τπς άδlκnς Κ01νων1κπς «πυραμιδας» με μόνπ αλλαγπ αυτπ του χρωματος τπς επ1δερμιδας των εξουσloστων. Ο αγωνας των 1θαγενων του Μεξ1κού δεν στοχεύε1 προς τα πισω. Σε έναν κόσμο γραμμlκο οπου το πάνω θεωρειταl OIwvlO κα1 το κάτω αναπόφευκτο, οι 1θαγενεΙς του Μεξ1κού σπάνε αυτπ τπ γραμμπ και στοχεύουν σε κάτι που μπορε] να μπν το έχουμε ακόμπ «αποκωδlκοποιnσε1» πλπρως, ειναl όμως κάτ1 κα1νούργlo κα1 καλύτερο. ΌΠ010ς προέρχετα1 από τα κάτω κα1 από τόσο μακρ1ά στο χρόνο, κουβαλάει σιγουρα πόνο κα1 φορτιο βαρύ. Αλλά αυτά του τα φορτωσανε αυτο] που έκαναν τον πλούτο άλλοθ1 και θεό τους. Αυτός λ01πόν που περπατά με βτψα σταθερό κα1 μακρόσυρτο μπορει να δε1 μακρ1ά, κοι στο μακρινό αυτό σπμειο που μαντεύει n καρδιά του υπάρχει ένας άλλος κόσμος, καινούργloς, καλύτερος, απαραιτπτος, ένας κόσμος που θα χωράε1 όλους τους κόσμους. Κα1 αν ΟΙ νεοφ1λελεύθερ01 με τπν πλιθlo κα1 υποδουλωτ1κπ επέλασπ τους λένε «δεν υπάρχει άλλος πολπloμός εκτός από το δικό μας», εδω κάτω, στο υπόγεlo αγωνιζόμενο κα1 αvτloτεkόμενο Μεξι κό, οι lθαγενεiς τπς Oaxaca προειδοποloύν: «Υπάρχουν Κ1 άλλες σππλ1ές σαν τη δ1κ1ά μας». Από τα βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού Subcomandante Insurgente Marcos Μεξικό, Γενάρης του 2003

12

13 ΦΕ ΒΡΟΥΑΡΙΟΣ. PUEBLA. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΧΝΟΣ. Η αντίσταση και μία" άλλη εκκλησία, αυτή των πλανημένων Σ υνεχιζουν να τρεμοπαιζουν το κερί κα1 n σκ1ά. ΔlOλύοντας τον καπνό το ΧέΡ1 γυριζε1 τα φύλλα του Γενάρπ μέχρ1 που απokαλύππl το γεμάτο αντ1θέσε1ς κα1 λαμπερό Φλεβάρπ κα1 μαζι του μlo άλλπ ματ1ά, ένα άλλο χέρ1, μlo άλλπ λέξπ... Puebla. ΕινOl Φλεβάρπς. Ενας μrίνας που συναντά τπν ωτορια με όλες ης αντ1θέσε1ς κα1 τπ λάμψπ τπς. ΕΊμαστε στπν Puebla, τπ γπ όπου ΟΙ αντ1θέσε1ς φέρουν τπν ελπίδα. Puebla. Συμφωνα με το INEGI, το 2000 είχε πέντε εκατομμυ Ρlo κατοικους από τους οποίους πάνω από μloό εκατομμυρlo nλ1- κίας άνω των 5 ετών μ1λουν κάποlo 1eaYEV1KrΊ γλώσσα. Σε ό,τ1 έχε1 απομείνε1 από τπ γπ τους, λο1πόν, επ1β1ώνουν κα1 αντ1στέκοντα1 1θαγενεiς Nahuas, Totonacas, Mixtecos, Otomies κα1 Popolocas. ΕΊνα1 Φλεβάρπς κα1 είμαστε στπν Puebla. Πάνω από το Tehuacan,l ένα μ1κρό γαλάζlo συννεφο, λεπτοκαμωμένο σαν np1- γκ1πέσα, πλαlo1ώνε1 τον rίλlo χωρις να τον KpUBE1. Σαν να τον είχε κάνε1 δουλο του, το συννεφάκ1 αναγκάζε1 τον rίλlo, αντί να συνεχίσε1 τον ξεροκέφαλο δρόμο του προς τπ Δυσπ, να πετάξε1 προς το Βορρά. ΕκεΊ, χωμένο στπ Sierra Mixteca,2 παραμονευε1 ένα βουνό περ1κυκλωμένο από χαράδρες. Πάνω του δloκρινετα1 καθαρά ένα τείχος, λες κα1 το μέρος αυτό φτ1άχτnκε γlo να προστατευε1 τπν αντίστασπ. ΦαΊνετα1 πως πρόκεπα1 γlo το Tepexi El Viejo.3 ΟΙ Nahuas το ονομάζουν «ΧωΡlOμένπ Πέτρα», ενώ ΟΙ Popolocas το λένε «Μ1κρό Βουνό». ΕκεΊ λο1πόν στέκοντα1 να ξαποστάσουν κα1 να παίξουν, ενώ ο rίλloς αφπγείτol στο συννε- Tehuacon: Πόλπ τπς πολιτειας τπς Puebla που Βρισκεται 115 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά τπς πρωτεύουσάς τπς. Ειναι γνωστn για το μεταλλικό νερό τπς. 2 Sierra Mixteco: Οροσειρά των Mixtecos. 3 Tepexi ΕΙ Viejo: Αρχαιο φρούριο που Βρισκεται οτα νοτιοανατολικά τπς πόλπς Puebla. Υπnρξε έδρα ενός φέουδου των Popolacos οι οποιοι έλεγχαν τπν Puebla κατά τπν προκλασικn περιοδο ( μ.χ.) μέχρι και τπν KAaOIKn. Μετά τπν παρακμn του πολιτισμού του Teotihuacon και τπς Τυlα το φέουδο του Tepexi ΕΙ Viejo φτάνει στο απόγειο τπς ακμnς του. Τπν περιοδο των μεγάλων ανταγωνισμών ανάμεσα στα φέουδα προκύπτει π ανάγκπ για τπ δπμιουργια πόλεων-φρουριων ανάμεσα στα οποι"α δεσπόζει το Tepexi ΕΙ Viejo μέχρι τπν κατάκτπσn του από τους mexicos το 1503.

14 Το ημερολόγ ιο της αντιστ ασης φο μlo loτορια που το κάνε1 να ΚΟΚΚ1νΙσε1 αλλά κα1 να δ1δαχθει... «Λένε ΟΙ παλω! Mixtecos ότ1 ο κόσμος YEvvnenKE από τπν ένωσπ των δύο μεγάλων δέντρων, στπν απόμερπ Apoala, μπροστά σε μlo σππλ1ά, στο ποτάμ1 Achiutι. Ενωμένα στ1ς ριζες τους τα δύο αυτά πρώτα δέντρα δπμloύργπσαν αρχ1κά το πρώτο ζευγάρ1 Mixtecos κα1 από τα ΠOlδ1ά των πα1δ1ών τους YEvvnenKE ο Yaconooy, ο τοξότπς του πλιου. Λένε λο1πόν αυτο! ΟΙ παλlo! ότ1 ο Yaconooy πταν ένας πολεμ1- στnς μ1κρός αλλά θαρραλέος κα1 θρασύς, κα1 δεν φοβόταν τιποτα όσο μεγάλο ΚOl loχυρό Κ1 αν έμοloζε. ΓlOΤ], όπως λένε αυτο! ΟΙ σοφο! 1θαγενεΙς, το ανάστπμα το κουβαλά κανεις στπν καρδ1ά του ΚOl συχνά αυτο! που φαινοντol μ1κρο! εξωτερ1κά εινα1 μεγάλο1 στπν καρδ1ά, κα1 αυτο! που παρουσ1άζοντα1 σαν δυνατο! κα1 1σχυρο! στπν όψπ έχουν στπν πραγμα Τ1κότπτα καρδ1ά αδύναμπ κα1 μ1κρπ. Κol λένε ακόμπ ότ1 ο κόσμος εινα1 μεγάλος κα1 γεμάτος γ1γαντ1- αια θαύματα, ακρ1βώς γlοτ! μ1κροι εξωτερ1κά άνθρωπο1 μπόρεσαν να βρουν μέσα τους τπ δύναμπ που έκανε τπ γπ να μεγαλώσε1. Δ1nγούντα1 λο1πόν ό11 καθώς ο χρόνος έτρεχε τους πρώτους μnνες του πμερολογιου τπς ανθρωπότπτας, ο Yacanooy εξόρμπσε γlo να ανακαλύψε1 νέα μέρπ κα1 να τα οδπγπσε1 στπν ανάπτυξπ με τπ δουλε1ά κα1 το λόγο. Τα Βρπκε λο1πόν κα1 ειδε ότ1 ο πλloς φolνόταν να εινα1 ο μοναδ1κός κα1 loχυρός κύρloς όλων όσων έλουζε το φως του. ΕκεΊνπ τπν εποχπ λοιπόν ο πλloς σκότωνε ό,τ1 πταν δloφορπ1κό κα1 δεχόταν μόνο τα πράγματα που μπορούσαν να εινα1 καθρέφτες τπς μεγάλπς του μεγαλοσύνπς. Κol λένε ότ1 βλέποντάς το αυτό ο Yaconooy προκάλεσε τον πλω λέγοντάς του: "Εσένα, που με τπ δύναμπ σου κυβερνάς αυτά τα μέρπ, σε προκαλώ γlo να δούμε ΠΟ10ς εινα1 από τους δύο μας πω μεγάλος κα1 μπορεί να δώσε1 μεγαλοσύνπ στα μέρπ αυτά". Γέλασε ο πλloς, σιγουρος γlo τπν loχύ κα1 τπ δύναμπ του, κα1 αγνόπσε το μ1κρό αυτό ον που τον προκαλούσε από τπ γπ. Συνέ ΧlOε λο1πόν ο Yaconooy να τον προκαλε! λέγοντας: "Δεν με τρο- μάζε1 n δύναμπ του φωτός σου, έχω γlo όπλο το χρόνο που WP1- μάζε1 στπν καρδ1ά μου" κα1 τέντωσε το τόξο του στοχεύοντας ακρ1βώς στο κέντρο του κυριαρχου ΠλlOυ. Ιαναγέλασε τότε ο πλloς κα1 έσφ1ξε τπ μεσnμβρ1νπ πύρ1νπ ζώνπ του γύρω από τον επαναστάτπ, έτο1 που ο μ1κρός να μ1κρύνε1 ακόμπ ΠεΡlOσότερο. Αλλά ο Yaconooy κατάφερε να προστατευτεί με τπν ασπιδα του κα1 συνέχloε να αντloτέκετα1, εκει, μέχρ1 που το μεσπμέρ1 έδωσε τπ θέσπ του στο σούρουπο. ΑνΙκανος Π1α, ο πλloς έβλεπε τπ δύναμπ του να χάνετα1 σ1γά-σ1γά με το πέρασμα του χρόνου, ενώ ο μ1κρός επαναστάτπς συνέχ1ζε ακάθεκτος, προστατευμένος από τπν ασπιδα του να αντιστέκετol, περψένοντας να έρθει n στιγμπ του τόξου και του βέλους. Βλέποντας πως n δύναμπ του nλloυ με1ωνόταν με το πέρασμα του χρόνου, καθώς n μέρα γ1νόταν νύχτα, ο Yaconooy βγπκε από το καταφύγ1ό του κα1 στοχεύοντας λάβωσε με το τόξο του το μεγάλο πλlo iaa με επτά φορές. Όταν Π1α έφτασε το σούρουπο, όλος ο ουρανός βάφτπκε κόκκ1νος και ο πλως έπεσε τελ1κά, θανάσψα πλπγωμένος, κάτω στπ νύχτα. Ο Yaconooy ΠεΡΙμενε λιγο, Κ1 όταν Π1α σιγουρεύτπκε ότ1 n νύχτα εμπόδ1ζε τον πλlo να συνεχισει τπ μάχπ, ειπε: "ΝΙκπσα. Με τπν ασπιδα μου αντjστάθπkα στπν επιθεσπ σου. Έκανα τον καφό και τπν ΙδlΟ σου τπ δύναμπ συμμάχους μου. Κράτπσα τπ δύναμπ μου γlο τπν κατάλλπλπ στιγμπ. ΝΙκπσα. Τώρα ΠlΟ n γπ θα έχει τπ μεγαλοσύνπ που n καρδιά των δ1κών μου θα σπειρει στον κόρφο τπς". Και λένε ακόμπ ότ1 τπν επόμενπ μέρα ο πλloς ξαναnρθε, με καινούργιες δυνάμε1ς, γlo να προσπαθπσει να κατακτπσει ξανά τπ γπ. Ήταν όμως πδπ πολύ αργά. ΟΙ άνθρωποι του Yaconooy θέριζαν πδπ όσα ειχαν σπειρει κατά τπ διάρκεlo τπς νύχτας. Γl' αυτόν ακρ1βώς το λόγο, ότ1 δπλαδπ νικπσαν τον ουρανό, ονομάστπκε ο μεν Yaconooy "Τοξότπς του πλιου", ΟΙ δε Mixtecos "ΚάΤΟΙΚΟ1 των σύννεφων". Από τότε ΟΙ Mixtecos ζωγραφιζουν πάνω στα jicaras4 κα1 στα tecomates5 τπ νικπ του Yaconooy. Όχ1 γlo να κομπάσουν γlo τπ 4 Jicaras: φλιτζάvια για σοκολάτα. 5 Tecomotes οvομάζοvται συvr7θως τα μικρά δοχεια με καπάκι, τα οποιο KατασKεuάζOVΤαι από το σκλπρό περικάρπια καρπώv όπως n κορύδα και n κολοκύθα. Το tecomates, τα οποια πρωτοσυvαvτάμε κατά rnv npo-ionavlkr7 εποχr7, έχουν χρπστικr7 r7 διαkoσμπτιkιi αξια και EivaI διακοσμnμέvα με λάκα. Τα σχέδια και τα χρώματα oτnv επιφάvεια των jicaras και των tecomates ει'ναι άφθονα και για το λόγο αυτό κάθε κομμάτι θεωρειται μοvαδικό.

15 Qε β ροu&ριος. puebla. o δ ε 6 ερo ( χ νος νικπ τους, αλλά γlg να θυμούντα1 ότ1 n μεγαλοσύνπ υπάρχε1 μέσα στπν καρδ1ά κα1 ότ1 n αντιστασπ εινα1 Κ1 αυτrί μlo μoρφrί πάλπς. Από τον ουρανό του Tepexi, το σύννεφο συνεχιζε1 τπν πορεια του μέχρ1 τπν Puebla de Zaragoza,6 ακούγοντας προσεκτ1κά τπν JOτορΙα, κα1 κρύβε1 τα δάκρυα που του καθαριζουν το πρόσωπο κα1 καλύπτουν τπν πόλπ μεταμορφώνοντάς τα σε BρoxrΊ. Puebla, n πρωτεύουσα, έδρα τπς κυβέρνπσπς τπς πολnειας (τπς Puebla). Η «γπ όπου αναχαniστnκε το Plan Puebla Panama»7 θα τπν ονομάσε1 κάποτε n loτορια, όπως άλλωστε τπ λέε1 κα1 τώρα... Όταν n ΠOλl1εlOKrΊ κυβέρνπσπ ανακοινωσε τπν KατασKEυrΊ Ενός αυτοκ1νnτόδρομου με δ1όδlo από τπν πρωτεύουσα τπς επαρχιας μέχρ1 το Tecamachalco8 κα1 τπν αναγκαστ1κrί απαλλοτρiωσn 800 Εκταρiων γlo τπν KατασKEυrΊ του ΒlOμnχαν1κού πάρκου Millennium, ΟΙ αγρότες τπς ΠΕΡlOχrΊς Εξεγέρθπκαν κα1 έφτασαν να ΠΡΟΕ1δΟΠΟlOύν ότ1 αν τα σχέδlo τπς λεπλασιας προχωρούσαν θα έπαφναν τα όπλα. ΟΙ αγρότες υποστrίρ1ζαν, όχ1 άνευ λόγου κα1 αnιας, ότ1 ΟΙ απαλλοτρ1ώσε1ς ποτέ δεν ωφέλπσαν ούτε στο ελάχloτο τους θ1γόμενους. ΤΡΕ1ς KυBEρνrΊτες έχουν Εφαρμόσε1 ανolχτά αυτού του ΕΙδους τπ λεπλασια, διχως ποτέ να τπρrίσoυν ούτε καν τπν τυπ1κrί προϋπόθεσπ τπς απαλλοτριωσπς γlo λόγους ΚΟ1νrΊς ωφελειας, παρά μόνο προς όφελος των 1δ1ωτών. Στπν Tepeaca, n αντιθεσπ των αγροτών στπν απαλλοτριωσπ εδαφών γlo τπν KατασKευrΊ του αυτοκ1νnτόδρομου Puebla- Tecamachalco κω τπν KατασKευrΊ του πάρκου Millennium υπrίρξε OυσlOσllKrΊ. Οργανώθπκαν στπν αγροτ1κrί ένωσπ «ο Emiliano Zapata ΖΕΙ» ΚΟ1 αναζrίτπσαν αρχ1κά το δ1άλογο με τπν πολl1εια KrΊ κυβέρνπσπ μέσω του ΥπουργεΙου ΕΠ1ΚΟ1νων1ών κα1 Μεταφορών. Στο αιτπμά τους αυτό γlo δ1άλογο κα1 πλπροφόρπσπ, ΟΙ δ1άφορο1 υπάλλπλο1 κα1 n αστυνομiα απάντπσαν με απε1λές και εκφοβ1σμό, απόκρυψπ των σχεδιων (01 αγρότες κατάφεραν παρόλα αυτά να Βρουν ένα οντιγραφο του αρχ1κού σχεδιου που περιελάμβανε τπν εγκατάστασπ στπν ntploxrί maquiladoras9 καθώς κω άλλων En1XElprΊaEWV, ακόμπ κα1 ενός γππέδου γκολφ, που θα χρπματοδοτούνταν από το Ιδρυμα του Carlos Peralta) και αναξ1όπloτες υποσχέσεις (όπως κα1 σε άλλες περ1πτώσε1ς) περ] απασχόλπσπς των θ1γόμενων αγροτών στ1ς κα1νούργ1ες ΒlOμnχαν1κές εγκαταστάσε1ς. Τα μέλπ τπς αγροτ1κrίς ένωσπς «ο Emiliano Zapata ZE1» απέκλεloαν αυτrί τπν Π1θανότnτα, δεδομένου ότ1 δ1εκδ1κούν το δ1καiωμά τους να συνέχισουν να Eiva1 αγρότες κα1 εινα1 δloτεθεψένο1 να υπερασπloτούν ακόμπ κα1 με τπν iδ1α τους τπ ζωrί τπ γπ τους, αυτrί (τπ γπ) που θέλουν να τπν αγοράσουν, καθώς λένε, «n10 φτπνά κα1 από αναψυκτ1κό»... Το πρόγραμμα Millennium έχε1 σταματrίσε1 από τα μέσα του 2002, εν μέρε1 λόγω έλλε1ψnς πόρων κα1 ομοφωνιας στους από πάνω που δεν τα ΒρΙσκουν στπ... μοφασ1ά, κατά κύρlo λόγο, όμως, εξαl1iας τπς αποφασloτ1κrίς από μέρους των αγροτών τπς Tepeaca κα1 των γύρω περloχών υπεράσπloπς τπς γπς τους. Η loτορια δεν εινα1 κωνούργlo... Όταν ο Mariano Pina Olaya κυβερνούσε,αυτrί τπν περloxrί, με 6 PuebIa: Ή αλλιώς PuebIa de Zaragoza. Πρωτεύουαα τπς πολιτειας τπς PuebIa n οποιό ονομάστπκε έται μετά από νομοθετικγι πράξπ του Από τις λiγες πόλεις του Μεξικού που διατπρπααν τόαο πιστά τπ σφραγιδα τπς ισπανικγις κατάκτπαπς. 7 ΡΙαπ PuebIa Panama: Σχέδιο διεύρυνσπς τπς γεωστρατπγικγις έννοιας τπς Κεντρικπς Αμερικπς, με τπν επέκτααπ τπς από το νότιο τμπμα του Παναμά ως τπν πόλπ Puebla του Μεξικού. Μαζι με το ΡΙαπ Colombia οι Ηνωμενες Πολιτει'ες ΕΠιδιώκουν τπν αναδιργάνωσπ του συνολικού χώρου τπς Λατινικπς AμεΡΙKrίς και ιδιως περιοχών στις οποιες δρουν αντάρτικα με πλατιά κοινωνικγι Βάσπ. Μ' αυτό τον τρόπο ανακόπτουν νοτιότερα το κύμα τπς μετανάστευσπς, στο κεντρικό και νότιο Μεξικό. Το σχέδιο PuebIa Panama περιλαμβόνει προγράμματα για τπ δπμιουργια μεγάλων αυτοκινπτόδτομων, λιμανιών, δικτύων πλεκτροδότπσπς και φυσικού αεριόυ, γραμμών τπλεπικοινωνιών και 6 νέων ζωνών maquiiadoras καθώς και σχέδια για τον εκσυγχρονισμό τπς γεωργιας (Βλέπε χρπσπ μεταλλαγμένων σπόρων), επιτρέποντας σε μεγάλα επιχειρπματικά συμφέροντα τπν εκμετάλλευσπ των πλούσιων φυσικών πόρων τπς περιοχπς και τπ χρπσιμοποιπσπ φτπνού εργατικού δυναμικού (κυριώς με τπν απομάκρυναπ των ιθαγενών και των αγροτών από τπ γπ τους) 8 Tecαmachalcσ: Δπμος που Βρισκεται στπ νοτιοανατολικγι ζώνπ τπς πολιτειας Puebla. 9 Maquiladoras οναμάζονται τα εργοστάσια μεταπαιπσπς και συναρμολόγπσπς. Ειναι θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών και Βρισκονται, κυριως, στο Βόρειο Μεξικό κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Αντλούν μεγάλα κέρδπ από τους πολύ χαμπλούς μισθούς, τπν απαλλαγπ τους απο τελωνιακούς δασμούς και τπ γειτνιασπ τους με τις ΗΠΑ, στις οποιες εξάγονται τα προϊόντα τους.

16 Το ημερολόγ ιο της αντιστασης το πρόσχημα της KατασKευ ς του αυτo νητόδρoμoυ Pueb Atlixco, απαλλσφiωσε μεγάλες εκτ:άσεις γης που κατόπιν μπατράπηκαν σε lδιωτικά τεμάχω. ΔιωγμοΙ, φυλακiσεις, συνεx ς χρησψοποϊηση των σωμάτ:ων ασφαλειας γω την εκδϊωξη των αγροτών, τ:αν μερικά από τα Βασικά χαρακτηριστικά αυτ ς της απαλλοτρϊωσης. Κατ:ά τ:η διάρκεω τ:ης δωκυβέρνησης τ:ου Manuel Bartlett Diaz (της προσωπικότητας αυτ: ς που σε συνεργασϊα με τον ιππότη δi01kητ: Diego Fernandez de Cevallos κα] τον αρχlθαλαμηπόλο Jesus Ortega σχεδϊασε την αντl-μπαρρύθμloη του leaγενlκού νόμου) σε τ:μ μα των εδαφών που ειχαν απαλλοτρlωθεi από τ:ον προκάτ:οχό τ:ου, άλλαξε τ:ο lδloκτ:ησιακό καθεστ:ώς προς όφελός του ώστε να κατ:αστε! δυνατ η ανέγερση ενός ιδlωτlκού εμπορlκού κέντρου, ενός «γκολφ κλαμπ» (La Vista) κα] φυσlκά αποκλεlστlκών αγροτεμαχϊων που ο εν λόγω κύρloς πουλούσε έναντ] δολαριων... Τώρα ΒέΒαω ο κύρloς Bartlett εμφανϊζπα] σαν πατρlώτ:ης κα] υπερασπlστ ς της εθνlκflς κυρωρχϊας, αvόδρώντας στην lδιωτlκοποiηση της Βιομηχανϊας ηλεκτροπαραγωγ ς, μέχρ] να προταθε! το επlθυμητό αντϊτψο φυσlκά (κατά προτϊμηση σε δολάρω... ). Την περϊοδο της ϊδως κυβέρνησης τέθηκε σε εφαρμoγ κα] το σχέδlo Plan Paseo de San Francisco, που περlελάμβανε eikoσ] Οlκοδομlκά τπράγωνα του loτορlκού κέντρου στο ανατολικό τμ μα της πρωτεύουσας, όπου ζούσαν, στlς πlo παλlές γεlτονlές της Puebla, Χlλlάδες άνθρωπο] περlορloμένων Οlκονομlκών πόρων. Η (<οπαλλοτρϊωση» πραγματοποl θηκε με συνέπεω τ:ην απομάκρυνση χιλlάδων φτωχών ανθρώπων στους οποιους δεν προσφέρθηκε καμϊα εναλλακτlκn λύση κατοlκ!ας. Στους lδloκτ τες προσφέρθηκε ένα πολύ χαμηλό αντϊτψο για την αγορά των ακlν των τους, το πρόγραμμα όμως δεν ολοκληρώθηκε, και περloρϊστηκε σε πέντε Οlκοδομικά τπράγωνα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτ ς της επιφάνεως παρέμεlνε κενό, ενώ χτιστηκε μόνο μω καρlκατούρα συνεδρωκού κέντρου που υπολεπουργει. Δεν έφτασαν ποτέ Ο] πολυδωφημloμένες ξένες επενδύσεlς γω την εγκατάσταση πολυτελών ξενοδοχεϊων, εμπο Ρlκών κέντρων, αlθουσών Κlνηματογράφου, τ:εράστlων χώρων στάθμευσης, χώρων πρασϊνου κα] τ:ης «λψνούλας» που όπως καυχιόντουσαν θα έμοlοζε με αυτές των εμπορlκών κέντρων του Χιούστον. Η πόλη υπέστη ένα σοβαρό πλπγμα στο παραδοσωκό της τ:μ μα, εκε! όπου εϊχε χτιστηκε γω πρώτη φορά η Puebla. 'EYlVE τ:ότε εμφαν ς η συνενox του Εθνlκού Ινστπούτου Ανθρωπολογϊας κα] ΙστορΙας (ΙΝΑΗ)10 που κατέστησε εφlkτ την Kατ:αστ:ρoφ αυτ: της lστορlκ ς και αρxlτ:εkτ:oνik ς κληρονομlάς. Αν μπορούμε να πούμε ότ] κατά τπ δlάρκεω της δlοκυβέρνησης του Guillermo Jimenez Morales η καταστολπ στράφηκε κατ:ά κύρι0 λόγο ενάντlο στην ύπαιθρο (με τη Bo θεω της προγoν ς του Raul Salinas de Gortari, Antorcha Campesina), θα λέγαμε ότ:] γω τ:ον Pina Olaya στ:όχος τ:αν η πόλη. ΔημlOυργ θηκε έτσ] έφlππη κα] μυστlκ αστυνομiα, κα] μπ Kαν σε λεlτουργια τρια μεγάλα προγράμματα: τα Swat, Laurel (Δάφνη) & Mercurio (Eρμ ς). Ο σκοπός; Ο έλεγχος μέσα από την καταστολ της Puebla, του Atlixco, του Texmelucan κα] του Tehuacan. Τα αποτελέσματα; Σφαγές (Jolalpan, 1991), δολοφονϊες ηγπών (Gumaro, Meliton Hernandez, Sebastian Garcia) κα] διώξεlς δημοκρατlκών Κlνημάτων (όπως Ο] επlθέσεlς ενάντlο στο αυτόνομο ΠανεΠlOτ μlo Benemerita της Puebla,11 κα] στο συνδlκάτο της Volkswagen κα] των τ:nλεφωνητών-ρlών). Όταν ΠlΟ ανέβπκε στην εξουσiα ο Manuel Bartlett BΡ Kε τ:ο έδαφος «στρωμένο» με δύο δlοφορπlκές έννοlες. Αφενός EnElδ ο προκάτοχός του εϊχε δη KlY OEl Τ:lς δωδlκασiες απαλλοτρϊωσης γης κα] αφπέρου γlοτ! τόσο ο Jimenez Morales όσο κα] ο Pina Olaya εϊχαν κάνε] Πδη το μεγαλύτερο μέρος της «δουλεlάς» στον τομέα της Kαταστoλ ς, το μεγαλύτερο μέρος της δlοδlκασiας «αποκεφαλloμού» κα] περioρloμού του αγροτlκού KlY ματος, του λαϊκού Κlν ματος των πόλεων κα] του συνδlκαλlστlκού Κlν ματος. Τότε κα] ο Bartlett προώθησε το πρόγραμμά του (που δημloυργ θηkε από τ:ρεlς μεγάλες ξένες «συμβουλευτlκές EnlXE1p σε lζ», Τlς Alzati, McKenzie κα] MKS), τ:ο «Μέγα πρόγραμμα Puebla Plus», που ΠεΡlελάμΒανε έναν «Οlκολογlκό» περlφερεωκό δρόμο, ένα υδραγωγεϊο στο Nealtican κοντά στην πόλη της Puebla, ένα αποχπευτlκό σύστπμα στη νότω ζώνη της πόλης 10 ΙΝΑΗ: Instituto NacionaI de Antropologia e Histona. Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογιας και ΙστορΙας. 11 BUAP: Benementa Universidad Aut noma de PuebIa. Αξιόλογο Αυτόνομο πavεπιστnμιο τπς PuebIa.

17 9 ε β ρου&ρ ιος. puebla. το δ ε 6 τερο ( χ νος και Tn δlομόρφωσn τnς κεντρικrίς ζώνnς των γεπονιών του ωτορικού κέντρου γlο Tnv πραγματοποinσn του σχεδιου Paseo de San Francisco. Νομψοποinσn τnς λεnλασiας, αυτό κρύβεται πισω από το νόμο των Cevallos-Bartlett-Ortega. Συνεχιζεl το σύννεφο Tnv ntrίan του κάτω από τον ουρανό και πάνω από Tn yn τnς Puebla. Εκει Βλέπει Tnv εκμετάλλευσn, ναι, αλλά και Tnv αντiστασn. Στα αστικά κέντρα και στα ΠεΡΙχωρά τους ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο εργοστάσlo maquiladoras. Λεπουργούν στnν πλεloψnφiα τους με συμβόλαlο "προστασιας" που προβλέπουν χαμnλούς μωθούς (δέκα φορές χαμnλότερους από των ΗΠΑ και πέντε φορές χαμnλότερους από τnς ΤαϊΒάν), απλrίρωτες υπερωριες, και πάνω από οκτώ ώρες εργασιας. Όπως καταγγειλεl το Δικτυο ΕΡγατικrΊς ΥπεΡάσπωnς Κol Αλλnλεγγύnς,12 μlo Opyovwan δlκnγόρων, ψυχολόγων και ανθρωπολόγων που προσφέρει δωρεάν συμβουλές σε εργάτες, n TLCAN13 κοντεύει να αποτελειώσει τnν ΤΟπικrΊ ΒlOμnχανiα υφασμάτων, ενώ σε επiχεψrίσεις όπως n Kukdong χτυπάνε τους εργάτες, θαρρεις και n ωτορια ξαναγύρισε στο καθεστώς του Porfi rio Diaz Ναι, οι Βασικές δloμάχες που γεννloύνταl στο εργοστάσlo maquiladora προκύπτουν από τnν κακομεταχεiρlοn των εργατών, τnν έλλειψn παροχών και, σε ακραiες περιπτώσεις, τnν καθυστέρnσn ακόμn και αυτών των άθλιων Βδομαδιάηκων. Και εινol πραγματικά αξloπρόσεκτο το γεγονός πως και οι δύο πλέον ακραιες εκφάνσεις τnς κυβερνnηκrίς εξουσιας, τα σώματα ασφαλειας από τn μiα και n ΠOλπεlOKrΊ EππρoπrΊ ΑνθρωπΙνων Δικαιωμάτων από τnν άλλn, τάσσονται υπέρ των Κορεατών EnlXEI Ρnματιών και ενάντlo στις δloμαρτυριες των Μεξlκανών εργατριών. Όμως, πάντα μακριά από τα ΜΜΕ και τις γελοιες προεκλογικές καμπάνιες, n αντiστασn μεγαλώνει στn yn τnς Puebla. Στο δrίμo τnς Puebla, το λεγόμενο Κiνnμα των Πολπών απol- τεί «τπν ακύρωσπ του Προγράμματος AσΤIKrΊς ΔπμOηKrΊς Ανάπτυξπς, καθώς επισπς και τnς ΔrΊλωσnς ΚοινrΊς ΩφελεΙας, αφού κανεις δεν συμβουλεύτnκε τον πλnθυσμό όπως οριζεl το άρθρο 10, παράγραφος 13 του νόμου αστικrίς ανάπτυξnς τnς Puebla». Στο San Lorenzo Almecatla καταγγέλλουν τις KlνrΊσεlς που πραγματοποιεi n KuBipvnan προκεψένου να απαλλοτριώσει τnν ΚΟlνΟτlκrΊ yn τους και τα εχιδος, με σκοπό να κάνει επωφελεις συμφωνιες με τις επiχεψrίσεις που θέλουν να εγκ-αταστrίσoυν oτnv πεploxrί τα ΒlOμnχανlκά πάρκα τους. Η KuBipvnan EnIKaλεΙταl ανεπάρκεlo χώρου γlo τnν εγκατάστασn ΒlOμnχανlκών πάρκων και ζωνών στnν περloxrί από εγχώριες rί ξένες επενδύσεις που θα θελrίσoυν να εγκατασταθούν oτnv Puebla. Το 1997, τριάντα έξι μέλn εχιδος (ejidatarios), χωρις εντολrί από τn revikrί τους Συνέλευσn (των ejidatarios), εξαναγκόστnκαν να υπογράψουν συμβόλαlo με τn γερμανlκπ εταψεια Lagermex & Bralemex SA για xprίan τnς γnς τους έναντι 27,50 πέσος το τετραγωνικό μέτρο, πρόγμα που οδπγnσε τn δloiκnσn των ejidatarios να διεκδlκrίσεl από τnν εταψεια Tnv αποκατόστασn τnς γnς. Ο πρώnν, τώρα Πlo, κυβερνrίτnς Manuel Bartlett, γlo να εξασφαλισεl atnv εταψεια Tnv κατοχπ τnς γnς, κατέφυγε στn μέθοδο τnς απαλλοτρiωσnς προς «KOlvrΊ ωφελεια», ενάντlo στnν οποια οι αγρότες npoanoenaav να αμυνθούν μέσω τnς νομlκrίς οδού. Ο κuβερνr\τnς Melquiades Morales από τn μεριό του, ακολουθώντας τις iδιες διαδlκασiεζ με τον Bartlett, κατάφερε να εξασφαλισεl ακόμn 10 εκτόρlo γnς, αυτrί τn φορό γlo τnν εταψεια Fraccionadora Industrial del Norte. Στnν επαρχια, στn Huehuetla,15 αναδεικνύεται μlo τόσ αποκατόστασnς του πολπlομού και τnς ταυτότnτας των Totonacas. Έχει δοθει lδloiτερn έμφασn στnν ΠΡοώθnσn εκπolδευτικών προγραμμότων αλλό και oτnv αναγνώρlοn των ιερών τόπων, όπως το Kgoyomachuchut, όπου υπάρχουν απομεινάρια ενός προγονικού ναού. Το κέντρο Ανωτάτων Ιθαγενlκών Σπουδών 12 Red de Solidorίdad Υ Defensa: Το 2000 μια ομάδο πολιτών τπς Puebla αποτελούμενπ από φοιτπτές, εργοζόμενους και επαγγελματιές αποφάσισε να οργανωθει' για τπν υπεράσπισπ των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών δικαιωμάτων επιδιώκοντας τπν εuαlσθπτoπoίπσπ όλων των κοινωνικών ομάδων σε εργασιακά ζπτπματα. 13 TLCAN: Tratado de Libre CοmercιΌ de Amen'ca del Norte. Σύμφωνο Ελεύθερου ΕμποριΌυ Βορείου ΑμερικΠς. Η συμφωνια αuτπ, γνωστπ και ως ΝΑΠΑ, υπεγράφπ ανάμεσα στις ΗΠΑ, τον Κοναδά και το Μεξικό και μππκε σε εφαρμογπ τπν 1/1/ porjirίo ΟίαΖ: ΚυΒέρνπσε το Μεξικό ως δικτάτορας για 33 χρόνια από το 1876 ως το ΑνατΡάππκε από τπ μεξlκάνlκπ επανάστασπ. 15 HuehuetIa: Δπμος που BρισKεraι στπ Βόρεια ζώνπ τπς πολπειός PuebIG, μεγάλο μέρος του οποιόυ κατοικειτοι από ιθαγενεις Totonacas.

18 Το ημερολόγ ιο της αντ Ι στασης Kgoyom έχει αναλάβει τπν παροχπ μέσπς και ανώτερπς εκπαιδευσπς (nponapaokeuaotikn), μέσω ενός προγράμματος σπουδών στενά συνδεδεμένου με τον πολπloμό των Totonacas, όπου διδάσκεται παραδοσloκπ lotpikn, n γλώσσα των Totonacas, lοτορια του τοπικού και άλλων πολlτlομών, lδωμένn όμως μέσα από το πρισμα τπς κοινότnτας, εθνο-γεωργια, λογlοτικπ και άλλα... Το πρόγραμμα αυτό λεπουργει με ακαδπμαϊκπ αποτελεσματικότπτα χάρπ και στπ ΒοπθεlO συμβούλων επαγγελματιών από τπν "Kolvwvia των πολπών" με lδloiτερες ικανότπτες και γνώσεις πάνω στα συγκεκρψένα ζnτπματα, που προέρχονται από τα πανεπιστnμloκά ιδρύματα Cesder,16 Ibero,17 UDLA18 και BUAP. Η leayevikn οργάνωσπ των Totonacas έχει εξελιχθει σε ευρύτερπ περιφερεloκπ οργάνωσπ, τπν Unidad Totonaca-Nahua (Ενότπτα των Totonacas και των Nahuas), κάνοντας έτσι ένα ακόμπ Βπμα στο ζπτπμα τπς υπεράσπloπς του πολπlομού και των δικαιωμάτων των ιθαγενών. Η ΚΙνπσπ Ποληών,19 οργάνωσπ του Tlaxcalancingo, στο δπμο τπς Cholula, έχει ξεκινπσεl έναν αγώνα ενάντlo στο νόμιμο τρόπο τπς «απαλλοτριωσπς γlo λόγους ΚΟινπς ωφελειας», δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο τα τρια επιπεδα τπς κυβέρνπσπς έχουν τπ δυνατότπτα να αλλάξουν τπ χρπσπ γπς αγροτικών εκτάσεων και να απαλλοτριώνουν τπ γπ των εχιδος Π τπν KOI VOtIKn γπ σε ένα καθεστώς πλr'lρoυς ατψωρπσιας. Αυτά ειναl τα λόγlo τους: «θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Η μια εινol να αναγκάζουμε τις αρχές των KOlVOτπτων μας να μας λαμβάνουν υπ' όψιν, όπως ορίζει ο νόμος, κάθε φορά που αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουν σχέδlo πίσω από τπν πλάτπ μας, ώστε να συμμετέχουμε ενεργά στα αναπτυξloκά αυτά σχέδlo. Στο Tlaxcalancingo το κάναμε, αλλάξαμε το νόμο που μας έλεγαν ότι ειναl πολύ δύσκολο ν' αλλάξει, καθώς αφορούσε ομοσπονδloκές αποφάσεις, ενέπλεκε πολλά ξένα συμφέροντα, και διάφορα τέτοlo. ΕμεΙς λοιπόν ευαloθπτοποιπσαμε τπν κοινότπτα, τπς μιλr'lσαμε γlo το κατά πόσο n αφαιρεσπ εκταριων από τπ γπ μας αποτελεί κοροϊδία εις βάρος μας, και αυτοί πράγματι EualOenΤOnOlnenKav και μας στπριξανε. Η άλλπ εναλλακτικπ ειναl να υψώσουμε ένα τειχος. Πρόκεπαl YlQ τπ λεγόμενπ άμυνα τπς "διάσωσπς", τπς δlqτπρnσnς τπς κουλτούρας μας. Αν εμείς τπ δloφυλάξουμε, αν διδάξουμε στα παιδιά μας και σε όλους τους πολίτες τπ σπμασία του να συνεχισουμε να αγωνιζόμαστε YlQ τπ διάσωσn του πολlτloμού μας, ειναl σα να υψώνουμε ένα φρούριο. ΕσεΙς BEBQlQ πιθανόν να βρισκεστε σε ένα αστικό κέντρο, εμεις όμως απέχουμε 100 χιλιόμετρα, αν και τώρα nlq το βρισκουμε και στπ γωνια του σπιτloύ μας, ΠlΟτεύουμε λοιπόν εμεις, ότι ανεξάρτπτα τπς ΠΟλπικπς υπεράσπlοπς, n πολιτικπ αντίστασπ πρέπει να γίνεταl και ποληιστικπ αντιστασπ. Προσπαθούμε τώρα να ξαναβρούμε τα έθψα, τις παραδόσεις και τον πολιυομό μας γlo να μπορέσουμε να αντlοταθούμε στπν... επέλασπ αναπτυξloκών σχεδιων που με τόσους τρόπους μας εππρεάζουν». Έχει Πlo σχεδόν νυχτώσει όταν το σύννεφο φτάνει στπν Cholula, τπ γεμάτπ από πύργους και καμπαναριά εkkλπσ]( ν. Cholula. Αυτό δεν ειναl το πρώτο τπς όνομα, όπως σκριβώς κω οι τρούλοι των εκκλnσιών δεν ειναl ο μοναδικός τπς ουρανός. Tlamachihualtepetl πταν το πρώτο τπς όνομα, που σπμαινεl «χεφοποιπτος λόφος». Αυτό που φαίνεταl στο Βάθος, μπροστά από το πφαίστεlo του ΡΟΡοcateΡεω, ειναl ο ναός τπς Παρθένας τπς ΣωτπρΙας, χτισμένος πάνω σε ένα λόφο που φτιάχτπκε από ανθρώπινα χέρlo. Από ανθρώπους που, όπως Κol ο ΙδlOς ο λόφος, έχουν το χρώμα τπς γπς. Η επιφάνεlo όπου στπριζεταl ο καθολικός ναός εινol n Μεγάλπ Πυραμιδα τπς Cholula,20 n μεγαλύτερπ στπν Κεντρικπ 16 Cesder: Centro de Estudios ραγα ei Desarro//o Rural. ΚέντΡΟ Μελετών για τπν Αγροτικπ Ανάπτυξπ. Εκπαιδευτικάς οργανισμός που προωθε/ αναπτυξιακά προ γράμματα τα οποι'α Βασ/ζογται σε συλλογικές δραστπριότπτες τοπικών κοινοτικών οργανώσεων, 17 Ibero: Uni.versidad Iberoamericana (IBERO PuebIa), ΙΒπροαμερlκανlκό παvεπιστnμιο. 18 UDLA: Universidad de Ias Americas. Πανεπιστπμιο των Αμερικών. Ιδιωτικό παvεπιστnμιο στπν ChoIuIa τπς πολιτε/ας PuebIa. 19 Movimiento Ciudadano: Οργάνωσπ ιθαγεvικnς κοινότπτας που Bp/σKεrαι στπν κοιλόδα PobIano T1axcalteca και αγων/ζεrαι ενάντια στις μεθοδεύσεις τπς κυβέρνπσπς τπς PuebIa. 20 ChoIuIa: Πόλπ τπς πολιτε/ας PuebIa. Η μεγάλπ Πυραμ/δα τπς CholuIa Βρ/σκεται 10 χιλιόμετρα δυτικά τπς PuebIa και ε/ναι π μεγαλύτερπ πυραμ/δα που KατασKΕUάσΤΠKε ποτέ. Η πυραμ/δα Tepanapa πταν πιθανώς αφιερωμένπ στπ λατρε/α του θεού QuetzaIcoatI (θεότπτα των Αζτέκων που απεικον/ζεται ως φτερωτό φ/δι), συμβόλου τπς γονιμότπτας και τπς ζωnς.

19 Ι AμερlΚΓΊ. Η εκκλπσϊα αυτπ, όμως, μοιάζει πιο πολύ σαν να έχει «επιβλπθεϊ» πάνω σε αυτπ τπ βάσπ. Σαν να προσπαθεϊ να πει «Νϊκπσα και εξουσιάζω αυτούς που έχτloαν αυτπ τπ γπ». Cholula. Εδώ το σύννεφο πρέπει να κατέβει από τα ψπλά γlo να δει και να μάθει αυτό που κρύβετω στις σππλιές που n γνώσπ έχει ανοϊξει στπ γπ. Ακολουθώντας μlo σεφά από τούνελ, το σύννεφο συναντά όχι μόνο τπν lοτορϊα των ανθρώπων που έχτlοαν αυτό το θαύμα, αλλά και τπν loτορϊα του σπμερα. ΓlOτϊ αυτοϊ που έχτloαν το λεγόμενο και Λόφο του Νεφρϊτπ, Π Πολύτψο Π θεϊκό Λόφο, πάνω στο αϊμα και τον πολnloμό των οποϊων χτϊστπκε n εκκλπσϊα που ευλόγπσε τπν επέλασπ των κατακτπτών, εϊναι ακόμπ και σπμερα το χρώμο τπς γπς... Υπάρχουν όμως εκκλγοlοϊες και εκκλπσϊες όπως κατάλαβε το σύννεφο καθώς περπατούσε γαντζωμένο στπ γπ... Υπάρχει, αναμφϊβολα, n Εκκλπσϊα αυτπ που μας κλπροδότπσε n κυρloρχϊα, n σκλπρότπτα κοι n χαζομάρα του loπανού κατακτπτπ. Ο «υψπλός κλπρος» που επιλέγει να συντάσσεται με τους lοχυρούς, πάνω από αυτούς που, εδώ κάτω, εϊναι το χρώμα τπς γπς και χωρϊς να τον νοιάζουν οι καφοϊ. Ο κάθε Onesimo Cepeda21 που αναπαράγεται σε όλπ τπ μεξικανικπ επικράτεlo, με δloφορετικά ονόματα, μοφάζοντας τις ευλογϊες του στα γππεδα του γκολφ, στα πολυτελπ εστloτόρlo, στα τραπέζlo των κυρϊαρχων όπου όλα αφθονούν εκτός από τπν ντροππ κω τπν αξlo ΠρέπεlO. Η Εκκλπσϊα αυτπ που στις προσευχές τπς ζπτάει εγωloίlkά το ΡΑΝ, το οποϊο υππρετε] και το οποϊο τπν υππρετεϊ, γlo να συνεχϊσει να εϊναι πάνω από τους από κάτω. Η Εκκλπσϊα τπς καταπϊεσπς και τπς κυρloρχϊας. Αυτπ που αφετικά λατρεύει τους θεούς του χρπματος και τπς εξουσiας. Αυτπ που προσεύχεται οι κατακτπτές να συνεχϊσουν το έργο τους και να μπ σταματπσουν μέχρι να εξολοθρευτεϊ και ο τελευταϊος από τους πρώτους κατοϊκους αυτπς τπς γπς. Αυτπ που εϊναι επιεικπς με το έγκλπμα που λέγεται κυβέρνπσπ Π επιχεϊρπσπ και καταδικάζει στις φλόγες τπς κόλασπς και τπς γπς τπν εξέγερσπ αυτών που παλεύουν γlo δικαιοσύνπ και εφπνπ. ι,; ε β ρουάριος. puebla. 'to δ ε ύ'tερο ί χ νος Αλλά υπάρχει κω άλλπ Εκκλnσiα. Αυτπ τπς ταπεινοφροσύνπς, τπς ειλικρiνεloς και τπς ευγένεloς. Ο <<Χαμπλός κλπρος» που. εϊνol στο πλευρό των φτωχών. Η εκκλπσϊα που επιλέγει να εϊνol με τπν πλευρά του περιθωρϊου χωρϊς να δϊνει σπμασϊα στις θρπσkευίlkές γlορτές. Οι παπάδες, οι καλόγερol και οι καλόγριες, οι λαϊκοϊ και ΠlΟτο] που δεν επιβάλλουν ούτε επιβάλλονται, που δουλεύουν εδώ κάτω, χέρι με χέρι με αυτούς που κάνουν τπ γπ να γεννά, τις μπχανές να δουλεύουν και τα αγαθά να κυκλοφορούν. Αυτπ τπν Εκκλnσiα τπ συνθέτουν οι πλανπμένοι. ΓlOτϊ εκεϊ που λέει «να αγαπάς το διπλανό σου όπως τον εαυτό σου», αυτοϊ δloβάζουν «Να αγαπάς το διπλανό σου περloσότερο από τον εαυτό σου». Κol εκεϊ που λέει «Μακάριοι οι πτωχοϊ τω πνεύμαίl γιατϊ αυτοϊ θα κλπρονομπσουν το Βασϊλειο του ουρανού», αυτοϊ δloβάζουν <ψακάριοι αυτο] που εϊνol κοντά στους φτωχούς, γloτϊ ουτοϊ θα κλπρονομπσουν το ΒασϊλεlΟ τπς δικαιοσύνπς στπ γπ». Και εκεϊ που λέει «Ου κλέψεις» αυτοϊ δloβάζουν, πράγματι, «Ου κλέψεις». Και εκεϊ που λέει «Ου ψευδομαρτυρπσεις» αυτοϊ δloβάζουν «Μπν κπρύττεις τπν παραϊτπσπ και το συμβιβασμό». Στπν Puebla, όπως και στο υπόλοιπο Μεξικό, αυτπ n άλλπ Εκκλπσϊα περπατάει στο πλάι των ιθαγενών, και μαζϊ με αυτούς αντιστέκεται και αγωνϊζεται. Φεύγει το σύννεφο, που κρύφτπκε πδπ μέσα στπ νύχτα του ΦλεΒάρπ. Στο ϊδlο αυτό φύλλο του πμερολογιου, κάπου μακριά, στα βουνά του νοτloανατολικού Μεξικού, μlo παλιά, γριά φιλπ, πλανπμένπ μlo ζωπ, μlo γυναϊκα με μικρό ανάστπμα αλλά μεγάλπ καρδιά, προσεύχεται. Αλλά δεν προσεύχεται γlo να ζπτπσει το δικό τπς «άρτον τον επloύσloν», αλλά γlo να μπ λεϊψει ποτέ ούτε ο δρόμος, ούτε το αύρlo στπν πορεϊα αυτών που, χωρις όνομα και δϊχως πρόσωπο, εϊνol το χρώμα τπς γπς. Από τα Βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού Subcomandante Insurgente Marcos Μεξικό, Γενάρης του Onesimo Cepeda: Επισκοπος τπς περιφέρειας Ecatepec τπς πολιτειaς Hida/go.

20

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις του EZLN κατά το κλείσιμο της δεύτερης περιόδου του Πέμπτου Συνεδρίου του CNI

Δηλώσεις του EZLN κατά το κλείσιμο της δεύτερης περιόδου του Πέμπτου Συνεδρίου του CNI Δηλώσεις του EZLN κατά το κλείσιμο της δεύτερης περιόδου του Πέμπτου Συνεδρίου του CNI Subcomandante Insurgente Moisés (μετάφραση: Barikat) Εθνικοαπελευθερωτικός Στρατός των Ζαπατίστας 1η Ιανουαρίου 2017.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3 Εισαγωγή Η δράση του Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των παιδιών, καθώς επίσης με την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες;

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες; Ονόματα Η μητέρα της Άννας έχει άλλους τρεις μεγαλύτερους γιους. Επειδή έχει πάθος με τα χρήματα, τους έχει βαφτίσει ως εξής: Τον μεγάλο της γιο "Πενηνταράκη", τον μεσαίο "Εικοσαράκη" και τον μικρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Ήδη έχουν ειπωθεί αρκετά. Τη δύσκολη κατάσταση που περνάει ο λαός την γνωρίζουμε όλοι. Ξεθεμελιώνονται δικαιώματα και κατακτήσεις για τις οποίες έχει χυθεί πολύ αίμα. Για μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαγειρεύοντας ιστορίες

Μαγειρεύοντας ιστορίες λέξεις Έξυπνες ιδέες κλειδιά ΕλΕνη Σβορώνου Μαγειρεύοντας ιστορίες Πώς να γράψεις τα δικά σου κείμενα δημιουργική γραφή αρχή - μέση - τέλος Ακολούθησε τις οδηγίες, άφησε ελεύθερη τη φαντασία σου, ξεδίπλωσε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου Antoine de Saint-Exupéry Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου 1 13 Ο τέταρτος πλανήτης ήταν αυτός του επιχειρηματία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο πολύ απασχολημένος που δεν σήκωσε

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο.

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης δεν διαφέρει στα βασικά από την ιστιοπλοΐα τριγώνου η οποία γίνεται με μικρά σκάφη καi σε προκαθορισμένο στίβο. Όταν όμως αφήνουμε την ακτή και ανοιγόμαστε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 1. Το ηφαίστειο Mount Merapi Η Ινδονησία κατέχει την αδιαμφισβήτητα ηγετική θέση στον κόσμο σε ενεργά ηφαίστεια και σεισμούς. Το Mount Merapi βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

πίνακας του Χρίστου Πετρίδη Ενότητα 15

πίνακας του Χρίστου Πετρίδη Ενότητα 15 πίνακας του Χρίστου Πετρίδη Ενότητα 15 Εκφράζουμε τη γνώμη μας και την υποστηρίζουμε με επιχειρήματα Βρίσκουμε και περιγράφουμε τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά Ξεχωρίζουμε τα ρήματα με κλίση όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Μια ιστορία αγάπης και ελπίδας

Μια ιστορία αγάπης και ελπίδας 1 σ ε λ ί δ α Μια ιστορία αγάπης και ελπίδας Αλήθεια πόσο υπέροχος είναι ο ήλιος και το αγεράκι το ανοιξιάτικο. Το ξέρω πως η ζωή μου είναι σύντομη. Σύντομη για τους ανθρώπους φυσικά. Κάποιος άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας Ο τόπος µας Το σχολείο µας Πολιτισµός Η τάξη µας Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ Ανάµεσα στις ακτές του νοµού Μαγνησίας και τη Σκόπελο και απέναντι από το Πήλιο, βρίσκεται η Σκιάθος, ένα νησί µε έκταση 48 τετραγωνικά χιλιόµετρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1939-1945

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1939-1945 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1939-1945 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ (ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1939-1945) ΣΥΛΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ H Colombiana Negra είναι ένα ποτό που σίγουρα θα συνεπάρει Μαύρο ρούμι στους 27% αλκοόλ σε συνδιασμό με πινελιές από μέλι και αρωματικά μπαχαρικά. Πίνεται ιδανικά σε ποτήρι με πάγο με ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ. Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ. Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ : ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Συστάσεις Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ Πουπουλένιος : εγώ! ένα μικρό σπουργίτι Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου Ντίνος και Ελπίδα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης

Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης Το χρώμα της Αφροδίτη είναι κίτρινο προς κόκκινο. Το μέγεθός της είναι 9,38-10 χλ. Η απόσταση από τη γη είναι 41.400.000 χλ. Δεν είναι αρκετή απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Εv.ωΠΙQV. Πα ίων ΠΡΟΣίΩΣΙΩ. ΕφαΡΛι10Π ΙΩΣ ΝΟΙV10eεΣιαΣ. του ΠEpIBQΛΛOI\TIOΣ. ΑΊιοτελεσμοηl<ότnτα σε ΕΘVlI<ό 1<01 Ευρωπαϊκό ΕπιπεδΟ1

Εv.ωΠΙQV. Πα ίων ΠΡΟΣίΩΣΙΩ. ΕφαΡΛι10Π ΙΩΣ ΝΟΙV10eεΣιαΣ. του ΠEpIBQΛΛOI\TIOΣ. ΑΊιοτελεσμοηl<ότnτα σε ΕΘVlI<ό 1<01 Ευρωπαϊκό ΕπιπεδΟ1 , Εv.ωΠΙQV Τεύχος 47 Ι Σεπτέμβριος-ΟκτώΒριος 2008 46 ΕφαΡΛι10Π ΙΩΣ ΝΟΙV10eεΣιαΣ Πα ίων ΠΡΟΣίΩΣΙΩ του ΠEpIBQΛΛOI\TIOΣ ΑΊιοτελεσμοηl

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν Κεφάλαιο I Γενικά περί μουσικής Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν παιχνίδια γεμάτο! Παρέα

Διαβάστε περισσότερα

Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα

Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα Ο Πότης Ράτος ζούσε στα 1880 μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του κάπου στην Ελλάδα. Λαχταρούσε να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο. Όχι στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον. Και

Διαβάστε περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq Όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αγαπήσαμε, όλα όσα είπαμε δικά μας, θα επαναλαμβάνονται στην απουσία μας μ άλλους να τα ζουν, άλλους να τ αγαπούν, άλλους να τα λεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθενται μια σειρά από στόχοι που θα μπορούσε κάποιος εκπαιδευτικός να επιδιώξει να επιτύχουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από δραστηριότητες (στόχοι του εκπαιδευτικού).

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα