ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016"

Transcript

1 ΑΔΑ: AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 8/09/015 Αριθμ.πρωτ. 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ στη συνεδρίασή της με αρ. / (θ. ο ) με ΑΔΑ: 6ΗΝ1691Ο8-ΟΛ9 αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 18 και 19 του Ν.10/198 (ΦΕΚ 17, τ.α ), όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν.916/001 και συμπληρώθηκαν με τους Νόμους 07/00, 0/005, 79/009 και 009/011 άρθρο 80 παρ 6 και 19.. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Ν.009/011, όπως ισχύει σήμερα.. Τις διατάξεις του Ν.1/1996 (ΦΕΚ 175, τ.α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Δημόσια Διοίκηση».. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/1999 (ΦΕΚ 1 τ. Α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ. 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/00 (ΦΕΚ 19, τ.α, ) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». 6. Το ΠΔ 87/ ΦΕΚ 19/Α / «Μετονομασία του ΤΕΙ Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 7. Τις εισηγήσεις των τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ για το ακαδημαϊκό έτος Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την προκήρυξη για πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος , προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ως εξής: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό προσλαμβάνεται σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών ή Εργαστηριακών Συνεργατών. Στις θέσεις αυτές ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα. Στο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π. για Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες. A. Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. B. Προϋπόθεση για πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Για πρόσληψη σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. προϋπόθεση είναι η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, στα οποία αιτούνται να διδάξουν. Γ. Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 19 του Ν.10/198, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα και του Ν.916/001 ο οποίος και συμπληρώθηκε με το άρθρο παρ. 1 του Ν.07/00 και το άρθρο 8 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 0/005 είναι τα ακόλουθα: Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. Α) Τέσσερα () τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή αναλόγως με τη φύση της θέσης (του γνωστικού αντικειμένου το οποίο καλούνται να διδάξουν) που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο () έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού. Β) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται με τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί ή έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά περιοδικά. Σύμφωνα με τον Ν.10/198 και το Ν.916/001, άρθρο 19 παρ. 5α με απόφαση της Συγκλήτου και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων, καλύπτοντας με αυτά το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησης τους. Κατά συνέπεια το μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής απασχόλησης ενός Επιστημονικού Συνεργάτη πρέπει να αποτελείται από θεωρητικές διαλέξεις. - 1 από 1-

2 Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. Α) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται (του γνωστικού αντικειμένου το οποίο καλούνται να διδάξουν) από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία () έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού. Β) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται. Με απόφαση της Συγκλήτου και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Επιστημονικοί Συνεργάτες μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων, καλύπτοντας για τον λόγο αυτόν το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις εφόσον κανένας υποψήφιος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία διδακτικού έργου σε υποψηφίους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και στην περίπτωση Επιστημονικών Συνεργατών διδακτορικό δίπλωμα. Ο συνολικός χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών, των Εργαστηριακών Συνεργατών με πλήρη προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (1) και δεκαέξι (16) αντίστοιχα, ενώ ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών, με ωριαία αντιμισθία, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (1) ώρες εβδομαδιαίως και των Εργαστηριακών Συνεργατών, με ωριαία αντιμισθία, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαοχτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως. Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα το οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Κοσμήτορας της Σχολής ή αν τα Τμήματα ανήκουν σε διαφορετικές Σχολές, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.. Δεν επιτρέπεται αθροιστικά η υπέρβαση του συνολικού χρόνο απασχόλησης στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε άλλα ΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1, εδαφ. γ του Ν. 10/8 για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό με πλήρη προσόντα και του άρθρου 80 παρ. 19 του Ν.009/011 για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με ελλιπή προσόντα. Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο ΤΕΙ, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της Σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν. 10/198, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι του ΤΕΙ ή του Δημοσίου. Σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα ύστερα από άδεια της Υπηρεσίας τους καθώς και σε συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ύστερα από άδεια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι τέσσερις () ώρες εβδομαδιαίως, μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα, μη θιγόμενων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του Ν. 156/198 και το άρθρο 1 παράγραφος του Ν. 100/198. Η άδεια της υπηρεσίας τους πρέπει να προσκομισθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης. Προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. συνεκτιμάται. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 10/198 όπως τροποποιήθηκε, ισχύει ότι: «Για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τ.Ε.Ι. μπορεί να προσλαμβάνεται εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη» Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει επιστημονικούς και εργαστηριακούς Συνεργάτες σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το ακαδημαϊκό έτος και τις διαθέσιμες θέσεις και πιστώσεις για το ακαδημαϊκό έτος Ο αριθμός ωρών ανάθεσης των μαθημάτων θα οριστικοποιηθεί μετά το πέρας των δηλώσεων των σπουδαστών. Οι εκπαιδευτικές ώρες ανάθεσης και οι μέρες απασχόλησης των Εκτάκτων Εκπαιδευτικών και ΕΕΜ θα είναι στην κρίση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι.. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών, είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, με απόφαση της Συγκλήτου που γνωστοποιείται έγκαιρα στο Συνεργάτη. Σε περίπτωση που κάποιο μάθημα δεν πραγματοποιηθεί, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ ΑΜΘ ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, απεργιών, αποχών, καταλήψεων, μη επίσημων αργιών κλπ, η αμοιβή δεν καταβάλλεται. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (το σχετικό έντυπο χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος).. Βιογραφικό σημείωμα, με συνοπτική ανάλυση των σπουδών, της προϋπηρεσίας, της επιστημονικής δραστηριότητας και των επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεών τους.. Ευκρινή αντίγραφα πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών.. Γενικά κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου (συγγραφή βιβλίων ή δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και σχετικά τεκμήρια ασφάλισης επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.) 5. Το κώλυμα της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού (βλ.6 παρακάτω). 6. Για μη Έλληνες ιθαγενείς χωρών εκτός Ε.Ε, που έχουν αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια, πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. - από 1-

3 7. Πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή σχετική χρηματική υποχρέωση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά με την υπογραφή της σύμβασης εργασίας. 8. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου διοικητικής χρήσης (για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα). 9. Πιστοποιητικό υγείας από τη πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. 10. Οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και αποτελεσματική χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 11. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι θα δηλώσουν ότι έχουν όλα τα από το νόμο και την προκήρυξη απαιτούμενα προσόντα και τις τυπικές προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά 5, 6, 7, 8 και 9 υποβάλλονται κατά την πρόσληψη των επιλεγμένων υποψηφίων και πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο) και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (0) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο δηλαδή από 07/10/015 μέχρι και 6/10/015. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 50/01 ΦΕΚ 7Α/ «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 18/199 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις με επικύρωση δικηγόρου. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής. Γ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ε. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε υποβληθέντα δικαιολογητικά) μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στις ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής σελίδας του Τ.Ε.Ι., στη διεύθυνση και από τις Γραμματείες των Τμημάτων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( ) στα τηλέφωνα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 51061, 96 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , 190 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ , 06 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ ΑΜΘ Αθανάσιος Μητρόπουλος - από 1-

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προκηρυσσόμενα Γνωστικά Αντικείμενα και Ειδικότητες ανά Σχολή/Τμήμα Οι υποψήφιοι (Επιστημονικοί ή Εργαστηριακοί συνεργάτες) θα καταθέσουν σε φάκελο στη γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Α. Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. Επιστημονικοί Συνεργάτες για το Χειμερινό εξάμηνο A/A Μάθημα Γνωστικό αντικείμενο Ώρες (θεωρία) Ώρες (εργ/ρίου) Χημεία και Τεχνολογία Μηχανικός - 1 Πετρελαίου 5 ο εξάμηνο Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φ.Α., Γεωτρήσεις μεγάλου βάθους 7 ο Χημικός 5 εξάμηνο Μηχανικός, Χημικός ΣΥΝΟΛΟ 9 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1 Α. Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. Επιστημονικοί /Εργαστηριακοί Συνεργάτες για το Εαρινό εξάμηνο A/A 1 Μάθημα Χημεία και Τεχνολογία Φυσικού Αερίου 6 ο εξάμηνο Πορώδη Μέσα Μοντελοποίηση και Προσομοιώσεις Χημικών Διεργασιών 6 ο εξάμηνο Γνωστικό αντικείμενο Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φ.Α., Χημικός Μηχανικός, Χημικός Ώρες (θεωρία) Ώρες (εργ/ρίου) ΣΥΝΟΛΟ 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11 Β. Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ (Ζ ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ (Γ ) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ (Γ ) ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε ) ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ (Ζ ) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι (Γ') ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με συνεκτιμώμενη εργαστηριακή εμπειρία σε μηχανές αντοχής υλικών ΜΗΧ. ΜΗΧANIKOΣ, ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με συνεκτιμώμενη εργαστηριακή εμπειρία σε λογισμικά σχεδίασης μηχανολογικών κατασκευών ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με συνεκτιμώμενη εργαστηριακή εμπειρία στη διαχείριση και εργαστηριακή παρακολούθηση των ΗΜΕ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με συνεκτιμώμενη εργαστηριακή εμπειρία σε συμβ./μη συμβ. εργαλειομηχανές κοπής και διαμόρφωσης ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με συνεκτιμώμενη εργαστηριακή εμπειρία σε από 1-

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Ε') συσκευές και λογισμικά ρευστομηχανικής ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με συνεκτιμώμενη εργαστηριακή εμπειρία σε συσκευές και λογισμικά Θ.Ψ.Κ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 8 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ (ΣΤ ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (Δ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Β') ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με συνεκτιμώμενη εργαστηριακή εμπειρία σε εργαλειομηχανές CNC και D PRINTING ΜΗΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με συνεκτιμώμενη εργαστηριακή εμπειρία στην 8 εργαστηριακή παρακολούθηση εναλλακτών και διατάξεων μεταφοράς θερμότητας ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με συνεκτιμώμενη εργαστηριακή εμπειρία σε μηχανές 6 τεχνολογίας υλικών ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ Έλεγχος Βιομηχανικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μελέτη συστημάτων και εφαρμογές με ακτινοβολίες (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εξειδίκευση στις πυρηνικές ακτινοβολίες) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εξειδίκευση στις πυρηνικές ακτινοβολίες 7 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μη καταστροφικός έλεγχος υλικών με χρήση ραδιογραφίας και θερμογραφίας ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μοντελοποίηση συστημάτων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οικονομοτεχνική ανάλυση έργου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Προγραμματισμός και οργάνωση τεχνικών έργων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Καινοτόμες τεχνολογικές επιχειρήσεις ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μέθοδοι πρόβλεψης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και τρόποι διαχείρισής της ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚ. ΠΡΑΞΗΣ 1 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 1 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ - 5 από 1-

6 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 1 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΡΑΣΗ 1 9 ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 10 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 11 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 6 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 7 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 8 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 9 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ Γ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ MARKETING Ή ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ MARKETING Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε 6. ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING MARKETING Η ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ MARKETING Ε 7. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ζ 8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ Ζ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗNO 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING Η ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ MARKETING Ε ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ από 1-

7 Α/Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ Δ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING Ή ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ MARKETING ΣΤ 5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ MARKETING Η ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ MARKETING ΣΤ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ ΣΤ 7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING Η ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ MARKETING ΣΤ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗNO 1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ. ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ζ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ Δ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗNO 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Χειμερινό Εξάμηνο Επιστημονικοί Συνεργάτες: ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Οικονομολόγος με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οικονομολόγος με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SPSS ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Οικονομολόγος ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος της ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Πληροφορικός ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οικονομολόγος ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος της ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Οικονομολόγος ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος - 7 από 1-

8 των ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 5 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφορικός ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος της ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εργαστηριακοί Συνεργάτες: ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Νομικός με επαγγελματική ή/και ερευνητική εξειδίκευση στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Οικονομολόγος απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου με επαγγελματική ή/και ερευνητική εξειδίκευση στο αντικείμενο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SPSS ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Οικονομολόγος με επαγγελματική ή/και ερευνητική εξειδίκευση στην ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ. ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφορικός ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου* και εμπειρία στο αντικείμενο της ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 7 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Πληροφορικός ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου* και εμπειρία στο αντικείμενο της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι 9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου συναφούς ειδικότητας * και εμπειρία στο αντικείμενο της ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 10 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου* συναφούς ειδικότητας και εμπειρία στο αντικείμενο των ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Εαρινό Εξάμηνο Επιστημονικοί Συνεργάτες: ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Οικονομολόγος με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΣΜΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ Οικονομολόγος με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στις ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Οικονομολόγος ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος της ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Πληροφορικός ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου* και εμπειρία στο αντικείμενο της - 8 από 1-

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορικός ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου* και εμπειρία στο αντικείμενο της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Οικονομολόγος ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος της ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Εργαστηριακοί Συνεργάτες: ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Οικονομολόγος με επαγγελματική ή/και ερευνητική εξειδίκευση στην τραπεζική ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Οικονομολόγος απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου με επαγγελματική ή/και ερευνητική εξειδίκευση στο αντικείμενο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Νομικός με επαγγελματική ή/και ερευνητική εξειδίκευση στο αντικείμενο του μαθήματος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ Νομικός με επαγγελματική ή/και ερευνητική εξειδίκευση στο αντικείμενο του μαθήματος ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου* ή συναφούς ειδικότητας και εμπειρία στο αντικείμενο της ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Πληροφορικός ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος της ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορικός ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος των ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς 5 σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΙ 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Πληροφορικός ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙ 8 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SPSS ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Σ.Π. ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Γ.Σ.Π. ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Ι ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ (ΠΕ, ΤΕ) 6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ-ΤΕ) 6 ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ-ΤΕ) 6 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ-ΤΕ) 6-9 από 1-

10 Γ.Σ.Π. ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ 6 ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Ι ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ,ΤΕ), ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ,ΤΕ) ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΙΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ, ΤΕ), ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ( ΠΕ, ΤΕ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ, ΤΕ), ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ( ΠΕ, ΤΕ) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ι ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ 9 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ 9 ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ 6 ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ 6 ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ Α ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Β ΕΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΆΜΠΕΛΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γ ΕΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ) ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΕΥΚΩΝ & ΟΙΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Δ ΕΤΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΥΘΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΜΠΥΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 10 από 1-

11 Α ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΗΜΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΆΜΠΕΛΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΣ Ή ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ Ή ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΗΜΙΚΟΣ Ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ Ή ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Η ΣΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γ ΕΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ή ΧΗΜΙΚΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ή ΧΗΜΙΚΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΕΥΚΩΝ & ΟΙΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ ΕΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΥΘΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 6 ΜΠΥΡΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ 1 Εδαφοκάλυψη Χλοοτάπητες ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ - ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ Περιαστικό Πράσινο ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Αποκατάσταση Τοπίου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ Μελέτες & Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 5 Διαχείριση Τοπίου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 6 Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις Φυτοτεχνικές Διαμορφώσεις 7 Δασοκομία Πόλεων Δασοκομία Αστικών/ Περιαστικών Περιοχών - 11 από 1-

12 8 Οικολογία Τοπίου Οικολογία ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ : Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ 1 Δασοκοµία Πόλεων ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ Design σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα II ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ (Εξειδίκευση MicroStation) (MicroStation) Φυτοτεχνικές Διαµορφώσεις ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΙΟΥ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ Design σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα ΙII (dsmax) ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ (Εξειδίκευση dsmax) 5 Αποκατάσταση Τοπίου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 6 Μελέτες & Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 7 Διαχείριση Τοπίου ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΠΑΘΟΛΟΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 7 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 8 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 9 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ 10 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 11 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 1 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 15 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 16 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 17 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 18 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 19 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 0 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 5 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 7 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣ. και/ ή ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣ. 8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 9 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 5 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 8 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 9 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 0 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 5 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 7-1 από 1-

13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΝΟΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜ. 5 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 7 6 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 7 7 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5 8 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔ. και/ή ΜΑΙΑ 1 9 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 7 10 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 11 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ 1 1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ 1 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΝΟΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜ. 7 1 ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - 1 από 1-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 1/09/014 Αριθμ.πρωτ. 459 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας έχοντας υπόψη την αρ. η/-06-0 (θ. Ο ) με ΑΔΑ: ΒΛΓ69Ο8-ΕΑ5, απόφαση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Ηράκλειο 05-06-015 Αριθµ.πρωτ. 918/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ Αριθµ.Πρ.: 191 Καβάλα 10/6/011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας έχοντας υπόψη την αρ. 1/5-05-011 (Θ.7 ΟΕΗ ) απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ι. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας έχοντας υπόψη την αρ. 1/0-06-010 (θ. ΟΕΗ ) απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ι.Μομφεράτου 27& Η.Μηνιάτη Τ.Κ 281 00 Αργοστόλι Κεφαλλονιά Τηλέφωνο: 26710 25820 FAX:26710 25923

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α. ΘΕΣΕΙΣ Ι. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α. ΘΕΣΕΙΣ Ι. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Καβάλα, 5/6/009 Αρ. Πρωτ.: 160 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας έχοντας υπόψη την αρ. (Πράξη 10

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aμαρούσιο:06-7-2012 Αριθ.Πρωτ. Δ/2002 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 40161-2-3-4 FAX 24610 39682

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 40161-2-3-4 FAX 24610 39682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 40161-2-3-4 FAX 24610 39682 «Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Το Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Koζάνη 21-7 -2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/2.2/2047 Πληροφορίες : Βόγδος Πλιάτσιος

Koζάνη 21-7 -2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/2.2/2047 Πληροφορίες : Βόγδος Πλιάτσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50100 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα