ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PANPROD S.A.» Αποφάσεις Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της υπαγωγής σε ειδική εκκα θάριση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝ» Προσκλήσεις Ανακοίνωση πρόσκλησης των μετόχων για την άσκη ση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΕΧΝΙΚΗ KLT A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΒΕΤΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.» σε Α επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέ λευση Ανακοινώσεις Εταιρειών της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΧΟΙΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΣΧΟΙΝΑ Α.Ε.» Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΔΟ ΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ανώνυμη Εμπορική Τουριστική Εταιρεία» με δ.τ. «NOVOTEL ATHENES A.E.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GELATO ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «JANNI» Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Μ. ΛΕΚΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ UNITED PRECAST CONCRETE NORTH GREECE ΕΠΕ» Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «Ε. ΨΥΧΑΣ Ι. ΑΥΓΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» Ανακοινώσεις Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία «Λ. Π. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PANPROD S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μη τρώου 65928/26/Β/08/05 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «PANPROD S.A.» καθώς επίσης και η υπ αριθμ. EM. 1159/ απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαιογρά φου Καλαμάτας Παναγιώτας Κωνσταντίνου Κούβελα με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ν. 2166/ Η ανωτέρω εταιρεία προήλθε από μετατροπή της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑ ΡΙΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ O.E.» σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχει ρήσεων κ.λπ. Περίληψη του καταστατικού έχει ως κατωτέρω: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PANPROD S.A.». 2. ΕΔΡΑ: Τον Δήμο Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας 3. ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι: 1) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή τυποποίηση επε ξεργασία και εμπορία πάσης φύσεως Αγροτικών Προ ϊόντων, νωπών και κατεψυγμένων. 2) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, τυποποίηση επε ξεργασία και εμπορία πάσης φύσεως τροφίμων ποτών και εν γένει εδωδίμων προϊόντων οποιασδήποτε μορ φής, είτε ζωικών είτε φυτικών. 3) Η κονσερβοποίηση, εμφιάλωση, συσκευασία από οποιαδήποτε ύλη και η διατήρηση τροφίμων εν γένει με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή. 4) Η αγορά, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή, πρακτόρευση και αντιπροσώπευση παντός είδους προϊόντων ως και υλικών και πρώτων υλών αναγκαίων ή χρησίμων για τις ανάγκες της εταιρείας, όπως προϊόντων οπωρο καλλιέργειας, Ελαιολάδου, ελαιών, τυροκομίας, γαλα κτοκομίας, πτηνοτροφίας, ορνιθοτροφίας, χαρτοποιίας, ξυλουργικής κτλ. 5) Η εισαγωγή εξαγωγή, παραγωγή, ανασυσκευασία, διακίνηση και εμπορία παντός είδους καταναλωτικών αγαθών, βιομηχανικών και βιοχημικών προϊόντων και ειδών. 6) Εισαγωγή εξαγωγή, παραγωγή, τυποποίηση επε ξεργασία και εμπορία κτηνοτροφικών και πτηνοτροφι κών προϊόντων νωπών και κατεψυγμένων. 7) Η παραγωγή όλων των παραπάνω προϊόντων και υπηρεσιών με τη μέθοδο ACON. 8) Η απόκτηση ομοειδών επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής ή μεριδίου και μετοχών αυτών. 9) Η αγορά, μίσθωση και ναύλωση παντός είδους με ταφορικού μέσου για εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών διακίνησης των προϊόντων που θα παράγονται από την εταιρεία ή τρίτους. 10) Η απόκτηση παντός πράγματος κινητού ή ακίνητου για την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας. 11) Η ενδοκοινοτική απόκτηση και η ενδοκοινοτική παράδοση των παραπάνω αναφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 12) Η αγορά και γενικά απόκτηση κάθε είδους αστι κών και αγροτικών ακινήτων, η κατασκευή οικοδομής, η πώληση και μίσθωση, αυτών και η εν γένει εκμετάλ λευσης αυτών. 13) Έρευνα και τεχνογνωσία σε νέες μεθόδους καλ λιέργειας. 14) Η κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, και μονάδας μαζικής εστίασης (catering). 15) Λειτουργία εκμετάλλευση ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής (ΜΑΡΙΝΑ). 16) Πιστοποιήσεις Αγροτικών προϊόντων και κτηνο τροφικών προϊόντων. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στο στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τρια κοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ και προέρχεται από εισφορά του Κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ O.E.» όπως αυτό εμφανίζεται στον Ισολογισμό μετα σχηματισμού της και από την από έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/ ΜΕΤΟΧΕΣ: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) Ονομαστικές και Δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης. 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η εταιρική χρήση λήγει την κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη και η θητεία του είναι εξαετής. 9. ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥ ΤΟΥ: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο τους έτους 2009 αποτελείται από τους: 1. Παντελόπουλο Νικόλαο του Χαριλάου και της Ελέ νης, έμπορο, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1976, κάτοικο Καλαμάτας οδός Ακοβίτικα αρ. 35, με ΑΔΤ AB , και ΑΦΜ , Έλληνα υπήκοο, ως ΠΡΟΕΔΡΟ,

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 2. Παντελόπουλο Γεώργιο του Χαριλάου και της Ελέ νης, έμπορο, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1978, κάτοικο Καλαμάτας οδός Ακοβίτικα αρ. 35, με ΑΔΤ Φ και ΑΦΜ Έλληνα υπήκοο, ως ΔΙΕΥ ΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, 3. Παντελοπούλου Σοφία του Χαριλάου και της Ελένης, έμπορο, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1977, κάτοικο Καλαμάτας οδός Ακοβίτικα αρ. 35, με ΑΔΤ Σ και ΑΦΜ Ελληνίδα υπήκοο, ως ΜΕΛΟΣ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν μεμονωμέ να ή από κοινού και επί παντός θέματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαος Παντελόπουλος του Χαριλάου, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής Γεώργιος Παντελόπουλος του Χαριλάου, τιθεμένης της υπογρα φής των κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. 10. ΕΛΕΓΚΤΕΣ πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: 1. Γιαννόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου και της Ελένης, Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης με αριθμό Αδείας 1207, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., 2. Μπιτσάνης Γρηγόριος του Νικολάου, Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης με αριθμό Αδείας 29647/2002, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής. Αναπληρωματικοί: 1. Φώτης Αλιφέρης του Πολυβίου και της Γεωργίας, Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης με αριθμό Αδείας 1206, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., 2. Σπύρος Γιαννακουρέας του Χρύσανθου, Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης με αριθμό Αδείας 9779/2000, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικού Πανεπιστη μίου. Καλαμάτα, 2 Μαΐου 2008 Η Προϊσταμένη ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (2) Εταιρειών της υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 4715/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία η Ανώνυ μη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝ» και αριθμό Μητρώου 20665/04/Β/89/289 υπά γεται στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του άρ θρου 46 του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 14 του ν. 2000/1991 και 60 παρ. 3 του ν. 2324/1995, με την οποία ορίζεται ειδική εκκαθαρίστρια η Ανώνυ μη Εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα EG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΡΜΑΕ 6068/067Β/86/07, και η οποία βάσει του υπ αριθμ / πληρε ξουσίου του συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ διορίζει αντιπροσώπους και αντικλήτους τους κάτωθι: 1. ΚΑΣΜΑΡΙΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μ , ΣΑ ΝΤΑΡΟΖΑ 7 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗΣ 2. ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΒ , ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 7 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ , ΔΟΥ Κ ΑΘΗΝΩΝ 3. ΣΤΑΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, AB , ΣΑ ΝΤΑΡΟΖΑ 7 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ προς τους οποίους παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ενεργούντες δια δύο (2) υπογραφών: ο πρώτος εξ αυτών (Ζαχαρίας Κασμαρίδης υποχρεωτική υπογραφή), με έναν εκ των ετέρων δύο (ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ η ΣΤΑΣΙΝΟ ΝΙΚΟ ΛΑΟ) εκπροσωπούν την ανωτέρω Τράπεζα ως ειδική εκκαθαρίστρια της ρηθείσης ΑΕ, έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώ που, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και διενεργούν κάθε αναγκαία πράξη για την έναρξη και την περαίωση των εργασιών της εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας, ήτοι συντάσσουν και υπογράφουν κάθε αναγκαίο προς τού το έγγραφο, παρίστανται για λογαριασμό της εκκαθα ρίστριας Τράπεζας και γενικά ενεργούν οποιαδήποτε πράξη, αναγκαία ή συναφή, για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας. Παλλήνη, 14 Απριλίου 2008 Η Διευθύντρια Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (3) Ανακοίνωση πρόσκλησης των μετόχων για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του Με τοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /006/Β/86/0004) Η Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι του συνολι κού ποσού ,12 ευρώ, με έκδοση μέχρι νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ, η οποία συντελείται με καταβολή μετρητών μέσω παροχής στους μετόχους δυνατότητας επανε πένδυσης του μερίσματος χρήσης 2007 (που απομένει μετά την αφαίρεση του ήδη καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος). Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στην τιμή των 21,36 ευρώ ανά μετοχή. Δικαίωμα συμμετοχής στην επανεπένδυση μερίσματος έχουν οι μέτοχοι της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμ μένοι στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας κατά την 15ης Μαΐου 2008 (δικαιούχοι μερίσματος). Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας (αντί σε μετρητά), είτε εν όλω είτε εν μέρει, στο διάστημα από έως και (περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης), υποβάλλοντας σχετική έγ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ γραφη δήλωση στο χειριστή τους. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και γι αυτό η επανεπένδυση του μερίσματος από κάθε μέτοχο θα γίνει για ποσό που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό με τοχών. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος θα καταβλη θεί στο μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής μερίσματος, ήτοι την Διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν ασκήσουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμα τους για επανεπέν δυση του μερίσματος σε μετοχές της Τράπεζας και, συνεπώς, δεν συμμετάσχουν στην ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα λάβουν το σύνολο του ανα λογούντος σε αυτούς μερίσματος σε μετρητά από την ημέρα πληρωμής του μερίσματος, δηλαδή από και εξής, με τον τρόπο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Τράπεζα. Το Διοικητικό Συμβούλιο (4) την επωνυμία «ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΕΧΝΙΚΗ KLT A.E. ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝ ΣΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΕΧΝΙΚΗ KLT A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/91/0042) Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστα τικού της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 19η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κων. Καραμανλή 152, Θεσ σαλονίκη με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 16 ης εταιρικής χρήσης ( ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευ θύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Κατα στάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007 ( ). 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2008 ( ) και καθορισμός της αμοιβής των. 4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβου λίου 6. Ενημέρωση για διαδικασία εισαγωγής στο ΧΑΑ. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην τακτι κή Γενική Συνέλευση, όπως και σε κάθε επαναληπτική της, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα στην εταιρεία ή σε μία από τις αναγνωρισμένες τράπεζες και να φέρουν τις σχετικές αποδείξεις στα γραφεία πέντε (5) μέρες τουλάχιστον πριν από τη μέρα της συνέ λευσης. Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2008 Το Διοικητικό Συμβούλιο (5) την επωνυμία «TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» σε τακτική Γε νική Συνέλευση. TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /062/Β/86/0331) Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβου λίου, οι μέτοχοι της Εταιρείας προσκαλούνται να με τάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008 και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας κείμενη στο εργοστάσιο αυτής στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, με τα ακό λουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης και των έπ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την υπό κρίση χρήση. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπό κρίση χρήση. 4. Επικύρωση εκλογής προσωρινών Συμβούλων. 5. Έγκριση των καταβαλλομένων σε μέλη του Διοικη τικού Συμβουλίου μισθών βάσει της εργασιακής σχέσης / σύμβασης και των τυχόν αυξήσεων αυτών. 6. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκω τών Ελεγκτών Λογιστών και ενός αναπληρωματικού για την νέα εταιρική χρήση από έως και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Σίνδος, 29 Φεβρουαρίου 2008 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. MASAHIKO TOYODA (6) την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε.» σε ετήσια τακτι κή Γενική Συνέλευση. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/97/18) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 31η Μαΐου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Πτολεμαίων 18 (1 ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση του Ισολογισμού, του Προσαρτήματος, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και των συναφών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, για τη χρήση από έως Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της άνω χρήσης. 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την άνω χρήση. 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από έως Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, με εισφορά σε μετρητά ή και σε είδος, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 6. Τροποποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 4 του καταστατικού. 7. Άλλα θέματα. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν, πρέπει να καταθέσουν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τις βεβαιώσεις των με τοχών που εσωκλείονται στο φάκελο μαζί με την πρό σκληση και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους από τρίτους στα γραφεία της εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (7) την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΒΕΤΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΒΕΤΕ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /80/Β/94/8) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του στην συνεδρίαση της , καλεί τους μετόχους της Ανώ νυμης Εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΒΕΤΕ» σε έκτακτη Γενι κή Συνέλευση την 29η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στα γραφεία της εταιρείας στην Ρόδο, οδός Γ.Σεφέρη 113 και Α. Παπαδιαμάντη 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1 ον : την υποβολή για έγκριση του ισολογισμού , μετά του επ αυτού προσαρτήματος, το λο γαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως 2007, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2007, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Θέμα 2 ον : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση Θέμα 3 ον : Καθορισμός Αμοιβών του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην πα ραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που θα γίνει η έκτακτη Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδή ποτε στη Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Ρόδος, 2 Μαΐου 2008 Το Διοικητικό Συμβούλιο (8) την επωνυμία «Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.» σε Α επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση. Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1264/06/Β/86/40) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5 ης Μαΐου 2008, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 19η Μα ΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αγίου Θωμά 27 στον Παράδεισο Αμαρουσίου), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος: ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με ακύρωση ιδίων μετοχών που είχαν αποκτηθεί βάσει της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17 ης Ιανουαρίου Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτο προσώπως ή δι αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαί ωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αγίου Θωμά 27 στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Τ.Κ ). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι με τοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Μαρούσι, 5 Μαΐου 2008 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (9) Εται ρειών της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΧΟΙΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΣΧΟΙΝΑ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΧΟΙΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΣΧΟΙΝΑ Α.Ε.» και Αρ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/07/375, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς, με την οποία εγκρίθηκε η απόκτηση από την εταιρεία περιουσιακών στοιχείων, που άνηκαν στα μέλη του Διοι κητικού της Συμβουλίου και συγκεκριμένα τα 3/6 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου που βρίσκεται στην Κηφισιά, στη θέση Κεφαλάρι, επί της οδού Αργυροπούλου αρ. 4, μετά των επ αυτού κτισμάτων που περιλαμβάνουν Υπόγειο, Ισόγειο, Α όροφο, Β όροφο, και Δώμα, σε τιμή όχι ανώτερη των , τιμή στην οποία αποτιμή θηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, σύμφωνα με την από έκθεσή της. Αγία Παρασκευή, 22 Απριλίου 2008 Ο Διευθυντής Α. ΤΟΣΚΑΣ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (10) Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗ ΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 57581/01/Β/04/476, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασί σθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 24 Απριλίου 2008 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (11) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕ ΝΤΡΟ Ανώνυμη Εμπορική Τουριστική Εταιρεία» με δ.τ. «NOVOTEL ATHENES A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από υπ αριθμ. 307 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ανώνυμη Εμπορική Τουριστική Εται ρεία» με δ.τ. «NOVOTEL ATHENES A.E.» και με αριθμό Μητρώου 2529/01/Β/86/2528, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,78 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 2 Μαΐου 2008 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (12) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «GELATO ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «JANNI». Με το υπ αριθμ Συμβόλαιο της συμβολαιογρά φου Αδαμαντίας Αντωναρά οι Συμβαλλόμενοι 1) Οδυσ σεύς Τσαβέλας του Ιωάννη και της Μοσχούλας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς και 2) Αικατερίνη Δουλ κερίδου του Παύλου και της Ελένης, σύζυγος Χρήστου Μητσουρίδη, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, συ στήνουν Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «GELATO ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «JANNI». Σκοπός της εταιρείας είναι: η εκμετάλλευση Καφεζαχαροπλαστείο και κάθε συ ναφή είδος όπως λιανική πώληση παγωτών, ροφημάτων και πάσης φύσεως εδεσμάτων, η δημιουργία Υποκαταστημάτων και καταστημάτων με το σύστημα franchising και διακίνηση των ως άνω ειδών μέσω καταλόγων (delivery), η δημιουργία catering και η ανάληψη διοργανώσεων εκδηλώσεων στα καταστήματα της εταιρείας ή σε δια φορετικούς χώρους κατ επιθυμία των πελατών. Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται δεκαετής, μπορεί όμως να παραταθεί με απόφαση της Γ. Συνέλευσης. Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ και διαιρείται σε εταιρικά μερίδια των 80 ευρώ το κάθε ένα. Ο Οδυσσέας Τζαβέλας κατέβαλε ευρώ και έλαβε 500 εταιρικά μερίδια ήτοι ποσοστό επί του κεφαλαίου 50% και η Αικατερίνη Δουλκερίδου κατέλαβε ευρώ και έλαβε 500 εταιρικά μερίδια, ποσοστό επί του κεφαλαίου 50%. Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων Ευθύνη Εταίρων: Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρο μικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ αυτόν του πα ρόντος καταστατικού. Διαχείριση Εκπροσώπηση: Διαχειριστές ορίζονται ο Τζαβέλας Οδυσσέας του Ιωάννη και η Δουλκερίδου Αικατερίνη του Παύλου, η θητεία συμφωνείται αορίστου χρόνου, οι Διαχειριστές ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού. Σε περίπτωση παραίτησης των Διαχειριστών η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εται ρείας ασκείτε απ όλους τους εταίρους από κοινού οι οποίοι μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία μέχρι τον διορισμό νέων Διαχειριστών από την Γ. Συνέλευση. Απογραφή Ισολογισμοί: η εταιρεία διενεργεί Απο γραφή και Ισολογισμό κάθε έτος η διαχειριστική χρήση λήγει κάθε έτους με εξαίρεση την πρώτη διαχειρι στική χρήση λήγει Κάθε χρόνο από τα κέρδη της εκάστοτε χρήσης θα αφαιρείτε ποσοστό 1/20 των καθαρών κερδών για σχηματισμό αποθεμάτων μέχρι συ μπληρώσεως το 1/3 του αρχικού εταιρικού Κεφαλαίου. Λύση Εκκαθάριση: 1. Η εταιρεία λύεται α) με δικα στική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων η εταίρου, που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου β) με απόφαση την Συ νελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλει οψηφία του άρθρου 15 παρ.2 του παρόντος και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου η εταιρεία δεν λύ εται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου. Επίσης όταν η εταιρεία λύεται για τους παραπάνω λό γους γίνεται εκκαθάριση και εκκαθαριστές ορίζονται η Διαχειριστές και συντάσσουν Απογραφή και Ισολογισμό υπό εκκαθάριση. (Από την Εταιρεία)

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (13) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Δυνάμει του υπ αριθμ / συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Νικολάου Πουλαντζά, το γένος Φωκίωνος Αγρέβη που δημοσιεύ θηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 7038/2008 και Ειδικό 2022 έγιναν: 1. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της άνω εταιρείας, που αφορά την επωνυμία, ως ακολού θως: «Άρθρο 2 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττι κής και ειδικότερα τα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Βιλτανιώτη αριθμός 36, τα οποία μπορούν να μεταφερ θούν οπουδήποτε στον Νομό Αττικής. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί καταστήματα, υποκαταστή ματα και γραφεία τόσο στην έδρα της εταιρείας όσο και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των διατυπώσεων του ίδιου νόμου των αναφερομένων στο άρθρο 8 παράγραφος 6.» και 2. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. Αθήνα, 2 Μαΐου 2008 Η Συμβολαιογράφος ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ ΑΓΡΕΒΗ (14) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Μ. ΛΕΚΚΑ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Δυνάμει του υπ αριθμ / συμβολαίου τού Συμ/φου Κορίνθου Αντωνίου Αθανασίου Ρομπόκου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών τού Πρωτο δικείου Κορίνθου με αριθμό 529/2007 έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «Μ. ΛΕΚΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά ( ,84) με την κεφαλαιοποίηση α) των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις της β) των κερδών παρελθουσών χρήσεων και γ) με καταβολή μετρητών. Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο τής εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τριακό σιες χιλιάδες ( ,00) διηρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια από ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα το οποίο ανέλαβαν οι εταίροι ως εξής: 1) Ο Κυ ριάκος Μιχαήλ Λέκκας ανέλαβε χίλια εξακόσια ογδόντα (1.680) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων (50.400,00) και 2) Ο Ιωάννης Μιχαήλ Λέκκας ανέλαβε οκτώ χιλιάδες τριακόσια είκοσι (8.320) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ( ,00). Κόρινθος, 27 Σεπτεμβρίου 2007 Ο Συμβολαιογράφος ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘ. ΡΟΜΠΟΚΟΣ (15) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟ ΤΗΜΑΤΩΝ UNITED PRECAST CONCRETE NORTH GREECE ΕΠΕ». Με την υπ αριθμ. 2272/ συμβολαιογραφική πρά ξη τροποποίησης της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης «ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥ ΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ UNITED PRECAST CONCRETE NORTH GREECE ΕΠΕ», με έδρα την Κατερίνη, η οποία συντάχθηκε από τη συμβολαιογράφο Κατερίνης Χρ. Καραμήτρου και δημοσιεύθηκε στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευ θύνης του Πρωτοδικείου Κατερίνης με αριθμό 35/2008, τροποποιήθηκε το 5 ο άρθρο του καταστατικού αναφορικά με τους εταίρους και τα εταιρικά μερίδια ως εξής: α) Οι εκ των Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης και Στερ γιανή Πουτσίκη μεταβίβασαν το σύνολο των εταιρικών τους μεριδίων στους Αθανάσιο Σουσουρογιάννη και Στυλιανό Παλούκα και εξήλθαν της εταιρείας. β) Ο εταίρος ΣΟΥΣΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κάτοικος Κατερίνης, οδός 25 ης Μαρτίου 62, κατέχει τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30 ) ευρώ το καθένα. γ) Ο εταίρος ΠΑΛΙΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Αφροδίτης αριθμός 15, οδός 25 ης Μαρτίου 62, κατέχει τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30 ) ευρώ το καθένα. δ) Διαχειριστής της εταιρείας παρέμεινε ο εταίρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΣΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου, κά τοικος Κατερίνης. Κατερίνη, 24 Απριλίου 2008 Ο Διαχειριστής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΣΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (16) Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «Ε. ΨΥΧΑΣ Ι. ΑΥΓΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ». Περίληψη της υπ αριθμ / λύσης της Εται ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ε. ΨΥ ΧΑΣ Ι. ΑΥΓΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Κωνσταντίνου Π. Κοτσώνα, ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε. ΨΥΧΑΣ Ι. ΑΥΓΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ». ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Λιβαδειάς του Νομού Βοιωτίας. ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ: 1) ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ, επιπλοποιός, γεννημένος το έτος 1948 στο Πέρα Χωριό Λιβαδειάς, κάτοικος Λι βαδειάς (Ιπποκράτους 1) και 2) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΨΥ ΧΑΣ, ξυλουργός, γεννημένος το έτος 1958 στην Χαιρώνεια Βοιωτίας, κάτοικος Λιβαδειάς (Καραγιαννοπούλου 125). Οι ως άνω εμφανισθέντες εταίροι, ως εκκαθαριστές, λύουν από συστάσεώς της την στο Δήμο Λιβαδειάς Βοιωτίας εδρεύουσα Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύ νης με την επωνυμία «Ε. ΨΥΧΑΣ Ι. ΑΥΓΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ».

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η λύση της παραπάνω εταιρείας δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, με αριθμό 16/2008. Λιβαδειά, 30 Απριλίου 2008 Οι Εκκαθαριστές (Υπογραφές) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (17) Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία «Λ. Π. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣ». Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της 10 ης Ιουλίου 1998 που καταχωρήθηκε στο βιβλίο Συνελεύσεων της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «Λ. Π. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣ» και στα βιβλία εταίρων του Πρωτοδικείου Αθηνών με τον Γενικό Αριθμό 6942/2008 και Ειδικό Αριθμό 1999, ορίζεται ως μόνη διαχειρίστρια της εταιρείας, μετά την από παραίτηση του μέχρι τότε συνδιαχειριστή Γεωργίου Λιανδρη η Αθα νασία Πολίτη, η οποία έκτοτε εκπροσωπεί την εται ρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με την υπογραφή της. Αθήνα, 7 Μαΐου 2008 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3851 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4711 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1382 23 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.09.14 12:54:30 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12341 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13503 19 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9528 13 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται νυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1602 6 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4578 11 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14891 30 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7651 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14475 27 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3283 18 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 927 7 Φεβρουρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα