εμφανίζεται ο Φιλόθεος, ο όποιος υπογράφει έγγραφο του Πατριάρχη Γερασίμου 7. Επίσης κατά τό έτος 1798, σέ Πατριαρχικό καί Συνοδικό έγγραφο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εμφανίζεται ο Φιλόθεος, ο όποιος υπογράφει έγγραφο του Πατριάρχη Γερασίμου 7. Επίσης κατά τό έτος 1798, σέ Πατριαρχικό καί Συνοδικό έγγραφο"

Transcript

1 Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ( ;) ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ Στα πλαίσια της ερευνάς μου για την ιστορία των χωριών του Βερμίου ορούς, είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με αδημοσίευτο κώδικα άποκείμενο στο αρχείο της Τέρας Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και Καμπάνιας, όπου περιγράφεται ή περιοδεία τοϋ Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) στα χωριά της επισκοπικής περιφέρειας του. Ό κώδικας αυτός μοϋ παραχωρήθηκε ευγενώς με τις ευλογίες τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βέροιας, Ναούσης και Καμπάνιας κ.κ. Παντελεήμονος Καλπακίδη, άπο τον Πρωτοσύγκελο της Τέρας Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και Καμπάνιας π. Γεώργιο Χρυσοστόμου και από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Άθηναγόρα Μπίρδα, τους οποίους ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Ή περιοδεία τοϋ Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ στά χωριά της επαρχίας του 1, με σκοπό τή συγκέντρωση χρημάτων γιά τις ανάγκες της Μητροπόλεως και τήν είσπραξη τών 'Αρχιερατικών του δικαιωμάτων, καθίσταται τώρα γνωστή από αδημοσίευτο κώδικα της Τέρας Μητροπόλεως Βέροιας Ναούσης και Καμπάνιας, υπό τον τίτλο Κώδικας τον Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ, στον οποίο αναγράφονται τά χωριά στά οποία περιόδευσε, οι άγιαστικές πράξεις τις οποίες τέλεσε ο Μητροπολίτης σε κάθε ενα απ' αυτά και τά έσοδα πού συγκέντρωσε γιά τις μητροπολιτικές καί τίς προσωπικές του ανάγκες. Τό φύλλο τοϋ κώδικα πού περιγράφει τήν περιοδεία αυτή έχει τίτλο Ή σύναξις της περιηγήσεως εις τά χωρία. Ό κώδικας εΐναι άχρονολόγητος, καί αντί τοϋ Μητροπολίτου υπογράφει κάποιος Πλακίδας 2, γραμματέας προφανώς τοϋ Μητροπολίτου, γεγονός πού μας κάνει νά έχουμε ορισμένες αμφιβολίες σχετικά μέ τον Μητροπολίτη πού διενήργησε τή συγκεκριμένη περιοδεία. Έκτος άπό τήν περιοδεία αυτή, στον ϊδιο κώδικα σώζονται καί δυο ακόμη μεταγενέστερες ενθυμήσεις, οι οποίες γράφτηκαν στά τέλη τοϋ 19ου αιώνα. Γιά τό πρόσωπο καί τή δράση τοϋ Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ, δυ- 1. Μανώλης Βαλσαμίδης, Ψηφίδες, Νάουσα 2002, σ. 85 καί τοϋ ίδιου, «Ένα ξεχασμένο χωριό - Βολάδα ή Περιβολάδα», έφημ. Λαός, Περί τοϋ ονόματος Πλακίδας, βλ. 'Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία ( ), Ι.Μ.Χ.Α., θεσσαλονίκη 1982, σσ. 146, 149, καί Ν. Γ. Φιλιππίδης, Ή επανάστασις καί η καταστροφή της Νάουσας, 'Αθήναι 1881, σ. 34.

2 194 Αθανάσιος Γ. Βουδούρης στυχώς έχουν διασωθεί ελάχιστα στοιχεία. Έκ των επισκοπικών καταλόγων Βέροιας και Ναούσης, του Μητροπολίτου Βέροιας Σωφρονίου Σταμούλη, ο όποιος δημοσίευσε έναν κατάλογο πού υπήρχε σε δίπτυχο της προθέσεως του σημερινού μητροπολιτικού ναοϋ της Βέροιας, πληροφορούμαστε δτι ο Δανιήλ ανήλθε στον θρόνο της Μητροπόλεως Βέροιας τη 12η Ιουλίου του έτους 1769 όπου και παρέμεινε ως τις αρχές του , εποίμανε δηλαδή τή Μητρόπολη Βέροιας γιά τριάντα έτη. Σύμφωνα όμως μέ τον Μητροπολίτη πρ. Λήμνου Βασίλειο Άτέση, δ Δανιήλ ο Β 4, διετέλεσε Μητροπολίτης Βέροιας μεταξύ των ετών 1769 καί Κατά τό έτος 1790, ως Μητροπολίτης Βέροιας παρουσιάζεται ο Κοσμάς ο Α' 6. Κατά τό έτος 1796 ώς Μητροπολίτης Βέροιας εμφανίζεται ο Φιλόθεος, ο όποιος υπογράφει έγγραφο του Πατριάρχη Γερασίμου 7. Επίσης κατά τό έτος 1798, σέ Πατριαρχικό καί Συνοδικό έγγραφο (περί της έν Φωκίδι, Ί. Μονής Τών Γενεθλίων της Ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της επιλεγόμενης «Βερνικοβίτισσας»), τό οποίο εκδόθηκε έπί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου του Ε ', υπογράφει ώς Μητροπολίτης Βέροιας ο Μητροπολίτης Ζαχαρίας 8. Τό όνομα του Δανιήλ αναγράφεται καί σέ επίγραμμα επιτύμβιου μαρμάρινου σταυροί) του 'Αγίου Παταπίου γιά τον πρωτοσύγκελο Διονύσιο κατά τό έτος 1775, ο οποίος φυλάσσεται στή συλλογή τών παλαιών λουτρών Βέροιας 9. Ό Μητροπολίτης Δανιήλ έχαιρε της εκτιμήσεως του επισκόπου Καμπάνιας Θεοφίλου, ώς προστάτης τών γραμμάτων 10. Πολύτιμες πληροφορίες γιά τις σχέσεις του Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ μέ τον Θεόφιλο Καμπάνιας, αντλούμε μέσα από τις διασωθεΐσες επιστολές τοϋ Θεοφίλου, οι οποίες 3. Σύμφωνα μέ τον Μητροπολίτη Βέροιας Σωφρόνιο Σταμούλη, διάδοχος τοϋ Μητρο - πολίτου Δανιήλ ήταν ο Χρύσανθος, ο όποιος ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο τής Βέροιας τον Φεβρουάριο τοϋ Όποτε ο Δανιήλ διετέλεσε Μητροπολίτης Βέροιας εϊτε μέχρι τον'ιανουάριο τοϋ 1799, εϊτε μέχρι τα τέλη τοϋ Βλ. Σωφρόνιος "Αν. Σταμούλης, «Συμβολή εις τον κατάλογον τών επισκόπων Βέροιας καί Ναούσης», Έπετηρίς Μεσαιωνικού 'Αρχείου 12 (1962) Ό Μητροπολίτης Βέροιας Δανιήλ ο Α' διετέλεσε Μητροπολίτης Βέροιας μεταξύ τών ετών Βλ. Γεώργιος Χ. Χιονίδης, Ιστορία τής Βέροιας, τ. Β', θεσσαλονίκη 1970, σ Βασιλείου Γ. Άτέση Μητροπολίτου πρ. Αήμνου, «Επισκοπικοί κατάλογοι τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, απ' αρχής μέχρι σήμερον», Εκκλησιαστικός Φάρος 56 (1974) Β. Μυστακίδης, Θεοφίλου Καμπάνιας έργα καί ήμέραι. Άνέκδοται επιστολαί, 'Αθήνα 1929, σ Β. Μυστακίδης, «Περί τών εν Αϊνω σχολείων», Λελτίον της Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος 2 (1885) Γεώργιος Κυριαζής, «Πατριαρχικόν Συνοδικόν Γράμμα», Ιερός Σύνδεσμος 280 ( ) Θ. Παπαζώτος, Ή Βέροια καί οι ναοί της (11ος-18ος αι.), 'Αθήνα 1994, σ Σ. Εύστρατιάδης, «Ό Καμπάνιας Θεόφιλος», Ηπειρωτικά Χρονικά 2 (1927) 54-99,

3 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 195 φυλάσσονται στη Μονή Βλατάδων Θεσσαλονίκης (κώδικας 66) καί τίς όποιες δημοσίευσε ο Γ. Στογιόγλου 11. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους των δύο επισκόπων ήταν ή μέριμνα για τήν ανάπτυξη της παιδείας στις επαρχίες τους 12. Με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Δανιήλ, θεσπίστηκε επίσης το Κουτί των έλεημοσυνών, στον Ιερό Ναό του 'Αγίου 'Αντωνίου Βέροιας, για τήν οικονομική ενίσχυση των πιστών πού είχαν ανάγκη 13. Ό Δανιήλ έλαβε μέρος στην επαναστατική κίνηση τών Ελλήνων ( ), επιχειρώντας να αφυπνίσει τους Έλληνες ραγιάδες της Μητροπόλεως του καί της ευρύτερης περιοχής. Αυτό προκύπτει από δυο γράμματα πού έστειλε προς τον υποκινητή της επαναστάσεως στή Βόρεια Ελλάδα καί τήν Ήπειρο γιατρό Λουδοβίκο ή Λουΐζη Σωτήρη. Προς τά τέλη του ιη ' αιώνος καί στις αρχές του ιθ ', είχαν πλέον δημιουργηθεί στην περιοχή της κεντροδυτικής Μακεδονίας οι κατάλληλες συνθήκες για τήν οργάνωση καί τήν εκκίνηση του απελευθερωτικού αγώνα τών Ελλήνων. Ό Δανιήλ συνεργάστηκε επίσης καί μέ τους γειτνιάζοντες Μητροπολίτες καί επισκόπους, γιά τήν οργάνωση του απελευθερωτικού αγώνα 14. "Υστερα από συνεννόηση του μέ τον Μητροπολίτη Βοδενών Μελέτιο καί τους επισκόπους Καμπάνιας, Πλαταμώνος, Σερβίων, Κοζάνης, Πέτρας καί Κίτρους, πραγματοποίησε δύο συγκεντρώσεις στή Νάουσα καί αργότερα στην Κοζάνη, όπου έλαβαν μέρος πρόκριτοι καί οπλαρχηγοί τών γύρω περιοχών, καί αποφάσισαν τή συγκρότηση 24 ετοιμοπόλεμων στρατιωτικών σωμάτων γιά τίς ανάγκες του αγώνα, τά οποία ο Μητροπολίτης ονομάζει συνθηματικά ώς «κοφίνια», τους στρατιώτες ώς «μελίσσια» καί τους οπλαρχηγούς ώς «μελισσουργούς» 15. Κατά τά τελευταία χρόνια της 'Αρχιερατείας του είχε τήν ατυχία νά ζήσει τίς επιδρομές του Άλή-Πασα τών Ιωαννίνων εναντίον της Ναούσης, ή οποία τελικώς συνθηκολόγησε καί υποτάχθηκε σ' αυτόν 16. Πιθανότατα ο Δανιήλ ήταν ο Αρχιερέας πού έτέλεσε τήν πάνδημη νεκρώσιμη ακολουθία του ήρωϊκοϋ Ναουσαίου Δελή-Δήμου, ο οποίος δόλοι 1. Γ. Στογιόγλου, «Ή εκπαιδευτική δραστηριότητα τών Ναουσαίων», Νάουσα 19ος-20ός αιώνας, Νάουσα 1999, σσ Στογιόγλου, cur., σ Παντελεήμονος Καλπακίδη Μητροπολίτου Βέροιας Ναούσης καί Καμπάνιας, Ιστορία καί προσφορά του Ίεροϋ Ναοϋ Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βέροιας, Βέροια 2004, σ Δημήτριος Α. Παπάζης, Ιστορία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βέροιας, Βέροια 1995, σ Γεώργιος Χ. Χιονίδης, Συνοπτική ιστορία τής Βέροιας, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 27 (στο έξης: Χιονίδης, Συνοπτική ιστορία τής Βέροιας). Βλ. καί Ίωάν. Κ. Βασδραβέλλης, Ιστορικό αρχείο Βέροιας, εκλογαί, Θεσσαλονίκη 1942, σσ , καί 'Έκδοση Δήμου Βέροιας, Βέροια, Βέροια 1986, σσ Ευστάθιος Ι. Στουγιαννάκης - Δ. Πλαταρίδης, Ιστορία τής πόλεως Ναούσης, Θεσσαλονίκη 1993, σσ Φιλιππίδης, ο.π., σ. 72 Θωμάς Γαβριηλίδης, Τά πάθη τής Νάουσας στο δημοτικό τραγούδι καί ή Μακρινίτσα, Βέροια 2004, σσ. 5-6.

4 196 Αθανάσιος Γ. Βουδούρης φονήθηκε δολίως από άνδρες του Άλή-Πασα 17. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ο εκάστοτε επίσκοπος κάλυπτε τις προσωπικές και μητροπολιτικές του οικονομικές ανάγκες, από τις εισφορές των ενοριών της επαρχίας του. Ή 'Αρχιερατική εισφορά την οποία απέδιδαν οι κάτοικοι της περιφέρειας προς τον Μητροπολίτη καί τον επίσκοπο, καταβαλλόταν μία φορά τον χρόνο, εφάπαξ ή σέ δόσεις 18.Έκ των εσόδων αυτών ένα μέρος αναλογούσε στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί τά υπόλοιπα χρήματα εξυπηρετούσαν τίς ανάγκες της Μητροπόλεως καί τοϋ επισκόπου. Κάθε επισκοπή ήταν επίσης υποχρεωμένη νά στέλνη κάθε χρόνο καί κάποιο χρηματικό ποσό προς τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, τό οποίο ονομαζόταν Πατριαρχική επιχορήγηση καί προοριζόταν γιά τίς ανάγκες τοϋ Πατριαρχείου καί αργότερα (μετά τό 1844) τή συντήρηση της Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης. Έκ τών εισφορών αυτών, ορισμένα χρήματα έπανέρχονταν στις διάφορες επισκοπές καί Μητροπόλεις, μέ τή μορφή επιχορηγήσεων γιά τή λειτουργία σχολείων καί κοινωφελών ιδρυμάτων. Τό ποσό τής αρχιερατικής εισφοράς καθοριζόταν βάση τών «στεφάνων» κάθε επαρχίας ή οικισμοί), δηλαδή βάση τών οικογενειών πού είχαν καταγραφεί σέ κάθε οικισμό τής επαρχίας 19. Πολλές φορές τό θέμα τών αρχιερατικών επιχορηγήσεων απετέλεσε αιτία προκλήσεως τριβών, μεταξύ τών αρχιερέων καί του ποιμνίου τους. Ή φτώχεια, ή βαριά φορολογία πού επέβαλε ή Πύλη στους υπηκόους της, καθώς καί πολλοί ακόμη αστάθμητοι παράγοντες όπως οι καταστροφές τών αγροτικών καλλιεργειών καί οι ληστρικές επιδρομές, δέν επέτρεπαν τους κατοίκους τής επαρχίας νά είναι πάντοτε συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον επίσκοπο. Κατά συνέπεια καί ο εκάστοτε επίσκοπος πολλές φορές αδυνατούσε νά καλύψει τίς δικές του οικονομικές υποχρεώσεις, μέ αποτέλεσμα συχνά νά δανείζεται χρήματα από διάφορα άτομα 20. Τό ζήτημα τής οικονομικής ενίσχυσης τών αρχιερέων τελικώς ρυθμίστηκε μέ τό Τανζιμάτ 1856 καί τους Γενικούς Κανονισμούς τοϋ 1862, οι οποίοι όριζαν τή δημιουργία επαρχιακών συμβουλίων σέ κάθε Καζά, στά όποια μετείχε υποχρεωτικά ο τοπικός ιεράρχης, δύο άζάδες από κάθε θρήσκευμα, ο καϊμα- 17. Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, ο.π., σ Κ. Βακαλόπουλος, Επίτομη Ιστορία Μακεδονίας-Τονρκοκρατία, Θεσσαλονίκη 1988, σ Το ποσό πού έπρεπε να καταβάλει κάθε οικογένεια για την αρχιερατική εισφορά υπολογίζεται κατά την περίοδο τής αρχιερατείας τοϋ Δανιήλ, στα 18 περίπου γρόσια (περίπου το 1/6 τής λίρας). Σύμφωνα μέ λογαριασμούς του Αρχείου Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατά τό έτος 1867 σέ κάθε «στέφανο» αναλογούσαν 33 γρόσια καί 7 παράδες, δηλαδή περίπου τό 1/5 τής λίρας. Βλ. Μιχ. Ν. Φαργκάνης, Ή επαρχία Κίτρους - Στα τέλη τοϋ 19ου καί στίς αρχές τοϋ 20οϋ αιώνα, θεσσαλονίκη 2001, σ Φαργκάνης, ο.π., σσ

5 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 197 κάμης, ο γραμματέας και ο Μάλ-Μουδίρης (έπαρχος). Θεσμοθετήθηκε, τα έσοδα των 'Αρχιερέων να αναλαμβάνονται στο εξής από τις κοινότητες και ορίστηκε 'Αρχιερατική επιχορήγηση προς τον επίσκοπο ή μητροπολίτη κάθε επαρχίας, ή οποία θα καταβαλλόταν ώς ελέχθη μία φορά τον χρόνο, εφάπαξ ή σε δόσεις. Τό ζήτημα της αρχιερατικής έπιχορηγήσεως ρυθμίστηκε καί από τους τρεις κανονισμούς τής Ελληνικής κοινότητας Βέροιας, κατά τά έτη 1892, 1903 καί Μέρος των χρημάτων αυτών προοριζόταν γιά τους φόρους τοϋ επισκόπου προς τις προϊστάμενες αρχές, ενώ τά υπόλοιπα χρήματα θά κάλυπταν τις μητροπολιτικές καί προσωπικές ανάγκες τοϋ εκάστοτε επισκόπου 22. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τή μορφολογία τής επαρχίας Βέροιας καί τις δυσκολίες μετακινήσεως πού επικρατούσαν τήν εποχή εκείνη, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα δτι πιθανότατα ή περιοδεία αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι πιθανότητες πραγματοποιήσεως τής περιοδείας κατά τον πρώτο χρόνο τής αρχιερατείας τοϋ Δανιήλ εΐναι λίγες, αν λάβουμε υπ' όψιν δτι ο Δανιήλ κατέστη Μητροπολίτης Βέροιας τή 12η 'Ιουλίου τοϋ Πιθανότατα ή περιοδεία συντελέστηκε μετά από τό έτος 1770, λόγω τοϋ γεγονότος δτι ο Μητροπολίτης δέν έπισκεύθηκε τό χωριό Δοβρά, τό οποίο καταστράφηκε περί τό Σκοπός τής περιοδείας αυτής, ήταν αφ' ενός ή συγκέντρωση χρημάτων γιά τις ανάγκες τής Μητροπόλεως καί αφ' ετέρου λόγοι ποιμαντικοί. Επίσης ο Μητροπολίτης Δανιήλ περιοδεύοντας στά χωριά τής επαρχίας του, συνέβαλε καί στην πνευματική αφύπνιση τών υπόδουλων Ελλήνων, προετοιμάζοντας τό έδαφος γιά τήν έναρξη τοϋ απελευθερωτικού αγώνα 24. 'Ασφαλώς ο Μητροπολίτης συνοδευόταν από κληρικούς καί λαϊκούς, προφανώς δέ καί από ένοπλη φρουρά, προκειμένου νά εξασφαλίσει τήν προστασία τοϋ ιδίου καί τών χρημάτων πού μετέφερε, από ληστρικές επιθέσεις, φαινόμενο σύνηθες γιά τήν εποχή εκείνη 25. 'Από τήν περιοδεία αυτή εξαιρέθηκαν γιά άγνωστους λόγους, αρκετά από τά χωριά τής επαρχίας Βέροιας. Ό Μητροπολίτης επισκέφθηκε προφανώς τά μεγαλύτερα μόνο χωριά τής περιοχής, στά όποια πιθανότατα μετέβησαν καί οι κάτοικοι τών πέριξ μικρότερων χωριών καί οικισμών. Τό μοναδικό χωριό πού επισκέφθηκε στά Πιερία ορη ήταν ή Κόκοβα (Πολυδένδρι). Ή περιοδεία τοϋ Δανιήλ χωρίζεται σέ τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση 21. Γεώργιος Χ. Χιονίδης, «Τρεις κανονισμοί της ελληνικής κοινότητας Βέροιας κατά τα τέλη της τουρκοκρατίας», Μακεδόνικα 10 (1970) , 116, Βακαλόπουλος, δ.π., σ Δ. Α. Παπάζης, Ή ιερά Μονή Παναγίας τής Κονκονμητριώτισσας ή επονομαζόμενη Λοβρά, Βέροια 1999, σ Χιονίδης, Συνοπτική ιστορία τής Βέροιας, 6ж., σ Ν. θ. Μπατσαράς, Γιαγκούλας, κλεφτουριά καί λήσταρχοι στά Πιέρια ( ), Βέροια 1999.

6 198 Αθανάσιος Γ. Βουδούρης της, επισκέφθηκε τα χωριά του κάμπου Μικρογούζι (Μακροχώρι), Άγια Μαρίνα, Γιάντσιστα ("Αγιος Γεώργιος), Σελβοχώριον (Ζερβοχώρι), Βέτζα (Άγγελοχώρι), Κάτω Κόπανο (Χαρίεσσα), "Ανω Κοπανό, Μονόσπιτα, Τουρκοχώρι (Πατρίδα), Διαβόρνιτσα (Τρίλοφος) και συγκέντρωσε το ποσό των γροσιών, εκ τών οποίων αφαιρουμένων τών εξόδων, απέμειναν γρόσια. Στη δεύτερη φάση επισκέφθηκε τά ορεινά χωριά Διχαλεύρι, Άρκουδοχώρι, Τσόρνοβο (Φυτειά), Μαρούσια, Κουστοχώρι, Κομανίτσι (Κομνήνειο), Κάτω Λοζίτσι, Άνω Λοζίτσι, Καστανιά καί συγκέντρωσε το ποσό τών γροσιών. Στην τρίτη φάση της περιοδείας του επισκέφθηκε τά ορεινά επίσης χωριά Τσιρκόβιανη, Τόπλιανη (Γεωργιανοί), Κότζκα, Κόκοβα (Πολυδένδρι), Σέλι καί συγκέντρωσε το ποσό τών γροσιών, εκ τών οποίων, αφαιρουμένων τών εξόδων, απέμειναν γρόσια. Τό γενικό σύνολο τών εσόδων καί τών τριών φάσεων της περιοδείας ανέρχεται στις γρόσια, εκ τών οποίων τά έμοιράσθησαν δια μπαξίσια παιδιών 26, τά οποία δέν έπεράσθησαν εις τά έξοδα της περιηγήσεως. Άπ' τό γενικό σύνολο αφαιρούνται επίσης καί γρόσια, ως έξοδα της επαρχίας Βέροιας. Κατά την περιοδεία αύτη ο Δανιήλ επισκέφθηκε καί ίερούργησε στα προμνημονευθέντα χωριά άπό μία μόνο φορά, εκτός άπό τό χωριό Κομανίτσι (Κομνήνειο), τό οποίο επισκέφθηκε δυο φορές κατά τή δεύτερη φάση της περιοδείας του καί έτέλεσε σ' αυτό τή μεν πρώτη φορά λειτουργία καί αγιασμό, τή δέ δεύτερη μόνο λειτουργία. Στά περισσότερα από τά χωριά πού επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Δανιήλ, τελοϋσε λειτουργία καί αγιασμό. Εξαιρούνται τά χωριά Διχαλεύρι καί Άνω Λοζίτσι, στά οποία τελέσθηκε μόνο λειτουργία, ενώ στά χωριά Μαρούσια καί Κουστοχώρι, ο κώδικας αναφέρει πώς τελέσθηκε μαζί με τή λειτουργία καί κοινός αγιασμός, σε αντίθεση με τά υπόλοιπα χωριά, γιά τά όποια αναφέρεται πώς μαζί μέ τή λειτουργία τελέστηκε καί αγιασμός. Εξαίρεση αποτελεί επίσης τό χωριό Τσόρνοβο (Φυτειά), στο οποίο εκτός άπό τή λειτουργία καί τον αγιασμό, τελέσθηκε καί έγκαινιασμός, εγκαίνια δηλαδή ίεροϋ ναοϋ. Πιθανότατα πρόκειται γιά τά εγκαίνια τοϋ ιεροϋ ναού Αγίου Αθανασίου Τσορνόβου (Φυτείας). Ό μεταβυζαντινός ιερός ναός τοϋ Αγίου Αθανασίου αποτελεί ένα από τά σπουδαιότερα, άπό ιστορικής απόψεως, σωζόμενα μνημεία της Φυτείας. Επίσης ο ιερός αυτός ναός, αποτελεί καί ένα άπό τά ελάχιστα ακέραια σωζόμενα μεταβυζαντινά μνημεία τοϋ Βερμίου όρους, δεδομένου ότι οι περισσότεροι ναοί μαζί μέ τά χωριά τοϋ Βερμίου πού συμμετείχαν στην επανάσταση της Ναούσης, καταστράφηκαν ολοκληρωτικά κατά τό έτος Δυστυχώς μας είναι άγνωστος ο ακριβής χρόνος κτίσεως τοϋ μεταβυζαντινοϋ 26. Προφανώς πρόκειται για τα έξοδα της συνοδείας τοϋ Μητροπολίτου. 27. Βασδραβέλλης, Ιστορικό αρχείο Βέροιας, εκλογαί, ож, σσ

7 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 199 αύτοϋ ναού του Άγιου 'Αθανασίου. Ώς terminus ante quem για την ανέγερση του ναοϋ θα μπορούσε να τεθεί το έτος 1763, χρονολογία κατά την οποία έγινε Μητροπολίτης Βέροιας ο εκ Φαρσάλων Δωρόθεος, επί των ήμερων του οποίου έγινε ή αγιογράφηση τοϋ ναοϋ. Τα εγκαίνια του ναοϋ πιθανότατα τελέσθηκαν από τον διάδοχο τοϋ Δωροθέου Δανιήλ, μεταξύ των ετών 1769 και Σύμφωνα μέ τήν αρχαιολόγο Άγαθονίκη Τσιλιπάκου, ο ναός τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου ανοικοδομήθηκε στις αρχές τοϋ 18ου αιώνα, πάνω σέ ερείπια παλαιότερου ναοϋ 28. Ό ναός αυτός δυστυχώς σήμερα έχει καταστραφεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Σώζεται μόνο τό ιερό και ένα μικρό μέρος τοϋ κυρίως Ναοϋ. Τό υπόλοιπο τμήμα του κατεδαφίστηκε κατά τή δεκαετία τοϋ 1930 από τους ίδιους τους χωριανούς, προκειμένου στή θέση του νά χτιστεί καινούργιος ναός 29. Ή οικονομική και πληθυσμιακή κατάσταση των χωριών της επαρχίας Βέροιας, βάσει των εσόδων της περιοδείας τοϋ Δανιήλ Έκ τών χωριών τοϋ κάμπου, τά όποια επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Δανιήλ στην πρώτη φάση τής περιοδείας του, ισχυρότερο οικονομικά και μεγαλύτερο πληθυσμιακά, φαίνεται πώς ήταν τό χωριό Κάτω Κόπανος (Χαρίεσσα), ακολουθούν τό Μικρογούζι (Μακροχώρι), τά Μονόσπιτα, ή Γιάντσιστα ("Αγ. Γεώργιος), τό Σελβοχώρι (Ζερβοχώρι), τό Τουρκοχώρι (Πατρίδα), ή Διαβόρνιτσα (Τρίλοφος), ο "Ανω Κόπανος, ή Βέτζα (Άγγελοχώρι) καί ή 'Αγία Μαρίνα. Έκ τών ορεινών χωριών τοϋ Βερμίου, τά όποια επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Δανιήλ στή δεύτερη φάση τής περιοδείας του, ισχυρότερο οικονομικά καί μεγαλύτερο πληθυσμιακά ήταν τό χωριό Τσόρνοβο (Φυτειά). Ακολουθούν τά χωριά Κάτω Λοζίτσι, Άνω Λοζίτσι μαζί μέ τή Μαρούσια, τό Κουστοχώρι, τό Άρκουδοχώρι μαζί μέ τήν Καστανιά καί τό Κομανίτσι (Κομνήνειο) καί τό Διχαλέβρι (ή Διχαλεύρι). Έκ τών ορεινών χωριών τής τρίτης περιοδείας τοϋ Δανιήλ, ισχυρότερο οικονομικά καί μεγαλύτερο πληθυσμιακά ήταν τό χωριό Σέλι. "Ακολουθούν τά χωριά Κόκοβα (Πολυδένδρι), Κότζκας, Τσιρκόβγιανη καί Τόπλιανη (Γεωργιανοί). Ή κατάσταση τών χωριών τής επαρχίας Βέροιας πριν από τήν επανάσταση τον 1822 καί ή τύχη τους μετά απ' αυτή Λείψανα αρχαίων εγκαταστάσεων σέ πολλά άπό τά χωριά τοϋ Βερμίου 28. Άγαθονίκη Τσιλιπάκου, «ΟΙ ναοί (τής Βέροιας) και οι τοιχογραφίες τους», Ερατεινή Ημαθία, Βέροια 2004, σσ Δημήτριος Γκαλίτσιος, Ή Φυτειά, συνέντευξη (στο αρχείο μου).

8 200 Αθανάσιος Γ. Βουδούρης ορούς και της επαρχίας Βέροιας, μαρτυρούν την ύπαρξη αγροτικών οικισμών, γεγονός πού αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο της μεγάλης αγροτικής αναπτύξεως και της πυκνής κατοικήσεως της χώρας της Βέροιας καθ' όλη την αρχαιότητα 30. 'Αρκετά από τα χωριά της επαρχίας Βέροιας καί Ναούσης, κτίστηκαν ή αναπτύχθηκαν κατά τα πρώτα χρόνια της τουρκικής κυριαρχίας στον ελλαδικό χώρο, οπότε ο υπόδουλος ελληνισμός εγκαταλείπει τις πεδινές περιοχές καί τα αστικά κέντρα, αναζητώντας κατοικία σέ ορεινές περιοχές, προκειμένου νά αποφύγει τήν άμεση δεσποτική εξουσία του κατακτητή 31. Μέσα στον ελλαδικό χώρο οι πεδινές περιοχές, τά χωριά καί οι κωμοπόλεις εγκαταλείπονται καί ερημώνονται. Οι ελληνικοί πληθυσμοί βρήκαν καταφύγιο στις ελεύθερες ή ακόμη καί στις φραγκοκρατούμενες χώρες καθώς καί στους ορεινούς όγκους του Βερμίου, του Γράμμου, του Όλύμπου καί του Πηλίου 32. Ό φόβος τής αιχμαλωσίας, τής δολοφονίας καί τής άτιμώσεως έτρεψε τους κατοίκους τής Βέροιας καί κυρίως τών χωριών τής περιοχής της στά γειτονικά όρη καί στά δάση τών βουνών, αλλά καί τής πεδιάδος Βέροιας, τά οποία υπήρχαν ως πρόσφατα 33. Στά ορεινά αυτά γεωγραφικά τμήματα, στά νέα χωριά καί τις κωμοπόλεις πού κτίζονταν στις υπώρειες τών βουνών, ο Ελληνισμός αντιμετώπιζε νέες συνθήκες ζωής. Τό πρόβλημα τής επιβιώσεως θεωρούνταν ή βασικότερη απασχόληση του. Κατά τήν παραμονή τους στά ορεινά καί απρόσιτα μέρη, οι Έλληνες αντιμετώπιζαν τεράστιες δυσκολίες. Ή λιτή διαβίωση τους υπέβαλε σέ ποικίλες στερήσεις. Ή ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας έγινε ο κύριος πόρος τής διατροφής τους. Οι συνεχείς αυτές μετακινήσεις προς τά ορεινά, εΐχαν ώς συνέπεια τήν αραίωση τών ελληνικών πληθυσμών τών πεδιάδων καί τήν πυκνοκατοίκησή τους από τους Τούρκους, γεγονός πού εΐχε ώς αποτέλεσμα τή δημιουργία νέων συνθηκών διαβιώσεως γιά τους υποταγμένους καί τή σημαντική αλλοίωση τής εθνολογικής συνθέσεως τής Μακεδονίας. Ωστόσο τά βουνά απετέλεσαν γιά τους Έλληνες τή μοναδική πηγή σωτηρίας κατά τήν Τουρκοκρατία καί εκεί στάθηκε δυνατό νά αναπτύξουν τους ένοπλους αντιστασιακούς πυρήνες, πού σύντομα άρχισαν νά οργανώνονται, γιά νά στραφούν κατά του Τούρκου δυνάστη. Στον βορειοδυτικό μακεδόνικο χώρο, πού τό έδαφος του θεωρείται ιδιαίτερα πρόσφορο γιά τήν απαλλαγή του χριστιανικού στοιχείου από τον αβάσταχτο ζυγό, συσσωρεύτηκαν μεγάλες μάζες Ελλήνων, οι οποίες αγωνίζονταν νά διατηρήσουν 30. Λ. Γουναρόπουλος - Β. Μ. Χατζόπουλος, Επιγραφές κάτω Μακεδονίας, επιγραφές Βέροιας, τ. Α', 'Αθήνα 1998, σ Κατ. Μαρμαρά, Τριπόταμος το ποτάμι της Βέροιας. Λιανοβρόχι και Μαρούσια, Βέροια 1996, σσ Κ. Α. Βακαλόπουλος, Νεοελληνική Ιστορία ( ), Θεσσαλονίκη 1999, σ Γεώργιος Χ. Χιονίοης, Ιστορία τής Βέροιας, τόμ. Β ', δ.π., σ. 68.

9 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 201 την εθνική συνείδηση τους. Παρά τίς αλλεπάλληλες επιδρομές καί λεηλασίες αλβανικών καί ελληνικών ληστρικών συμμοριών, άλλα καί τίς καταπιέσεις τών τουρκικών στρατιωτικών αρχών, το ελληνικό στοιχείο κατόρθωσε να επιβιώσει στους ορεινούς όγκους καί να αναπτύξει νέες μορφές πολιτικής καί οικονομικής δραστηριότητας 34. Πολλά από αυτά τα χωριά σύντομα αναπτύχθηκαν καί έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη της περιοχής, σέ πολιτικό καί στρατιωτικό επίπεδο. Στις αρχές του 19ου αιώνα, σημαντικότερα από αυτά ήταν τό Σέλι μέ 800 οικογένειες, ή Σκοτίνα μέ 120 οικογένειες, ή Μαρούσια μέ 70 οικογένειες, το Τσόρνοβο μέ 65 οικογένειες, το Άρκουδοχώρι, το Διχαλεύρι, ή Διαβόρνιτσα, το Χωροπάνι (Στενήμαχος), τα Μονόσπιτα, "Ανω καί Κάτω Κόπανος, ή Γιάντσιστα, τό Ζερβοχώρι, οι δυο Βέστιτσες καί το Γκολισιάνι (Γυμνοχώρι) 35. Οι κάτοικοι τών χωριών Μαρούσιας, Σελίου, Σκοτίνας, Τσορνόβου, Άρκουδοχωρίου, Διαβορνίτσης, Διχαλευρίου καί Χωροπανίου, ομιλούσαν τήν ελληνική γλώσσα, ορισμένοι δέ εκ τών κατοίκων τών χωριών αυτών γνώριζαν καί τήν τουρκική 36, εν αντιθέσει μέ τους κατοίκους τών άλλων χωριών της ευρύτερης περιοχής, στα οποία όμιλείτο ή λεγόμενη «σλαυομακεδονική», έκτος από τό χωριό Κουτσούφλιανη οπού όμιλείτο ή έλληνοβλαχική. Τα προμνημονευθέντα χωριά βρίσκονταν σέ στενή σχέση (κυρίως εμπορική) καί επικοινωνία μέ τή Νάουσα, χωρίς όμως νά έρχονται συχνά σέ σχέσεις έπιγαμίας. Τά περισσότερα προϊόντα τους τά διέθεταν στή Νάουσα καί άπό εκεί πολλά άπ' αυτά μεταφέρονταν καί σέ άλλες αγορές της Ελλάδος καί του εξωτερικού. Οι Σελιώτες διενεργούσαν εμπόριο βαμβακερών καί μεταξωτών υφασμάτων, ενώ οι Σκοτινιώτες ασχολούνταν κυρίως μέ τά λαναροποιΐα καί διακρίνονταν γιά τή λιτότητα, τήν εγκράτεια καί τήν οικονομία τους. Οι κάτοικοι τών χωριών Τσορνόβου, Άρκουδοχωρίου καί Μαρούσιας, ασχολούνταν κυρίως μέ τήν κτηνοτροφία, τήν υλοτομία (ξυλική οικοδομών, καύσεως καί εργαλείων γεωργικών, υφαντικών κ.ά.), τήν άνθρακοποιΐα καί τή γεωργία. Οι κάτοικοι τών χωριών τού κάμπου, τά όποια ως επί τό πλείστον ήταν ιδιοκτησία τών Τούρκων μπέηδων, εργάζονταν στά χωράφια τών κυρίων τους Βακαλόπουλος, Νεοελληνική ιστορία ( ), шг., σσ Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, δ.π., σ Συλλογή Παλαιτύπων 'Αθανασίου Βουδούρη, όπως προκύπτει από μία ενθύμηση πού σώζεται σέ ένα παλαίτυπο βιβλίο της Φυτείας (Τσορνόβου), ορισμένοι από τους κατοίκους τού χωριού ομιλούσαν παράλληλα μέ τήν ελληνική καί τήν τουρκική γλώσσα. Στο έν λόγφ παλαίτυπο βιβλίο ( Μουσικον εγκόλπιον, Αλεξ. Θ. Φωκαέως, Θεσσαλονίκη 1879), σώζεται μία ενθύμηση ή οποία καταλαμβάνει μία ολόκληρη σελίδα, γραμμένη «τουρκιστί δι' ελληνικών χαρακτήρων», όπως συμβαίνει καί στην καραμανλίδικη γραφή. 37. Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, cur., σσ Βλ. καί Ά. Χ. Χαρίσης, Αεύκωμα Ίστορικο-λαογραφικο υλικό του Τριλόφου Ημαθίας, Βέροια 2001, σσ

10 202 Αθανάσιος Γ. Βουδούρης Ή πολιτική και οικονομική κατάσταση πολλών από τά χωριά της επαρχίας Βέροιας και Ναούσης λαμβάνει νέα μορφή, ύστερα από τήν αύξηση της επικυριαρχίας του Άλη-Πασα των Ιωαννίνων ως τον Άξιο ποταμό. Ό Άλής ήδη από το 1804, ασκούσε τήν εξουσία Γενικού Έπόπτου των Δερβενιών επί της Ηπείρου, της Νοτίου Αλβανίας, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας επιχορήγηση από τους Καζάδες Βέροιας και Ναούσης ως Βαλής της Ρούμελης. 'Από τή Βέροια ελάμβανε το ποσό των γροσιών και από τή Νάουσα το ποσό των γροσιών. Ό Άλής από το 1804 ώς το 1820, κατείχε τα τσιφλίκια της περιφέρειας Βέροιας καί Ναούσης, Μικρογούζι, Αγία Μαρίνα, Νησί, Μικρό καί Μεγάλο Άλαμπόρι, Τουρκοχώρι, Διαβόρνιτσα, Κρεββατά, Άμμο, Λυκοβίστα, Τριχοβίτσα, Γιάντσιστα, Χωροπάνι, Άνω καί Κάτω Κοπανό, Βέστιτσα, Μονόσπιτα καί Νεοχώρι, τα οποία ήταν υποχρεωμένα να καταβάλουν στον Άλή ετήσιο φόρο 38. Προς τα τέλη τοϋ ιη ' αιώνος καί στις αρχές τοϋ ιθ ', είχαν πλέον δημιουργηθεί στην περιοχή της κεντροδυτικής Μακεδονίας οι κατάλληλες συνθήκες για τήν οργάνωση καί τήν εκκίνηση του απελευθερωτικού αγώνα τών Ελλήνων. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ετοιμοπόλεμα τμήματα ανταρτών καί να τά ενισχύσουν με όπλα καί πυρομαχικά 39. Προς τήν κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν τά μέγιστα οι απλοί άνθρωποι της υπαίθρου. Οι κάτοικοι τών χωριών Άνω καί Κάτω Κόπανου, Γιάντσιστας, Βέστιτσας (Βέτζας), Ζερβοχωρίου καί άλλων χωριών του κάμπου, στρατολογήθηκαν από τον Αργύριο Καραμπατάκη καί τον Τσέρνο-Πέτρη. Οι κάτοικοι τών χωριών Διχαλευρίου, Άρκουδοχωρίου, Τσορνόβου, Μαρούσιας καί Σκοτίνας, έλαβαν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα υπό τήν αρχηγία του Δημητρίου (Τσάμη) Καρατάσου. Επίσης οι κάτοικοι τών υπολοίπων χωριών πλαισίωσαν διάφορα επαναστατικά σώματα 40. Λόγω της γενίκευσης της επαναστάσεως στην περιοχή καί της αδυναμίας της τοπικής τουρκικής φρουράς νά τήν καταστείλει, εξεστράτευσε εναντίον τών επαναστατών της περιοχής ο Τούρκος Στρατάρχης Έμπού-Λουμπούτ Πασάς μέ μεγάλη στρατιωτική δύναμη 41. Σύντομα πάνω από Τούρκοι πολιόρκησαν τή Νάουσα 42, ή οποία πέφτει τελικά ύστερα από τις ήρωϊκές μάχες τών κατοίκων της, τον Απρίλιο τοϋ Ή πόλη κυριολεκτικά 38. Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, α jr. σσ 'Αθανάσιος θ. Μαρμαράς, 'Απομνημονεύματα, (στο αρχείο μου). 40. Στουγιαννάκης -Πλαταρίδης, 6.jr., σ Γεώργιος Χ. Χιονίδης, «Τα γεγονότα εις τήν περιοχήν Ναούσης-Βεροίας κατά τήν επα - νάσταση τοϋ 1822», Μακεδόνικα 8 (1968) (στο εξής: Χιονίδης, «Τα γεγονότα του 1822»). 42. Χιονίδης, «Τα γεγονότα τον 1822», ο.π., σσ Γεώργιος Χ. Χιονίδης, «Νέα στοιχεία για τήν χρονολόγηση τοϋ "χαλασμοί)" της Νάουσας και τών Μοναστηριών στα 1822», Μακεδόνικα 21 (1981)

11 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 203 καταστρέφεται και όσοι κατόρθωσαν να γλυτώσουν τον θάνατο οδηγούνται στις φυλακές και στα σκλαβοπάζαρα της Θεσσαλονίκης, όπου τους περιμένουν φρικτά βασανιστήρια 44. Ή καταστροφική μανία των Τούρκων δέν σταμάτησε μέ τήν ισοπέδωση της Ναούσης, αλλά επεκτάθηκε και στά γύρω χωριά 45, οχι μόνο σέ όσα συμμετείχαν στον αγώνα, αλλά σέ όλα τά χωριά της επαρχίας Βέροιας και Ναούσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Φιλιππίδης 46. Τά περισσότερα άπό τά χωριά και τους συνοικισμούς της επαρχίας Βέροιας και Ναούσης, έγιναν παρανάλωμα του πυρός 47. Τά χωριά Μαρούσια, Τσόρνοβο, Άρκουδοχώρι, Κουστοχώρι, Γραμματίκοβο, Δαρζήλοβο, Όσλιάνη, Γιαννάκοβο, Τσαρμορίνοβο, Επισκοπή, Κουτσούφλιανη, Διχαλεύρι, Γύμνοβο, Ξηρολείβαδο, Μέγα-Ρεύμα (Γολέμα-Ρέκα), Λευκόνερο (Μπέλα-Βόδα), Περισιόριο, Σέλια, Σκοτίνα, Ντουρμάνι, Δόλιανη, Ξηρολείβαδο, Σταριπότι, Άγιάννης, Τόπλιανη, "Ανω και Κάτω Λοζίτσι, Κότζικας, "Ανω και Κάτω Κόπανος, Νεοχώρι, Γολισιάνη, Τουρκοχώρι, Διαβόρνιτσα, Κατρανίτσα, Φραγκόσι, κ.ά. καταστράφηκαν ολοκληρωτικά και οι περισσότεροι άπό τους κατοίκους εϊτε θανατώθηκαν, εϊτε πουλήθηκαν ως δούλοι 48. Πολλά δέ άπ' αυτά δπως ή Μαρούσια, ή Σκοτίνα, το Διχαλεύρι, το Ντουρμάνι κ.ά. εξαφανίστηκαν γιά πάντα 49. Τά περισσότερα όμως έπανακατοικήθηκαν μετά άπό λίγα χρόνια, άφοϋ δόθηκε άπό τις τουρκικές αρχές γενική άμνηστεία. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 44. 'Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Θεσσαλονίκη και Μακεδονία , μία εικοσιπενταετία εν μέσω θυέλλης, θεσσαλονίκη 1996, σσ , όπου και ή παλαιότερη βιβλιογραφία. 45. Άπ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Στ', Θεσσαλονίκη 1982, σσ Φιλιππίδης, ο.π., σ Ό Φιλιππίδης (ο.π., σ. 72) αναφέρει πώς ο αριθμός των καταστραφέντων χωριών ανέρχεται στα 120, ενώ ο Π. Καρολίδης (Ιστορία 19ου αϊ, τ. Β', 'Αθήναι , σσ ) αναφέρει ότι ο αριθμός τών χωριών αυτών ανέρχεται στα 70. Σύμφωνα μέ τον κατάλογο του αρχείου του ίεροδικείου της Βέροιας (Α.Ι.Β. 20 Σεβάλ 1236), ο αριθμός τών ερειπωθέντων χωριών ανέρχεται στά 50. Στά 50 υπολογίζει τά χωριά πού καταστράφηκαν και ο Άπ. Βακαλόπουλος (ο.π., σ. 139). 'Επίσης ο Ν. Κασομούλης ( Ενθυμήματα Στρατιωτικά, Αθήνα 1939, σ. 119), αναφέρει πώς κάηκαν ολα τά χωριά του κάμπου και τών άκρωρειών της Βεροίας ως τά Βοδενά. 48. Φιλιππίδης, δ.π., σ. 72 καί Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, δ.π., σ Βλ. καί έκδοση Δήμου Βεροίας, ο.π., σ Αθανάσιος Γ. Βουδούρης, «Ή επανάσταση της Νάουσας καί της ευρύτερης περιοχής κατά τό έτος 1822» Περιοδικό τοϋ Οικουμενικού ελληνισμού 5+1, τ. 23, (Μάϊος-Ίούνιος 2005)

12 204 Αθανάσιος Γ. Βουδούρης Πίνακας 1 Πίνακας των χωριών της επαρχίας Βέροιας, βάσει της οικονομικής και πληθυσμιακής τους καταστάσεως, όπως αυτή προκύπτει από τον κώδικα τής περιοδείας του Μητροπολίτου Δανιήλ ( ;) ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΙΟΥ 1) Σέλι 2) Κόκοβα 3) Κότζκας 4) Τσιρκόβιανη 5) Τσόρνοβο 6) Τόπλιανη 7) Κάτω Λοζιτσι 8) Κάτω Κόπανος 9) Μικρογούζι 10) Μονόσπιτα 11) Γιάντσιστα 12) Σελβοχώρι 13) Μαρούσια 14) "Ανω Λοζιτσι 15) Τουρκοχώρι 16) Κουστοχώρι 17) Διαβόρνιτσα 18) Άρκουδοχώρι 19) Κομανίτσι 20) Καστανιά 21) "Ανω Κόπανος 22) Βέτζα 23) Άγια Μαρίνα 24) Διχαλεύρι ΕΣΟΔΑ (εκ τής περιοδείας) και

13 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 205 Πίνακας 2 Ό πληθυσμός των χωριών της επαρχίας Βέροιας, βάσει των εσόδων της περιηγήσεως (κατά προσέγγιση^0 ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΙΟΥ 1) Σέλι 2) Κόκοβα 3) Κότζκας 4) Τσιρκόβιανη 5) Τσόρνοβο 6) Τόπλιανη 7) Κάτω Λοζίτσι 8) Κάτω Κόπανος 9) Μικρογούζι 10) Μονόσπιτα 11)Γιάντσιστα 12) Σελβοχώρι 13) Μαρούσια 14) "Ανω Λοζιτσι 15) Τουρκοχώρι 16) Κουστοχώρι 17) Διαβόρνιτσα 18) Άρκουδοχώρι 19) Κομανίτσι 20) Καστανιά 21) "Ανω Κόπανος 22) Βέτζα 23) Άγί,α Μαρίνα 24) Διχαλεύρι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Το ποσό πού έπρεπε να καταβάλη κάθε οικογένεια για την αρχιερατική εισφορά υπολογίζεται κατά την περίοδο της αρχιερατείας τοΰ Δανιήλ, στα 18 περίπου γρόσια (περίπου το 1/6 της λίρας). Ό παραπάνω πίνακας συνετάγη με βάση αυτή τήν αναλογία.

14 SUMMARY Äthanassios G. Voudouris, The Tour of Metropolitan of Veria Daniel ( ?) at the villages of prefecture of Veria, by code of Holy Metropolis of Veria, Naousa and Kabania. Metropolitan of Veria Daniel's ( ?) tour is being known by an unpublished for the moment code of Holy Metropolis of Veria, Naousa and Kabania. Unfortunately, we don't know much about the life and the action of the Metropolitan. One of the most important points of his action is the special interest that he had shown for the awakening of the enslaved Greeks and the flourishing of education in his region. The particular tour is divided into three phases. Every village he had visited, metropolitan Daniel, performed religious ceremonies. The purpose of the tour was on one hand to gather money for his own needs and the Metropolis' which was called «Archbishopric allowance» and on the other hand was the ethnic and spiritual awakening of the believers. By this tour, we obtain important information about the economical status of bishops of Veria region in the second half of the 18th century, the economical status and the population of the region at this period, the composition of the region itself before the 1821 rebellion. It is also presented the situation of villages of Veria before and after the 1821 rebellion.

15 Ή περιοδεία τοΰ μητροπολίτου Βεροίας Δανιήλ ( ;) 207 Ö^opirİ π ΒΟΟας.ΕΔΕΣΣΑ Ι s- V r / Γ ι Γ J Ν ϊ / - Γ»ΜΟΥ» ВЕРМЮК ΟΡΟΣ *0*{фООХС р ι&χολαρ JV % «Тода Κουστοχώρ* «Κότω ЛоСтет( Σίλβσχώριο 4 w > * Kfetfo 'S ì / ΠΙΕΡΙΑ ÓPH,'i H%. 1. Χάρτης των χωριών εις τα οποία περιόδευσε ο Μητροπολίτης Βεροίας Δανιήλ ( ).

16 208 'Αθανάσιος Γ. Βουδούρης MoyAcvftcKK Bcyqpif: L S' \ χωρ. *» 0 " 4 φΰιχαλςύρ ^gja Исмт^ Κουστοχώρι * Δοβρά Α4όλχινη ΜκρογίΧίζ] ΒΕΡΜΙΟΝ ΟΡΟΣ κάτω лост ΑνωΛοβκ* #,Ράχη φ TÓTL Ξτιραλφαδο ^. ^ ίότζκας. ААЖ****<*; J TcnpKÔ^NÏVn KÖKO0Q ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ -.7 / E/k 2. Α ' φάα/? της περιοδείας τον Δανιήλ.

17 Ή περιοδεία τοϋ μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 209 Bryopirl Π θοοας.εδεσσα t «4 r ι. ι / ' ' Γ»MOOT» 4 MOVUOTV rr * s. ί J \ 1 BEPMKJN ΟΡΟΣ OXU*> gftoeomp Inert«^Ляв6рмт<га # Κάτω; Ρσχη АмшЦЖЯК^ <* *4 KiMTTÛ Τ<τ*»ο0«νη Kfttfßa ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ Χ / Ein. 3. Β ' φάση της περιοδείας τοϋ Δανιήλ.

18 210 'Αθανάσιος Γ. Βουδούρης МЕЧММЮХ Btyopiii Ι s- ч ; Ν. г / 7 " ^ - ι ί J \ Γ π pepmkjn ΝΑΟΥΣΑ ь Σκοτία Жог ζ>4*ο^6ο: *ωο -ОДОА йр Κουστοχώρι φ Κάτω Αοζίτο /V ΜΠ Μκρογουφ V <* Ας ι Ράχη ν ТффПбвНМЦ / J >«йм0а ΠΙΕΡΙΑ ÓPH -^.'ì ί Ни. 4. Γ ' φάση της περιοδείας τον Δανιήλ.

19 Ή περιοδεία τοϋ μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 211 BcyopfiBir π Bôuo^, ]т -^ΕΔΕΓΣΑ \ iftjvjtoftttk Ι «4 "4 7" Ι r - r "' **** ^ 0 ^ Γ Γ ν 1 ""** * * * т. п AptìJi ) Γ \ ^ 1 ^fc^^^tftupmqßo ^^ рермюнс 4 # 4όΛιινη J. 3ΡΟΣ Ηω Ловкм ΓΟυ^Ισχώρ^Χ. ÎT^PwteDOVWÎl y-j V Kf KftfTTcitì/ ' // i П1ЕЙАОРН ^ I Ei%. 5. Ot τρας φάσεις της περιοδείας τοϋ Δανιήλ.

20 212 'Αθανάσιος Γ. Βουδούρης ò a. s r * f #>/*- 'ΐΦτ* J^MNW ' ί ί,-ίι?*?>/* V>^ ^4г^4 l \ Ç 1. i\w% 9 ** yf******' ****» ** 0 fu * + o?ууу Ш İfy*9*^Γζ» ^ I ÎT 0 ' ^V'y/' 11 *^/**#*i ^*Äpn-ftJ ir я 0 ^ 9 л tf ι» Λ ^ ι <y # tf ^A /t* * **?** ^ъгад-ь J * fl T İ M У «V/'* ЪУ'*^1" :^4<A4* ft» I > i * t Ψ ' ^j» 11 I L / i -,* 'Vi**** Ein. 6. Tò φύλλο τον κώδικα που περιγράφει τήν περιοδεία τον Μητροπολίτον Δανιήλ.

21 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) Ή έκδοση του φύλλου Σύναξις της περιηγήσεως εις τα χωρία Λειτουργία & 'Αγιασμός Μικρογούζι Λειτουργία & Αγιασμός Αγίας Μαρίνης Λειτουργία & Αγιασμός Γιάντζιστας 02760Λειτουργία & Αγιασμός Σελβοχωρίου Λειτουργία & Αγιασμός Βέτζας 04470Λειτουργία & Αγιασμός Κάτω Κοπανάν Λειτουργία & Αγιασμός Άνω Κοπανάν Λειτουργία & Αγιασμός Μονοσπίτων Λειτουργία & Αγιασμός Τουρκοχωρίου Λειτουργία & Αγιασμός Λιαβόρνιτζαν Λειτουργία Λιχαλεύρι Λειτουργία & Αγιασμός Αρκουδοχώρι Έγκαινιασμος & Αγιασμός Τζορνόβου Λειτουργία & κοινός Αγιασμός Μαροϋσα Λειτουργία & κοινός Αγιασμός Κουστοχώρι Λειτουργία & Αγιασμός Κομανίτζι Λειτουργία & Αγιασμός Κάτω Λοζίτσι Λειτουργία Άνω Λοζίτσι Λειτουργία Κομανίτζι Λειτουργία & Αγιασμός Καστανιά Λειτουργία & Αγιασμός Τζιρκόβιανη Λειτουργία & Αγιασμός Αόλιανη Λειτουργία & Αγιασμός Κοτζκας Κόκοβας Λειτουργία & Αγιασμός Λειτουργία & Αγιασμός Σέλι Έξ ων τά 1160 γρ. έμοιράσθησαν δια μπαξίσια παιδιών, τά οποία δεν έπεράσθησαν εις τά έξοδα της περιηγήσεως -ο Πλακίδας : - Εις έξοδα της επαρχίας Βέροιας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έως 20 Ιουλίου 2015 Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια φυσικών προσώπων ή/και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ISSN 2241-1577 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΛAOΓPAΦIKOΣ-ΠOΛITIΣΤΙKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ IΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ MEΣOΛOΓΓIOY ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 3-9-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Ο ΙΑ Σ^^

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Ο ΙΑ Σ^^ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Ο ΙΑ Σ^^ Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν, Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 (ΤΕΥΧΟΣ 21) Ί Ά Χρηστός Σ. Ζάλιος, εκπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Έντιμε Υπουργέ Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη Πανιερώτατε Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. Απογραφή 190 3: Απογραφή του σαντζακιού των Σερβίων. Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ *** Δημητρίου Θεοχ. Κύρου *** Όπως είναι γνωστό, η Καβάλα και οι περιοχές που αποτελούν σήμερα τον ομώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµο Χατζηπέτρος Όνοµα Χριστόδουλος Προσωνυµία Βλάχµπεης - Χατζή Πασάς

Επώνυµο Χατζηπέτρος Όνοµα Χριστόδουλος Προσωνυµία Βλάχµπεης - Χατζή Πασάς Επώνυµο Χατζηπέτρος Όνοµα Χριστόδουλος Προσωνυµία Βλάχµπεης - Χατζή Πασάς Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Ιδιότητα Πρόκριτος, έµπορος, Φιλικός, στρατιωτικός Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΜΟΣ 1990-1991 ΕΒΔΟΜΟΣ Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Ανάτυπο) Μάχη Παίζη-Άποστολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ το παρελθόν 1 6 Βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ 1 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ 3 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας Η ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Η ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 Αμμόχωστος 2011 Στα 1573, δυο χρόνια μετά την κατάληψη της Αμμοχώστου από τους Οθωμανούς, κτίστηκε το Βαρώσι. Η ανέγερση του Βαρωσιού είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων Συνθήκη Νειγύ Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής στήλης Β: Να συνδυάσετε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος»

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» «Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» Αναλυτική καταγραφή των Ιερών Μονών ανά Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι επισκέψιμες, με ιδιαίτερο θρησκευτικό, μουσειακό και ιστορικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις

Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στις οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 110.000 υποψήφιοι. Λιγότερο από ένας

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 2η στάση 3 ΒΕΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Άφιξη περίπου... Στο Epirus Palace 5* 7ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών Τηλέφωνο: 2651 093555 0 λεπτά ΜΟΥΣΘΕΝΗ 1η στάση 15 λεπτά ΞΑΝΘΗ Αναχώρηση 07.00

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα