εμφανίζεται ο Φιλόθεος, ο όποιος υπογράφει έγγραφο του Πατριάρχη Γερασίμου 7. Επίσης κατά τό έτος 1798, σέ Πατριαρχικό καί Συνοδικό έγγραφο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εμφανίζεται ο Φιλόθεος, ο όποιος υπογράφει έγγραφο του Πατριάρχη Γερασίμου 7. Επίσης κατά τό έτος 1798, σέ Πατριαρχικό καί Συνοδικό έγγραφο"

Transcript

1 Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ( ;) ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ Στα πλαίσια της ερευνάς μου για την ιστορία των χωριών του Βερμίου ορούς, είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με αδημοσίευτο κώδικα άποκείμενο στο αρχείο της Τέρας Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και Καμπάνιας, όπου περιγράφεται ή περιοδεία τοϋ Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) στα χωριά της επισκοπικής περιφέρειας του. Ό κώδικας αυτός μοϋ παραχωρήθηκε ευγενώς με τις ευλογίες τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βέροιας, Ναούσης και Καμπάνιας κ.κ. Παντελεήμονος Καλπακίδη, άπο τον Πρωτοσύγκελο της Τέρας Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και Καμπάνιας π. Γεώργιο Χρυσοστόμου και από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Άθηναγόρα Μπίρδα, τους οποίους ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Ή περιοδεία τοϋ Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ στά χωριά της επαρχίας του 1, με σκοπό τή συγκέντρωση χρημάτων γιά τις ανάγκες της Μητροπόλεως και τήν είσπραξη τών 'Αρχιερατικών του δικαιωμάτων, καθίσταται τώρα γνωστή από αδημοσίευτο κώδικα της Τέρας Μητροπόλεως Βέροιας Ναούσης και Καμπάνιας, υπό τον τίτλο Κώδικας τον Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ, στον οποίο αναγράφονται τά χωριά στά οποία περιόδευσε, οι άγιαστικές πράξεις τις οποίες τέλεσε ο Μητροπολίτης σε κάθε ενα απ' αυτά και τά έσοδα πού συγκέντρωσε γιά τις μητροπολιτικές καί τίς προσωπικές του ανάγκες. Τό φύλλο τοϋ κώδικα πού περιγράφει τήν περιοδεία αυτή έχει τίτλο Ή σύναξις της περιηγήσεως εις τά χωρία. Ό κώδικας εΐναι άχρονολόγητος, καί αντί τοϋ Μητροπολίτου υπογράφει κάποιος Πλακίδας 2, γραμματέας προφανώς τοϋ Μητροπολίτου, γεγονός πού μας κάνει νά έχουμε ορισμένες αμφιβολίες σχετικά μέ τον Μητροπολίτη πού διενήργησε τή συγκεκριμένη περιοδεία. Έκτος άπό τήν περιοδεία αυτή, στον ϊδιο κώδικα σώζονται καί δυο ακόμη μεταγενέστερες ενθυμήσεις, οι οποίες γράφτηκαν στά τέλη τοϋ 19ου αιώνα. Γιά τό πρόσωπο καί τή δράση τοϋ Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ, δυ- 1. Μανώλης Βαλσαμίδης, Ψηφίδες, Νάουσα 2002, σ. 85 καί τοϋ ίδιου, «Ένα ξεχασμένο χωριό - Βολάδα ή Περιβολάδα», έφημ. Λαός, Περί τοϋ ονόματος Πλακίδας, βλ. 'Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία ( ), Ι.Μ.Χ.Α., θεσσαλονίκη 1982, σσ. 146, 149, καί Ν. Γ. Φιλιππίδης, Ή επανάστασις καί η καταστροφή της Νάουσας, 'Αθήναι 1881, σ. 34.

2 194 Αθανάσιος Γ. Βουδούρης στυχώς έχουν διασωθεί ελάχιστα στοιχεία. Έκ των επισκοπικών καταλόγων Βέροιας και Ναούσης, του Μητροπολίτου Βέροιας Σωφρονίου Σταμούλη, ο όποιος δημοσίευσε έναν κατάλογο πού υπήρχε σε δίπτυχο της προθέσεως του σημερινού μητροπολιτικού ναοϋ της Βέροιας, πληροφορούμαστε δτι ο Δανιήλ ανήλθε στον θρόνο της Μητροπόλεως Βέροιας τη 12η Ιουλίου του έτους 1769 όπου και παρέμεινε ως τις αρχές του , εποίμανε δηλαδή τή Μητρόπολη Βέροιας γιά τριάντα έτη. Σύμφωνα όμως μέ τον Μητροπολίτη πρ. Λήμνου Βασίλειο Άτέση, δ Δανιήλ ο Β 4, διετέλεσε Μητροπολίτης Βέροιας μεταξύ των ετών 1769 καί Κατά τό έτος 1790, ως Μητροπολίτης Βέροιας παρουσιάζεται ο Κοσμάς ο Α' 6. Κατά τό έτος 1796 ώς Μητροπολίτης Βέροιας εμφανίζεται ο Φιλόθεος, ο όποιος υπογράφει έγγραφο του Πατριάρχη Γερασίμου 7. Επίσης κατά τό έτος 1798, σέ Πατριαρχικό καί Συνοδικό έγγραφο (περί της έν Φωκίδι, Ί. Μονής Τών Γενεθλίων της Ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της επιλεγόμενης «Βερνικοβίτισσας»), τό οποίο εκδόθηκε έπί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου του Ε ', υπογράφει ώς Μητροπολίτης Βέροιας ο Μητροπολίτης Ζαχαρίας 8. Τό όνομα του Δανιήλ αναγράφεται καί σέ επίγραμμα επιτύμβιου μαρμάρινου σταυροί) του 'Αγίου Παταπίου γιά τον πρωτοσύγκελο Διονύσιο κατά τό έτος 1775, ο οποίος φυλάσσεται στή συλλογή τών παλαιών λουτρών Βέροιας 9. Ό Μητροπολίτης Δανιήλ έχαιρε της εκτιμήσεως του επισκόπου Καμπάνιας Θεοφίλου, ώς προστάτης τών γραμμάτων 10. Πολύτιμες πληροφορίες γιά τις σχέσεις του Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ μέ τον Θεόφιλο Καμπάνιας, αντλούμε μέσα από τις διασωθεΐσες επιστολές τοϋ Θεοφίλου, οι οποίες 3. Σύμφωνα μέ τον Μητροπολίτη Βέροιας Σωφρόνιο Σταμούλη, διάδοχος τοϋ Μητρο - πολίτου Δανιήλ ήταν ο Χρύσανθος, ο όποιος ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο τής Βέροιας τον Φεβρουάριο τοϋ Όποτε ο Δανιήλ διετέλεσε Μητροπολίτης Βέροιας εϊτε μέχρι τον'ιανουάριο τοϋ 1799, εϊτε μέχρι τα τέλη τοϋ Βλ. Σωφρόνιος "Αν. Σταμούλης, «Συμβολή εις τον κατάλογον τών επισκόπων Βέροιας καί Ναούσης», Έπετηρίς Μεσαιωνικού 'Αρχείου 12 (1962) Ό Μητροπολίτης Βέροιας Δανιήλ ο Α' διετέλεσε Μητροπολίτης Βέροιας μεταξύ τών ετών Βλ. Γεώργιος Χ. Χιονίδης, Ιστορία τής Βέροιας, τ. Β', θεσσαλονίκη 1970, σ Βασιλείου Γ. Άτέση Μητροπολίτου πρ. Αήμνου, «Επισκοπικοί κατάλογοι τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, απ' αρχής μέχρι σήμερον», Εκκλησιαστικός Φάρος 56 (1974) Β. Μυστακίδης, Θεοφίλου Καμπάνιας έργα καί ήμέραι. Άνέκδοται επιστολαί, 'Αθήνα 1929, σ Β. Μυστακίδης, «Περί τών εν Αϊνω σχολείων», Λελτίον της Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος 2 (1885) Γεώργιος Κυριαζής, «Πατριαρχικόν Συνοδικόν Γράμμα», Ιερός Σύνδεσμος 280 ( ) Θ. Παπαζώτος, Ή Βέροια καί οι ναοί της (11ος-18ος αι.), 'Αθήνα 1994, σ Σ. Εύστρατιάδης, «Ό Καμπάνιας Θεόφιλος», Ηπειρωτικά Χρονικά 2 (1927) 54-99,

3 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 195 φυλάσσονται στη Μονή Βλατάδων Θεσσαλονίκης (κώδικας 66) καί τίς όποιες δημοσίευσε ο Γ. Στογιόγλου 11. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους των δύο επισκόπων ήταν ή μέριμνα για τήν ανάπτυξη της παιδείας στις επαρχίες τους 12. Με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Δανιήλ, θεσπίστηκε επίσης το Κουτί των έλεημοσυνών, στον Ιερό Ναό του 'Αγίου 'Αντωνίου Βέροιας, για τήν οικονομική ενίσχυση των πιστών πού είχαν ανάγκη 13. Ό Δανιήλ έλαβε μέρος στην επαναστατική κίνηση τών Ελλήνων ( ), επιχειρώντας να αφυπνίσει τους Έλληνες ραγιάδες της Μητροπόλεως του καί της ευρύτερης περιοχής. Αυτό προκύπτει από δυο γράμματα πού έστειλε προς τον υποκινητή της επαναστάσεως στή Βόρεια Ελλάδα καί τήν Ήπειρο γιατρό Λουδοβίκο ή Λουΐζη Σωτήρη. Προς τά τέλη του ιη ' αιώνος καί στις αρχές του ιθ ', είχαν πλέον δημιουργηθεί στην περιοχή της κεντροδυτικής Μακεδονίας οι κατάλληλες συνθήκες για τήν οργάνωση καί τήν εκκίνηση του απελευθερωτικού αγώνα τών Ελλήνων. Ό Δανιήλ συνεργάστηκε επίσης καί μέ τους γειτνιάζοντες Μητροπολίτες καί επισκόπους, γιά τήν οργάνωση του απελευθερωτικού αγώνα 14. "Υστερα από συνεννόηση του μέ τον Μητροπολίτη Βοδενών Μελέτιο καί τους επισκόπους Καμπάνιας, Πλαταμώνος, Σερβίων, Κοζάνης, Πέτρας καί Κίτρους, πραγματοποίησε δύο συγκεντρώσεις στή Νάουσα καί αργότερα στην Κοζάνη, όπου έλαβαν μέρος πρόκριτοι καί οπλαρχηγοί τών γύρω περιοχών, καί αποφάσισαν τή συγκρότηση 24 ετοιμοπόλεμων στρατιωτικών σωμάτων γιά τίς ανάγκες του αγώνα, τά οποία ο Μητροπολίτης ονομάζει συνθηματικά ώς «κοφίνια», τους στρατιώτες ώς «μελίσσια» καί τους οπλαρχηγούς ώς «μελισσουργούς» 15. Κατά τά τελευταία χρόνια της 'Αρχιερατείας του είχε τήν ατυχία νά ζήσει τίς επιδρομές του Άλή-Πασα τών Ιωαννίνων εναντίον της Ναούσης, ή οποία τελικώς συνθηκολόγησε καί υποτάχθηκε σ' αυτόν 16. Πιθανότατα ο Δανιήλ ήταν ο Αρχιερέας πού έτέλεσε τήν πάνδημη νεκρώσιμη ακολουθία του ήρωϊκοϋ Ναουσαίου Δελή-Δήμου, ο οποίος δόλοι 1. Γ. Στογιόγλου, «Ή εκπαιδευτική δραστηριότητα τών Ναουσαίων», Νάουσα 19ος-20ός αιώνας, Νάουσα 1999, σσ Στογιόγλου, cur., σ Παντελεήμονος Καλπακίδη Μητροπολίτου Βέροιας Ναούσης καί Καμπάνιας, Ιστορία καί προσφορά του Ίεροϋ Ναοϋ Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βέροιας, Βέροια 2004, σ Δημήτριος Α. Παπάζης, Ιστορία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βέροιας, Βέροια 1995, σ Γεώργιος Χ. Χιονίδης, Συνοπτική ιστορία τής Βέροιας, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 27 (στο έξης: Χιονίδης, Συνοπτική ιστορία τής Βέροιας). Βλ. καί Ίωάν. Κ. Βασδραβέλλης, Ιστορικό αρχείο Βέροιας, εκλογαί, Θεσσαλονίκη 1942, σσ , καί 'Έκδοση Δήμου Βέροιας, Βέροια, Βέροια 1986, σσ Ευστάθιος Ι. Στουγιαννάκης - Δ. Πλαταρίδης, Ιστορία τής πόλεως Ναούσης, Θεσσαλονίκη 1993, σσ Φιλιππίδης, ο.π., σ. 72 Θωμάς Γαβριηλίδης, Τά πάθη τής Νάουσας στο δημοτικό τραγούδι καί ή Μακρινίτσα, Βέροια 2004, σσ. 5-6.

4 196 Αθανάσιος Γ. Βουδούρης φονήθηκε δολίως από άνδρες του Άλή-Πασα 17. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ο εκάστοτε επίσκοπος κάλυπτε τις προσωπικές και μητροπολιτικές του οικονομικές ανάγκες, από τις εισφορές των ενοριών της επαρχίας του. Ή 'Αρχιερατική εισφορά την οποία απέδιδαν οι κάτοικοι της περιφέρειας προς τον Μητροπολίτη καί τον επίσκοπο, καταβαλλόταν μία φορά τον χρόνο, εφάπαξ ή σέ δόσεις 18.Έκ των εσόδων αυτών ένα μέρος αναλογούσε στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί τά υπόλοιπα χρήματα εξυπηρετούσαν τίς ανάγκες της Μητροπόλεως καί τοϋ επισκόπου. Κάθε επισκοπή ήταν επίσης υποχρεωμένη νά στέλνη κάθε χρόνο καί κάποιο χρηματικό ποσό προς τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, τό οποίο ονομαζόταν Πατριαρχική επιχορήγηση καί προοριζόταν γιά τίς ανάγκες τοϋ Πατριαρχείου καί αργότερα (μετά τό 1844) τή συντήρηση της Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης. Έκ τών εισφορών αυτών, ορισμένα χρήματα έπανέρχονταν στις διάφορες επισκοπές καί Μητροπόλεις, μέ τή μορφή επιχορηγήσεων γιά τή λειτουργία σχολείων καί κοινωφελών ιδρυμάτων. Τό ποσό τής αρχιερατικής εισφοράς καθοριζόταν βάση τών «στεφάνων» κάθε επαρχίας ή οικισμοί), δηλαδή βάση τών οικογενειών πού είχαν καταγραφεί σέ κάθε οικισμό τής επαρχίας 19. Πολλές φορές τό θέμα τών αρχιερατικών επιχορηγήσεων απετέλεσε αιτία προκλήσεως τριβών, μεταξύ τών αρχιερέων καί του ποιμνίου τους. Ή φτώχεια, ή βαριά φορολογία πού επέβαλε ή Πύλη στους υπηκόους της, καθώς καί πολλοί ακόμη αστάθμητοι παράγοντες όπως οι καταστροφές τών αγροτικών καλλιεργειών καί οι ληστρικές επιδρομές, δέν επέτρεπαν τους κατοίκους τής επαρχίας νά είναι πάντοτε συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον επίσκοπο. Κατά συνέπεια καί ο εκάστοτε επίσκοπος πολλές φορές αδυνατούσε νά καλύψει τίς δικές του οικονομικές υποχρεώσεις, μέ αποτέλεσμα συχνά νά δανείζεται χρήματα από διάφορα άτομα 20. Τό ζήτημα τής οικονομικής ενίσχυσης τών αρχιερέων τελικώς ρυθμίστηκε μέ τό Τανζιμάτ 1856 καί τους Γενικούς Κανονισμούς τοϋ 1862, οι οποίοι όριζαν τή δημιουργία επαρχιακών συμβουλίων σέ κάθε Καζά, στά όποια μετείχε υποχρεωτικά ο τοπικός ιεράρχης, δύο άζάδες από κάθε θρήσκευμα, ο καϊμα- 17. Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, ο.π., σ Κ. Βακαλόπουλος, Επίτομη Ιστορία Μακεδονίας-Τονρκοκρατία, Θεσσαλονίκη 1988, σ Το ποσό πού έπρεπε να καταβάλει κάθε οικογένεια για την αρχιερατική εισφορά υπολογίζεται κατά την περίοδο τής αρχιερατείας τοϋ Δανιήλ, στα 18 περίπου γρόσια (περίπου το 1/6 τής λίρας). Σύμφωνα μέ λογαριασμούς του Αρχείου Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατά τό έτος 1867 σέ κάθε «στέφανο» αναλογούσαν 33 γρόσια καί 7 παράδες, δηλαδή περίπου τό 1/5 τής λίρας. Βλ. Μιχ. Ν. Φαργκάνης, Ή επαρχία Κίτρους - Στα τέλη τοϋ 19ου καί στίς αρχές τοϋ 20οϋ αιώνα, θεσσαλονίκη 2001, σ Φαργκάνης, ο.π., σσ

5 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 197 κάμης, ο γραμματέας και ο Μάλ-Μουδίρης (έπαρχος). Θεσμοθετήθηκε, τα έσοδα των 'Αρχιερέων να αναλαμβάνονται στο εξής από τις κοινότητες και ορίστηκε 'Αρχιερατική επιχορήγηση προς τον επίσκοπο ή μητροπολίτη κάθε επαρχίας, ή οποία θα καταβαλλόταν ώς ελέχθη μία φορά τον χρόνο, εφάπαξ ή σε δόσεις. Τό ζήτημα της αρχιερατικής έπιχορηγήσεως ρυθμίστηκε καί από τους τρεις κανονισμούς τής Ελληνικής κοινότητας Βέροιας, κατά τά έτη 1892, 1903 καί Μέρος των χρημάτων αυτών προοριζόταν γιά τους φόρους τοϋ επισκόπου προς τις προϊστάμενες αρχές, ενώ τά υπόλοιπα χρήματα θά κάλυπταν τις μητροπολιτικές καί προσωπικές ανάγκες τοϋ εκάστοτε επισκόπου 22. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τή μορφολογία τής επαρχίας Βέροιας καί τις δυσκολίες μετακινήσεως πού επικρατούσαν τήν εποχή εκείνη, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα δτι πιθανότατα ή περιοδεία αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι πιθανότητες πραγματοποιήσεως τής περιοδείας κατά τον πρώτο χρόνο τής αρχιερατείας τοϋ Δανιήλ εΐναι λίγες, αν λάβουμε υπ' όψιν δτι ο Δανιήλ κατέστη Μητροπολίτης Βέροιας τή 12η 'Ιουλίου τοϋ Πιθανότατα ή περιοδεία συντελέστηκε μετά από τό έτος 1770, λόγω τοϋ γεγονότος δτι ο Μητροπολίτης δέν έπισκεύθηκε τό χωριό Δοβρά, τό οποίο καταστράφηκε περί τό Σκοπός τής περιοδείας αυτής, ήταν αφ' ενός ή συγκέντρωση χρημάτων γιά τις ανάγκες τής Μητροπόλεως καί αφ' ετέρου λόγοι ποιμαντικοί. Επίσης ο Μητροπολίτης Δανιήλ περιοδεύοντας στά χωριά τής επαρχίας του, συνέβαλε καί στην πνευματική αφύπνιση τών υπόδουλων Ελλήνων, προετοιμάζοντας τό έδαφος γιά τήν έναρξη τοϋ απελευθερωτικού αγώνα 24. 'Ασφαλώς ο Μητροπολίτης συνοδευόταν από κληρικούς καί λαϊκούς, προφανώς δέ καί από ένοπλη φρουρά, προκειμένου νά εξασφαλίσει τήν προστασία τοϋ ιδίου καί τών χρημάτων πού μετέφερε, από ληστρικές επιθέσεις, φαινόμενο σύνηθες γιά τήν εποχή εκείνη 25. 'Από τήν περιοδεία αυτή εξαιρέθηκαν γιά άγνωστους λόγους, αρκετά από τά χωριά τής επαρχίας Βέροιας. Ό Μητροπολίτης επισκέφθηκε προφανώς τά μεγαλύτερα μόνο χωριά τής περιοχής, στά όποια πιθανότατα μετέβησαν καί οι κάτοικοι τών πέριξ μικρότερων χωριών καί οικισμών. Τό μοναδικό χωριό πού επισκέφθηκε στά Πιερία ορη ήταν ή Κόκοβα (Πολυδένδρι). Ή περιοδεία τοϋ Δανιήλ χωρίζεται σέ τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση 21. Γεώργιος Χ. Χιονίδης, «Τρεις κανονισμοί της ελληνικής κοινότητας Βέροιας κατά τα τέλη της τουρκοκρατίας», Μακεδόνικα 10 (1970) , 116, Βακαλόπουλος, δ.π., σ Δ. Α. Παπάζης, Ή ιερά Μονή Παναγίας τής Κονκονμητριώτισσας ή επονομαζόμενη Λοβρά, Βέροια 1999, σ Χιονίδης, Συνοπτική ιστορία τής Βέροιας, 6ж., σ Ν. θ. Μπατσαράς, Γιαγκούλας, κλεφτουριά καί λήσταρχοι στά Πιέρια ( ), Βέροια 1999.

6 198 Αθανάσιος Γ. Βουδούρης της, επισκέφθηκε τα χωριά του κάμπου Μικρογούζι (Μακροχώρι), Άγια Μαρίνα, Γιάντσιστα ("Αγιος Γεώργιος), Σελβοχώριον (Ζερβοχώρι), Βέτζα (Άγγελοχώρι), Κάτω Κόπανο (Χαρίεσσα), "Ανω Κοπανό, Μονόσπιτα, Τουρκοχώρι (Πατρίδα), Διαβόρνιτσα (Τρίλοφος) και συγκέντρωσε το ποσό των γροσιών, εκ τών οποίων αφαιρουμένων τών εξόδων, απέμειναν γρόσια. Στη δεύτερη φάση επισκέφθηκε τά ορεινά χωριά Διχαλεύρι, Άρκουδοχώρι, Τσόρνοβο (Φυτειά), Μαρούσια, Κουστοχώρι, Κομανίτσι (Κομνήνειο), Κάτω Λοζίτσι, Άνω Λοζίτσι, Καστανιά καί συγκέντρωσε το ποσό τών γροσιών. Στην τρίτη φάση της περιοδείας του επισκέφθηκε τά ορεινά επίσης χωριά Τσιρκόβιανη, Τόπλιανη (Γεωργιανοί), Κότζκα, Κόκοβα (Πολυδένδρι), Σέλι καί συγκέντρωσε το ποσό τών γροσιών, εκ τών οποίων, αφαιρουμένων τών εξόδων, απέμειναν γρόσια. Τό γενικό σύνολο τών εσόδων καί τών τριών φάσεων της περιοδείας ανέρχεται στις γρόσια, εκ τών οποίων τά έμοιράσθησαν δια μπαξίσια παιδιών 26, τά οποία δέν έπεράσθησαν εις τά έξοδα της περιηγήσεως. Άπ' τό γενικό σύνολο αφαιρούνται επίσης καί γρόσια, ως έξοδα της επαρχίας Βέροιας. Κατά την περιοδεία αύτη ο Δανιήλ επισκέφθηκε καί ίερούργησε στα προμνημονευθέντα χωριά άπό μία μόνο φορά, εκτός άπό τό χωριό Κομανίτσι (Κομνήνειο), τό οποίο επισκέφθηκε δυο φορές κατά τή δεύτερη φάση της περιοδείας του καί έτέλεσε σ' αυτό τή μεν πρώτη φορά λειτουργία καί αγιασμό, τή δέ δεύτερη μόνο λειτουργία. Στά περισσότερα από τά χωριά πού επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Δανιήλ, τελοϋσε λειτουργία καί αγιασμό. Εξαιρούνται τά χωριά Διχαλεύρι καί Άνω Λοζίτσι, στά οποία τελέσθηκε μόνο λειτουργία, ενώ στά χωριά Μαρούσια καί Κουστοχώρι, ο κώδικας αναφέρει πώς τελέσθηκε μαζί με τή λειτουργία καί κοινός αγιασμός, σε αντίθεση με τά υπόλοιπα χωριά, γιά τά όποια αναφέρεται πώς μαζί μέ τή λειτουργία τελέστηκε καί αγιασμός. Εξαίρεση αποτελεί επίσης τό χωριό Τσόρνοβο (Φυτειά), στο οποίο εκτός άπό τή λειτουργία καί τον αγιασμό, τελέσθηκε καί έγκαινιασμός, εγκαίνια δηλαδή ίεροϋ ναοϋ. Πιθανότατα πρόκειται γιά τά εγκαίνια τοϋ ιεροϋ ναού Αγίου Αθανασίου Τσορνόβου (Φυτείας). Ό μεταβυζαντινός ιερός ναός τοϋ Αγίου Αθανασίου αποτελεί ένα από τά σπουδαιότερα, άπό ιστορικής απόψεως, σωζόμενα μνημεία της Φυτείας. Επίσης ο ιερός αυτός ναός, αποτελεί καί ένα άπό τά ελάχιστα ακέραια σωζόμενα μεταβυζαντινά μνημεία τοϋ Βερμίου όρους, δεδομένου ότι οι περισσότεροι ναοί μαζί μέ τά χωριά τοϋ Βερμίου πού συμμετείχαν στην επανάσταση της Ναούσης, καταστράφηκαν ολοκληρωτικά κατά τό έτος Δυστυχώς μας είναι άγνωστος ο ακριβής χρόνος κτίσεως τοϋ μεταβυζαντινοϋ 26. Προφανώς πρόκειται για τα έξοδα της συνοδείας τοϋ Μητροπολίτου. 27. Βασδραβέλλης, Ιστορικό αρχείο Βέροιας, εκλογαί, ож, σσ

7 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 199 αύτοϋ ναού του Άγιου 'Αθανασίου. Ώς terminus ante quem για την ανέγερση του ναοϋ θα μπορούσε να τεθεί το έτος 1763, χρονολογία κατά την οποία έγινε Μητροπολίτης Βέροιας ο εκ Φαρσάλων Δωρόθεος, επί των ήμερων του οποίου έγινε ή αγιογράφηση τοϋ ναοϋ. Τα εγκαίνια του ναοϋ πιθανότατα τελέσθηκαν από τον διάδοχο τοϋ Δωροθέου Δανιήλ, μεταξύ των ετών 1769 και Σύμφωνα μέ τήν αρχαιολόγο Άγαθονίκη Τσιλιπάκου, ο ναός τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου ανοικοδομήθηκε στις αρχές τοϋ 18ου αιώνα, πάνω σέ ερείπια παλαιότερου ναοϋ 28. Ό ναός αυτός δυστυχώς σήμερα έχει καταστραφεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Σώζεται μόνο τό ιερό και ένα μικρό μέρος τοϋ κυρίως Ναοϋ. Τό υπόλοιπο τμήμα του κατεδαφίστηκε κατά τή δεκαετία τοϋ 1930 από τους ίδιους τους χωριανούς, προκειμένου στή θέση του νά χτιστεί καινούργιος ναός 29. Ή οικονομική και πληθυσμιακή κατάσταση των χωριών της επαρχίας Βέροιας, βάσει των εσόδων της περιοδείας τοϋ Δανιήλ Έκ τών χωριών τοϋ κάμπου, τά όποια επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Δανιήλ στην πρώτη φάση τής περιοδείας του, ισχυρότερο οικονομικά και μεγαλύτερο πληθυσμιακά, φαίνεται πώς ήταν τό χωριό Κάτω Κόπανος (Χαρίεσσα), ακολουθούν τό Μικρογούζι (Μακροχώρι), τά Μονόσπιτα, ή Γιάντσιστα ("Αγ. Γεώργιος), τό Σελβοχώρι (Ζερβοχώρι), τό Τουρκοχώρι (Πατρίδα), ή Διαβόρνιτσα (Τρίλοφος), ο "Ανω Κόπανος, ή Βέτζα (Άγγελοχώρι) καί ή 'Αγία Μαρίνα. Έκ τών ορεινών χωριών τοϋ Βερμίου, τά όποια επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Δανιήλ στή δεύτερη φάση τής περιοδείας του, ισχυρότερο οικονομικά καί μεγαλύτερο πληθυσμιακά ήταν τό χωριό Τσόρνοβο (Φυτειά). Ακολουθούν τά χωριά Κάτω Λοζίτσι, Άνω Λοζίτσι μαζί μέ τή Μαρούσια, τό Κουστοχώρι, τό Άρκουδοχώρι μαζί μέ τήν Καστανιά καί τό Κομανίτσι (Κομνήνειο) καί τό Διχαλέβρι (ή Διχαλεύρι). Έκ τών ορεινών χωριών τής τρίτης περιοδείας τοϋ Δανιήλ, ισχυρότερο οικονομικά καί μεγαλύτερο πληθυσμιακά ήταν τό χωριό Σέλι. "Ακολουθούν τά χωριά Κόκοβα (Πολυδένδρι), Κότζκας, Τσιρκόβγιανη καί Τόπλιανη (Γεωργιανοί). Ή κατάσταση τών χωριών τής επαρχίας Βέροιας πριν από τήν επανάσταση τον 1822 καί ή τύχη τους μετά απ' αυτή Λείψανα αρχαίων εγκαταστάσεων σέ πολλά άπό τά χωριά τοϋ Βερμίου 28. Άγαθονίκη Τσιλιπάκου, «ΟΙ ναοί (τής Βέροιας) και οι τοιχογραφίες τους», Ερατεινή Ημαθία, Βέροια 2004, σσ Δημήτριος Γκαλίτσιος, Ή Φυτειά, συνέντευξη (στο αρχείο μου).

8 200 Αθανάσιος Γ. Βουδούρης ορούς και της επαρχίας Βέροιας, μαρτυρούν την ύπαρξη αγροτικών οικισμών, γεγονός πού αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο της μεγάλης αγροτικής αναπτύξεως και της πυκνής κατοικήσεως της χώρας της Βέροιας καθ' όλη την αρχαιότητα 30. 'Αρκετά από τα χωριά της επαρχίας Βέροιας καί Ναούσης, κτίστηκαν ή αναπτύχθηκαν κατά τα πρώτα χρόνια της τουρκικής κυριαρχίας στον ελλαδικό χώρο, οπότε ο υπόδουλος ελληνισμός εγκαταλείπει τις πεδινές περιοχές καί τα αστικά κέντρα, αναζητώντας κατοικία σέ ορεινές περιοχές, προκειμένου νά αποφύγει τήν άμεση δεσποτική εξουσία του κατακτητή 31. Μέσα στον ελλαδικό χώρο οι πεδινές περιοχές, τά χωριά καί οι κωμοπόλεις εγκαταλείπονται καί ερημώνονται. Οι ελληνικοί πληθυσμοί βρήκαν καταφύγιο στις ελεύθερες ή ακόμη καί στις φραγκοκρατούμενες χώρες καθώς καί στους ορεινούς όγκους του Βερμίου, του Γράμμου, του Όλύμπου καί του Πηλίου 32. Ό φόβος τής αιχμαλωσίας, τής δολοφονίας καί τής άτιμώσεως έτρεψε τους κατοίκους τής Βέροιας καί κυρίως τών χωριών τής περιοχής της στά γειτονικά όρη καί στά δάση τών βουνών, αλλά καί τής πεδιάδος Βέροιας, τά οποία υπήρχαν ως πρόσφατα 33. Στά ορεινά αυτά γεωγραφικά τμήματα, στά νέα χωριά καί τις κωμοπόλεις πού κτίζονταν στις υπώρειες τών βουνών, ο Ελληνισμός αντιμετώπιζε νέες συνθήκες ζωής. Τό πρόβλημα τής επιβιώσεως θεωρούνταν ή βασικότερη απασχόληση του. Κατά τήν παραμονή τους στά ορεινά καί απρόσιτα μέρη, οι Έλληνες αντιμετώπιζαν τεράστιες δυσκολίες. Ή λιτή διαβίωση τους υπέβαλε σέ ποικίλες στερήσεις. Ή ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας έγινε ο κύριος πόρος τής διατροφής τους. Οι συνεχείς αυτές μετακινήσεις προς τά ορεινά, εΐχαν ώς συνέπεια τήν αραίωση τών ελληνικών πληθυσμών τών πεδιάδων καί τήν πυκνοκατοίκησή τους από τους Τούρκους, γεγονός πού εΐχε ώς αποτέλεσμα τή δημιουργία νέων συνθηκών διαβιώσεως γιά τους υποταγμένους καί τή σημαντική αλλοίωση τής εθνολογικής συνθέσεως τής Μακεδονίας. Ωστόσο τά βουνά απετέλεσαν γιά τους Έλληνες τή μοναδική πηγή σωτηρίας κατά τήν Τουρκοκρατία καί εκεί στάθηκε δυνατό νά αναπτύξουν τους ένοπλους αντιστασιακούς πυρήνες, πού σύντομα άρχισαν νά οργανώνονται, γιά νά στραφούν κατά του Τούρκου δυνάστη. Στον βορειοδυτικό μακεδόνικο χώρο, πού τό έδαφος του θεωρείται ιδιαίτερα πρόσφορο γιά τήν απαλλαγή του χριστιανικού στοιχείου από τον αβάσταχτο ζυγό, συσσωρεύτηκαν μεγάλες μάζες Ελλήνων, οι οποίες αγωνίζονταν νά διατηρήσουν 30. Λ. Γουναρόπουλος - Β. Μ. Χατζόπουλος, Επιγραφές κάτω Μακεδονίας, επιγραφές Βέροιας, τ. Α', 'Αθήνα 1998, σ Κατ. Μαρμαρά, Τριπόταμος το ποτάμι της Βέροιας. Λιανοβρόχι και Μαρούσια, Βέροια 1996, σσ Κ. Α. Βακαλόπουλος, Νεοελληνική Ιστορία ( ), Θεσσαλονίκη 1999, σ Γεώργιος Χ. Χιονίοης, Ιστορία τής Βέροιας, τόμ. Β ', δ.π., σ. 68.

9 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 201 την εθνική συνείδηση τους. Παρά τίς αλλεπάλληλες επιδρομές καί λεηλασίες αλβανικών καί ελληνικών ληστρικών συμμοριών, άλλα καί τίς καταπιέσεις τών τουρκικών στρατιωτικών αρχών, το ελληνικό στοιχείο κατόρθωσε να επιβιώσει στους ορεινούς όγκους καί να αναπτύξει νέες μορφές πολιτικής καί οικονομικής δραστηριότητας 34. Πολλά από αυτά τα χωριά σύντομα αναπτύχθηκαν καί έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη της περιοχής, σέ πολιτικό καί στρατιωτικό επίπεδο. Στις αρχές του 19ου αιώνα, σημαντικότερα από αυτά ήταν τό Σέλι μέ 800 οικογένειες, ή Σκοτίνα μέ 120 οικογένειες, ή Μαρούσια μέ 70 οικογένειες, το Τσόρνοβο μέ 65 οικογένειες, το Άρκουδοχώρι, το Διχαλεύρι, ή Διαβόρνιτσα, το Χωροπάνι (Στενήμαχος), τα Μονόσπιτα, "Ανω καί Κάτω Κόπανος, ή Γιάντσιστα, τό Ζερβοχώρι, οι δυο Βέστιτσες καί το Γκολισιάνι (Γυμνοχώρι) 35. Οι κάτοικοι τών χωριών Μαρούσιας, Σελίου, Σκοτίνας, Τσορνόβου, Άρκουδοχωρίου, Διαβορνίτσης, Διχαλευρίου καί Χωροπανίου, ομιλούσαν τήν ελληνική γλώσσα, ορισμένοι δέ εκ τών κατοίκων τών χωριών αυτών γνώριζαν καί τήν τουρκική 36, εν αντιθέσει μέ τους κατοίκους τών άλλων χωριών της ευρύτερης περιοχής, στα οποία όμιλείτο ή λεγόμενη «σλαυομακεδονική», έκτος από τό χωριό Κουτσούφλιανη οπού όμιλείτο ή έλληνοβλαχική. Τα προμνημονευθέντα χωριά βρίσκονταν σέ στενή σχέση (κυρίως εμπορική) καί επικοινωνία μέ τή Νάουσα, χωρίς όμως νά έρχονται συχνά σέ σχέσεις έπιγαμίας. Τά περισσότερα προϊόντα τους τά διέθεταν στή Νάουσα καί άπό εκεί πολλά άπ' αυτά μεταφέρονταν καί σέ άλλες αγορές της Ελλάδος καί του εξωτερικού. Οι Σελιώτες διενεργούσαν εμπόριο βαμβακερών καί μεταξωτών υφασμάτων, ενώ οι Σκοτινιώτες ασχολούνταν κυρίως μέ τά λαναροποιΐα καί διακρίνονταν γιά τή λιτότητα, τήν εγκράτεια καί τήν οικονομία τους. Οι κάτοικοι τών χωριών Τσορνόβου, Άρκουδοχωρίου καί Μαρούσιας, ασχολούνταν κυρίως μέ τήν κτηνοτροφία, τήν υλοτομία (ξυλική οικοδομών, καύσεως καί εργαλείων γεωργικών, υφαντικών κ.ά.), τήν άνθρακοποιΐα καί τή γεωργία. Οι κάτοικοι τών χωριών τού κάμπου, τά όποια ως επί τό πλείστον ήταν ιδιοκτησία τών Τούρκων μπέηδων, εργάζονταν στά χωράφια τών κυρίων τους Βακαλόπουλος, Νεοελληνική ιστορία ( ), шг., σσ Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, δ.π., σ Συλλογή Παλαιτύπων 'Αθανασίου Βουδούρη, όπως προκύπτει από μία ενθύμηση πού σώζεται σέ ένα παλαίτυπο βιβλίο της Φυτείας (Τσορνόβου), ορισμένοι από τους κατοίκους τού χωριού ομιλούσαν παράλληλα μέ τήν ελληνική καί τήν τουρκική γλώσσα. Στο έν λόγφ παλαίτυπο βιβλίο ( Μουσικον εγκόλπιον, Αλεξ. Θ. Φωκαέως, Θεσσαλονίκη 1879), σώζεται μία ενθύμηση ή οποία καταλαμβάνει μία ολόκληρη σελίδα, γραμμένη «τουρκιστί δι' ελληνικών χαρακτήρων», όπως συμβαίνει καί στην καραμανλίδικη γραφή. 37. Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, cur., σσ Βλ. καί Ά. Χ. Χαρίσης, Αεύκωμα Ίστορικο-λαογραφικο υλικό του Τριλόφου Ημαθίας, Βέροια 2001, σσ

10 202 Αθανάσιος Γ. Βουδούρης Ή πολιτική και οικονομική κατάσταση πολλών από τά χωριά της επαρχίας Βέροιας και Ναούσης λαμβάνει νέα μορφή, ύστερα από τήν αύξηση της επικυριαρχίας του Άλη-Πασα των Ιωαννίνων ως τον Άξιο ποταμό. Ό Άλής ήδη από το 1804, ασκούσε τήν εξουσία Γενικού Έπόπτου των Δερβενιών επί της Ηπείρου, της Νοτίου Αλβανίας, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας επιχορήγηση από τους Καζάδες Βέροιας και Ναούσης ως Βαλής της Ρούμελης. 'Από τή Βέροια ελάμβανε το ποσό των γροσιών και από τή Νάουσα το ποσό των γροσιών. Ό Άλής από το 1804 ώς το 1820, κατείχε τα τσιφλίκια της περιφέρειας Βέροιας καί Ναούσης, Μικρογούζι, Αγία Μαρίνα, Νησί, Μικρό καί Μεγάλο Άλαμπόρι, Τουρκοχώρι, Διαβόρνιτσα, Κρεββατά, Άμμο, Λυκοβίστα, Τριχοβίτσα, Γιάντσιστα, Χωροπάνι, Άνω καί Κάτω Κοπανό, Βέστιτσα, Μονόσπιτα καί Νεοχώρι, τα οποία ήταν υποχρεωμένα να καταβάλουν στον Άλή ετήσιο φόρο 38. Προς τα τέλη τοϋ ιη ' αιώνος καί στις αρχές τοϋ ιθ ', είχαν πλέον δημιουργηθεί στην περιοχή της κεντροδυτικής Μακεδονίας οι κατάλληλες συνθήκες για τήν οργάνωση καί τήν εκκίνηση του απελευθερωτικού αγώνα τών Ελλήνων. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ετοιμοπόλεμα τμήματα ανταρτών καί να τά ενισχύσουν με όπλα καί πυρομαχικά 39. Προς τήν κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν τά μέγιστα οι απλοί άνθρωποι της υπαίθρου. Οι κάτοικοι τών χωριών Άνω καί Κάτω Κόπανου, Γιάντσιστας, Βέστιτσας (Βέτζας), Ζερβοχωρίου καί άλλων χωριών του κάμπου, στρατολογήθηκαν από τον Αργύριο Καραμπατάκη καί τον Τσέρνο-Πέτρη. Οι κάτοικοι τών χωριών Διχαλευρίου, Άρκουδοχωρίου, Τσορνόβου, Μαρούσιας καί Σκοτίνας, έλαβαν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα υπό τήν αρχηγία του Δημητρίου (Τσάμη) Καρατάσου. Επίσης οι κάτοικοι τών υπολοίπων χωριών πλαισίωσαν διάφορα επαναστατικά σώματα 40. Λόγω της γενίκευσης της επαναστάσεως στην περιοχή καί της αδυναμίας της τοπικής τουρκικής φρουράς νά τήν καταστείλει, εξεστράτευσε εναντίον τών επαναστατών της περιοχής ο Τούρκος Στρατάρχης Έμπού-Λουμπούτ Πασάς μέ μεγάλη στρατιωτική δύναμη 41. Σύντομα πάνω από Τούρκοι πολιόρκησαν τή Νάουσα 42, ή οποία πέφτει τελικά ύστερα από τις ήρωϊκές μάχες τών κατοίκων της, τον Απρίλιο τοϋ Ή πόλη κυριολεκτικά 38. Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, α jr. σσ 'Αθανάσιος θ. Μαρμαράς, 'Απομνημονεύματα, (στο αρχείο μου). 40. Στουγιαννάκης -Πλαταρίδης, 6.jr., σ Γεώργιος Χ. Χιονίδης, «Τα γεγονότα εις τήν περιοχήν Ναούσης-Βεροίας κατά τήν επα - νάσταση τοϋ 1822», Μακεδόνικα 8 (1968) (στο εξής: Χιονίδης, «Τα γεγονότα του 1822»). 42. Χιονίδης, «Τα γεγονότα τον 1822», ο.π., σσ Γεώργιος Χ. Χιονίδης, «Νέα στοιχεία για τήν χρονολόγηση τοϋ "χαλασμοί)" της Νάουσας και τών Μοναστηριών στα 1822», Μακεδόνικα 21 (1981)

11 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 203 καταστρέφεται και όσοι κατόρθωσαν να γλυτώσουν τον θάνατο οδηγούνται στις φυλακές και στα σκλαβοπάζαρα της Θεσσαλονίκης, όπου τους περιμένουν φρικτά βασανιστήρια 44. Ή καταστροφική μανία των Τούρκων δέν σταμάτησε μέ τήν ισοπέδωση της Ναούσης, αλλά επεκτάθηκε και στά γύρω χωριά 45, οχι μόνο σέ όσα συμμετείχαν στον αγώνα, αλλά σέ όλα τά χωριά της επαρχίας Βέροιας και Ναούσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Φιλιππίδης 46. Τά περισσότερα άπό τά χωριά και τους συνοικισμούς της επαρχίας Βέροιας και Ναούσης, έγιναν παρανάλωμα του πυρός 47. Τά χωριά Μαρούσια, Τσόρνοβο, Άρκουδοχώρι, Κουστοχώρι, Γραμματίκοβο, Δαρζήλοβο, Όσλιάνη, Γιαννάκοβο, Τσαρμορίνοβο, Επισκοπή, Κουτσούφλιανη, Διχαλεύρι, Γύμνοβο, Ξηρολείβαδο, Μέγα-Ρεύμα (Γολέμα-Ρέκα), Λευκόνερο (Μπέλα-Βόδα), Περισιόριο, Σέλια, Σκοτίνα, Ντουρμάνι, Δόλιανη, Ξηρολείβαδο, Σταριπότι, Άγιάννης, Τόπλιανη, "Ανω και Κάτω Λοζίτσι, Κότζικας, "Ανω και Κάτω Κόπανος, Νεοχώρι, Γολισιάνη, Τουρκοχώρι, Διαβόρνιτσα, Κατρανίτσα, Φραγκόσι, κ.ά. καταστράφηκαν ολοκληρωτικά και οι περισσότεροι άπό τους κατοίκους εϊτε θανατώθηκαν, εϊτε πουλήθηκαν ως δούλοι 48. Πολλά δέ άπ' αυτά δπως ή Μαρούσια, ή Σκοτίνα, το Διχαλεύρι, το Ντουρμάνι κ.ά. εξαφανίστηκαν γιά πάντα 49. Τά περισσότερα όμως έπανακατοικήθηκαν μετά άπό λίγα χρόνια, άφοϋ δόθηκε άπό τις τουρκικές αρχές γενική άμνηστεία. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 44. 'Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Θεσσαλονίκη και Μακεδονία , μία εικοσιπενταετία εν μέσω θυέλλης, θεσσαλονίκη 1996, σσ , όπου και ή παλαιότερη βιβλιογραφία. 45. Άπ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Στ', Θεσσαλονίκη 1982, σσ Φιλιππίδης, ο.π., σ Ό Φιλιππίδης (ο.π., σ. 72) αναφέρει πώς ο αριθμός των καταστραφέντων χωριών ανέρχεται στα 120, ενώ ο Π. Καρολίδης (Ιστορία 19ου αϊ, τ. Β', 'Αθήναι , σσ ) αναφέρει ότι ο αριθμός τών χωριών αυτών ανέρχεται στα 70. Σύμφωνα μέ τον κατάλογο του αρχείου του ίεροδικείου της Βέροιας (Α.Ι.Β. 20 Σεβάλ 1236), ο αριθμός τών ερειπωθέντων χωριών ανέρχεται στά 50. Στά 50 υπολογίζει τά χωριά πού καταστράφηκαν και ο Άπ. Βακαλόπουλος (ο.π., σ. 139). 'Επίσης ο Ν. Κασομούλης ( Ενθυμήματα Στρατιωτικά, Αθήνα 1939, σ. 119), αναφέρει πώς κάηκαν ολα τά χωριά του κάμπου και τών άκρωρειών της Βεροίας ως τά Βοδενά. 48. Φιλιππίδης, δ.π., σ. 72 καί Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, δ.π., σ Βλ. καί έκδοση Δήμου Βεροίας, ο.π., σ Αθανάσιος Γ. Βουδούρης, «Ή επανάσταση της Νάουσας καί της ευρύτερης περιοχής κατά τό έτος 1822» Περιοδικό τοϋ Οικουμενικού ελληνισμού 5+1, τ. 23, (Μάϊος-Ίούνιος 2005)

12 204 Αθανάσιος Γ. Βουδούρης Πίνακας 1 Πίνακας των χωριών της επαρχίας Βέροιας, βάσει της οικονομικής και πληθυσμιακής τους καταστάσεως, όπως αυτή προκύπτει από τον κώδικα τής περιοδείας του Μητροπολίτου Δανιήλ ( ;) ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΙΟΥ 1) Σέλι 2) Κόκοβα 3) Κότζκας 4) Τσιρκόβιανη 5) Τσόρνοβο 6) Τόπλιανη 7) Κάτω Λοζιτσι 8) Κάτω Κόπανος 9) Μικρογούζι 10) Μονόσπιτα 11) Γιάντσιστα 12) Σελβοχώρι 13) Μαρούσια 14) "Ανω Λοζιτσι 15) Τουρκοχώρι 16) Κουστοχώρι 17) Διαβόρνιτσα 18) Άρκουδοχώρι 19) Κομανίτσι 20) Καστανιά 21) "Ανω Κόπανος 22) Βέτζα 23) Άγια Μαρίνα 24) Διχαλεύρι ΕΣΟΔΑ (εκ τής περιοδείας) και

13 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 205 Πίνακας 2 Ό πληθυσμός των χωριών της επαρχίας Βέροιας, βάσει των εσόδων της περιηγήσεως (κατά προσέγγιση^0 ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΙΟΥ 1) Σέλι 2) Κόκοβα 3) Κότζκας 4) Τσιρκόβιανη 5) Τσόρνοβο 6) Τόπλιανη 7) Κάτω Λοζίτσι 8) Κάτω Κόπανος 9) Μικρογούζι 10) Μονόσπιτα 11)Γιάντσιστα 12) Σελβοχώρι 13) Μαρούσια 14) "Ανω Λοζιτσι 15) Τουρκοχώρι 16) Κουστοχώρι 17) Διαβόρνιτσα 18) Άρκουδοχώρι 19) Κομανίτσι 20) Καστανιά 21) "Ανω Κόπανος 22) Βέτζα 23) Άγί,α Μαρίνα 24) Διχαλεύρι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Το ποσό πού έπρεπε να καταβάλη κάθε οικογένεια για την αρχιερατική εισφορά υπολογίζεται κατά την περίοδο της αρχιερατείας τοΰ Δανιήλ, στα 18 περίπου γρόσια (περίπου το 1/6 της λίρας). Ό παραπάνω πίνακας συνετάγη με βάση αυτή τήν αναλογία.

14 SUMMARY Äthanassios G. Voudouris, The Tour of Metropolitan of Veria Daniel ( ?) at the villages of prefecture of Veria, by code of Holy Metropolis of Veria, Naousa and Kabania. Metropolitan of Veria Daniel's ( ?) tour is being known by an unpublished for the moment code of Holy Metropolis of Veria, Naousa and Kabania. Unfortunately, we don't know much about the life and the action of the Metropolitan. One of the most important points of his action is the special interest that he had shown for the awakening of the enslaved Greeks and the flourishing of education in his region. The particular tour is divided into three phases. Every village he had visited, metropolitan Daniel, performed religious ceremonies. The purpose of the tour was on one hand to gather money for his own needs and the Metropolis' which was called «Archbishopric allowance» and on the other hand was the ethnic and spiritual awakening of the believers. By this tour, we obtain important information about the economical status of bishops of Veria region in the second half of the 18th century, the economical status and the population of the region at this period, the composition of the region itself before the 1821 rebellion. It is also presented the situation of villages of Veria before and after the 1821 rebellion.

15 Ή περιοδεία τοΰ μητροπολίτου Βεροίας Δανιήλ ( ;) 207 Ö^opirİ π ΒΟΟας.ΕΔΕΣΣΑ Ι s- V r / Γ ι Γ J Ν ϊ / - Γ»ΜΟΥ» ВЕРМЮК ΟΡΟΣ *0*{фООХС р ι&χολαρ JV % «Тода Κουστοχώρ* «Κότω ЛоСтет( Σίλβσχώριο 4 w > * Kfetfo 'S ì / ΠΙΕΡΙΑ ÓPH,'i H%. 1. Χάρτης των χωριών εις τα οποία περιόδευσε ο Μητροπολίτης Βεροίας Δανιήλ ( ).

16 208 'Αθανάσιος Γ. Βουδούρης MoyAcvftcKK Bcyqpif: L S' \ χωρ. *» 0 " 4 φΰιχαλςύρ ^gja Исмт^ Κουστοχώρι * Δοβρά Α4όλχινη ΜκρογίΧίζ] ΒΕΡΜΙΟΝ ΟΡΟΣ κάτω лост ΑνωΛοβκ* #,Ράχη φ TÓTL Ξτιραλφαδο ^. ^ ίότζκας. ААЖ****<*; J TcnpKÔ^NÏVn KÖKO0Q ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ -.7 / E/k 2. Α ' φάα/? της περιοδείας τον Δανιήλ.

17 Ή περιοδεία τοϋ μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 209 Bryopirl Π θοοας.εδεσσα t «4 r ι. ι / ' ' Γ»MOOT» 4 MOVUOTV rr * s. ί J \ 1 BEPMKJN ΟΡΟΣ OXU*> gftoeomp Inert«^Ляв6рмт<га # Κάτω; Ρσχη АмшЦЖЯК^ <* *4 KiMTTÛ Τ<τ*»ο0«νη Kfttfßa ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ Χ / Ein. 3. Β ' φάση της περιοδείας τοϋ Δανιήλ.

18 210 'Αθανάσιος Γ. Βουδούρης МЕЧММЮХ Btyopiii Ι s- ч ; Ν. г / 7 " ^ - ι ί J \ Γ π pepmkjn ΝΑΟΥΣΑ ь Σκοτία Жог ζ>4*ο^6ο: *ωο -ОДОА йр Κουστοχώρι φ Κάτω Αοζίτο /V ΜΠ Μκρογουφ V <* Ας ι Ράχη ν ТффПбвНМЦ / J >«йм0а ΠΙΕΡΙΑ ÓPH -^.'ì ί Ни. 4. Γ ' φάση της περιοδείας τον Δανιήλ.

19 Ή περιοδεία τοϋ μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) 211 BcyopfiBir π Bôuo^, ]т -^ΕΔΕΓΣΑ \ iftjvjtoftttk Ι «4 "4 7" Ι r - r "' **** ^ 0 ^ Γ Γ ν 1 ""** * * * т. п AptìJi ) Γ \ ^ 1 ^fc^^^tftupmqßo ^^ рермюнс 4 # 4όΛιινη J. 3ΡΟΣ Ηω Ловкм ΓΟυ^Ισχώρ^Χ. ÎT^PwteDOVWÎl y-j V Kf KftfTTcitì/ ' // i П1ЕЙАОРН ^ I Ei%. 5. Ot τρας φάσεις της περιοδείας τοϋ Δανιήλ.

20 212 'Αθανάσιος Γ. Βουδούρης ò a. s r * f #>/*- 'ΐΦτ* J^MNW ' ί ί,-ίι?*?>/* V>^ ^4г^4 l \ Ç 1. i\w% 9 ** yf******' ****» ** 0 fu * + o?ууу Ш İfy*9*^Γζ» ^ I ÎT 0 ' ^V'y/' 11 *^/**#*i ^*Äpn-ftJ ir я 0 ^ 9 л tf ι» Λ ^ ι <y # tf ^A /t* * **?** ^ъгад-ь J * fl T İ M У «V/'* ЪУ'*^1" :^4<A4* ft» I > i * t Ψ ' ^j» 11 I L / i -,* 'Vi**** Ein. 6. Tò φύλλο τον κώδικα που περιγράφει τήν περιοδεία τον Μητροπολίτον Δανιήλ.

21 Ή περιοδεία του μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ;) Ή έκδοση του φύλλου Σύναξις της περιηγήσεως εις τα χωρία Λειτουργία & 'Αγιασμός Μικρογούζι Λειτουργία & Αγιασμός Αγίας Μαρίνης Λειτουργία & Αγιασμός Γιάντζιστας 02760Λειτουργία & Αγιασμός Σελβοχωρίου Λειτουργία & Αγιασμός Βέτζας 04470Λειτουργία & Αγιασμός Κάτω Κοπανάν Λειτουργία & Αγιασμός Άνω Κοπανάν Λειτουργία & Αγιασμός Μονοσπίτων Λειτουργία & Αγιασμός Τουρκοχωρίου Λειτουργία & Αγιασμός Λιαβόρνιτζαν Λειτουργία Λιχαλεύρι Λειτουργία & Αγιασμός Αρκουδοχώρι Έγκαινιασμος & Αγιασμός Τζορνόβου Λειτουργία & κοινός Αγιασμός Μαροϋσα Λειτουργία & κοινός Αγιασμός Κουστοχώρι Λειτουργία & Αγιασμός Κομανίτζι Λειτουργία & Αγιασμός Κάτω Λοζίτσι Λειτουργία Άνω Λοζίτσι Λειτουργία Κομανίτζι Λειτουργία & Αγιασμός Καστανιά Λειτουργία & Αγιασμός Τζιρκόβιανη Λειτουργία & Αγιασμός Αόλιανη Λειτουργία & Αγιασμός Κοτζκας Κόκοβας Λειτουργία & Αγιασμός Λειτουργία & Αγιασμός Σέλι Έξ ων τά 1160 γρ. έμοιράσθησαν δια μπαξίσια παιδιών, τά οποία δεν έπεράσθησαν εις τά έξοδα της περιηγήσεως -ο Πλακίδας : - Εις έξοδα της επαρχίας Βέροιας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έως 20 Ιουλίου 2015 Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια φυσικών προσώπων ή/και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

5η.Ω ε2μ Ε1Γ ε4μ Ε3Γ ε6μ Ε5Γ ηµ.σχ. Τρικάλων, ηµ.σχ. Λιανοβεργίου-Άραχου

5η.Ω ε2μ Ε1Γ ε4μ Ε3Γ ε6μ Ε5Γ ηµ.σχ. Τρικάλων, ηµ.σχ. Λιανοβεργίου-Άραχου ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:ΣΤΑΜΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ ηµ.σχ. Αγκαθιάς, ηµ.σχ. Νησίου, ηµ.σχ. Καβάσιλας Τµήµα 2ο Τµήµα 3ο Τµήµα 4ο Τµήµα 5ο Τµήµα 6ο 4-Σεπ 1η.Ω Ε1Γ ε2μ Ε3Γ ε4μ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ISSN 2241-1577 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Tαχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Ελένη Νικολαϊδου-Τσατίρη

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

απ' αυτούς συνέχισαν να δρουν και μετά την κήρυξη του εμφυλίου πολέμου.

απ' αυτούς συνέχισαν να δρουν και μετά την κήρυξη του εμφυλίου πολέμου. Υπόμνημα του ΔΣΕ προς την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ, με ημερομηνία 14/3/1947 Το υπόμνημα καταγράφει στοιχεία για την τρομοκρατία σε 16 νομούς της Ελλάδας και για το χρονικό διάστημα από το 1945 (μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Ιστορικό Τα Μετέωρα αποτελούν, μετά το Άγιο Ορος, το μεγαλύτερο και με συνεχή παρουσία από την εποχή της εγκατάστασης των πρώτων ασκητών μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου 19 Μαΐου ημέρα μνήμης Στο πανέμορφο βουνό της Μακεδονίας Βέρμιο, στη καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς στη Βέροια, ανακαλύπτεις με συγκίνηση, ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου Τμήμα: Β 2 Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Γιάννης Περιβολάρης Χριστίνα Μπενάκη Γιώργος Ρέτσας Στέλλα Φάσο Μαρία Τάλο Παναγιώτης Παναγιώτου Μαρία Σταμέλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του»

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Άφυτες, καμπυλωτές βουνοκορφές Και μέσα στα πέτρινα κύματα Στο δίπτυχο αγριάδας και ερημιάς Η Σιάτιστα. Οι Σιατιστινοί αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ Το Ασβεστοχώρι Σελ.2 Το Ασβεστοχώρι βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο 400 μέτρων, χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες δύο λόφων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΚΟΧΩΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1878

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΚΟΧΩΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1878 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΚΟΧΩΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1878 Στα 1875 η επισκοπή Κίτρους είχε έδρα τον Κολινδρό Πιερίας, όταν διορίσθηκε Επίσκοπός της ο Νικόλαος Λούσης. Στα όριά της περιλαμβάνονταν και τα Μελικοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Επώνυµο Όνοµα Τίτλος Υπογραφή Γκόζιας Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Υπογραφές αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεων, ΙΕΕΕ, Αθήνα 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ηµογραφικά στοιχεία της Επαρχίας Γορτυνίας, του ήµου Ελευσίνος, της Κοινότητας Βεληµαχίου και της ευρύτερης περιοχής από το 1815

ηµογραφικά στοιχεία της Επαρχίας Γορτυνίας, του ήµου Ελευσίνος, της Κοινότητας Βεληµαχίου και της ευρύτερης περιοχής από το 1815 ηµογραφικά στοιχεία της Επαρχίας Γορτυνίας, του ήµου Ελευσίνος, της Κοινότητας Βεληµαχίου και της ευρύτερης περιοχής από το 1815 Το.Σ. του συλλόγου των Βεληµαχιτών Αρκαδίας παρουσιάζει στους συµπατριώτες

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη: Πέρα Σισλί - Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου: Ακολουθία των Αγίων Παθών 17:00 - Ι. Ν. Εισοδίων της Παναγίας Σταυροδρομίου:

Μεγάλη Πέμπτη: Πέρα Σισλί - Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου: Ακολουθία των Αγίων Παθών 17:00 - Ι. Ν. Εισοδίων της Παναγίας Σταυροδρομίου: Μεγάλη Πέμπτη: Φάτιχ Φανάρι - Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός : Ακολουθία Όρθρου, Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου 8:00 Ακολουθία των Αγίων Παθών 17:30 - Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μουχλίου: - Ι. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ)

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ) Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 1. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) 1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει την περίθαλψη των προσφύγων την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τοπικής ιστορίας, προσφέροντας που με μεγάλο ενδιαφέρον αποφάσισαν να ενισχύσουν οικονομικά την έκδοση του παρόντος αφιερώματος.

τοπικής ιστορίας, προσφέροντας που με μεγάλο ενδιαφέρον αποφάσισαν να ενισχύσουν οικονομικά την έκδοση του παρόντος αφιερώματος. Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ν. Η Μ Α Θ Ι Α Σ Τρίμηνη έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - Μ ΑΡΤΙΟΣ 2010 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 3-9-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Φιλική Εταιρεία Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά µέλη Οδησσός 14 Σεπτεµβρίου 1814 Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Σφραγίδα οργάνου Σφραγίδα της Μυστικής Αρχής Σφραγίδες Ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Τζουμέρκα. ένας τόπος με μακραίωνη ιστορία και ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική. Χρήστος Χασιάκος Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων

Κεντρικά Τζουμέρκα. ένας τόπος με μακραίωνη ιστορία και ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική. Χρήστος Χασιάκος Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Κεντρικά Τζουμέρκα ένας τόπος με μακραίωνη ιστορία και ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική Χρήστος Χασιάκος Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Αφροδίτη Μπασιούκα Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΜSc Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη  συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 [Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου] ΕΩΣ 30 π.χ. [κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους, ξεκινά η περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας]

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει.

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει. Πέντε χιλιόμετρα από τα στενά των Τεμπών, ανηφορίζοντας κανείς μπορεί να δει να ξεπροβάλουν τα Αμπελάκια Λάρισας, η Ιστορική Κοινότητα των Αμπελακίων όπως έχει επικρατήσει. Βρίσκεται στους πρόποδες του

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Αγιασμός στην υπό ανέγερση Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Ιλίου

Δελτίο Τύπου Αγιασμός στην υπό ανέγερση Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δελτίο Τύπου Αγιασμός στην υπό ανέγερση Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Ιλίου Με τις ευλογίες του Μακαριώτατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ

ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ το Σύλλογο Σερβιωτών Αλεξάνδρειας και Περιχώρων «Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ» για την τιμητική πρόσκλησή του να είμαι ο κύριος ομιλητής της σημερινής εκδήλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Το «Βατερλό»της ΑΤΕ * Ενώ χρωστούσε 800.000 ευρώ του επιδικάστηκε επιστροφή 150.000 ευρώ!!! Μπορεί στη συνείδηση των αγροτών και γενικότερα των πολιτών να επικρατεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στην κεντρική εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο απονεμήθηκε σε επτά αστυνομικούς μετάλλιο «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στην κεντρική εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο απονεμήθηκε σε επτά αστυνομικούς μετάλλιο «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας» 20-10-2016:Παρουσία στον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου και την κεντρική εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, του Γενικού Γραμματέα κ. Φιλιππάκου. Αθήνα, 20

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ» ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: Σχολικό βιβλίο, σελ. 92, «Από τα αντιβενιχελικά κόμματα πιο διαλλακτικό.» και σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα