ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ο.Τ.Δ. ΑΛΙΕΙΑΣ): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (Κωδικός Πρόσκλησης: 2/2015) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών ΜΕΤΡΟ 4.1: Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Δράση 4.1.1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Κατηγορία Πράξεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Βαθμολογία Βαρύτητα Αιτιολόγηση Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 25 Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα άνω των 3 ετών σε τομείς σχετικούς με τη προτεινόμενη επένδυση 0 ή 3 Βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη επιτηδεύματος, καταστατικό Α1 Χαρακτηριστικά του φορέα Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα από 1 έως 3 έτη σε τομείς σχετικούς με τη προτεινόμενη επένδυση Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το αντικείμενο 0 ή 2 0 ή 1 6 Βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη επιτηδεύματος, καταστατικό Βεβαίωση πιστοποιημένου ΚΕΚ, αντίγραφα τίτλων σπουδών Καμία αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα σε τομείς σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση 0 Α2 Λοιπά χαρακτηριστικά του φορέα Ο φορέας της επένδυσης διαμένει μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης 0 ή 3 4 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, στοιχεία τελευταίας τριετίας (φορολογικές δηλώσεις, λογαριασμοί ΔΕΗ, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, εγγραφές τέκνων σε σχολεία της 1ης και 2ης βαθμίδας εκπαίδευσης κλπ), καταστατικό ή άλλο στοιχείο απόδειξης έδρας επιχείρησης

3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 3 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας. Ο φορέας της επένδυσης είναι νέος-α 40 (φυσικό πρόσωπο) ή είναι εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό τους νέοι 40 ετών 0 ή 3 4 Ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ο φορέας της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή είναι γυναικείος συνεταιρισμός, ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό τους γυναίκες 0 ή 3 4 Ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού Α3 Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων Ο φορέας της επένδυσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής εξ' ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια 0 ή 3 7 Αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής: Βεβαιώσεις καταθέσεων στο όνομα του φυσικού προσώπου ή (όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) στο όνομα της εταιρείας Μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι στο όνομα του φυσικού προσώπου ή (όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) στο όνομα της εταιρείας Για εταιρείες μπορεί επίσης να γίνουν δεκτά: - Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα για πρόθεση αύξησης μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής του έργου, ή /και - o ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης ή φορολογική δήλωση τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, από τα οποία να προκύπτει κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συμμετοχή. Για τις υπό σύσταση εταιρείες, η ίδια συμμετοχή με βάση όλα τα ανωτέρω αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους.

4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 4 Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει μέρος της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με δάνειο Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει όλη την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή με δάνειο 0 ή 2 0 ή 1 Αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής (όπως τα ανωτέρω) και βεβαίωση τράπεζας που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του υποψηφίου Βεβαίωση τράπεζας που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του υποψηφίου Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 35 Πλήρης και ορθή περιγραφή, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση πλήρους εικόνας του επενδυτικού σχεδίου και του τρόπου υλοποίησής του 0 ή 3 Β1 Πληρότητα περιγραφής πρότασης Ελλιπής περιγραφή που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην αξιολόγησή του 0 ή 2 6 Φάκελος υποψηφιότητας, σχέδια, μελέτες, προσφορές Ελλιπής περιγραφή που δημιουργεί πρόβλημα στην αξιολόγησή του 0 100*(αιτούμενος εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 5 0 ή 3 Β2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 5 < 100*(αιτούμενος εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 10 0 ή 2 10 < 100*(αιτούμενος εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 30 0 ή 1 8 Σχέδια, αναλυτική προμέτρηση εργασιών και αναλυτικός προϋπολογισμός 100*(αιτούμενος εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος > 30 0 Β3 Προοπτικές κερδοφορίας Υψηλή κερδοφορία της πράξης (συνολική κερδοφορία πενταετίας > 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης) Μέση κερδοφορία της πράξης (10% < συνολική κερδοφορία πενταετίας < 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης) 0 ή 3 0 ή 2 5 Μελέτη βιωσιμότητας του φακέλου υποψηφιότητας του υποψήφιου

5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 5 Χαμηλή κερδοφορία της πράξης (συνολική κερδοφορία πενταετίας < 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης) 0 Β4 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος της επένδυσης και το μέγεθος της πράξης Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης της πράξης 0 ή ή 3 4 Φάκελος υποψηφιότητας Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, αδειών και των άλλων απαιτούμενων διαδικασιών 0 ή 3 Εγκεκριμένες μελέτες, άδειες Β5 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε μέρος των απαιτούμενων μελετών και αδειών Ο φορέας της επένδυσης υπέβαλε αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές για την έγκριση των απαιτούμενων μελετών και την έκδοση αδειών 0 ή 2 0 ή 1 8 Δεν αναμένεται να επηρεάσουν την υλοποίηση της πράξης Ενδέχεται να επηρεάσουν την υλοποίηση της πράξης Ο φορέας της επένδυσης δεν υπέβαλε εγκεκριμένες μελέτες και άδειες σε καμία αρμόδια υπηρεσία 0 Επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της πράξης Γ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 40 Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 0 ή 3 1,5 Γ1 Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα παραχθούν Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα 0 ή 3 1,5 0 ή 3 1,5 Φάκελος υποψηφιότητας 'Ύπαρξη υποδομών/διαρρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας 0 ή 3 1,5 Γ2 Συμβολή στη τοπική ανάπτυξη Συμβολή της πρότασης στους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος 0 ή 3 2 Φάκελος υποψηφιότητας, συμφωνητικά συνεργασίας, κλπ

6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 6 Συμβολή της πρότασης στη κάλυψη των αναγκών της περιοχής χωροθέτησης Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών, πόρων και προϊόντων 0 ή ή 3 2 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 0 ή 3 2 Δημιουργία άνω των 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης 0 ή 3 Γ3 Συμβολή στην απασχόληση Δημιουργία 2 έως 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης ή διατήρηση άνω των 3 ισοδυνάμων θέσεων απασχόλησης Δημιουργία έως 1 νέας ετήσιας ισοδύναμης θέσης απασχόλησης ή διατήρηση μέχρι 3 ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης 0 ή 2 0 ή 1 6 Καταστάσεις ΙΚΑ και δηλούμενες θέσεις στον φάκελο υποψηφιότητας Δεν δημιουργούνται ούτε διατηρούνται νέες θέσεις απασχόλησης 0 Γ4 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος Χρήση ΑΠΕ για τις ενεργειακές ανάγκες της επένδυσης, Πρόβλεψη σχετικού συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας, Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, Πρόβλεψη σχετικού συστήματος εξοικονόμησης νερού, Πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, EMAS) 0 ή 3 8 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης, προσφορές / τεχνικά στοιχεία, συμφωνητικά, κλπ. Πληροί 3 έως 4 από τα ανωτέρω κριτήρια 0 ή 2 Πληροί 1 έως 2 από τα ανωτέρω κριτήρια 0 ή 1

7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 7 Δεν πληροί κανένα 0 Γ5 Συμμετοχή σε δίκτυα Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και συμμετοχή στο Δίκτυο - Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας 0 ή 1 ή 2 6 Φάκελος υποψηφιότητας Γ6 Συμβολή στην αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Συμβολή της επένδυσης στην αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 0 ή 1 ή 2 6 Φάκελος υποψηφιότητας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΣΒΚ) 100 Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης 0 ή 5 Δ1 Δευτερογενής τομέας Ενίσχυση επιχειρήσεων δραστηριοτήτων οικοτεχνίαςχειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας 0 ή 20 Αφορά την Ομάδα Πράξεων Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση 0 ή 20 Αφορά την Ομάδα Πράξεων Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης 0 ή 5 Δ2 Επενδύσεις στον τουρισμό Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία 0 ή 20 Αφορά την Ομάδα Πράξεων

8 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 8 Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισμού) Ενίσχυση επιχειρήσεων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής 0 ή 20 Αφορά την Ομάδα Πράξεων ή 5 Αφορά την Ομάδα Πράξεων ή 15 Αφορά την Ομάδα Πράξεων Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης 0 ή 5 Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας Ενίσχυση επιχειρήσεων για την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανόμενου και του λιανικού εμπορίου 0 ή 20 Αφορά την Ομάδα Πράξεων Δ3 Τομέας παροχής υπηρεσιών 0 ή 15 Αφορά την Ομάδα Πράξεων ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΒ)

9 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών ΜΕΤΡΟ 4.1: Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Δράση 4.1.1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Κατηγορία Πράξεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Βαθμολογία Βαρύτητα Αιτιολόγηση Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 25 Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα άνω των 3 ετών σε τομείς σχετικούς με τη προτεινόμενη επένδυση 0 ή 3 Βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη επιτηδεύματος, καταστατικό Α1 Χαρακτηριστικά του φορέα Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα από 1 έως 3 έτη σε τομείς σχετικούς με τη προτεινόμενη επένδυση Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το αντικείμενο 0 ή 2 0 ή 1 6 Βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη επιτηδεύματος, καταστατικό Βεβαίωση πιστοποιημένου ΚΕΚ, αντίγραφα τίτλων σπουδών Καμία αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα σε τομείς σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση 0 Α2 Λοιπά χαρακτηριστικά του φορέα Ο φορέας της επένδυσης διαμένει μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης 0 ή 3 4 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, στοιχεία τελευταίας τριετίας (φορολογικές δηλώσεις, λογαριασμοί ΔΕΗ, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, εγγραφές τέκνων σε σχολεία της 1ης και 2ης βαθμίδας εκπαίδευσης κλπ), καταστατικό ή άλλο στοιχείο απόδειξης έδρας επιχείρησης

10 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 10 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας. Ο φορέας της επένδυσης είναι νέος-α 40 (φυσικό πρόσωπο) ή είναι εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό τους νέοι 40 ετών Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ο φορέας της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή είναι γυναικείος συνεταιρισμός, ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό τους γυναίκες 0 ή 3 4 Ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού 0 ή 3 4 Ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού Α3 Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων Ο φορέας της επένδυσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής εξ' ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια 0 ή 3 7 Αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής: Βεβαιώσεις καταθέσεων στο όνομα του φυσικού προσώπου ή (όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) στο όνομα της εταιρείας Μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι στο όνομα του φυσικού προσώπου ή (όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) στο όνομα της εταιρείας Για εταιρείες μπορεί επίσης να γίνουν δεκτά: - Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα για πρόθεση αύξησης μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής του έργου, ή/και - o ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης ή φορολογική δήλωση τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, από τα οποία να προκύπτει κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συμμετοχή. Για τις υπό σύσταση εταιρείες, η ίδια συμμετοχή με βάση όλα τα ανωτέρω αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους.

11 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 11 Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει μέρος της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με δάνειο Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει όλη την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή με δάνειο 0 ή 2 0 ή 1 Αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής (όπως τα ανωτέρω) και βεβαίωση τράπεζας που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του υποψηφίου Βεβαίωση τράπεζας που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του υποψηφίου Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 35 Β1 Πληρότητα περιγραφής πρότασης Πλήρης και ορθή περιγραφή, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση πλήρους εικόνας του επενδυτικού σχεδίου και του τρόπου υλοποίησής του Ελλιπής περιγραφή που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην αξιολόγησή του 0 ή 3 0 ή 2 6 Φάκελος υποψηφιότητας, σχέδια, μελέτες, προσφορές Ελλιπής περιγραφή που δημιουργεί πρόβλημα στην αξιολόγησή του 0 100*(αιτούμενος εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 5 0 ή 3 Β2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 5 < 100*(αιτούμενος εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 10 0 ή 2 10 < 100*(αιτούμενος εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 30 0 ή 1 8 Σχέδια, αναλυτική προμέτρηση εργασιών και αναλυτικός προϋπολογισμός 100*(αιτούμενος εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος > 30 0 Β3 Προοπτικές κερδοφορίας Υψηλή κερδοφορία της πράξης (συνολική κερδοφορία πενταετίας > 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης) Μέση κερδοφορία της πράξης (10% < συνολική κερδοφορία πενταετίας < 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης) 0 ή 3 0 ή 2 7 Μελέτη βιωσιμότητας του φακέλου υποψηφιότητας του υποψήφιου

12 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 12 Χαμηλή κερδοφορία της πράξης (συνολική κερδοφορία πενταετίας < 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης) 0 Β4 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος της επένδυσης και το μέγεθος της πράξης Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης της πράξης 0 ή ή 3 3 Φάκελος υποψηφιότητας Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, αδειών και των άλλων απαιτούμενων διαδικασιών 0 ή 3 Εγκεκριμένες μελέτες, άδειες Β5 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε μέρος των απαιτούμενων μελετών και αδειών Ο φορέας της επένδυσης υπέβαλε αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές για την έγκριση των απαιτούμενων μελετών και την έκδοση αδειών 0 ή 2 0 ή 1 8 Δεν αναμένεται να επηρεάσουν την υλοποίηση της πράξης Ενδέχεται να επηρεάσουν την υλοποίηση της πράξης Ο φορέας της επένδυσης δεν υπέβαλε εγκεκριμένες μελέτες και άδειες σε καμία αρμόδια υπηρεσία 0 Επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της πράξης Γ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 40 Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 0 ή 3 1,5 Γ1 Ανταγωνιστικότητα και ποϊότητα των προιόντων ή των υπηρεσιών που θα παραχθούν Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα 0 ή 3 1,5 0 ή 3 1,5 Φάκελος υποψηφιότητας 'Ύπαρξη υποδομών/διαρρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας 0 ή 3 1,5 Γ2 Συμβολή στη τοπική ανάπτυξη Συμβολή της πρότασης στους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος 0 ή 3 2 Φάκελος υποψηφιότητας, συμφωνητικά συνεργασίας, κλπ

13 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 13 Συμβολή της πρότασης στη κάλυψη των αναγκών της περιοχής χωροθέτησης Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών, πόρων και προϊόντων 0 ή ή 3 2 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 0 ή 3 2 Δημιουργία άνω των 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης 0 ή 3 Γ3 Συμβολή στην απασχόληση Δημιουργία 2 έως 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης ή διατήρηση άνω των 3 ισοδυνάμων θέσεων απασχόλησης Δημιουργία έως 1 νέας ετήσιας ισοδύναμης θέσης απασχόλησης ή διατήρηση μέχρι 3 ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης 0 ή 2 0 ή 1 6 Καταστάσεις ΙΚΑ και δηλούμενες θέσεις στον φάκελο υποψηφιότητας Δεν δημιουργούνται ούτε διατηρούνται νέες θέσεις απασχόλησης 0 Γ4 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος Χρήση ΑΠΕ για τις ενεργειακές ανάγκες της επένδυσης, Πρόβλεψη σχετικού συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας, Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, Πρόβλεψη σχετικού συστήματος εξοικονόμησης νερού, Πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, EMAS) 0 ή 3 8 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης, προσφορές/ τεχνικά στοιχεία, συμφωνητικά, κλπ. Πληροί 3 έως 4 από τα ανωτέρω κριτήρια 0 ή 2 Πληροί 1 έως 2 από τα ανωτέρω κριτήρια 0 ή 1

14 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 14 Δεν πληροί κανένα 0 Γ5 Συμμετοχή σε δίκτυα Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και συμμετοχή στο Δίκτυο - Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας 0 ή 1 ή 2 6 Φάκελος υποψηφιότητας Γ6 Συμβολή στην αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Συμβολή της επένδυσης στην αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 0 ή 1 ή 2 6 Φάκελος υποψηφιότητας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΣΒΚ) 100 Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης 0 ή 5 Δ1 Δευτερογενής τομέας Ενίσχυση επιχειρήσεων δραστηριοτήτων οικοτεχνίαςχειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας 0 ή 20 Αφορά την Ομάδα Πράξεων Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση 0 ή 20 Αφορά την Ομάδα Πράξεων Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης 0 ή 5 Δ2 Επενδύσεις στον τουρισμό Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία 0 ή 20 Αφορά την Ομάδα Πράξεων

15 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 15 Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισμού) Ενίσχυση επιχειρήσεων εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής 0 ή 20 Αφορά την Ομάδα Πράξεων ή 5 Αφορά την Ομάδα Πράξεων ή 15 Αφορά την Ομάδα Πράξεων Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης 0 ή 5 Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας 0 ή 20 Αφορά την Ομάδα Πράξεων Δ3 Τομέας παροχής υπηρεσιών Ενίσχυση επιχειρήσεων για την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανόμενου και του λιανικού εμπορίου Ενίσχυση εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος εκτός των όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κλπ) 0 ή 15 Αφορά την Ομάδα Πράξεων Δ4 0 ή 20 Αφορά την Ομάδα Πράξεων ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΒ)

16 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 16 Ανάλυση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Στη συνέχεια παρατίθενται διευκρινίσεις σε σχέση με τον τρόπο βαθμολόγησης των κριτηρίων επιλογής πράξεων. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου. Κατηγορίες Πράξεων και Όλα τα κριτήρια πλην των ειδικών βαθμολογούνται με την κλίμακα από 0-3 και ο βαθμός τίθεται σε ακέραια μονάδα. Ο τελικός βαθμός του κάθε κριτηρίου (ΤΒΚ) προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο ΤΒΚ=(βαθμολογία κριτηρίου*βαρύτητα)/3 και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Παράδειγμα: εάν στο κριτήριο Β2 η βαθμολογία είναι τρία (3) με βαρύτητα οκτώ (8), ο ΤΒΚ= (3*8)/3 = 8. Η συνολική βαθμολογία κριτηρίων (ΣΒΚ) προκύπτει από το άθροισμα των τελικών βαθμών των κριτηρίων. Η τελική βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης (ΤΒ) προκύπτει από το άθροισμα της συνολικής βαθμολογίας κριτηρίων (ΣΒΚ) και των ειδικών κριτηρίων. Η κατάταξη των προτάσεων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά της τελικής βαθμολογίας τους (ΤΒ). ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Α1 Χαρακτηριστικά του επενδυτικού φορέα Στο κριτήριο αυτό θα εξεταστεί ο βαθμός της ικανότητας του φορέα της επένδυσης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τη λειτουργία του επενδυτικού του σχεδίου. Στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν είναι η γνώση, η εμπειρία, η επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει την επιχειρηματική ικανότητα του φορέα της επένδυσης σε τομείς σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση. Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα άνω των 3 ετών σε τομείς σχετικούς με τη προτεινόμενη επένδυση βαθμολογία (0 ή 3). Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα από 1 έως 3 έτη σε τομείς σχετικούς με τη προτεινόμενη επένδυση- βαθμολογία (0 ή 2). Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών ή χρήσης Η/Υ) σχετικού με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το αντικείμενο - βαθμολογία (0 ή 1). Καμία αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα σε τομείς σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση - βαθμολογία (0).

17 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 17 Α2 Λοιπά χαρακτηριστικά του φορέα Διαμονή του φορέα της επένδυσης Στο κριτήριο αυτό βαθμολογείται όταν η μόνιμη κατοικία του φορέα της επένδυσης είναι στην περιοχή παρέμβασης των Κυκλάδων. Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι (0 ή 3). Ηλικία Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η ηλικία των φυσικών προσώπων του φορέα της επένδυσης κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης. Στις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων βαθμολογείται η ηλικία του επιχειρηματία εφόσον είναι 40 ετών, στις περιπτώσεις νομικών προσώπων οι μέτοχοι θα πρέπει στο σύνολό τους να είναι νέοι 40 ετών. Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι (0 ή 3). Γυναικεία επιχειρηματικότητα Η πριμοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που φορέας της επένδυσης είναι γυναίκα ή είναι γυναικείος συνεταιρισμός, ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό τους γυναίκες. Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι (0 ή 3). Αγροτική/αλιευτική συνεταιριστική οργάνωση κάθε βαθμίδας, συνεταιριστική επιχείρηση (εξετάζεται ΜΟΝΟ για την Κατηγορία Πράξης ) Η πριμοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που φορέας της επένδυσης είναι αγροτική/αλιευτική συνεταιριστική οργάνωση κάθε βαθμίδας ή συνεταιριστική επιχείρηση ή δημοτική επιχείρηση. Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι (0 ή 3). Α3. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων Εξετάζεται ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια (ποσοστό συμμετοχής ίδιας συμμετοχής και δανεισμού) στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου καθώς και η τεκμηρίωση της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής. Ο φορέας της επένδυσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής εξ' ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια - βαθμολογία (0 ή 3). Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει μέρος της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με δάνειο βαθμολογία (0 ή 2). Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει όλη την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή με δάνειο - βαθμολογία (0 ή 1). ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Β1. Πληρότητα περιγραφής επενδυτικού σχεδίου Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της πρότασης όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της, την ορθότητα, σαφήνεια συμπλήρωσης των

18 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 18 πεδίων του φακέλου υποψηφιότητας, τεχνικά σχέδια, μελέτες, προσφορές, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου. Πλήρης και ορθή περιγραφή, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση πλήρους εικόνας του επενδυτικού σχεδίου και του τρόπου υλοποίησής του βαθμολογία (0 ή 3) Ελλιπής περιγραφή που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην αξιολόγησή του - βαθμολογία (0 ή 2) Ελλιπής περιγραφή που δημιουργεί πρόβλημα στην αξιολόγησή του βαθμολογία (0). Β2. Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο Αξιολογούνται: α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου) β) η αξιοπιστία του σε σχέση με τις τιμές και τις ποσότητες των επί μέρους στοιχείων του, η ρεαλιστικότητα για τα προβλεπόμενα μοναδιαία κόστη στις περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις γ) η ορθή κατανομή στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο, τους κανόνες επιλεξιμότητας ή και τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, δ) η αναγκαιότητα του συνόλου των προτεινόμενων ενεργειών, ε) η δυναμικότητα και το εύρος του μηχανολογικού εξοπλισμού σε σχέση με τις παραγωγικές δυνατότητες της επένδυσης. Βαθμολογείται το ποσοστό της απόκλισης του κόστους της πρότασης από τον εγκεκριμένο (επιλέξιμο) προϋπολογισμό. 100*(αιτούμενος εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 5 βαθμολογία (0 ή 3) 5 < 100*(αιτούμενος εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 10 βαθμολογία (0 ή 2) 10 < 100*(αιτούμενος εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 30 βαθμολογία 0 ή 1) 100*(αιτούμενος εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος > 30 βαθμολογία (0) Β3. Προοπτικές κερδοφορίας Αξιολογείται η προοπτική κερδοφορίας. Υψηλή κερδοφορία της πράξης (συνολική κερδοφορία πενταετίας > 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης) βαθμολογία (0 ή 3) Μέση κερδοφορία της πράξης (10% < συνολική κερδοφορία πενταετίας < 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης) βαθμολογία (0 ή 2) Χαμηλή κερδοφορία της πράξης (συνολική κερδοφορία πενταετίας < 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης) βαθμολογία (0) Β4. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης σε σχέση με: α) το φυσικό αντικείμενο, το κόστος και τα διακριτά τμήματά του β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου (εάν έχουν ληφθεί υπόψη).

19 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 19 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος της επένδυσης και το μέγεθος της πράξης βαθμολογία (0 ή 3) Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης της πράξης βαθμολογία (0 ή 3) Β5. Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται ο βαθμός ετοιμότητας για την άμεση έναρξη υλοποίησης της επένδυσης. Στοιχεία που θα εξεταστούν είναι η ύπαρξη των αναγκαίων αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων κ.λ.π., σε συνδυασμό με το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση τους. Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, αδειών και των άλλων απαιτούμενων διαδικασιών - βαθμολογία (0 ή 3) Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε μέρος των απαιτούμενων μελετών και αδειών - βαθμολογία (0 ή 2) Ο φορέας της επένδυσης υπέβαλε αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές για την έγκριση των απαιτούμενων μελετών και την έκδοση αδειών - βαθμολογία (0 ή 1) Ο φορέας της επένδυσης δεν υπέβαλε εγκεκριμένες μελέτες και άδειες σε καμία αρμόδια υπηρεσία - βαθμολογία (0) ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ1. Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα παραχθούν Εξετάζεται ο βαθμός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, η είσοδος νέας τεχνολογίας στην περιοχή, η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα, η ύπαρξη υποδομών/διαρρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας, η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων (π.χ. ISO 22000) κλπ. Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας βαθμολογία (0 ή 3) Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων βαθμολογία (0 ή 3) Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα βαθμολογία (0 ή 3) 'Ύπαρξη υποδομών/διαρρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας βαθμολογία (0 ή 3) Γ2. Συμβολή στη τοπική ανάπτυξη Εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των αναγκών της περιοχής από το επενδυτικό σχέδιο, το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται σε σχέση με επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, η συμβολή του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του τοπικού προγράμματος, η συμβολή του επενδυτικού σχεδίου στη κάλυψη των αναγκών της περιοχής χωροθέτησης, στην αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών, πόρων, προϊόντων, η συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική και κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της επένδυσης σε σχέση με τις συνθήκες αγοράς, το νέο περιβάλλον.

20 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 20 Συμβολή της πρότασης στους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος βαθμολογία (0 ή 3) Συμβολή της πρότασης στη κάλυψη των αναγκών της περιοχής χωροθέτησης βαθμολογία (0 ή 3) Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών, πόρων και προϊόντων βαθμολογία (0 ή 3) Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική βαθμολογία (0 ή 3) Γ3. Συμβολή στην απασχόληση Εξετάζεται η δημιουργία ετήσιων ισοδύναμων νέων θέσεων απασχόλησης (μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων) που ο φορέας της επένδυσης δεσμεύεται να δημιουργήσει σε συνδυασμό με τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων. Ως θέση απασχόλησης θεωρείται η θέση ετήσιας διάρκειας και πλήρους απασχόλησης. Για τον υπολογισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης θα αθροιστούν, ενώ οι εποχιακοί θα αναχθούν σε ετήσια απασχόληση με τη διαίρεση του αριθμού των μηνών απασχόλησης δια του 12 (π.χ. 20 εποχιακές θέσεις Χ 3 μήνες απασχόλησης/12 μήνες = 5 θέσεις εργασίας). Ανάλογη αναγωγή πραγματοποιείται στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης. Ως υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης κατά το τελευταίο τετράμηνο πριν την υποβολή της πρότασης. Ως νέες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν από την επένδυση πέραν των υφιστάμενων, εντός ενός έτους λειτουργίας από την ημερομηνία αποπληρωμής του έργου. Επισημαίνεται επίσης ότι: o Οι θέσεις απασχόλησης που ο δυνητικός δικαιούχος θα δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσει πρέπει να είναι εξαρτημένης εργασίας που δεν επιδέχονται εκ των υστέρων περαιτέρω ενίσχυσης μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. o Στις θέσεις απασχόλησης προσμετρώνται και οι αυτοαπασχολούμενοι, ανάλογα είτε στις υφιστάμενες είτε στις νέες θέσεις. Ως αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι: Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας, Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και ο διαχειριστής, Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής, Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής, Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ. Δημιουργία άνω των 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης βαθμολογία (0 ή 3) Δημιουργία 2 έως 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης ή διατήρηση άνω των 3 ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης βαθμολογία (0 ή 2) Δημιουργία έως 1 νέας ετήσιας ισοδύναμης θέσης απασχόλησης ή διατήρηση μέχρι 3 ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης βαθμολογία (0 ή 1)

21 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 21 Δεν δημιουργούνται ούτε διατηρούνται νέες θέσεις απασχόλησης βαθμολογία (0) Γ4. Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος Εξετάζεται η συμβολή τόσο στην προστασία όσο και στην ανάδειξη του περιβάλλοντος που προκύπτει είτε από τα στοιχεία της επένδυσης (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.λπ.) όσο και από τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Λαμβάνεται υπόψη η χρήση ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της επένδυσης, η πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, η πρόβλεψη συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας, η πρόβλεψη συστήματος εξοικονόμησης νερού, καθώς και η πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, EMAS). Χρήση ΑΠΕ για τις ενεργειακές ανάγκες της επένδυσης, πρόβλεψη σχετικού συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας, πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, πρόβλεψη σχετικού συστήματος εξοικονόμησης νερού, πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, EMAS) βαθμολογία (0 ή 3) Πληροί 3 έως 4 από τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογία (0 ή 2) Πληροί 1 έως 2 από τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογία (0 ή 1) Δεν πληροί κανένα βαθμολογία (0) Γ5. Συμμετοχή σε δίκτυα Εξετάζεται η τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και συμμετοχή στο Δίκτυο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας. Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και συμμετοχή στο Δίκτυο - Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας βαθμολογία (0 ή 1 ή 2) Γ6. Συμβολή στην αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Εξετάζεται ΜΟΝΟ για τις Κατηγορίες Πράξεων και ) Εξετάζεται η συμβολή στην αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Συμβολή της επένδυσης στην αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας βαθμολογία (0 ή 1 ή 2) Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ και ) Υπάρχουν ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας που παρέχουν πρόσθετη βαθμολογία στο επενδυτικό σχέδιο, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται και να αποδεικνύονται επαρκώς.

22 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 22 Τα ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας είναι τα ακόλουθα: Για την αξιολόγηση των κριτηρίων «Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης», η έννοια της καινοτομίας γενικά αφορά στην ανανέωση και μεγέθυνση του εύρους των προϊόντων, των υπηρεσιών και των αγορών τους, την εγκαθίδρυση νέων μεθόδων παραγωγής, προσφοράς και διανομής και την εισαγωγή αλλαγών στο μάνατζμεντ (στην οργανωτική δομή, στις συνθήκες εργασίας και στις δεξιότητες των εργαζομένων). Σημαντικό κριτήριο για τη διαπίστωση της καινοτομίας είναι ότι αυτή πρέπει να παρέχει σημαντική αλλαγή/διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας ή τις οργανωτικές δομές και πρακτικές της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι δεν προσμετράται η εφαρμογή ποιοτικών σημάτων (ISO κ.λπ.), η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και απλών εφαρμογών λογισμικού, η ανάπτυξη απλών ιστοσελίδων προβολής και διαφήμισης, οι αλλαγές αισθητικής φύσης και γενικά οι αλλαγές μικρής σημασίας ή εμβέλειας. Για την Κατηγορία Πράξεων Δ1. Δευτερογενής τομέας Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης βαθμολογία (0 ή 5) Ενίσχυση επιχειρήσεων δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 20) Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 20) Δ2. Επενδύσεις στον τουρισμό Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης βαθμολογία (0 ή 5) Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 20) Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισμού) - αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 20) Ενίσχυση επιχειρήσεων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα - αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 5) Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής - αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 15) Δ3. Τομέας παροχής υπηρεσιών

23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 23 Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης βαθμολογία (0 ή 5) Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας - αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 20) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανόμενου και του λιανικού εμπορίου - αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 15) Για την Κατηγορία Πράξεων Δ1. Δευτερογενής τομέας Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης βαθμολογία (0 ή 5) Ενίσχυση επιχειρήσεων δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 20) Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 20) Δ2. Επενδύσεις στον τουρισμό Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης βαθμολογία (0 ή 5) Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 20) Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισμού) - αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 20) Ενίσχυση επιχειρήσεων εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα - αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 5) Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής - αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 15) Δ3. Τομέας παροχής υπηρεσιών Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης βαθμολογία (0 ή 5) Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας - αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 20)

24 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 24 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανόμενου και του λιανικού εμπορίου - αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία (0 ή 15) Δ4. Ενίσχυση εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος εκτός των όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κλπ) - αφορά την Ομάδα Πράξεων βαθμολογία κριτηρίου (0 ή 20).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" ΜΕΤΡΟ : 4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Δράση 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» (ΠΑΑ) ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια)

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια)

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) Επανάληψη 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER

Διαβάστε περισσότερα

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια) 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια) 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κριτήρια Επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια) Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,01-0,5. βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη Β1.1 έως 2 χρόνια 0,1

0,01-0,5. βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη Β1.1 έως 2 χρόνια 0,1 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L23_α Κριτήρια Επιλογής - Υποµέτρο L23α Α Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 5% πλήρης φάκελος Α2 Ετοιµότητα υλοποίησης της πρότασης 2% εξασφάλιση µέρους των απαιτούµενων µελετών

Διαβάστε περισσότερα

επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών Β1.3 επαγγελµατική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική µε το αντικείµενο 0/0,2 βεβαίωση πιστοποιηµένου ΚΕΚ Β2

επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών Β1.3 επαγγελµατική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική µε το αντικείµενο 0/0,2 βεβαίωση πιστοποιηµένου ΚΕΚ Β2 Κριτήρια Επιλογής - Υποµέτρο L123α (Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων) κριτήριο Βαθµολογία Βαρύτητα ικαιολογητικά Α1 Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 3% πλήρης φάκελος 1 ελλιπής

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ &

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΣΟΣ -ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 4... & 4...2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Αρ. Πιστ/σης: 041080139

Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Αρ. Πιστ/σης: 041080139 Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Τοπικού Προγράµµατος Α Πρόσκλησης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ Τίτλος Δράσης Κωδικός Δράσης 19.2.3 Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της και ανταγωνιστικότητας της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλογής

Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλογής Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλογής Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου "Επαγγελματική εμπειρία/ εκπαίδευση/ κατάρτιση" λαμβάνεται υπόψη: Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών η καλύτερη επίδοση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥΣ 3 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Θέμα 1: Γενικά 1. Η αίτηση ενίσχυσης κατατίθεται και εκτός φακέλου υποψηφιότητας. 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι πρωτότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ (1 η Προκήρυξη)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ (1 η Προκήρυξη) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου Νέστου, Πολυδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Τίτλος Δράσης Κωδικός Δράσης 19.2.3 Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της και ανταγωνιστικό της περιοχής εφαρμογής Οριζόντια εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΩ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Ο τίτλος του Τοπικού Προγράμματος είναι «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ». Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από την περιοχή της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τίτλος Δράσης Κωδικός Δράσης 19.2.3 Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Τσαγκαράκη Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Καλλιόπη Τσαγκαράκη Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. Δυνατότητες Χρηματοδότησης Επενδύσεων Στις Κυκλάδες Από Τους Άξονες 3 & 4 Του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Της Ελλάδας 2007-2013 Και Τον Άξονα 4 Του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016 Κυριακοπούλου Δήμητρα Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο

Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκηρύχτηκε το τοπικό πρόγραμμα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» και συγκεκριμένα για τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΙΙΙ & IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΙΙΙ & IV ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Θέλεις να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση περιορίζοντας το ρίσκο και αξιοποιώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση; Προκηρύχθηκε το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Σχεδίων Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 και Κυπριακή Δημοκρατία Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ..3 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 4 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα. Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.. 1.4: Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για πολύ μικρές επιχειρήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ANΦΛΩ 1 Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα. ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα προκηρύξεων τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER

Απαντήσεις σε ερωτήματα προκηρύξεων τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER Απαντήσεις σε ερωτήματα προκηρύξεων τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER Έπειτα απο τα ερωτήματα των Ομάδων Τοπικής Δράσης που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δόθηκαν απο

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ Ε. - "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ"- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 22 Τ.Κ. : ΒΟΛΟΣ

ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 22 Τ.Κ. : ΒΟΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ: 4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ : 41 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ : ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Καστοριά, 26.03.2013 Αριθ. πρωτ.: 2258 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση :22ας Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8):

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Τα δικαιολογητικά της ομάδας αυτής αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και η έλλειψή τους από το φάκελο υποψηφιότητας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα 29ου Πρακτικού Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΕΠΑΛ 2007-2013 (Ε.Δ.Τ. Π. Αλιείας)

Απόσπασμα 29ου Πρακτικού Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΕΠΑΛ 2007-2013 (Ε.Δ.Τ. Π. Αλιείας) Απόσπασμα 9ου Πρακτικού Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΕΠΑΛ 007-03 (Ε.Δ.Τ. Π. Αλιείας) Σήμερα στην Καβάλα, στις 8 Σεπτεμβρίου 04 ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00, στα γραφεία της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα