ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

2 ΚΩ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία B και Γ κατηγορίας Επιχειρήσεις Τουρισµού που δεν τηρούν βιβλία Επιχειρηµατική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης Βιωσιµότητα της επιχείρησης ιατήρηση και ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασµός της επένδυσης επενδυτικής πρότασης Συντελεστής στάθµισης Συντελεστής στάθµισης. Εµπειρία σε σχετικές δραστηριότητες 5.2. Σπουδές 6.3. Επαγγελµατική κατάρτιση σχετική µε το αντικείµενο Ρυθµός Αύξησης Κύκλου Εργασιών Κερδοφορία Προστιθέµενη Αξία ανά Εργαζόµενο Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων Ποσοστό αύξησης απασχόλησης 4.3. Συµβολή στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης 5.. Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών 5 5.2: Εισαγωγή καινοτοµίας 7 5.3: Εισαγωγή τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη Τεκµηρίωση του σχεδίου της επένδυσης Συµβολή στην διευκόλυνση πρόσβασης των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) 2 2 ΣΥΝΟΛΟ 2

3 2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ Κριτήριο. Επιχειρηµατική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης Το κριτήριο αυτό αξιολογεί µε αντικειµενικά στοιχεία την εµπειρία και τις γνώσεις της επιχειρηµατικής οµάδας, καθώς και την φερεγγυότητα της επιχειρηµατικής οµάδας και της επιχείρησης. Για καθένα από τους κυρίους µετόχους ή εταίρους (έναν ή περισσότερους µέχρι τρεις κατά φθίνουσα σειρά συµµετοχής στο κεφάλαιο της εταιρίας), εξετάζονται τα παρακάτω: Α. Συνέπεια στις συναλλαγές: Εξετάζεται η συνέπεια στις συναλλαγές, τόσο του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης, όσο και των µετόχων ή εταίρων του. Κατά την εξέταση της φερεγγυότητας, λαµβάνονται υπόψη τυχόν δυσµενή στοιχεία συναλλακτικής τάξης. Το κριτήριο αυτό είναι βαθµολογείται µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Αν τεθεί ΟΧΙ απορρίπτεται η πρόταση. Αν τεθεί ΝΑΙ συνεχίζει η αξιολόγηση µε τα άλλα κριτήρια. Β. Εµπειρία / Σπουδές: Εξετάζεται η εµπειρία και η γνώση του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης, ή/ και εκείνη των µετόχων ή εταίρων του. Εξετάζονται ιδίως η προηγούµενη επιχειρηµατική και επαγγελµατική δραστηριότητα, η γνώση των συνθηκών του κλάδου και η ενασχόληση µε αντικείµενο συναφές µε αυτό της προτεινόµενης επένδυσης, καθώς και οι σπουδές του ικαιούχου της προτεινόµενης επένδυσης. Υποκριτήριο.. Εµπειρία σε σχετικές δραστηριότητες Το υποκριτήριο. βαθµολογείται για κάθε µέτοχο ή εταίρο σε κλίµακα -, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: Εµπειρία ος µέτοχος/ εταίρος 2 ος µέτοχος/ εταίρος 3 ος µέτοχος/ εταίρος Από έως 2 έτη Από 2 έως 5 έτη 5 Από 5 έως,5 3

4 έτη Από έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη,75 Στην περίπτωση που η εµπειρία του µετόχου ή εταίρου αντιστοιχεί σε έως 2 έτη, τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (). Στην περίπτωση που η εµπειρία του µετόχου ή εταίρου αντιστοιχεί σε πάνω από 5 έτη, τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (). Για ενδιάµεσες περιπτώσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου.. είναι ο ακόλουθος: Για εµπειρία από 2 έως 5 έτη τίθεται ο βαθµός 5. Για εµπειρία από 5 έως έτη, τίθεται ο βαθµός,5. Για εµπειρία από έως 5 έτη, τίθεται ο βαθµός,75. Η τελική βαθµολογία για το υποκριτήριο. αντιστοιχεί στο µέσο όρο της βαθµολογίας των µετόχων ή εταίρων. Πηγές: Τα στοιχεία θα αντληθούν από βιογραφικά στοιχεία που θα υποβληθούν από τους βαθµολογούµενους µετόχους ή εταίρους, ως απάντηση σε σχετικά ερωτήµατα του εντύπου υποβολής. Υποκριτήριο.2. Σπουδές Σπουδές ος 2 ος 3 ος µέτοχος/ εταίρος µέτοχος/ εταίρος µέτοχος/ εταίρος Όχι υποχρεωτική Εκπαίδευση Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μέση Εκπαίδευση (λύκειο, ΤΕΕ) Ανώτερη Εκπαίδευση (π.χ. ΙΕΚ) Ανώτατη Εκπαίδευση (ΤΕΙ,,8 ΑΕΙ) Μεταπτυχιακές Σπουδές 4

5 Στην περίπτωση που ο µέτοχος ή εταίρος δεν έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (). Στην περίπτωση που ο µέτοχος ή εταίρος έχει ολοκληρώσει µεταπτυχιακές σπουδές τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (). Για ενδιάµεσες περιπτώσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου.2. είναι ο ακόλουθος: Για υποχρεωτική εκπαίδευση τίθεται ο βαθµός, για µέση εκπαίδευση τίθεται ο βαθµός, για ανώτερη εκπαίδευση τίθεται ο βαθµός, για ανώτατη εκπαίδευση τίθεται ο βαθµός,8. Η τελική βαθµολογία για το κριτήριο.2 θα αντιστοιχεί στο µέσο όρο της βαθµολογίας των µετόχων ή εταίρων. Πηγές: Τα στοιχεία θα αντληθούν από βιογραφικά στοιχεία που θα υποβληθούν από τους βαθµολογούµενους µετόχους ή εταίρους, ως απάντηση σε σχετικά ερωτήµατα του εντύπου υποβολής, και αντίγραφα πτυχίων. Υποκριτήριο.3. Επαγγελµατική κατάρτιση σχετική µε το αντικείµενο Κατάρτιση ος 2 ος 3 ος µέτοχος/ µέτοχος/ εταίρος µέτοχος/ εταίρος εταίρος Καθόλου Μέχρι 75 ώρες, ώρες Πάνω από 5 ώρες Στην περίπτωση που η κατάρτιση του µετόχου ή εταίρου αντιστοιχεί σε καθόλου, τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (). Στην περίπτωση που η κατάρτιση του µετόχου ή εταίρου αντιστοιχεί σε πάνω από 5 ώρες, τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα () Για ενδιάµεσες περιπτώσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου.3. είναι ο ακόλουθος: Για κατάρτιση µέχρι 75 ώρες τίθεται ο βαθµός,3. Για κατάρτιση από 75 έως 5 ώρες τίθεται ο βαθµός. Η τελική βαθµολογία για το κριτήριο.3 θα αντιστοιχεί στο µέσο όρο της βαθµολογίας των µετόχων ή εταίρων. 5

6 Πηγές: Τα στοιχεία θα αντληθούν από στοιχεία που θα υποβληθούν από τους βαθµολογούµενους µετόχους ή εταίρους ως απαντήσεις σε σχετικό ερώτηµα του εντύπου υποβολής και σχετικές βεβαιώσεις. Κριτήριο 2. υνατότητα διάθεσης της ίδιας συµµετοχής: ΝΑΙ ή ΟΧΙ Αξιολογείται η τεκµηρίωση από τον υποψήφιο επενδυτή, της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συµµετοχής στο χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης. Η δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συµµετοχής εξετάζεται συνεκτιµώντας τα ακόλουθα: Ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων, βάσει ισολογισµών, φορολογικών δηλώσεων και τραπεζικών καταθέσεων. Αυξήσεις µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου µε εισφορές µετρητών και αποκλειστικά για το σκοπό της επένδυσης, βάσει των συστατικών εγγράφων της επιχείρησης και όλων των σχετικών τροποποιήσεων. Ύπαρξη λοιπών διαθεσίµων όπως οµόλογα, µετοχές και άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία, βάσει φορολογικών δηλώσεων εντύπων Ε9, που κρίνονται ως ευκόλως ρευστοποιήσιµα εντός του χρονοδιαγράµµατος πραγµατοποίησης της επένδυσης. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που προγραµµατίζουν την κάλυψη ενός µέρους ή του συνόλου της ιδίας συµµετοχής τους µε υφιστάµενα έκτακτα φορολογηθέντα αποθεµατικά, εξετάζεται η ύπαρξη των αποθεµατικών αυτών και η διαθεσιµότητά τους για την πραγµατοποίηση της επένδυσης. ανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης. Η εξέταση του κριτηρίου της δυνατότητας διάθεσης της ίδιας συµµετοχής καταλήγει υποχρεωτικά σε θετική ή αρνητική κρίση (ΝΑΙ -ΟΧΙ ). Αν η κρίση είναι αρνητική απορρίπτεται η πρόταση. Αν η κρίση είναι θετική συνεχίζεται η αξιολόγηση µε τα άλλα κριτήρια και υποκριτήρια. Κριτήριο 3. Βιωσιµότητα της επιχείρησης Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τη βιωσιµότητα της επιχείρησης. Στηρίζεται σε αντικειµενικά στοιχεία από την επίδοση της επιχείρησης τα τελευταία χρόνια. Υποκριτήριο 3.. Ρυθµός Αύξησης Κύκλου Εργασιών (Το υποκριτήριο αφορά σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας) Το υποκριτήριο 3.. βαθµολογείται µε βάση το µέσο ρυθµό ανάπτυξης τα τελευταία τρία χρόνια. Υπολογίζεται µε τον δείκτη ΡΑΚΕ, που εκφράζεται από τον τύπο 6

7 ΡΑΚΕ = { * [(ΚΕ (ν-2) - KE (ν-3) ) / KE (ν-3) ]}+ { * [(ΚΕ (ν-) - KE (ν-2)) / KE (ν-2) ]} όπου: ΚΕ: κύκλος εργασιών (πωλήσεις ή έσοδα για τα Β κατηγορίας) και ν: το έτος υποβολής της πρότασης (δηλ. το 29). Το υποκριτήριο 3. βαθµολογείται σε κλίµακα -. Στην περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΡΑΚΕ µικρότερη ή ίση του -, τίθεται ο βαθµός µηδέν (). Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΡΑΚΕ είναι µεγαλύτερη ή ίση του +,3 τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (). Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην κλίµακα - ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ΡΑΚΕ. Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα. Σηµείωση: Αν υπάρχουν µόνο δύο πλήρεις δωδεκάµηνες κλεισµένες χρήσεις τότε τα ποσοστά υπολογίζονται για µια µόνο αύξηση του κύκλου εργασιών, δηλ. από τον τύπο: ΡΑΚΕ = [(ΚΕ (ν-) - KE (ν-2)) / KE (ν-2) ],2,8 - -,,,3,5 Τιµή δείκτη ΡΑΚΕ Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται από ισολογισµούς και Ε3 των επιχειρήσεων. 7

8 Υποκριτήριο 3.2 Κερδοφορία 3.2α. Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας: Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων. Το υποκριτήριο 3.2.α εκφράζει την αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων τα τελευταία δύο χρόνια. Υπολογίζεται µε βάση τον δείκτη ΑΚ, που έχει ως εξής: ΑΚ = { * [Κ (ν-2) / (ΙΚ+ΞΚ) (ν-2) ]}+ { * [Κ (ν-) / (ΙΚ+ΞΚ) (ν-) ]} όπου: Κ: κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ΙΚ: ίδια κεφάλαια ΞΚ: ξένα κεφάλαια ν: το έτος υποβολής της πρότασης (δηλ. το 29). Το υποκριτήριο 3.2.α βαθµολογείται σε κλίµακα -. Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΑΚ είναι µικρότερη ή ίση του τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (). Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΑΚ είναι µεγαλύτερη ή ίση του + τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (). Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην κλίµακα - ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ΑΚ. Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα. 8

9 ,2,8,5,,5 5,3 Τιµή δείκτη ΑΚ Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται από ισολογισµούς και Ε3 για βιβλία Γ κατηγορίας. 3.2β Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας: Περιθώριο κέρδους Το υποκριτήριο αυτό υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο δείκτη ΠΚ: ΠΚ= { * [Κ(ν-2)/ΚΕ(ν-2)]} + {* [Κ(ν-) /ΚΕ(ν-)]} όπου: ν = το έτος υποβολής της πρότασης (δηλ. το 29). Κ = τα κέρδη, σύµφωνα µε το έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης, προ αποσβέσεων και φόρων ΚΕ = οι πωλήσεις ή έσοδα, σύµφωνα µε το έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης Το υποκριτήριο 3.2.β βαθµολογείται στην κλίµακα µηδέν έως ένα (-). Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΠΚ είναι µικρότερη ή ίση του +,5, τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (). Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΠΚ είναι µεγαλύτερη ή ίση του +,3, τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (). Για τις ενδιάµεσες περιπτώσεις, ο βαθµός του υποκριτηρίου 3.2.β προσδιορίζεται γραµµικά στην κλίµακα (-) ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ΠΚ. 9

10 Ο βαθµός του υποκριτηρίου 3.2.β στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα:,2,8,5,,5 5,3,35 Τιµή δείκτη ΠΚ Υποκριτήριο 3.3. Προστιθέµενη Αξία ανά Εργαζόµενο Το υποκριτήριο 3.3 βασίζεται σε στοιχεία του τελευταίου έτους ν- και επιδιώκει να καταδείξει πόσο «παραγωγικές» είναι οι θέσεις εργασίας. Βαθµολογείται µε βάση το δείκτη ΠΑΕ που υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: ΠΑΕ = [Έσοδα Αγορές Αµοιβές & έξοδα τρίτων)] / [υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης + ] Το υποκριτήριο 3.3 βαθµολογείται στην κλίµακα -. Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΠΑΕ είναι µικρότερη ή ίση του 5. τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (). Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΠΑΕ είναι µεγαλύτερη ή ίση του 3. τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα (). Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην κλίµακα - ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ΠΑΕ. Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα.

11 ,2, Τιµή δείκτη ΠΑΕ Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται από το Ε3. Υποκριτήριο 3.4. Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων Το υποκριτηρίο 3.4 εκφράζει το κατά πόσον τα κέρδη των προηγούµενων δύο ετών καλύπτουν το ύψος της επένδυσης. Είναι ένα δείκτης ρεαλιστικότητας του εγχειρήµατος και κινδύνου. Βαθµολογείται µε βάση το δείκτη ΚΕΚ που υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο ΚΕΚ = [Κ (ν-2) + K (ν-) ] / (επιχορηγούµενος π/υ επένδυσης) ν = το έτος υποβολής της πρότασης Κ= τα κέρδη, σύµφωνα µε το έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης, προ αποσβέσεων και φόρων Το υποκριτήριο 3.4 βαθµολογείται στην κλίµακα -. Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΚΕΚ είναι µικρότερη ή ίση του τίθεται ο ελάχιστος βαθµός µηδέν (). Στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή του δείκτη ΚΕΚ είναι µεγαλύτερη ή ίση του τίθεται ο µέγιστος βαθµός ένα ().

12 Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην κλίµακα - ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ΚΕΚ. Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Η γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα.,2,8,8,2,4 Τιµή δείκτη ΚΕΚ Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται από ισολογισµούς, Ε3 και το χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης Κριτήριο 4. ιατήρηση και ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης Εξετάζεται η διατήρηση και η αύξηση της απασχόλησης µέσω της πραγµατοποίησης της προτεινόµενης επένδυσης. Αφορά θέσεις εξαρτηµένης εργασίας. Αξιολογείται συνεκτιµώντας τα ακόλουθα υποκριτήρια: Υποκριτήριο 4.. ιατήρηση θέσεων απασχόλησης (ΝΑΙ ΟΧΙ) Η δέσµευση για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης του έτους 28 (σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, [ΕΜΕ]), δηλώνεται από τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης κατά τη φάση της υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Επισηµαίνεται ότι η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης των δικαιούχων της ενίσχυσης ελέγχεται για το έτος 2 και έκτοτε µέχρι και δύο (2) έτη µετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης βάσει του έντυπου Ε7. 2

13 Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Αν τεθεί ΟΧΙ απορρίπτεται η πρόταση. Αν τεθεί ΝΑΙ συνεχίζει η αξιολόγηση µε τα άλλα κριτήρια. Εάν κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί µη διατήρηση της απασχόλησης σε βαθµό µεγαλύτερο από µείωση της τάξεως του ΕΜΕ για κάθε έτος ξεχωριστά θα χάσει ο δικαιούχος το δικαίωµα της ενίσχυσης. Σε περίπτωση που έχει ήδη λάβει ενίσχυση θα επιστραφεί όλη εντόκως σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσης. Υποκριτήριο 4.2. Ποσοστό αύξησης απασχόλησης Το υποκριτήριο 4.2 αντικατοπτρίζει τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης λαµβάνοντας υπόψη του το µέγεθος των επιχειρήσεων. Βαθµολογείται στη βάση του δείκτη ΠΑΑ που εκφράζεται από τον τύπο ΠΑΑ = 4 * Νέες θέσεις απασχόλησης 2 / ( + υφιστάµενες) Το υποκριτήριο 4.2. βαθµολογείται στην κλίµακα -. Σε περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΠΑΑ είναι βαθµολογείται µε την ελάχιστη τιµή ενώ σε περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΠΑΑ είναι µεγαλύτερη ή ίση του βαθµολογείται µε τη µέγιστη τιµή ένα (). Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην κλίµακα - ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ΠΑΑ. Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα.,2,8,8,2,4 Τιµή δείκτη ΠΑΑ 3

14 Υποκριτήριο 4.3. Συµβολή στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης ΑΤΑ = [Νέες θέσεις απασχόλησης / (ποσό επιχορήγησης. ευρώ)] * Ζ όπου το Ζ ισούται µε 3. στην περίπτωση Γεωγραφικής ενότητας α, 4. στην περίπτωση Γεωγραφικής ενότητας β. Το υποκριτήριο 4.3. βαθµολογείται στην κλίµακα -. Σε περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΑΤΑ είναι βαθµολογείται µε την ελάχιστη τιµή ενώ σε περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΑΤΑ είναι µεγαλύτερη ή ίση από βαθµολογείται µε τη µέγιστη τιµή ένα (). Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην κλίµακα - ανάλογα µε την τιµή του δείκτη ATA. Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η γραµµική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραµµα.,2,8,8,2,4 Τιµή δείκτη ATA ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:. Στην αύξηση της απασχόλησης δεν προσµετρούνται θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν από υποχρεώσεις υλοποίησης άλλου µέτρου ενίσχυσης συγχρηµατοδοτούµενου από το ΕΤΠΑ κατά το έτος 29. 4

15 2. Οι θέσεις απασχόλησης που ο δυνητικός δικαιούχος θα δεσµευτεί ότι θα δηµιουργήσει πρέπει να είναι εξαρτηµένης εργασίας που δεν επιδέχονται εκ των υστέρων περαιτέρω ενίσχυσης µέσω των προγραµµάτων του ΟΑΕ. Κριτήριο 5. Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασµός της επένδυσης Περιλαµβάνονται έξι (6) υποκριτήρια, τα οποία σχετίζονται µε την επένδυση. Υποκριτήριο 5.: Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών Το υποκριτήριο 5.. αντικατοπτρίζει τη συµβολή του επενδυτικού σχεδίου στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση ενέργειας. Αφορά σε δαπάνες (στο πλαίσιο της επένδυσης) για την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών οι οποίες αξιολογούνται από τον ΕΦ βάσει προτιµολογίων και προσφορών. Υπολογίζεται βάσει των υπό υλοποίηση δαπανών ως ποσοστό επί της επένδυσης που αφορούν σε: (α) Επενδύσεις σε «καθαρές τεχνολογίες» δηλαδή σε τεχνολογίες, συστήµατα, εξοπλισµό για: - Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης - Παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και αποθήκευση ενέργειας - ιαχείριση ενέργειας - Μείωση κατανάλωσης νερού - Αγορά ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης - ιαχείριση στερεών αποβλήτων - ιαχείριση υγρών αποβλήτων - Μείωση αέριων ρύπων και όχλησης και (β) Επενδύσεις για περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις. π.χ. ISO 4, EMAS κλπ. Η βαθµολογία του υποκριτηρίου 5.. διαµορφώνεται ως εξής: Σε περίπτωση που το ποσοστό των υπό υλοποίηση δαπανών είναι βαθµολογείται µε την ελάχιστη τιµή ενώ σε περίπτωση που το ποσοστό των δαπανών είναι µεγαλύτερο ή ίσο από το 7,5% της επένδυσης βαθµολογείται µε τη µέγιστη τιµή ένα (). 5

16 Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην κλίµακα - ανάλογα µε το ποσοστό των δαπανών. Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.,2,8,,2,3,4,5,6,7,8,9 απάνες για περιβαλλοντικές πρακτικές ως ποσοστό της επένδυσης Υποκριτήριο 5.2: Εισαγωγή καινοτοµίας Το υποκριτήριο 5.2. αντικατοπτρίζει τον καινοτοµικό χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου. Ως Καινοτοµία εκλαµβάνεται:. η ανανέωση και η µεγέθυνση του εύρους των προϊόντων, των υπηρεσιών και των αγορών τους, 2. η εγκαθίδρυση νέων µεθόδων παραγωγής, προσφοράς και διανοµής 3. η εισαγωγή αλλαγών στο µάνατζµεντ, στην οργανωτική δοµή, στις συνθήκες εργασίας και στις δεξιότητες των εργαζοµένων. Μπορεί να είναι, είτε: Α «τεχνολογική καινοτοµία» είτε: Β Προϊόντος & ιαδικασίας «µη τεχνολογική καινοτοµία» Οργανωτική & ιοικητική ιαφοροποιηµένες οργανωτικές δοµές και επιχειρησιακές στρατηγικές 6

17 Υπολογίζεται βάσει των δαπανών ως ποσοστό επί της επένδυσης που αφορούν σε: (α) απάνες για αγορά εξοπλισµού, διαµόρφωση κτιριακών, ειδικού κλαδικού υλικού, οργάνων και σχετιζόµενων υλικών (εξαιρούνται δαπάνες για εξοπλισµό και υλικό που έχουν σχέση µε τεχνολογίες πληροφορικής) (β) απάνες για έρευνα επί συµβάσει τιµολόγια) (πηγές: ελτία Παροχής Υπηρεσιών ή (γ) απάνες για κατοχύρωση ή αγορά και χρήση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας (π.χ. κατοχύρωση πατεντών, αγορά διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κλπ.) Η βαθµολογία του υποκριτηρίου 5.2. διαµορφώνεται ως εξής: Σε περίπτωση που το ποσοστό των δαπανών είναι βαθµολογείται µε την ελάχιστη τιµή ενώ σε περίπτωση που το ποσοστό των δαπανών είναι µεγαλύτερο ή ίσο από το 5% της επένδυσης βαθµολογείται µε τη µέγιστη τιµή ένα (). Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην κλίµακα - ανάλογα µε το ποσοστό των δαπανών. Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.,2,8,5,,5 απάνες για εισαγωγή καινοτοµίας ως ποσοστό της επένδυσης Υποκριτήριο 5.3: Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Το υποκριτήριο 5.3. αφορά σε δαπάνες για αγορά εξοπλισµού υπολογιστών, περιφερειακών, εµπορικών εφαρµογών γραφείου, εξειδικευµένου λογισµικού (CRM, ERP, HRMS κτλ). Επίσης ανάπτυξη «ηλεκτρονικού επιχειρείν» (e- 7

18 commerce) και υπηρεσίες προσαρµογής και παραµετροποίησης έτοιµων πακέτων εφαρµογών που διατίθενται στην αγορά. Η βαθµολογία του υποκριτηρίου 5.3. διαµορφώνεται ως εξής: Σε περίπτωση που το ποσοστό των δαπανών είναι βαθµολογείται µε την ελάχιστη τιµή ενώ σε περίπτωση που το ποσοστό των δαπανών είναι µεγαλύτερο ή ίσο από το % της επένδυσης βαθµολογείται µε τη µέγιστη τιµή ένα (). Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην κλίµακα - ανάλογα µε το ποσοστό των δαπανών. Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.,2,8,2,4,6,8, απάνες για εισαγωγή τεχνολογιών επικ οινωνιών και πληροφορικής Υποκριτήριο 5.4: Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη Το υποκριτήριο 5.4. αντικατοπτρίζει τη συµβολή του επενδυτικού σχεδίου στην τοπική ανάπτυξη. Υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου ποσοστού: Ποσοστό δαπανών απασχολούµενων, εξειδικευµένου προσωπικού, υπεργολαβιών εντός της Περιφέρειας στο αντίστοιχο σύνολο δαπανών. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την υφιστάµενη κατάσταση του έτους 28 και τα στοιχεία αντλούνται από τα πληροφοριακά έγγραφα καταγραφής των εργαζοµένων ή συµβάσεις υπεργολαβιών. Η βαθµολογία του υποκριτηρίου 5.4. διαµορφώνεται ως εξής: 8

19 Σε περίπτωση που ο µέσος όρος του ανωτέρω ποσοστού είναι βαθµολογείται µε την ελάχιστη τιµή ενώ σε περίπτωση που ο µέσος όρος του ανωτέρω ποσοστού είναι µεγαλύτερο ή ίσο από το 75% βαθµολογείται µε τη µέγιστη τιµή ένα (). Για τις ενδιάµεσες θέσεις ο βαθµός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραµµικά στην κλίµακα - ανάλογα µε το ποσοστό των δαπανών.,2,8,,3,5,7,8,9 Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη Ο βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Υποκριτήριο 5.5: Τεκµηρίωση του σχεδίου της επένδυσης Περιγραφή και τεκµηρίωση προοπτικών της επένδυσης µε βάση τις συνθήκες του κλάδου και της αγοράς (εκτιµήσεις για τους στόχους της επιχείρησης, τις προοπτικές ανάπτυξης, την αλλαγή στις απαιτήσεις των πελατών, τις συνθήκες του ανταγωνισµού) Τεκµηρίωση του χρονοδιαγράµµατος (διευκρινίσεις και ειδικές παρατηρήσεις που τεκµηριώνουν τη δυνατότητα υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης) Τεκµηρίωση του αριθµού των νέων θέσεων απασχόλησης που θα δηµιουργηθούν (περιγραφή αντικειµένου εργασίας, ειδικότητα απασχολούµενου ατόµου, τεκµηρίωση της ανάγκης δηµιουργίας νέας θέσης εργασίας) Η βαθµολογία του υποκριτηρίου 5.5. διαµορφώνεται στην κλίµακα µηδέν έως ένα ( ) µε δύο δεκαδικά ψηφία. Υποκριτήριο 5.6: Συµβολή στην διευκόλυνση πρόσβασης των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) 9

20 Εξετάζεται η υποδοµή ή ο εξοπλισµός που πρόκειται να δηµιουργηθεί από τον δικαιούχο που θα έχουν ως σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασης στον χώρο της επιχείρησης από ΑµεΑ. Η βαθµολογία του υποκριτηρίου 5.6. καταλήγει στην απόκτηση δύο (2) βαθµών στην συνολική εκατοστιαία κλίµακα. Εφόσον δηλωθούν (µε υπεύθυνη δήλωση, βλέπε παράρτηµα Γ) ήδη υφιστάµενες δαπάνες υποδοµής/εξοπλισµού για την διευκόλυνση των ΑµεΑ τότε επίσης αποδίδονται οι δύο (2) βαθµοί αξιολόγησης. 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ είκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα