Page 1 of 8 Chemwatch: Νουμ Έκδοσης: Dry-Treat INTENSIFIA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Page 1 of 8 Chemwatch: 4878-19 Νουμ Έκδοσης: 4.1.1.1. Dry-Treat INTENSIFIA"

Transcript

1 Page 1 of 8 Dry-Treat Chemwatch: Νουμ Έκδοσης: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 453/2010) Εκτύπωση Ημερομηνίας: 02/12/2013 Ημερομηνία Έκδοσης: 29/10/2013 S.REACH.GRC.EL ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Χημική Ονομασία: Συνώνυμα: Kατάλληλο Όνομα Μεταφοράς: Χημικός τύπος: Άλλα μέσα αναγνώρισης: Αριθμός CAS: Τον αριθμό ΕΚ: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθμός καταχώρισης REACH: Intensifier for natural stone, oil and water repellent 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας: Χρήσεις που αντενδείκνυνται: Χρησιμοποιείται σύμφωνα με τιςοδηγίες του κατασκευαστή., Intensifier for porous stone, tile and concrete Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Εγγεγραμμένοι όνομα της εταιρείας: Dry-Treat Dry-Treat Dry-Treat Διεύθυνση: 65 Nicholson Street St. Leonards 2065 NSW Australia 3 North Street Oatby LE2 5AH Leicester United Kingdom Τηλέφωνο: Φαξ: Δικτυακός τόπος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Σύλλογος / Οργανισμός: Τηλ. Επείγουσας Ανάγκης: Outside USA +1 (813) (800) Άλλες τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης: 1104 Philadelphia Pike Willmington DE United States Outside USA +1 (813) Outside USA +1 (813) Outside USA +1 (813) ΤΜΗΜΑ 2 Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Δεν θεωρείται επικίνδυνο μείγμα σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ, Reg. (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (κατά περίπτωση) και τις τροποποιήσεις τους. Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνα εμπορεύματα για τις μεταφορές. ChemWatch Κατάταξη Κινδύνου MinMax Ευφλεξιμότητα 1 Τοξικότητα 0 Επαφή με το Σώμα 2 Δραστικότητα 1 Χρόνιος 0 0 = ελάχιστο 1 = Χαμηλά 2 = Μέτριος 3 = Υψηλό 4 = Ακραίο DSD ταξινόμηση: Στην περίπτωση των μειγμάτων, την ταξινόμηση έχει συνταχθεί ακολουθώντας DPD (οδηγία 1999/45/ΕΚ) και CLP του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 κανονισμούς DPD ταξινόμηση [1] : R52 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Legend:1. Κατατάσσονται από Chemwatch; 2. Ταξινόμηση ΕΚ προέρχονται από την οδηγία 67/548/ΕΟΚ - Παράρτημα I; 3. Ταξινόμηση προέρχεται από την οδηγία ΕΚ 1272/ Παράρτημα VI Κατάταξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]: Legend:1. Κατατάσσονται από Chemwatch; 2. Ταξινόμηση ΕΚ προέρχονται από την οδηγία 67/548/ΕΟΚ - Παράρτημα I; 3. Ταξινόμηση προέρχεται από την οδηγία ΕΚ 1272/ Παράρτημα VI 2.2. Στοιχεία επισήμανσης Page 1 of 8

2 Page 2 of 8 CLP στοιχεία ετικέτα Προειδοποιητική λέξη: ΜΗ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ Δήλωση κινδύνου (ες): Συμπληρωματική δήλωση (ες): Δήλωση προφυλάξεων (ες): Πρόληψη Δήλωση προφυλάξεων (ες): Ανταπόκριση Δήλωση προφυλάξεων (ες): Αποθήκευση Δήλωση προφυλάξεων (ες): Διάθεση DSD / DPD στοιχεία ετικέτα Οι σχετικές δηλώσεις κινδύνου που βρέθηκαν στο σημείο 2.1 Ένδειξη Κινδύνου: Συμβουλές ασφαλείας: S29 S35 S56 S57 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορριφθεί με ασφαλή τρόπο. Απορρίψτε το υλικό και τον περιέκτη του σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. Χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο περιέκτη για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος Άλλοι κίνδυνοι Ερεθιστικό στα μάτια και στο δέρμα. ΤΜΗΜΑ 3 Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες «Σύνθεση για τα συστατικά" βλ. τμήμα Μείγματα 1. Αρ CAS 2. Αρ EC 3. Δεν Δείκτης 4. Δεν το REACH % [Βάρος] Ονομασία 100 Ingredients determined not to be hazardous [Manufacturer] Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ [DSD] Κατάταξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP] Legend:1. Κατατάσσονται από Chemwatch; 2. Ταξινόμηση ΕΚ προέρχονται από την οδηγία 67/548/ΕΟΚ - Παράρτημα I; 3. Ταξινόμηση προέρχεται από την οδηγία ΕΚ 1272/ Παράρτημα VI ΤΜΗΜΑ 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικός: Εάν οι καπνοί ή τα προϊόντα καύσης εισπνέονται απομακρυνθείτε από τη μολυσμένη περιοχή. Τα άλλα μέτρα είναι συνήθως περιττά. Αμέσως δώστε ένα ποτήρι νερό. Οι πρώτες βοήθειες δεν απαιτούνται γενικά. Αν υπάρχει αμφιβολία, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή με γιατρό. Εάν αυτό το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με φρέσκο τρεχούμενο νερό. Εξασφαλίστε πλήρη άρδευση του ματιού κρατώντας τα βλέφαρα χωρισμένα και μακρυά από το μάτι και κινήστε τα βλέφαρα περιστασιακά ανυψώνοντας τις άνω και κάτω βλεφαρίδες. Εάν ο πόνος εμμένει ή επανέρθει αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Η αφαίρεση των φακών επαφής μετά από τραυματισμό του ματιού πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Χειριστείτε συμπτωματικά. Εάν συμβεί επαφή με το δέρμα: Αμέσως αφαιρέστε όλη τον μολυσμένο ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων των υποδημάτων Ξεπλύντε το δέρμα και τα μαλλιά με τρεχούμενο νερό (και σαπούνι εάν είναι διαθέσιμο). Αναζητήστε ιατρική φροντίδα σε περίπτωση ερεθισμού. Επαφή με το Μάτι: Εάν αυτό το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με φρέσκο τρεχούμενο νερό. Εξασφαλίστε πλήρη άρδευση του ματιού κρατώντας τα βλέφαρα χωρισμένα και μακρυά από το μάτι και κινήστε τα βλέφαρα περιστασιακά ανυψώνοντας τις άνω και κάτω βλεφαρίδες. Εάν ο πόνος εμμένει ή επανέρθει αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Η αφαίρεση των φακών επαφής μετά από τραυματισμό του ματιού πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Επαφή με το Δέρμα: Εάν συμβεί επαφή με το δέρμα: Αμέσως αφαιρέστε όλη τον μολυσμένο ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων των υποδημάτων Ξεπλύντε το δέρμα και τα μαλλιά με τρεχούμενο νερό (και σαπούνι εάν είναι διαθέσιμο). Αναζητήστε ιατρική φροντίδα σε περίπτωση ερεθισμού. Εισπνοή: Εάν οι καπνοί ή τα προϊόντα καύσης εισπνέονται απομακρυνθείτε από τη μολυσμένη περιοχή. Τα άλλα μέτρα είναι συνήθως περιττά. Απορρόφηση: Page 2 of 8

3 Page 3 of 8 Αμέσως δώστε ένα ποτήρι νερό. Οι πρώτες βοήθειες δεν απαιτούνται γενικά. Αν υπάρχει αμφιβολία, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή με γιατρό. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Βλ. Ενότητα Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Χειριστείτε συμπτωματικά. ΤΜΗΜΑ 5 Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Αφρός. Ξηρά χημική σκόνη. BCF (όπου επιτρέπεται από τον κανονισμό). Διοξείδιο του άνθρακα Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα ασυμβατότητα φωτιάς: Αποφύγετε τη μόλυνση με οξειδωτικές ουσίες π.χ νιτρικά άλατα, οξειδωτικά οξέα, χλωρίνες, χλώριο πισίνας κ.λπ. καθώς μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη Συστάσεις για τους πυροσβέστες Καταπολέμηση Πυρκαγιάς: Ειδοποιήστε την πυροσβεστική υπηρεσία και αναφέρετε τόπο και φύση του κινδύνου. Φορέστε αναπνευστική συσκευή και προστατευτικά γάντια. Αποτρέψτε, με οποιαδήποτε μέσα διαθέσιμα, τις διαρροές να εισέλθουν σε αγωγούς και κοίτη. Χρησιμοποιείστε νερό με μορφή λεπτού ψεκασμού για τον έλεγχο της πυρκαγιάς και την ψύξη της παρακείμενης περιοχής. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΕΚΡΗΞΗΣ: Τα προϊόντα αποσύνθεσης υψηλής θερμοκρασίας, περιλαμβάνουν διοξείδιο του πυριτίου, μικρά ποσά φορμαλδεΰδης, μυρμηκικού οξέος, οξικού οξέος και ίχνη πολυμερών σιλικόνης. Αυτά τα αέρια μπορούν να αναφλεγούν και, ανάλογα με τις συνθήκες, μπορούν να αναγκάσουν τη ρητίνη/το πολυμερές να αναφλεγεί. Μια εξωτερική επιφάνεια από πυρίτιο μπορεί επίσης να σχηματιστεί. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς, κάτω από την επιφάνεια, μπορεί να είναι δύσκολη. ΤΜΗΜΑ 6 Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Ανατρέξτε στην ενότητα Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Βλέπε ενότητα Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ: Απομακρύνετε κάθε πηγή ανάφλεξης. Καθαρίστε όλες τις διαρροές αμέσως. Αποφύγετε την εισπνοή των ατμών και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Ελέγξτε την προσωπική επαφή με τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΔΙΑΡΡΟΈΣ: Μέτριος κίνδυνος. Εκκενώστε το προσωπικό και κινηθείτε αντίθετα στον άνεμο. Ειδοποιήστε την πυροσβεστική υπηρεσία και αναφέρετε τόπο και φύση του κινδύνου. Φορέστε αναπνευστική συσκευή και προστατευτικά γάντια Παραπομπή σε άλλα τμήματα Συμβουλές προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού περιέχονται στο τμήμα 8 του MSDS ΤΜΗΜΑ 7 Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝ αφήνετε ενδυμασία βρεγμένη με το υλικό να μένει σε επαφή με το δέρμα Αποφύγετε κάθε προσωπική επαφή, συμπεριλαμβανομένης της εισπνοής. Φορέστε προστατευτικό ρουχισμό όταν εμφανίζεται κίνδυνος έκθεσης. Χρησιμοποιήστε σε μια καλά αεριζόμενη περιοχή. Πυρκαγιάς και προστασίας από τις εκρήξεις Βλέπε τμήμα 5 Άλλες Πληροφορίες Αποθηκεύστε στα αρχικά κιβώτια. Κρατήστε τα κιβώτια ασφαλώς σφραγισμένα. Μην καπνίζετε, μην έχετε γυμνά φώτα ή πηγές ανάφλεξης. Αποθηκεύστε σε μια δροσερή, ξηρή, καλά αεριζόμενη περιοχή Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Page 3 of 8

4 Page 4 of 8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΔΟΧΕΙΟ: Μεταλλικό δοχείο ή βαρέλι Συσκευάστε όπως συστήνεται από τον κατασκευαστή. Ελέγξτε ότι όλα τα κιβώτια ονομάζονται σαφώς και είναι απαλλαγμένα από διαρροές. ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποφύγετε τα ισχυρά οξέα, βάσεις. Αποφύγετε την αντίδραση με οξειδωτικές ουσίες Ασυμβατότητες Υλικό Πακέτο: 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Δείτε το τμήμα 1,2 ΤΜΗΜΑ 8 Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Παράγωγο επίπεδο χωρίς (DNEL) Πρότυπο έκθεσης Οι εργαζόμενοι Γενικό Πληθυσμό Μακροπρόθεσμη - δερματική, συστημικές Μακροπρόθεσμη - αναπνευστική, συστημικές Μακροπρόθεσμη - στοματική, συστημικές Μακροπρόθεσμη - δερματική, τοπικές Μακροπρόθεσμη - αναπνευστική, τοπικές Βραχυπρόθεσμα - δερματική, συστημικές Βραχυπρόθεσμα - αναπνευστική, συστημικές Βραχυπρόθεσμα - στοματική, συστημικές Βραχυπρόθεσμα - δερματική, τοπικές Βραχυπρόθεσμα - εισπνοή, τοπικές Προβλεπόμενη επίπεδο χωρίς (PNEC) διαμέρισμα γλυκό νερό θαλασσινό νερό Aqua Ίζημα του γλυκού νερού Θαλάσσια ιζήματα νερού έδαφος STP του στόματος αξία Όρια έκθεσης (OEL) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ Πηγή Συστατικό Όνομα Υλικού σταθμικός μέσος STEL Κορυφή Σημειώσεις Όρια έκτακτης ανάγκης Συστατικό TEEL-0 TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3 Συστατικό Original IDLH Revised IDLH 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Κατάλληλα μηχανικά μέσα ελέγχου Η γενική εξαγωγή αερίων είναι επαρκής υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Μπορεί να απαιτηθεί τοπικός εξαερισμός σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Εάν υπάρχει κίνδυνος υπερέκθεσης, φορέστε εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή. Η σωστή τοποθέτηση είναι ουσιαστική ώστε να ληφθεί επαρκής προστασία Προσωπική Προστασία Page 4 of 8

5 Page 5 of 8 Προστασία ματιών και προσώπου: Γυαλιά ασφάλειας με πλαϊνά προστατευτικά. Γυαλιά χημικής προστασίας. Οι φακοί επαφής παρουσιάζουν έναν ιδιαίτερο κίνδυνο. Οι μαλακοί φακοί μπορούν να απορροφήσουν ερεθιστικές ουσίες και όλοι οι φακοί επαφής τις συγκεντρώνουν. Προστασία του δέρματος: Δείτε παρακάτω Προστασία των χεριών Προστασία των χεριών: Φορέστε γάντια χημικής προστασίας, π.χ.. PVCΦορέστε υποδήματα ασφάλειας ή μπότες ασφαλείας, π.χ. Λάστιχο Προστασία Σώματος: Δείτε το άλλο κάτω από την προστασία Άλλες προστασία: Φόρμες. P.V.C. ποδιά. Κρέμα ειδική. Θερμική κινδύνους: Συνιστώμενη υλικό (ες): ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΑΝΤΙΩΝ Η επιλογή γαντιών είναι βασισμένη σε μια τροποποιημένη εμφάνιση του: "Forsberg Clothing Performance Index". Το/ τα αποτέλεσμα/ αποτελέσματα της/ των ακόλουθης/ ακόλουθων ουσίας/ ουσιών λαμβάνεται υπόψη στην, παραγόμενη από υπολογιστή, επιλογή: Υλικό CPI Αναπνευστική προστασία: * CPI - Chemwatch Δείκτης απόδοσης A: Καλύτερη επιλογή B: Ικανοποιητικό; πιθανόν να διασπαστεί μετά από 4 ώρες συνεχής βύθιση/ απορρόφησης C: Μέτρια ως επικίνδυνη Επιλογή για περισσότερη από βραχυπρόθεσμη βύθιση/ απορρόφηση Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Βλέπε ενότητα 12 ΤΜΗΜΑ 9 Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Εμφάνιση Liquid with a characteristic odour; partially miscible with water. Φυσική Κατάσταση Οσμή Οσμή όριο ph (όπως παρέχεται) Σημείο τήξης / πήξης ( C) Αρχικό σημείο βρασμού και περιοχή ζέσης (σε C) Σημείο Ανάφλεξης ( C) 77 Ρυθμός εξάτμισης Ευφλεξιμότητα Ανώτερο Όριο Εκρηκτικότητας (%) Χαμηλότερο Όριο Εκρηκτικότητας (%) Πίεση Ατμών (kpa) Διαλυτότητα στο νερό (g/l) Πυκνότητα ατμών (Αέρας = 1) 9.2. Άλλες πληροφορίες υγρό Not Applicable Partly Miscible Σχετική Πυκνότητα (Water = 1) 0.99 Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη / νερό Θερμοκρασία Αυτανάφλεξης ( C) θερμοκρασία αποσύνθεσης Ιξώδες (cst) Μοριακό Βάρος (g/mol) Γεύση Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες Επιφανειακή τάση (dyn/cm or mn/m) Πτητικό Συστατικό (%vol) Ομάδα αερίου ρη ως διάλυμα (1%) Not Applicable ΤΜΗΜΑ 10 Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα: Ανατρέξτε στην Ενότητα Χημική σταθερότητα: Παρουσία ασυμβίβαστων υλικών. Το προϊόν θεωρείται σταθερό. Δεν θα εμφανιστεί επικίνδυνος πολυμερισμός Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Ανατρέξτε στην Ενότητα 7.2 Page 5 of 8

6 Page 6 of Συνθήκες προς αποφυγήν: Ανατρέξτε στην Ενότητα Μη συμβατά υλικά: Ανατρέξτε στην Ενότητα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δείτε το τμήμα 5,3 ΤΜΗΜΑ 11 Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές Εισπνεύθηκε: Το υλικό δεν θεωρείται ότι προκαλεί δυσμενείς στην υγεία ή ερεθισμό της αναπνευστικής οδού (όπως ταξινομείται από τις οδηγίες της Ε.Ε που χρησιμοποιούν ζωικά πρότυπα). Παρόλ' αυτά, η ορθή υγιεινή πρακτική απαιτεί η έκθεση να περιορίζεται στο ελάχιστο και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέτρα ελέγχου σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Οι ατμοί σιλικονών είναι γενικά αρκετά ανεκτικοί, παρόλ' αυτά οι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο εντός λεπτών λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειάς. Σε υψηλές θερμοκρασίες, οι καπνοί και τα προϊόντα οξείδωσης μπορούν να είναι ερεθιστικά και τοξικά και σε πολύ υψηλές δόσεις, μπορούν να προκαλέσουν κατάπτωση οδηγώντας στο θάνατο,. Απορρόφηση: Τα ρευστά σιλικόνης δεν έχουν υψηλή οξεία τοξικότητα. Μπορούν να έχουν μια καθαρτική επίδραση και να προκαλούν κατάπτωση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Είναι γνωστό ανακουφίζουν από το φούσκωμα και τα αέρια. Η προσρόφηση ρευστών σιλικόνης μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή των πνευμόνων. Επαφή με το Δέρμα: Τα χαμηλού μοριακού βάρους σιλικονούχα υγρά πιθανόν να εμφανίσουν διαλυτική δράση και μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος. Η υπερβολική χρήση ή η παρατεταμένη επαφή πιθανόν να οδηγήσουν σε απολίπανση, με ξηρότητα και ερεθισμό του ευαίσθητου δέρματος Μάτι: Η έκθεση ματιών σε σιλικονούχα υγρά προκαλεί προσωρινό ερεθισμό του επιπεφυκότα. Η έγχυση σε συγκεκριμένες δομές του ματιού, εντούτοις, προκαλεί σημάδια στον κερατοειδή, μόνιμη βλάβη στα μάτια, αλλεργικές αντιδράσεις και καταρράκτη, και μπορεί να οδηγήσει στην τύφλωση. Χρόνιος: Η μακροπρόθεσμη έκθεση στο προϊόν δεν θεωρείται οτι προκαλεί χρόνια δυσμενή αποτελέσματα στην υγεία, (όπως ταξινομείται από τις οδηγίες ΕΚ που χρησιμοποιούν ζωικά πρότυπα) εντούτοις η έκθεση από όλες τις διαδρομές πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ως γεγονός αναμενόμενο. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ *Τιμή που λαμβάνεταιαπό ΜΣΠκατασκευαστή Οξεία τοξικότητα: Καρκινογένεση: Ερεθισμός του δέρματος / διάβρωση: Σοβαρή βλάβη / ερεθισμός των ματιών: Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος: αναπαραγωγικός: STOT - μία εφάπαξ έκθεση: STOT - επανειλημμένη έκθεση: Μεταλλαξιογονο: κίνδυνος αναρρόφησης: CMR κατάσταση ΤΜΗΜΑ 12 Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση Συστατικό Εμμονή: υδάτων / του εδάφους Ανθεκτικότητα: Η Air Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Συστατικό βιοσυσσώρευση Κινητικότητα στο έδαφος Συστατικό Κινητικότητα Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ P B T Τα σχετικά διαθέσιμα δεδομένα Κριτήρια ΑΒΤ και αααβ πληρούνται; Άλλες αρνητικές Καμία πληροφορία διαθέσιμη ΤΜΗΜΑ 13 Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Page 6 of 8

7 Page 7 of Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προϊόν / Συσκευασία διάθεση: Μην επιτρέψτε στα απόνερα του καθαρισμό του εξοπλισμού να εισέρχονται σε αγωγούς. Συλλέξτε όλα τα απόνερα για επεξεργασία πριν από τη διάθεση. Ανακυκλώστε οπουδήποτε είναι δυνατόν ή συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή για επιλογές ανακύκλωσης. Συμβουλευθείτε την αρχή διαχείρισης αποβλήτων για διάθεση τους. Απόβλητα θεραπευτικές επιλογές: Επιλογές διάθεσης λυμάτων: Δεν υπάρχουν σχετικά δεδομένα ΤΜΗΜΑ 14 Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Ετικέτες Απαιτούνται: Προκαλεί μόλυνση στα θαλάσσια οικοσυστήματα: NO Επίγεια μεταφορά (ADR): ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ UN ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Αριθμός ΟΗΕ Ομάδα συσκευασίας Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν σχετικά δεδομένα Τάξη: ΔευτερΚίνδυνος: Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Αναγνώριση επικίνδυνων ουσιών (Kemler) Κώδικας ταξινόμησης Ετικέτα Επικίνδυνων Ειδικές Διατάξεις Αερομεταφορά (ICAO-IATA / DGR): ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ UN ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Αριθμός ΟΗΕ Ομάδα συσκευασίας Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Κατηγορία ICAO/IATA: ICAO/IATA Δευτερεύον κίνδυνος: Κώδικας ERG: περιορισμένη ποσότητα Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν σχετικά δεδομένα Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Ειδικές Διατάξεις: Φορτίο μόνο οδηγίες συσκευασίας: Φορτίο μόνο Μέγιστη Ποσότητα / Πακέτο: Επιβατών και φορτίου οδηγίες συσκευασίας: Επιβατών και φορτίου Ποσότητα Μέγιστη / Πακέτο: Οδηγ Συσκ Περιορ ποσότητας Εμπορικών και Πολιτικών Αεροσκαφών: Επιβατών και φορτίου Ποσότητα Μέγιστη / Πακέτο: Θαλάσσια Μεταφορά (IMDG-Code / GGVSee): ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ UN ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Αριθμός ΟΗΕ Ομάδα συσκευασίας Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Κατηγορία IMDG: IMDG ΔευτερΚίνδυνος: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν σχετικά δεδομένα Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Η εσωτερική ναυσιπλοΐα (ADN): ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ UN ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Αριθμός ΟΗΕ Ομάδα συσκευασίας Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά : Αριθμός EMS: Ειδικές Διατάξεις: Περιορισμένη Ποσότητα: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν σχετικά δεδομένα Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC ΤΜΗΜΑ 15 Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κώδικας ταξινόμησης Περιορισμένη Ποσότητα Εξοπλισμός που απαιτείται Φωτιά αριθμός κώνους Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την ακόλουθη νομοθεσία της ΕΕ και των προσαρμογών της - όσο αυτό είναι δυνατόν -: 67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ, 98/24/ΕΚ, 92/85/ΕΚ, 94/33 / ΕΚ, 91/689/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις τροποποιήσεις τους καθώς και τις ακόλουθες βρετανική νομοθεσία : Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ κοιτάξτε την αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας και τα σενάρια έκθεσης που εκπονήθηκε από Εφοδιαστικής Αλυσίδας σας αν υπάρχει. Ο ECHA ΠΕΡΙΛΗΨΗ Page 7 of 8

8 Page 8 of 8 ΤΜΗΜΑ 16 Άλλες πληροφορίες Άλλες πληροφορίες Αυτό το έγγραφο υπόκειται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός από την χρήση για σκοπούς έρευνας, μελέτης, αξιολόγησης ή κριτικής, όπως αυτές επιτρέπονται σύμφωνα με τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύεται η αναπαραγωγή μερικά ή ολικά του παρόντος, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς γραπτή άδεια από την CHEMWATCH. ΤΗΛ. (+61 3) Page 8 of 8

X-DUTY CLEANER (EU) Ημερομηνία Έκδοσης: 21-Σεπτέμβριος-2007 CHEMWATCH 6634-34 Νουμ Έκδοσης:2.0 CD 2010/4 Σελίδα 1 από 12

X-DUTY CLEANER (EU) Ημερομηνία Έκδοσης: 21-Σεπτέμβριος-2007 CHEMWATCH 6634-34 Νουμ Έκδοσης:2.0 CD 2010/4 Σελίδα 1 από 12 CD 2010/4 Σελίδα 1 από 12 Τμήμα 1 - ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ X-DUTY CLEANER (EU) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Εταιρία: Dry- Treat Ltd Διεύθυνση: 3 North Street Oatby Leicester, LE2 5AH GBR

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή Husqvarna 4Stroke Oil 10W50 προσδιορισμός του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 298562 Αναθεώρηση: 05.11.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 29.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ελλάδα 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 20120423. Ημερομηνία έκδοσης 20120423 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 2012-04-24. Ημερομηνία έκδοσης 2012-04-24 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τον Ασβεστοπολτό

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τον Ασβεστοπολτό 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας/Μείγματος: Συνώνυμα: Εμπορική Ονομασία: Μείγμα υδροξειδίου του ασβεστίου και νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός EC 2427346 Αριθμός CAS 18996355 Κωδικός Προϊόντος 412570 Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 179507 Αναθεώρηση: 22.08.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 10/12/2009 εκδοχή: 5.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Χημική Ονομασία & Τύπος: Trade name: Ασβέστης CAS: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Ξηρή υδράσβεστος, Υδροξείδιο του ασβεστίου Ενυδατωμένος Ασβέστης, Σβησμένος

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 3211 Αναθεώρηση:.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 950 Αρ. MSDS 950 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα