ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποζημίωση για παρασχεθείσα εκλογική εργασία για την αντιμετώπιση πρόσθετων εκτάκτων αναγκών κατά την προετοιμασία και διενέργεια των δημο τικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμ βρίου 2010 και των επαναληπτικών της 14ης Νο εμβρίου Χορήγηση ακουστικών Βαρηκοΐας Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτι κής Εστίας έτους Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, λόγω Εορτών Χριστουγέννων Λύση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυ ξης Αμυνταίου Ν. Φλώρινας (ΔΕΑ Αμυνταίου) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/7753/Π07/4/00219/ Ν. 3299/ 04/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου για την υπα γωγή επένδυσης της επιχείρησης «Παππάς Ηλί ας του Φιλίππου» στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει. Οριστικοποίηση του κόστους, ολο κλήρωση αυτής και έναρξη παραγωγικής λειτουρ γίας μονάδας Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗ ΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων. 9 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Αποζημίωση για παρασχεθείσα εκλογική εργασία για την αντιμετώπιση πρόσθετων εκτάκτων αναγκών κατά την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περι φερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 29 παρ. 1 και 134 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ) και β) των άρθρων 25 και 131 του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποί ηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116 Α ). 2. Την αριθ / Απόφασή μας, με την οποία καθορίστηκε η ειδική αποζημίωση των συμμετεχόντων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των περι φερειακών και δημοτικών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των τυχόν επαναληπτικών εκλογών της 14ης Νοεμβρίου 2010 (ΦΕΚ Β 1706/ ). 3. Το γεγονός ότι παρέστη πρόσθετη έκτακτη και επιτακτική ανάγκη να συντελεστούν εργασίες κατά τις βραδινές ώρες των εργασίμων ημερών σε καθημερινή βάση καθώς και εργασίες κατά τις Κυριακές και εξαιρέ σιμες ημέρες οι οποίες συνίσταντο στην προπαρασκευή και διενέργεια, κάθε φορά, της εκλογικής διαδικασίας, στον έλεγχο των εκλογικών δαπανών και στην έκδοση σχετικών αποφάσεων, στις απαιτούμενες ενέργειες για

2 30264 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τη συγκρότηση των επιτροπών εκλογικών δαπανών των Περιφερειών, στην οργάνωση, συστηματοποίηση και παρακολούθηση της παροχής εκλογικής εργασίας από τα επιμέρους συνεργεία, στην ταξινόμηση, δεματοποίη ση και αποστολή επιπλέον ενημερωτικού υλικού για το Πρόγραμμα Καλλικράτης καθώς και στην εκκαθάριση και καταβολή των δαπανών που αφορούν στην εκλογική διαδικασία και έπονται της εκλογικής περιόδου. 4. Το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η παροχή εκλο γικής εργασίας από ογδόντα δύο (82) υπαλλήλους που προβλέπονταν να συμμετέχουν στα ειδικά εκλογικά συ νεργεία όπως αυτά ορίζονταν στην αριθ / Απόφαση μας και ως εκ τούτου υπάλληλοι των Δι ευθύνσεων Διοίκησης και Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρείχαν εκλογική εργασία πέραν της προβλεπόμενης στην προαναφε ρόμενη απόφαση. 5. Το γεγονός ότι κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών την 7η Νο εμβρίου 2010 και των επαναληπτικών εκλογών την 14η Νοεμβρίου 2010 απασχολήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τριάντα (30) άτομα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορι σμένου χρόνου έναντι διακοσίων ενενήντα πέντε (295) απασχοληθέντων με συμβάσεις έργου ή με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τις βουλευτι κές εκλογές του έτους 2009 με συνέπεια υπάλληλοι των Διευθύνσεων Διοίκησης και Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να επιφορτισθούν με πρόσθετο φόρτο εργασίας, πέραν της προβλεπόμενης στην προαναφερόμενη απόφαση εκλογικής εργασίας. 6. Την αριθ. 2672/ κοινή απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 B ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού η οποία όμως βρίσκεται εντός των ορίων της προβλεφθείσας στην αριθ / Απόφασή μας δαπάνης, αποφασίζουμε: 1. Επειδή κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές της και απασχολήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης τριάντα (30) άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου έναντι διακοσίων ενενήντα πέντε (295) συμβα σιούχων έργου και ορισμένου χρόνου που απασχολή θηκαν στις βουλευτικές εκλογές του 2009, και δεδομέ νου ότι ογδόντα δύο (82) άτομα από τους ορισθέντες στην 61961/ απόφασή μας δεν προσέφεραν λόγω αδυναμίας εκλογική εργασία, κατέστη επιτακτική ανάγκη κάλυψης των έκτακτων και απρόβλεπτων ανα γκών που παρουσιάστηκαν κατά τις προαναφερθείσες εκλογές με την παροχή πρόσθετης εκλογικής εργασίας από μέχρι από εκατόν εφτά (107) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης και εγκρίνουμε αποζημίωση για την εργασία αυτή, την οποία καθορίζουμε στο ποσό των χιλίων εν νιακοσίων πενήντα (1.950) ΕΥΡΩ για καθέναν από τους ανωτέρω υπαλλήλους, αντί του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (2.430) ΕΥΡΩ των βουλευτικών εκλογών του έτους Η παροχή της προσφερθείσας πρόσθετης εκλογικής εργασίας κατά την παρ. 4 του προοιμίου της παρούσας βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν σης Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης. 3. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του προσωπικού της παραγράφου 1, βρίσκεται εντός των ορίων που προβλέπονται με την αριθ / Απόφασή μας και θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα «ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262 του Προϋπολογι σμού Εξόδων του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. οικονομικού έτους Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αριθμ /Γ6 (2) Χορήγηση ακουστικών Βαρηκοΐας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 και του άρθρου 34, παρ. 6 περ. ιβ) του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/ τ.α/ ) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» με την οποία προβλέπεται Υπουργική απόφαση για την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 4 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.A / ) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α 247). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 5. Τις διατάξεις της υπ αριθ. 2672/ Απόφασης (ΦΕΚ 2408/τ. Β / ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 6. Την αριθ. 2/ πράξη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι). 7. Την αριθ. 275/2004 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 8. Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν έχουν εγγραφεί στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Ο έτους 2011, Ειδικός φορέας και , ΚΑΕ1729, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ ( ) και αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγράφονται στους προϋπο λογισμούς των επόμενων ετών, αποφασίζουμε: Την παροχή ακουστικών Βαρηκοΐας στους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και σε αυτούς που φοιτούν σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο όπου παρέχεται ειδι κή αγωγή ή ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και έχουν προβλήματα ακοής.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ανώτατο ποσό που θα παρέχει το Υπουργείο Παι δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κάθε ακουστικό βαρηκοΐας δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 Ευρώ. Την εν λόγω παροχή δικαιούνται μέχρι την ηλικία των 20 ετών όσοι φοιτούν στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθ μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αυτό να παρέχεται ανά τέσσερα (4) έτη. Η αλλαγή ακουστικού γίνεται εφόσον το αρμόδιο ΚΕ ΔΔΥ με παιδαγωγική του έκθεση κρίνει την παιδαγω γική αποτελεσματικότητα των ακουστικών βαρηκοίας στο παιδί. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή δαπάνης προμήθειας ακουστικών βαρηκοίας σε μαθη τές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς το μέρος του ποσού που δεν καλύπτει ο ασφαλιστικός τους φορέας, (άρθρο 33, παρ. 4, Ν. 1566/55, Ν. 2817/2000 και Γνωμοδότηση ολομέλει ας του Νομ. Συμβουλίου του Κράτους αριθμ. 275/2004), πρέπει να είναι τα εξής: 1. Κατάσταση πληρωμής εις διπλούν, όπου να αναφέ ρονται τα στοιχεία του δικαιούχου (όνομα, δ/νση, Τ.Κ., Α.Φ.Μ.), υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον προϊ στάμενο της Δ/νσης, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί άλλα δικαιολογητικά για τον ίδιο λόγο. 2. Αίτηση του γονέα. 3. Απόφαση έγκρισης δαπάνης από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 4. Βεβαίωση του Δ/ντή του Σχολείου ότι το παιδί είναι μαθητής. 5. Γνωμάτευση και ακουομετρικό διάγραμμα ειδικευμέ νου γιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου (με σφραγίδα του νοσοκομείου), όπου θα αναφέρεται το ποσοστό κώφωσης καθώς και ότι συνιστάται η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας. 6. Τιμολόγιο στο όνομα του γονέα, όπου θα αναφέρε ται ότι η προμήθεια των ακουστικών βαρηκοΐας γίνεται για το παιδί του (όνομα παιδιού), το οποίο μπορεί να είναι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, στην περίπτωση που μεσολαβεί ασφαλιστικός φορέας. 7. Τρεις οικονομικές προσφορές, για να χορηγηθεί βάσει της χαμηλότερης τιμής, (όχι απαραίτητες). 8. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει καταβάλει ο ίδιος το ποσό και ότι δεν έχει πάρει ακουστικά βαρη κοΐας για το παιδί του (όνομα) από κανένα φορέα του δημοσίου τα τελευταία (04) τέσσερα χρόνια. 9. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα όπου θα ανα φέρει ότι έχει κατατεθεί σε αυτόν το πρωτότυπο τιμο λόγιο, (αριθμός τιμολογίου, ποσό) καθώς και το ποσό που του χορήγησε για την προμήθεια αυτή. 10. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, με την δι αφορά του ποσού, που χορηγήθηκε για φορολογική χρήση. Μαρούσι, 13 Δεκεμβρίου 2010 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ /488 (3) Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ/γματος 63/2005 (Α98) «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ βερνητικά Όργανα», 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 1 παρ. 4 του ν. 3050/2002 (Α 214) «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 3. Την αριθμ. 2876/ (Β 2234) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 4. Την αριθμ. Υ275/ (Β 1595) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα πληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης Γεωργίου Κουτρουμάνη» 5. Την υπ αριθμ. 1302/19/ απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, πέραν της αναγραφόμενης για το έτος 2011, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό των δικαιούχων πού θα εντα χθούν στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, το έτος 2011, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους, ως ακολούθως: Άρθρο 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτι κής Εστίας πού εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2011 καθορίζεται κατ ανώτατο όριο ως εξής: Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρι σμού οκταήμερων διακοπών εκατόν ογδόντα χιλιάδες ( ) άτομα. Στα εκδρομικά προγράμματα, διάρκειας 3 ημερών, τριάντα χιλιάδες (30.000) άτομα, Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, τριακό σιες χιλιάδες ( ) άτομα. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεά τρων, εκατό χιλιάδες ( ) άτομα. Άρθρο 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοι νωνικού τουρισμού και στα εκδρομικά προγράμματα έτους 2011 είναι: Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερη λίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει. Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλι σης Αγροτών και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή Να είναι σύζυγοι των ως άνω προσώπων και δικαι ούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ή Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προ σώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ. 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα δω ρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων κατά το έτος 2011 είναι:

4 30266 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Να έχουν οι συμμετέχοντες την ιδιότητα του συ νταξιούχου του ΟΓΑ ή συνταξιούχου του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερήλικων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλι σης Αγροτών του ΟΓΑ και να είναι ασφαλιστικά ενήμε ροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στα προγράμματα, ή Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προ σώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ. 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προαναφερόμενα προγράμματα των, υπό στοιχεία 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσης, αναφερομένων προσώπων, είναι η κατο χή βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 4. Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κλη ρώθηκαν να συμμετάσχουν στα προγράμματα Κοινω νικού Τουρισμού και Εκδρομών έτους 2010, δικαιούνται να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα του έτους 2011 επιπλέον δε και στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων. 5. Πρόσωπα που κληρώθηκαν στο πρόγραμμα τετρα ήμερων κυκλικών πλόων (κρουαζιέρων) το έτος 2010 και έκαναν χρήση της παροχής δικαιούνται το έτος 2011 να συμμετάσχουν μόνο στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων. 6. Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κά νουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές το έτος 2011, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων. Άρθρο 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2011 ορίζο νται τα παρακάτω κριτήρια: 1. Στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκ δρομών, να περιληφθούν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπε ρηλίκων του αρθρ. 1 του Ν. 1296/1982(ΦΕΚ 128), όπως ισχύει, καθώς και οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, που είναι ασφαλιστι κά ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ αυτά και, σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθ μό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζομένου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ. Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού ή Εκδρομών, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από τα προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν: προσαύξηση του ποσού της σύνταξης τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή λόγω τυφλότητας ή λαμ βάνουν εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας τετραπλη γίας. Εξαιρούνται επίσης της κλήρωσης και δικαιούνται δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού τα πρόσωπα που κληρώ θηκαν να συμμετάσχουν στο εκδρομικό επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύπρο το έτος 2010 και δεν έκαναν χρήση της παροχής λόγω ματαίωσης του προγράμματος και εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των οικο γενειών τους. Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών έχουν και οι σύζυγοι αυτών, που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα, δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής, καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των οικογενειών τους. 2. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θε άτρων, καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της περίπτωσης 2 του άρθρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ αυτά μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού των διαθέσιμων Δελτίων. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο των οριζομένων στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής στο πρόγραμμα καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας. 3. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, καθορί ζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της περίπτωσης 2 του άρθρου 2 της παρούσης οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγα λύτερο του οριζομένου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ. Άρθρο 4 Η δαπάνη των παροχών θα βαρύνει τον προϋπολογι σμό του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας. Άρθρο 5 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Αριθμ /5/10 (4) Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κα τηγορίες Ανέργων Ναυτικών, λόγω Εορτών Χριστου γέννων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 29 του Ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 64), β) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98), γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά τους και άλλες διατάξεις» (Α 247). θ) του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 170), ε) του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (Α 214), στ) του Π.Δ. 99/2010 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ πουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α 172) και ζ) την αριθ. 2672/ Απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β 2408). 2. Την αριθ. 5008/27/ (θέμα 1o) πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (Δ.Σ./Ο.Ν.). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ενός εκατομ μυρίου επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ( ,00) ευρώ περίπου, η οποάι θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες, στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού εξόδων του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) οικονομικής χρήσεως 2010, πιστώσεις, αποφασίζουμε: 1. Για τις εορτές των Χριστουγέννων 2010, παρέχεται οικονομική ενίσχυση, από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Ν. 6002/1934, ΦΕΚ Α 37), στις κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου της παρούσας, κατηγορίες ανέργων ναυτικών. Το ύψος αυτής καθορίζεται σε: (α) διακόσια σαράντα (240,00) ευρώ, για τους αγάμους ναυτικούς και (β) τριακόσια είκοσι πέντε (325,00) ευρώ, για τους εγγάμους ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα. 2. Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαι ούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: (α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2010 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2010, πενταετία. (β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2010, χρονικό δι άστημα από τριάντα (30) ημέρες μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες (δηλαδή από έως ). (γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας. (δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτή τρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημό σιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα ασθενείας και ανεργίας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/1981 (Α 226) και του Π.Δ. 228/1998 (Α 176) αντίστοιχα, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, δεν θεωρούνται επίδομα άλλης μορφής. (ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απα σχόληση μετά την αναγραφόμενη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα. Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ), ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο και το διαβατήριο του δικαιούχου. Επικυρωμένα από τον Ο.Ν. φωτοαντίγραφα δικαιο λογητικών, φυλάσσονται στον φάκελο του δικαιούχου ναυτικού. Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιού νται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέρ γων ναυτικών: i. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πά σχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία. ii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 25η Ιουνίου 2010, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία. iii Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1998 (Α 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για ένα εξάμηνο τουλάχιστον μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα. iv. Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκο μείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους. ν. Ναυτικοί που φοιτούν στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) και στη Σχολή Θαλαμηπόλων κατά την περίοδο καταβολής της οικο νομικής ενίσχυσης. vi. Ναυτικοί που φοιτούν στα Ειδικά Τμήματα υποψηφί ων Πλοιάρχων Γ Κυβερνητών και Μηχανικών Γ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού κατά την περίοδο καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης. 3. Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στην παρά γραφο 2 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί: (α) σε πλοία με Ελληνική Σημαία, (β) σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.ΑΧ), (γ) σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύ ουσες διατάξεις. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νο σηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του Οίκου Ναύτου ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θα λάσσια υπηρεσία μόνο για τον σκοπό της παρούσας Απόφασης. Δεν προσμετρείται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας, η υπηρεσία που αποκτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο. Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 894/1981 (Α 226), ως τελευταία δε απόλυση, λογίζε ται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Ν. 3816/1958, ΦΕΚ Α 32). Ναυτολόγηση μέχρι είκοσι (20) ημέρες, δεν θεωρείται ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας. 4. Για το χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος των ναυτικών οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση (i) της παραγράφου 2, αρμόδιοι είναι: (α) η Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ν./Πειραιά, για τις πε ριοχές αρμοδιότητος Ο Ν. Αθηνών Πειραιώς και τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης,

6 30268 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (β) οι έμμισθοι ιατροί του Ο.Ν., για τις περιοχές αρμο διότητος Επαρχιακών Παραρτημάτων Ο.Ν. και (γ) οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαιούχου Δημοσίου Νοσοκομείου, για τις υπόλοιπες περιοχές. 5. Η οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 κατα βάλλεται από έως και στους δι καιούχους, με την προσέλευσή τους στον Ο Ν./Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. 6. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της περιπτώσεως (iv) της παραγράφου 2, καταχωρείται από την Αρχή που την καταβάλλει με ειδική πράξη στο φυλ λάδιο του ναυτικού και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη. Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η καταβο λή γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν την απόδειξη, αντί του δικαιούχου. 7. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 21 Δεκεμβρίου 2010 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Αριθμ /7739 (5) Λύση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αμυνταίου Ν. Φλώρινας (ΔΕΑ Αμυνταίου). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 410/1995, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης, που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής πράξης. 4. Τις αριθμ. 16/ «Νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ» και 77/ «Διευκρινίσεις ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επι χειρήσεις» Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Την αριθμ. πρωτ. 4544/ απόφαση (ΦΕΚ 770/τ.Β / ) της Γενικής Γραμματέως Περιφέ ρειας Δυτικής Μακεδονίας περί σύστασης της Δ.Ε.Α. Αμυνταίου, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 6. Την αριθμ. 207/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Αμυνταίου περί λύσης της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αμυνταίου, αποφασίζουμε: Τη λύση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυ ξης Αμυνταίου (ΔΕΑ Αμυνταίου). Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση από εκκαθαριστές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβού λιο. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αρμοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρμοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των ελεγκτών. Οι διοριζό μενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα κα θήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της Επιχείρησης. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της Επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο Αμυνταίου. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρί νονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Το προσωπικό της Επιχείρησης θα μεταφερθεί στο Δήμο ή σε Νομικά του Πρόσωπα σύμφωνα με τις δια τάξεις του αρ. 111 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του αρ. 269 του ν. 3463/2006. Οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Επιχείρηση για την εκτέλεση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμ ματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μεταφέρονται στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμυνταίου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.). Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αμυνταίου. Φλώρινα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/7753/Π07/4/00219/Ν. 3299/ 04/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε ριφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Παππάς Ηλίας του Φιλίππου» στις δια τάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει. Οριστικοποίη ση του κόστους, ολοκλήρωση αυτής και έναρξη πα ραγωγικής λειτουργίας μονάδας. Με τη με αριθμ. ΙΕ/7016/Π07/4/00219/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Πε ριφέρειας Ηπείρου τροποποιείται η με αριθμ πρωτ. ΙΕ /7753/Π07/4/00219/Ε/Ν.3299/04/ (ΦΕΚ Β 912/ ) απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3299/04, της επιχείρησης «Παππάς Ηλίας του Φιλίππου» που αναφέρεται στον Εκσυγχρονισμό Πτηνοτροφείου κρεατοπαραγωγής (ΣΤΑΚΟΔ 014.4) στο Δ.Δ. Μεγάλου Γαρδικίου, Δ. Πασσαρώνος Ν. Ιω αννίνων και εγκρίνεται η αναμόρφωση του κόστους, ως ακολούθως: συνολικό κόστος εκατόν εξήντα χι λιάδες, τετρακόσια ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά, ( ,58) αντί του προβλεπόμενου στην απόφαση

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπαγωγής ποσού ,00 με επιχορήγηση 45% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσόν εβδομήντα δύο χιλιάδες, εκατόν ογδόντα ευρώ και είκοσι έξη λεπτά (72.180,26), ίδια συμμετοχή ποσόν (60.390,82), ήτοι ποσοστό 37,65%, Τραπεζικό δάνειο (27.829,50) ποσοστό 17,35% Ο συνολικός αριθμός των θέσεων απασχόλησης (άθροισμα υφισταμένων και νέων θέσεων) θα είναι 0,00 (Ε.Μ.Ε. 0). Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχε δίου, ορίζεται η Με την απόφαση αυτή, εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης (33.930,26) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ (7) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως ισχύει. Με την ΙΕ/10087/Π07/5/00461/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 επέν δυσης της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται στη μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε παραδοσιακό κατάλυμα Α τάξης, δυναμικότητας 9 δωμα τίων, 15 κλινών στο Δήμο Ιωαννιτών, του Νομού Ιωαννίνων, συνολικού κόστους ,00 με ποσοστό επιχορήγη σης 53,00%, επί συνολικού κόστους ,00, δηλα δή ποσό επιχορήγησης ,19, σε ότι αφορά στη συμβατική επένδυση και ποσοστό επιχορήγησης 50,00%, επί συνολικού κόστους 6.000,00, δηλαδή ποσό επιχορή γησης 3.000,00 σε ότι αφορά στις αμοιβές συμβούλων, ποσοστό ιδίας συμμετοχής 30,00% ποσού ,90 για τη συμβατική επένδυση και ποσοστό ιδίας συμμετοχής 33,00% ποσού 1.980,00 για τις αμοιβές συμβούλων και ποσοστό δανείου 17,00% ποσού ,91. Θέσεις εργασίας: 2 Ε.ΜΕ (2 μόνιμοι). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ (8) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει. Με την με αριθμ. ΙΕ/6316/Π07/5/00411/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέ ρειας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004 της επένδυσης της εταιρείας «ΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» που αναφέρεται στην Ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ ), στο Τ.Δ. Ζωοδό χου 8 km παλαιάς Ε.Ο. Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας, Δ. Πασσαρώνος, Νομού Ιωαννίνων, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων, οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ ( ,00) με ποσοστό επιχο ρήγησης 48% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ποσού διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών ( ,12), τραπεζικό δάνειο εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων, τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα τριών λεπτών ( ,63), ήτοι ποσοστό 27%, και ίδια συμμετοχή εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών, ( ,25) ποσοστό 25% Νέες θέσεις εργασίας: τέσσερις (4) νέες θέσεις ερ γασίας εξαρτημένης απασχόλησης (Ε.Μ.Ε.: 4) συνολικές θέσεις 4 Ε.Μ.Ε. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ Αριθμ. 5291/ (9) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ.3β και 3 στ του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικος» όπως τροποποιήθη καν με το άρθρο 7 του Ν.177/ Τις διατάξεις της αριθμ / (ΦΕΚ 757/ Β/ ) κοινής απόφασης των Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας και ιδιαίτερα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 αυτής «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την / (ΦΕΚ 1188/ Β/ ) και την / (ΦΕΚ 68/Β/4 2 98) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης Οργάνωσης Στελέχωσης της Περιφέ ρειας». (ΦΕΚ 107/τ.Α/ ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3469/ (ΦΕΚ 131/Τ.Α / ) «περί Εθνικού Τυπογραφείου Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις». 5. Τη με αριθμ /2833/ Απόφαση Υπ. Πε ριβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθ μίσεις Θήρας για την Κυνηγετική περίοδο » (ΦΕΚ 1183/τ.Β / ) και την με αριθμ /3088/ Τροποποιητική της (ΦΕΚ 1358/τ.Β/ ). 6. Τη με αριθ. 5851/ (Φ.Ε.Κ. 1157/2007 Τεύχος Β ) απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Θεσσαλίας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων κ.λπ.». 7. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού κεφα λαίου της περιοχής του Νομού Λάρισας κατά τη διάρ κεια χιονοπτώσεων και κάλυψης του εδάφους με χιόνι, διότι η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων μειώνεται σημαντικά.

8 30270 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιφέρεια του Νομού Λάρισας, κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυ νομική Διάταξη Θήρας, όπως παρακάτω. * Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών στο χιόνι. * Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων δυ σμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρ κειας και έντασης. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρού νται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/69, 996/71 και του Ν. 177/75. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της, με τη μέριμνα των Δασαρχείων Λάρισας, Ελασσόνας, Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1β και 3 παρ.1 του Ν.301/76 (ΦΕΚ 91/Α/ ). Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Δ/νση, Δ/νση Αγροφυλακής, Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Λάρισας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Λάρισα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΡΑΦΛΗΣ Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. (10) Με την υπ αριθμ. 2010/8407/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδό θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή η από 26/07/2010 αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: Όνομα: ΑΡΚΙΛΕΑ Επώνυμο: ΓΚΙΟΚΑ Όνομα Πατρός: ΚΡΙΣΤΟ γεν στην Αλβανία για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους από της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφη μερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Βαθμός Ασφάλειας: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Αρ. Πρωτ.: Βαθμ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ κ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφάλειας: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Αρ. Πρωτ.: Βαθμ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ κ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφάλειας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Αρ. Πρωτ.: Βαθμ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ κ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15 185 35 Πληροφορίες : NIKOΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 44137/613 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3510 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση εφημεριών για τους Βιολόγους και Φαρ μακοποιούς του Αρεταιείου Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 47122 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Φ. Ψαρομηλίγκου 213 1519233 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν διακοπές, βιβλία και εισιτήρια θεάτρου σε 584.550 δικαιούχους του ΟΓΑ Παρασκευή, 23 Μάιος 2014 09:50

Δωρεάν διακοπές, βιβλία και εισιτήρια θεάτρου σε 584.550 δικαιούχους του ΟΓΑ Παρασκευή, 23 Μάιος 2014 09:50 Τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2014 παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ Κοκκόρης και ο Διοικητής του ΟΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Κ. Παλαιολόγου 15, Βαθμός Ασφαλείας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πειραιάς Τ.Κ. 18535

Ταχ. δ/νση: Κ. Παλαιολόγου 15, Βαθμός Ασφαλείας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πειραιάς Τ.Κ. 18535 OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς: 21-03-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΟΝ Αρ.Πρωτ.: 3297 Ταχ. δ/νση: Κ. Παλαιολόγου 15, Βαθμός Ασφαλείας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πειραιάς Τ.Κ. 18535 Πληροφορίες: Μιχαλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών ΠΑΣΧΑ 2012» Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών ΠΑΣΧΑ 2012» Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς: 3/4/2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡ469ΗΞΞ-Ω02 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΟΝ Ταχ. δ/νση: Κ. Παλαιολόγου 15, Πειραιάς Τ.Κ. 18535 Πληροφορίες: Κουτσουμπού Ελ. Τηλ.: 210-4198240... Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 05/05/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π 48351/ΔΟΔ 3049 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Τ.Κ.: 10180 Πληροφορίες: Σ. Δημάκης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23/03/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π. 33022/ΔΟΔ 1855 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα «Αγροτικής Εστίας» 2014: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για 584.550 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ

Προγράμματα «Αγροτικής Εστίας» 2014: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για 584.550 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο.Γ.Α. Δελτίο Τύπου Πέμπτη, 22.05.2013 Προγράμματα «Αγροτικής Εστίας» 2014: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για 584.550 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα