Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ"

Transcript

1 Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1 Η Παρθένος σήµερον, τον υπερούσιον τίκτει, και η γη το σπήλαιον, τω απροσίτω προσάγει. Άγγελοι, µετά Ποιµένων δοξολογούσι, Μάγοι δε, µετά Αστέρος οδοιπορούσι, δι ηµάς γαρ εγεννήθη, Παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.

2 Leonid Ouspensky Η εικόνα στο φως της ορθόδοξης ερµηνείας Μετάφραση Β. Μουστάκη (ανατύπωση) Λ.Ουσπένσκυ, Η Θεολογία της Εικόνας στην ορθόδοξη Εκκλησία, εκδ. Αρµός, Αθήνα Χριστός επί γης, Υψωθήτε! Την εικόνα της Γεννήσεως την βλέπουν εκείνοι που δεν είναι µπασµένοι στο πνεύµα της ορθοδόξου λατρείας φορτωµένη µε περιττές λεπτοµέρειες. Η σύνθεσή της τους φαίνεται κάπως παιδαριώδης, άταχτη, περισσότερο απλοϊκή παρά σοβαρή1. Εν τούτοις, αυτή η αφέλεια κι αυτή η απλοϊκότητα είναι κάτι πολύ βαθύ, κάτι που µας κάνει να θυµηθούµε τα λόγια του Κυρίου: «Αµήν λέγω υµίν, ος εάν µη δέξηται την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, ου µη εισέλθη εις αυτήν». Η εικόνα της Γεννήσεως, βασιζόµενη πάνω στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, µας αποκαλύπτει το δογµατικό περιεχόµενο και την όλη έννοια της Εορτής. Με τα χρώµατα και τον πλούτο των λεπτοµερειών κι ακριβώς µε την απλοϊκότητά της, είναι η πιο χαρωπή από τις εικόνες των µεγάλων δεσποτικών εορτών. Η εικονογραφική παράδοση της Ορθοδοξίας φυλάει µ ακρίβεια τον καθιερωµένο τύπο της Γεννήσεως, που είναι ο πιο πλούσιος κι ο πιο πλήρης σε περιεχόµενο. Είναι δε ο ακόλουθος: Στην µέση, µπροστά από κάτι βουνά το σπήλαιο όπου είναι αναπεσµένος ο Κύριός µας στην φάτνη, ανάµεσα σε δύο ζώα πλάϊ, η Παρθένος αναπεσµενη κι αυτή σ ένα στρωσίδι στο πάνω µέρος, οι Άγγελοι κι ο Αστήρ από τη µια µεριά του σπηλαίου, οι Ποιµένες, από την άλλην oι Μάγοι, που έρχονται να προσκυνήσουν τον Χριστό. Κάτω, στις δύο άκρες, από εδώ δύο γυναίκες πλένουν το Παιδίον και από εκεί ο Ιωσήφ καθισµένος απέναντι σ έναν γέροντα όρθιο που κρατάει ένα ραβδί. Ως προς το περιγραφικό της στοιχείο, η εικόνα αντιστοιχει στο κοντάκιον: «Η Παρθένος σήµερον τον υπερούσιον τίκτει και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει. Άγγελοι µετά ποιµένων δοξολογούσι, Μάγοι δε µετά αστέρος οδοιπορούσιν. ι ηµάς γαρ εγεννήθη παιδίον νέον ο προ αιώνων Θεός». Η εικόνα προσθέτει και τις δύο σκηνές που παριστάνονται στις κάτω άκρες της και που δεν τις ερµηνεύει το κοντάκιον, αλλά είναι παρµένες από την Παράδοση. Ως προς το περιεχόµενό της η εικόνα της Γεννήσεως έχει δύο όψεις. Πριν απ όλα ξεσκεπάζει την έννοια της Εορτής, το γεγονός της σαρκώσεως του Λόγου µας θέτει µπροστά σε µια ορατή µαρτυρία του θεµελιώδους δόγµατος της πίστεώς µας, υπογραµµίζοντας τόσο την θεότητα όσο και την ανθρωπότητα του Ιησού. Κατά δεύτερο λόγο µας δείχνει την ενέργεια αυτού του γεγονότος πάνω στον φυσικό κόσµο και υπαινίσσεται την προοπτική όλων των σωτηρίων συνεπειών του γεγονότος αυτού. Γιατί, κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό, η Γέννηση του Κυρίου µας «δεν είναι η εορτή της δηµιουργίας, αλλά η εορτή της αναπλάσεως του κόσµου», µια ανανέωση που αγιάζει την κτίση. Η ενανθρώπηση του Θεού δίνει στην κτίση µια καινούργια σηµασία, που είναι o σκοπός κι ο λόγος της υπάρξεως της: η µέλλουσα µεταµόρφωσή της. Γι αυτό όλη η δηµιουργία λαβαίνει µέρος στο µυστήριο της γεννήσεως του Λυτρωτή και βλέπουµε γύρω από τον Θεάνθρωπο τους εκπροσώπους όλων των κτισµάτων, που του προσφέρουν την ευγνωµοσύνη τους, κατά το στιχηρόν: «Τι σοι προσενέγκωµεν, Χριστέ, ότι ώφθης επί γης ως άνθρωπος δι ηµάς; Έκαστον γαρ των υπό σου γενοµένων κτισµάτων την ευχαριστίαν σοι προσάγει. Oι άγγελοι τον ύµνον, οι ουραvoί τον αστέρα,οι µάγοι τα δώρα, oι ποιµένες το θαύµα, η γη το σπήλαιον, η έρηµος την φάτνην, ηµείς δε µητέρα Παρθένον». Η εικόνα προσθέτει τα ζώα και τα φυτά. Το κέντρο της συνθέσεως αντιστοιχεί στο κεντρικό χρονικό σηµείο της Εορτής. Όλες 2

3 oι λεπτοµέρειες συγκλίνουν προς αυτό το σηµείο είναι το Παιδίον εσπαργανωµένον, αναπεσµένο στην φάτνη, στο σκοτεινό βάθος του σπηλαίου όπου γεννήθηκε. Τα Ευαγγέλια δεν λέγουν τίποτε για το σπήλαιο µας πληροφορεί γι αυτό η Παράδοση. Η πιο αρχαία γραπτή µαρτυρία σχετικά µ αυτό είναι εκείνη του φιλοσόφου και µάρτυρος Ιουστίνου, ο οποίος λέγει: «Μην έχοντας ο Ιωσήφ που να κατοικήσει σ εκείνη την πολίχνη, εγκαταστάθηκε σε µια σπηλιά όχι πολύ µακριά από την Βηθλεέµ». Το Παιδίον που ειναι αναπεσµένο στην φάτνη είναι ο ίδιος o Θεός που φανερώθηκε σ εκείνους που κάθονταν «εν σκότει και σκιά θανάτου», για να τους σώσει από την κατάρα του προπατορικού αµαρτήµατος, για να µεταµορφώσει την ανθρώπινη φύση και να της ξαναδώσει το αρχαίο κάλλος. Ο άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης συγκρίνει την γέννηση µέσα στο σπήλαιο µε το πνευµατικό φως που έλαµψε µέσα στα σκότη του θανάτου που τυλίγανε το ανθρώπινο γένος. Η µαύρη τρύπα του σπηλαίου πάνω στην εικόνα παριστάνει συµβολικά τον υλικό κόσµο, που σκιάζεται από την αµαρτία και όπου ανατέλλει ο «Ηλιος της ικαιοσύνης». Το κατά Λουκάν άγιον Ευαγγέλιον µιλάει για την φάτνη και τα σπάργανα: «Και εσπαργάνωσεν (η Παναγία) αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη». Και λίγο παρακάτω η φάτνη και τα σπάργανα είναι τα σηµάδια που έδωσε ο άγγελος στους τσοµπάνηδες για ν αναγνωρίσουν τον Σωτήρα: «Και τούτο υµίν το σηµείον ευρήσετε βρέφος εσπαργανωµένον, κείµενον εν φάτνη». Το στιχηρό που ανέφερα προηγουµένως µας λέγει ότι η φάτνη είναι το δώρο που προσφέρει η έρηµος στον τεχθέντα. Η έννοια αυτών των λόγων µας αποκαλύπτεται από τον άγιο Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό που λέγει: «Άλογε άνθρωπε, γονάτισε µπροστά στην φάτνη από την οποία θα ταγισθείς τον Λόγο». Αυτός ο έρηµος τόπος, που πρόσφερε την φάτνη σαν άσυλο στον Κύριo, προτυπώθηχε στην Παλαιά ιαθήκη γιατί και τότε στην έρηµο δόθηκε στους εβραίους το µάννα, «ο άρτος εξ ουρανού». Η ενανθρώπηση του Θεού αρχίζει και καταλήγει µε την ταπείνωση. Η εικόνα µας δείχνει την κένωση της θεότητας, την ταπείνωση, το ολοκληρωτικό κατέβασµα Εκείνου που στην φάτνη προδιατυπώνει και τον θάνατό του, τον τάφο του, όπως µε τα σπάργανα προσηµαίνει το σάβανο του. Μέσα στο σπήλαιο, δίπλα στον Σωτήρα, βλέπουµε τον βουν και τον όνον. Τα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν αυτά τα ζώα εν τούτοις, σ όλες τις εικόνες της Γεννήσεως τα συναντάµε πλάϊ στο Παιδίον. Η θέση που κατέχουν στο ίδιο το κέντρο της εικόνας φανερώνει την σπουδαιότητα που η Εκκλησία αποδίδει σε αυτή την λεπτοµέρεια. Η παρουσία των ζώων αυτών εξηγείται, αναµφίβολα, από την πρακτική ανάγκη, οπως την δείχνει η Ακολουθία των Χριστουγέννων: η Παρθένος ταξίδεψε καθισµένη απάνω σ ένα γαϊδουρακι όσο για το βόδι, το χε οδηγήσει εκεί ο µνήστωρ Ιωσήφ που ήθελε να το πουλήσει για ν ανταποκριθεί στα έξοδά του ταξιδιού. Αλλ αυτή η πρακτική ανάγκη δεν είναι αρκετή για να δικαιολογήσει την παρουσία των ζώων τόσο κοντά στον Λυτρωτή. Την εξηγεί η προφητεία του Ησαΐα: «Έγνω βους τον κτησάµενον, και όνος την φάτνην του κυρίου αυτού Ισραήλ δε µε ουκ έγνω και ο λαός µε ου συνήκεν». Ο Θεός, κατεβαίνοντας στην γη και έχοντας γίνει άνθρωπος, δεν βρήκε θέση ανάµεσα στους ανθρώπους, γιατί αυτοί δεν τον δεχθηκαν. Το σπήλαιο και η φάτνη ανήκουν στα ζώα. Παριστάνοντας τον βουν και τον όνον, η εικόνα µας θυµίζει την προφητεία του Ησαΐα και µας καλεί στην γνώση και στήν κατανόηση του Μυστηρίου της θείας οικονοµίας που εκπληρωθηκε µε την Γέννηση. Ό,τι κάνει εντύπωση πριν απ όλα όταν κοιτάµε την εικόνα της Γεννήσεως, είναι η Παρθενος και η θέση που αυτή κατέχει. Η εικόνα υπογραµµίζει την σπουδαιότητα του µέρους που καταλαµβάνει η Θεοµήτωρ στην Γέννηση, δηλαδή στην εορτή της αναπλάσεως του κόσµου. Είναι η καινούργια Εύα. Όπως η πρώτη Εύα έγινε µητέρα των προχριστιανικών ανθρώπων, έτσι η νέα Εύα, η Παρθένος Μαρία, έγινε µητέρα της θεωθείσης ανθρωπότητος. Αλλά η παλιά Εύα είχε δώσει προσοχή στα λόγια του όφεως µέσα στον παράδεισο. Η δεύτερη Εύα άκουσε τον αρχαγγελικό ασπασµό. Μετέχει κι αυτή στην σωτηρία µας, όπως η προµήτωρ υπήρξε αιτία της πτώσεώς µας. Η εικόνα της Γεννήσεως εξαίρει την συµµετοχή της Μαρίας στην σωτηρία µας, προβάλλοντας την Παναγία µε ιδιαίτερη έµφαση, στο 3

4 κεντρικό µέρος, κι ακόµα δίνοντάς της διαστάσεις υπέρµετρες. Σε πολλές εικόνες είναι η πιο µεγάλη απ όλα τα πρόσωπα. Είναι ξαπλωµένη πολύ κοντά στο θείο της τέκνο πάνω σ ένα χράµι, αλλά γενικά έξω από το σπήλαιο. Η στάση της Παρθένου είναι πάντα πολύ σηµαντική και δεµένη µε τα δογµατικά προβλήµατα της εποχής και του τόπου, όπου έγινε η εικόνα. Οι διαφορές που παρουσιάζει κάθε φορά υποδηλώνουν την πρόθεση να εξαρθεί πότε η θεότης και πότε η ανθρωπότης του Κυρίου. Έτσι, σε ορισµένες παραστάσεις της Γεννήσεως, η Παρθένος είναι µισοξαπλωµένη-µισοκαθισµένη, η στάση της δηλαδή είναι ανάλαφρη, για να δειχθεί η απουσία των ωδίνων και συνεπώς η παρθενική γέννηση κι η θεία καταγωγή του Παιδίου (εναντίον της πλάνης των νεστοριανών). Αλλά στην πλειονότητα των παραστάσεων η Παρθένος είναι ξαπλωµένη και εκφράζει µε την στάση της µιαν άκρα κόπωση και ατονία. Ο Νικόλαος Μεζαρίτης, περιγράφοντας µια τέτοια παράσταση (ενός ψηφιδωτού των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη), λέγει πως ο υπερβολικός κάµατος που εκφράζεται στην απεικόνιση της Παρθένου θυµίζει στους πιστούς πως η ενανθρώπηση του Λυτρωτή δεν ήταν φαινοµενική, αλλά πραγµατική. Γύρω από τα κεντρικά πρόσωπα του Παιδίου και της Θεοτόκου, βλέπουµε τις λεπτοµέρειες που, καθώς είπα ήδη, µαρτυρούν συγχρόνως και το γεγονός της θείας σαρκώσεως και την επίδραση που είχε πάνω στην κτίση. Oι άγγελοι εκπληρώνουν το διπλό τους λειτούργηµα: δοξολογούν, τον Θεό και φέρνουν τα «ευαγγέλια» (= τις καλές αγγελίες) στους ανθρώπους. Η εικόνα εκφράζει αυτό το διπλό λειτούργηµα, παριστάνοντας ένα τµήµα των αγγέλων προς τα πάνω, προς τον Θεό, κι ένα άλλο προς τα κάτω, προς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι απλοϊκοί ποιµένες, που για την καθαρότητα της καρδιάς τους έχουν το προνόµιο να επικοινωνούν µε τον υπερφυσικό κόσµο και αξιώνονται να γίvoυν µάρτυρες ενός θαύµατος. Παριστάνονται στην εικόνα ακούοντας τον ύµνο των αγγέλων και συχνά ένας από τους τσοµπάνηδες παίζει την φλόγερα του, ανακατώνοντας την µουσική, τέχνη ανθρώπινη, µε το αγγελικό άσµα2. Από την άλλη πλευρά του σπηλαίου, βλέπουµε τους Μάγους. Τους οδηγεί ο Αστήρ που µια αχτίνα του κατευθύνεται πάνω στο σπήλαιο. Αυτή η αχτίνα ενώνει επίσης τον Αστέρα µε ένα σηµείο που ξεπερνά τα όρια της εικόνας και υποδηλώνει συµβολικά τον ουράνιο κόσµο. Η εικόνα υπαινίσσεται έτσι ότι αυτό το άστρο δεν είναι µονάχα ένα κοσµικό φαινόµενο, αλλά και ένας µαντάτορας από το υπερπέραν, που µηνύει ότι στην γη γεννήθηκε Εκείνος που ανήκει στον ουρανό. Αν στους αγράµµατους τσοµπάνηδες το µυστήριο αποκαλύφθηκε απευθείας από έναν άγγελο oι Μάγοι, άνθρωποι της γνώσεως, πρέπει να κάνουν ένα µακρύ δρόµο που θα τους φέρει από την γνώση του σχετικού στην γνώση του Απόλυτου, µέσον ενός αντικειµένου των µελετών τους. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει πως oι Χαλδαίοι αστρολόγοι δέχονταν από γενεά σε γενεά την σχετική µε το άστρο προφητεία του Βαλαάµ. Στον Όρθρο των Χριστουγέννων ακούµε: «Του µάντεως πάλαι Βαλαάµ των λόγων µυητάς, σοφούς αστεροσκόπους, χαράς έπλησας». Έτσι, ο Αστήρ ειναι συνάµα η εκπλήρωση της προφητείας και το κοσµικό φαινόµενο, που η παρατήρησή του οδήγησε τους σοφούς «να προσκυνήσουν τον Ήλιο της ικαιοσύνης». Είναι το φως που, κατά τον Άγιo Λέοντα τον Μέγα, έλαµψε στους εθνικούς και έµεινε κρυµµένο για τους Ιουδαίους. Η Εκκλησία βλέπει στους ποιµένες -στα πρώτα αυτά τέκνα του Ισραήλ που προσκύνησαν το Παιδίον- τις απαρχές της εξ Ιουδαίων Εκκλησίας, και στους µάγους την «απαρχήν των εθνών», την «εξ εθνών Εκκλησίαν». Προσφέροντας στον Χριστό τα δώρα τους, «το καθαρό χρυσάφι προς τον Βασιλέα πάντων των αιώνων, τον λίβανο προς τον Θεό των όλων, και την σµύρνα στον Αθάνατο που επρόκειτο να ταφεί τριήµερος», προσηµαίνουν τον θάνατό του και την ανάστασή του. Ας προσθέσω ότι oι µάγοι παριστάνονται γενικά σε διάφορες ηλικίες, για να υπογραµµισθεί ότι η αποκάλυψη δόθηκε στους ανθρώπους ανεξάρτητα από την ηλικία και την κοσµική πείρα τους. 4

5 Κάτω, στη µια γωνία της εικόνας, δύο γυναίκες λούζουν το Παιδίον. Αυτή η σκηνή είναι προµηθευµένη από την Παράδοση. Eίναι µια σκηνή από την καθηµερινή ζωή, που δείχνει καθαρά πως ο Τεχθείς ήταν σαν οποιοδήποτε άλλο νεογέννητο κάτω από τις απαιτήσεις της ανθρώπινης φύσεως. Αλλά, από το άλλο µέρος, κατά την ερµηνεία του Νικολάου Μεζαρίτη, οι δύο γυναίκες είναι συνάµα µάρτυρες της θείας προελεύσεως του Παιδίου. Πράγµατι, έχοντας έλθει αργά και µην έχοντας παραστεί κατά την γέννηση, η µια απ αυτές, η Σαλώµη, δεν πίστεψε πως µια Παρθένος µποροϋσε να παιδοποιήσει και τιµωρήθηκε για την απιστία της αυτή το χέρι της, που ειχε τολµήσει να ικανοποιήσει την αµαρτωλή περιέργεια, έµεινε παράλυτο. Αφού µετενόησε κι άγγιξε το Παιδίον, θεραπεύθηκε. Mια ακόµη λεπτοµέρεια δείχνει πως µε την Γέννηση «ήττηνται της φύσεως οι όροι». Πρόκειται για τον µνήστορα Ιωσήφ. εν έχει θέση στο κεντρικό µέρος της εικόνας, αλλ απεναντίας βρίσκεται σαφώς χωρισµένος από το Παιδίον και την Παναγία. εν είναι ο πατέρας. Μπροστά του, υπό το φαινόµενο ενος τσοµπάνη σκυµµένου από τα χρόνια, στέκεται ο διάβολος που τον πειράζει. Μερικές εικόνες τον παρουσιάζουν άλλοτε µε µικρά κέρατα κι άλλοτε µε µια σχεδόν αδιόρατη ουρά. Η παρουσία του Αρχεκάκου και το µέρος που παίζει ως πειραστής έχουν µια όλως ιδιαίτερη έµφαση στην εορτή της αναπλάσεως του κόσµου, στα Χριστούγεννα. Η εικόνα, βασιζόµενη στην Παράδοση, µεταδίδει το νόηµα ορισµένων λειτουργικών κειµένων (ιδέ Πρώτη και Ενάτη Ώρα), που µιλούν για τις αµφιβολίες του Ιωσήφ και την φοβερή του ψυχική αναστάτωση. Η εικόνα τα εκφράζει όλα αυτά µε την περίλυπη στάση του Ιωσήφ, που έχει πίσω του την µαύρη άβυσσο του σπηλαίου. H παράδοση των απόκρυφων µας µεταφέρει τα εξής λόγια του διαβόλου, µε τα οποία πειράζει τον µνήστορα της Παρθένου: «Όπως αυτό το ξερό ραβδί δεν µπορεί να πετάξει φύλλα, έτσι και η παρθένος δεν µπορεί να κάνει παιδί». Αυτό είναι, σε σύντοµη έκθεση, το περιεχόµενο της εικονογραφίας της Γεννήσεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάθε φορά που αποµακρύνεται µια εικόνα απ αυτό, η σηµασία που έχει µικραίνει και φτωχαίνει έτσι η κατάληξη είναι η απώλεια του ουσιώδους δηλαδή της ιστορικής πραγµατικότητας και του δογµατικού περιεχοµένου που µας παρέχονται απο την Αγία Γραφή. Ένα χτυπητό παράδειγµα συναντάµε στην δυτική θρησκευτική ζωγραφική. Oι πίνακες των ζωγράφων της ύσεως που παίρνουν ως θέµα την Γέννηση δεν παριστάνουν την ίδια την αλήθεια, όπως κάνει η ορθόδοξη εικόνα αλλά ατοµικές ερµηνείες αυτής της αλήθειας. Το ιστορικό και δογµατικό περιεχόµενο της εικόνας αντικαταστάθηχε µ ένα περιεχόµενο συναισθηµατικό και οικείο, και η Γέννηση του Κυρίου µας ανάγεται έτσι σε µια συγκινητική οικογενειακή σκηνή. Είναι αυτό που λέγει ο άγιoς Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός: «Εκθέτεις στην όραση ό,τι οδηγεί χαµηλά και περνάς αδιάφορος µπροστά σ ό,τι εξυψώνει». Μια τέτοια παράσταση της Γεννήσεως που µας προβάλλει ό,τι είναι χαµηλό και φτηνό δηλαδή ό,τι είναι ανθρώπινο απλώς δεν υψώνει το πνεύµα µας και τις αισθήσεις µας στην γνώση του µυστηρίου της θείας Σαρκώσεως εξανεµίζει αυτό το µυστήριο µέσα σε µιαν ατµόσφαιρα γυµνά ανθρώπινη, αφήνοντάς µας, έτσι στην φυσική κατάσταση, µέσα στο σαρκικό περιβάλλον. Η ορθόδοξη εικόνα δεν αποκλείει το ανθρώπινο στοιχείο βλέπουµε τις ανθρώπινες γνώσεις στους µάγους την εργασία και την τέχνη στους ποιµένες, το φυσικό ανθρώπινο αίσθηµα στον δίκαιο Ιωσήφ. Αλλ αυτή η φυσική ζωή του κόσµου παριστάνεται σ επαφή µε τον υπερφυσικό κόσµο και χάρη σ αυτή την επαφή κάθε φαινόµενο της ανθρώπινης ζωής βρίσκει την θέση του και την σηµασία του, φωτίζεται από ένα καινούργιο περιεχόµενο. Έτσι η εικόνα υψώνει το πνεύµα µας και τις αισθήσεις µας στην θεωρία και την γνώση του µυστηρίου της θείας Σαρκώσεως και µας κάνει να µετέχουµε στον πνευµατικό θρίαµβο της Εορτής. «Βάδιζε µε τον Αστέρα -λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός- φέρε δώρα µε τους µάγους... δόξασε µε τους ποιµένες, αγάλλου µε τους αγγέλους, για να γίνει µια η χαρά των ουρανίων και των επιγείων». 5

6 1) Τον παιδικό χαραχτήρα της εικονογραφίας ο Ουσπένσκυ, όπως βλέπουµε, τον είχε διαγνώσει ήδη από το 1951.Είναι σηµαντικό, όµως, ότι την αισθητική ερµηνεία αυτού του χαρακτήρα την αποδίδει σ εκείνους που «δεν είναι µπασµένοι στο πνεύµα της ορθοδόξου λατρείας». Εξηγώντας την παιδική αυτή αφέλεια της εικόνας λειτουργικά, βάσει των λόγων του Κυρίου, κάνει µια υπέρβαση για να δώσει το βάρος όχι στην αισθητική αυτή «χαρά», αλλά στο «πολύ βαθύ δογµατικό περιεχόµενο της εικόνας», όπως λέει. Αντίθετα νεώτερες µελέτες δίνουν υπερβολική σηµασία στην αισθητική αυτή λεπτοµέρεια, η οποία εκτρέπεται από τον δρόµο της θεολογίας της εικόνας. Πρβλ. π. Στ. Σκλήρη, Εν Εσόπτρω, εικονολογικά µελετήµατα,εκδ. Μ.Γρηγόρη, Αθήνα 1992, σελ. 33 κ.ε. Η εικονογραφική αφέλεια του σχεδίου οδηγεί τον συγγραφέα στην συστηµατοποίηση µιας νεοελληνικής αισθητικής µεθόδου, που «απηχεί (...) τα διαχρονικά διδάγµατα και τις λύσεις που έδωσε µια πολιτιστική παράδοση υψηλή, όπως αυτή του ελληνισµού, στο πρόβληµα του ανθρώπου και εποµένως και της παιδείας του» (στο ίδιο, σελ. 34). 2) Είναι σηµαντική η λειτουργική ερµηνεία του Ουσπένσκυ στην πλάγια (προφίλ) παράσταση των προσώπων µέσα στις εικόνες: «Ο Άγιος βρίσκεται παρών, θα πει, µπροστά µας κι όχι κάπου µέσα στο σύµπαν. Όταν προσευχόµαστε σ εκείνον βρισκόµαστε πρόσωπο µε πρόσωπο µαζί του (...) Η κατατοµή διακόπτει κατά κάποιο τρόπο την άµεση επαφή είναι σαν µια αρχή απουσίας. Εποµένως, παριστώνται πλαγίως µόνον τα πρόσωπα που δεν έφθασαν στην αγιότητα, όπως για παράδειγµα oι µάγοι και oι βοσκοί στην εικόνα της Γέννησης του Χριστού» Η Γέννησης Του Χρήστου: Προτεινόµενες Ιστοσελίδες Η Βάπτισης: Οι εορτές των Αγίων: Πάσχα: Εικόνες: Ενδιαφέρουσες Iστοσελίδες:

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 Ἡ γέννησίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΛΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡ.414

ΕΤΟΣ ΛΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡ.414 ΕΤΟΣ ΛΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡ.414 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Απόστολος: Εφεσ. Ε 8-19 Ευαγγέλιο: Λουκ. ΙΓ 10-17 7 Δεκεμβρίου 2014 «Και ιδού γυνή ήν πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ, και ήν συγκύπτουσα» Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ISSN 1450-2240 Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΤΣΙΚΟ ΚΟΜΟ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ

Ο ΜΤΣΙΚΟ ΚΟΜΟ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ Ο ΜΤΣΙΚΟ ΚΟΜΟ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ Οι εικόνες Τα τελευταία χρόνια ολοένα αυξάνει το ενδιαφέρον για τη Βυζαντινή Αγιογραφία. Οι ειδικοί στα θέματα τέχνης ανακάλυψαν ότι εκείνα που νόμιζαν μέχρι πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Κατήχηση. Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ

Κατήχηση. Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ Κατήχηση Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ LIBRERIA EDITRICE VATICANA ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Το λογότυπο αναπαριστά λεπτομέρεια ενός χριστιανικού επιτάφιου λίθου των κατακομβών της

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος Αρχιµ. π. Βασίλειος Γοντικάκης Σεβασµιώτατοι, αγαπητοί αδελφοί Το θέµα της αποψινής οµιλίας είναι «Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη o Αγιος» και ανατέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΑΡ.415-416 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ευαγγέλιο: Μάρκ. Α,1-8 Απόστολος: Β Τιμ. Δ,5-8 4 Ιανουαρίου 2015 «Εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας

Διαβάστε περισσότερα

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ και Γέροντας Παΐσιος «Δύο σύγχρονοι γέροντες του αιώνας μας».

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ και Γέροντας Παΐσιος «Δύο σύγχρονοι γέροντες του αιώνας μας». «Ο ΤΗΡΩΝ» Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ και Γέροντας Παΐσιος «Δύο σύγχρονοι γέροντες του αιώνας μας». Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός - Έτος 5 ο, Αρ. Τεύχος 10 ο,ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ, ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Υπό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΤΙΝΟΗΣ (Εφησυχάζοντος Μητροπολίτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 / IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ISSN 1450-2240 Μιλάει ο Θεός /Bρήκα σήμερα;/ ΣΕΛ. 4 το /Χάρη και Πως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης Η παρούσα εισήγηση είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για μένα να σας κάνω κοινωνούς, αγαπητοί αδελφοί, της έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ??

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΜΕΡΟΣ..Γ!! Το αστέρι της Βηθλεέμ Το άστρο της Βηθλεέμ, που κατά τη παράδοση καθοδήγησε τους μάγους στο Θείο Βρέφος, είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Συγχρόνων Γερόντων*

Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Συγχρόνων Γερόντων* Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Συγχρόνων Γερόντων* Σταματίου Σπ. Ζούλα Δ.Μ.Σ. Θεολογίας-Εκπαιδευτικού ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΠ. ΖΟΥΛΑΣ (Α.Μ. 99501) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1

ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 Αποµαγνητοφωνηµένη οµιλία του Καθηγουµένου της Ιεράς ηµών Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιµ. Γεωργίου, στο Στρατώνι Χαλκιδικής την 14η/27η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;)

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) 1 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) Ένα βιβλίο πάνω στο γάμο και τα συζυγικά προβλήματα δεν θα ήταν πλήρες χωρίς την εικόνα του γάμου όπως ο Θεός την έχει ορίσει. Η πρόθεση μας δεν είναι να σκιαγραφήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Εικόνα εξωφύλλου: Σύγχρονο ξύλινο τέμπλο. Μικρογραφία του Ράλλη Κοψίδη. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΡΓΟ της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί - του άρτου και του οίνου - σε σώμα και αίμα Χριστού.

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Oι δρόμοι του Χριστού 1

Oι δρόμοι του Χριστού 1 Oι δρόμοι του Χριστού Ιησούς Χριστός, πνευματικότητα και κόσμος: Οι δρόμοι του Χριστού, η συμβολή του στην ανθρώπινη συνείδηση και στις μεταβολές της ανθρωπότητας και του κόσμου. Μια ανεξάρτητη σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΥ Bari, Μάρτιος 1996

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΥ Bari, Μάρτιος 1996 Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΥ Bari, Μάρτιος 1996 Mε αφορµή την πρόσκληση και παράκλησή σας, θα επιχειρήσω πολύ σύντοµα να Καταθέσω µία προσωπική αλλά και κοινή µαρτυρία, πάνω στα προβλήµατα που εξαρχής

Διαβάστε περισσότερα

Ηαρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τον Θεό και, κατ επέκταση,

Ηαρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τον Θεό και, κατ επέκταση, Σταύρος Σ. Φωτίου Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ «Ο όρος sine qua non για τη διαβίωση όλου του κόσμου περιέχεται σε τρεις λέξεις: Ο λόγος σάρξ εγένετο και στην πίστη σ αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης

Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει:

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ä É Ì Ç Í É Á É Ï Ê Á È Ï Ë É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï È Ñ Ç Ó Ê Å Õ Ô É Ê Ï Õ & Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Õ Ð Ñ Ï Â Ë Ç Ì Á Ô É Ó Ì Ï Õ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Êùäéê üò:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Συγγραφή 1. Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΕΜΑΝ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΕΜΑΝ Hugo Bouter Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΕΜΑΝ Μαθήματα από το Β Βασιλέων κεφ. 5 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση όλου ή μέρους του βιβλίου, και κάθε είδους εκμετάλευση χωρίς την γραπτή άδεια των εκδοτών. Αυτό το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΟΥΣ: Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΑ Ο λαός της διπλανής πόρτας ή της διπλανής πεδιάδας ή του διπλανού σκουπιδότοπου ονομάζεται Ρομά. Τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας Ἀριθμ. 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 IANOYAΡΙΟΥ 2010 Μνήμη Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα