rāja-s ya 1. Πλούταρχος, Αρτοξέρξης 2. Τισσαφέρνης < *Ciçafarnah : Ὀλίγῳ δ' ὕστερον ἢ τελευτῆσαι Δαρεῖον, ἐξήλασεν εἰς Πασαργάδας ὁ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "rāja-s ya 1. Πλούταρχος, Αρτοξέρξης 2. Τισσαφέρνης < *Ciçafarnah-. 3. 3.1-3 : Ὀλίγῳ δ' ὕστερον ἢ τελευτῆσαι Δαρεῖον, ἐξήλασεν εἰς Πασαργάδας ὁ"

Transcript

1 rāja-s ya 1. Πλούταρχος, Αρτοξέρξης 2. Τισσαφέρνης < *Ciçafarnah : Ὀλίγῳ δ' ὕστερον ἢ τελευτῆσαι Δαρεῖον, ἐξήλασεν εἰς Πασαργάδας ὁ βασιλεύς, ὅπως τελεσθείη τὴν βασιλικὴν τελετὴν ὑπὸ τῶν ἐν Πέρσαις ἱερέων. Εστι δὲ (δ' <ἐκεῖ>?) θεᾶς πολεμικῆς ἱερόν, ἣν Ἀθηνᾷ τις <ἂν> τις εἰκάσειεν. Eἰς τοῦτο δεῖ τὸν τελούμενον παρελθόντα τὴν μὲν ἰδίαν ἀποθέσθαι στολήν, ἀναλαβεῖν δ' ἣν Κῦρος ὁ παλαιὸς ἐφόρει, πρὶν ἢ βασιλεὺς γενέσθαι, καὶ σύκων παλάθης ἐμφαγόντα τερμίνθου κατατραγεῖν, καὶ ποτήριον ἐκπιεῖν ὀξυγάλακτος Eἰ δὲ πρὸς τούτοις ἕτερ' ἄττα δρῶσιν, ἄδηλόν ἐστι τοῖς ἄλλοις. Tαῦτα δρᾶν Ἀρτοξέρξου μέλλοντος, ἀφίκετο Τισσαφέρνης πρὸς αὐτὸν ἄγων ἕνα τῶν ἱερέων, ὃς ἐν παισὶ Κύρου τῆς νομιζομένης ἀγωγῆς ἐπιστάτης γενόμενος καὶ διδάξας μαγεύειν αὐτόν, 4. A2Hc, 3 : θanhati artaxšaça h xšāyaθiya h vašnā a h uramazdāha adam xšāyaθiya h ahyāyā būmiyā vazṛkāyā dūrai api a h mi a h uramazdā h xšaçam manā frābara t mām a h uramazdā h utā xšaçam tayamai frābara t utāmai viθam.

2 dāta- Nava-sarda-kat-/ aršti- rašnu- dātu ša šarri dīnu dāta dāta dāta Arštāt di-na-a-tú di-na-a-tú 5 Y 3.3 āpǝm haomyąm urvarąm haδānaēpatąm 6 jīvām gōšt jīv gąm jīvyąm 7. Plinius Maior, Naturalis Historiae 37, 50: Atizoen in India er Persidis Acidane monte nasci, argenteo nitore fulgentem, magnitudine trium digitorum, ad lenticulae figuram, odoris iucundi, necessariam Magis reges constituentibus. 8 Cicero, De Divinatione, I, xli 91 : nec quisquam rex Persarum potest esse, qui non ante magorum disciplinam scientiamque perceperit. 9. Y Yt (DB I, 23) manā dātā 12. Y mazdå dātā, XPh 49 dātā tayā a h uramazdā h. 13. DB IV upari y ṛštām upariyāyam na ška θim na tunuvantam zūra h akunavam : ina di-na-a-tú a-se-eg-gu a-na kab-tú u muš-ki-nu pir -ki ul e-te-pu-uš

3 Huviška ριϸτο 14. Vr 7.2 tǝm yazamaide vaŋ v hīm frāda.gaēθąṃ varǝda.gaēθąm savō.gaēθąm yąm daēnąm māzdayasnīm : aštād yazum ī veh frādādār ī gēhān ī vālišndādār ī gēhān ī sūdēnīdār ī gēhān kē dēn ī mazdesnān. 15. R. Göbl, System und Chronologie der Münzprägung des Kušānreiches, Wien, 1984, S 288, 332, 369. Weibliche Standfigur im Typus der Pallas Athene-Minerva (auch Roma) nach rechts; Schuppenpanzer; langer Chiton; Helm; die Rechte auf lange Lanze gestützt, die Linke hält Rundschild mit Löwenmaske Ἄτοσσα < h utaoθā- (Av. hutaosā-) : Tὴν δ' Ἄτοσσαν οὕτως ἠγάπησεν ὁ πατὴρ συνοικοῦσαν ὥστ' ἀλφοῦ κατανεμηθέντος αὐτῆς τὸ σῶμα, δυσχερᾶναι μὲν ἐπὶ τούτῳ μηδ' ὁτιοῦν, εὐχόμενος δὲ περὶ αὐτῆς τῇ Ἥρᾳ προσκυνῆσαι μόνην θεῶν ἐκείνην, ταῖς χερσὶ τῆς γῆς ἁψάμενος, δῶρά τε τῇ θεῷ τοσαῦτα πέμψαι τοὺς σατράπας καὶ φίλους αὐτοῦ κελεύσαντος, ὥστε τὰ μεταξὺ τοῦ ἱεροῦ καὶ τῶν βασιλείων ἑκκαίδεκα στάδια χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ πορφύρας καὶ ἵππων ἐμπλησθῆναι. 18. G. Hüsing, Porysatis und das achämenidische Lehenswesen, Wien, 1933, 18; M.-L. Chaumont, «Le culte de la déesse Anāhitā (Anahit) dans la religion des monarques d Iran et d Arménie au Ier siècle de notre ère», Journal asiatique, 1965, (167-81), L.H. Gray, The Foundations of the Iranian Religions, The Journal of the K.R. Cama Oriental Institute, 15, 1929, 49; M. Boyce, A History of Zoroastrianism, II. Under the Achaemenians, Leiden, 1982, A. de Jong, Traditions of the Magi. Zoroastrianism in Greek & Latin Literature, Brill, 1997, 279.

4 παλλακή Ασπασίας ἑταίρα 21. Movsēs Xorenacՙi, Hayocՙ Patmowtՙiwn, II, 60. Tʽil 22. Yt hazaŋrǝm baēšazanąm baēvarǝ baēšazanąm. spǝṇtaheca ārmatōiš. ārmaitica spǝṇtaya. 24. Vd 2.10 friθa spǝṇta ārmaite fraca śva vīca nǝmaŋha barǝθre pasvąmca staoranąmca maṣyānąmca : dōšārmīhā spendārmed [kun. kū : dōšārmīhā dāmān rāy kun ēn tis], frāz rav [kū vēš bē dār-aš], bē «hunąm» [kū yašt bē bāš], barišn ī pahān ud stōrān ud mardōmān rāy [kun ēn tis]. ܢܢܝ ܐܠܗܬܐ ܪܒܬܐ ܕܟܠܗ ܐܪܥܐ : Tῆς γὰρ Ἀρτέμιδος τῆς ἐν Ἐκβατάνοις, ἣν Ἀναῗτιν καλοῦσιν, ἱέρειαν ἀνέδειξεν αὐτήν, ὅπως ἁγνὴ διάγῃ τὸν ἐπίλοιπον βίον, 28. Μνήμων (Av. hvīra-/ hu-vira-). Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία, 12

5 30. Ἰσίδωρος Χαρακηνός, Σταθμοὶ Παρθικοί, 6 : Αποβάτανα (f. Αγβάτανα) μητροπόλις Μηδίας καὶ θησαυ οφυλάκιον καὶ ἱερὸν ὅπερ Αναΐτιδος ἀεὶ θύουσι (f. ἱ. Α. οὗπερ ἀεὶ θύουσι.) (Fr. Windischmann, Die persische Anahita oder Anaïtis, München, 1856, 6) 31.A 2 Ha, 2: imam apadāna m vašnā AM Anăh i tă utā Mitra akunām AM Anăh i tă utā Mitra mām pā n tuv hacā vispā gastā utā imam taya akunā m mā vijanā n ti y mā vināθayā n ti y. Clem. Al. Protr. 5, 65, 2 : Μετὰ πολλὰς μέντοι ὕστερον περιόδους ἐτῶν ἀνθρωπoειδῆ ἀγάλματα σέβειν αὐτοὺς Βήρωσσος ἐν τρίτηι Χαλδαικῶν παρίστησι, τοῦτο Αρταξέρξου τοῦ Δαρείου τοῦ Ωχου εἰσηγσαμένου, ὃς πρῶτος τῆς Αφροδίτης Αναίτιδος τὸ ἄγαλμα ἀναστήσας ἐν Βαβυλῶνι καὶ Σούσοις καὶ Εκβατάνοις <καὶ> Πέρσαις καὶ Βάκτροις καὶ Δαμασκῶι καὶ Σάρδεσιν ὑπέδειξε σέβειν. (F. Jacoby, Die Fragmente der Griechischen Historiker, C, Leiden, 1958, 680 F 11, 394) 33. Kirdēr, II, 10 u-m hām šahr mubed ud dādvar kird, u-m staxr ādur ī anāhīdardašēr ud anāhīd ī bānūg ēvēnbed ud pādixšāy kird..»وللفرس بيت نار باصطخر فارس تعظمه اجملوس وکان يف قدمي الزمان فاخرجته محاية )/ مخانی( بنت هبمن بن اسفنديار )/ اسبندياذ( وجعلته بيت نار مث نقلت عنه النار فتخرب.«مروج الذهب و معادن اجلوهر اجلزء الثانی بريوت AJ 15 pas az ašmā (vištāsp) ēn farrox gāh ō ardašēr (Paz. Bahman) ī spendyādān rased ud dāred kišvar ped xvadāyīh sad-u-dvāzdah sāl. 37. Yt 5, 64 raēva ciθrǝm āzātayå. /vahmanardašēr/ wḥwmn rtḥštr ܘܗܡܢܐܪܕܫܝܪ

6 ἁγνή ἱέρεια ἱέρεια Annales, M.J. de Goeje, Brill, , Prima series, II, 1067 Th. Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber, Leiden, 1879, 397 The Tajârib al-umam or History of Ibn Miskawayh, L. Caetani, vol. I, Leyden, 1909, 271

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures Reading examination in Greek for Graduate Students Date: Name: I.D.: Answers must be legibly written

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Koutroumpas D., Papadopoulos G. Medical School, University of Athens

Koutroumpas D., Papadopoulos G. Medical School, University of Athens 1 Mural painting showing Galen and Hippocrates 12th century; Anagni, Italy 2 Galen of Pergamon 129A.D. 210 (?) A.D. Iimaginary sketching 3 Galeni omnia quae extant opera\vol. 1 Isagogici libri Venise :

Διαβάστε περισσότερα

2007, Charalambos Dendrinos

2007, Charalambos Dendrinos Paper given at the conference Unlocking the Potential of Texts: Interdisciplinary Perspectives on Medieval Greek at the Centre for Research in the Arts, Social Sciences, and Humanities, University of Cambridge,

Διαβάστε περισσότερα

Arquíloc, fr. 120W ὡς Διωνύσου ἄνακτος καλὸν ἐξάρξαι μέλος οἶδα διθύραμβον οἴνωι συγκεραυνωθεὶς φρένας.

Arquíloc, fr. 120W ὡς Διωνύσου ἄνακτος καλὸν ἐξάρξαι μέλος οἶδα διθύραμβον οἴνωι συγκεραυνωθεὶς φρένας. SELECCIÓ DE TEXTOS PER A LITERATURA GREGA IV. DRAMA 2013-14 NOTA: Aquest és un dossier de textos per a la part d assignatura que farem aproximadament fins a Setmana Santa (la part històrica i la part de

Διαβάστε περισσότερα

The Porphyry Column in Constantinople and Тhe Relics of the True Cross

The Porphyry Column in Constantinople and Тhe Relics of the True Cross Studia Ceranea 1, 2011, p. 87-100 Sławomir Bralewski (Łódź) The Porphyry Column in Constantinople and Тhe Relics of the True Cross The Porphyry Column standing in Constantinople has been given many names

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ 362 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗ ΛΕΙΨΙΑ εἶχε ζήσει καὶ δράσει ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800), σημαντικὸς ὀρθόδοξος κληρικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Der griechische Catenen- Text von Josua 2

Der griechische Catenen- Text von Josua 2 Der griechische Catenen- Text von Josua 2 anhand der Mss. efjsvz und der Nikephoros-Catene rekonstruiert Prof. Siegfried Kreuzer zur Emeritierung versio 1.0 (1/2015) ed. Marcus Sigismund ISBTF Wuppertal

Διαβάστε περισσότερα

Philosophy and Spectatorship. Competitive and Non-Competitive Virtues in Pre-Platonic Conceptions of sophia and philosophia

Philosophy and Spectatorship. Competitive and Non-Competitive Virtues in Pre-Platonic Conceptions of sophia and philosophia Printed in: Philosophy, Competition, and the Good Life (Proc. 1st World Olympic Congress of Philosophy, Spetses 2004), ed. by K. Boudouris and K. Kalimpsis, Athens: Ionia 2005, Vol. II, p. 131-141 Slightly

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ 1 1. Ἰσοκράτης, Αἰγινητικός, 1-2 Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν αὑτοῦ Θρασύλοχον ὥστε μηδέν ἄν ποτ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς διαθήκαις αἷς

Διαβάστε περισσότερα

Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου

Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH SECTION OF BYZANTINE RESEARCH NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η κριτικὴ τοῦ Boethius 1 στὸ Νεστόριο καὶ στὸν Εὐτύχιο* Ιωάννου Πλεξίδα, Δρ. Θ. ἐννοιολογικὴ ἀποσαφήνιση τῶν ὅρων «φύση» καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά:

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: Παραδείγματα Αφού έπλυνε τα χέρια του, έφαγε. Ενώ έτρωγε, μου μιλούσε. Κάτσε, μέχρι να φύγεις. Ποια χρονική βαθμίδα εκφράζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

A LIVING PORTRAIT OF CATO : SELF- FASHIONING AND THE CLASSICAL PAST IN JOHN TZETZES CHILIADS

A LIVING PORTRAIT OF CATO : SELF- FASHIONING AND THE CLASSICAL PAST IN JOHN TZETZES CHILIADS Estudios bizantinos 2 (2014) 187-204 ISSN: 2014-9999. DOI: 10.1344/EBizantinos2014.2.7 License: Creative Commons A LIVING PORTRAIT OF CATO : SELF- FASHIONING AND THE CLASSICAL PAST IN JOHN TZETZES CHILIADS

Διαβάστε περισσότερα

Νι κ ο λ α ο σ Σ. Κα ν ε λ λο π ο υλο σ

Νι κ ο λ α ο σ Σ. Κα ν ε λ λο π ο υλο σ Νι κ ο λ α ο σ Σ. Κα ν ε λ λο π ο υλο σ Πε ρ ί τ η ς Στ ρατ ι ω τ ι κ η σ Εκ γ υ μ ν α σ η σ κ α ι Εκ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ ο Βυ ζ ά ν τ ι ο κατά την Υστερη Περίοδο (1204-1453) Μεταξύ των παραγόντων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Διδαχή 1 ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Διδαχὴ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν 1 1 Ὁδοὶ δύο εἰσί, μία τῆς ζωῆς καὶ μία τοῦ θανάτου, διαφορὰ δὲ πολλὴ μεταξὺ τῶν ὁδῶν. 2 Ἡ μὲν οὖν ὁδὸς τῆς ζωῆς ἐστιν

Διαβάστε περισσότερα

a4 k jz a 44 4 k k k k 4 3 kj k k k k jz kz k kk k 2 a 44 4 k z. kz k k k 4 a 24 4 k k kj k k k j a 4 k k k k kz k k k 4 24 k fk k k k k j

a4 k jz a 44 4 k k k k 4 3 kj k k k k jz kz k kk k 2 a 44 4 k z. kz k k k 4 a 24 4 k k kj k k k j a 4 k k k k kz k k k 4 24 k fk k k k k j ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ΗΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ GREEK ORTHODOX WEDDING SERVICE The Service of Betrothal The priet tad before the Royal Door, lookig toward the two who are to be Betrothed; ad they

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Νότης Τουφεξής University of Cambridge nt262@cam.ac.uk

Νότης Τουφεξής University of Cambridge nt262@cam.ac.uk Νότης Τουφεξής University of Cambridge nt262@cam.ac.uk Οι Θεματοεπιστολαί του Θεοδοσίου Ζυγομαλά και η μετάβαση από την βυζαντινή στην πρώιμη νεοελληνική παράδοση στο: Σ. Περεντίδης (εκδ.), Πρακτικά του

Διαβάστε περισσότερα

τριταγωνιστῇ, καὶ πρῶτος τὸν χορὸν ἐκ πεντεκαίδεκα εἰσήγαγε νέων, πρότερον δυοκαίδεκα

τριταγωνιστῇ, καὶ πρῶτος τὸν χορὸν ἐκ πεντεκαίδεκα εἰσήγαγε νέων, πρότερον δυοκαίδεκα Sofoklés Οἰδίπους τύραννος Řecký proseminář II jaro 2009 * I. Text, komentáře a další sekundární literatura k textu: - Dindorf, G./W. (ed.), Sophoclis tragoediae. Lipsiae: B. G. Teubner, 1870 4. - Lloyd-Jones,

Διαβάστε περισσότερα

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century Vigiliae Christianae 62 (2008) 467-504 Vigiliae Christianae www.brill.nl/vc The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΟΔ. ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Μετάφραση Κων. Νικολακοπούλου, Δρος Θεολογίας, Λ\\ ^. ι. ΐ ' - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1992 Φωτοστοιχειοθεσία-Φιλμς-Μοντάζ-Εξώφυλλο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Brief Curriculum Vitae Costas N. Constantinides Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Born in Cyprus he read History at the Department of History and Archaeology of the University

Διαβάστε περισσότερα

Kritische Editionen mit TEI xml und ConTEXt

Kritische Editionen mit TEI xml und ConTEXt Kritische Editionen mit TEI xml und ConTEXt Thomas A. Schmitz DANTE 2011, 31.3.2011 Überlieferungsgeschichte der griechischen Literatur Antike (ca. 60 v. 640 n. Chr.) Byzantinische Epoche (641 143) Neuzeit

Διαβάστε περισσότερα

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien I. Mensch und Tier II. Kulturentstehung III. Ursprung von Recht und Gerechtigkeit IV. Ursprung der Religion V. Sprache als Kulturmerkmal I. Mensch und

Διαβάστε περισσότερα

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA) DIPARTIMENTO IURA SEZIONE STORIA DEL DIRITTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Annali del seminario giuridico (Aupa) Fontes - 3.2 Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Διαβάστε περισσότερα

Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐρειδόμενος στὸ χωρίο 5:15 τῶν Πράξεων,

Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐρειδόμενος στὸ χωρίο 5:15 τῶν Πράξεων, Κωνσταντῖνος Ἰω. Δάλκος ΣΚΙΑ, ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐρειδόμενος στὸ χωρίο 5:15 τῶν Πράξεων, ὅπου ἱστορεῖται ἡ «ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραββάτων» ἐκφορὰ ἀσθενῶν, «ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαβαθμίσεις της ιδέας του Κάλλους στο πλατωνικό Συμπόσιον και η λειτουργία των θεωρητικών αρετών

Οι διαβαθμίσεις της ιδέας του Κάλλους στο πλατωνικό Συμπόσιον και η λειτουργία των θεωρητικών αρετών Άννα Χ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Οι διαβαθμίσεις της ιδέας του Κάλλους στο πλατωνικό Συμπόσιον και η λειτουργία των θεωρητικών αρετών Εισαγωγή: Αιτίες της επιλογής της ιδέας του Κάλλους Σ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα