ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Έλεγχος της χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας (Ν. Φθιώτιδας- Φωκίδας-Βοιωτίας-Ευρυτανίας και Εύβοιας)» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΈΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ... 18

3 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο υποχρεώσεων και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσιών: «Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας (Ν. Φθιώτιδας-Φωκίδας-Βοιωτίας-Ευρυτανίας και Εύβοιας». 2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑ Η σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη και στοιχεία, τα οποία ορίζονται ως συμβατικά, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, ισχύουν όπου δεν έρχονται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία και η φθίνουσα σειρά ισχύος αυτών, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, είναι αυτή που αναφέρεται στη συνέχεια: 1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό 2. Η Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της 3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (εφεξής Σ.Υ.) 6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (εφεξής Τ.Τ.Δ.) με τα Παραρτήματά του Τυχόν διευκρινήσεις που έχουν δοθεί επί των ως άνω Τευχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ιεραρχούνται ανάλογα με το συμβατικό τεύχος το οποίο αφορούν. Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αυτό αναλυτικά προσδιορίζεται στην Ενότητα Α.4. της Προκήρυξης. Η σύμβαση και τα λοιπά έγγραφα επικοινωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή (εφεξής Α.Α.) θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, για την επικοινωνία του Αναδόχου με την Α.Α., θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχει την έννοια της πλήρους αποδοχής, εκ μέρους του συμμετέχοντος στη διαδικασία, των όρων του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στη προκήρυξη και τα συνοδεύοντα σε αυτή Τεύχη. 3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Για το παρόν έργο θα συγκροτηθούν: α) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (εφεξής Ε.Δ.Δ.), αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων και για την εισήγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην Α.Α., αποτελούμενη από τρία ή πέντε μέλη. β) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, αποτελούμενη από τρία ή πέντε μέλη, τα οποία είναι διάφορα από τα μέλη της Ε.Δ.Δ. και γ) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (εφεξής Ε.Π.Π.) του έργου αρμόδια για την παρακολούθηση της πορείας του έργου, τον έλεγχο των ενδιάμεσων παραδοτέων και την εισήγηση προς την Α.Α., της παραλαβής των ενδιάμεσων παραδοτέων και της οριστικής παραλαβής του συνολικού έργου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ενότητα 10 της παρούσης. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3

4 4. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες, υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Ε.Π.Π. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, με την απαιτούμενη φροντίδα, ικανότητα και επιμέλεια που επιδεικνύεται από ειδικευμένο επαγγελματία, κατά την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών και φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα των εργασιών αυτών. Με την αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου, θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες της σύμβασης και θα αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα και προβλήματα, που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση της, σε εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναγράφονται στο Τ.Τ.Δ. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και εκτέλεση των υπηρεσιών του με βάση τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος θα ενεργεί ως ανεξάρτητος Ανάδοχος, κατά την έννοια των άρθρων 681 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, διατηρώντας πλήρη έλεγχο και αποκλειστική ευθύνη επί του προσωπικού του και γενικότερα των συνεργατών του, όπως και επί του εξοπλισμού που διαθέτει. Με τη λήξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα επιστρέψει στην Α.Α. όλα τα έγγραφα ή στοιχεία που του έχει προμηθεύσει, καθώς και οτιδήποτε άλλο ανήκει σ' αυτήν. 5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Α.Α. και να ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να ορισθεί από τον Ανάδοχο και Αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Α.Α. και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου μονογράφει κατά την υπογραφή της Σύμβασης όλες τις σελίδες των Συμβατικών Τευχών. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Α.Α. 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που προβλέπονται από τη Σύμβαση, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά όλου του προσωπικού του, για όλο το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης και για τη συμμόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές της Α.Α. Η Α.Α. δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για εργατικά ατυχήματα του προσωπικού του Αναδόχου, το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας μόνο με τον Ανάδοχο, ούτε για ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4

5 εισφορές του Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών φορέων, οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος επιτρέπεται να αντικαταστήσει συνεργάτη σε περίπτωση αιτιολογημένης διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον, μόνο εφόσον ο νέος συνεργάτης ανταποκρίνεται τουλάχιστον στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση του έργου της Σύμβασης. Σε περίπτωση αντικατάστασης, αυτή πρέπει να εγκριθεί από την Α.Α. Η Α.Α. δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση στελέχους ή βοηθητικού προσωπικού εμπλεκόμενου στην εκτέλεση της Σύμβασης που κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Α.Α., σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα επιβληθεί από την Α.Α., για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διενέργεια των εργασιών που περιγράφονται στην ενότητα 3.1. του Τ.Τ.Δ., να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα πρόσβασης στο δειγματοληπτικό δίκτυο και η δειγματοληψία θα πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθούνται τα ευρέως χρησιμοποιούμενα δειγματοληπτικά πρότυπα. Τα εργαστήρια οφείλουν να είναι διαπιστευμένα και να χρησιμοποιούν επικυρωμένες μεθόδους που να καλύπτουν τις απαιτήσεις της σχετικής Κοινοτικής Νομοθεσίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα Β.3. της Προκήρυξης του παρόντος έργου (Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής επάρκεια υποδομών). 7. ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ως χρόνος έναρξης των εργασιών της Σύμβασης και, κατά συνέπεια, έναρξης όλων των προθεσμιών για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται η ημερομηνία της Εντολής Έναρξης από την Α.Α., η οποία θα αναγράφεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό. 8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Α.Α.. Κατ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι του Α.Α. για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση υποκατάστασης του Αναδόχου θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και ως προς την απόφαση έγκρισής της από την Α.Α.. Η εκχώρηση ή υποκατάσταση επιτρέπεται μόνον αν ο εκδοχέας ή ο υποκαταστάτης διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχα προσόντα με τον Ανάδοχο, με βάση τα οποία ο τελευταίος συμμετείχε στη διαδικασία του διαγωνισμού και αξιολογήθηκε αναλόγως. Τέλος, τυχόν εκχώρηση ή υποκατάσταση θα γίνεται μόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5

6 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Α.Α., η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις προβλεπόμενες κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Α.Α. και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από σύμφωνη γνώμη της Α.Α. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών της Σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 9. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος υποβάλλει όλα τα παραδοτέα του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Α.Α. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Τ.Τ.Δ. Στα παραδοτέα θα αναφέρονται οι συντάξαντες και οι υπεύθυνοι ενώ αυτά θα υπογράφονται από τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου και τον Εκπρόσωπο του Αναδόχου ή τους Αναπληρωτές του. Παραδοτέο που δεν υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου και από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου θα επιστρέφεται ως απαράδεκτο. Τα παραδοτέα του Αναδόχου πρέπει να βασίζονται σε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, να διακρίνονται από σαφήνεια και αντικειμενικότητα, να επισημαίνουν τυχόν προβλήματα και να περιέχουν τα προτεινόμενα από τον Ανάδοχο μέτρα επίλυσης αυτών και να είναι σύμφωνα με την προσφορά του. Οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στο συμβατικό Τ.Τ.Δ. 10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΈΡΓΟΥ Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών του έργου συστήνεται και συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.), η οποία θα αποτελείται από πρόσωπα (επιβλέποντες) κατάλληλων προσόντων, τα οποία θα ευθύνονται έναντι της Α.Α. για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και υλοποίηση της σύμβασης. Η ευθύνη καλύπτει την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι της Α.Α. Η Α.Α. οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο για τα ονόματα του προέδρου και των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Ε.Π.Π Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Ε.Π.Π., το έργο της οποίας είναι: 1. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο 2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο, η διατύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων διορθώσεων. 3. Η εισήγηση προς την Α.Α. για παραλαβή των παραδοτέων του έργου, προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6

7 10.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Η Ε.Π.Π. είναι σε συνεχή επαφή με τον Ανάδοχο, προσκαλεί αυτόν σε συσκέψεις, απευθύνεται εγγράφως προς αυτόν, δίνει συγκεκριμένες οδηγίες, διευκρινίσεις και κατευθύνσεις και γενικά, ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία για την πρόοδο της παροχής υπηρεσίας, τα οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει, έτσι ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό στην Α.Α. ότι το σχετικό συμβατικό αντικείμενο εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Επίσης η Ε.Π.Π πραγματοποιεί επιτόπου επισκέψεις συνοδεία του Αναδόχου για την παρακολούθηση του έργου και γενικά ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία για την πρόοδο του έργου. Επιπλέον, η Ε.Π.Π. μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους ελέγχους επί του συνόλου του Έργου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την υλοποίηση του Έργου. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και εφόσον υπάρχουν θέματα που απαιτούν άμεση λήψη αποφάσεων και ενεργειών, ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετική έγγραφη αναφορά ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα παραδοτέα του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στα γραφεία της Α.Α., με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη και σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες των συμβατικών τευχών. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παραδοτέα στην Ελληνική γλώσσα και επιπλέον περίληψη της Τελικής Έκθεσης στην Αγγλική γλώσσα, σε αριθμό αντιτύπων ισάριθμο με τα μέλη της Ε.Π.Π. και ένα (1) επιπλέον εφόσον απαιτηθεί, και σε ηλεκτρονική μορφή. Ο Ανάδοχος θα συνυποβάλλει μαζί με τα παραδοτέα, κατάσταση των προς πιστοποίηση εκτελεσθεισών εργασιών. Η πιστοποίηση θα αναφέρεται στην τήρηση, από τον Ανάδοχο, των συμβατικών υποχρεώσεών του, σχετικά με τη διεκπεραίωση του προβλεπόμενου Φυσικού Αντικειμένου του έργου. Η Ε.Π.Π. εισηγείται την πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών και την παραλαβή των παραδοτέων που θα υποβάλει ο Ανάδοχος στην Α.Α., αφού ελέγξει ότι τηρήθηκαν οι όροι και τα ζητούμενα της Σύμβασης. Η διαδικασία παραλαβής αφορά σε έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των παραδοτέων από την Ε.Π.Π. και περιλαμβάνει τα κάτωθι: Τα παραδοτέα της προκαταρκτικής φάσης παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα (βλέπε Σχήμα 1 της Ενότητας 4 του Τ.Τ.Δ.) από την Ε.Π.Π., η οποία ελέγχει και εισηγείται σχετικά στην Α.Α. Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου και έγκρισής τους. Τα επόμενα τρία (3) ενδιάμεσα παραδοτέα παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα (βλέπε Σχήμα 1 της Ενότητας 4 του Τ.Τ.Δ.) από την Ε.Π.Π., η οποία τα εξετάζει και ενημερώνει με τις παρατηρήσεις της την Α.Α., οι οποίες διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο από την Α.Α. εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία Πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου του Αναδόχου στην Υπηρεσία. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7

8 Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των 60 ημερολογιακών ημερών, χωρίς η Α.Α. να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα. Ο Ανάδοχος τότε δικαιούται να υποβάλει λογαριασμό για την είσπραξη της αμοιβής του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 11 της παρούσης. Σε περίπτωση που η Ε.Π.Π. διατυπώνει παρατηρήσεις, εισηγείται σχετικά στην Α.Α.. Η Α.Α. αποστέλλει Φύλλο Παρατηρήσεων στον Ανάδοχο, και αυτός υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και να επανυποβάλει τα σχετικά παραδοτέα εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του εξερχόμενου Φύλλου Παρατηρήσεων από την Α.Α.. Παράλληλα, ο Ανάδοχος ενημερώνεται αυθημερόν για τις παρατηρήσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή και τηλεομοιοτυπίας. Εάν τα επανυποβαλλόμενα Παραδοτέα δε θεωρηθούν και πάλι κατά την κρίση της Ε.Π.Π. ικανοποιητικά, η Ε.Π.Π. μπορεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εισόδου τους στην Υπηρεσία (εισερχόμενο Πρωτόκολλο), να εισηγηθεί στην Α.Α. είτε να επαναληφθεί η διαδικασία αποστολής νέου Φύλλου Παρατηρήσεων στον Ανάδοχο, είτε να κινηθεί η διαδικασία περί κηρύξεως του Αναδόχου ως εκπτώτου και περί της λήξης της σύμβασης. Η επανυποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία μπορεί να γίνει έως και δύο (2) φορές μετά την αρχική υποβολή χωρίς όμως η συνολική διάρκεια της έγκρισης του κάθε παραδοτέου να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. Η διαδικασία τμηματικής έγκρισης δεν εμποδίζει και δεν μεταθέτει τη συμβατική ημερομηνία παράδοσης των υπολοίπων παραδοτέων του έργου. H έγκριση θα γίνεται για τα παραδοτέα της κάθε φάσης από την Α.Α. έπειτα από εισήγηση της ΕΠΠ. Για την οριστική παραλαβή του έργου η ΕΠΠ παραλαμβάνει εμπρόθεσμα (βλέπε Σχήμα 1 της ενότητας 4 του Τ.Τ.Δ.) την Τελική Οριστική Έκθεση και τα συνημμένα της, και αφού ελέγξει τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχών διορθώσεων ή συμπληρώσεων ή τροποποιήσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, συντάσσει εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και το διαβιβάζει στην Α.Α.. Στην περίπτωση που γίνουν επισημάνσεις-παρατηρήσεις στην Τελική Έκθεση και τα συνημμένα παραδοτέα της, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω. Η οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου ολοκληρώνεται με την έγκριση από την Α.Α. του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την Ε.Π.Π., δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την Οριστική Παραλαβή του ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8

9 έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 11. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου θα προκύψει από την οικονομική του προσφορά και δεν αναθεωρείται καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης του. Η αμοιβή του Αναδόχου θα αποτελεί την αποζημίωση για όλες τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες και για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του Αναδόχου άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με το έργο του. Μισθοί και επιδόματα, δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, φόροι, δασμοί, υπερωρίες, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη επιβάρυνση, ενοίκια, έξοδα λειτουργίας γραφείου, αποσβέσεις εξοπλισμού, πάγια έξοδα, έξοδα μετακίνησης των στελεχών του, αναλώσιμα, δαπάνες αναπαραγωγής στοιχείων, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την προκήρυξη, αλλά απαιτούμενη για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, βαρύνουν τον Ανάδοχο και έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Στην αμοιβή εμπεριέχονται τόσο οι δαπάνες διοίκησης του έργου του, όσο και τα γενικά έξοδα υποστήριξης, καθώς και το όφελος του Αναδόχου. Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, με την έγκριση κάθε παραδοτέου. Οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και αναφέρονται στις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί. Ελέγχονται και υπογράφονται πρωτοβαθμίως από την Ε.Π.Π. και θεωρούνται από την Α.Α.. Στους λογαριασμούς αναγράφονται: Το είδος και οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού. Το πληρωτέο ποσό. Ο αναλογών Φ.Π.Α. Το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών καθώς και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο αναλογών Φ.Π.Α. θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο από την Α.Α.. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τους εκάστοτε νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εκάστοτε εκ του νόμου οριζόμενες κρατήσεις για τρίτους στο χωρίς Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου του αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο. Όλα τα ποσά καθώς και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την Α.Α. θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Η κατανομή της πληρωμής θα γίνει ως εξής: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9

10 Το εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) της συμβατικής αμοιβής με ΦΠΑ, θα καταβληθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις μετά την έγκριση από την Α.Α των αντίστοιχων παραδοτέων (βλέπε Σχήμα 1 ενότητα 4 του Τ.Τ.Δ). Το υπόλοιπο είκοσι οχτώ τοις εκατό (28%) της συμβατικής αμοιβής με ΦΠΑ, θα πληρωθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του έργου (Τελική Έκθεση βλέπε Σχήμα 1 ενότητα 4 του Τ.Τ.Δ.) από την Α.Α., δηλαδή με την έγκριση του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την Α.Α. Με την έναρξη ο Ανάδοχος δύναται να λάβει προκαταβολή ύψους δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, έναντι καταβολής ισόποσου εγγυητικής επιστολής. Η απόσβεση της προκαταβολής θα γίνεται τμηματικά με την παρακράτηση από κάθε μία από τις προαναφερθείσες πέντε (5) δόσεις του είκοσι τοις εκατό (20%) της προαναφερόμενης προκαταβολής. Με τον ίδιο τρόπο αποδεσμεύεται και η εγγυητική επιστολή, με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Με την τελευταία πληρωμή επιστρέφεται και η τελευταία εγγυητική επιστολή της προκαταβολής. 12. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υπερβεί τη συνολική προθεσμία περάτωσης της Σύμβασης ή οποιαδήποτε τμηματική προθεσμία υποβολής παραδοτέων, με αποκλειστική υπαιτιότητά του, η Α.Α. δικαιούται να προβεί σε μείωση του συμβατικού τιμήματος, ανάλογη προς την καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, για κάθε ημέρα υπέρβασης τμηματικής προθεσμίας υποβολής παραδοτέων και μέχρι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανά εργάσιμη ημέρα ίση με 1% της μηνιαίας αμοιβής της σύμβασης, η οποία υπολογίζεται ως το πηλίκο της συμβατικής αμοιβής προς τον συμβατικό χρόνο περαίωσης (σε μήνες). Για κάθε επί πλέον ημέρα πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών η ποινική ρήτρα ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% της εν λόγω αξίας. Για υπέρβαση τμηματικής προθεσμίας της Σύμβασης, μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, η Α.Α., ύστερα από ενδεχόμενη εισήγηση της Ε.Π.Π. απευθύνει ειδική πρόσκληση στον Ανάδοχο να εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τον κηρύσσει έκπτωτο και απαιτεί την άμεση κατάπτωση της εγγύησης που παρέχεται με την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Α.Α. Οι ποινικές ρήτρες θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10

11 Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης. Όλες οι πράξεις επιβολής ποινικών ρητρών διενεργούνται από την Α.Α., ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Π. 13. ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Α.Α. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για όλους τους λόγους έκπτωσης που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενο και εν γένει, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη Σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη ή εάν δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που του παρέχονται σύμφωνα με τη Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου εκπτώσεως, η Α.Α. επισημαίνει εγγράφως στον Ανάδοχο τη συμβατική του παράβαση και του χορηγεί εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία, κατ ελάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών, προκειμένου να θεραπεύσει την παράβαση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα επέλθει έκπτωση αυτού. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της χορηγηθείσας προθεσμίας ή σε περίπτωση που η επιχειρηθείσα θεραπεία της παράβασης δεν θεωρηθεί ικανοποιητική, η Α.Α. κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο. Κατ εξαίρεση, εφόσον η Α.Α. κρίνει, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, ότι λόγω της φύσεώς της, η παράβαση του Αναδόχου δεν αποκαθίσταται ή η αποκατάστασή της είναι μη συμφέρουσα από απόψεως χρόνου ή εξόδων δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, χωρίς την τήρηση της ως άνω προθεσμίας. Τα αποτελέσματα της έκπτωσης επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης γνωστοποίησης της απόφασης έκπτωσης. Κατά της απόφασης της έκπτωσης επιτρέπεται ένσταση, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Α.Α. εντός της ανατρεπτικής ημερομηνίας των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη της ανακοίνωσης έκπτωσης. Η άσκηση της ένστασης επιφέρει αναστολή της διαδικασίας έκπτωσης έως την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, είτε διότι δεν υπεβλήθη εμπροθέσμως ένσταση είτε διότι η ένσταση που υπεβλήθη απορρίφθηκε από την Α.Α., ο Ανάδοχος υποχρεούται κατόπιν αιτήσεως της Αναθέτουσας Αρχής: (α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε υπηρεσίας ή εν γένει εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση των παρασχεθεισών υπηρεσιών. (β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Α.Α., όποια υπηρεσία έχει εκπονήσει και να μεριμνήσει όπως οι τυχόν Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. (γ) Να παραδώσει στην Α.Α. κάθε πληροφοριακό έγγραφο, υλικό ή άλλο προϊόν που αφορά άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι τυχόν υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11

12 Επίσης, η Α.Α. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. Εν συνεχεία, και το συντομότερο δυνατό μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Α.Α. βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους των Υπηρεσιών καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία εκπτώσεως. Ταυτόχρονα καταπίπτει ως ειδική ποινική ρήτρα, τμήμα της εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης (παράγραφος 19.3 της παρούσας), το οποίο αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο τμήμα της Σύμβασης και το ύψος του οποίου προκύπτει από τον λόγο ΑΥ/ΣΤ, όπου ΑΥ είναι η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προσηκόντως από τον Ανάδοχο και ΣΤ είναι το ύψος του Συμβατικού Τιμήματος, και επιβάλλονται οι λοιπές κυρώσεις που ορίζονται από το ΠΔ 118/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενο. Η Α.Α. δύναται, δε, να μεριμνήσει για τη συνέχιση της Σύμβασης και την ολοκλήρωση των ζητούμενων Υπηρεσιών. Η Α.Α. δικαιούται σε οποιαδήποτε χρόνο να απαιτήσει από τον Ανάδοχο πρόσθετη αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης και διαιτησίας, για κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που υπέστη, εξ αιτίας της πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, ιδίως δε δικαιούται να απαιτήσει τη διαφορά μεταξύ αφενός του συμβατικού τιμήματος που θα συμφωνηθεί με τον νέο Ανάδοχο για την παροχή των μη εκτελεσθεισών Υπηρεσιών και αφετέρου της τιμής που θα προκύψει βάσει του τύπου (ΣΤ ΑΥ). Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης ως ποινικής ρήτρας, όπως προβλέπεται παραπάνω. 14. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Α.Α. μπορεί να λύσει τη Σύμβαση όταν: 1. Η Σύμβαση καταστεί άνευ αντικειμένου για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης της Α.Α. αποζημιώνοντας τον Ανάδοχο. 2. Σε περίπτωση που η Α.Α. κρίνει ότι ο Ανάδοχος: είναι ανεπαρκής, ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Α.Α., ή δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της Α.Α., ή έχει υποπέσει σε υπαίτια παράβαση ουσιώδους υποχρέωσης που έχει αναλάβει με τη Σύμβαση, ή εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του, ή εκδίδεται οριστική καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στην ενότητα Β.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής της Αναλυτικής Προκήρυξης. H Α.Α. προσκαλεί εγγράφως τον Ανάδοχο να συμμορφωθεί αμέσως με τις συμβατικές υποχρεώσεις του και επιπλέον, να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημιά έχει τυχόν υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του. Στην πρόσκληση ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 12

13 της Α.Α. διατυπώνονται συγκεκριμένα οι αντισυμβατικές ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου καθώς και τα απαραίτητα μέτρα και η προθεσμία επανόρθωσης. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με της εντολές της Α.Α. μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση προς αυτόν της πρόσκλησης, μπορεί η Α.Α. να θεωρήσει ότι υφίσταται σπουδαίος λόγος που συνιστά σοβαρή παράβαση των όρων της Σύμβασης και να προβεί στη διαδικασία έκπτωσης. Εφόσον ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, είναι υπόχρεος να παραδώσει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του στην Α.Α. Η Α.Α. δύναται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημιές και τα έξοδα που προκλήθηκαν στην ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης και διαιτησίας. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης ως ποινικής ρήτρας, όπως προβλέπεται παραπάνω. Η Α.Α. δικαιούται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να υπαναχωρήσει μονομερώς και αζημίως από τη Σύμβαση εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση κ.λπ. ή τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών του. 15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει κάποια υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση, στο βαθμό που το μέρος αυτό μπορεί να αποδείξει ότι η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης οφείλεται σε ανωτέρα βία. Το μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 16. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ Η Α.Α. διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωμα να διακόπτει την εκτέλεση μέρους ή ολόκληρης της Σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο στην οποία προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή, την ημερομηνία έναρξης της διακοπής και την πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών του υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και της Α.Α. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν τη διακοπή, η Α.Α. υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τον Ανάδοχο εγγράφως. Εάν η συνολική διακοπή της Σύμβασης είναι μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών, ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να προβεί στην συνέχιση εκτέλεσης της μερικώς ή ολικώς ανασταλείσας Σύμβασης, εάν προηγουμένως δεν συμφωνηθούν μεταξύ αυτού και της Α.Α.: το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται ο Ανάδοχος για την κάλυψη των θετικών ζημιών που έχει υποστεί εξαιτίας της πιο πάνω διακοπής για το διάστημα πέραν των ενενήντα (90) ημερών, και ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 13

14 οι τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές ή τροποποιήσεις όρων της Σύμβασης, η εκτέλεση των οποίων έχει επηρεασθεί από τη διακοπή. 17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν δύναται να αφορούν σε ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή να άγουν σε παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο το συμβατικό αντικείμενο. Η Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στην διαδικασία με διαπραγμάτευση για την εκτέλεση συμπληρωματικών υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη με τον ίδιο Ανάδοχο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον εάν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 18. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ Η λήξη του έργου της Σύμβασης πιστοποιείται με το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής που συντάσσει η ΕΠΠ. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι απαραίτητο για την επιστροφή των εγγυήσεων. 19. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδέχεται να προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από την εκτέλεση της Σύμβασης και αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δεν δύναται να διευθετηθεί φιλικά, λύεται με διαιτησία. Η διαιτησία γίνεται από Διαιτητικό Δικαστήριο με έδρα την Αθήνα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Η διαιτητική απόφαση θα είναι οριστική και τελεσίδικη και δεν θα υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο, πλην της ακυρωτικής αγωγής για τους λόγους που αναγράφονται στο Άρθρο 897 Κωδ. Πολ. Δικονομίας. Αν η διαφορά γεννάται κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, η απόφαση θα εκδίδεται το πολύ σε δέκα (10) ημέρες, με δυνατότητα παράτασης, αν συμφωνούν τα δύο μέρη. Όλα τα έξοδα της διαιτησίας θα επιμερίζονται από το Διαιτητικό Δικαστήριο μεταξύ των μερών αναλόγως της εν μέρει νίκης ή ήττας αυτών. Τόσο η προσφυγή σε διαιτησία, όσο και η διαδικασία της διαιτησίας ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συνεχίσουν με καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματα τους με βάση τη Σύμβαση καθ' όλη τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας ωσάν να μην είχαν προσφύγει στη διαιτησία. 20. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 14

15 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Α.Α. ότι θα εκτελεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, ότι θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή, ότι το έργο του θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή υλοποίηση) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στη Σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της ισχύος της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη, δηλαδή πρέπει να ισχύει για διακόσιες δέκα (210) ημέρες. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι της Αναλυτικής Προκήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον Διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο παροχής υπηρεσιών επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης κατά τη διακήρυξη εγγύησης καλής εκτέλεσης, μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζομένων επιστρέφονται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής των όρων της Σύμβασης συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι της Αναλυτικής Προκήρυξης, και θα ανέρχεται στο 15% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση προκαταβολής υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται σε αυτόν μετά την έγκριση και παραλαβή της τελευταίας Ενδιάμεσης Έκθεσης που προβλέπεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της παρούσας Διακήρυξης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Ι της Αναλυτικής Προκήρυξης, και θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,. Η εγγύηση ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15

16 καλής εκτέλεσης υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των τελικών παραδοτέων από την Α.Α. και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 21. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Α.Α., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Α.Α., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Α.Α. και δεν δεσμεύει την Α.Α., με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Α.Α. και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης της Σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης της Σύμβασης. Ο ανάδοχος θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο υποσχόμενος και εγγυόμενος προς την Α.Α. ότι κάθε απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την Α.Α., ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά: Δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια από πρόθεση ή οποιουδήποτε βαθμού αμέλεια που επενεργεί ή είναι δυνατόν να επενεργήσει στην λειτουργία της σύμβασης, του έργου ή στα υλικά ή ηθικά συμφέροντα της Α.Α.. Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο κάθε μία και όλες τις πληροφορίες, στοιχεία ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει ή να περιέλθουν σε γνώση του εξ' αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών που παρέχει τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο εκτός εάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ρητά, έγγραφα και ειδικά το επιτρέψει. Θα τηρεί υποχρέωση πίστης και μη κατάχρηση εμπιστοσύνης ιδιαίτερα αν κατέχει διευθυντική ή εμπιστευτική θέση. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτού του άρθρου, η Α.Α. έχει τόσο το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο όσο και το δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημιάς και την αποζημίωση (σε συνδυασμό ή και ανεξάρτητα προς την έκπτωση) από τον ανάδοχο, για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που θα υποστεί, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης. Τα παραπάνω ισχύουν και μετά την παραλαβή του έργου από την Α.Α ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 16

17 Όλα τα παραδοτέα του έργου (τεχνικές εκθέσεις, λογισμικό, ψηφιακά δεδομένα, στοιχεία, σχέδια, κ.λ.π.) και κάθε άλλο έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο, καθώς και όλο το αρχείο που θα σχηματισθεί από την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, αποτελεί ιδιοκτησία της Α.Α. Πρέπει δε να είναι πάντοτε στη διάθεση της Α.Α. κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και, εάν ευρίσκεται στην κατοχή του Αναδόχου, να παραδοθεί στην Α.Α. κατά την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / επεξεργασία / διαχείριση τους. Η Α.Α. έχει δικαίωμα, χωρίς υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων, να χρησιμοποιεί όλο το υλικό, το οποίο θα παραχθεί κατά την εκπόνηση του έργου ή που θα διαμορφωθεί ή αναπτυχθεί από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, διατηρεί δε το δικαίωμα αυτό και μετά τη λύση αυτής, του παρόντος έχοντος ισχύ εγγράφου μεταβίβασης και εκχώρησης όλων των παραπάνω δικαιωμάτων. 23. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόσει κάθε δραστηριότητα του, ώστε να συμμορφώνεται προς την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 24. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του θα καταβάλουν όλους τους φόρους και τα τέλη που πρέπει να πληρώσουν με βάση την Ελληνική Νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται: η υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, κλπ., η τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και η πληρωμή φόρων εισοδήματος και οιωνδήποτε άλλων φόρων/τελών για τα νομικά πρόσωπα του Αναδόχου και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων που θα απασχολήσει εκείνος. 25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών, φθορών ή εν γένει ατυχημάτων και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Α.Α., του προσωπικού της ή τρίτων καθώς και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 17

18 26. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΑΤ Όλα τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και της Α.Α. θα πρέπει να πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Α.Α ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά ανακύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτές προβλέπονται στη Σύμβαση. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί για τέτοιο λόγο τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του, η Α.Α. έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 18

19 Αθήνα, Ιανουάριος 2012 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση Υπουργού Α.Α.Τ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 19

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 7 /2015 Ημερομηνία: 24/02/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ & I.Δ.του Δήμου. Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ & I.Δ.του Δήμου. Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια: Υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ & I.Δ.του Δήμου. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. του έργου:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. του έργου: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΕΤΑΔ για την οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης (παραλαβή των επί τόπου παραδοτέων) της προμήθειας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Μελέτης: 28/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/NΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ EΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (Ηχητική κάλυψη) K. Μ.: Π 36 /2011

Διαβάστε περισσότερα