ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,99 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠ/ΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΕΣΠΑ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.799.999,99 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠ/ΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,99 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠ/ΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΕΣΠΑ ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ κεφ. Α Αρθρο 1ο: Αντικείμενο εργολαβίας '' 2ο: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση '' 3ο: Σύμβαση κατασκευής του έργου - Εγκατάσταση αναδόχου '' 4ο: προθεσμίες '' 5ο: Ποινικές ρήτρες '' 6ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού '' 7ο: Χρηματοδότηση-Κρατήσεις-Γ.Ε. και Ο.Ε. '' 8ο: Χρόνος εγγύησης - Παραλαβή του έργου '' 9ο: Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίες '' 10ο: Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας -Πινακίδες Δημοσιότητας έργου-μέτρα ασφαλείας και Υγιεινής. '' 11ο: Εξασφάλιση της κυκλοφορίας '' 12ο: Μέτρα προστασίας υφισταμένων και νέων κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων ΟΚΩ. '' 13ο: Εκλογή του προσωπικού του αναδόχου, ειδικές υποχρεώσεις σε προσωπικό. '' 14ο: Διεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο. '' 15ο: Ελεγχος εργασιών - εισκομιζομένων ειδών και υλικών κλπ. '' 16ο: Γενικά Εξοδα, όφελος αναδόχου -επιβαρύνσεις '' 17ο: Τιμές μονάδος νέων εργασιών -Συγκριτικοί Πίνακες '' 18ο: Τρόπος επιμέτρησης εργασιών '' 19ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους '' 20ο: Προκαταβολή '' 21ο: Μηχανήματα και μέσα '' 22ο: Ημερολόγια έργου - Αρχείο ελέγχων - Καταμέτρηση αφανών εργασιών. '' 23ο: Τροποποίηση στοιχείων μελέτης '' 24ο: Σχέδια '' 25ο: Αρτιότητα κατασκευών '' 26ο: Προστασία περιβάλλοντος - περιβαλλοντικοί οροι '' 27ο: Τελικες διατάξεις ΚΕΦ. Β Άρθρο 28 ο :Ασφάλιση του Εργου σελ. 3 σελ. 3 σελ. 3 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 5 σελ. 6 σελ. 6 σελ. 6 σελ. 8 σελ. 8 σελ. 8 σελ. 8 σελ. 8 σελ. 9 σελ. 10 Ε.Σ.Υ. Φ/Σ -ΠΔΕ

2 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εργου. KEΦ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αρθρο 1ο: Αντικείμενο Εργολαβίας. Αντικείμενο της υπό σύσταση εργολαβίας αφορά την εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού της φωτεινής σηματοδότησης και κατασκευή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών ( Κ.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Β.) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ειδικότερα προβλέπεται: Επιτήρηση και αναγγελία βλαβών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των ρυθμιστών, φωρατών καθώς και τήρηση αρχείου αυτών. Συλλογή, καταγραφή, ανάλυση, επεξεργασία, αποθήκευση και παροχή στοιχείων από την κυκλοφορία. Εφαρμογή κυκλοφοριακών προγραμμάτων. Αφή, σβέση ρυθμιστών, επιλογή προγράμματος για κόμβο ή ομάδα κόμβων. Αντικατάσταση υφιστάμενων σηματοδοτών πυρακτώσεως με νέου τύπου σηματοδοτών LED. Αρθρο 2ο : Εγγύηση για την καλή εκτέλεση. Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση καθορίζεται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού Υπηρεσίας (όχι προσφοράς) και ότι προβλέπεται από το Ν. 3669/2008. Αρθρο 3ο : Σύμβαση κατασκευής του έργου-εγκατάσταση αναδόχου, Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85. Αρθρο 4ο: Προθεσμίες Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.. Αρθρο 5ο : Ποινικές ρήτρες Ότι αναγράφεται στο άρθρο 12 της Τεχνικής Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008. Αρθρο 6ο : Τροποποίηση του προϋπολογισμού. Ότι προβλέπεται από το άρθρο 57 του ν. 3669/2008 περί τροποποίησης του προϋπολογισμού. 2

3 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εργου. σελ. 3 Αρθρο 7ο : Χρηματοδότηση - Κρατήσεις- Γ. Ε. και όφελος. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠ/ΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΕΣΠΑ ) και θα υπόκεινται στις κατά Νόμο κρατήσεις έργων χρηματοδοτουμένων από την πηγή αυτή, το δε ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ.είναι 18% (δέκα οκτώ στα εκατό). Επίσης οι λογαριασμοι πληρωμής υπόκεινται σε πρόσθετη κράτηση 6ο/οο βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 34 και 35 του Ν.2166/93. Τυχόν νέες κρατήσεις θα βαρύνουν τον κύριο του έργου ενώ τυχόν ελαφρύνσεις θα είναι προς όφελος του έργου. Αρθρο 8ο : Χρόνοςεγγύησης- Παραλαβή του έργου. Ότι προβλέπεται από το άρθρο 74 του Ν. 3669/2008 περί του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου. Αρθρο 9ο : Μελέτη των συνθηκών του έργου-ώρες εργασίας Με την υποβολή της προσφοράς του αναδόχου αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείρηση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών προσπέλασης τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής τους φόρτους υπάρχουσας κυκλοφορίας το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κλπ Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν με τους διαφόρους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της επίβλεψης ή με κοινοποίηση των εγγράφων στην επίβλεψη, τα δε πορίσματα συσκέψεων κλπ θα ανακεφαλαιώνονται αν απαιτείται σε ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται εντός 3 εργασίμων ημερών Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδιασμό με τους όρους της σύμβασης Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει με σκοπό να συμμορφωθεί, την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη του έργου, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και το σύνολο των συμβατικών τευχών του έργου, και ότι αυτά συνιστούν την βάση της σύμβασής του Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή ακρίβεια στα τεύχη της παραπάνω παραγράφου και γενικότερα του παρόντος άρθρου καθώς και στην συγκέντρωση κάθε πληροφορίας που αφορά το έργο δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς την σύμβαση Επισημαίνεται ότι οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες πρέπει να τις λάβει ο ανάδοχος υπόψη του κατά την μόρφωση της προσφοράς του Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι τα κοινοτικά δίκτυα ύδρευσης της περιοχής δεν επαρκούν για να τροφοδοτήσουν την περιοχή των έργων και ότι ο προσπορισμός νερού στην περιοχή θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου Επισημαίνεται ότι αν προκειμένου να τηρηθούν όλες οι καθορισθείσες για την παρούσα εργολαβία προθεσμίες, ο ανάδοχος υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και πλήρους 24ώρου, (εφόσον απαιτηθεί) μή εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών μεριμνήσει για τον εφοδιασμό του με τις απαιτούμενες άδειες. Για την συνεχή αυτή εργασία ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμμίας αποζημίωσης έστω και αν αυτή διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των φάσεων ή όλου του έργου πριν να λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολική προθεσμίες. Σε ημέρες αργίας ή ώρες μή λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών απαγορεύεται η κάλυψη αφανούς εργασίας ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας η οποία δεν μπορεί να καταμετρηθεί εκ των υστέρων, ή δεν μπορεί να ελεγχθεί χωρίς την παρουσία της Υπηρεσίας την ημέρα εκτέλεσης. Απαγορεύεται επίσης η σκυροδέτηση έργων, διότι δεν θα ειναι δυνατή η λήψη δοκιμίων ελέγχου της αντοχής του σκυροδέματος. 3

4 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εργου. σελ. 4 Τυχόν μή τήρηση των παραπάνω συνεπάγεται τις συνέπειες που προκύπτουν από την μή συμπλήρωση των τευχών καταμετρήσεων των εκτελουμένων εργασιών. Τα ανωτέρω τονίζονται ιδιαιτέρως στους ενδιαφερόμενους για την ανάληψη εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να τα λάβουν υπόψη τους κατά την διαμόρφωση της προσφοράς τους Για τις ευθύνες του Αναδόχου, θα ισχύσουν συμπληρωματικά: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και να τα μεταφέρει στο εργοτάξιο από τις πηγές λήψης τους Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης και με τα Κατασκευαστικά Σχέδια που θα εκπονήσει ο ίδιος και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία Σχετικά με ζημιές που θα παρουσιασθούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ το άρθρο 58 του Ν. 3669/ Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα ή ζημιές στο πρόσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιασδήποτε κατασκευαστικες δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.η Ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση του έργου όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα Νομοθεσία Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί είχαν αναφερθεί με την υποβολή της προσφοράς του. Αν όμως διαπιστωθεί καθ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του Αναδόχου από άλλη εργοληπτική Επιχείρηση, τοτε ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος μετά από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλιου Δημ.εργων Τονίζεται ιδιαίτερα στους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία τρείς ηλεκτρονικές συσκευές (μετρητές) φόρτου κυκλοφορίας με πνευματικό καλώδιο μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό ( βασική μονάδα, καλώδια, λογισμικό, μικροϋλικά). Οι ανωτέρω συσκευές θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση του έργου. Αρθρο 10ο : Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας- Δημοσιότητα έργου- Μέτρα ασφαλείας και Υγιεινής. Παρακάτω αναφέρονται ειδικά μέτρα και υποχρεώσεις του αναδόχου για την προστασία της κυκλοφορίας οχημάτων (οδικών, αγροτικών κλπ) και πεζών Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει με δικές του δαπάνες τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος για αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σαυτό εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε τα αυτοκίνητα, εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του. Είναι επίσης αποκλειστικός και μόνος αστικά και ποινικά υπεύθυνος για την πρόληψη κάθε ατυχήματος και στο προσωπικό του εργοταξίου. Ετσι ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς άλλη υπενθύμιση να εφαρμόζει με σχολαστικότητα τις διατάξεις περί ασφαλείας και υγιεινής του Π.Δ. 95/78 του Π.Δ.778/80,,του Π.Δ.1073/81,του Ν.1396/93,του.1430/84,του Ν.1568/85,του Π.Δ.225/89,του Π.Δ. 305/96, του Υ.Α /84,της οδηγίας ΕΟΚ 92/269/ καθώς και το Π.Δ. 305/96. Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία της Ε.Ο.Κ.. / 57/92 ΦΕΚ 212 Α / , τις οποίες οφείλει να μελετήσει και να εφαρμόσει μέχρι υπερβολής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να επισκεφθεί την Επιθεώρηση Εργασίας της Νομαρχίας, προκειμένου να εφοδιασθεί με ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας και να ενημερωθεί για τυχόν πρόσθετες διατάξεις πέραν των ανωτέρω τις οποίες οφείλει επίσης να εφαρμόσει και να λάβει οδηγίες επί της εφαρμογής όλων των ισχυουσών διατάξεων περι μέτρων ασφαλείας και υγιεινής. Η Υπηρεσία, σε περίπτωση που διαπιστώσει αμέλεια του Αναδόχου στην υποχρέωσή του αυτή, θα προβεί στην ενημέρωση της Επιθεωρησης Εργασίας για την εκ μέρους της παρακολούθηση των έργων. 4

5 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εργου. σελ. 5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να ενημερώνεται επί τυχόν διατάξεων που ήθελε τεθούν σε ισχύ κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου τις οποίες προφανώς οφείλει να εφαρμόσει Με την έναρξη των εργασιών και καθόλη την διάρκεια εκτέλεσής τους ο ανάδοχος υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του, σύμφωνα με το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ΝΔ.614/77 (ΦΕΚ Α/167) την εγκύκλιο του τ.υπδε ΒΜ/5/30058/ με την οποία εγκρίθηκε η ΠΤΠ που αναφέρεται στην σήμανση έργων που εκτελούνται σε κατοικημένες περιοχές (ΦΕΚ Β 121/ ) να προβαίνει στην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικινδυνης θέσης για τις εργασίες που γίνονται εξω από κατοικημμένες περιοχές θα ισχύει ανάλογα η εγκύκλιος ΒΜ5/30428/ (ΦΕΚ Β 589/ ). Η σήμανση θα γίνεται όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις με κατάλληλα ενδιακριτα μέρα και νύκτα σήματα. Αρθρο 11ο : Εξασφάλιση της κυκλοφορίας Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του ώστε να μήν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων και πεζών (από την διακίνηση των μηχανικών του μέσων κατά την εκτέλεση των έργων,την απόθεση υλικών, την δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κλπ) Υποχρεώσεις του αναδόχου για την περίπτωση ατυχήματος. Για καθε περίπτωση ατυχήματος οφειλομένου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά Δικαίωμα της Επίβλεψης να συμπληρώνει παραλείψεις του Αναδόχου. Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου και αφού προηγηθεί εντολή της προς τον Ανάδοχο και υπόμνηση. Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών/ενεργειών από την Υπηρεσια, ή μή ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου(ων) Περιοχές μακράν της θέσης του έργου και οδοί μεταφοράς. Ολοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους/περιοχές στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι/περιοχές μπορεί να είναι λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τμημάτων του έργου κλπ. Ολοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ αναλογία και για τις οδούς που θα χρησιμοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές μεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης υποδομής των κλπ. Αρθρο 12ο : Μέτρα προστασίας υφισταμένων και νέων κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων ΟΚΩ κλπ Κάθε είδους εργασία όπως εργασίες εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων οδοστρωσίας κλπ. θα πρέπει να εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υφίστανται εγκαταστάσεις κάθε φύσεως που παραμένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού νερού, τηλεφωνοδότηση κλπ και τα οποία χάριν συντομίας ονομάζονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες δυσλειτουργίες κλπ. για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος Οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από την εκτέλεση του έργου, είτε οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτό το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων ή σε άλλο αιτιο, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς σε περίπτωση αξίωσης τρίτου έναντι του αναδόχου, του Δημοσίου των μελετητών, των επιβλεπόντων κλπ. Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα και είναι μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την καταβολή των αποζημιώσεων που τυχόν θα 5

6 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εργου. σελ. 6 επιδικασθούν εις βάρος οιουδηποτε.διευκρινίζεται ότι η ευθύνη αυτή δεν αφορά τις οποιεσδήποτε διεκδικήσεις λόγω απαλλοτριώσεων, οι οποίες βαρύνουν το Δημόσιο. Αρθρο 13ο : Εκλογή του προσωπικού του αναδόχου- Ειδικές Υποχρεώσεις σε προσωπικό Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί στις διατάξεις των άρθρων 28,34 και 35 του Π.Δ.609/ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία πίνακα του προσωπικού καθώς και των τυχόν εκάστοτε μεταβολών που ήθελε επιφέρει, αιτούμενος πάντοτε την έγκριση. Μέχρι εγκρίσεως ισχύει η πρόταση του αναδόχου Η Υπηρεσία δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να μήν δώσει την έγκρισή της για κάποιον ή κάποιους από το προτεινόμενο προσωπικό, όπως επίσης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο εκείνου ή εκείνων που κατά την απόλυτη κρίση της δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ή επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα στελέχη της Υπηρεσίας. Το αυτό ισχύει και για οποιοδήποτε πρόσωπο που ανήκει ακόμη και στο προσωπικό του Αναδόχου Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιασθεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του Αναδόχου και σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νομοθεσία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει και λείπει.τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την Δ/νουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μή συμμόρφωσης πλήν των ανωτέρω κυρώσεων θα ενημερώνεται η προϊσταμένη Αρχή Για το προσωπικό του παρόντος άρθρου καθώς και για το προϊστάμενο του εργοταξίου, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής τους.(αρθρο 2 παρ.9 του Ν.2229/94).Της βεβαίωσης αυτής είναι δυνατόν να ζητήσει η Δ/σα Υπηρεσία επανάληψή της αν υποπέσει στην αντίληψή της αδικαιολόγητη απομάκρυνση του προσωπικού, χωρίς να ενημερώσει (ως οφείλει ) την Υπηρεσία.Η μή προσκόμιση της βεβαιώσεως αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα του Αναδχου και ανακοινώνεται στην προϊσταμένη Αρχή Ισχύει επιπρόσθετα ότι αναγράφεται και στο άρθρο 6 της Τεχνικής Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Αρθρο 14ο : Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Εργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον αντίκλητό του, την διέυθυνση των κεντρικών γραφείων του στην Πάτρα, καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την απομάκρυνση και αντικατάσταση κάποιου από το προσωπικό που έχει προτείνει ο Ανάδοχος. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. Αρθρο 15ο: Ελεγχος κατασκευών-εισκομιζομένων ειδών, υλικών κλπ Όλα τα εισκομιζόμενα είδη και υλικά για τη συντήρηση του έργου, θα πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές όπως ορίζεται στην παρούσα ΕΣΥ, στο Τιμολόγιο Προσφοράς και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης Ότι υλικό απαιτηιθεί για την κατασκευή βάσης ιστού (οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20), για την τομή επί πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας που η επιφάνειά τους αποτελείται από πλάκες πεζοδρομίου ή οδόστρωμα ή τσιμεντοκονία ή βράχο, για τη διάνοιξη τομής επί οδοστρώματος με σκοπό την τοποθέτηση σιδηροσωλήνα για το πέρασμα καλωδίων, για τη διάτρηση κρασπεδορείθρων, για την κατασκευή φρεατίων, για την εκτέλεση διερευνητικής τομής σε έδαφος οποιασδήποτε συνθέσεως, για την πλακόστρωση επιφανειών 6

7 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εργου. κ.λ.π. θα πληρεί τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών, θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας επίβλεψης και θα υφίσταται την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία δοκιμή. Αρθρο 16ο: Γενικά έξοδα, όφελος και κλπ. αναδόχου - επιβαρύνσεις Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ.είναι δέκα οκτώ στα εκατό (18%)της αξίας των εργασιών που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του συμβατικού Τιμολογίου και των νέων τιμών μονάδος Οι βασικές τιμές υλικών που ελήφθησαν υπόψη στον καθορισμό των τιμών μονάδος περιλαμβάνουν κάθε είδους επιβαρύνσεις πάνω σ αυτά δηλαδή φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ.πλήν του ΦΠΑ που βαρύνει τον κύριο του έργου. Ετσι κάθε τυχόν απαλλαγή που τυχόν θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου από οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιβαρύνσεις,θα εκπίπτει υπέρ του Δημοσίου και συγκεκριμένα του έργου. Αντίθετα, κάθε νέα επιβάρυνση που θα επιβληθεί μετά την δημοπράτηση του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις νέες τιμές μονάδος που τυχόν θα κανονισθούν Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ και από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του ΝΔ3092/54 πάνω στα εισαγώμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ.έστω και αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στην ΣΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται αναλυτικώτερα στα ΝΔ.4486/66 (ΦΕΚ 131 Α) και 453/66 (ΦΕΚ16Α) περί τροποποιήσεως των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο τέλος ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν.2366/53 (ΦΕΚ 83Α/ ) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273Α/ ) και Ν.893/79 (ΦΕΚ 86Α/ ). Αρθρο 17ο : Τιμές μονάδος νέων εργασιών.-ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες. Ισχύουν τα του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 Αρθρο 18ο: Τρόπος επιμέτρησης εργασιών. Τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν. 3669/2008. Αρθρο 19ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. 19. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μήν παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα κλπ) ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μή παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και στα συνεργεία ή τους εργολάβους των εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφελείας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του έργου. Αρθρο 20ο: Προκαταβολή. Στην παρούσα εργολαβία δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής Αρθρο 21ο: Μηχανήματα και μέσα Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προμηθεύσει και μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία Αν παρ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κλπ μεσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία, από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό του κλπ. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Υπηρεσίας, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, τότε η Υπηρεσία μπορεί με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο, να μεταφέρει επί τόπου τα απαραίτητα μηχανήματα κλπ. που κατά την κρίση της είναι απαραίτητα και που θα λειτουργήσουν σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος βαρύνεται με τις κάθε είδους δαπάνες μεταφοράς και επιστροφής αυτών, ασφαλίστρων, μισθωμάτων, λειτουργίας και συντηρήσεις μηχανημάτων λοιπών μέσων που θα μεταφερθούν για λογαριασμό του. 7

8 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εργου. σελ Η λειτουργία των παραπάνω προσθέτων μηχανημάτων και λοιπών μέσων που μεταφέρθηκαν, μπορεί να ανασταλεί από την Υπηρεσία, εφόσον κατά την απόλυτη κρίση της, εξασφαλίζεται η εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών με τα διατιθέμενα επί τόπου του έργου εν λειτουργία μηχανήματα και λοιπά μέσα του αναδόχου Σεκάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου έστω και αν η Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου. Αρθρο 22ο: Ημερολόγιο έργου - Τεύχος Καταμέτρησης αφανών εργασιών - Αρχείο ελέγχων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο του έργου με βάση όσα προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 3669/2008. Αρθρο 23ο: Τροποποίηση στοιχείων μελέτης. Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 45 του Π.Δ. 3669/2008. Αρθρο 24ο: Σχέδια Πριν από κάθε μερική ή ολική εφαρμογή, κατά την απόλυτη κρίση του αναδόχου ενός σχεδίου που βρίσκεται σε ασυμφωνία με τα υπόλοιπα σχέδια ο ανάδοχος έχει υποχρεώση να ζητήσει έγγραφα,έγκαιρα και χωρίς να αμελήσει από την Δ/νουσα Υπηρεσία οδηγίες κ.λ.π. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρμόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέμα που θα προκύψει με δικά του μέσα και δαπάνες, σε οποιοδήποτε χρόνο και με οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την Υπηρεσία. Αρθρο 25ο: Αρτιότητα κατασκευών Ο καθορισμός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που προβλέπεται από τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επι μέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα σχέδια ή τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης ή τέλος στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άμεμπτη εμφάνισή του όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα λοιπά τμήματα του έργου (εσωτερικά ή γειτονικά). Αρθρο 26ο : Προστασία Περιβάλλοντος- Περιβαλλοντικοί Οροι. Επισημαίνονται ιδιαίτερα οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.2229/94 που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος και στις κυρώσεις που συνεπάγεται η μή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Ιδιαίτερα τονίζονται τα τεχνικά έργα που επιβάλλεται να κατασκευασθούν, σύμφωνα με την παραγρ. δ της πιό πάνω απόφασης για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και των κατοικημένων περιοχών Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλλάσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των εργασιών, θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών λόγω κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή κατάργηση ή καταπάτηση φυτευμένων περιοχών από μηχανικά μέσα Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση των έργων να συμμορφώνεται πλήρως προς την εγκύκλιο ΥΔΕ-Γ2-Δ2/0/3/192/Εγκ.Α.213/ για την προστασία του Περιβάλλοντος Δεν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να δοθεί η έγκριση ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο να έχουν σημειωθεί τα δένδρα ή δενδρύλλια που θα πρέπει να κοπούν και με αναφορά του να αιτιολογεί την ανάγκη κοπής Σε περίπωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο ανάδοχος, ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε ευθυνών που θα μπορούν να προκύψουν γι αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό 8

9 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εργου. σελ. 9 περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται από τη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων έστω και αν προβαίνει σε κανονική διάστρωση και συμπύκνωση αυτών, γιατί διεκρινίζεται ρητά ότι οι προβλεπόμενες διατομές επιχωμάτων είναι προκαθορισμένων διαστάσεων και δεν επιτρέπεται η δημιουργία πλατυσμάτων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. η οποία θα λάβει σοβαρά υπόψη της τις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αρθρο 27ο: Τελικές διατάξεις Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται οτι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των στοιχείων εδάφους και από δική του γεωτεχνική αξιολόγηση και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά απαιτούμενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και υλικών,κάθε είδους κλπ.όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων από οποιονδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καμμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά οιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κυκλοφορίας και τέλος ότι έχει μελετήσει με σκοπό να συμμορφωθεί, τα τυχόν υπάρχοντα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν, μαζί με αυτή την ΕΣΥ την βάση της προσφοράς του Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ή σε οποιον δήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με το έργο, γιαυτό και η Υπηρεσία δεν θα του κάνει ουδεμία προς τούτο σύσταση ή υπόμνημα Είναι αυτονόητο ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται να πληρωθεί για εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσει ο ίδιος π.χ. προσωρινές εναποθέσεις προϊόντων εκσκαφής ή άλλων υλικών, απρόβλεπτες αντιστηρίξεις (που άλλωστε γενικά δεν πληρώνονται ) κλπ Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι δεν θα του πιστοποιηθούν εργασίες ημιτελείς που είναι δεκτικές καταστροφής, επειδή δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωσή τους εντός του περιορισμένου ποσού του συμφωνητικού Η παρούσα εργολαβία διέπεται από τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημ.Εργων, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα εγκρίσεως των συμβατικών τευχών Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να είναι γνώστης των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, τψν ισχυουσών γιαυτήν διατάξεων (Ν.1418/84, Ν.1799/91, Ν.1947/91, Ν.2229/94, Ν. 3669/2008, Π.Δ. 609/85. Π.Δ. 472/85, Π.Δ. 210/97, Π.Δ. 334/2000 κλπ. και των σε εκτέλεση αυτών εγκυκλίων διαταγών του ΥΠΕΧΩΔΕ δια των οποίων ερμηνεύονται ή συγκεκριμενοποιούνται άρθρα των ανωτέρω Νόμων και Π.Δ.), των ισχυουσών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών, των κανονισμών, προδιαγραφών, κωδικών κλπ. στους οποίους παραπέμπουν η Διακήρυξη Δημοπρασίας η Ε.Σ.Υ., το Τιμολόγιο του έργου και οι Π.Τ.Π., διευκρινίζοντας ότι είναι γενικής ισχύος και ότι θα εφαρμοσθούν ακόμη και σε νέες εργασίες που τυχόν ήθελε απαιτηθούν, των Εγκεκριμένων Αναλύσεων, τιμών για εργα Οδοποιίας, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, πρασίνου κλπ. οι οποίες είναι επίσης γενικής ισχύος. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, σε καμμία περίπτωση, να δηλώσει άγνοια των ανωτέρω ή να διεκδικήσει κατά παράβαση ή καθ υπέρβαση αυτών Ο Ανάδοχος υπόκειται σε πιεθαρχικό έλεγχο για κάθε υπαίτια αθέτηση των υποχρεώσεών του, έναντι του κυρίου έργου, που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση και τα ισχύοντα γι αυτήν καθώς και για κάθε συμπεριφορά ασιμβίβαστη με την εργολαβική του ιδιότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 3669/2008 και στο άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2229/ 1984 τα οποια τονίζονται ιδιαιτέρως Ο Ανάδοχος και τα εξουσιοδοτημενα όργανα αυτού, οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγενική διάθεση προς κάθε εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών, Συλλόγων και προς κάθε πολίτη που ήθελε απευθυνθεί προς αυτόν για οποιαδήποτε πληροφορία ή για επισήμανση συγκεκριμένου θέματος σχετιζομένου με το εκτελούμενο έργο, ή για εξυπηρέτηση πηγάζουσα από την παρούσα σύμβαση. Ανάρμοστη συμπεριφορά συνεπάγεται την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο οιουδήποτε στελέχους αυτού με έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, η οποία είναι αμέσως εκτελεστή, του Αναδόχου μή δικαιουμένου να αρνηθεί την εκτέλεσή της, ή να ζητήσει διευκρινήσεις. 9

10 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εργου. σελ. 10 Πέραν του μέτρου αυτού η Διευθύνουσα Υπηρεσία, κρίνουσα κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να απευθυνθεί δια της προϊσταμένης Αρχής και στο ΥΠΕΧΩΔΕ με πρόταση επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χορηγεί εις ουδένα, αντίγραφο οποιουδήποτε σχεδίου ή εγγράφου, υποχρεωμένος να παραπέμπει κάθε ενδιαφερόμενο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία Ο Ανάδοχος υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί από παρόδιους ιδιοκτήτες να επισημαίνει τα όρια της απαλ/σης με απόλυτη ακρίβεια, μή δικαιούμενος να αρνηθεί την εξυπηρέτηση αυτή, πέραν του τριημέρου.δεν δικαιούται όμως να χορηγήσει αντίγραφα του κτηματολογίου (Αρμοδία η Διευθύνουσα Υπηρεσία). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 28 ο - Ασφάλιση έργου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το προσωπικό που θα απασχολεί συμφωνα με τις πέρι ΙΚΑ διατάξεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περι ΙΚΑ διατάξεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το Εργο σε ασφαλίστική εταιρεία, που μπορεί, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, να ασφαλίζει παρεμφερή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει με πλήρη ασφάλεια σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία όλα τα μηχανήματα του. Διευκρινίζεται ότι σε καμμία περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήματος ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από τον κύριο του έργου αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος. Ο Ανάδοχος υποχρεουται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου (κλοπή, φθορά, φωτιά κ.λ.π.), για το χρονικό διάστημα από την παραλαβή μεχρι την παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωση τους στό έργο, τα υλικά που θα έχουν παραληφθεί απο την Υπηρεσία επί τόπου του εργου και γί αυτό θα ανήκουν σ αυτόν. Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία γίνεται σε αποθήκες της Αναδόχου ή σε άλλους χώρους, μακρυά από το εργοτάξιο αλλά μέσα στα όρια του Ελληνικού Κράτους, η ασφάλιση θα καλύπτει όπως παραπάνω και την μεταφορά. Κανένα υλικό δεν θα παραλαμβάνεται στο εξωτερικό και γί αυτό η ασφάλιση για τη μεταφορά υλικών από το εξωτερικό είναι αποκλειστικά θέμα τους Αναδόχου. Ο ανάδοχος θα συνάψει με δικές της δαπάνες με μία ή περισσότερες εταιρείες, που σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα τις ασφάλειες που αναφέρονται παρακάτω: α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου και των υλικών. Η ασφάλιση αυτή πρέπει να καλύπτει οποιασδήποτε απώλεια ή ζημιά ή καταστροφή, μερική ή ολική, που να προέρχεται από οποιασδήποτε αιτία και σφάλμα του Αναδόχου και των προσκειμένων σε αυτόν προσώπων, να συμπεριλαμβάνει και τυχαία περιστατικά καθώς επίσης και σφάλματα ή ατέλειες της μελέτης του Εργου, με εξαίρεση την ανώτερη βία, όπως έχει νομολογηθεί από τα Ελληνικά δικαστήρια. Η ασφάλιση αυτή αφορά στο έργο, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών του, πριν ενσωματωθούν σ' αυτό, εφ' όσον ευρίσκονται στο εργοτάξιο και μάλιστα ολόκληρη την αξία τους. Η ασφάλεια μπορεί να προβλέπει απαλλαγές από την καταβολή της αποζημίωσης, σε ποσοστό της αξίας ζημιάς ή απώλειας όχι μεγαλύτερο του 50% της αξίας κάθε ζημιάς ή απώλειας, με μέγιστο όριο απαλλαγής ΕΥΡΩ για κάθε ζημιά ή απώλεια. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το έργο από την έναρξη των εργασιών και τη μεταφορά των πρώτων υλικών στα εργοτάξια μέχρι τη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, με επέκταση τής ισχύος της για την κάλυψη της περιόδου συντήρησης. β. Ασφάλιση αστικής ευθύνης απέναντι σε τρίτους. Η ασφάλιση αυτή πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του Αναδόχου για την καταβολή αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης σε οποιοδήποτε τρίτο προσωπο και υλικές ζημιές που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του εργου από οποιαδήποτε αιτία που εχει σχέση με την κατασκευή του εργου και δημιουργεί υποχρεώσεις τους Αναδόχου για αποζημίωση. Τα εξασφαλιζόμενα ποσά για τις παραπάνω καλύψεις πρεπει να μην ειναι μικροτερα απο τα εξής: Σωματική βλάβη και θάνατο κατ άτομο Για βλάβες πραγμάτων Για ομαδικό ατύχημα Συνολικά καλυπτόμενο ποσό

11 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εργου. σελ. 11 Η ασφάλιση αυτή πρέπει να καλύπτει την αστικη ευθύνη του Αναδόχου από την έναρξη των εργασιών μέχρι τη λήξη της περιόδου συντήρησης του εργου, που πρέπει να γνωστοποιηθεί γραπτά στήν ασφαλιστική εταιρεία απο την Π. Δ. Ε. Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οι εξής γενικοί όροι : Α.Η Π.Δ.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη. β. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστρόφης του εργου, ο Ανάδοχος μεταβιβάζει και εκχωρεί στην Π. Δ.Ε. εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεων του απο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που θα καταβαλλονται απ ευθείας στην Π. Δ..Ε. ύστερα από σχετική αίτηση της χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου. γ. Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά των υπαλλήλων, Συμβούλων και συνεργατών και των υπαλλήλων αυτών, σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των προσώπων αυτών. δ. Η Π.Δ.Ε., το προσωπικό της καθώς και όλοι οι Σύμβουλοι και συνεργάτες του καθώς και το προσωπικό τους θεωρούνται σαν τρίτα πρόσσωπα. ε. Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη της Π. Δ.Ε. που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). στ. Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή ν ακυρωθεί ή να λήξει η ισχύς του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση της Π.Δ.Ε. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδίνει στη Π.Δ.Ε. το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε δεκαπέντε (15) ημέρες το πολύ μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. Διαφορετικά η Π.Δ.Ε. χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπ' όψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής του, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Εργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν ευρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχομένων από τη Π. Δ.Ε. τα δε έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Πάτρα /02 /2013 Πάτρα /02/2013 Πάτρα, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ Hλ/γος Mηχ/κός ΑΝΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Mηχ/γος Mηχ/κός Τ.Ε H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΑΚΗ ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Η Προϊσταμένη της ΔΤΕ/ΠΔΕ α/α ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Μηχ/γός Μηχ/κός 11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ Ι8 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ του Δήμου Φαιστού.

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ του Δήμου Φαιστού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων Δήμου Αποκορώνου Προϋπολογισμός: 96.194,00 (+Φ.Π.Α.) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ Τ.Κ. ΚΕΡΤΕΖΗ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 ΠΗΓΗ ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ I Αρ. Μελ. 14/2014 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. Α. Μ. Θ. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Τεχνική Υπηρεσία Δ. Νέστου Αρ. Μελέτης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος και BEMS ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Γ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛ.: 06/ 2016 Κ.Α. 30.7326.0026 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΈΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22 / 2016 ΈΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΑΔΙΟΥ "ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ολυμπίου & Αγ.Σοφίας Τηλ. 210 9370281 Email:illgeoponiki@gmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ.

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. 4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4950 Σελ. 1 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τιµολόγιο Συµφωνίας Πλαίσιο για την "Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΥΓΓΡΑΦΗ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΥΓΓΡΑΦΗ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ : 505.000,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.23%) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α. : 30.7323.35

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 2 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΗΜΟΚ ΡΑ ΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΛΩΝΙ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Η Ε Π Ι Χ Ε ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΈΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΕΡΓΟ: 12/08/2014 12021 ΚΈΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΎΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ ΑΝΑΤΟΛΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΤΗΣ /ΝΣΗ O ΟΠΟΙΪΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-08 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» Προϋπολογισμός: 5.000,00 Κ.Α. 20-7335.005 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 2016-08 ΕΡΓΑΣΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 7/03/2017 ΕΩΣ 7/03/2018) 1.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 7/03/2017 ΕΩΣ 7/03/2018) 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 (με το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Κοζάνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Κοζάνη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) «Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΘΡΟ 3: ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΘΡΟ 7: ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΘΡΟ 15: ΑΡΘΡΟ 16: ΑΡΘΡΟ 17: ΑΡΘΡΟ 18: ΑΡΘΡΟ 19:

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η ΣΥΓ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η ΣΥΓ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ» Αρ. Μελ 77/2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η ΣΥΓ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑ Θήρα, 09/03/2016 Τ.Κ. : 84 700 TEL : +30 22860 25393-4 FAX : +30 22860 25898 Αρ. Μελέτης : 30/2016 E-Mail :vgprapas@gmail.com Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.)

ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της ΓΣΥ...3 ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικά τεύχη...3 ΑΡΘΡΟ 3:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» Αρ. Μελέτης: 8 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 ΦΠΑ (23%): 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ: 24.600,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας ΕΡΓΟ: 13/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.115.000 πλέον ΦΠΑ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΛΑΡΙΣΑ, NOEMBΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 1 Αριθμός Μελέτης :12.1/26-5-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ν.1418/84 & Π.Δ.609/85 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ορισμός δημοσίου έργου Εμπλεκόμενοι δημοσίων έργων Στάδια κατασκευής δημοσίων έργων Χρόνος ζωής δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΤΥΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση εφαρμογής Οικονομικών - Διοικητικών. Προϋπολογισμός: ,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Α.Μ.: 18/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συντήρηση εφαρμογής Οικονομικών - Διοικητικών. Προϋπολογισμός: ,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Α.Μ.: 18/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ.: 232023888-9 Συντήρηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΤΟΠΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθµ, Μελέτης: 66/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΕΡΓΟ:"Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.E.Θερμαϊκού " ΑΡ. ΜΕΛ: 63/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα