ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κατερίνης Κατερίνη, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/ ) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» Της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α 263/ ) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» Του άρθρου 83 τουν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/ ) Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α 11/ ) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» Της αριθμ /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» Tην αριθμ. Οικ.61186/ απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μέχρι ». 2. Την αριθμ. 185/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Πιερική Σύμπραξη» για την υποβολή προς χρηματοδότηση του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » στην Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κεντρικής Κεντρικής Μακεδονίας. 3. Tην αρ. 463/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για την εκπροσώπιση του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πιερική Σύμπραξη» για την υλοποίηση της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας». 4. Την αριθμ. 8257/ απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Αν. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. 1

2 5. Την αριθμ. 81/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης του εγχειριδίου διαδικασιών για την υλοποίηση της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας». 6. Την από μελέτη του τμήματος Προγραμματισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Ενημέρωση ευαισθητοποίηση υποστήριξη» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» (κωδικός MIS ) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 7. Την αριθμ. οικ /2014 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη. 8. Την αριθμ. 2/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση της πίστωσης (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος: 14REQ ΑΔΑΜ εγκεκριμένου: 14REQ ) 9. Την αριθμ. οικ / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 10. Την αριθμ. 880/2014 απόφαση Οικονομικής επιτροπής περί Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την εκτέλεση των υπηρεσιών: 1) «Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων», και 2) «Ενημέρωση ευαισθητοποίηση υποστήριξη», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» (κωδικός MIS ) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 11. Το από πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής. 12. Την από εισήγηση του υπαλλήλου Εμμ. Μ. Κοσμαδάκη. 13. Την αριθμ. οικ.80724/ απόφαση έγκρισης πρακτικού επιτροπής για την παροχή της υπηρεσίας «Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση Υποστήριξη», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 14. Την από 23/12/ η τροποποίηση Απόφαση Αυτεπιστασίας του Δ.Σ. της Α.Σ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ του Υποέργου «ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ». 15. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της υπηρεσίας «Ενημέρωση ευαισθητοποίηση υποστήριξη», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας». ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ότι θα προβεί στην απ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών «Ενημέρωση ευαισθητοποίηση υποστήριξη», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές. Στόχος των υπό ανάθεση υπηρεσιών είναι η πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη και τη δράση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πιερική Σύμπραξη» και τη στοχευμένη ενημέρωσή του για το περιεχόμενο, τους στόχους και τις δράσεις του έργου «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας». Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της ανάθεσης 2

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» Συγκεκριμένα, οι εργασίες ανά δράση που θα αναλάβει ο ανάδοχος είναι οι εξής: Δράση 7: Διήμερο καριέρας Πραγματοποίηση ενός (1) διήμερου καριέρας το οποίο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της αγοράς εργασίας. Το διήμερο αυτό θα αποτελέσει όχημα αμφίδρομης ενημέρωσης τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων οι οποίες θα προβάλουν στοχευμένα τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και από την πλευρά των υποψήφιων ωφελούμενων οι οποίοι θα αποκτήσουν σαφή άποψη των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος υποχρεούται σε: Οργάνωση και υποστήριξη του διημέρου καριέρας Διαμόρφωση χώρων τύπου «stands» που θα εξυπηρετούν τις συνομιλίες μεταξύ των υπευθύνων των επιχειρήσεων και των ωφελουμένων ανέργων, για θέματα επαγγελματικής συνεργασίας και πρακτικής άσκησης Εξεύρεση συμμετεχόντων επιχειρήσεων Σχεδιασμός, δημιουργία και εκτύπωση προσκλήσεων Εστίαση συμμετεχόντων Εξεύρεση ομιλητών για την πραγματοποίηση παράλληλων ομιλιών αναφορικά με τα εξής θέματα: Πολιτικές και δράσεις στήριξης της απασχόλησης τεχνικές αναζήτησης εργασίας στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας Διάθεση γραμματείας Παροχή υλικών και αναλωσίμων που απαιτούνται Η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης θα προσδιοριστεί από το Δήμο Κατερίνης και η δράση θα ολοκληρωθεί έως 31/3/2015. Δράση 26: Προώθηση της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) Διενέργεια τριών (3) συναντήσεων εργασίας (workshop) με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, αναπτύσσουν δράσεις ΕΚΕ και μπορούν να ενσωματώσουν τους στόχους του Σχεδίου στο πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητάς τους μέσω: είτε της απασχόλησης ωφελουμένων σε θέσεις μισθωτής εργασίας είτε της απορρόφησης ωφελουμένων σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας είτε της συνεργασίας με νεοσύστατες επιχειρήσεις των ωφελουμένων. Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος υποχρεούται σε: Οργάνωση και υποστήριξη των συναντήσεων εργασίας Διαμόρφωση χώρων διεξαγωγής των workshops Σχεδιασμός, δημιουργία και εκτύπωση προσκλήσεων Εξεύρεση ομιλητών για την πραγματοποίηση παράλληλων ομιλιών αναφορικά με την έννοια και τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και τη διασύνδεσή της με τους στόχους του Έργου Εστίαση συμμετεχόντων 3

4 Παροχή υλικών και αναλωσίμων που απαιτούνται Απομαγνητοφώνηση των ομιλιών Σύνταξη έκθεσης απολογισμού για καθένα από τα 3 workshops Οι συναντήσεις εργασίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως την Άρθρο 2ο : Οι δράσεις Ο Δήμος Κατερίνης ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πιερική Σύμπραξη» προβαίνει στην ανάθεση υπηρεσιών δημοσιοποίησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των εξής Δράσεων της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» (κωδικός MIS ): Δράση 7: Διήμερο καριέρας Δράση 26: Προώθηση της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) Άρθρο 3ο : Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 την παρ. 13 του άρθρου 20 του N.3731/2008 του άρθρου 83 του N.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) του ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Το τιμολόγιο μελέτης β. Η συγγραφή υποχρεώσεων γ. Τεχνική περιγραφή μελέτη Άρθρο 5ο : Τρόπος ανάθεσης Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχειρίδιο διαδικασιών υλοποίησης της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας», όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 81/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 6ο : Υπογραφή σύμβασης Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών, για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80. Άρθρο 7ο : Τρόπος πληρωμής Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των ,12 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο θα γίνει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου, αφού ο ανάδοχος προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αφού έχει ολοκληρώσει τις εργασίες που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης και πάντα σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σύμβαση. 4

5 Ρητά διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αμοιβή ή πρόσοδο από οποιαδήποτε αιτία, είτε από το Δήμου ή τα ΝΠΔΔ που ανήκουν σ αυτόν, είτε από υπαλλήλους ή απασχολούμενους σ αυτά με οποιαδήποτε σχέση. Ρητά διευκρινίζεται επίσης ότι καμία επιπλέον αμοιβή δεν θα καταβληθεί στον ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία ή πρόσχημα (δώρα, επιδόματα, άδειες κλπ), διότι δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της παροχής υπηρεσίας. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της υπηρεσίας θα γίνει ως εξής: Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο θα γίνει με την ολοκλήρωση του συνόλου των υπηρεσιών (δράσεις 7, 26, της πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας»), όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και κατόπιν βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Τα παραπάνω ποσά αφορούν και καλύπτουν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς. Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του αναδόχου, εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από τις πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών δύνανται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Άρθρο 8ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου Η σύμβαση λήγει με την ολοκλήρωση των δράσεων και την οριστική παραλαβή όλων των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης συνολικά της εργασίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήγει την Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους δράσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν: Δράση 7: Διήμερο καριέρας έως την Δράση 26: Προώθηση της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) έως την Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου 1. Είναι υποχρεωμένος να παρέχει την υπηρεσία κατά τους όρους της σύμβασης και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 2. Είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 10ο : Υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής Είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. Άρθρο 11ο : Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 5

6 ανάδοχος ή η αναθέτουσα αρχή είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί την αναθέτουσα αρχή και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για την αναθέτουσα αρχή, προσαρμοζόμενος ανάλογα. Άρθρο 12ο : Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Άρθρο 13ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων. Άρθρο 14ο : Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 15ο : Προϋποθέσεις συμμετοχής Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής (φυσικά πρόσωπα, εταιρείες οποιασδήποτε μορφής) ή συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που αναλαμβάνουν την υποστήριξη και οργάνωση συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων, την διαμόρφωση των χώρων, τον σχεδιασμό, δημιουργία και εκτύπωση προσκλήσεων, την εστίαση των συμμετεχόντων, την οπτικοακουστική και τεχνική κάλυψη με τον απαραίτητο εξοπλισμό, την διερμηνεία, την παροχή των υλικών και αναλωσίμων που απαιτούνται, την απομαγνητοφώνηση των ομιλιών, τον καθαρισμό και φύλαξη των χώρων, κ.α. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους στους τομείς που αφορά το έργο επί ποινή αποκλεισμού. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψήφιων αναδόχων θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα (άδεια) διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Τόπος παροχής των παρεχομένων υπηρεσιών θα είναι η Κατερίνη. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιλαμβάνονται: o Αίτηση o Βιογραφικό σημείωμα υπευθύνου έργου o Τίτλος σπουδών υπευθύνου έργου o Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου αναδόχου. o Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: α) μεθοδολογία υλοποίησης- οργάνωση των υπηρεσιών β) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης o Οικονομική προσφορά Η μη κατάθεση κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από την αξιολόγηση. 6

7 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη Διεύθυνση: Δήμος Κατερίνης, Τμήμα Προγραμματισμού (1 ος όροφος), Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ , Κατερίνη, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης, δηλαδή έως την , ώρα μ.μ.. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου του Δήμου Κατερίνης. Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου Ενημέρωση ευαισθητοποίηση υποστήριξη» στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας». Άρθρο 16ο : Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. Ως κριτήρια αξιολόγησης εκλαμβάνονται: α) Τεχνική προσφορά της παρεχόμενης υπηρεσίας με συντελεστή βαρύτητας 60% β) Οικονομική προσφορά με συντελεστή βαρύτητας 40% Η τελική αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με τον υπολογισμό της συμφερότερης προσφοράς. Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται με χρήση κριτηρίων και αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου, ως ακολούθως: Α/Α κριτηρίου Κριτήριο αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας (%) 1 α) μεθοδολογία υλοποίησης - οργάνωση των υπηρεσιών 70 2 β) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 30 Όλα τα κριτήρια της Τεχνικής Προσφοράς βαθμολογούνται με κλίμακα από 0 έως 100. Η βαθμολογία της ΤΠ είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς και υπολογίζεται από τον τύπο: ΤΠ =βαθμολογία κάθε κριτηρίου Χ συντελεστή βαρύτητας κριτηρίου. Η βαθμολογία της ανηγμένης προσφοράς κάθε προσφέροντος θα υπολογιστεί με τον ακόλουθο τύπο: ΣΒΠ = 60Χ(ΤΠ/ΤMAX)+ 40X(OMIN/OΠ) Όπου: ΣΒΠ: : συνολική βαθμολογία προσφοράς ΤΠ : βαθμός τεχνικής προσφοράς ΤMAX : ο μεγαλύτερος βαθμός τεχνικής προσφοράς από όλες όσες υποβλήθηκαν OΠ : η οικονομική προσφορά 7

8 OMIN : η χαμηλότερη οικονομική προσφορά από όλες όσες υποβλήθηκαν Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμού ΣΒΠ τους. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία δηλαδή το μεγαλύτερο ΣΒΠ. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο (κ. Κοσμαδάκης), καθημερινά κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00 και μέχρι την Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με αποδεικτικό και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Δήμου (www.katerini.gr) και της «Πιερικής Σύμπραξης» (www.pierikisympraxi.gr). Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης Χρήστος Λεμονόπουλος 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23-05-2014 /30520 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23-05-2014 /30520 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 16 / /30520 2014 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 81 / /30519 2013 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ορεστιάδα 10/03/2014 Αριθμ. Πρωτ. : 8792 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 3546/22-01 2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ9Ω-31 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 20 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 9619 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 68770 /02-10 - 2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τη φύλαξη της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. Το κτίριο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ.: 28/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. ΤΗΝ 10-05

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Χαλκίδα 20/02/2014 Αριθ. Πρωτ: 15029 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ. 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΜΕΤΡΟ 41 ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα