µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» (Α 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της ), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον α- φορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεοµένων µε τον το- µέα της άµυνας( ΕΕ C 69 της )» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ι. Ο νόµος 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις», σχεδιάστηκε, συντάχθηκε και ψηφίστηκε για να αντιµετωπίσει, κυρίως, θέµατα ε- σωτερικής έννοµης τάξης, αποτελεί, δηλαδή, νόµο βασικού ενδιαφέροντος του τότε Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, νυν Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το γεγονός ότι για την εφαρµογή του νόµου αυτού α- παιτείται η συνδροµή και σύµφωνη γνώµη Υπηρεσιών και άλλων Υπουργείων, δεν αναιρεί την ως άνω φύση του, διότι η εν λόγω συνδροµή καλύπτει µόνο τις ανάγκες εισαγωγής-εξαγωγής, αλλά και χρήσης, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, των όπλων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παραπάνω νόµου. Λόγω της µη ύπαρξης εκείνη την εποχή ειδικού νοµικού πλαισίου, που να καλύπτει θέµατα εισαγωγής- εξαγωγής, διακίνησης και κατασκευής όπλων και οπλικών συστηµάτων στρατιωτικού ενδιαφέροντος, και δεδοµένου ότι µέχρι την έκδοσή του, αποκλειστικός εισαγωγέας των ανωτέρω ειδών ήταν το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, οι δε πολεµικές βιοµηχανίες, η λειτουργία και οργάνωση των οποίων ήταν σε «εµβρυακό στάδιο», τελούσαν υπό τον άµεσο κρατικό έλεγχο, αποφασίστηκε η ενσω- µάτωση, στον ίδιο νόµο, ορισµένων διατάξεων, οι οποίες, µε την χρήση ενός γενικού όρου : «πολεµικό ή αµυντικό υλικό», προσπάθησαν να επιλύσουν προβλήµατα, που αφορούσαν την κατασκευή και την εν γένει διακίνηση του υλικού αυτού. Η προσπάθεια αυτή πέτυχε εν µέρει τους σκοπούς της, δηµιουργώντας, ωστόσο, ταυτόχρονα, και σηµαντικά προβλήµατα αποσαφήνισης, αναφορικά µε το τι ορίζεται ως πολεµικό υλικό, ιδιαίτερα επειδή ο όρος αυτός, αλλά και η έννοια του πολεµικού υλικού, δεν συµπεριλαµβάνεται στο άρθρο 1 του ν. 2168/1993, το οποίο αφορά στην έννοια των όρων και την έκταση εφαρµογής του εν λόγω νόµου. Ένα πρόσθετο γεγονός που επιτείνει τη σύγχυση είναι ότι, τα όπλα και τα λοιπά είδη, που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παραπάνω νόµου, είναι συγκεκριµένα και µε εξαιρετικά βραδύ ρυθµό εξέλιξης της τεχνολογίας που τα διέπει, εν αντιθέσει µε το πολεµικό υλικό, στο οποίο η τεχνολογία και η έρευνα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ραγδαία εξέλιξή του, απαξιώνοντας ή και αχρηστεύοντας οπλικά συστήµατα, ακόµη και της προηγούµενης δεκαετίας. Για το λόγο αυτό, µε το Κεφάλαιο Α του προτεινόµενου σχεδίου νόµου γίνονται οι αναγκαίες παρεµβάσεις στον προαναφερόµενο νόµο, ώστε αφ ενός µεν να γίνει σαφής προσδιορισµός των όπλων που αφορούν την ε- σωτερική έννοµη τάξη και αυτών που έχουν στρατιωτικό προορισµό, συµπεριλαµβανοµένων όσων ορίζονται κάθε φορά και µε τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αντίστοιχος διαχωρισµός των ρυθµίσεων που αφορούν τις δύο αυτές κατηγορίες όπλων. Άλλωστε, ο διαχωρισµός αυτός κρίνεται απολύτως α- ναγκαίoς για να εφαρµοσθούν οι ρυθµίσεις που αφορούν την ενσωµάτωση και εφαρµογή των διατάξεων της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ. για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές των προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας. ΙΙ. Αντικείµενο του κεφαλαίου Β του σχεδίου νόµου είναι η ενσωµάτωση της προαναφερόµενης Οδηγίας, που αναφέρεται στην απλούστευση και την οµοιόµορφη εφαρµογή κανόνων και διαδικασιών που διέπουν την ενδοκοινοτική µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας, µε σκοπό να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι γνωστό ότι η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη δηµιουργία εσωτερικής αγοράς, η οποία περιλαµβάνει την εξάλειψη, µεταξύ των κρατών - µελών, των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευ- µάτων και των υπηρεσιών και την εγκαθίδρυση καθεστώτος που διασφαλίζει τον ανόθευτο ανταγωνισµό στην ε- σωτερική αγορά. Των γενικών αυτών ρυθµίσεων εξαιρούνται τα προϊόντα τα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας, για τα ο- ποία, βάσει των άρθρων 30 (νυν 36) και 296 (νυν 347) της Συνθήκης, εφαρµόζονται από τα Κράτη Μέλη εθνικές νοµοθεσίες. Επειδή οι νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών - µελών σχετικά µε τη µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας, αλλά και προς τρίτες χώρες, παρουσιάζουν ανισότητες, οι οποίες ενδέχεται να εµποδίσουν την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών και να στρεβλώσουν τον εξαγωγικό ανταγωνισµό, αλλά και τον ανταγωνισµό εντός της εσωτερικής αγοράς, εµποδίζοντας κατ αυτόν τον τρόπο την καινοτοµία, τη βιοµηχανική συνεργασία και την ανταγωνιστικότητα της αµυντικής βιοµηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εναρµονισθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να απλουστευθεί η ενδοκοινοτική µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της ά- µυνας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας µέσω συστηµάτων αυστηρού ελέγχου και του περιορισµού των εξαγωγών και της διάδοσης προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας σε τρίτες χώρες καθώς και σε άλλα κράτη - µέλη. Η ανωτέρω Οδηγία ασχολείται µόνο µε τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν τα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντα, χωρίς να θίγει τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσµεύσεις των κρατών - µελών ή τη διακριτική τους ευχέρεια όσον αφορά την πολιτική εξαγωγών προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας. Επίσης, η οδηγία καλύπτει όλα τα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντα που αντιστοιχούν σε εκείνα

2 2 που απαριθµούνται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστικών µερών τους και των τεχνολογιών, και δεν εφαρµόζεται σε προϊόντα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας απλώς διαµετακοµιζόµενα από το έδαφος της Κοινότητας, δηλαδή σε προϊόντα στα οποία δεν έχει δοθεί άλλη τελωνειακή µεταχείριση ή χρήση εκτός από την υπαγωγή σε καθεστώς εξωτερικής διαµετακόµισης, ή τα οποία έχουν απλώς τεθεί σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη, χωρίς να πρέπει να καταχωριστούν σε ε- γκεκριµένο βιβλίο αποθήκης. Τέλος, η Οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή της κοινής δράσης 97/817/ΚΕΠΠΑ, της 28ης Νοεµβρίου 1997, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε βάση το άρθρο Ι.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε τις νάρκες κατά προσωπικού, ούτε την κύρωση και την εφαρµογή, από τα κράτη µέλη, της σύµβασης για τα Πυροµαχικά Διασποράς, που υπογράφτηκε στο Όσλο στις 3 Δεκεµβρίου 2008, ούτε την εφαρµογή της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά µε τον έλεγχο απόκτησης και κατοχής όπλων, και ιδίως των διατυπώσεων για τη µεταφορά όπλων εντός της Κοινότητας, ούτε την εφαρµογή της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρµόνιση των διατάξεων περί της εµπορίας και του ελέγχου των ε- κρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης, και ιδίως των διατάξεων που αφορούν τη µεταφορά πυροµαχικών. Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη Οδηγία πρέπει να ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο έως την 30η Ιουνίου Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Mε το άρθρο αυτό προστίθεται νέα παράγραφος 7 στο άρθρο 1 του ν.2168/1993, µε την οποία καθορίζεται µε σαφήνεια η έννοια του υλικού µε στρατιωτικό προορισµό (όπλα, συστατικά τους και λοιπά στρατιωτικά είδη), για το οποίο θα πρέπει να ισχύουν και οι διεθνείς κανόνες α- ναφορικά µε το εµπόριο, την κατασκευή και την, για κάθε νόµιµο λόγο, µεταφορά του προς και από τη χώρα. Ο ό- ρος «είδη µε στρατιωτικό προορισµό» που χρησιµοποιείται στην περίπτωση δ, έχει στενότερη έννοια, που προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, σε σχέση µε τη γενική έννοια του «υλικού µε στρατιωτικό προορισµό» που χρησιµοποιείται στην κεφαλίδα της προστιθέµενης παραγράφου 7. Άρθρο 2 Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του ν. 2168/1993 για να γίνει προσαρµογή του κει- µένου στην νέα ορολογία του νόµου, σχετικά µε το υλικό µε στρατιωτικό προορισµό και τις επιχειρήσεις αµυντικού υλικού. Επίσης, µετά την παρ. 4 προστίθενται δύο νέες παράγραφοι, 4α και 4β, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικότερα τα θέµατα που σχετίζονται µε την εισαγωγή και επανεξαγωγή υλικών µε στρατιωτικό προορισµό που χρησιµοποιούνται από τις Ελληνικές επιχειρήσεις αµυντικού υλικού. Σήµερα, όπως είναι γνωστό, από τις εισαγωγές αυτές, όσες έχουν ως τελικό χρήστη τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, δικαιούνται ατέλειας, βάσει της τελωνειακής νοµοθεσίας. Για τις υπόλοιπες, καταβάλλονται τα σχετικά τέλη (δασµοί, φόροι εισαγωγής) και προσδοκάται από τον εισαγωγέα η επανείσπραξη των καταβληθέντων τελών µόνο µετά την εξαγωγή των σχετικών προϊόντων. Στις σηµερινές συνθήκες, όµως, του έντονου ανταγωνισµού, ιδιαίτερα στον τοµέα των αµυντικών βιοµηχανιών, πολύ σπάνια, βιοµηχανία µπορεί να επιβιώσει εκµεταλλευόµενη τις οικονοµίες κλίµακας, σχεδιάζοντας την παραγωγή της και παράγοντας αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας της. Θα πρέπει απαραίτητα να αποκτήσει α- νταγωνιστικό κόστος, το οποίο θα την βοηθήσει να κάνει και εξαγωγές. Για τον λόγο αυτό δίνουµε τη δυνατότητα στις ελληνικές αµυντικές βιοµηχανίες, οι οποίες ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αµυντικού Τοµέα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, να µπορούν, κατόπιν σχετικής ε- γκριτικής άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του ΥΠΕΘΑ, να φέρνουν στην χώρα και να θέτουν σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς όπλα, συστατικά µέρη όπλων, καθώς και άλλα είδη υλικού µε στρατιωτικό προορισµό ή συστατικά µέρη αυτού του υλικού, µε σκοπό την µετασκευή, συναρµολόγηση, επισκευή, επεξεργασία κλπ. των ειδών αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω τελικά προϊόντα, είτε θα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας, είτε θα επανεξάγονται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία. Έτσι, επιτυγχάνεται, για το σύνολο των παραπάνω ειδών, η είσοδος στη χώρα, µε καθεστώς αναστολής δασµών, το οποίο καθεστώς καταλαµβάνει το σύνολο των παραγοµένων από αυτά τελικών προϊόντων της πολεµικής βιοµηχανίας. Με αυτό τον τρόπο, τα τελικά προϊόντα θα διατίθενται σε χαµηλότερη ανταγωνιστική τιµή, δεδοµένου ότι θα µπορούν είτε να αναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας, αλλά µόνο για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάµεων, είτε να επανεξαχθούν, γεγονός που σηµαίνει την απαλλαγή τους από τα νόµιµα τέλη. Άρθρο 3 Με το άρθρο αυτό γίνεται ο διαχωρισµός του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 σε άρθρο 3 και άρθρο 3α, προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα της τελείως διαφορετικής µεταχείρισης που απαιτείται για τα θέµατα που άπτονται κανόνων εσωτερικής έννοµης τάξης αρµοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τα θέ- µατα που αφορούν στις εµπορικές µεταφορές στρατιωτικού υλικού αρµοδιότητος του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Με τις τροποποιούµενες διατάξεις του άρθρου 3 επιλύονται ορισµένα αµιγώς διαδικαστικής φύσεως προβλήµατα, όπως της ελεύθερης εξαγωγής των κυνηγετικών όπλων που συναποκοµίζονται κατά την έξοδό τους από τη χώρα από Έλληνες υπηκόους, νοµίµους κατόχους αυτών, αποκλειστικά και µόνο για άσκηση δραστηριοτήτων θήρας, και της επανεξαγωγής µη παραληφθέντων αγχέµαχων όπλων. Στα πλαίσια αντιµετώπισης των προβληµάτων που µπορούν να προκύψουν από την ανεξέλεγκτη διακίνηση

3 3 των όπλων και των οπλικών συστηµάτων, ο ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, ε- κρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αυτού, προβλέπει τη χορήγηση εγκριτικής αδείας για την εξαγωγή - επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία των εν λόγω ειδών. Η άδεια αυτή χορηγείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε τη σύµφωνη γνώµη των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας. Για την εξαγωγή επανεξαγωγή των προαναφεροµένων ειδών, όταν για την κατασκευή, την εµπορία ή την εισαγωγή τους στη χώρα µας προβλέπεται άδεια των Αστυνοµικών Αρχών, η σχετική άδεια εξαγωγής χορηγείται µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας- αντίστοιχα, αντί της γενικώς προβλεπόµενης συµφώνου γνώµης του Υπουργείου Εθνικής Ά- µυνας. Από τη γενική αυτή ρύθµιση, µέχρι το έτος 2003 είχε εξαιρεθεί η εξαγωγή ή επανεξαγωγή ενός (1) κυνηγετικού όπλου, η οποία ήταν ελεύθερη, δηλαδή χωρίς την χορήγηση αδείας εξαγωγής επανεξαγωγής. Ωστόσο, το έτος 2003 και λόγω του απαιτούµενου, ενόψει των Ο- λυµπιακών Αγώνων του 2004 στην Ελλάδα, πλήρους ε- λέγχου από τις αρµόδιες αρχές του πρώην Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, των ήδη, υπαρχόντων κυνηγετικών ό- πλων σε ιδιώτες, για τη διαπίστωση της νόµιµης κατοχής τους και της λεπτοµερούς καταγραφής τους, καθώς και για τον έλεγχο διακίνησης των όπλων αυτών εκτός των συνόρων της χώρας, ψηφίστηκε τροπολογία, η οποία ε- ντάχθηκε στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3169/2003 «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από τους αστυνοµικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις». Βάσει της ανωτέρω τροπολογίας καταργήθηκε η συγκεκριµένη εξαίρεση, γεγονός όµως που δηµιούργησε σωρεία γραφειοκρατικών και πρακτικών προβληµάτων στις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες, καθώς, µεταξύ των εξερχοµένων από τη χώρα κυνηγετικών όπλων, συ- µπεριλαµβάνονται και τα προσωρινώς εξερχόµενα και νοµίµως κατεχόµενα όπλα Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι τα συναποκόµιζαν κατά την έξοδό τους από τη χώρα για άσκηση δραστηριοτήτων θήρας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, για τον παραπάνω λόγο εκδίδονται σε ετήσια βάση τέσσερις χιλιάδες (4.000), περίπου, άδειες εξαγωγής. Προς άρση του δηµιουργηθέντος προβλήµατος, οι συναρµόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης, Α- νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη αποφάσισαν να ρυθµίσουν το θέµα αυτό και να το προβλέψουν στο νέο υπό διαµόρφωση σχέδιο νόµου για τα όπλα και τα οπλικά συστήµατα, ως εκ τούτου, προτείνεται όπως, στο νέο άρθρο 3 να προβλεφθεί ειδική διάταξη προς άρση των παραπάνω προβληµάτων. Επιπλέον, καθορίζεται η διαδικασία για την επανεξαγωγή των αγχέµαχων όπλων. Ως αγχέµαχα χαρακτηρίζονται τα όπλα, τα οποία δεν είναι πυροβόλα, ούτε έ- χουν εκρηκτικούς µηχανισµούς και τα πυροµαχικά τους δεν εκρήγνυνται, έτσι ώστε να προκαλέσουν σωµατικές βλάβες, είτε µε την διασπορά θραυσµάτων, είτε µε την έ- κλυση βλαβερών αερίων βιολογικού ή ραδιενεργού υλικού. Αυτονόητο επίσης είναι ότι, στην έννοια των αγχε- µάχων δεν περιλαµβάνεται το πάσης µορφής πολεµικό υλικό, καθώς και οι συσκευές που προστίθενται σε πυροβόλα όπλα, για να βελτιώσουν την σκόπευση (σκόπευτρα, σκοπευτικές διόπτρες κ.λ.π.) ή για να ελαχιστοποιήσουν το θόρυβό τους (σιγαστήρες). Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφιο στ του ν. 2168/1993, από τα αγχέµαχα όπλα επιτρέπεται να εισαχθούν στη χώρα µε ειδική προς τούτο άδεια του Υ- πουργείου Εσωτερικών -Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνο- µίας- µόνο λόγχες, σπάθες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, α- στυνοµικές ράβδοι, τόξα και βαλλιστρίδες. Ο ισχύων νόµος όµως, µε εξαίρεση τις ξιφολόγχες και τις αστυνοµικές ράβδους που µπορούν να χαρακτηρισθούν, είτε πολεµικό υλικό, είτε όπλο ειδικής χρήσης, δεν προβλέπει ούτε τη δυνατότητα, ούτε και τη διαδικασία για την επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών. Στο άρθρο 3 του ν. 2168/1993 που αφορά την εξαγωγή και επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία όλων των οπλικών συστηµάτων, προβλέπεται µόνο η διαδικασία για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών, πυροµαχικών και άλλων ειδών πολεµικού υλικού, καθώς και ειδών που εισάγονται στη χώρα µε άδεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας. Ωστόσο, δεν προβλέπεται γενική απαγόρευση των εξαγωγών των µη περιγραφοµένων σε αυτό ειδών, εποµένως, η µη συµπερίληψη διαδικασίας για την επανεξαγωγή των αγχέµαχων ό- πλων µπορεί να οδηγήσει στο αυθαίρετο συµπέρασµα ό- τι τα συγκεκριµένα είδη µπορούν να επανεξαχθούν χωρίς καµία διαδικασία, µε όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Προς αποσυµφόρηση των Τελωνειακών Αρχών της χώρας, στις αποθήκες των οποίων κρατούνται αγχέµαχα όπλα, τα οποία ουδέποτε εισήχθησαν στη χώρα, διότι δεν παραλήφθηκαν από τους δικαιούχους τους για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία, και κατόπιν της διαβεβαίωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας- ότι δεν έχουν αρµοδιότητα εντός των τελωνειακών χώρων, προτείνουµε όπως, η επανεξαγωγή των ειδών αυτών και συγκεκριµένα λόγχες, σπάθες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, τόξα, βαλλιστρίδες, αλλά και σκοπευτικές διόπτρες, ρόπαλα, µεταλλικά ή µη, καθώς και ρόπαλα συνδεδεµένα µε αλυσίδα ή σχοινί (που δεν µπορούν να εισαχθούν), να δύναται να επανεξαχθούν µε άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του Υ- πουργείου Εξωτερικών και µε την προϋπόθεση ότι, τα εν λόγω είδη θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους και τη χώρα αποστολής τους. Μια τέτοια ρύθµιση θα αποσυµφορήσει τις Τελωνειακές Υπηρεσίες και θα εξυπηρετήσει συµπολίτες µας, οι οποίοι καλόπιστα και δηλώνοντας αυτό στις αρµόδιες τελωνειακές αρχές, αγόρασαν τα παραπάνω είδη, είτε κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο εξωτερικό, είτε µέσω ταχυδροµικών παραγγελιών, µη γνωρίζοντας ότι, η είσοδός τους στη χώρα µας επιτρέπεται µόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Με την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου γίνεται προσθήκη νέου άρθρου, του άρθρου 3α, στο οποίο περιλαµβάνονται ρυθµίσεις που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες διεθνείς δεσµεύσεις, υποχρεώσεις, αλλά και απαιτήσεις, που διέπουν την διακίνηση για εµπορικούς λόγους υλικού µε στρατιωτικό προορισµό. Η απόφαση 1540/2004 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, αλλά και οι Κοινές Θέσεις 2003/468 / ΚΕΠΠΑ ( ) και 2008/944 / ΚΕΠΠΑ

4 4 ( ) του Συµβουλίου της Ε.Ε. υποχρεώνουν τα κράτη µέλη, να θεσπίσουν ικανά και αποτελεσµατικά µέτρα για τον έλεγχο και την εµπορία των προϊόντων που προορίζονται για στρατιωτική τελική χρήση. Οι αυστηροί κανόνες που διέπουν την διεθνή µεταφορά των ειδών αυτών, αλλά και το σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον τους, απαιτούν µια προσεκτική προσέγγιση, η οποία θα εξασφαλίσει ταυτόχρονα, τόσο τους όρους διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, όσο και ένα περιβάλλον, µέσα στο οποίο οι νοµίµως λειτουργούσες και συνεπείς στις υποχρεώσεις τους (εθνικές και διεθνείς ) αµυντικές βιοµηχανίες, να µπορούν να κινηθούν µε σιγουριά και αποτελεσµατικά. Για τους λόγους αυτούς το χρονικό διάστηµα ισχύος των αδειών εξαγωγής των ειδών αυτών διαφοροποιείται από εκείνο του άρθρου 3. Καθιερώνεται χρονική διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους µε δυνατότητα παράτασης για δώδεκα (12) ακόµα µήνες. Επίσης, καθιερώνεται για τους πιστοποιηµένους από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, κατασκευαστές αµυντικού υλικού, άδειες εξαγωγής χρονικής ισχύος ενός (1) έτους, οι οποίες µπορούν να παραταθούν µε διαδοχικές ετήσιες παρατάσεις έως τη λήξη της σύµβασης που έχει υπογραφεί µεταξύ του ηµεδαπού εξαγωγέα και του αλλοδαπού εισαγωγέα. Ταυτόχρονα, όµως, υποχρεώνονται όλοι οι εξαγωγείς να δίνουν λεπτοµερή αναφορά µε τη λήξη εκάστου ηµερολογιακού έτους, των εξαγωγών (ποσότητα αξία) που πραγµατοποίησαν, βάσει των χορηγηθεισών σε αυτούς αδειών, το προηγούµενο έτος. Άρθρο 4 Με το άρθρο αυτό γίνεται προσθήκη ενός νέου άρθρου στο ν.2168/1993, του άρθρου 4α, για τη διαµεσολάβηση- µεσιτεία, προκειµένου, να καλυφθούν οι άµεσες υποχρεώσεις της χώρας µας από τις πιο πάνω αποφάσεις των Διεθνών Οργανισµών. Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε την έννοια, τον έλεγχο και τη διαδικασία ελέγχου της µεσιτείας των όπλων (BROKER- ING). Οι λόγοι της προσθήκης του συγκεκριµένου άρθρου, ό- πως προαναφέρθηκε είναι προφανείς. Η χώρα µας είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει τις σχετικές διατάξεις, τόσο της µε αριθ. 1504/2004 απόφασης του Συµβουλίου Α- σφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, όσο και των Κοινών Θέσεων 2003/468/ΚΕΠΠΑ και 2008/944 ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προτεινόµενο σχέδιο του νέου άρθρου περιλαµβάνει όλες τις προβλεπόµενες από την Κοινή Θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθµίσεις, καθιερώνονται δε διαδικασίες συµβατές µε την Ελληνική διοικητική πρακτική, προκειµένου οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις να εφαρµοσθούν µε το καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρθρο 5 Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το εδάφιο α της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και προσαρµόζονται οι ρυθµίσεις του στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, σχετικά µε τις επιχειρήσεις αµυντικού υλικού και υλικό µε στρατιωτικό προορισµό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 6 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Για την επίτευξη των στόχων της διαφύλαξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας που επιδιώκονται γενικά από τις νο- µοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών, οι οποίες περιορίζουν τη µεταφορά προϊόντων συνδεό- µενων µε τον τοµέα της άµυνας, απαιτείται η µεταφορά των εν λόγω προϊόντων εντός της Κοινότητας να παρα- µένει αντικείµενο έγκρισης από τα κράτη - µέλη καταγωγής και να παρέχονται εγγυήσεις στα κράτη µέλη παραλήπτες. Εποµένως, µε την παρούσα διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα να καθορίζεται ο κατάλληλος τύπος άδειας για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων που συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε άδεια µεταφοράς, λαµβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα της µεταφοράς, όπως διευκρινίζονται λεπτοµερώς στα άρθρα 9, 10 και 11. Για την αποτελεσµατική λειτουργία των διατάξεων αυτών, παρέχεται, η δυνατότητα, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, να επικαιροποιείται ο κατάλογος των συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντων, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 7 Ορισµοί Δίδονται οι έννοιες των όρων που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου για τη µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας, σύµφωνα µε το πνεύµα της Οδηγίας. Άρθρο 8 Γενικές διατάξεις Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι κάθε µεταφορά προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας από την Ελληνική επικράτεια εντός της Κοινότητας θα πρέπει να υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση, µέσω χορήγησης ή δηµοσίευσης γενικής, συνολικής ή ατοµικής άδειας µεταφοράς στον προµηθευτή, η οποία εκδίδεται από τον Υ- πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας. Σύµφωνα µε τις ιδρυτικές αρχές της εσωτερικής αγοράς, η άδεια αυτή ισχύει για όλη την Κοινότητα και δεν θα πρέπει να απαιτείται πλέον περαιτέρω χορήγηση ά- δειας για τη διαµετακόµιση µέσω άλλων κρατών µελών ή για την εισαγωγή σε άλλα κράτη µέλη. Βεβαίως, δίδεται η δυνατότητα στον εκδίδοντα την άδεια Υπουργό, µετά από σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Ε- θνικής Άµυνας, να αρνείται τη χορήγηση αιτούµενης ά- δειας ή να αναστέλλει ή να ανακαλεί χορηγηθείσα για λόγους δηµόσιας ασφάλειας Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να εξαιρούν µεταφορές προϊόντων συν-

5 5 δεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας από την υποχρέωση προηγούµενης χορήγησης άδειας σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 9 Γενικές άδειες µεταφοράς Για να διευκολύνονται οι µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, προβλέπεται η έκδοση, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Α- νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εθνικής Άµυνας, η οποία δηµοσιεύεται, γενικών αδειών σε προµηθευτές µε έδρα τη χώρα µας και εγγεγραµµένους στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, για τη µεταφορά των ανωτέρω προϊόντων προς παραλήπτες σε άλλο κράτος - µέλος, που είναι πιστοποιηµένοι για το σκοπό αυτό ή ανήκουν στις έ- νοπλες δυνάµεις ή ενεργούν για τον εφοδιασµό αποκλειστικά των ενόπλων δυνάµεων. Οι γενικές άδειες µεταφοράς αφορούν µεταφορές ε- ντός της Ε.Ε. των ρητά αναφεροµένων σε αυτές προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων, συνδεοµένων µε τον το- µέα της άµυνας, προς µία ή περισσότερες κατηγορίες παραληπτών, εγκατεστηµένων σε άλλο κράτος - µέλος. Επίσης, γενική άδεια µεταφοράς εκδίδεται και για τη συµµετοχή της Ελλάδας σε προγράµµατα διακυβερνητικής συνεργασίας, που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας, για την πραγµατοποίηση µεταφορών προς άλλα κράτη - µέλη, στο µέτρο που οι µεταφορές αυτές είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του εν λόγω προγράµµατος. Το στοιχείο αυτό ανα- µένεται να βελτιώσει τους όρους για τη συµµετοχή σε προγράµµατα συνεργασίας επιχειρήσεων εγκατεστηµένων στα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Οι µεταφορές στο πλαίσιο οµίλου επιχειρήσεων θα πρέπει να καλύπτονται από γενική άδεια µεταφοράς, ε- φόσον τα µέλη του οµίλου είναι πιστοποιηµένα στα αντίστοιχα κράτη - µέλη στα οποία είναι εγκατεστηµένα. Άρθρο 10 Συνολικές άδειες µεταφοράς Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν µπορεί να εκδοθεί γενική άδεια µεταφοράς, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης συνολικής άδειας σε µεµονωµένους προµηθευτές, µε έ- δρα στην ελληνική επικράτεια, για τη µεταφορά προϊόντων σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. Η ισχύς της άδειας είναι για τρία (3) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης έως και δύο (2) επιπλέον έτη. Άρθρο 11 Ατοµικές άδειες µεταφοράς Πέραν των προαναφεροµένων αδειών, προβλέπεται στο άρθρο αυτό και η έκδοση ατοµικής άδειας για έναν προµηθευτή για µία µεταφορά συγκεκριµένης ποσότητας προσδιορισµένων προϊόντων µε µία ή περισσότερες αποστολές προς έναν παραλήπτη, υπό τους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Άρθρο 12 Ενηµέρωση από τους προµηθευτές Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι υποχρεώσεις των προµηθευτών να ενηµερώνουν τους παραλήπτες σχετικά µε την ύπαρξη τυχόν περιορισµών που συνοδεύουν τις άδειες µεταφοράς, ώστε να µπορεί να οικοδοµηθεί η αµοιβαία εµπιστοσύνη στην ικανότητα των παραληπτών να τηρήσουν τους εν λόγω περιορισµούς µετά τη µεταφορά, ιδίως στις περιπτώσεις αιτήσεων εξαγωγής προς τρίτες χώρες. Επιπλέον, οι προµηθευτές θα πρέπει να ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τη χρήση γενικών αδειών για πρώτη φορά στο πλαίσιο της διαφύλαξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, καθώς και να επιτρέπουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών, σχετικά µε τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, στο πλαίσιο της άσκησης του δηµοκρατικού ελέγχου και της τήρησης συνθηκών διαφάνειας. Τέλος, οι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν και ελέγχουν τακτικά ότι οι προµηθευτές τηρούν πλήρεις και αναλυτικές καταστάσεις µε λεπτοµερή στοιχεία των µεταφορών που πραγµατοποιούν µετά από γενική ή συνολική ή ατο- µική άδεια µεταφοράς. Άρθρο 13 Πιστοποίηση Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται τα κριτήρια και το αρµόδιο όργανο για την πιστοποίηση των παραληπτών, µε έδρα στην Ελληνική επικράτεια, των προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες προστασίας της δηµόσιας τάξης και α- σφάλειας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο παραλήπτης για οποιονδήποτε λόγο δεν πληροί πλέον τους όρους πιστοποίησης ή δεν συµµορφώνεται µε αυτούς, δύναται να αναστέλλει ή και να ανακαλεί την πιστοποίηση. Άρθρο 14 Εξαγωγικοί περιορισµοί Για να διευκολύνεται η αµοιβαία εµπιστοσύνη, στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι οι παραλήπτες µεταφερόµενων προϊόντων, τα οποία συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας, δεν θα πρέπει να εξάγουν τα προϊόντα αυτά, ό- ταν η άδεια µεταφοράς περιέχει εξαγωγικούς περιορισµούς. Επίσης, οι παραλήπτες θα πρέπει να δηλώνουν στις αρµόδιες αρχές, κατά την υποβολή της αίτησης για ά- δεια εξαγωγής προς τρίτες χώρες, εάν έχουν τηρήσει τυχόν εξαγωγικούς περιορισµούς υπό τους οποίους πραγµατοποιήθηκε η µεταφορά του συνδεόµενου µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντος κι οι οποίοι έχουν επιβληθεί από το κράτος - µέλος που εξέδωσε την άδεια µεταφοράς. Συναφώς, υπενθυµίζεται ότι ο µηχανισµός διαβούλευσης µεταξύ κρατών µελών, όπως προβλέπεται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, παραµένει ιδιαίτερα σηµαντικός.

6 6 Άρθρο 15 Τελωνειακές διαδικασίες Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα στις αρµόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση των περιγραφό- µενων αδειών µεταφοράς, να αναστείλουν την διαδικασία εξαγωγής από την Ελληνική επικράτεια προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, τα οποία παρελήφθησαν από άλλο κράτος - µέλος, στο πλαίσιο άδειας µεταφοράς και έχουν ενσωµατωθεί σε άλλο προϊόν µε στρατιωτικό προορισµό ή και να εµποδίσουν, µε άλλα µέσα την έξοδο των ειδών αυτών από την Κοινότητα µέσω της Ελληνικής επικράτειας, όταν θεωρήσουν ότι δεν ε- λήφθησαν υπόψη σχετικές πληροφορίες ή ότι οι περιστάσεις έχουν αλλάξει ουσιωδώς, αφότου χορηγήθηκε η σχετική άδεια εξαγωγής. Το χρονικό διάστηµα της αναστολής ή της παρεµπόδισης της εξαγωγής δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα οι σχετικές τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής θα διεκπεραιώνονται µόνο σε ορισµένα τελωνεία, τα οποία θα καθορισθούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας και θα γνωστοποιηθούν προσηκόντως στην Επιτροπή, η οποία µε τη σειρά της τα δηµοσιεύει στην Εφη- µερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 16 Ανταλλαγή πληροφοριών Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται γενική ρήτρα, σύµφωνα µε την οποία τα κράτη - µέλη πρέπει να λαµβάνουν ό- λα τα κατάλληλα µέτρα σε συνεργασία µε την Επιτροπή για την άµεση συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους για την επίτευξη των στόχων της διαφύλαξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της α- σφάλειας και της σταθερότητας που επιδιώκονται γενικά από τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών, οι οποίες περιορίζουν τη µεταφορά προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, ρου, περιλαµβανοµένου σε γενική άδεια µεταφοράς, ή θεωρεί ότι θα µπορούσαν να θιγούν η δηµόσια τάξη, η δηµόσια ασφάλεια ή τα ζωτικά συµφέροντα ασφαλείας του, όχι µόνο να ενηµερώνει το άλλο - κράτος µέλος και την Επιτροπή, αλλά επίσης να είναι σε θέση να αναστείλει προσωρινά την ισχύ των αδειών µεταφοράς για τον εν λόγω παραλήπτη, λαµβάνοντας υπόψη την ευθύνη του για τη διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Άρθρο 19 Ποινικές κυρώσεις Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται οι αναγκαίες ποινικές κυρώσεις σε όσους δηλώνουν ανακριβή ή υποκρύπτουν στοιχεία που σχετίζονται µε τα µεταφερόµενα είδη, τον προµηθευτή και τον παραλήπτη του ή την τελική χρήση τους, ή παραβιάζουν τους όρους της πιστοποίησης ή της άδειας µεταφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων και η οικοδόµηση α- µοιβαίας εµπιστοσύνης και καλής πίστης µεταξύ των κρατών - µελών. Άρθρο 20 Ισχύς Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ρητά ότι, εκτός της έναρξης ισχύος του Κεφαλαίου Β του παρόντος νόµου, η ο- ποία, όπως ορίζεται και από την Οδηγία 2009/43/ΕΚ, αρχίζει από την 30η Ιουνίου 2012, οι υπόλοιπες διατάξεις ι- σχύουν από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατόπιν των ανωτέρω, το παρόν σχέδιο νόµου υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων για την κατά τον Κανονισµό της συζήτηση και ψήφιση. OI YΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2011 Άρθρο 17 Κατάλογος προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ευάγ. Βενιζέλος ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Σ. Λαµπρινίδης Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στο Παράρτηµα του σχεδίου νόµου, στο οποίο περιλαµβάνεται αναλυτικός κατάλογος των συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντων. Επειδή στον κατάλογο αυτόν, ο οποίος αποτελεί τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται συχνές αλλαγές, µε διαγραφές, προσθήκες και διαφοροποιήσεις, λόγω της φύσης των διαλαµβανοµένων σ αυτόν προϊόντων, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας να επικαιροποιεί µε απόφασή του το Κατάλογο αυτόν κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικαιροποιεί τον εν λόγω Κατάλογο. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Π. Μπεγλίτης Μ. Χρυσοχοΐδης ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Μ. Παπαϊωάννου Χρ. Παπουτσής Άρθρο 18 Μέτρα διασφάλισης Με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα, αλλά και η υποχρέωση της αρµόδιας για την έκδοση γενικής άδειας αρχής, αν έχει εύλογη αµφιβολία σχετικά µε την τήρηση από έναν πιστοποιηµένο παραλήπτη οποιουδήποτε ό-

7 20 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύ- λες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» (Α 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της ), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας( ΕΕ C 69 της )» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ του ν. 2168/1993 Άρθρο 1 Μετά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2334/1995 (Α 184) και όπως η παράγραφος αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3944/2011 (Α 67), προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ως υλικό µε στρατιωτικό προορισµό ορίζεται ότι είναι: α. Τα όπλα όπως περιγράφονται στις παραγράφους 1,2,3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, τα παρελκόµενα των όπλων αυτών και τα ειδικά σχεδιασµένα συστατικά µέρη τους, όταν αυτά χρησιµοποιούνται ή πρόκειται να χρησι- µοποιηθούν για στρατιωτικές εφαρµογές. β. Τα µέσα µεταφοράς, οι φορείς και οι εκτοξευτήρες συµβατικών όπλων, που έχουν σχεδιασθεί και παραχθεί για να χρησιµοποιηθούν κατά κύριο λόγο για στρατιωτικές εφαρµογές, τα παρελκόµενά τους και τα ειδικά σχεδιασµένα συστατικά µέρη αυτών. γ. Τα προϊόντα, που περιλαµβάνονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και χαρακτηρίζονται ως στρατιωτικός εξοπλισµός µε α- πόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ). δ. Τα υλικά, η τεχνογνωσία, καθώς και η τεχνική υποστήριξη, ανεξαρτήτως του τρόπου που η τεχνολογία και η τεχνική υποστήριξη παρέχονται απτώς (όπως µέσω συγγραµµάτων, εγχειριδίων χρήσης, εγγραφών σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα) ή αύλως (όπως µέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλεαντιγραφήµατος, µετάδοσης µέσω ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών µέσων), τα οποία µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Ά- µυνας χαρακτηρίζονται ως είδη µε στρατιωτικό προορισµό. Άρθρο 2 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Για κάθε είδους υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και για κάθε είδους υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των επιχειρήσεων αµυντικού υλικού, µε τελικό σκοπό την εξαγωγή του ή την διάθεσή του στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, η άδεια εισαγωγής χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.» 2. Μετά το τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 προστίθενται νέες παράγραφοι, 4α και 4β, ως ακολούθως: «4α. Υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που προορίζεται για τις ανάγκες λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων αµυντικού υλικού, που είναι εγγεγραµµένες στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αµυντικού Τοµέα και οι οποίες λειτουργούν µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 4, προκειµένου να υποστεί τις εργασίες µετασκευής, συναρµολόγησης, επεξεργασίας, ε- πισκευής, τελειοποίησης ή µεταποίησης, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 114 παράγραφος 2 εδάφιο γ του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συµβουλίου (ΕE L 302 της ), µε τελικό σκοπό την επανεξαγωγή του ή τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση αυτού στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνά- µεις, και τίθενται υπό τα τελωνειακά καθεστώτα ή τους προορισµούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 16 γ, δ, ε και η του παραπάνω Κανονισµού, καθώς και υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που προορίζεται για εκθέσεις, επιδείξεις ή δοκιµές και τίθεται υπό το τελωνειακό καθεστώς του άρθρου 4 παράγραφος 16 ζ του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/1992, εισέρχεται στη χώρα µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία χορηγείται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εθνικής Ά- µυνας. 4β. Η εισαγωγή ή η προσωρινή εισαγωγή υλικού µε στρατιωτικό προορισµό από ιδιώτες για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις αιτίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3β, 4 και 4α, απαγορεύεται.» 3. Η περίπτωση α της παρ.11 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3944/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Όποιος εισάγει παράνοµα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, δ, ε, η, ι, ιβ, ιγ και ιδ της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 4, 4α και 4β τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.» Άρθρο 3 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993, ό- πως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3169/2003 (Α 189), αντικαθίσταται ως εξής : «1. H εξαγωγή ή η επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νό- µιµη αιτία κάθε είδους πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υ- λών και πυροµαχικών, ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, για την εισαγωγή, κατασκευή και εµπορία των οποίων προβλέπεται άδεια των αστυνοµικών αρχών, επιτρέπεται µόνο µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται µε σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. Δεν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή µέχρι δύο (2) κυνηγετικών όπλων από τους νόµιµους κατόχους αυτών, καθώς και οκτακοσίων (800) φυσιγγίων συνολικά, για την άσκηση θήρας µε υποχρέωση επανεισαγωγής των ό- πλων και των µη αναλωθέντων φυσιγγίων.»

8 21 2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 28 του άρθρου 1 του ν. 3065/2002 (Α 251), αντικαθίσταται ως ε- ξής: «2. Με εξαίρεση τις εξαγωγές επανεξαγωγές όπλων και υλικών που προορίζονται για στρατιωτικές εφαρµογές, για τις oποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3α η επανεξαγωγή λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, τόξων, βαλλιστρίδων, σκοπευτικών διοπτρών, ροπάλων µεταλλικών ή µη, καθώς και ροπάλων συνδεδε- µένων µε αλυσίδα ή σχοινί, τα οποία προσκοµίσθηκαν ε- νώπιον των Τελωνειακών Αρχών της χώρας και δεν παραλήφθηκαν από τους δικαιούχους τους για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία, επιτρέπεται ύστερα από άδεια του Υ- πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Ε- ξωτερικών, µε την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω είδη θα ε- πιστραφούν στον αρχικό αποστολέα και την χώρα αποστολής τους. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην εκδούσα, τη σχετική άδεια επανεξαγωγής, Αρχή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει η επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών και η θέση τους στον έλεγχο των αρµόδιων Τελωνειακών Αρχών της χώρας, από την οποία είχαν αρχικά αποσταλεί.» 3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 προστίθενται παράγραφοι 2α και 2β ως ακολούθως: «2α. Δεν απαιτείται άδεια εξαγωγής επανεξαγωγής: (1) µαχαιριών που χρησιµοποιούνται για οικιακή ή ε- παγγελµατική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση ως και τυφεκίων αλιείας, (2) µηχανισµών εκτόξευσης χηµικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελµατική χρήση. 2β. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής ισχύει για έξι (6) µήνες και µπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό Α- νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για έξι (6) ακόµη µήνες.» 4. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η επανεισαγωγή των ειδών της παραγράφου 1 τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παρελήφθησαν από τον αλλοδαπό οίκο για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που χορηγείται ύστερα από σύµφωνη γνώ- µη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.» 5. Μετά το άρθρο 3 του ν. 2168/1993, προστίθεται άρθρο 3α, ως ακολούθως: «Άρθρο 3α Εξαγωγή Επανεξαγωγή υλικού µε στρατιωτικό προορισµό 1. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία κάθε είδους υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, επιτρέπεται µόνο µε ά- δεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται µε σύµφωνη γνώµη των Υ- πουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας. 2. Η εξαγωγή δειγµάτων υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, που έχει προσωρινό χαρακτήρα και στην οποία προβλέπεται επανεισαγωγή, επιτρέπεται µε άδεια του Υ- πουργού Εθνικής Άµυνας. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας. 3. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει για ένα (1) έτος και µπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για δώδεκα (12) ακόµη µήνες. 4. Επιτρέπεται να χορηγείται άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής µεγαλύτερης διάρκειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1, για πιστοποιηµένους από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας κατασκευαστές αµυντικού υλικού και για εξαγωγές υλικών µε στρατιωτικό προορισµό, εκτός από τα υλικά που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως και 5 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως εάν αυτά περιλαµβάνονται και στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 α, γ και δ του ιδίου άρθρου. Η ισχύς των αδειών αυτών αρχικά είναι ετήσια και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ένα (1) ακόµη έτος. Μετά την πάροδο της διετίας επιτρέπεται η χορήγηση διαδοχικών ετήσιων παρατάσεων, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από σύµφωνη γνώ- µη των συναρµόδιων Υπουργών, έως τη λήξη της υποβληθείσας στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας σύµβασης µεταξύ του ηµεδαπού εξαγωγέα και του αλλοδαπού εισαγωγέα. 5. Οι αρµόδιες αρχές, προκειµένου να εκδώσουν τις α- νωτέρω άδειες εξαγωγής ή επανεξαγωγής για υλικά µε στρατιωτικό προορισµό, λαµβάνουν υπόψη κριτήρια που σχετίζονται µε τη διασφάλιση των εθνικών συµφερόντων της χώρας και µε δεσµεύσεις που απορρέουν είτε από την νοµοθεσία της Ε.Ε. και τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, είτε από τη συµµετοχή της χώρας µας σε Διεθνείς Οργανισµούς και Καθεστώτα που σχετίζονται µε την διακίνηση ελεγχοµένων υλικών. 6. Η επανεισαγωγή των ειδών των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παραλήφθηκαν από τον αλλοδαπό οίκο για ο- ποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Ε- θνικής Άµυνας. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή των προαναφεροµένων ειδών, τα οποία εισήλθαν στη χώρα και κρίθηκαν ακατάλληλα από τις εγχώριες αµυντικές βιοµηχανίες ή αντιπροσωπείες, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. 7. Οι εξαγωγές επανεξαγωγές υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, το οποίο εξάγεται από τις Ένοπλες Δυνά- µεις της χώρας, στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων τους και έχουν σχέση µε εκπαιδευτικές - επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκτέλεση υπηρεσιακών υποχρεώσεων του προσωπικού τους στο εξωτερικό και για επισκευή υ- λικού µέσω υπηρεσιών του ΝΑΤΟ, πραγµατοποιούνται µε άδεια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εξωτερικών. Οι άδειες αυτές κοινοποιούνται στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις για την έκδοση της εν λόγω άδειας εξαγωγής. 8. Οι άδειες που εκδίδονται µε βάση τις προηγούµενες παραγράφους µπορεί να ακυρωθούν, ανακληθούν ή ανασταλούν µε απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση Υ- πουργού, όταν αλλάξουν ουσιωδώς οι συνθήκες στη χώ-

9 22 ρα εισαγωγής ή το επιτάσσουν λόγοι εθνικού συµφέροντος. 9. Το πρώτο τρίµηνο µετά τη λήξη κάθε ηµερολογιακού έτους, οι ιδιώτες εξαγωγείς υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρµόδιες για την έκδοση των ανωτέρω α- δειών αρχές, αναλυτικούς πίνακες µε τις εξαγωγές ε- πανεξαγωγές που πραγµατοποίησαν το προηγούµενο έ- τος, µε βάση τις άδειες που τους είχαν χορηγηθεί. Για την παράλειψη της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, διοικητικό πρόστιµο έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 10. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 7 του παρόντος άρθρου, διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 9 του άρθρου 3.» Άρθρο 4 Μετά το άρθρο 4 του ν. 2168/1993, προστίθεται άρθρο 4α, ως ακολούθως: «Άρθρο 4α Διαµεσολάβηση - Μεσιτεία 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται: α. Έλληνες πολίτες ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο και ασκούν τη δραστηριότητα της διαµεσολάβησης, σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. β. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε χώρας, τα οποία ασκούν τη δραστηριότητα της διαµεσολάβησης µέσα στην Ελληνική Επικράτεια. 2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νό- µου, διαµεσολάβηση µεσιτεία είναι οι δραστηριότητες των φυσικών ή νοµικών προσώπων της παραγράφου 1, µε τις οποίες: α. Διαπραγµατεύονται ή διακανονίζουν συναλλαγές, οι οποίες ενδέχεται να περιλαµβάνουν τη µεταφορά από µία τρίτη χώρα, σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα αντικειµένων που αναφέρονται στο άρθρο 1. β. Αγοράζουν, πωλούν ή διακανονίζουν τα της µεταφοράς τέτοιων αντικειµένων που βρίσκονται στην νοµή τους, από µία τρίτη χώρα, σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Οι αναφερόµενες στην παρούσα παράγραφο δραστηριότητες θεωρούνται διαµεσολάβηση µεσιτεία, ανεξαρτήτως εάν τα προαναφερόµενα αντικείµενα διέρχονται ή όχι διαµέσου του εδάφους της Ε.Ε.. Επίσης, διαµεσολάβηση µεσιτεία θεωρούνται και οι δραστηριότητες διαπραγµάτευσης, µεταφοράς, αγοράς, πώλησης ή διακανονισµού, όταν τα παραπάνω αντικείµενα µεταφέρονται από µία χώρα της Ε.Ε. προς άλλη χώρα της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα, καθώς και από τρίτη χώρα προς χώρα της Ε.Ε.. 3. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο απαιτείται άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία χορηγείται ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας ή Προστασίας του Πολίτη, κατά περίπτωση, σε όσους είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών της επόµενης παραγράφου. 4. Δηµιουργείται Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών, στο οποίο εγγράφονται όσοι προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητες διαµεσολάβησης µεσιτείας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2. Το Μητρώο αυτό τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εγγραφή στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών διενεργείται για τρία έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας για την τήρησή του Υπηρεσίας. 5. Αποκλείονται από την εγγραφή στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών: α. Οι πτωχεύσαντες και µη αποκατασταθέντες. β. Οι αµετακλήτως καταδικασθέντες για πράξεις που προβλέπονται και τιµωρούνται σε βαθµό κακουργήµατος, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ της παρούσης. γ. Οι αµετακλήτως καταδικασθέντες για εµπορία ναρκωτικών, λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απάτη, κλοπή, απιστία και για παράβαση του νόµου περί επιταγών. δ. Οι καταδικασθέντες για παραβάσεις των άρθρων 187 Π.Κ. και 15 του παρόντος. ε. Οι καταδικασθέντες σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου και των κατά εξουσιοδότηση του νόµου αυτού διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων. Προκειµένου για ανώνυµες εταιρείες, τα παραπάνω κωλύµατα δεν πρέπει να υπάρχουν στο πρόσωπο του προέδρου και των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των διευθυνόντων ή εντεταλµένων συµβούλων, των εκπροσώπων ή των διαχειριστών τους. Για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, τις οµόρρυθµες και τις ετερόρρυθ- µες εταιρείες, τα πιο πάνω κωλύµατα δεν πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των διαχειριστών ή των οµορρύθµων εταίρων τους. 6. Η ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών πραγµατοποιείται ανά τριετία, ύστερα από διαπίστωση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της αρχικής εγγραφής. 7. Εκπίπτουν αυτοδικαίως και διαγράφονται από το Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών όσοι εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 5, καθώς και αυτοί που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της αρχικής εγγραφής. 8. Για τη χορήγηση αδειών διαµεσολάβησης µεσιτείας, εκτός από την εγγραφή στο οικείο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών, ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισµοί που προβλέπονται στο άρθρο 18 για τη χορήγηση και ανάκληση των αδειών αυτού. 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Ε- θνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ό- ροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των αδειών Διαµεσολάβησης Μεσιτείας, οι φορείς που έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 10. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιµωρούνται ως εξής: α. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρ-

10 23 θρου ή διαπραγµατεύεται ή διακανονίζει ή µεσολαβεί τα της µεταφοράς ειδών του παρόντος νόµου σε χώρες ε- ναντίον των οποίων έχει επιβληθεί απαγόρευση προµήθειας πώλησης όπλων ή άλλων ειδών του παρόντος νόµου, τιµωρείται σύµφωνα µε τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο β της παραγράφου 9 του άρθρου 3. β. Όποιος διαπραγµατεύεται, διακανονίζει ή µεσολαβεί για τον παράνοµο εφοδιασµό εγκληµατικών οµάδων ή οργανώσεων ή σωµατείων ή ενώσεων προσώπων µε είδη του παρόντος νόµου, τιµωρείται σύµφωνα µε τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο α της παραγράφου 9 του άρθρου 3. Άρθρο 5 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η λειτουργία και ο έλεγχος των ελληνικών επιχειρήσεων αµυντικού υλικού που παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυροµαχικά ή άλλα είδη υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, που προορίζονται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάµεων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών ή για εξαγωγικούς σκοπούς, καθώς και η διακίνηση των ειδών αυτών, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της , όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας (ΕΕ C 69 της ).» Άρθρο 6 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής (Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου (άρθρων 6 έως 18) εφαρµόζονται στη µεταφορά εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προϊόντων που συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας, τα οποία περιλαµβάνονται στον σχετικό κατάλογο του άρθρου 17 του παρόντος. Άρθρο 7 Ορισµοί (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως: α) «προϊόν συνδεόµενο µε τον τοµέα της άµυνας»: κάθε προϊόν που αναγράφεται στον κατάλογο του άρθρου 17 του παρόντος, β) «µεταφορά»: κάθε µεταβίβαση ή µετακίνηση προϊόντος συνδεόµενου µε τον τοµέα της άµυνας από έναν προµηθευτή σε παραλήπτη άλλου κράτους - µέλους. γ) «προµηθευτής»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κατά νόµο υπεύθυνο για µία µεταφορά, δ) «παραλήπτης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κατά νόµο υπεύθυνο για την παραλαβή µιας µεταφοράς, ε) «άδεια µεταφοράς»: η έγκριση που χορηγείται από την αρµόδια εθνική αρχή σε προµηθευτές, µε σκοπό να µεταφέρουν προϊόντα συνδεόµενα µε τον τοµέα της ά- µυνας σε παραλήπτη άλλου κράτους - µέλους, στ) «άδεια εξαγωγής»: η χορήγηση έγκρισης για την προµήθεια προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της ά- µυνας σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ζ) «διαµετακόµιση»: η µεταφορά προϊόντος συνδεόµενου µε τον τοµέα της άµυνας µέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών - µελών διαφορετικών από το κράτος µέλος καταγωγής και από το κράτος - µέλος παραλήπτη. Άρθρο 8 Γενικές διατάξεις (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) 1. Η µεταφορά προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργείται κατόπιν σχετικής άδειας, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του παρόντος. Η ά- δεια µπορεί να είναι γενική, συνολική ή ατοµική και χορηγείται στους προµηθευτές που είναι εγκατεστηµένοι στην ελληνική επικράτεια και πληρούν τους εκ του νό- µου προβλεπόµενους όρους και προϋποθέσεις. Η χορήγησή της απαλλάσσει τον προµηθευτή από περαιτέρω χορήγηση άδειας από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαµετακόµιση µέσω αυτών ή για την είσοδο στο έδαφός τους, όπου είναι εγκατεστηµένος ο παραλήπτης των σχετικών προϊόντων, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων που ισχύουν σε κάθε κράτος - µέλος για την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης. 2. Η επίδειξη στις αρµόδιες ελληνικές αρχές άδειας µεταφοράς, η οποία έχει εκδοθεί, χορηγηθεί από άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προµηθευτή εγκατεστηµένο στην επικράτειά του, απαλλάσσει τον τελευταίο από την υποχρέωση λήψης άδειας από τις ελληνικές αρχές για τη διαµετακόµιση ή την είσοδο στην ελληνική επικράτεια, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης, µεταξύ των οποίων και η ασφάλεια της µεταφοράς. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Ε- θνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ό- ροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των εν λόγω αδειών, ως και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Για τον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων λαµβάνονται ιδίως υπόψη: α. Οι κίνδυνοι που ενέχει η µεταφορά για τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, µε βάση τους οποίους µπορεί να απαιτείται έγγραφη διαβεβαίωση τελικής χρήσης. β. Η φύση και η σηµασία των κατασκευαστικών µερών σε σχέση µε τα προϊόντα στα οποία θα ενσωµατωθούν και η τελική χρήση των ολοκληρωµένων προϊόντων, για τα οποία προορίζονται. 4. Οι αρµόδιες για τη χορήγηση των αδειών µεταφοράς αρχές µπορεί να ανακαλούν, να αναστέλλουν ή να περιορίζουν τη χρήση αδειών αυτών για λόγους προστασίας των ζωτικών συµφερόντων της χώρας, της δηµό-

11 24 σιας τάξης ή της δηµόσιας ασφάλειας, καθώς και λόγω µη συµµόρφωσης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που επισυνάπτονται στην άδεια µεταφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση της προηγούµενης παραγράφου. 5. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε κοινή απόφασή τους µπορεί να εξαιρούν µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας από την υποχρέωση λήψης άδειας µεταφοράς, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. όταν ο προµηθευτής ή ο παραλήπτης είναι κυβερνητικό σώµα ή ανήκει στις ένοπλες δυνάµεις, β. όταν η προµήθεια γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το Διεθνή Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ή άλλον διακυβερνητικό οργανισµό για την εκτέλεση των καθηκόντων του, γ. όταν η µεταφορά είναι απαραίτητη για υλοποίηση προγράµµατος εξοπλιστικής συνεργασίας µεταξύ κρατών - µελών, δ. όταν η µεταφορά σχετίζεται µε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περίπτωση καταστροφής ή µε δωρεά σε έκτακτη ανάγκη, ε. όταν η µεταφορά είναι αναγκαία για λόγους επισκευής, συντήρησης, έκθεσης ή επίδειξης ή µετά από αυτές. Άρθρο 9 Γενικές άδειες µεταφοράς (Άρθρο 5 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) 1. Οι γενικές άδειες µεταφοράς χορηγούνται απευθείας στους προµηθευτές που είναι εγκατεστηµένοι εντός της Ελληνικής Επικράτειας και εγγεγραµµένοι στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιµελητηρίου της κατοικίας ή της έδρας τους, µε σκοπό τη µεταφορά προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων συνδεόµενων µε τον το- µέα της άµυνας, τα οποία προσδιορίζονται στις άδειες αυτές, προς µία ή περισσότερες κατηγορίες παραληπτών εγκατεστηµένων σε άλλο κράτος - µέλος. Οι γενικές άδειες µεταφοράς εκδίδονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γενικές άδειες µεταφοράς εκδίδονται τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. ο παραλήπτης ανήκει στις ένοπλες δυνάµεις κράτους- µέλους ή σε αναθέτουσα αρχή στον τοµέα της ά- µυνας που πραγµατοποιεί αγορές προς αποκλειστική χρήση από τις ένοπλες δυνάµεις κράτους-µέλους, β. ο παραλήπτης είναι επιχείρηση πιστοποιηµένη για το σκοπό αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ, από τις αρµόδιες αρχές του άλλου κράτους - µέλους, στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση, γ. για λόγους επιδείξεων, αξιολογήσεων και εκθέσεων, δ. για λόγους συντήρησης και επιδιόρθωσης, αν ο παραλήπτης είναι ο αρχικός προµηθευτής προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας. 2. Γενική άδεια µεταφοράς µπορεί να εκδίδεται και για κάλυψη των αναγκών συµµετοχής της Ελλάδας σε προγράµµατα διακυβερνητικής συνεργασίας µεταξύ κρατών - µελών, τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη, στην παραγωγή και στη χρήση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, για την πραγµατοποίηση µεταφορών προς άλλα κράτη - µέλη που συµ- µετέχουν στο πρόγραµµα και είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του. Άρθρο 10 Συνολικές άδειες µεταφοράς (Άρθρο 6 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) 1. Οι συνολικές άδειες µεταφοράς χορηγούνται σε µε- µονωµένους προµηθευτές, ύστερα από αίτησή τους, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική Επικράτεια και είναι εγγεγραµµένοι στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιµελητηρίου της έδρας τους, για τη µεταφορά συγκεκριµένων προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας προς συγκεκριµένους παραλήπτες σε ένα ή περισσότερα κράτη - µέλη. 2. Η συνολική άδεια µεταφοράς εκδίδεται από τον Υ- πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατόπιν σύµφωνης γνώµης των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας, στην οποία προσδιορίζονται τα προϊόντα ή οι κατηγορίες προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, που καλύπτονται από την άδεια αυτή, καθώς και οι εγκεκριµένοι παραλήπτες ή οι κατηγορίες παραληπτών. 3. Οι συνολικές άδειες µεταφοράς ισχύουν για τρία έ- τη. Η διάρκεια της ισχύος τους µπορεί να παραταθεί έως δύο επιπλέον έτη. Άρθρο 11 Ατοµικές άδειες µεταφοράς (Άρθρο 7 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) 1. Οι ατοµικές άδειες µεταφοράς χορηγούνται σε µε- µονωµένους προµηθευτές, ύστερα από αίτησή τους, που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική Επικράτεια και είναι εγγεγραµµένοι στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επι- µελητηρίου της έδρας τους. 2. Η ατοµική άδεια µεταφοράς εκδίδεται από τον Υ- πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατόπιν σύµφωνης γνώµης των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας, και αφορά µία µεταφορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριµένης ποσότητας προσδιορισµένων προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, που πρόκειται να µεταφερθούν µε µια ή περισσότερες αποστολές προς έναν παραλήπτη σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α. όταν η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αφορά µία µόνο µεταφορά, β. όταν είναι απαραίτητο για την προστασία ζωτικών συµφερόντων ασφάλειας της χώρας ή για λόγους δηµόσιας τάξης, γ. όταν είναι απαραίτητο για τη συµµόρφωση µε τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσµεύσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις, δ. όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι βάσει των οποίων ο- ποιαδήποτε από τις αρµόδιες για τη χορήγηση των περιγραφόµενων στα άρθρα 4 και 5 αδειών θεωρεί ότι ο προ- µηθευτής δεν θα µπορέσει να συµµορφωθεί µε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειµένου να του χορηγηθεί συνολική άδεια. 3. Οι ατοµικές άδειες µεταφοράς ισχύουν για ένα έ- τος. Η διάρκεια της ισχύος τους µπορεί να παραταθεί µε

12 25 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ένα επιπλέον έτος. Άρθρο 12 Ενηµέρωση από τους προµηθευτές (Άρθρο 8 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) 1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους παραλήπτες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας µεταφοράς, καθώς και για τους περιορισµούς που διέπουν την τελική χρήση ή την εξαγωγή προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, κοινοποιώντας τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πιο πάνω ενηµέρωση στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες πριν από τη διενέργεια της συγκεκριµένης µεταφοράς. 2. Οι προµηθευτές ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους από την επικράτεια του οποίου ε- πιθυµούν να µεταφέρουν προϊόντα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας, είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας, για την πρόθεσή τους να χρησιµοποιήσουν για πρώτη φορά γενική άδεια µεταφοράς. 3. Οι προµηθευτές, ανεξαρτήτως του είδους της άδειας µεταφοράς, της οποίας κάνουν χρήση, υποχρεούνται στην τήρηση αναλυτικών καταστάσεων µεταφορών, οι ο- ποίες περιλαµβάνουν εµπορικά έγγραφα µε τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α. Περιγραφή του υλικού µε στρατιωτικό προορισµό που περιλαµβάνεται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο. β. Ποσότητα και αξία των υλικών µε στρατιωτικό προορισµό. γ. Ηµεροµηνίες µεταφοράς. δ. Επωνυµία και διεύθυνση προµηθευτή και παραλήπτη. ε. Την τελική χρήση και τον τελικό χρήστη, όταν τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά. στ. Την απόδειξη ότι οι πληροφορίες σχετικά µε τον ε- ξαγωγικό προορισµό που επισυνάπτεται στην άδεια µεταφοράς, έχουν διαβιβαστεί στον παραλήπτη αυτών των προϊόντων. 4. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να τηρούν τις αναλυτικές καταστάσεις των µεταφορών, καθώς και τα αποδεικτικά της ενηµέρωσης των παραληπτών έγγραφα της περίπτωσης α, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών από το τέλος του ηµερολογιακού έτους, κατά το ο- ποίο πραγµατοποιήθηκε κάθε µεταφορά και να τα προσκοµίζουν στις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους α- πό την επικράτεια του οποίου ο προµηθευτής µεταφέρει το συνδεόµενο µε τον τοµέα της άµυνας προϊόν, εφόσον τους ζητηθεί. 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις: α. της ενηµέρωσης των παραληπτών και των αρµόδιων αρχών σχετικά µε τη χρήση της άδειας µεταφοράς, β. της παροχής πληροφοριών από τους προµηθευτές προς τις αρµόδιες αρχές, σχετικά µε την ασφαλή µεταφορά και χρήση των προϊόντων και γ. της τήρησης των αναλυτικών καταστάσεων µεταφορών, καθώς και πρόσθετων στοιχείων σε αυτές. Άρθρο 13 Πιστοποίηση (Άρθρο 9 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) 1. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση των εγκατεστηµένων στην Ελληνική Επικράτεια παραληπτών προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, προκειµένου οι τελευταίοι να παραλαµβάνουν προϊόντα στο πλαίσιο αδειών µεταφοράς που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη - µέλη. 2. Η πιστοποίηση βεβαιώνει την αξιοπιστία της παραλήπτριας επιχείρησης, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητά της να τηρεί εξαγωγικούς περιορισµούς προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, τα οποία έχει παραλάβει από άλλο κράτος - µέλος στο πλαίσιο της άδειας µεταφοράς. Η αξιοπιστία της παραλήπτριας επιχείρησης εκτιµάται σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια: α. Αποδεδειγµένη πείρα σε αµυντικές δραστηριότητες, λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό συµµόρφωσης της επιχείρησης µε εξαγωγικούς περιορισµούς, τις αποφάσεις δικαστηρίων επί του θέµατος, την κατοχή άδειας παραγωγής ή εµπορίας υλικών µε στρατιωτικό προορισµό και την απασχόληση πεπειραµένου διευθυντικού προσωπικού. β. Σχετική βιοµηχανική δραστηριότητα σε υλικά µε στρατιωτικό προορισµό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως ικανότητα ολοκλήρωσης συστηµάτων και υποσυστηµάτων. γ. Διορισµός ανώτερου διευθυντικού στελέχους, το ο- ποίο είναι προσωπικά υπεύθυνο για το εσωτερικό πρόγραµµα συµµόρφωσης ή το σύστηµα διαχείρισης των µεταφορών και των εξαγωγών που εφαρµόζει η επιχείρηση, καθώς και για το προσωπικό, στο οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος των µεταφορών και των εξαγωγών. δ. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, υπογεγραµµένη από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στην προηγούµενη περίπτωση γ, ότι η επιχείρηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να τηρήσει και να επιβάλει την τήρηση όλων των ειδικών όρων που συνδέονται µε την τελική χρήση και εξαγωγή οποιουδήποτε κατασκευαστικού µέρους ή προϊόντος έχει παραλάβει. ε. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, υπογεγραµµένη από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στην περίπτωση γ, ότι θα παράσχει στις αρµόδιες αρχές, µε τη δέουσα επιµέλεια, λεπτοµερείς πληροφορίες σε απάντηση ερωτηµάτων και ερευνών που θα υποβληθούν στην επιχείρηση σχετικά µε τους τελικούς χρήστες ή την τελική χρήση όλων των προϊόντων που έχουν εξαχθεί, µεταφερθεί ή παραληφθεί από την επιχείρηση στο πλαίσιο άδειας µεταφοράς από άλλο κράτος - µέλος. Η δέσµευση αυτή θα πρέπει να κοινοποιείται στο εσωτερικό της επιχείρησης σε όλο το προσωπικό που απασχολείται µε τον έλεγχο των εξαγωγών/µεταφορών. στ. Περιγραφή, προσυπογραµµένη από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στο σηµείο γ, του εσωτερικού προγράµµατος συµµόρφωσης ή του συστή- µατος διαχείρισης των µεταφορών και των εξαγωγών που εφαρµόζει η επιχείρηση. Αυτή η περιγραφή παρέχει λεπτοµέρειες για τους οργανωτικούς ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, που έχουν διατεθεί στη διαχείριση των µεταφορών και των εξαγωγών, για την αλυσίδα ευθύνης στην οργανωτική δοµή της επιχείρησης, για τις

13 26 διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, για την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση του προσωπικού, για τις υλικοτεχνικές διευθετήσεις ασφαλείας, για την τήρηση αρχείων και την ιχνηλασιµότητα των µεταφορών και των εξαγωγών. 3. Τα πιστοποιητικά περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: α. την αρµόδια αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό, β. την επωνυµία και τη διεύθυνση του παραλήπτη, γ. δήλωση συµµόρφωσης του παραλήπτη, δ. την ηµεροµηνία έκδοσης και τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη. 4. Τα πιστοποιητικά µπορεί να περιέχουν επιπλέον ό- ρους σχετικά µε τα εξής: α. την παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών για την επαλήθευση της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια που προβλέπει η παράγραφος 2, β. την αναστολή ή την ανάκληση του πιστοποιητικού. 5. Η πιστοποιηµένη επιχείρηση, πρέπει να ανακοινώνει στην αρµόδια αρχή: α. κάθε σηµαντική µεταβολή στη βιοµηχανική της δραστηριότητα, που αφορά τα υλικά µε στρατιωτικό προορισµό, β. κάθε µεταβολή στη διεύθυνση όπου η αρµόδια αρχή έχει πρόσβαση στα αρχεία που αφορούν τα παραληφθέντα προϊόντα που συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας. 6. Οι αρµόδιες για την πιστοποίηση αρχές παρακολουθούν τουλάχιστον ανά τρία έτη τη συµµόρφωση του παραλήπτη µε τα κριτήρια της παραγράφου 2 και την εφαρ- µογή των όρων, οι οποίοι τίθενται µε τα πιστοποιητικά, τα οποία αναφέρονται στις παράγραφους 3 και Οι αρµόδιες για την έκδοση των σχετικών αδειών µεταφοράς αρχές, αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τα άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8. Εάν η αρµόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού αρχή διαπιστώσει µε οποιονδήποτε τρόπο ότι ο κάτοχος πιστοποιητικού δεν συµµορφώνεται πλέον µε ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παραγράφου 2 ή µε τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και ότι η µη συµµόρφωση είναι ελάσσονος σηµασίας, λαµβάνει απόφαση εντός µηνός από το χρόνο που έλαβε γνώση, µε την οποία επιβάλλει στον παραλήπτη να λάβει διορθωτικά µέτρα εντός ορισµένης προθεσµίας. Την απόφαση αυτή κοινοποιεί άµεσα στον πιστοποιηµένο παραλήπτη. Κατά τη λήξη της τασσόµενης προθεσµίας, η αρχή αυτή ελέγχει την τήρηση από τον παραλήπτη των διορθωτικών µέτρων και κοινοποιεί στον παραλήπτη τα πορίσµατα του ως άνω ελέγχου εντός τριών µηνών από τη διενέργειά του. 9. Η αρµόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού αρχή αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό κατά τη διακριτική της ευχέρεια και ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α. ο παραλήπτης δεν έλαβε εµπροθέσµως όλα τα διορθωτικά µέτρα που του επιβλήθηκαν µε την ανωτέρω διαδικασία, β. ο παραλήπτης δεν συµµορφώνεται µε ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή µε τους όρους που αναφέρονται στο πιστοποιητικό και η αρµόδια αρχή κρίνει ότι η µη συµµόρφωση είναι µείζονος σηµασίας. Η απόφαση για την αναστολή ή την ανάκληση του πιστοποιητικού κοινοποιείται άµεσα στον πιστοποιηµένο παραλήπτη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη -µέλη. 10. Με την απόφαση για αναστολή του πιστοποιητικού, η εκδούσα αυτό αρχή θέτει νέα προθεσµία εντός της οποίας ο παραλήπτης οφείλει να συµµορφωθεί µε τα υποδειχθέντα διορθωτικά µέτρα. Μετά τη λήξη της προθεσµίας, η εν λόγω αρχή ελέγχει την εφαρµογή από τον παραλήπτη των διορθωτικών µέτρων µε τους παρακάτω τρόπους: α. µε επιτόπια επίσκεψη, β. µε σύσκεψη µε το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περίπτωση γ ή µε ανώτερο υπάλληλο που ορίζει το εν λόγω ανώτερο διευθυντικό στέλεχος και/ή γ. µε αξιολόγηση των τεκµηριωµένων εγγράφων που παρέχονται από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος. 11. Μέσα σε ένα µήνα από την ολοκλήρωση του ελέγχου, η εκδούσα αρχή εκδίδει απόφαση µε την οποία: α. αίρει την αναστολή ισχύος του πιστοποιητικού ή β. διατηρεί την αναστολή και θέτει νέα προθεσµία συµ- µόρφωσης του παραλήπτη ή γ. ανακαλεί το πιστοποιητικό. 12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές για την πιστοποίηση των ε- γκαταστηµένων στην Ελληνική Επικράτεια παραληπτών, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της πιστοποίησης, τα απαιτούµενα προς τούτο δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Άρθρο 14 Εξαγωγικοί περιορισµοί (Άρθρο 10 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) Οι παραλήπτες στη χώρα µας προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, τα οποία προέρχονται από άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν υ- ποβάλλουν αίτηση για άδεια εξαγωγής των προϊόντων αυτών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3α του ν. 2168/1993, δηλώνουν στην αρµόδια για την έκδοση της άδειας αρχή ότι έχουν τηρήσει τους όρους των εξαγωγικών περιορισµών, συµπεριλαµβανοµένης και της έγγραφης συγκατάθεσης από το αρχικό κράτος - µέλος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προϊόντα, που έ- χουν παραλάβει βάσει άδειας µεταφοράς άλλου κράτους - µέλους, συνοδεύονται από τέτοιους εξαγωγικούς περιορισµούς Άρθρο 15 Τελωνειακές διαδικασίες (Άρθρο 11 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) 1. Κατά την εξαγωγή προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας, ο εξαγωγέας προσκοµίζει στο τελωνείο την απαραίτητη άδεια εξαγωγής, σύµφωνα µε τα ο- ριζόµενα στο άρθρο 3α του ν. 2168/1993, όπως αυτό προστίθεται µε την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του παρόντος. 2. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ L 302 της ), οι αρµόδιες για τη χορήγηση των περιγραφόµενων στο παρόν άρθρο αδειών µεταφοράς, µπορεί να αναστείλουν τη διαδικασία εξαγωγής από την Ελληνι-

14 27 κή Επικράτεια προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, τα οποία παρελήφθησαν από άλλο κράτος - µέλος, στο πλαίσιο άδειας µεταφοράς και έχουν ενσω- µατωθεί σε άλλο προϊόν µε στρατιωτικό προορισµό ή εν ανάγκη να εµποδίσουν, µε άλλα µέσα την έξοδο των ειδών αυτών από την Κοινότητα µέσω της Ελληνικής Επικράτειας, όταν θεωρούν ότι: α. κατά τη χορήγηση της αδείας εξαγωγής δεν λήφθηκαν υπόψη σχετικές πληροφορίες, β. οι περιστάσεις έχουν αλλάξει ουσιωδώς, αφότου χορηγήθηκε η σχετική άδεια εξαγωγής. Το χρονικό διάστηµα αναστολής της άδειας ή της παρεµπόδισης της εξαγωγής προκειµένου να επανεκτιµηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα εργάσιµες ηµέρες. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α- νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εθνικής Άµυνας είναι δυνατόν να καθορίζεται ότι οι σχετικές τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής διεκπεραιώνονται µόνο σε ορισµένα τελωνεία. Άρθρο 16 Ανταλλαγή πληροφοριών (Άρθρο 12 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) Οι αρµόδιες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου αρχές λαµβάνουν σε συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή όλα τα κατάλληλα µέτρα για την καθιέρωση ά- µεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εθνικών αρµόδιων αρχών. 1. Αν οι αρµόδιες για τη χορήγηση της γενικής άδειας αρχές θεωρήσουν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος µη τήρησης τυχόν όρου συνδεόµενου σε γενική άδεια µεταφοράς ή ότι θα µπορούσαν να θιγούν η δηµόσια τάξη, η δηµόσια ασφάλεια ή τα ζωτικά συµφέροντα ασφάλειας της χώρας, τότε ενηµερώνεται το άλλο κράτος - µέλος και ζητείται αξιολόγηση της κατάστασης. 2. Αν εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι αµφιβολίες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, τότε οι αρ- µόδιες για τη χορήγηση της γενικής άδειας αρχές µπορεί να αναστείλουν προσωρινά την ισχύ της γενικής ά- δειας που εξέδωσαν για τους εν λόγω παραλήπτες και ε- νηµερώνουν τα υπόλοιπα κράτη - µέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους λόγους έκδοσης του µέτρου διασφάλισης. Οι αρµόδιες αρχές που εξέδωσαν το µέτρο διασφάλισης µπορούν να αποφασίσουν την άρση του, ε- άν θεωρήσουν ότι δεν αιτιολογείται πλέον η διατήρησή του. Άρθρο 19 Ποινικές κυρώσεις (Άρθρο 16 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) Όποιος δηλώνει ανακριβή στοιχεία ως προς το είδος, την ποσότητα, την αξία, τον προορισµό, την επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή και του παραλήπτη, την τελική χρήση και τον τελικό χρήστη του προϊόντος, το χρόνο, τα µέσα και τις συνθήκες µεταφοράς ή παραβιάζει τους όρους της πιστοποίησης ή της άδειας µεταφοράς, τιµωρείται σύµφωνα µε τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο α της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Α αρχίζει α- πό τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του παρόντος νόµου, αρχίζει από την 30ή Ιουνίου Άρθρο 17 Κατάλογος προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας (Άρθρο 13 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) 1. Ο κατάλογος των συνδεοµένων µε τον τοµέα της ά- µυνας προϊόντων περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα, το ο- ποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος. 2. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο, ώ- στε να αντιστοιχεί στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 18 Μέτρα διασφάλισης (Άρθρο 15 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

15 62 OI YΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευάγ. Βενιζέλος Σ. Λαµπρινίδης ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Π. Μπεγλίτης Μ. Χρυσοχοΐδης ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Μ. Παπαϊωάννου Χρ. Παπουτσής

16 63 Αριθµ. 154/24/2011 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 "Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν ό- πλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις (Α' 147)" και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας (EE L 146 της ), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της )"» Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου: α) τροποποιούνται - συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 2168/1993, µε τις οποίες ρυθµίζονται θέµατα, που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς κ.λπ., β) εναρµονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2009/43/ΕΚ ό- πως ισχύει, σχετικά µε την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας. Ειδικότερα: I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, τροποποιούνται - συµπληρώνονται οι διατάξεις του προαναφερόµενου νόµου και εισάγονται νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις, σχετικά µε τον προσδιορισµό και τη διάκριση των όπλων, που αφορούν στην εσωτερική έννοµη τάξη και αυτών που έχουν στρατιωτικό προορισµό. Ειδικότερα, προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: 2. Προσδιορίζεται η έννοια του υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου. (άρθρο 1) 3.α. Ρυθµίζονται, εκ νέου, θέµατα σχετικά µε την εισαγωγή, εξαγωγή ή την επανεξαγωγή: i) υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, που εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων και των επιχειρήσεων αµυντικού υλικού, οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο Ε- νιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αµυντικού Τοµέα, καθώς και υλικού που προορίζεται για εκθέσεις, επιδείξεις ή δοκι- µές, ii) πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών και πυροµαχικών, για την εισαγωγή, κατασκευή και εµπορία των ο- ποίων απαιτείται άδεια των αστυνοµικών αρχών, iii) κυνηγετικών όπλων και iv) των οριζόµενων όπλων (λογχών, σπαθών, ξιφών, τόξων, ροπάλων κ.λπ.), που δεν παρελήφθησαν από τους δικαιούχους. β. Καθορίζεται η σχετική διαδικασία για την εισαγωγή, εξαγωγή ή την επανεξαγωγή των προαναφερόµενων υ- λικών και προσδιορίζονται τα αρµόδια όργανα χορήγησης των απαραίτητων αδειών και η διάρκεια ισχύος αυτών. γ. Απαγορεύεται η εισαγωγή ή η προσωρινή εισαγωγή υλικού µε στρατιωτικό προορισµό από ιδιώτες για οποιαδήποτε αιτία, πλην των ρητά οριζοµένων µε τις προτεινόµενες διατάξεις. δ. Προβλέπεται η επιβολή των θεσµοθετηµένων ποινών [φυλάκιση ενός έτους και χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ], σε όποιον εισάγει παράνοµα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη, όπως αναφέρονται στον υπό ψήφιση νόµο. ε. Περαιτέρω, καθορίζεται η διαδικασία διακίνησης για εµπορικούς λόγους υλικού µε στρατιωτικό προορισµό και η χρονική διάρκεια χορήγησης των σχετικών αδειών για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή αυτού. στ. Επιτρέπεται η παράταση της ισχύος των σχετικών αδειών εξαγωγής ή επανεξαγωγής για πιστοποιηµένους κατασκευαστές αµυντικού υλικού από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, µέχρι τη λήξη τη σύµβασης µεταξύ του ηµεδαπού εξαγωγέα και του αλλοδαπού εισαγωγέα. ζ. Καθορίζεται, επίσης, η σχετική διαδικασία πραγµατοποίησης: i) της επανεισαγωγής των οριζόµενων ειδών, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα από τον αλλοδαπό οίκο, ii) της εξαγωγής ή επανεξαγωγής των εν λόγω ειδών, που εισήλθαν στη χώρα και κρίθηκαν ακατάλληλα από τις εγχώριες αµυντικές βιοµηχανίες ή αντιπροσωπείες, iii) των εξαγωγών ή επανεξαγωγών υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, που εξάγεται από τις Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας, στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων τους και έχουν σχέση µε εκπαιδευτικές - επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκτέλεση υπηρεσιακών υποχρεώσεων του προσωπικού τους στο εξωτερικό και για επισκευή υ- λικού µέσω υπηρεσιών του NATO. η. Οι κατά τα ανωτέρω χορηγούµενες άδειες εξαγωγής ή επανεξαγωγής µπορούν να ακυρωθούν, ανακληθούν ή ανασταλούν, όταν αλλάξουν ουσιωδώς οι συνθήκες στη χώρα εισαγωγής ή για λόγους εθνικού συµφέροντος. θ. Θεσπίζεται η υποχρέωση των εξαγωγέων (εταιρείες, φορείς) να υποβάλλουν, εντός της οριζόµενης προθεσµίας, στις αρµόδιες για την έκδοση των σχετικών α- δειών αρχές, αναλυτικούς πίνακες µε τις πραγµατοποιηθείσες, κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος εξαγωγές. Παράλειψη της ανωτέρω υποχρέωσης επιφέρει την επιβολή, µε υπουργική απόφαση, διοικητικού προστί- µου έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. ι. Προβλέπεται η επιβολή των θεσµοθετηµένων ποινών [φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή από χίλια τετρακόσια εβδοµήντα (1.470) έως είκοσι εννιά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ, περίπου] στους παραβάτες των ανωτέρω ρυθµίσεων, σχετικά µε τις προαναφερόµενες εξαγωγές. (άρθρα 2 και 3) 3.α. Εισάγεται η έννοια της διαµεσολάβησης - µεσιτείας και προσδιορίζονται τα πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά) που ασκούν τη δραστηριότητα της διαµεσολάβησης για τα προαναφερόµενα αντικείµενα, καθώς και οι δραστηριότητες των οριζόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων, που θεωρούνται διαµεσολάβηση - µεσιτεία. β. Καθορίζεται η σχετική διαδικασία για την άσκηση των οριζόµενων δραστηριοτήτων διαµεσολάβησης- µεσιτείας. γ. Προβλέπεται η δηµιουργία Μητρώου Διαµεσολαβητών - Μεσιτών, που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

17 64 δ. Καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Διαµεσολαβητών - Μεσιτών και ορίζονται οι περιπτώσεις αποκλεισµού από την εγγραφή σε αυτό, αυτοδίκαιης έκπτωσης και διαγραφής από αυτό. ε. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε κ.υ.α., των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας χορήγησης και ανάκλησης αδειών διαµεσολάβησης- µεσιτείας, καθώς και των φορέων που έχουν πρόσβαση στο δηµιουργούµενο Μητρώο. στ. Προβλέπεται η επιβολή των θεσµοθετηµένων ποινών (φυλάκιση µέχρι ένα έτος και χρηµατική ποινή) στους παραβάτες των προαναφερόµενων διατάξεων και συγκεκριµένα για όποιον ασκεί τις εν λόγω δραστηριότητες χωρίς άδεια και διαπραγµατεύεται, διακανονίζει ή µεσολαβεί για τον παράνοµο εφοδιασµό εγκληµατικών οµάδων, οργανώσεων, ενώσεων προσώπων κ.λπ. µε είδη του υπό ψήφιση νόµου. (άρθρο 4) II. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, µεταφέρεται στο εσωτερικό δίκαιο η προαναφερόµενη Κοινοτική Οδηγία και προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: Ι.α. Οι εν λόγω διατάξεις εφαρµόζονται στη µεταφορά εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προϊόντων που συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας. β. Καθορίζεται η έννοια των όρων, για την εφαρµογή των διατάξεων του εν λόγω Κεφαλαίου. (άρθρα 6-7) 2.α. Προβλέπεται η χορήγηση άδειας, κατά την οριζό- µενη διαδικασία, για τη διενέργεια της µεταφοράς προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία µπορεί να είναι γενική, συνολική ή ατοµική και παρέχεται στους προµηθευτές που είναι εγκατεστηµένοι στην ελληνική επικράτεια και πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε κ.υ.α., των όρων των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης και ανάκλησης της ανωτέρω άδειας. γ. Προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους οι αρµόδιες αρχές έχουν την δυνατότητα να αναστέλλουν ή να περιορίζουν τη χρήση αδειών µεταφοράς. δ. Με κ.υ.α., επίσης, µπορεί να εξαιρούνται µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας από την υποχρέωση προηγούµενης χορήγησης άδειας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. (άρθρο 8) 3. Ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα έκδοσης των αδειών µεταφοράς, οι οποίες διακρίνονται σε γενικές, συνολικές και ατοµικές. Ειδικότερα, προβλέπονται οι απαιτού- µενες προϋποθέσεις χορήγησης αυτών, οι περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδονται και η διάρκεια ισχύος αυτών. (άρθρα 9-11) 4.α. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των προµηθευτών, όσον αφορά στην: i) ενηµέρωση: αα) των παραληπτών για τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας µεταφοράς, καθώς και τυχόν περιορισµούς που διέπουν την τελική χρήση ή εξαγωγή των σχετικών προϊόντων, ββ) των αρµόδιων αρχών για τη χρήση για πρώτη φορά γενικής άδειας, ii) τήρηση αναλυτικών καταστάσεων των µεταφορών και αποδεικτικών εγγράφων της ενηµέρωσης των παραληπτών. β. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και η σχετική διαδικασία τήρησης των προαναφερόµενων υποχρεώσεων των προµηθευτών. (άρθρο 12) 5.α. Ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ως αρµόδιο όργανο για την πιστοποίηση των εγκατεστηµένων στην ελληνική επικράτεια παραληπτών προϊόντων συνδεδεµένων µε τον τοµέα της άµυνας. β. Προσδιορίζονται: ι) τα κριτήρια, σύµφωνα µε τα ο- ποία εκτιµάται η αξιοπιστία της παραλήπτριας επιχείρησης, ii) τα στοιχεία που περιέχουν τα πιστοποιητικά πιστοποίησης, iii) οι υποχρεώσεις της πιστοποιηµένης επιχείρησης, iv) η διαδικασία διενέργειας σχετικού ελέγχου της αρµόδιας αρχής στον κάτοχο του πιστοποιητικού σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του στα απαιτούµενα κριτήρια και ν) οι περιπτώσεις αναστολής ή ανάκλησης των πιστοποιητικών από τις αρµόδιες αρχές. γ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται, περαιτέρω, οι αρµόδιες αρχές για την πιστοποίηση των εγκαταστη- µένων στην ελληνική επικράτεια παραληπτών, οι προϋποθέσεις, η σχετική διαδικασία πιστοποίησης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κλπ.. (άρθρο 13) 6. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την πραγµατοποίηση των εξαγωγών προϊόντων σχετικών µε τον τοµέα της άµυνας, για τα οποία υπάρχουν εξαγωγικοί περιορισµοί. (άρθρο 14) 7.α. Θεσπίζεται η υποχρέωση του εξαγωγέα προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, κατά την εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων, να προσκοµίζει στο τελωνείο την απαραίτητη άδεια εξαγωγής. β. Παρέχεται η δυνατότητα στις αρµόδιες για τη χορήγηση των προαναφερόµενων αδειών µεταφοράς αρχές, να αναστείλουν τη διαδικασία εξαγωγής από την ελληνική επικράτεια προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα ά- µυνας, τα οποία παρελήφθησαν από άλλο κράτος - µέλος, στις οριζόµενες περιπτώσεις. γ. Η αναστολή της άδειας ή η παρεµπόδιση της εξαγωγής δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών. δ. Με κ.υ.α., καθορίζεται ότι, οι σχετικές τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής είναι δυνατόν να διεκπεραιώνονται µόνο σε ορισµένα τελωνεία. (άρθρο 15) 8.α. Θεσπίζεται η υποχρέωση των αρµοδίων αρχών να λαµβάνουν, σε συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα τα κατάλληλα µέτρα για την καθιέρωση άµεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των ε- θνικών αρµοδίων αρχών. β. Παρατίθεται κατάλογος προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, ο οποίος επικαιροποιείται µε υ- πουργική απόφαση, προκειµένου να αντιστοιχεί στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Παρέχεται, στις αρµόδιες για την έκδοση γενικής ά- δειας αρχές, η δυνατότητα λήψης µέτρων διασφάλισης στις οριζόµενες περιπτώσεις (µη τήρηση τυχόν όρου της γενικής άδειας µεταφοράς από τον πιστοποιηµένο παραλήπτη, θέµατα δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας κ.λπ.), µε σχετική ενηµέρωση των υπολοίπων κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (άρθρα 16-18, σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα) 9. Προβλέπεται η επιβολή των οριζοµένων, µε το άρθρο 3 παρ.9α του ν.2168/1993, ποινικών κυρώσεων (φυλάκιση και χρηµατική ποινή), σε όσους δηλώνουν ανακριβή ή υποκρύπτουν στοιχεία, ή παραβιάζουν τους ό- ρους πιστοποίησης ή της άδειας µεταφοράς. (άρθρο 19) 10. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την έναρξη ισχύος των προτεινοµένων ρυθµίσεων και ειδικότερα, ορίζεται ότι, η ισχύς, των σχετικών µε την ενσωµάτωση της Κοι-

18 65 νοτικής Οδηγίας διατάξεων, αρχίζει την 30η Ιουνίου (άρθρο 20) Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, από τις οποίες δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού, ενδέχεται να προκληθεί αύξηση των δηµοσίων ε- σόδων και των εσόδων του προϋπολογισµού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ. 2, του άρθρου 4, του ν. 63/1977 (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.), από τη µετατροπή σε χρηµατικές των θεσµοθετηµένων ποινών φυλάκισης και την είσπραξη τυχόν επιβαλλόµενων χρηµατικών ποινών, λόγω της διεύρυνσης των περιπτώσεων για τις οποίες επιβάλλονται, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 2 παρ.3, 3 παρ.5 (3α.9 και 10), σε συνδυασµό µε το άρθρο 19 και 4 (4α παρ. 10) του υπό ψήφιση νόµου. Αθήνα, 12 Σεπτεµβρίου 2011 Ο Γενικός. Διευθυντής Βασίλειος Κατριβέσης

Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςκδ, 7 Νοεµβρίου2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςκδ, 7 Νοεµβρίου2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Διεκπ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςκδ, 7 Νοεµβρίου2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92 ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Αριθ. 3009/2/84-δ (ΦΕΚ Β 1208/6.8.2004) Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χαρακτηρισµού όπλων και λοιπών αντικειµένων του Ν. 2168/1993, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειµηλίων. Χορήγηση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΛΑ. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση εφαρμογής.

ΟΠΛΑ. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση εφαρμογής. ΟΠΛΑ 1. N. 2168/1993, Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις, ως ισχύει μετά την τροποποίηση του N. 3169/2003. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση στην ελληνική έννο- µε την Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση στην ελληνική έννο- µε την Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση στην ελληνική έννο- µη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα