µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» (Α 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της ), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον α- φορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεοµένων µε τον το- µέα της άµυνας( ΕΕ C 69 της )» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ι. Ο νόµος 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις», σχεδιάστηκε, συντάχθηκε και ψηφίστηκε για να αντιµετωπίσει, κυρίως, θέµατα ε- σωτερικής έννοµης τάξης, αποτελεί, δηλαδή, νόµο βασικού ενδιαφέροντος του τότε Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, νυν Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το γεγονός ότι για την εφαρµογή του νόµου αυτού α- παιτείται η συνδροµή και σύµφωνη γνώµη Υπηρεσιών και άλλων Υπουργείων, δεν αναιρεί την ως άνω φύση του, διότι η εν λόγω συνδροµή καλύπτει µόνο τις ανάγκες εισαγωγής-εξαγωγής, αλλά και χρήσης, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, των όπλων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παραπάνω νόµου. Λόγω της µη ύπαρξης εκείνη την εποχή ειδικού νοµικού πλαισίου, που να καλύπτει θέµατα εισαγωγής- εξαγωγής, διακίνησης και κατασκευής όπλων και οπλικών συστηµάτων στρατιωτικού ενδιαφέροντος, και δεδοµένου ότι µέχρι την έκδοσή του, αποκλειστικός εισαγωγέας των ανωτέρω ειδών ήταν το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, οι δε πολεµικές βιοµηχανίες, η λειτουργία και οργάνωση των οποίων ήταν σε «εµβρυακό στάδιο», τελούσαν υπό τον άµεσο κρατικό έλεγχο, αποφασίστηκε η ενσω- µάτωση, στον ίδιο νόµο, ορισµένων διατάξεων, οι οποίες, µε την χρήση ενός γενικού όρου : «πολεµικό ή αµυντικό υλικό», προσπάθησαν να επιλύσουν προβλήµατα, που αφορούσαν την κατασκευή και την εν γένει διακίνηση του υλικού αυτού. Η προσπάθεια αυτή πέτυχε εν µέρει τους σκοπούς της, δηµιουργώντας, ωστόσο, ταυτόχρονα, και σηµαντικά προβλήµατα αποσαφήνισης, αναφορικά µε το τι ορίζεται ως πολεµικό υλικό, ιδιαίτερα επειδή ο όρος αυτός, αλλά και η έννοια του πολεµικού υλικού, δεν συµπεριλαµβάνεται στο άρθρο 1 του ν. 2168/1993, το οποίο αφορά στην έννοια των όρων και την έκταση εφαρµογής του εν λόγω νόµου. Ένα πρόσθετο γεγονός που επιτείνει τη σύγχυση είναι ότι, τα όπλα και τα λοιπά είδη, που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παραπάνω νόµου, είναι συγκεκριµένα και µε εξαιρετικά βραδύ ρυθµό εξέλιξης της τεχνολογίας που τα διέπει, εν αντιθέσει µε το πολεµικό υλικό, στο οποίο η τεχνολογία και η έρευνα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ραγδαία εξέλιξή του, απαξιώνοντας ή και αχρηστεύοντας οπλικά συστήµατα, ακόµη και της προηγούµενης δεκαετίας. Για το λόγο αυτό, µε το Κεφάλαιο Α του προτεινόµενου σχεδίου νόµου γίνονται οι αναγκαίες παρεµβάσεις στον προαναφερόµενο νόµο, ώστε αφ ενός µεν να γίνει σαφής προσδιορισµός των όπλων που αφορούν την ε- σωτερική έννοµη τάξη και αυτών που έχουν στρατιωτικό προορισµό, συµπεριλαµβανοµένων όσων ορίζονται κάθε φορά και µε τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αντίστοιχος διαχωρισµός των ρυθµίσεων που αφορούν τις δύο αυτές κατηγορίες όπλων. Άλλωστε, ο διαχωρισµός αυτός κρίνεται απολύτως α- ναγκαίoς για να εφαρµοσθούν οι ρυθµίσεις που αφορούν την ενσωµάτωση και εφαρµογή των διατάξεων της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ. για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές των προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας. ΙΙ. Αντικείµενο του κεφαλαίου Β του σχεδίου νόµου είναι η ενσωµάτωση της προαναφερόµενης Οδηγίας, που αναφέρεται στην απλούστευση και την οµοιόµορφη εφαρµογή κανόνων και διαδικασιών που διέπουν την ενδοκοινοτική µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας, µε σκοπό να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι γνωστό ότι η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη δηµιουργία εσωτερικής αγοράς, η οποία περιλαµβάνει την εξάλειψη, µεταξύ των κρατών - µελών, των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευ- µάτων και των υπηρεσιών και την εγκαθίδρυση καθεστώτος που διασφαλίζει τον ανόθευτο ανταγωνισµό στην ε- σωτερική αγορά. Των γενικών αυτών ρυθµίσεων εξαιρούνται τα προϊόντα τα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας, για τα ο- ποία, βάσει των άρθρων 30 (νυν 36) και 296 (νυν 347) της Συνθήκης, εφαρµόζονται από τα Κράτη Μέλη εθνικές νοµοθεσίες. Επειδή οι νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών - µελών σχετικά µε τη µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας, αλλά και προς τρίτες χώρες, παρουσιάζουν ανισότητες, οι οποίες ενδέχεται να εµποδίσουν την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών και να στρεβλώσουν τον εξαγωγικό ανταγωνισµό, αλλά και τον ανταγωνισµό εντός της εσωτερικής αγοράς, εµποδίζοντας κατ αυτόν τον τρόπο την καινοτοµία, τη βιοµηχανική συνεργασία και την ανταγωνιστικότητα της αµυντικής βιοµηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εναρµονισθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να απλουστευθεί η ενδοκοινοτική µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της ά- µυνας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας µέσω συστηµάτων αυστηρού ελέγχου και του περιορισµού των εξαγωγών και της διάδοσης προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας σε τρίτες χώρες καθώς και σε άλλα κράτη - µέλη. Η ανωτέρω Οδηγία ασχολείται µόνο µε τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν τα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντα, χωρίς να θίγει τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσµεύσεις των κρατών - µελών ή τη διακριτική τους ευχέρεια όσον αφορά την πολιτική εξαγωγών προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας. Επίσης, η οδηγία καλύπτει όλα τα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντα που αντιστοιχούν σε εκείνα

2 2 που απαριθµούνται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστικών µερών τους και των τεχνολογιών, και δεν εφαρµόζεται σε προϊόντα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας απλώς διαµετακοµιζόµενα από το έδαφος της Κοινότητας, δηλαδή σε προϊόντα στα οποία δεν έχει δοθεί άλλη τελωνειακή µεταχείριση ή χρήση εκτός από την υπαγωγή σε καθεστώς εξωτερικής διαµετακόµισης, ή τα οποία έχουν απλώς τεθεί σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη, χωρίς να πρέπει να καταχωριστούν σε ε- γκεκριµένο βιβλίο αποθήκης. Τέλος, η Οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή της κοινής δράσης 97/817/ΚΕΠΠΑ, της 28ης Νοεµβρίου 1997, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε βάση το άρθρο Ι.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε τις νάρκες κατά προσωπικού, ούτε την κύρωση και την εφαρµογή, από τα κράτη µέλη, της σύµβασης για τα Πυροµαχικά Διασποράς, που υπογράφτηκε στο Όσλο στις 3 Δεκεµβρίου 2008, ούτε την εφαρµογή της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά µε τον έλεγχο απόκτησης και κατοχής όπλων, και ιδίως των διατυπώσεων για τη µεταφορά όπλων εντός της Κοινότητας, ούτε την εφαρµογή της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρµόνιση των διατάξεων περί της εµπορίας και του ελέγχου των ε- κρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης, και ιδίως των διατάξεων που αφορούν τη µεταφορά πυροµαχικών. Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη Οδηγία πρέπει να ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο έως την 30η Ιουνίου Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Mε το άρθρο αυτό προστίθεται νέα παράγραφος 7 στο άρθρο 1 του ν.2168/1993, µε την οποία καθορίζεται µε σαφήνεια η έννοια του υλικού µε στρατιωτικό προορισµό (όπλα, συστατικά τους και λοιπά στρατιωτικά είδη), για το οποίο θα πρέπει να ισχύουν και οι διεθνείς κανόνες α- ναφορικά µε το εµπόριο, την κατασκευή και την, για κάθε νόµιµο λόγο, µεταφορά του προς και από τη χώρα. Ο ό- ρος «είδη µε στρατιωτικό προορισµό» που χρησιµοποιείται στην περίπτωση δ, έχει στενότερη έννοια, που προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, σε σχέση µε τη γενική έννοια του «υλικού µε στρατιωτικό προορισµό» που χρησιµοποιείται στην κεφαλίδα της προστιθέµενης παραγράφου 7. Άρθρο 2 Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του ν. 2168/1993 για να γίνει προσαρµογή του κει- µένου στην νέα ορολογία του νόµου, σχετικά µε το υλικό µε στρατιωτικό προορισµό και τις επιχειρήσεις αµυντικού υλικού. Επίσης, µετά την παρ. 4 προστίθενται δύο νέες παράγραφοι, 4α και 4β, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικότερα τα θέµατα που σχετίζονται µε την εισαγωγή και επανεξαγωγή υλικών µε στρατιωτικό προορισµό που χρησιµοποιούνται από τις Ελληνικές επιχειρήσεις αµυντικού υλικού. Σήµερα, όπως είναι γνωστό, από τις εισαγωγές αυτές, όσες έχουν ως τελικό χρήστη τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, δικαιούνται ατέλειας, βάσει της τελωνειακής νοµοθεσίας. Για τις υπόλοιπες, καταβάλλονται τα σχετικά τέλη (δασµοί, φόροι εισαγωγής) και προσδοκάται από τον εισαγωγέα η επανείσπραξη των καταβληθέντων τελών µόνο µετά την εξαγωγή των σχετικών προϊόντων. Στις σηµερινές συνθήκες, όµως, του έντονου ανταγωνισµού, ιδιαίτερα στον τοµέα των αµυντικών βιοµηχανιών, πολύ σπάνια, βιοµηχανία µπορεί να επιβιώσει εκµεταλλευόµενη τις οικονοµίες κλίµακας, σχεδιάζοντας την παραγωγή της και παράγοντας αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας της. Θα πρέπει απαραίτητα να αποκτήσει α- νταγωνιστικό κόστος, το οποίο θα την βοηθήσει να κάνει και εξαγωγές. Για τον λόγο αυτό δίνουµε τη δυνατότητα στις ελληνικές αµυντικές βιοµηχανίες, οι οποίες ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αµυντικού Τοµέα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, να µπορούν, κατόπιν σχετικής ε- γκριτικής άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του ΥΠΕΘΑ, να φέρνουν στην χώρα και να θέτουν σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς όπλα, συστατικά µέρη όπλων, καθώς και άλλα είδη υλικού µε στρατιωτικό προορισµό ή συστατικά µέρη αυτού του υλικού, µε σκοπό την µετασκευή, συναρµολόγηση, επισκευή, επεξεργασία κλπ. των ειδών αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω τελικά προϊόντα, είτε θα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας, είτε θα επανεξάγονται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία. Έτσι, επιτυγχάνεται, για το σύνολο των παραπάνω ειδών, η είσοδος στη χώρα, µε καθεστώς αναστολής δασµών, το οποίο καθεστώς καταλαµβάνει το σύνολο των παραγοµένων από αυτά τελικών προϊόντων της πολεµικής βιοµηχανίας. Με αυτό τον τρόπο, τα τελικά προϊόντα θα διατίθενται σε χαµηλότερη ανταγωνιστική τιµή, δεδοµένου ότι θα µπορούν είτε να αναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας, αλλά µόνο για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάµεων, είτε να επανεξαχθούν, γεγονός που σηµαίνει την απαλλαγή τους από τα νόµιµα τέλη. Άρθρο 3 Με το άρθρο αυτό γίνεται ο διαχωρισµός του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 σε άρθρο 3 και άρθρο 3α, προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα της τελείως διαφορετικής µεταχείρισης που απαιτείται για τα θέµατα που άπτονται κανόνων εσωτερικής έννοµης τάξης αρµοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τα θέ- µατα που αφορούν στις εµπορικές µεταφορές στρατιωτικού υλικού αρµοδιότητος του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Με τις τροποποιούµενες διατάξεις του άρθρου 3 επιλύονται ορισµένα αµιγώς διαδικαστικής φύσεως προβλήµατα, όπως της ελεύθερης εξαγωγής των κυνηγετικών όπλων που συναποκοµίζονται κατά την έξοδό τους από τη χώρα από Έλληνες υπηκόους, νοµίµους κατόχους αυτών, αποκλειστικά και µόνο για άσκηση δραστηριοτήτων θήρας, και της επανεξαγωγής µη παραληφθέντων αγχέµαχων όπλων. Στα πλαίσια αντιµετώπισης των προβληµάτων που µπορούν να προκύψουν από την ανεξέλεγκτη διακίνηση

3 3 των όπλων και των οπλικών συστηµάτων, ο ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, ε- κρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αυτού, προβλέπει τη χορήγηση εγκριτικής αδείας για την εξαγωγή - επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία των εν λόγω ειδών. Η άδεια αυτή χορηγείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε τη σύµφωνη γνώµη των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας. Για την εξαγωγή επανεξαγωγή των προαναφεροµένων ειδών, όταν για την κατασκευή, την εµπορία ή την εισαγωγή τους στη χώρα µας προβλέπεται άδεια των Αστυνοµικών Αρχών, η σχετική άδεια εξαγωγής χορηγείται µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας- αντίστοιχα, αντί της γενικώς προβλεπόµενης συµφώνου γνώµης του Υπουργείου Εθνικής Ά- µυνας. Από τη γενική αυτή ρύθµιση, µέχρι το έτος 2003 είχε εξαιρεθεί η εξαγωγή ή επανεξαγωγή ενός (1) κυνηγετικού όπλου, η οποία ήταν ελεύθερη, δηλαδή χωρίς την χορήγηση αδείας εξαγωγής επανεξαγωγής. Ωστόσο, το έτος 2003 και λόγω του απαιτούµενου, ενόψει των Ο- λυµπιακών Αγώνων του 2004 στην Ελλάδα, πλήρους ε- λέγχου από τις αρµόδιες αρχές του πρώην Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, των ήδη, υπαρχόντων κυνηγετικών ό- πλων σε ιδιώτες, για τη διαπίστωση της νόµιµης κατοχής τους και της λεπτοµερούς καταγραφής τους, καθώς και για τον έλεγχο διακίνησης των όπλων αυτών εκτός των συνόρων της χώρας, ψηφίστηκε τροπολογία, η οποία ε- ντάχθηκε στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3169/2003 «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από τους αστυνοµικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις». Βάσει της ανωτέρω τροπολογίας καταργήθηκε η συγκεκριµένη εξαίρεση, γεγονός όµως που δηµιούργησε σωρεία γραφειοκρατικών και πρακτικών προβληµάτων στις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες, καθώς, µεταξύ των εξερχοµένων από τη χώρα κυνηγετικών όπλων, συ- µπεριλαµβάνονται και τα προσωρινώς εξερχόµενα και νοµίµως κατεχόµενα όπλα Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι τα συναποκόµιζαν κατά την έξοδό τους από τη χώρα για άσκηση δραστηριοτήτων θήρας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, για τον παραπάνω λόγο εκδίδονται σε ετήσια βάση τέσσερις χιλιάδες (4.000), περίπου, άδειες εξαγωγής. Προς άρση του δηµιουργηθέντος προβλήµατος, οι συναρµόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης, Α- νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη αποφάσισαν να ρυθµίσουν το θέµα αυτό και να το προβλέψουν στο νέο υπό διαµόρφωση σχέδιο νόµου για τα όπλα και τα οπλικά συστήµατα, ως εκ τούτου, προτείνεται όπως, στο νέο άρθρο 3 να προβλεφθεί ειδική διάταξη προς άρση των παραπάνω προβληµάτων. Επιπλέον, καθορίζεται η διαδικασία για την επανεξαγωγή των αγχέµαχων όπλων. Ως αγχέµαχα χαρακτηρίζονται τα όπλα, τα οποία δεν είναι πυροβόλα, ούτε έ- χουν εκρηκτικούς µηχανισµούς και τα πυροµαχικά τους δεν εκρήγνυνται, έτσι ώστε να προκαλέσουν σωµατικές βλάβες, είτε µε την διασπορά θραυσµάτων, είτε µε την έ- κλυση βλαβερών αερίων βιολογικού ή ραδιενεργού υλικού. Αυτονόητο επίσης είναι ότι, στην έννοια των αγχε- µάχων δεν περιλαµβάνεται το πάσης µορφής πολεµικό υλικό, καθώς και οι συσκευές που προστίθενται σε πυροβόλα όπλα, για να βελτιώσουν την σκόπευση (σκόπευτρα, σκοπευτικές διόπτρες κ.λ.π.) ή για να ελαχιστοποιήσουν το θόρυβό τους (σιγαστήρες). Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφιο στ του ν. 2168/1993, από τα αγχέµαχα όπλα επιτρέπεται να εισαχθούν στη χώρα µε ειδική προς τούτο άδεια του Υ- πουργείου Εσωτερικών -Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνο- µίας- µόνο λόγχες, σπάθες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, α- στυνοµικές ράβδοι, τόξα και βαλλιστρίδες. Ο ισχύων νόµος όµως, µε εξαίρεση τις ξιφολόγχες και τις αστυνοµικές ράβδους που µπορούν να χαρακτηρισθούν, είτε πολεµικό υλικό, είτε όπλο ειδικής χρήσης, δεν προβλέπει ούτε τη δυνατότητα, ούτε και τη διαδικασία για την επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών. Στο άρθρο 3 του ν. 2168/1993 που αφορά την εξαγωγή και επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία όλων των οπλικών συστηµάτων, προβλέπεται µόνο η διαδικασία για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών, πυροµαχικών και άλλων ειδών πολεµικού υλικού, καθώς και ειδών που εισάγονται στη χώρα µε άδεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας. Ωστόσο, δεν προβλέπεται γενική απαγόρευση των εξαγωγών των µη περιγραφοµένων σε αυτό ειδών, εποµένως, η µη συµπερίληψη διαδικασίας για την επανεξαγωγή των αγχέµαχων ό- πλων µπορεί να οδηγήσει στο αυθαίρετο συµπέρασµα ό- τι τα συγκεκριµένα είδη µπορούν να επανεξαχθούν χωρίς καµία διαδικασία, µε όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Προς αποσυµφόρηση των Τελωνειακών Αρχών της χώρας, στις αποθήκες των οποίων κρατούνται αγχέµαχα όπλα, τα οποία ουδέποτε εισήχθησαν στη χώρα, διότι δεν παραλήφθηκαν από τους δικαιούχους τους για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία, και κατόπιν της διαβεβαίωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας- ότι δεν έχουν αρµοδιότητα εντός των τελωνειακών χώρων, προτείνουµε όπως, η επανεξαγωγή των ειδών αυτών και συγκεκριµένα λόγχες, σπάθες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, τόξα, βαλλιστρίδες, αλλά και σκοπευτικές διόπτρες, ρόπαλα, µεταλλικά ή µη, καθώς και ρόπαλα συνδεδεµένα µε αλυσίδα ή σχοινί (που δεν µπορούν να εισαχθούν), να δύναται να επανεξαχθούν µε άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του Υ- πουργείου Εξωτερικών και µε την προϋπόθεση ότι, τα εν λόγω είδη θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους και τη χώρα αποστολής τους. Μια τέτοια ρύθµιση θα αποσυµφορήσει τις Τελωνειακές Υπηρεσίες και θα εξυπηρετήσει συµπολίτες µας, οι οποίοι καλόπιστα και δηλώνοντας αυτό στις αρµόδιες τελωνειακές αρχές, αγόρασαν τα παραπάνω είδη, είτε κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο εξωτερικό, είτε µέσω ταχυδροµικών παραγγελιών, µη γνωρίζοντας ότι, η είσοδός τους στη χώρα µας επιτρέπεται µόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Με την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου γίνεται προσθήκη νέου άρθρου, του άρθρου 3α, στο οποίο περιλαµβάνονται ρυθµίσεις που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες διεθνείς δεσµεύσεις, υποχρεώσεις, αλλά και απαιτήσεις, που διέπουν την διακίνηση για εµπορικούς λόγους υλικού µε στρατιωτικό προορισµό. Η απόφαση 1540/2004 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, αλλά και οι Κοινές Θέσεις 2003/468 / ΚΕΠΠΑ ( ) και 2008/944 / ΚΕΠΠΑ

4 4 ( ) του Συµβουλίου της Ε.Ε. υποχρεώνουν τα κράτη µέλη, να θεσπίσουν ικανά και αποτελεσµατικά µέτρα για τον έλεγχο και την εµπορία των προϊόντων που προορίζονται για στρατιωτική τελική χρήση. Οι αυστηροί κανόνες που διέπουν την διεθνή µεταφορά των ειδών αυτών, αλλά και το σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον τους, απαιτούν µια προσεκτική προσέγγιση, η οποία θα εξασφαλίσει ταυτόχρονα, τόσο τους όρους διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, όσο και ένα περιβάλλον, µέσα στο οποίο οι νοµίµως λειτουργούσες και συνεπείς στις υποχρεώσεις τους (εθνικές και διεθνείς ) αµυντικές βιοµηχανίες, να µπορούν να κινηθούν µε σιγουριά και αποτελεσµατικά. Για τους λόγους αυτούς το χρονικό διάστηµα ισχύος των αδειών εξαγωγής των ειδών αυτών διαφοροποιείται από εκείνο του άρθρου 3. Καθιερώνεται χρονική διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους µε δυνατότητα παράτασης για δώδεκα (12) ακόµα µήνες. Επίσης, καθιερώνεται για τους πιστοποιηµένους από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, κατασκευαστές αµυντικού υλικού, άδειες εξαγωγής χρονικής ισχύος ενός (1) έτους, οι οποίες µπορούν να παραταθούν µε διαδοχικές ετήσιες παρατάσεις έως τη λήξη της σύµβασης που έχει υπογραφεί µεταξύ του ηµεδαπού εξαγωγέα και του αλλοδαπού εισαγωγέα. Ταυτόχρονα, όµως, υποχρεώνονται όλοι οι εξαγωγείς να δίνουν λεπτοµερή αναφορά µε τη λήξη εκάστου ηµερολογιακού έτους, των εξαγωγών (ποσότητα αξία) που πραγµατοποίησαν, βάσει των χορηγηθεισών σε αυτούς αδειών, το προηγούµενο έτος. Άρθρο 4 Με το άρθρο αυτό γίνεται προσθήκη ενός νέου άρθρου στο ν.2168/1993, του άρθρου 4α, για τη διαµεσολάβηση- µεσιτεία, προκειµένου, να καλυφθούν οι άµεσες υποχρεώσεις της χώρας µας από τις πιο πάνω αποφάσεις των Διεθνών Οργανισµών. Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε την έννοια, τον έλεγχο και τη διαδικασία ελέγχου της µεσιτείας των όπλων (BROKER- ING). Οι λόγοι της προσθήκης του συγκεκριµένου άρθρου, ό- πως προαναφέρθηκε είναι προφανείς. Η χώρα µας είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει τις σχετικές διατάξεις, τόσο της µε αριθ. 1504/2004 απόφασης του Συµβουλίου Α- σφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, όσο και των Κοινών Θέσεων 2003/468/ΚΕΠΠΑ και 2008/944 ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προτεινόµενο σχέδιο του νέου άρθρου περιλαµβάνει όλες τις προβλεπόµενες από την Κοινή Θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθµίσεις, καθιερώνονται δε διαδικασίες συµβατές µε την Ελληνική διοικητική πρακτική, προκειµένου οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις να εφαρµοσθούν µε το καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρθρο 5 Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το εδάφιο α της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και προσαρµόζονται οι ρυθµίσεις του στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, σχετικά µε τις επιχειρήσεις αµυντικού υλικού και υλικό µε στρατιωτικό προορισµό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 6 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Για την επίτευξη των στόχων της διαφύλαξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας που επιδιώκονται γενικά από τις νο- µοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών, οι οποίες περιορίζουν τη µεταφορά προϊόντων συνδεό- µενων µε τον τοµέα της άµυνας, απαιτείται η µεταφορά των εν λόγω προϊόντων εντός της Κοινότητας να παρα- µένει αντικείµενο έγκρισης από τα κράτη - µέλη καταγωγής και να παρέχονται εγγυήσεις στα κράτη µέλη παραλήπτες. Εποµένως, µε την παρούσα διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα να καθορίζεται ο κατάλληλος τύπος άδειας για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων που συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε άδεια µεταφοράς, λαµβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα της µεταφοράς, όπως διευκρινίζονται λεπτοµερώς στα άρθρα 9, 10 και 11. Για την αποτελεσµατική λειτουργία των διατάξεων αυτών, παρέχεται, η δυνατότητα, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, να επικαιροποιείται ο κατάλογος των συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντων, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 7 Ορισµοί Δίδονται οι έννοιες των όρων που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου για τη µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας, σύµφωνα µε το πνεύµα της Οδηγίας. Άρθρο 8 Γενικές διατάξεις Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι κάθε µεταφορά προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας από την Ελληνική επικράτεια εντός της Κοινότητας θα πρέπει να υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση, µέσω χορήγησης ή δηµοσίευσης γενικής, συνολικής ή ατοµικής άδειας µεταφοράς στον προµηθευτή, η οποία εκδίδεται από τον Υ- πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας. Σύµφωνα µε τις ιδρυτικές αρχές της εσωτερικής αγοράς, η άδεια αυτή ισχύει για όλη την Κοινότητα και δεν θα πρέπει να απαιτείται πλέον περαιτέρω χορήγηση ά- δειας για τη διαµετακόµιση µέσω άλλων κρατών µελών ή για την εισαγωγή σε άλλα κράτη µέλη. Βεβαίως, δίδεται η δυνατότητα στον εκδίδοντα την άδεια Υπουργό, µετά από σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Ε- θνικής Άµυνας, να αρνείται τη χορήγηση αιτούµενης ά- δειας ή να αναστέλλει ή να ανακαλεί χορηγηθείσα για λόγους δηµόσιας ασφάλειας Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να εξαιρούν µεταφορές προϊόντων συν-

5 5 δεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας από την υποχρέωση προηγούµενης χορήγησης άδειας σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 9 Γενικές άδειες µεταφοράς Για να διευκολύνονται οι µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, προβλέπεται η έκδοση, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Α- νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εθνικής Άµυνας, η οποία δηµοσιεύεται, γενικών αδειών σε προµηθευτές µε έδρα τη χώρα µας και εγγεγραµµένους στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, για τη µεταφορά των ανωτέρω προϊόντων προς παραλήπτες σε άλλο κράτος - µέλος, που είναι πιστοποιηµένοι για το σκοπό αυτό ή ανήκουν στις έ- νοπλες δυνάµεις ή ενεργούν για τον εφοδιασµό αποκλειστικά των ενόπλων δυνάµεων. Οι γενικές άδειες µεταφοράς αφορούν µεταφορές ε- ντός της Ε.Ε. των ρητά αναφεροµένων σε αυτές προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων, συνδεοµένων µε τον το- µέα της άµυνας, προς µία ή περισσότερες κατηγορίες παραληπτών, εγκατεστηµένων σε άλλο κράτος - µέλος. Επίσης, γενική άδεια µεταφοράς εκδίδεται και για τη συµµετοχή της Ελλάδας σε προγράµµατα διακυβερνητικής συνεργασίας, που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας, για την πραγµατοποίηση µεταφορών προς άλλα κράτη - µέλη, στο µέτρο που οι µεταφορές αυτές είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του εν λόγω προγράµµατος. Το στοιχείο αυτό ανα- µένεται να βελτιώσει τους όρους για τη συµµετοχή σε προγράµµατα συνεργασίας επιχειρήσεων εγκατεστηµένων στα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Οι µεταφορές στο πλαίσιο οµίλου επιχειρήσεων θα πρέπει να καλύπτονται από γενική άδεια µεταφοράς, ε- φόσον τα µέλη του οµίλου είναι πιστοποιηµένα στα αντίστοιχα κράτη - µέλη στα οποία είναι εγκατεστηµένα. Άρθρο 10 Συνολικές άδειες µεταφοράς Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν µπορεί να εκδοθεί γενική άδεια µεταφοράς, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης συνολικής άδειας σε µεµονωµένους προµηθευτές, µε έ- δρα στην ελληνική επικράτεια, για τη µεταφορά προϊόντων σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. Η ισχύς της άδειας είναι για τρία (3) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης έως και δύο (2) επιπλέον έτη. Άρθρο 11 Ατοµικές άδειες µεταφοράς Πέραν των προαναφεροµένων αδειών, προβλέπεται στο άρθρο αυτό και η έκδοση ατοµικής άδειας για έναν προµηθευτή για µία µεταφορά συγκεκριµένης ποσότητας προσδιορισµένων προϊόντων µε µία ή περισσότερες αποστολές προς έναν παραλήπτη, υπό τους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Άρθρο 12 Ενηµέρωση από τους προµηθευτές Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι υποχρεώσεις των προµηθευτών να ενηµερώνουν τους παραλήπτες σχετικά µε την ύπαρξη τυχόν περιορισµών που συνοδεύουν τις άδειες µεταφοράς, ώστε να µπορεί να οικοδοµηθεί η αµοιβαία εµπιστοσύνη στην ικανότητα των παραληπτών να τηρήσουν τους εν λόγω περιορισµούς µετά τη µεταφορά, ιδίως στις περιπτώσεις αιτήσεων εξαγωγής προς τρίτες χώρες. Επιπλέον, οι προµηθευτές θα πρέπει να ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τη χρήση γενικών αδειών για πρώτη φορά στο πλαίσιο της διαφύλαξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, καθώς και να επιτρέπουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών, σχετικά µε τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, στο πλαίσιο της άσκησης του δηµοκρατικού ελέγχου και της τήρησης συνθηκών διαφάνειας. Τέλος, οι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν και ελέγχουν τακτικά ότι οι προµηθευτές τηρούν πλήρεις και αναλυτικές καταστάσεις µε λεπτοµερή στοιχεία των µεταφορών που πραγµατοποιούν µετά από γενική ή συνολική ή ατο- µική άδεια µεταφοράς. Άρθρο 13 Πιστοποίηση Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται τα κριτήρια και το αρµόδιο όργανο για την πιστοποίηση των παραληπτών, µε έδρα στην Ελληνική επικράτεια, των προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες προστασίας της δηµόσιας τάξης και α- σφάλειας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο παραλήπτης για οποιονδήποτε λόγο δεν πληροί πλέον τους όρους πιστοποίησης ή δεν συµµορφώνεται µε αυτούς, δύναται να αναστέλλει ή και να ανακαλεί την πιστοποίηση. Άρθρο 14 Εξαγωγικοί περιορισµοί Για να διευκολύνεται η αµοιβαία εµπιστοσύνη, στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι οι παραλήπτες µεταφερόµενων προϊόντων, τα οποία συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας, δεν θα πρέπει να εξάγουν τα προϊόντα αυτά, ό- ταν η άδεια µεταφοράς περιέχει εξαγωγικούς περιορισµούς. Επίσης, οι παραλήπτες θα πρέπει να δηλώνουν στις αρµόδιες αρχές, κατά την υποβολή της αίτησης για ά- δεια εξαγωγής προς τρίτες χώρες, εάν έχουν τηρήσει τυχόν εξαγωγικούς περιορισµούς υπό τους οποίους πραγµατοποιήθηκε η µεταφορά του συνδεόµενου µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντος κι οι οποίοι έχουν επιβληθεί από το κράτος - µέλος που εξέδωσε την άδεια µεταφοράς. Συναφώς, υπενθυµίζεται ότι ο µηχανισµός διαβούλευσης µεταξύ κρατών µελών, όπως προβλέπεται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, παραµένει ιδιαίτερα σηµαντικός.

6 6 Άρθρο 15 Τελωνειακές διαδικασίες Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα στις αρµόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση των περιγραφό- µενων αδειών µεταφοράς, να αναστείλουν την διαδικασία εξαγωγής από την Ελληνική επικράτεια προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, τα οποία παρελήφθησαν από άλλο κράτος - µέλος, στο πλαίσιο άδειας µεταφοράς και έχουν ενσωµατωθεί σε άλλο προϊόν µε στρατιωτικό προορισµό ή και να εµποδίσουν, µε άλλα µέσα την έξοδο των ειδών αυτών από την Κοινότητα µέσω της Ελληνικής επικράτειας, όταν θεωρήσουν ότι δεν ε- λήφθησαν υπόψη σχετικές πληροφορίες ή ότι οι περιστάσεις έχουν αλλάξει ουσιωδώς, αφότου χορηγήθηκε η σχετική άδεια εξαγωγής. Το χρονικό διάστηµα της αναστολής ή της παρεµπόδισης της εξαγωγής δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα οι σχετικές τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής θα διεκπεραιώνονται µόνο σε ορισµένα τελωνεία, τα οποία θα καθορισθούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας και θα γνωστοποιηθούν προσηκόντως στην Επιτροπή, η οποία µε τη σειρά της τα δηµοσιεύει στην Εφη- µερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 16 Ανταλλαγή πληροφοριών Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται γενική ρήτρα, σύµφωνα µε την οποία τα κράτη - µέλη πρέπει να λαµβάνουν ό- λα τα κατάλληλα µέτρα σε συνεργασία µε την Επιτροπή για την άµεση συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους για την επίτευξη των στόχων της διαφύλαξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της α- σφάλειας και της σταθερότητας που επιδιώκονται γενικά από τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών, οι οποίες περιορίζουν τη µεταφορά προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, ρου, περιλαµβανοµένου σε γενική άδεια µεταφοράς, ή θεωρεί ότι θα µπορούσαν να θιγούν η δηµόσια τάξη, η δηµόσια ασφάλεια ή τα ζωτικά συµφέροντα ασφαλείας του, όχι µόνο να ενηµερώνει το άλλο - κράτος µέλος και την Επιτροπή, αλλά επίσης να είναι σε θέση να αναστείλει προσωρινά την ισχύ των αδειών µεταφοράς για τον εν λόγω παραλήπτη, λαµβάνοντας υπόψη την ευθύνη του για τη διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Άρθρο 19 Ποινικές κυρώσεις Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται οι αναγκαίες ποινικές κυρώσεις σε όσους δηλώνουν ανακριβή ή υποκρύπτουν στοιχεία που σχετίζονται µε τα µεταφερόµενα είδη, τον προµηθευτή και τον παραλήπτη του ή την τελική χρήση τους, ή παραβιάζουν τους όρους της πιστοποίησης ή της άδειας µεταφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων και η οικοδόµηση α- µοιβαίας εµπιστοσύνης και καλής πίστης µεταξύ των κρατών - µελών. Άρθρο 20 Ισχύς Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ρητά ότι, εκτός της έναρξης ισχύος του Κεφαλαίου Β του παρόντος νόµου, η ο- ποία, όπως ορίζεται και από την Οδηγία 2009/43/ΕΚ, αρχίζει από την 30η Ιουνίου 2012, οι υπόλοιπες διατάξεις ι- σχύουν από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατόπιν των ανωτέρω, το παρόν σχέδιο νόµου υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων για την κατά τον Κανονισµό της συζήτηση και ψήφιση. OI YΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2011 Άρθρο 17 Κατάλογος προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ευάγ. Βενιζέλος ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Σ. Λαµπρινίδης Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στο Παράρτηµα του σχεδίου νόµου, στο οποίο περιλαµβάνεται αναλυτικός κατάλογος των συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντων. Επειδή στον κατάλογο αυτόν, ο οποίος αποτελεί τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται συχνές αλλαγές, µε διαγραφές, προσθήκες και διαφοροποιήσεις, λόγω της φύσης των διαλαµβανοµένων σ αυτόν προϊόντων, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας να επικαιροποιεί µε απόφασή του το Κατάλογο αυτόν κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικαιροποιεί τον εν λόγω Κατάλογο. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Π. Μπεγλίτης Μ. Χρυσοχοΐδης ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Μ. Παπαϊωάννου Χρ. Παπουτσής Άρθρο 18 Μέτρα διασφάλισης Με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα, αλλά και η υποχρέωση της αρµόδιας για την έκδοση γενικής άδειας αρχής, αν έχει εύλογη αµφιβολία σχετικά µε την τήρηση από έναν πιστοποιηµένο παραλήπτη οποιουδήποτε ό-

7 20 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύ- λες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» (Α 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της ), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας( ΕΕ C 69 της )» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ του ν. 2168/1993 Άρθρο 1 Μετά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2334/1995 (Α 184) και όπως η παράγραφος αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3944/2011 (Α 67), προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ως υλικό µε στρατιωτικό προορισµό ορίζεται ότι είναι: α. Τα όπλα όπως περιγράφονται στις παραγράφους 1,2,3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, τα παρελκόµενα των όπλων αυτών και τα ειδικά σχεδιασµένα συστατικά µέρη τους, όταν αυτά χρησιµοποιούνται ή πρόκειται να χρησι- µοποιηθούν για στρατιωτικές εφαρµογές. β. Τα µέσα µεταφοράς, οι φορείς και οι εκτοξευτήρες συµβατικών όπλων, που έχουν σχεδιασθεί και παραχθεί για να χρησιµοποιηθούν κατά κύριο λόγο για στρατιωτικές εφαρµογές, τα παρελκόµενά τους και τα ειδικά σχεδιασµένα συστατικά µέρη αυτών. γ. Τα προϊόντα, που περιλαµβάνονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και χαρακτηρίζονται ως στρατιωτικός εξοπλισµός µε α- πόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ). δ. Τα υλικά, η τεχνογνωσία, καθώς και η τεχνική υποστήριξη, ανεξαρτήτως του τρόπου που η τεχνολογία και η τεχνική υποστήριξη παρέχονται απτώς (όπως µέσω συγγραµµάτων, εγχειριδίων χρήσης, εγγραφών σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα) ή αύλως (όπως µέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλεαντιγραφήµατος, µετάδοσης µέσω ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών µέσων), τα οποία µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Ά- µυνας χαρακτηρίζονται ως είδη µε στρατιωτικό προορισµό. Άρθρο 2 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Για κάθε είδους υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και για κάθε είδους υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των επιχειρήσεων αµυντικού υλικού, µε τελικό σκοπό την εξαγωγή του ή την διάθεσή του στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, η άδεια εισαγωγής χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.» 2. Μετά το τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 προστίθενται νέες παράγραφοι, 4α και 4β, ως ακολούθως: «4α. Υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που προορίζεται για τις ανάγκες λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων αµυντικού υλικού, που είναι εγγεγραµµένες στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αµυντικού Τοµέα και οι οποίες λειτουργούν µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 4, προκειµένου να υποστεί τις εργασίες µετασκευής, συναρµολόγησης, επεξεργασίας, ε- πισκευής, τελειοποίησης ή µεταποίησης, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 114 παράγραφος 2 εδάφιο γ του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συµβουλίου (ΕE L 302 της ), µε τελικό σκοπό την επανεξαγωγή του ή τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση αυτού στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνά- µεις, και τίθενται υπό τα τελωνειακά καθεστώτα ή τους προορισµούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 16 γ, δ, ε και η του παραπάνω Κανονισµού, καθώς και υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που προορίζεται για εκθέσεις, επιδείξεις ή δοκιµές και τίθεται υπό το τελωνειακό καθεστώς του άρθρου 4 παράγραφος 16 ζ του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/1992, εισέρχεται στη χώρα µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία χορηγείται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εθνικής Ά- µυνας. 4β. Η εισαγωγή ή η προσωρινή εισαγωγή υλικού µε στρατιωτικό προορισµό από ιδιώτες για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις αιτίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3β, 4 και 4α, απαγορεύεται.» 3. Η περίπτωση α της παρ.11 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3944/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Όποιος εισάγει παράνοµα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, δ, ε, η, ι, ιβ, ιγ και ιδ της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 4, 4α και 4β τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.» Άρθρο 3 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993, ό- πως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3169/2003 (Α 189), αντικαθίσταται ως εξής : «1. H εξαγωγή ή η επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νό- µιµη αιτία κάθε είδους πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υ- λών και πυροµαχικών, ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, για την εισαγωγή, κατασκευή και εµπορία των οποίων προβλέπεται άδεια των αστυνοµικών αρχών, επιτρέπεται µόνο µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται µε σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. Δεν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή µέχρι δύο (2) κυνηγετικών όπλων από τους νόµιµους κατόχους αυτών, καθώς και οκτακοσίων (800) φυσιγγίων συνολικά, για την άσκηση θήρας µε υποχρέωση επανεισαγωγής των ό- πλων και των µη αναλωθέντων φυσιγγίων.»

8 21 2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 28 του άρθρου 1 του ν. 3065/2002 (Α 251), αντικαθίσταται ως ε- ξής: «2. Με εξαίρεση τις εξαγωγές επανεξαγωγές όπλων και υλικών που προορίζονται για στρατιωτικές εφαρµογές, για τις oποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3α η επανεξαγωγή λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, τόξων, βαλλιστρίδων, σκοπευτικών διοπτρών, ροπάλων µεταλλικών ή µη, καθώς και ροπάλων συνδεδε- µένων µε αλυσίδα ή σχοινί, τα οποία προσκοµίσθηκαν ε- νώπιον των Τελωνειακών Αρχών της χώρας και δεν παραλήφθηκαν από τους δικαιούχους τους για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία, επιτρέπεται ύστερα από άδεια του Υ- πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Ε- ξωτερικών, µε την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω είδη θα ε- πιστραφούν στον αρχικό αποστολέα και την χώρα αποστολής τους. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην εκδούσα, τη σχετική άδεια επανεξαγωγής, Αρχή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει η επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών και η θέση τους στον έλεγχο των αρµόδιων Τελωνειακών Αρχών της χώρας, από την οποία είχαν αρχικά αποσταλεί.» 3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 προστίθενται παράγραφοι 2α και 2β ως ακολούθως: «2α. Δεν απαιτείται άδεια εξαγωγής επανεξαγωγής: (1) µαχαιριών που χρησιµοποιούνται για οικιακή ή ε- παγγελµατική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση ως και τυφεκίων αλιείας, (2) µηχανισµών εκτόξευσης χηµικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελµατική χρήση. 2β. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής ισχύει για έξι (6) µήνες και µπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό Α- νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για έξι (6) ακόµη µήνες.» 4. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η επανεισαγωγή των ειδών της παραγράφου 1 τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παρελήφθησαν από τον αλλοδαπό οίκο για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που χορηγείται ύστερα από σύµφωνη γνώ- µη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.» 5. Μετά το άρθρο 3 του ν. 2168/1993, προστίθεται άρθρο 3α, ως ακολούθως: «Άρθρο 3α Εξαγωγή Επανεξαγωγή υλικού µε στρατιωτικό προορισµό 1. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία κάθε είδους υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, επιτρέπεται µόνο µε ά- δεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται µε σύµφωνη γνώµη των Υ- πουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας. 2. Η εξαγωγή δειγµάτων υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, που έχει προσωρινό χαρακτήρα και στην οποία προβλέπεται επανεισαγωγή, επιτρέπεται µε άδεια του Υ- πουργού Εθνικής Άµυνας. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας. 3. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει για ένα (1) έτος και µπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για δώδεκα (12) ακόµη µήνες. 4. Επιτρέπεται να χορηγείται άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής µεγαλύτερης διάρκειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1, για πιστοποιηµένους από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας κατασκευαστές αµυντικού υλικού και για εξαγωγές υλικών µε στρατιωτικό προορισµό, εκτός από τα υλικά που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως και 5 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως εάν αυτά περιλαµβάνονται και στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 α, γ και δ του ιδίου άρθρου. Η ισχύς των αδειών αυτών αρχικά είναι ετήσια και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ένα (1) ακόµη έτος. Μετά την πάροδο της διετίας επιτρέπεται η χορήγηση διαδοχικών ετήσιων παρατάσεων, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από σύµφωνη γνώ- µη των συναρµόδιων Υπουργών, έως τη λήξη της υποβληθείσας στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας σύµβασης µεταξύ του ηµεδαπού εξαγωγέα και του αλλοδαπού εισαγωγέα. 5. Οι αρµόδιες αρχές, προκειµένου να εκδώσουν τις α- νωτέρω άδειες εξαγωγής ή επανεξαγωγής για υλικά µε στρατιωτικό προορισµό, λαµβάνουν υπόψη κριτήρια που σχετίζονται µε τη διασφάλιση των εθνικών συµφερόντων της χώρας και µε δεσµεύσεις που απορρέουν είτε από την νοµοθεσία της Ε.Ε. και τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, είτε από τη συµµετοχή της χώρας µας σε Διεθνείς Οργανισµούς και Καθεστώτα που σχετίζονται µε την διακίνηση ελεγχοµένων υλικών. 6. Η επανεισαγωγή των ειδών των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παραλήφθηκαν από τον αλλοδαπό οίκο για ο- ποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Ε- θνικής Άµυνας. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή των προαναφεροµένων ειδών, τα οποία εισήλθαν στη χώρα και κρίθηκαν ακατάλληλα από τις εγχώριες αµυντικές βιοµηχανίες ή αντιπροσωπείες, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. 7. Οι εξαγωγές επανεξαγωγές υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, το οποίο εξάγεται από τις Ένοπλες Δυνά- µεις της χώρας, στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων τους και έχουν σχέση µε εκπαιδευτικές - επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκτέλεση υπηρεσιακών υποχρεώσεων του προσωπικού τους στο εξωτερικό και για επισκευή υ- λικού µέσω υπηρεσιών του ΝΑΤΟ, πραγµατοποιούνται µε άδεια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εξωτερικών. Οι άδειες αυτές κοινοποιούνται στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις για την έκδοση της εν λόγω άδειας εξαγωγής. 8. Οι άδειες που εκδίδονται µε βάση τις προηγούµενες παραγράφους µπορεί να ακυρωθούν, ανακληθούν ή ανασταλούν µε απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση Υ- πουργού, όταν αλλάξουν ουσιωδώς οι συνθήκες στη χώ-

9 22 ρα εισαγωγής ή το επιτάσσουν λόγοι εθνικού συµφέροντος. 9. Το πρώτο τρίµηνο µετά τη λήξη κάθε ηµερολογιακού έτους, οι ιδιώτες εξαγωγείς υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρµόδιες για την έκδοση των ανωτέρω α- δειών αρχές, αναλυτικούς πίνακες µε τις εξαγωγές ε- πανεξαγωγές που πραγµατοποίησαν το προηγούµενο έ- τος, µε βάση τις άδειες που τους είχαν χορηγηθεί. Για την παράλειψη της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, διοικητικό πρόστιµο έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 10. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 7 του παρόντος άρθρου, διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 9 του άρθρου 3.» Άρθρο 4 Μετά το άρθρο 4 του ν. 2168/1993, προστίθεται άρθρο 4α, ως ακολούθως: «Άρθρο 4α Διαµεσολάβηση - Μεσιτεία 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται: α. Έλληνες πολίτες ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο και ασκούν τη δραστηριότητα της διαµεσολάβησης, σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. β. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε χώρας, τα οποία ασκούν τη δραστηριότητα της διαµεσολάβησης µέσα στην Ελληνική Επικράτεια. 2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νό- µου, διαµεσολάβηση µεσιτεία είναι οι δραστηριότητες των φυσικών ή νοµικών προσώπων της παραγράφου 1, µε τις οποίες: α. Διαπραγµατεύονται ή διακανονίζουν συναλλαγές, οι οποίες ενδέχεται να περιλαµβάνουν τη µεταφορά από µία τρίτη χώρα, σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα αντικειµένων που αναφέρονται στο άρθρο 1. β. Αγοράζουν, πωλούν ή διακανονίζουν τα της µεταφοράς τέτοιων αντικειµένων που βρίσκονται στην νοµή τους, από µία τρίτη χώρα, σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Οι αναφερόµενες στην παρούσα παράγραφο δραστηριότητες θεωρούνται διαµεσολάβηση µεσιτεία, ανεξαρτήτως εάν τα προαναφερόµενα αντικείµενα διέρχονται ή όχι διαµέσου του εδάφους της Ε.Ε.. Επίσης, διαµεσολάβηση µεσιτεία θεωρούνται και οι δραστηριότητες διαπραγµάτευσης, µεταφοράς, αγοράς, πώλησης ή διακανονισµού, όταν τα παραπάνω αντικείµενα µεταφέρονται από µία χώρα της Ε.Ε. προς άλλη χώρα της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα, καθώς και από τρίτη χώρα προς χώρα της Ε.Ε.. 3. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο απαιτείται άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία χορηγείται ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας ή Προστασίας του Πολίτη, κατά περίπτωση, σε όσους είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών της επόµενης παραγράφου. 4. Δηµιουργείται Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών, στο οποίο εγγράφονται όσοι προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητες διαµεσολάβησης µεσιτείας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2. Το Μητρώο αυτό τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εγγραφή στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών διενεργείται για τρία έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας για την τήρησή του Υπηρεσίας. 5. Αποκλείονται από την εγγραφή στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών: α. Οι πτωχεύσαντες και µη αποκατασταθέντες. β. Οι αµετακλήτως καταδικασθέντες για πράξεις που προβλέπονται και τιµωρούνται σε βαθµό κακουργήµατος, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ της παρούσης. γ. Οι αµετακλήτως καταδικασθέντες για εµπορία ναρκωτικών, λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απάτη, κλοπή, απιστία και για παράβαση του νόµου περί επιταγών. δ. Οι καταδικασθέντες για παραβάσεις των άρθρων 187 Π.Κ. και 15 του παρόντος. ε. Οι καταδικασθέντες σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου και των κατά εξουσιοδότηση του νόµου αυτού διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων. Προκειµένου για ανώνυµες εταιρείες, τα παραπάνω κωλύµατα δεν πρέπει να υπάρχουν στο πρόσωπο του προέδρου και των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των διευθυνόντων ή εντεταλµένων συµβούλων, των εκπροσώπων ή των διαχειριστών τους. Για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, τις οµόρρυθµες και τις ετερόρρυθ- µες εταιρείες, τα πιο πάνω κωλύµατα δεν πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των διαχειριστών ή των οµορρύθµων εταίρων τους. 6. Η ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών πραγµατοποιείται ανά τριετία, ύστερα από διαπίστωση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της αρχικής εγγραφής. 7. Εκπίπτουν αυτοδικαίως και διαγράφονται από το Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών όσοι εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 5, καθώς και αυτοί που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της αρχικής εγγραφής. 8. Για τη χορήγηση αδειών διαµεσολάβησης µεσιτείας, εκτός από την εγγραφή στο οικείο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών, ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισµοί που προβλέπονται στο άρθρο 18 για τη χορήγηση και ανάκληση των αδειών αυτού. 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Ε- θνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ό- ροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των αδειών Διαµεσολάβησης Μεσιτείας, οι φορείς που έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 10. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιµωρούνται ως εξής: α. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρ-

10 23 θρου ή διαπραγµατεύεται ή διακανονίζει ή µεσολαβεί τα της µεταφοράς ειδών του παρόντος νόµου σε χώρες ε- ναντίον των οποίων έχει επιβληθεί απαγόρευση προµήθειας πώλησης όπλων ή άλλων ειδών του παρόντος νόµου, τιµωρείται σύµφωνα µε τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο β της παραγράφου 9 του άρθρου 3. β. Όποιος διαπραγµατεύεται, διακανονίζει ή µεσολαβεί για τον παράνοµο εφοδιασµό εγκληµατικών οµάδων ή οργανώσεων ή σωµατείων ή ενώσεων προσώπων µε είδη του παρόντος νόµου, τιµωρείται σύµφωνα µε τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο α της παραγράφου 9 του άρθρου 3. Άρθρο 5 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η λειτουργία και ο έλεγχος των ελληνικών επιχειρήσεων αµυντικού υλικού που παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυροµαχικά ή άλλα είδη υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, που προορίζονται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάµεων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών ή για εξαγωγικούς σκοπούς, καθώς και η διακίνηση των ειδών αυτών, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της , όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας (ΕΕ C 69 της ).» Άρθρο 6 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής (Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου (άρθρων 6 έως 18) εφαρµόζονται στη µεταφορά εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προϊόντων που συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας, τα οποία περιλαµβάνονται στον σχετικό κατάλογο του άρθρου 17 του παρόντος. Άρθρο 7 Ορισµοί (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως: α) «προϊόν συνδεόµενο µε τον τοµέα της άµυνας»: κάθε προϊόν που αναγράφεται στον κατάλογο του άρθρου 17 του παρόντος, β) «µεταφορά»: κάθε µεταβίβαση ή µετακίνηση προϊόντος συνδεόµενου µε τον τοµέα της άµυνας από έναν προµηθευτή σε παραλήπτη άλλου κράτους - µέλους. γ) «προµηθευτής»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κατά νόµο υπεύθυνο για µία µεταφορά, δ) «παραλήπτης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κατά νόµο υπεύθυνο για την παραλαβή µιας µεταφοράς, ε) «άδεια µεταφοράς»: η έγκριση που χορηγείται από την αρµόδια εθνική αρχή σε προµηθευτές, µε σκοπό να µεταφέρουν προϊόντα συνδεόµενα µε τον τοµέα της ά- µυνας σε παραλήπτη άλλου κράτους - µέλους, στ) «άδεια εξαγωγής»: η χορήγηση έγκρισης για την προµήθεια προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της ά- µυνας σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ζ) «διαµετακόµιση»: η µεταφορά προϊόντος συνδεόµενου µε τον τοµέα της άµυνας µέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών - µελών διαφορετικών από το κράτος µέλος καταγωγής και από το κράτος - µέλος παραλήπτη. Άρθρο 8 Γενικές διατάξεις (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) 1. Η µεταφορά προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργείται κατόπιν σχετικής άδειας, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του παρόντος. Η ά- δεια µπορεί να είναι γενική, συνολική ή ατοµική και χορηγείται στους προµηθευτές που είναι εγκατεστηµένοι στην ελληνική επικράτεια και πληρούν τους εκ του νό- µου προβλεπόµενους όρους και προϋποθέσεις. Η χορήγησή της απαλλάσσει τον προµηθευτή από περαιτέρω χορήγηση άδειας από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαµετακόµιση µέσω αυτών ή για την είσοδο στο έδαφός τους, όπου είναι εγκατεστηµένος ο παραλήπτης των σχετικών προϊόντων, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων που ισχύουν σε κάθε κράτος - µέλος για την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης. 2. Η επίδειξη στις αρµόδιες ελληνικές αρχές άδειας µεταφοράς, η οποία έχει εκδοθεί, χορηγηθεί από άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προµηθευτή εγκατεστηµένο στην επικράτειά του, απαλλάσσει τον τελευταίο από την υποχρέωση λήψης άδειας από τις ελληνικές αρχές για τη διαµετακόµιση ή την είσοδο στην ελληνική επικράτεια, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης, µεταξύ των οποίων και η ασφάλεια της µεταφοράς. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Ε- θνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ό- ροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των εν λόγω αδειών, ως και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Για τον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων λαµβάνονται ιδίως υπόψη: α. Οι κίνδυνοι που ενέχει η µεταφορά για τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, µε βάση τους οποίους µπορεί να απαιτείται έγγραφη διαβεβαίωση τελικής χρήσης. β. Η φύση και η σηµασία των κατασκευαστικών µερών σε σχέση µε τα προϊόντα στα οποία θα ενσωµατωθούν και η τελική χρήση των ολοκληρωµένων προϊόντων, για τα οποία προορίζονται. 4. Οι αρµόδιες για τη χορήγηση των αδειών µεταφοράς αρχές µπορεί να ανακαλούν, να αναστέλλουν ή να περιορίζουν τη χρήση αδειών αυτών για λόγους προστασίας των ζωτικών συµφερόντων της χώρας, της δηµό-

Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα. πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93)

Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα. πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2168/93 Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα. πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες α- κινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΛΑ. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση εφαρμογής.

ΟΠΛΑ. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση εφαρμογής. ΟΠΛΑ 1. N. 2168/1993, Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις, ως ισχύει μετά την τροποποίηση του N. 3169/2003. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 5 ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 παρ. 2 ν. 2880/2001 και 11 παρ. 2 ν. 3230/2004 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β.Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Μαρτίου 2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής Ν 2076/1992/Α-130 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130) Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα