µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» (Α 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της ), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον α- φορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεοµένων µε τον το- µέα της άµυνας( ΕΕ C 69 της )» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ι. Ο νόµος 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις», σχεδιάστηκε, συντάχθηκε και ψηφίστηκε για να αντιµετωπίσει, κυρίως, θέµατα ε- σωτερικής έννοµης τάξης, αποτελεί, δηλαδή, νόµο βασικού ενδιαφέροντος του τότε Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, νυν Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το γεγονός ότι για την εφαρµογή του νόµου αυτού α- παιτείται η συνδροµή και σύµφωνη γνώµη Υπηρεσιών και άλλων Υπουργείων, δεν αναιρεί την ως άνω φύση του, διότι η εν λόγω συνδροµή καλύπτει µόνο τις ανάγκες εισαγωγής-εξαγωγής, αλλά και χρήσης, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, των όπλων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παραπάνω νόµου. Λόγω της µη ύπαρξης εκείνη την εποχή ειδικού νοµικού πλαισίου, που να καλύπτει θέµατα εισαγωγής- εξαγωγής, διακίνησης και κατασκευής όπλων και οπλικών συστηµάτων στρατιωτικού ενδιαφέροντος, και δεδοµένου ότι µέχρι την έκδοσή του, αποκλειστικός εισαγωγέας των ανωτέρω ειδών ήταν το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, οι δε πολεµικές βιοµηχανίες, η λειτουργία και οργάνωση των οποίων ήταν σε «εµβρυακό στάδιο», τελούσαν υπό τον άµεσο κρατικό έλεγχο, αποφασίστηκε η ενσω- µάτωση, στον ίδιο νόµο, ορισµένων διατάξεων, οι οποίες, µε την χρήση ενός γενικού όρου : «πολεµικό ή αµυντικό υλικό», προσπάθησαν να επιλύσουν προβλήµατα, που αφορούσαν την κατασκευή και την εν γένει διακίνηση του υλικού αυτού. Η προσπάθεια αυτή πέτυχε εν µέρει τους σκοπούς της, δηµιουργώντας, ωστόσο, ταυτόχρονα, και σηµαντικά προβλήµατα αποσαφήνισης, αναφορικά µε το τι ορίζεται ως πολεµικό υλικό, ιδιαίτερα επειδή ο όρος αυτός, αλλά και η έννοια του πολεµικού υλικού, δεν συµπεριλαµβάνεται στο άρθρο 1 του ν. 2168/1993, το οποίο αφορά στην έννοια των όρων και την έκταση εφαρµογής του εν λόγω νόµου. Ένα πρόσθετο γεγονός που επιτείνει τη σύγχυση είναι ότι, τα όπλα και τα λοιπά είδη, που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παραπάνω νόµου, είναι συγκεκριµένα και µε εξαιρετικά βραδύ ρυθµό εξέλιξης της τεχνολογίας που τα διέπει, εν αντιθέσει µε το πολεµικό υλικό, στο οποίο η τεχνολογία και η έρευνα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ραγδαία εξέλιξή του, απαξιώνοντας ή και αχρηστεύοντας οπλικά συστήµατα, ακόµη και της προηγούµενης δεκαετίας. Για το λόγο αυτό, µε το Κεφάλαιο Α του προτεινόµενου σχεδίου νόµου γίνονται οι αναγκαίες παρεµβάσεις στον προαναφερόµενο νόµο, ώστε αφ ενός µεν να γίνει σαφής προσδιορισµός των όπλων που αφορούν την ε- σωτερική έννοµη τάξη και αυτών που έχουν στρατιωτικό προορισµό, συµπεριλαµβανοµένων όσων ορίζονται κάθε φορά και µε τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αντίστοιχος διαχωρισµός των ρυθµίσεων που αφορούν τις δύο αυτές κατηγορίες όπλων. Άλλωστε, ο διαχωρισµός αυτός κρίνεται απολύτως α- ναγκαίoς για να εφαρµοσθούν οι ρυθµίσεις που αφορούν την ενσωµάτωση και εφαρµογή των διατάξεων της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ. για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές των προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας. ΙΙ. Αντικείµενο του κεφαλαίου Β του σχεδίου νόµου είναι η ενσωµάτωση της προαναφερόµενης Οδηγίας, που αναφέρεται στην απλούστευση και την οµοιόµορφη εφαρµογή κανόνων και διαδικασιών που διέπουν την ενδοκοινοτική µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας, µε σκοπό να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι γνωστό ότι η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη δηµιουργία εσωτερικής αγοράς, η οποία περιλαµβάνει την εξάλειψη, µεταξύ των κρατών - µελών, των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευ- µάτων και των υπηρεσιών και την εγκαθίδρυση καθεστώτος που διασφαλίζει τον ανόθευτο ανταγωνισµό στην ε- σωτερική αγορά. Των γενικών αυτών ρυθµίσεων εξαιρούνται τα προϊόντα τα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας, για τα ο- ποία, βάσει των άρθρων 30 (νυν 36) και 296 (νυν 347) της Συνθήκης, εφαρµόζονται από τα Κράτη Μέλη εθνικές νοµοθεσίες. Επειδή οι νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών - µελών σχετικά µε τη µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας, αλλά και προς τρίτες χώρες, παρουσιάζουν ανισότητες, οι οποίες ενδέχεται να εµποδίσουν την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών και να στρεβλώσουν τον εξαγωγικό ανταγωνισµό, αλλά και τον ανταγωνισµό εντός της εσωτερικής αγοράς, εµποδίζοντας κατ αυτόν τον τρόπο την καινοτοµία, τη βιοµηχανική συνεργασία και την ανταγωνιστικότητα της αµυντικής βιοµηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εναρµονισθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να απλουστευθεί η ενδοκοινοτική µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της ά- µυνας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας µέσω συστηµάτων αυστηρού ελέγχου και του περιορισµού των εξαγωγών και της διάδοσης προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας σε τρίτες χώρες καθώς και σε άλλα κράτη - µέλη. Η ανωτέρω Οδηγία ασχολείται µόνο µε τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν τα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντα, χωρίς να θίγει τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσµεύσεις των κρατών - µελών ή τη διακριτική τους ευχέρεια όσον αφορά την πολιτική εξαγωγών προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας. Επίσης, η οδηγία καλύπτει όλα τα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντα που αντιστοιχούν σε εκείνα

2 2 που απαριθµούνται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστικών µερών τους και των τεχνολογιών, και δεν εφαρµόζεται σε προϊόντα συνδεόµενα µε τον τοµέα της άµυνας απλώς διαµετακοµιζόµενα από το έδαφος της Κοινότητας, δηλαδή σε προϊόντα στα οποία δεν έχει δοθεί άλλη τελωνειακή µεταχείριση ή χρήση εκτός από την υπαγωγή σε καθεστώς εξωτερικής διαµετακόµισης, ή τα οποία έχουν απλώς τεθεί σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη, χωρίς να πρέπει να καταχωριστούν σε ε- γκεκριµένο βιβλίο αποθήκης. Τέλος, η Οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή της κοινής δράσης 97/817/ΚΕΠΠΑ, της 28ης Νοεµβρίου 1997, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε βάση το άρθρο Ι.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε τις νάρκες κατά προσωπικού, ούτε την κύρωση και την εφαρµογή, από τα κράτη µέλη, της σύµβασης για τα Πυροµαχικά Διασποράς, που υπογράφτηκε στο Όσλο στις 3 Δεκεµβρίου 2008, ούτε την εφαρµογή της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά µε τον έλεγχο απόκτησης και κατοχής όπλων, και ιδίως των διατυπώσεων για τη µεταφορά όπλων εντός της Κοινότητας, ούτε την εφαρµογή της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρµόνιση των διατάξεων περί της εµπορίας και του ελέγχου των ε- κρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης, και ιδίως των διατάξεων που αφορούν τη µεταφορά πυροµαχικών. Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη Οδηγία πρέπει να ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο έως την 30η Ιουνίου Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Mε το άρθρο αυτό προστίθεται νέα παράγραφος 7 στο άρθρο 1 του ν.2168/1993, µε την οποία καθορίζεται µε σαφήνεια η έννοια του υλικού µε στρατιωτικό προορισµό (όπλα, συστατικά τους και λοιπά στρατιωτικά είδη), για το οποίο θα πρέπει να ισχύουν και οι διεθνείς κανόνες α- ναφορικά µε το εµπόριο, την κατασκευή και την, για κάθε νόµιµο λόγο, µεταφορά του προς και από τη χώρα. Ο ό- ρος «είδη µε στρατιωτικό προορισµό» που χρησιµοποιείται στην περίπτωση δ, έχει στενότερη έννοια, που προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, σε σχέση µε τη γενική έννοια του «υλικού µε στρατιωτικό προορισµό» που χρησιµοποιείται στην κεφαλίδα της προστιθέµενης παραγράφου 7. Άρθρο 2 Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του ν. 2168/1993 για να γίνει προσαρµογή του κει- µένου στην νέα ορολογία του νόµου, σχετικά µε το υλικό µε στρατιωτικό προορισµό και τις επιχειρήσεις αµυντικού υλικού. Επίσης, µετά την παρ. 4 προστίθενται δύο νέες παράγραφοι, 4α και 4β, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικότερα τα θέµατα που σχετίζονται µε την εισαγωγή και επανεξαγωγή υλικών µε στρατιωτικό προορισµό που χρησιµοποιούνται από τις Ελληνικές επιχειρήσεις αµυντικού υλικού. Σήµερα, όπως είναι γνωστό, από τις εισαγωγές αυτές, όσες έχουν ως τελικό χρήστη τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, δικαιούνται ατέλειας, βάσει της τελωνειακής νοµοθεσίας. Για τις υπόλοιπες, καταβάλλονται τα σχετικά τέλη (δασµοί, φόροι εισαγωγής) και προσδοκάται από τον εισαγωγέα η επανείσπραξη των καταβληθέντων τελών µόνο µετά την εξαγωγή των σχετικών προϊόντων. Στις σηµερινές συνθήκες, όµως, του έντονου ανταγωνισµού, ιδιαίτερα στον τοµέα των αµυντικών βιοµηχανιών, πολύ σπάνια, βιοµηχανία µπορεί να επιβιώσει εκµεταλλευόµενη τις οικονοµίες κλίµακας, σχεδιάζοντας την παραγωγή της και παράγοντας αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας της. Θα πρέπει απαραίτητα να αποκτήσει α- νταγωνιστικό κόστος, το οποίο θα την βοηθήσει να κάνει και εξαγωγές. Για τον λόγο αυτό δίνουµε τη δυνατότητα στις ελληνικές αµυντικές βιοµηχανίες, οι οποίες ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αµυντικού Τοµέα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, να µπορούν, κατόπιν σχετικής ε- γκριτικής άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του ΥΠΕΘΑ, να φέρνουν στην χώρα και να θέτουν σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς όπλα, συστατικά µέρη όπλων, καθώς και άλλα είδη υλικού µε στρατιωτικό προορισµό ή συστατικά µέρη αυτού του υλικού, µε σκοπό την µετασκευή, συναρµολόγηση, επισκευή, επεξεργασία κλπ. των ειδών αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω τελικά προϊόντα, είτε θα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας, είτε θα επανεξάγονται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία. Έτσι, επιτυγχάνεται, για το σύνολο των παραπάνω ειδών, η είσοδος στη χώρα, µε καθεστώς αναστολής δασµών, το οποίο καθεστώς καταλαµβάνει το σύνολο των παραγοµένων από αυτά τελικών προϊόντων της πολεµικής βιοµηχανίας. Με αυτό τον τρόπο, τα τελικά προϊόντα θα διατίθενται σε χαµηλότερη ανταγωνιστική τιµή, δεδοµένου ότι θα µπορούν είτε να αναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας, αλλά µόνο για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάµεων, είτε να επανεξαχθούν, γεγονός που σηµαίνει την απαλλαγή τους από τα νόµιµα τέλη. Άρθρο 3 Με το άρθρο αυτό γίνεται ο διαχωρισµός του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 σε άρθρο 3 και άρθρο 3α, προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα της τελείως διαφορετικής µεταχείρισης που απαιτείται για τα θέµατα που άπτονται κανόνων εσωτερικής έννοµης τάξης αρµοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τα θέ- µατα που αφορούν στις εµπορικές µεταφορές στρατιωτικού υλικού αρµοδιότητος του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Με τις τροποποιούµενες διατάξεις του άρθρου 3 επιλύονται ορισµένα αµιγώς διαδικαστικής φύσεως προβλήµατα, όπως της ελεύθερης εξαγωγής των κυνηγετικών όπλων που συναποκοµίζονται κατά την έξοδό τους από τη χώρα από Έλληνες υπηκόους, νοµίµους κατόχους αυτών, αποκλειστικά και µόνο για άσκηση δραστηριοτήτων θήρας, και της επανεξαγωγής µη παραληφθέντων αγχέµαχων όπλων. Στα πλαίσια αντιµετώπισης των προβληµάτων που µπορούν να προκύψουν από την ανεξέλεγκτη διακίνηση

3 3 των όπλων και των οπλικών συστηµάτων, ο ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, ε- κρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αυτού, προβλέπει τη χορήγηση εγκριτικής αδείας για την εξαγωγή - επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία των εν λόγω ειδών. Η άδεια αυτή χορηγείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε τη σύµφωνη γνώµη των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας. Για την εξαγωγή επανεξαγωγή των προαναφεροµένων ειδών, όταν για την κατασκευή, την εµπορία ή την εισαγωγή τους στη χώρα µας προβλέπεται άδεια των Αστυνοµικών Αρχών, η σχετική άδεια εξαγωγής χορηγείται µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας- αντίστοιχα, αντί της γενικώς προβλεπόµενης συµφώνου γνώµης του Υπουργείου Εθνικής Ά- µυνας. Από τη γενική αυτή ρύθµιση, µέχρι το έτος 2003 είχε εξαιρεθεί η εξαγωγή ή επανεξαγωγή ενός (1) κυνηγετικού όπλου, η οποία ήταν ελεύθερη, δηλαδή χωρίς την χορήγηση αδείας εξαγωγής επανεξαγωγής. Ωστόσο, το έτος 2003 και λόγω του απαιτούµενου, ενόψει των Ο- λυµπιακών Αγώνων του 2004 στην Ελλάδα, πλήρους ε- λέγχου από τις αρµόδιες αρχές του πρώην Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, των ήδη, υπαρχόντων κυνηγετικών ό- πλων σε ιδιώτες, για τη διαπίστωση της νόµιµης κατοχής τους και της λεπτοµερούς καταγραφής τους, καθώς και για τον έλεγχο διακίνησης των όπλων αυτών εκτός των συνόρων της χώρας, ψηφίστηκε τροπολογία, η οποία ε- ντάχθηκε στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3169/2003 «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από τους αστυνοµικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις». Βάσει της ανωτέρω τροπολογίας καταργήθηκε η συγκεκριµένη εξαίρεση, γεγονός όµως που δηµιούργησε σωρεία γραφειοκρατικών και πρακτικών προβληµάτων στις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες, καθώς, µεταξύ των εξερχοµένων από τη χώρα κυνηγετικών όπλων, συ- µπεριλαµβάνονται και τα προσωρινώς εξερχόµενα και νοµίµως κατεχόµενα όπλα Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι τα συναποκόµιζαν κατά την έξοδό τους από τη χώρα για άσκηση δραστηριοτήτων θήρας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, για τον παραπάνω λόγο εκδίδονται σε ετήσια βάση τέσσερις χιλιάδες (4.000), περίπου, άδειες εξαγωγής. Προς άρση του δηµιουργηθέντος προβλήµατος, οι συναρµόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης, Α- νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη αποφάσισαν να ρυθµίσουν το θέµα αυτό και να το προβλέψουν στο νέο υπό διαµόρφωση σχέδιο νόµου για τα όπλα και τα οπλικά συστήµατα, ως εκ τούτου, προτείνεται όπως, στο νέο άρθρο 3 να προβλεφθεί ειδική διάταξη προς άρση των παραπάνω προβληµάτων. Επιπλέον, καθορίζεται η διαδικασία για την επανεξαγωγή των αγχέµαχων όπλων. Ως αγχέµαχα χαρακτηρίζονται τα όπλα, τα οποία δεν είναι πυροβόλα, ούτε έ- χουν εκρηκτικούς µηχανισµούς και τα πυροµαχικά τους δεν εκρήγνυνται, έτσι ώστε να προκαλέσουν σωµατικές βλάβες, είτε µε την διασπορά θραυσµάτων, είτε µε την έ- κλυση βλαβερών αερίων βιολογικού ή ραδιενεργού υλικού. Αυτονόητο επίσης είναι ότι, στην έννοια των αγχε- µάχων δεν περιλαµβάνεται το πάσης µορφής πολεµικό υλικό, καθώς και οι συσκευές που προστίθενται σε πυροβόλα όπλα, για να βελτιώσουν την σκόπευση (σκόπευτρα, σκοπευτικές διόπτρες κ.λ.π.) ή για να ελαχιστοποιήσουν το θόρυβό τους (σιγαστήρες). Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφιο στ του ν. 2168/1993, από τα αγχέµαχα όπλα επιτρέπεται να εισαχθούν στη χώρα µε ειδική προς τούτο άδεια του Υ- πουργείου Εσωτερικών -Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνο- µίας- µόνο λόγχες, σπάθες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, α- στυνοµικές ράβδοι, τόξα και βαλλιστρίδες. Ο ισχύων νόµος όµως, µε εξαίρεση τις ξιφολόγχες και τις αστυνοµικές ράβδους που µπορούν να χαρακτηρισθούν, είτε πολεµικό υλικό, είτε όπλο ειδικής χρήσης, δεν προβλέπει ούτε τη δυνατότητα, ούτε και τη διαδικασία για την επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών. Στο άρθρο 3 του ν. 2168/1993 που αφορά την εξαγωγή και επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία όλων των οπλικών συστηµάτων, προβλέπεται µόνο η διαδικασία για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών, πυροµαχικών και άλλων ειδών πολεµικού υλικού, καθώς και ειδών που εισάγονται στη χώρα µε άδεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας. Ωστόσο, δεν προβλέπεται γενική απαγόρευση των εξαγωγών των µη περιγραφοµένων σε αυτό ειδών, εποµένως, η µη συµπερίληψη διαδικασίας για την επανεξαγωγή των αγχέµαχων ό- πλων µπορεί να οδηγήσει στο αυθαίρετο συµπέρασµα ό- τι τα συγκεκριµένα είδη µπορούν να επανεξαχθούν χωρίς καµία διαδικασία, µε όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Προς αποσυµφόρηση των Τελωνειακών Αρχών της χώρας, στις αποθήκες των οποίων κρατούνται αγχέµαχα όπλα, τα οποία ουδέποτε εισήχθησαν στη χώρα, διότι δεν παραλήφθηκαν από τους δικαιούχους τους για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία, και κατόπιν της διαβεβαίωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας- ότι δεν έχουν αρµοδιότητα εντός των τελωνειακών χώρων, προτείνουµε όπως, η επανεξαγωγή των ειδών αυτών και συγκεκριµένα λόγχες, σπάθες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, τόξα, βαλλιστρίδες, αλλά και σκοπευτικές διόπτρες, ρόπαλα, µεταλλικά ή µη, καθώς και ρόπαλα συνδεδεµένα µε αλυσίδα ή σχοινί (που δεν µπορούν να εισαχθούν), να δύναται να επανεξαχθούν µε άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του Υ- πουργείου Εξωτερικών και µε την προϋπόθεση ότι, τα εν λόγω είδη θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους και τη χώρα αποστολής τους. Μια τέτοια ρύθµιση θα αποσυµφορήσει τις Τελωνειακές Υπηρεσίες και θα εξυπηρετήσει συµπολίτες µας, οι οποίοι καλόπιστα και δηλώνοντας αυτό στις αρµόδιες τελωνειακές αρχές, αγόρασαν τα παραπάνω είδη, είτε κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο εξωτερικό, είτε µέσω ταχυδροµικών παραγγελιών, µη γνωρίζοντας ότι, η είσοδός τους στη χώρα µας επιτρέπεται µόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Με την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου γίνεται προσθήκη νέου άρθρου, του άρθρου 3α, στο οποίο περιλαµβάνονται ρυθµίσεις που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες διεθνείς δεσµεύσεις, υποχρεώσεις, αλλά και απαιτήσεις, που διέπουν την διακίνηση για εµπορικούς λόγους υλικού µε στρατιωτικό προορισµό. Η απόφαση 1540/2004 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, αλλά και οι Κοινές Θέσεις 2003/468 / ΚΕΠΠΑ ( ) και 2008/944 / ΚΕΠΠΑ

4 4 ( ) του Συµβουλίου της Ε.Ε. υποχρεώνουν τα κράτη µέλη, να θεσπίσουν ικανά και αποτελεσµατικά µέτρα για τον έλεγχο και την εµπορία των προϊόντων που προορίζονται για στρατιωτική τελική χρήση. Οι αυστηροί κανόνες που διέπουν την διεθνή µεταφορά των ειδών αυτών, αλλά και το σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον τους, απαιτούν µια προσεκτική προσέγγιση, η οποία θα εξασφαλίσει ταυτόχρονα, τόσο τους όρους διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, όσο και ένα περιβάλλον, µέσα στο οποίο οι νοµίµως λειτουργούσες και συνεπείς στις υποχρεώσεις τους (εθνικές και διεθνείς ) αµυντικές βιοµηχανίες, να µπορούν να κινηθούν µε σιγουριά και αποτελεσµατικά. Για τους λόγους αυτούς το χρονικό διάστηµα ισχύος των αδειών εξαγωγής των ειδών αυτών διαφοροποιείται από εκείνο του άρθρου 3. Καθιερώνεται χρονική διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους µε δυνατότητα παράτασης για δώδεκα (12) ακόµα µήνες. Επίσης, καθιερώνεται για τους πιστοποιηµένους από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, κατασκευαστές αµυντικού υλικού, άδειες εξαγωγής χρονικής ισχύος ενός (1) έτους, οι οποίες µπορούν να παραταθούν µε διαδοχικές ετήσιες παρατάσεις έως τη λήξη της σύµβασης που έχει υπογραφεί µεταξύ του ηµεδαπού εξαγωγέα και του αλλοδαπού εισαγωγέα. Ταυτόχρονα, όµως, υποχρεώνονται όλοι οι εξαγωγείς να δίνουν λεπτοµερή αναφορά µε τη λήξη εκάστου ηµερολογιακού έτους, των εξαγωγών (ποσότητα αξία) που πραγµατοποίησαν, βάσει των χορηγηθεισών σε αυτούς αδειών, το προηγούµενο έτος. Άρθρο 4 Με το άρθρο αυτό γίνεται προσθήκη ενός νέου άρθρου στο ν.2168/1993, του άρθρου 4α, για τη διαµεσολάβηση- µεσιτεία, προκειµένου, να καλυφθούν οι άµεσες υποχρεώσεις της χώρας µας από τις πιο πάνω αποφάσεις των Διεθνών Οργανισµών. Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε την έννοια, τον έλεγχο και τη διαδικασία ελέγχου της µεσιτείας των όπλων (BROKER- ING). Οι λόγοι της προσθήκης του συγκεκριµένου άρθρου, ό- πως προαναφέρθηκε είναι προφανείς. Η χώρα µας είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει τις σχετικές διατάξεις, τόσο της µε αριθ. 1504/2004 απόφασης του Συµβουλίου Α- σφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, όσο και των Κοινών Θέσεων 2003/468/ΚΕΠΠΑ και 2008/944 ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προτεινόµενο σχέδιο του νέου άρθρου περιλαµβάνει όλες τις προβλεπόµενες από την Κοινή Θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθµίσεις, καθιερώνονται δε διαδικασίες συµβατές µε την Ελληνική διοικητική πρακτική, προκειµένου οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις να εφαρµοσθούν µε το καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρθρο 5 Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το εδάφιο α της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και προσαρµόζονται οι ρυθµίσεις του στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, σχετικά µε τις επιχειρήσεις αµυντικού υλικού και υλικό µε στρατιωτικό προορισµό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 6 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Για την επίτευξη των στόχων της διαφύλαξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας που επιδιώκονται γενικά από τις νο- µοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών, οι οποίες περιορίζουν τη µεταφορά προϊόντων συνδεό- µενων µε τον τοµέα της άµυνας, απαιτείται η µεταφορά των εν λόγω προϊόντων εντός της Κοινότητας να παρα- µένει αντικείµενο έγκρισης από τα κράτη - µέλη καταγωγής και να παρέχονται εγγυήσεις στα κράτη µέλη παραλήπτες. Εποµένως, µε την παρούσα διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα να καθορίζεται ο κατάλληλος τύπος άδειας για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων που συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε άδεια µεταφοράς, λαµβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα της µεταφοράς, όπως διευκρινίζονται λεπτοµερώς στα άρθρα 9, 10 και 11. Για την αποτελεσµατική λειτουργία των διατάξεων αυτών, παρέχεται, η δυνατότητα, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, να επικαιροποιείται ο κατάλογος των συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντων, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 7 Ορισµοί Δίδονται οι έννοιες των όρων που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου για τη µεταφορά προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας, σύµφωνα µε το πνεύµα της Οδηγίας. Άρθρο 8 Γενικές διατάξεις Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι κάθε µεταφορά προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας από την Ελληνική επικράτεια εντός της Κοινότητας θα πρέπει να υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση, µέσω χορήγησης ή δηµοσίευσης γενικής, συνολικής ή ατοµικής άδειας µεταφοράς στον προµηθευτή, η οποία εκδίδεται από τον Υ- πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας. Σύµφωνα µε τις ιδρυτικές αρχές της εσωτερικής αγοράς, η άδεια αυτή ισχύει για όλη την Κοινότητα και δεν θα πρέπει να απαιτείται πλέον περαιτέρω χορήγηση ά- δειας για τη διαµετακόµιση µέσω άλλων κρατών µελών ή για την εισαγωγή σε άλλα κράτη µέλη. Βεβαίως, δίδεται η δυνατότητα στον εκδίδοντα την άδεια Υπουργό, µετά από σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Ε- θνικής Άµυνας, να αρνείται τη χορήγηση αιτούµενης ά- δειας ή να αναστέλλει ή να ανακαλεί χορηγηθείσα για λόγους δηµόσιας ασφάλειας Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να εξαιρούν µεταφορές προϊόντων συν-

5 5 δεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας από την υποχρέωση προηγούµενης χορήγησης άδειας σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 9 Γενικές άδειες µεταφοράς Για να διευκολύνονται οι µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, προβλέπεται η έκδοση, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Α- νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εθνικής Άµυνας, η οποία δηµοσιεύεται, γενικών αδειών σε προµηθευτές µε έδρα τη χώρα µας και εγγεγραµµένους στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, για τη µεταφορά των ανωτέρω προϊόντων προς παραλήπτες σε άλλο κράτος - µέλος, που είναι πιστοποιηµένοι για το σκοπό αυτό ή ανήκουν στις έ- νοπλες δυνάµεις ή ενεργούν για τον εφοδιασµό αποκλειστικά των ενόπλων δυνάµεων. Οι γενικές άδειες µεταφοράς αφορούν µεταφορές ε- ντός της Ε.Ε. των ρητά αναφεροµένων σε αυτές προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων, συνδεοµένων µε τον το- µέα της άµυνας, προς µία ή περισσότερες κατηγορίες παραληπτών, εγκατεστηµένων σε άλλο κράτος - µέλος. Επίσης, γενική άδεια µεταφοράς εκδίδεται και για τη συµµετοχή της Ελλάδας σε προγράµµατα διακυβερνητικής συνεργασίας, που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας, για την πραγµατοποίηση µεταφορών προς άλλα κράτη - µέλη, στο µέτρο που οι µεταφορές αυτές είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του εν λόγω προγράµµατος. Το στοιχείο αυτό ανα- µένεται να βελτιώσει τους όρους για τη συµµετοχή σε προγράµµατα συνεργασίας επιχειρήσεων εγκατεστηµένων στα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Οι µεταφορές στο πλαίσιο οµίλου επιχειρήσεων θα πρέπει να καλύπτονται από γενική άδεια µεταφοράς, ε- φόσον τα µέλη του οµίλου είναι πιστοποιηµένα στα αντίστοιχα κράτη - µέλη στα οποία είναι εγκατεστηµένα. Άρθρο 10 Συνολικές άδειες µεταφοράς Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν µπορεί να εκδοθεί γενική άδεια µεταφοράς, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης συνολικής άδειας σε µεµονωµένους προµηθευτές, µε έ- δρα στην ελληνική επικράτεια, για τη µεταφορά προϊόντων σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. Η ισχύς της άδειας είναι για τρία (3) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης έως και δύο (2) επιπλέον έτη. Άρθρο 11 Ατοµικές άδειες µεταφοράς Πέραν των προαναφεροµένων αδειών, προβλέπεται στο άρθρο αυτό και η έκδοση ατοµικής άδειας για έναν προµηθευτή για µία µεταφορά συγκεκριµένης ποσότητας προσδιορισµένων προϊόντων µε µία ή περισσότερες αποστολές προς έναν παραλήπτη, υπό τους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Άρθρο 12 Ενηµέρωση από τους προµηθευτές Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι υποχρεώσεις των προµηθευτών να ενηµερώνουν τους παραλήπτες σχετικά µε την ύπαρξη τυχόν περιορισµών που συνοδεύουν τις άδειες µεταφοράς, ώστε να µπορεί να οικοδοµηθεί η αµοιβαία εµπιστοσύνη στην ικανότητα των παραληπτών να τηρήσουν τους εν λόγω περιορισµούς µετά τη µεταφορά, ιδίως στις περιπτώσεις αιτήσεων εξαγωγής προς τρίτες χώρες. Επιπλέον, οι προµηθευτές θα πρέπει να ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τη χρήση γενικών αδειών για πρώτη φορά στο πλαίσιο της διαφύλαξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, καθώς και να επιτρέπουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών, σχετικά µε τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, στο πλαίσιο της άσκησης του δηµοκρατικού ελέγχου και της τήρησης συνθηκών διαφάνειας. Τέλος, οι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν και ελέγχουν τακτικά ότι οι προµηθευτές τηρούν πλήρεις και αναλυτικές καταστάσεις µε λεπτοµερή στοιχεία των µεταφορών που πραγµατοποιούν µετά από γενική ή συνολική ή ατο- µική άδεια µεταφοράς. Άρθρο 13 Πιστοποίηση Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται τα κριτήρια και το αρµόδιο όργανο για την πιστοποίηση των παραληπτών, µε έδρα στην Ελληνική επικράτεια, των προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες προστασίας της δηµόσιας τάξης και α- σφάλειας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο παραλήπτης για οποιονδήποτε λόγο δεν πληροί πλέον τους όρους πιστοποίησης ή δεν συµµορφώνεται µε αυτούς, δύναται να αναστέλλει ή και να ανακαλεί την πιστοποίηση. Άρθρο 14 Εξαγωγικοί περιορισµοί Για να διευκολύνεται η αµοιβαία εµπιστοσύνη, στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι οι παραλήπτες µεταφερόµενων προϊόντων, τα οποία συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας, δεν θα πρέπει να εξάγουν τα προϊόντα αυτά, ό- ταν η άδεια µεταφοράς περιέχει εξαγωγικούς περιορισµούς. Επίσης, οι παραλήπτες θα πρέπει να δηλώνουν στις αρµόδιες αρχές, κατά την υποβολή της αίτησης για ά- δεια εξαγωγής προς τρίτες χώρες, εάν έχουν τηρήσει τυχόν εξαγωγικούς περιορισµούς υπό τους οποίους πραγµατοποιήθηκε η µεταφορά του συνδεόµενου µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντος κι οι οποίοι έχουν επιβληθεί από το κράτος - µέλος που εξέδωσε την άδεια µεταφοράς. Συναφώς, υπενθυµίζεται ότι ο µηχανισµός διαβούλευσης µεταξύ κρατών µελών, όπως προβλέπεται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, παραµένει ιδιαίτερα σηµαντικός.

6 6 Άρθρο 15 Τελωνειακές διαδικασίες Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα στις αρµόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση των περιγραφό- µενων αδειών µεταφοράς, να αναστείλουν την διαδικασία εξαγωγής από την Ελληνική επικράτεια προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, τα οποία παρελήφθησαν από άλλο κράτος - µέλος, στο πλαίσιο άδειας µεταφοράς και έχουν ενσωµατωθεί σε άλλο προϊόν µε στρατιωτικό προορισµό ή και να εµποδίσουν, µε άλλα µέσα την έξοδο των ειδών αυτών από την Κοινότητα µέσω της Ελληνικής επικράτειας, όταν θεωρήσουν ότι δεν ε- λήφθησαν υπόψη σχετικές πληροφορίες ή ότι οι περιστάσεις έχουν αλλάξει ουσιωδώς, αφότου χορηγήθηκε η σχετική άδεια εξαγωγής. Το χρονικό διάστηµα της αναστολής ή της παρεµπόδισης της εξαγωγής δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα οι σχετικές τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής θα διεκπεραιώνονται µόνο σε ορισµένα τελωνεία, τα οποία θα καθορισθούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας και θα γνωστοποιηθούν προσηκόντως στην Επιτροπή, η οποία µε τη σειρά της τα δηµοσιεύει στην Εφη- µερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 16 Ανταλλαγή πληροφοριών Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται γενική ρήτρα, σύµφωνα µε την οποία τα κράτη - µέλη πρέπει να λαµβάνουν ό- λα τα κατάλληλα µέτρα σε συνεργασία µε την Επιτροπή για την άµεση συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους για την επίτευξη των στόχων της διαφύλαξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της α- σφάλειας και της σταθερότητας που επιδιώκονται γενικά από τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών, οι οποίες περιορίζουν τη µεταφορά προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας, ρου, περιλαµβανοµένου σε γενική άδεια µεταφοράς, ή θεωρεί ότι θα µπορούσαν να θιγούν η δηµόσια τάξη, η δηµόσια ασφάλεια ή τα ζωτικά συµφέροντα ασφαλείας του, όχι µόνο να ενηµερώνει το άλλο - κράτος µέλος και την Επιτροπή, αλλά επίσης να είναι σε θέση να αναστείλει προσωρινά την ισχύ των αδειών µεταφοράς για τον εν λόγω παραλήπτη, λαµβάνοντας υπόψη την ευθύνη του για τη διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Άρθρο 19 Ποινικές κυρώσεις Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται οι αναγκαίες ποινικές κυρώσεις σε όσους δηλώνουν ανακριβή ή υποκρύπτουν στοιχεία που σχετίζονται µε τα µεταφερόµενα είδη, τον προµηθευτή και τον παραλήπτη του ή την τελική χρήση τους, ή παραβιάζουν τους όρους της πιστοποίησης ή της άδειας µεταφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων και η οικοδόµηση α- µοιβαίας εµπιστοσύνης και καλής πίστης µεταξύ των κρατών - µελών. Άρθρο 20 Ισχύς Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ρητά ότι, εκτός της έναρξης ισχύος του Κεφαλαίου Β του παρόντος νόµου, η ο- ποία, όπως ορίζεται και από την Οδηγία 2009/43/ΕΚ, αρχίζει από την 30η Ιουνίου 2012, οι υπόλοιπες διατάξεις ι- σχύουν από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατόπιν των ανωτέρω, το παρόν σχέδιο νόµου υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων για την κατά τον Κανονισµό της συζήτηση και ψήφιση. OI YΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2011 Άρθρο 17 Κατάλογος προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ευάγ. Βενιζέλος ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Σ. Λαµπρινίδης Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στο Παράρτηµα του σχεδίου νόµου, στο οποίο περιλαµβάνεται αναλυτικός κατάλογος των συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας προϊόντων. Επειδή στον κατάλογο αυτόν, ο οποίος αποτελεί τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται συχνές αλλαγές, µε διαγραφές, προσθήκες και διαφοροποιήσεις, λόγω της φύσης των διαλαµβανοµένων σ αυτόν προϊόντων, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας να επικαιροποιεί µε απόφασή του το Κατάλογο αυτόν κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικαιροποιεί τον εν λόγω Κατάλογο. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Π. Μπεγλίτης Μ. Χρυσοχοΐδης ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Μ. Παπαϊωάννου Χρ. Παπουτσής Άρθρο 18 Μέτρα διασφάλισης Με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα, αλλά και η υποχρέωση της αρµόδιας για την έκδοση γενικής άδειας αρχής, αν έχει εύλογη αµφιβολία σχετικά µε την τήρηση από έναν πιστοποιηµένο παραλήπτη οποιουδήποτε ό-

7 20 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύ- λες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» (Α 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της ), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας( ΕΕ C 69 της )» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ του ν. 2168/1993 Άρθρο 1 Μετά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2334/1995 (Α 184) και όπως η παράγραφος αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3944/2011 (Α 67), προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ως υλικό µε στρατιωτικό προορισµό ορίζεται ότι είναι: α. Τα όπλα όπως περιγράφονται στις παραγράφους 1,2,3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, τα παρελκόµενα των όπλων αυτών και τα ειδικά σχεδιασµένα συστατικά µέρη τους, όταν αυτά χρησιµοποιούνται ή πρόκειται να χρησι- µοποιηθούν για στρατιωτικές εφαρµογές. β. Τα µέσα µεταφοράς, οι φορείς και οι εκτοξευτήρες συµβατικών όπλων, που έχουν σχεδιασθεί και παραχθεί για να χρησιµοποιηθούν κατά κύριο λόγο για στρατιωτικές εφαρµογές, τα παρελκόµενά τους και τα ειδικά σχεδιασµένα συστατικά µέρη αυτών. γ. Τα προϊόντα, που περιλαµβάνονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και χαρακτηρίζονται ως στρατιωτικός εξοπλισµός µε α- πόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ). δ. Τα υλικά, η τεχνογνωσία, καθώς και η τεχνική υποστήριξη, ανεξαρτήτως του τρόπου που η τεχνολογία και η τεχνική υποστήριξη παρέχονται απτώς (όπως µέσω συγγραµµάτων, εγχειριδίων χρήσης, εγγραφών σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα) ή αύλως (όπως µέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλεαντιγραφήµατος, µετάδοσης µέσω ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών µέσων), τα οποία µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Ά- µυνας χαρακτηρίζονται ως είδη µε στρατιωτικό προορισµό. Άρθρο 2 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Για κάθε είδους υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και για κάθε είδους υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των επιχειρήσεων αµυντικού υλικού, µε τελικό σκοπό την εξαγωγή του ή την διάθεσή του στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, η άδεια εισαγωγής χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.» 2. Μετά το τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 προστίθενται νέες παράγραφοι, 4α και 4β, ως ακολούθως: «4α. Υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που προορίζεται για τις ανάγκες λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων αµυντικού υλικού, που είναι εγγεγραµµένες στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αµυντικού Τοµέα και οι οποίες λειτουργούν µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 4, προκειµένου να υποστεί τις εργασίες µετασκευής, συναρµολόγησης, επεξεργασίας, ε- πισκευής, τελειοποίησης ή µεταποίησης, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 114 παράγραφος 2 εδάφιο γ του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συµβουλίου (ΕE L 302 της ), µε τελικό σκοπό την επανεξαγωγή του ή τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση αυτού στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνά- µεις, και τίθενται υπό τα τελωνειακά καθεστώτα ή τους προορισµούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 16 γ, δ, ε και η του παραπάνω Κανονισµού, καθώς και υλικό µε στρατιωτικό προορισµό που προορίζεται για εκθέσεις, επιδείξεις ή δοκιµές και τίθεται υπό το τελωνειακό καθεστώς του άρθρου 4 παράγραφος 16 ζ του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/1992, εισέρχεται στη χώρα µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία χορηγείται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εθνικής Ά- µυνας. 4β. Η εισαγωγή ή η προσωρινή εισαγωγή υλικού µε στρατιωτικό προορισµό από ιδιώτες για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις αιτίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3β, 4 και 4α, απαγορεύεται.» 3. Η περίπτωση α της παρ.11 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3944/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Όποιος εισάγει παράνοµα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, δ, ε, η, ι, ιβ, ιγ και ιδ της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 4, 4α και 4β τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.» Άρθρο 3 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993, ό- πως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3169/2003 (Α 189), αντικαθίσταται ως εξής : «1. H εξαγωγή ή η επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νό- µιµη αιτία κάθε είδους πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υ- λών και πυροµαχικών, ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, για την εισαγωγή, κατασκευή και εµπορία των οποίων προβλέπεται άδεια των αστυνοµικών αρχών, επιτρέπεται µόνο µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται µε σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. Δεν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή µέχρι δύο (2) κυνηγετικών όπλων από τους νόµιµους κατόχους αυτών, καθώς και οκτακοσίων (800) φυσιγγίων συνολικά, για την άσκηση θήρας µε υποχρέωση επανεισαγωγής των ό- πλων και των µη αναλωθέντων φυσιγγίων.»

8 21 2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 28 του άρθρου 1 του ν. 3065/2002 (Α 251), αντικαθίσταται ως ε- ξής: «2. Με εξαίρεση τις εξαγωγές επανεξαγωγές όπλων και υλικών που προορίζονται για στρατιωτικές εφαρµογές, για τις oποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3α η επανεξαγωγή λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, τόξων, βαλλιστρίδων, σκοπευτικών διοπτρών, ροπάλων µεταλλικών ή µη, καθώς και ροπάλων συνδεδε- µένων µε αλυσίδα ή σχοινί, τα οποία προσκοµίσθηκαν ε- νώπιον των Τελωνειακών Αρχών της χώρας και δεν παραλήφθηκαν από τους δικαιούχους τους για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία, επιτρέπεται ύστερα από άδεια του Υ- πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Ε- ξωτερικών, µε την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω είδη θα ε- πιστραφούν στον αρχικό αποστολέα και την χώρα αποστολής τους. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην εκδούσα, τη σχετική άδεια επανεξαγωγής, Αρχή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει η επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών και η θέση τους στον έλεγχο των αρµόδιων Τελωνειακών Αρχών της χώρας, από την οποία είχαν αρχικά αποσταλεί.» 3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 προστίθενται παράγραφοι 2α και 2β ως ακολούθως: «2α. Δεν απαιτείται άδεια εξαγωγής επανεξαγωγής: (1) µαχαιριών που χρησιµοποιούνται για οικιακή ή ε- παγγελµατική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση ως και τυφεκίων αλιείας, (2) µηχανισµών εκτόξευσης χηµικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελµατική χρήση. 2β. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής ισχύει για έξι (6) µήνες και µπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό Α- νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για έξι (6) ακόµη µήνες.» 4. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η επανεισαγωγή των ειδών της παραγράφου 1 τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παρελήφθησαν από τον αλλοδαπό οίκο για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που χορηγείται ύστερα από σύµφωνη γνώ- µη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.» 5. Μετά το άρθρο 3 του ν. 2168/1993, προστίθεται άρθρο 3α, ως ακολούθως: «Άρθρο 3α Εξαγωγή Επανεξαγωγή υλικού µε στρατιωτικό προορισµό 1. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία κάθε είδους υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, επιτρέπεται µόνο µε ά- δεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται µε σύµφωνη γνώµη των Υ- πουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας. 2. Η εξαγωγή δειγµάτων υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, που έχει προσωρινό χαρακτήρα και στην οποία προβλέπεται επανεισαγωγή, επιτρέπεται µε άδεια του Υ- πουργού Εθνικής Άµυνας. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας. 3. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει για ένα (1) έτος και µπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για δώδεκα (12) ακόµη µήνες. 4. Επιτρέπεται να χορηγείται άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής µεγαλύτερης διάρκειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1, για πιστοποιηµένους από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας κατασκευαστές αµυντικού υλικού και για εξαγωγές υλικών µε στρατιωτικό προορισµό, εκτός από τα υλικά που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως και 5 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως εάν αυτά περιλαµβάνονται και στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 α, γ και δ του ιδίου άρθρου. Η ισχύς των αδειών αυτών αρχικά είναι ετήσια και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ένα (1) ακόµη έτος. Μετά την πάροδο της διετίας επιτρέπεται η χορήγηση διαδοχικών ετήσιων παρατάσεων, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από σύµφωνη γνώ- µη των συναρµόδιων Υπουργών, έως τη λήξη της υποβληθείσας στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας σύµβασης µεταξύ του ηµεδαπού εξαγωγέα και του αλλοδαπού εισαγωγέα. 5. Οι αρµόδιες αρχές, προκειµένου να εκδώσουν τις α- νωτέρω άδειες εξαγωγής ή επανεξαγωγής για υλικά µε στρατιωτικό προορισµό, λαµβάνουν υπόψη κριτήρια που σχετίζονται µε τη διασφάλιση των εθνικών συµφερόντων της χώρας και µε δεσµεύσεις που απορρέουν είτε από την νοµοθεσία της Ε.Ε. και τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, είτε από τη συµµετοχή της χώρας µας σε Διεθνείς Οργανισµούς και Καθεστώτα που σχετίζονται µε την διακίνηση ελεγχοµένων υλικών. 6. Η επανεισαγωγή των ειδών των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παραλήφθηκαν από τον αλλοδαπό οίκο για ο- ποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται µε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Ε- θνικής Άµυνας. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή των προαναφεροµένων ειδών, τα οποία εισήλθαν στη χώρα και κρίθηκαν ακατάλληλα από τις εγχώριες αµυντικές βιοµηχανίες ή αντιπροσωπείες, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. 7. Οι εξαγωγές επανεξαγωγές υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, το οποίο εξάγεται από τις Ένοπλες Δυνά- µεις της χώρας, στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων τους και έχουν σχέση µε εκπαιδευτικές - επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκτέλεση υπηρεσιακών υποχρεώσεων του προσωπικού τους στο εξωτερικό και για επισκευή υ- λικού µέσω υπηρεσιών του ΝΑΤΟ, πραγµατοποιούνται µε άδεια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εξωτερικών. Οι άδειες αυτές κοινοποιούνται στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις για την έκδοση της εν λόγω άδειας εξαγωγής. 8. Οι άδειες που εκδίδονται µε βάση τις προηγούµενες παραγράφους µπορεί να ακυρωθούν, ανακληθούν ή ανασταλούν µε απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση Υ- πουργού, όταν αλλάξουν ουσιωδώς οι συνθήκες στη χώ-

9 22 ρα εισαγωγής ή το επιτάσσουν λόγοι εθνικού συµφέροντος. 9. Το πρώτο τρίµηνο µετά τη λήξη κάθε ηµερολογιακού έτους, οι ιδιώτες εξαγωγείς υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρµόδιες για την έκδοση των ανωτέρω α- δειών αρχές, αναλυτικούς πίνακες µε τις εξαγωγές ε- πανεξαγωγές που πραγµατοποίησαν το προηγούµενο έ- τος, µε βάση τις άδειες που τους είχαν χορηγηθεί. Για την παράλειψη της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, διοικητικό πρόστιµο έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 10. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 7 του παρόντος άρθρου, διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 9 του άρθρου 3.» Άρθρο 4 Μετά το άρθρο 4 του ν. 2168/1993, προστίθεται άρθρο 4α, ως ακολούθως: «Άρθρο 4α Διαµεσολάβηση - Μεσιτεία 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται: α. Έλληνες πολίτες ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο και ασκούν τη δραστηριότητα της διαµεσολάβησης, σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. β. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε χώρας, τα οποία ασκούν τη δραστηριότητα της διαµεσολάβησης µέσα στην Ελληνική Επικράτεια. 2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νό- µου, διαµεσολάβηση µεσιτεία είναι οι δραστηριότητες των φυσικών ή νοµικών προσώπων της παραγράφου 1, µε τις οποίες: α. Διαπραγµατεύονται ή διακανονίζουν συναλλαγές, οι οποίες ενδέχεται να περιλαµβάνουν τη µεταφορά από µία τρίτη χώρα, σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα αντικειµένων που αναφέρονται στο άρθρο 1. β. Αγοράζουν, πωλούν ή διακανονίζουν τα της µεταφοράς τέτοιων αντικειµένων που βρίσκονται στην νοµή τους, από µία τρίτη χώρα, σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Οι αναφερόµενες στην παρούσα παράγραφο δραστηριότητες θεωρούνται διαµεσολάβηση µεσιτεία, ανεξαρτήτως εάν τα προαναφερόµενα αντικείµενα διέρχονται ή όχι διαµέσου του εδάφους της Ε.Ε.. Επίσης, διαµεσολάβηση µεσιτεία θεωρούνται και οι δραστηριότητες διαπραγµάτευσης, µεταφοράς, αγοράς, πώλησης ή διακανονισµού, όταν τα παραπάνω αντικείµενα µεταφέρονται από µία χώρα της Ε.Ε. προς άλλη χώρα της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα, καθώς και από τρίτη χώρα προς χώρα της Ε.Ε.. 3. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο απαιτείται άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία χορηγείται ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας ή Προστασίας του Πολίτη, κατά περίπτωση, σε όσους είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών της επόµενης παραγράφου. 4. Δηµιουργείται Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών, στο οποίο εγγράφονται όσοι προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητες διαµεσολάβησης µεσιτείας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2. Το Μητρώο αυτό τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εγγραφή στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών διενεργείται για τρία έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας για την τήρησή του Υπηρεσίας. 5. Αποκλείονται από την εγγραφή στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών: α. Οι πτωχεύσαντες και µη αποκατασταθέντες. β. Οι αµετακλήτως καταδικασθέντες για πράξεις που προβλέπονται και τιµωρούνται σε βαθµό κακουργήµατος, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ της παρούσης. γ. Οι αµετακλήτως καταδικασθέντες για εµπορία ναρκωτικών, λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απάτη, κλοπή, απιστία και για παράβαση του νόµου περί επιταγών. δ. Οι καταδικασθέντες για παραβάσεις των άρθρων 187 Π.Κ. και 15 του παρόντος. ε. Οι καταδικασθέντες σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου και των κατά εξουσιοδότηση του νόµου αυτού διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων. Προκειµένου για ανώνυµες εταιρείες, τα παραπάνω κωλύµατα δεν πρέπει να υπάρχουν στο πρόσωπο του προέδρου και των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των διευθυνόντων ή εντεταλµένων συµβούλων, των εκπροσώπων ή των διαχειριστών τους. Για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, τις οµόρρυθµες και τις ετερόρρυθ- µες εταιρείες, τα πιο πάνω κωλύµατα δεν πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των διαχειριστών ή των οµορρύθµων εταίρων τους. 6. Η ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών πραγµατοποιείται ανά τριετία, ύστερα από διαπίστωση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της αρχικής εγγραφής. 7. Εκπίπτουν αυτοδικαίως και διαγράφονται από το Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών όσοι εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 5, καθώς και αυτοί που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της αρχικής εγγραφής. 8. Για τη χορήγηση αδειών διαµεσολάβησης µεσιτείας, εκτός από την εγγραφή στο οικείο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών, ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισµοί που προβλέπονται στο άρθρο 18 για τη χορήγηση και ανάκληση των αδειών αυτού. 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Ε- θνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ό- ροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των αδειών Διαµεσολάβησης Μεσιτείας, οι φορείς που έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Διαµεσολαβητών Μεσιτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 10. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιµωρούνται ως εξής: α. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρ-

10 23 θρου ή διαπραγµατεύεται ή διακανονίζει ή µεσολαβεί τα της µεταφοράς ειδών του παρόντος νόµου σε χώρες ε- ναντίον των οποίων έχει επιβληθεί απαγόρευση προµήθειας πώλησης όπλων ή άλλων ειδών του παρόντος νόµου, τιµωρείται σύµφωνα µε τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο β της παραγράφου 9 του άρθρου 3. β. Όποιος διαπραγµατεύεται, διακανονίζει ή µεσολαβεί για τον παράνοµο εφοδιασµό εγκληµατικών οµάδων ή οργανώσεων ή σωµατείων ή ενώσεων προσώπων µε είδη του παρόντος νόµου, τιµωρείται σύµφωνα µε τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο α της παραγράφου 9 του άρθρου 3. Άρθρο 5 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η λειτουργία και ο έλεγχος των ελληνικών επιχειρήσεων αµυντικού υλικού που παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυροµαχικά ή άλλα είδη υλικού µε στρατιωτικό προορισµό, που προορίζονται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάµεων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών ή για εξαγωγικούς σκοπούς, καθώς και η διακίνηση των ειδών αυτών, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της , όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας (ΕΕ C 69 της ).» Άρθρο 6 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής (Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου (άρθρων 6 έως 18) εφαρµόζονται στη µεταφορά εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προϊόντων που συνδέονται µε τον τοµέα της άµυνας, τα οποία περιλαµβάνονται στον σχετικό κατάλογο του άρθρου 17 του παρόντος. Άρθρο 7 Ορισµοί (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως: α) «προϊόν συνδεόµενο µε τον τοµέα της άµυνας»: κάθε προϊόν που αναγράφεται στον κατάλογο του άρθρου 17 του παρόντος, β) «µεταφορά»: κάθε µεταβίβαση ή µετακίνηση προϊόντος συνδεόµενου µε τον τοµέα της άµυνας από έναν προµηθευτή σε παραλήπτη άλλου κράτους - µέλους. γ) «προµηθευτής»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κατά νόµο υπεύθυνο για µία µεταφορά, δ) «παραλήπτης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κατά νόµο υπεύθυνο για την παραλαβή µιας µεταφοράς, ε) «άδεια µεταφοράς»: η έγκριση που χορηγείται από την αρµόδια εθνική αρχή σε προµηθευτές, µε σκοπό να µεταφέρουν προϊόντα συνδεόµενα µε τον τοµέα της ά- µυνας σε παραλήπτη άλλου κράτους - µέλους, στ) «άδεια εξαγωγής»: η χορήγηση έγκρισης για την προµήθεια προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της ά- µυνας σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ζ) «διαµετακόµιση»: η µεταφορά προϊόντος συνδεόµενου µε τον τοµέα της άµυνας µέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών - µελών διαφορετικών από το κράτος µέλος καταγωγής και από το κράτος - µέλος παραλήπτη. Άρθρο 8 Γενικές διατάξεις (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ) 1. Η µεταφορά προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργείται κατόπιν σχετικής άδειας, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του παρόντος. Η ά- δεια µπορεί να είναι γενική, συνολική ή ατοµική και χορηγείται στους προµηθευτές που είναι εγκατεστηµένοι στην ελληνική επικράτεια και πληρούν τους εκ του νό- µου προβλεπόµενους όρους και προϋποθέσεις. Η χορήγησή της απαλλάσσει τον προµηθευτή από περαιτέρω χορήγηση άδειας από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαµετακόµιση µέσω αυτών ή για την είσοδο στο έδαφός τους, όπου είναι εγκατεστηµένος ο παραλήπτης των σχετικών προϊόντων, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων που ισχύουν σε κάθε κράτος - µέλος για την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης. 2. Η επίδειξη στις αρµόδιες ελληνικές αρχές άδειας µεταφοράς, η οποία έχει εκδοθεί, χορηγηθεί από άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προµηθευτή εγκατεστηµένο στην επικράτειά του, απαλλάσσει τον τελευταίο από την υποχρέωση λήψης άδειας από τις ελληνικές αρχές για τη διαµετακόµιση ή την είσοδο στην ελληνική επικράτεια, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης, µεταξύ των οποίων και η ασφάλεια της µεταφοράς. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Ε- θνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ό- ροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των εν λόγω αδειών, ως και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Για τον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων λαµβάνονται ιδίως υπόψη: α. Οι κίνδυνοι που ενέχει η µεταφορά για τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, µε βάση τους οποίους µπορεί να απαιτείται έγγραφη διαβεβαίωση τελικής χρήσης. β. Η φύση και η σηµασία των κατασκευαστικών µερών σε σχέση µε τα προϊόντα στα οποία θα ενσωµατωθούν και η τελική χρήση των ολοκληρωµένων προϊόντων, για τα οποία προορίζονται. 4. Οι αρµόδιες για τη χορήγηση των αδειών µεταφοράς αρχές µπορεί να ανακαλούν, να αναστέλλουν ή να περιορίζουν τη χρήση αδειών αυτών για λόγους προστασίας των ζωτικών συµφερόντων της χώρας, της δηµό-

Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςκδ, 7 Νοεµβρίου2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςκδ, 7 Νοεµβρίου2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Διεκπ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςκδ, 7 Νοεµβρίου2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92 ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Αριθ. 3009/2/84-δ (ΦΕΚ Β 1208/6.8.2004) Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χαρακτηρισµού όπλων και λοιπών αντικειµένων του Ν. 2168/1993, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειµηλίων. Χορήγηση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα