ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 342/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 342/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.: FAX: Κτίριο: Κ.Καραθεοδωρή Αριθμ. Πρωτ. ISO 9001:2008 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 342/2015 Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Π 715/79 αρ. 26 έως 37 και του Ν. 3518/2006 (αρ. 63 παρ. 2), όπως ισχύει σήμερα και την αριθμ. 2908/ (αριθμ. εγγράφου 21014/ ) απόφαση της Συγκλήτου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός ή δύο ακινήτων, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. α. Στην περίπτωση του ενός ακινήτου αυτό θα είναι διαστάσεων από περίπου έως τ.μ. (±20%). β. Στην περίπτωση των δύο ξεχωριστών ακινήτων αυτά θα είναι διαστάσεων από περίπου 800 έως τ.μ έκαστο (±20%). Η Μίσθωση των ακινήτων αφορά σε διάρκεια έξι (6) ετών και με δυνατότητα παράτασης ακόμα έξη (6) έτη. Το ακίνητο ή τα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται εντός των τοπικών ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα μεταξύ των οδών Κλεάνθους/28 ης Οκτωβρίου (ανατολικά) και ωδεκανήσου (δυτικά) της Θεσσαλονίκης. Τα ανωτέρω όρια δεν περιορίζουν απολύτως την τοποθεσία και ως εκ τούτου, αν κάποιο ακίνητο βρίσκεται εκτός των συγκεκριμένων οδών, αλλά σε σχετικά μικρή απόσταση από αυτό, θα είναι αποδεκτό. Το ακίνητο ή τα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται κατά το δυνατόν σε σημεία που να εξυπηρετούνται από δημόσιο συγκοινωνιακό μέσω και όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από αυτό. Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και τεχνική προσέγγιση του θέματος, ειδικότερα για τα οικοδομικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά θέματα.

2 Κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς υποβάλλονται υποχρεωτικά Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ανείων, ποσού ίσου προς το 1/20 του προτεινόμενου ετήσιου μισθώματος. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται πέντε (5) ημέρες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός από εκείνη του αναδόχου, που θα επιστραφεί μετά την εγκατάσταση του ΑΠΘ στο ακίνητο. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, και ότι η προσφορά του ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Οικοδομική άδεια, σχέδια, σύσταση κάθετης η οριζόντιας ιδιοκτησίας, κανονισμός της οικοδομής. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, επικυρωμένο από το τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών του ήμου Θεσσαλονίκης ή άλλου τμήματος πολεοδομικών εφαρμογών, εκτός ήμου Θεσσαλονίκης. Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος. Αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης. Αντίγραφα των αρχιτεκτονικών κατόψεων, όψεων και τομών του ακινήτου. Αντίγραφα σχεδίων ξυλότυπων και τεύχους στατικής μελέτης. Αντίγραφο εγκεκριμένου σχεδίου παθητικής πυροπροστασίας Αντίγραφο εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (τεχνική έκθεση και σχέδια). Στην περίπτωση που θα προκύψει ανάγκη διαμερισμάτωσης των χώρων, θα πρέπει πρώτα να γίνουν οι εργασίες αυτές και στη συνέχεια να υποβληθεί αίτηση και μελέτη στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση ανάλογου πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Η έγκαιρη έκδοση του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των ακινήτων. Αντίγραφο σύστασης κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας, εάν υπάρχει. Βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου, ως προς τα στατικά και ως προς τα δυναμικά φορτία. Επίσης, είναι απαραίτητο το δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, για κάθε κτίριο που αλλάζει χρήση, καθώς και για κάθε αυθαίρετη κατασκευή. Βεβαίωση υπαγωγής, εφόσον υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και εφόσον γίνεται αλλαγή χρήσης στο κτίριο, στο αρ. 24 του Ν. 4178/2013, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον ιδιοκτήτη ότι το κτίριο έχει αυθαίρετες κατασκευές και δύναται να ενταχθεί στης διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4178/2013. Επίπροσθέτως πρέπει να δηλώνεται ότι μέχρι την παράδοση του μισθίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις για την εφαρμογή της ένταξης στο άρθρο 24 του Ν. 4178/2013.

3 Εκθέσεις Βεβαιώσεις 1. Έκθεση με ακριβή περιγραφή της θέσης του κάθε ακινήτου και της απόστασης του καθενός από τη στάση του δημόσιου μέσου μεταφοράς, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων. 2. Έκθεση με σαφή αναφορά της καθαρής και μικτής επιφάνειας όλων των χώρων. Η επιφάνεια θα αναφέρεται αναλυτικά σε μικτή και καθαρή επιφάνεια για κάθε όροφο ξεχωριστά, εν γένει χώροι που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια δεν συμπεριλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης, θα αναφέρονται ξεχωριστά. 3. Έκθεση από διπλωματούχο μηχανικό για οικοδομικά θέματα, της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου, θα περιγράφεται συνοπτικά η κατάσταση των ακινήτων κατά τρόπο που να προκύπτουν ασφαλή και αληθή συμπεράσματα για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και το είδος των κατασκευών. Στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται η καταλληλότητα της περιοχής να φιλοξενεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι οποίες κατά τον κτιριοδομικό κανονισμό (ΦΕΚ 59/ ), ταξινομούνται στην κατηγορία εκπαίδευση και οι γραφειακοί χώροι ταξινομούνται στην κατηγορία Θ. Στο άρθρο 3 παρ.2 αναφέρεται ότι τα κτίρια μπορούν να χαρακτηριστούν με βάση τη χρήση που κυριαρχεί, άρα την κατηγορία εκπαίδευση. Ειδικότερα θα περιγράφονται τα ακόλουθα: Υλικά κατασκευής της εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας ( οπτοπλινθοδομές, τοίχοι από γυψοσανίδες, κινητά πετάσματα, δόμηση με YTONG), ο τρόπος διαρρύθμισης των χώρων, δηλαδή εάν είναι με κινητά ή με σταθερά χωρίσματα (τοιχοποιίες) ώστε να διαπιστωθεί η ευελιξία του κτιρίου σε πιθανές τροποποιήσεις της διαρρύθμισης (εάν απαιτηθούν). Τα εξωτερικά κουφώματα και οι υαλοπίνακες (απλοί ή θερμομονωτικοί, έγχρωμοι ή ανακλαστικοί ). Τα δάπεδα των αιθουσών, εργαστηρίων, γραφείων και των κοινόχρηστων χώρων (π.χ. μωσαϊκά, πλακίδια, μάρμαρα κλπ). Η ύπαρξη ή μη ψευδοροφών. Η ύπαρξη ή μη ραμπών βάτου κεκλιμένου επιπέδου με χειρολισθήρες, για την προσπέλαση ατόμων η αμαξίδιων (ΑμεΑ). 4. Έκθεση από διπλωματούχο μηχανικό για ηλεκτρομηχανολογικά θέματα, της πραγματικής κατάστασης του κάθε ακινήτου. Θα περιγράφεται συνοπτικά η κατάσταση του κάθε ακινήτου από ηλεκτρομηχανολογικής άποψης κατά τρόπο που να προκύπτουν ασφαλή και αληθή συμπεράσματα για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και το είδος των κατασκευών. Ειδικότερα θα περιγράφονται τα ακόλουθα:

4 Η ύπαρξη ή μη ανεξάρτητης κεντρικής θέρμανσης και η λειτουργία αυτής με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Η ύπαρξη κλιματισμού και ο τρόπος που εξασφαλίζεται π.χ. με split unit ή με κεντρική εγκατάσταση, με fan coils οροφής η δαπέδου. Εάν υπάρχει ανανέωση του αέρα (αερισμός) και με ποιό τρόπο (π.χ. με κανάλια και προκλιματισμένο αέρα ή απευθείας από το εξωτερικό περιβάλλον). Συνοπτική περιγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων και ασθενών ρευμάτων. Συνοπτική περιγραφή της υδραυλικής εγκατάστασης, θέσεις και αριθμός WC, ύπαρξη τουαλετών ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) (αν υπάρχουν), υδροληψίες και αποχετεύσεις. Γενικά οτιδήποτε πρόσθετο θα μπορούσε να συμβάλει στην αξιολόγηση της κατάστασης ποιότητας των ηλεκτρομηχανολογικών του κάθε ακινήτου, επίσης η ύπαρξη ή μη ανελκυστήρων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του εκάστοτε υπό μίσθωση ακινήτου και οι διαστάσεις θαλάμου για την χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). 5. ήλωση από τον ιδιοκτήτη ότι το εκάστοτε κτίριο διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) θέσεις στάθμευσης στεγασμένες ή μη, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται εντός του εκάστοτε κτιρίου ή στον αύληο χώρο ή ακόμα ως ενοικιασμένες θέσεις στάθμευσης σε μικρή απόσταση από το εκάστοτε ακίνητο, και να διατίθεται ως παρακολούθημα σε αυτό. Η δαπάνη ενοικίασης των θέσεων αυτών θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του εκάστοτε ακινήτου. 6. Έκθεση από διπλωματούχο μηχανικό στην οποία θα αναφέρονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες του κάθε ακίνητου, δεν θα πρέπει να υπάρχουν εκπομπές επιβλαβείς για την υγεία και την ασφάλεια φοιτητών και εργαζομένων (πχ. δίκτυο ΕΗ υψηλής τάσης), καθώς επίσης και εκπομπές καπνού, θερμότητας, θορύβου, δονήσεων, αναθυμιάσεων ή οσμών και λοιπών ρύπων που υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια που επιτρέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Το προσφερόμενο κτίριο ή κτίρια θα πρέπει: Να είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται (κτίριο εκπαίδευσης, κατηγορία και γραφείων, κατηγορία Θ ), άρθρο 5 του Ν. 4067/2012 (νέος οικοδομικός κανονισμός), Ο εκμισθωτής υποχρεούται μέχρι την παράδοση του μισθίου να αναθεωρήσει την οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τη χρήση για την οποία το εκμισθώνει, εφόσον η τελευταία είναι διαφορετική ή να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ότι το κτήριο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν. 4178/2013, που αφορά την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ενός χώρου η κτιρίου.

5 Να έχει πρόσβαση σε ημοτικό η Κοινοτικό δρόμο και να εξυπηρετείται με αστική συγκοινωνία, η δε απόσταση από τη στάση του δημόσιου μέσου μεταφοράς να είναι μέχρι 300 μέτρα. Να διαθέτει σχέδιο χρήσεων γης θεωρημένο από την ιεύθυνση όμησης και πολεοδομικών εφαρμογών του ήμου Θεσσαλονίκης η από άλλη ιεύθυνση όμησης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, για την καταλληλότητα της περιοχής στην εγκατάσταση κτιρίων κατηγορίας εκπαίδευσης. Να διαθέτει κεντρική είσοδο αποκλειστικής χρήσης καθώς και δεύτερη έξοδο διαφυγής. Να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (στατικά και κτιριολογικά), να διαθέτει οικοδομική άδεια ή η τελευταία αναθεώρηση αυτής να έχει εκδοθεί μετά την 1/1/1990, καθώς και πλήρη φάκελο (αρχιτεκτονικά σχέδια όψεων, κατόψεων, τομών, διάγραμμα καλύψεως, σχέδια ξυλοτύπων και στατική μελέτη) θεωρημένο από την ιεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών. Να έχει μελετηθεί για ωφέλιμα φορτία κατ ελάχιστο 350 kg/m2 για της αίθουσες διδασκαλίας και τους γραφειακούς χώρους, και 500 kg/m2 για τους χώρους με μεταβλητά φορτία όπως αμφιθέατρα ορισμένων θέσεων, διαδρόμους, κλίμακες, πλατύσκαλα, βιβλιοθήκη, αρχείο και να υπάρχει βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου, ως προς τα στατικά και ως προς τα δυναμικά φορτία. Επίσης είναι απαραίτητο το δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, για κάθε κτίριο που αλλάζει χρήση καθώς και για κάθε αυθαίρετη κατασκευή που εντάσσεται στην διαδικασία υπαγωγής στο άρθρο 11 του νόμου 4178/2013. Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Η αποδεκτή ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου είναι από Α έως και. Να πληροί όλες τις συνθήκες ασφάλειας και πυροπροστασίας (έξοδοι κινδύνου, οδεύσεις διαφυγής και ύπαρξη πυροδιαμερισμάτων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, Π.. 71/88 άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 647 Τ.Α, κανονισμός πυροπροστασίας. Να διαθέτει Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εργασίες διαμερισμάτωσης των χώρων για τη νέα χρήση από το Α.Π.Θ. θα προηγηθούν της έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Η έγκαιρη έκδοση του, εφόσον δεν υπάρχει κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του ακινήτου.

6 Τα δομικά υλικά κατασκευής του κτιρίου να μην περιέχουν επιβλαβή για τη δημόσια υγεία στοιχεία όπως αμίαντο, συνθετικές ίνες φορμαλδεΰδης, βαρέα μέταλλα μολύβδου για τις επιτοίχιες / επιδαπέδιες επιστρώσεις, καθώς και χλωροφθοράνθρακες PCB, CFC για τους μετασχηματιστές στον ηλεκτρολογικό υποσταθμό. Αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 1599/1986, από διπλωματούχο μηχανικό, μετά από αυτοψία που θα διενεργήσει στο κτίριο. Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα που υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από διερχόμενους, πρέπει να υπάρχουν ρολά ασφαλείας ή κιγκλιδώματα σταθερά. Να υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά τα (άρθρα 18, 28 Γ.Ο.Κ (Ν. 2831/2000), Αποφ. ΥΠΕΧΩ Ε ΟΙΚ/52487 ΦΕΚ 18/ τευχ. Β ) ή να μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές μέχρι την παραλαβή του κάθε ακινήτου. Οι υποδομές αυτές για κάθε ακίνητο είναι: 1. Να διαθέτει ανελκυστήρα καθαρών διαστάσεων θαλάμου 1,10Χ1,40 μ. η αναβατόρια κλιμάκων για τη μεταφορά των αμαξιδίων ΑμεΑ. 2. Να διαθέτει ράμπες πρόσβασης αμαξιδίων ΑμεΑ, εφόσον το ισόγειο του κτιρίου είναι υπερυψωμένο, οι οποίες πρέπει να έχουν ανάλογη κλίση και να διαθέτουν χειρολισθήρες. 3. Να διαθέτει σε κάθε όροφο τον απαιτούμενο αριθμό wc ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ- και κατ ελάχιστον συνολικά σε όλο το κτίριο δέκα (10), πέντε ανδρών, πέντε γυναικών και ένα για ΑμεΑ. Να είναι πλήρως χρωματισμένο εσωτερικά και εξωτερικά κατά το χρόνο παράδοσης του. Να διαθέτει Σύστημα Φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Να διαθέτει αποτελεσματική και πλήρη εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με λέβητα και καυστήρα μόνο για τη χρήση των προς ενοικίαση χώρων. Η λειτουργία του θα γίνεται με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το κτίριο. Εάν στο προς μίσθωση κτίριο είναι ήδη εγκατεστημένο κεντρικό σύστημα κλιματισμού το οποίο λειτουργεί ικανοποιητικά, όπως π.χ. σύστημα αποτελούμενο από εξωτερικούς αερόψυκτους ψύκτες, εσωτερικές μονάδες κασέτες αέρος νερού

7 ψευδοροφής, λέβητα κεντρικής θέρμανσης και δίκτυα σωληνώσεων, τότε ο ιδιοκτήτης οφείλει με τη συνδρομή διπλωματούχου μηχανικού ανάλογης ειδικότητας: 1) Να ελέγξει την εγκατάσταση (λειτουργικότητα και απόδοση μηχανημάτων, στεγανότητα δικτύων), να εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και επισκευών και αν αυτά δεν αρκούν, θα προσθέσει και νέα μηχανήματα κλιματισμού όπου αυτά θα απαιτηθούν. Ομοίως ισχύει και για τις τοπικές μονάδες SPLIT UNITS. 2) Να ελέγξει υφιστάμενα δίκτυα αερισμού εξαερισμού ή να κατασκευάσει νέα εάν αυτό απαιτείται. Έγκαιρα πριν την παράδοση του ακινήτου και να υποβληθεί τεχνική έκθεση για την επαρκή και καλή λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων από διπλωματούχο μηχανικό ανάλογης ειδικότητας, προς έγκριση από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Α.Π.Θ.. Να διαθέτει επαρκή αριθμό φωτιστικών σωμάτων φθορισμού (χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης) ώστε να εξασφαλίζονται οι εξής στάθμες φωτισμού : στις αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια 20 LUX/τμ., γραφεία 18 LUX/τμ., στους χώρους αναμονής και διαδρόμων και κλιμακοστασίων 12 LUX/τμ., στους χώρους wc 9 LUX/τμ. Να επεκτείνει το δίκτυο φωτιστικών σωμάτων φθορισμού στους νέους χώρους που θα δημιουργηθούν. Να διαθέτει ηλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρητή, ικανό να παρέχει την απαιτούμενη ισχύ για τη λειτουργία των Τμημάτων του Α.Π.Θ. Η ηλεκτροδότηση του κτιρίου (βάσει του μεγέθους του και της απαίτησης ηλεκτρικής ισχύος ) θα γίνει είτε από δίκτυο χαμηλής τάσης της ΕΗ μικρότερη της Νο 7, είτε από το δίκτυο μέσης τάσης της ΕΗ (το τελευταίο απαιτεί εγκατάσταση Υποσταθμού Μέσης Τάσης στο υπόγειο του κτιρίου), διότι η παροχή χαμηλής τάσης της ΕΗ Νο 7, δεν παρέχεται από τη ΕΗ, τουλάχιστον σε κατοικημένες περιοχές. Βασική απαίτηση της ΕΗ είναι οι ενοικιαζόμενοι, από τον εκάστοτε μισθωτή, χώροι να ηλεκτροδοτούνται από έναν ενιαίο μετρητή ρεύματος. Στην περίπτωση που το ακίνητο διαθέτει περισσότερους του ενός θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με δική του ευθύνη και δαπάνη, ενοποίησης επαύξησης των μετρητών και τελικά να παραδώσει το κτίριο συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΕΗ ώστε να παρέχεται στο κτίριο επαρκής ηλεκτρική ισχύς. Να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης με αυτόνομο μετρητή. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει κατά την παράδοση αλλά και κατά έτος πιστοποιητικό καταλληλότητας του ανελκυστήρα και του λέβητα, επιβαρυνόμενος την σχετική δαπάνη, σύμφωνα με την Φ.Α./9.2/ΟΙΚ /08,(2604/Β/ ) Υπουργική Απόφαση. Προϋπόθεση για την παραλαβή του κτιρίου προς χρήση αποτελεί η υποβολή εγκαίρως στην αρμόδια Υπηρεσία της ΓΓ Ε ( /νση 18) της Βεβαίωσης Καταχώρησης του ανελκυστήρα από την αρμόδια

8 Υπηρεσία της Νομαρχίας και του πλήρους Τεχνικού φακέλου με τις άδειες λειτουργίας των ανελκυστήρων και τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις. Να διαθέτει τηλεπικοινωνιακή υποδομή συμβατή με την τηλεπικοινωνιακή δικτύωση που απαιτείται για τη λειτουργία των Τμημάτων του ΑΠΘ. Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου υποχρεούται μέχρι την παράδοση του μισθίου να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Να μη βρίσκεται σε χώρο και περιοχή που αποτελεί εστίες πυρκαγιάς, επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και λοιπών μολύνσεων, (πχ. να μη βρίσκεται κάτω ή πλησίον πυλώνων ρεύματος υψηλής τάσεως, πλησίον σκουπιδότοπου απόθεσης εύφλεκτων ή χημικών υλικών). Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή των ακινήτων, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υποχρεούται να κατασκευάσει τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Α.Π.Θ. Η διαμερισμάτωση των χώρων θα προσδιοριστεί με σχετική μελέτη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΠΘ, που θα παραδοθεί στον εκμισθωτή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εν λόγω δαπάνες θα βαρύνουν τον εκμισθωτή. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για έξι (6) έτη και με δυνατότητα παράτασης μέχρι έξι (6) ετών, αρχίζοντας από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που για την εγκατάσταση στα κτίρια απαιτηθούν τροποποιήσεις, η ισχύς της σύμβασης, όπως και η καταβολή του μισθώματος θα αρχίζουν από την ημερομηνία εγκατάστασης. Στην προσφερόμενη τιμή του μισθώματος, μετά από την οικονομική διαπραγμάτευση, η οποία θα γίνει μεταξύ του ιδιοκτήτη εκμισθωτή και του Α.Π.Θ. μισθωτή, θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι φόροι (όπως ενδεικτικά δημοτικά τέλη κτλ.). Η πληρωμή του μισθώματος θα γίνεται στο τέλος κάθε διμηνίας, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων. Ο μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τις λειτουργικές δαπάνες του μισθίου ( ΕΗ, ΕΥΑΘ κτλ) Οι δαπάνες για φθορές και βλάβες, που θα οφείλονται σε εξαιρετικά φυσικά γεγονότα ή ανώτερη βία, καθώς και οι δαπάνες ιδιοκτητών, θα βαρύνουν

9 αποκλειστικά τον εκμισθωτή, ενώ εκείνες που θα οφείλονται σε κακή χρήση του μισθίου καθώς και σε αμέλεια προσώπων, που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε ιδιότητα με τον μισθωτή (επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές κτλ.) θα βαρύνουν τον μισθωτή. Οι δαπάνες για οποιαδήποτε προσθήκη ή μεταρρύθμιση στο μίσθιο, μετά την εγκατάσταση θα βαρύνουν το μισθωτή. Μετά την αποχώρηση του μισθωτή, ο εκμισθωτής δικαιούται να απαιτήσει από το μισθωτή είτε να αφαιρέσει και να απομακρύνει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε προσθήκη έκανε στο μίσθιο και να αποκαταστήσει το μίσθιο στη σημερινή του κατάσταση, είτε να αφήσει το μίσθιο στην κατάσταση που θα βρίσκεται κατά τη λήξη της μίσθωσης, με όλες τις προσθήκες και διαμορφώσεις, κατόπιν ευλόγου αποζημιώσεως του μισθωτή, η οποία θα συμφωνηθεί με τον εκμισθωτή. Οι χώροι των μισθίων θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας γραφεία και βοηθητικοί χώροι για τις στεγαστικές ανάγκες Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., τα οποία δεν θα έχουν δικαίωμα υπεκμίσθωσης, ολικής ή μερικής παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα) της χρήσης του μισθίου σε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του μισθωτή (δηλαδή, πριν τη συμπλήρωση του συμβατικού χρόνου μισθώσεως), με σκοπό την μετ εγκατάστασή του σε ιδιόκτητο ή δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο, ο εκμισθωτής δεν θα δικαιούται αποζημιώσεως για το υπόλοιπο διάστημα. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών, μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Τύπο. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ημέρα Παρασκευή και ώρα: 10:00 π.μ. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν, μέχρι τις ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και ιεκπεραίωσης, για την αρμόδια Επιτροπή ιενέργειας, υπογεγραμμένη προσφορά, η οποία θα περιέχει τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου χώρου, ακριβή διεύθυνση και τοποθεσία, καθώς και τιμή (ανά μήνα). Η σχετική προσφορά θα πρέπει να εσωκλείεται σε σφραγισμένο φάκελο με τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος και τον τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

10 Μετά την υποβολή, καταχώρηση και έλεγχο των προσφορών, η Επιτροπή ιαγωνισμού ορίζει την ημέρα και ώρα που θα γίνει η επιτόπια επίσκεψη για εξέταση του χώρου. Η Επιτροπή θα συντάξει έκθεση καταλληλότητας ή μη για τον προτεινόμενο χώρο ή τους προτεινόμενους χώρους, αντίγραφο της οποίας θα κοινοποιηθεί επί αποδείξει σε όλους τους συμμετέχοντες και θα αναρτηθεί έξω από το Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών. Κατά της παραπάνω έκθεσης χωρεί ένσταση μέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, οι συμμετέχοντες, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, θα κληθούν να προσέλθουν σε ορισμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο, που θα ορίσει η Επιτροπή, για τη μεταξύ τους συνέχιση του διαγωνισμού με προφορική μειοδοσία και την οικονομική διαπραγμάτευση. Κατά της νομιμότητας της ιακήρυξης, της διεξαγωγής, της συμμετοχής μειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισμού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, ενώπιον της Επιτροπής, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται, μόνο από τους συμμετέχοντες στον προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό, εγγράφως, κατά τη διάρκεια τούτου ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της διενέργειας αυτού. Μετά το πέρας της προφορικής διαδικασίας, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό διενέργειας, που περιέχει αιτιολογημένη πρόταση και συνοδεύεται από την έκθεση καταλληλότητας, με βάση τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ή να τον επαναλάβει, εκτός εάν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης, για εύλογο χρονικό διάστημα. Για την επιλογή του καταλληλότερου χώρου, η Επιτροπή διαγωνισμού και η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύονται από το μικρότερο μίσθωμα και μπορούν, με αιτιολογημένη απόφαση, να αναδείξουν οποιοδήποτε συμμετέχοντα. Στην περίπτωση των δύο κτιρίων, προσφορές που κατατίθενται για το ένα εκ των δύο κτιρίων γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση των δύο κτιρίων υπάρχει η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε δύο διαφορετικούς υποψηφίους αναδόχους. Ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε ακινήτου, υπέρ του οποίου έγινε η κατακύρωση, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έγγραφη επί αποδείξει γνωστοποίηση σ αυτόν, υποχρεούται να προσέλθει και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ΑΠΘ.

11 Περίληψη της διακήρυξης αυτής δημοσιεύεται δύο φορές σε δύο διαδοχικές ημερομηνίες, σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Θεσσαλονίκης. Τα έξοδα δημοσίευσης και τυχόν επαναλήψεων του διαγωνισμού βαρύνουν τον εκμισθωτή. Το πλήρες κείμενο της ιακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθεύονται έντυπα της διακήρυξης και να παίρνουν πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. (κτίριο ιοίκησης «Καραθεοδωρή», 3 ος όροφος, τηλ ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Θεσσαλονίκη Ο Πρύτανης ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής δηµοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Νοµού Λέσβου στη Μυτιλήνη διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Ταχ. Δ/νση:Εθνομαρτύρων 98 Ταχ. Κώδ.: 68200 Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 18 / 05 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3625.01/ 01 /15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα