ιακήρυξη 5 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίησηπώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων ως scrap ποσότητος 1200 περίπου τόνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη 5 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίησηπώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων ως scrap ποσότητος 1200 περίπου τόνων"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιακήρυξη 5 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίησηπώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων ως scrap ποσότητος 1200 περίπου τόνων 1.- O Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ο.Λ.Θ Α.Ε) διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισµό για την εκποίηση-πώληση και αποµάκρυνση 1200 περίπου τόνων παλαιών µηχανηµάτων (scrap) και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες προσφορές. 2. Όροι διενέργειας του ιαγωνισµού ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο το αργότερο µέχρι την ώρα 13:00 µ.µ. της 13/12/2010, ηµέρα ευτέρα στο Τµήµα Γραµµατείας του ΟΛΘ (Κεντρικά Γραφεία). Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προθεσµία υποβολής (ή ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού) δεν θα γίνονται αποδεκτές Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα Κεντρικά γραφεία του ΟΛΘ ΑΕ ενώπιον Επιτροπής στις 14/12/2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ. Κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού θα παρευρίσκονται µόνο οι προσφέροντες η νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. Ο εκπρόσωπος του συµµετέχοντος στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή την σχετική εξουσιοδότηση η οποία θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής 2.4. Το υλικό προς εκποίηση αποτελείται από υλικά που επισυνάπτονται στην παρούσα ιακήρυξη. Σηµειώνεται ότι το βάρος του προς εκποίηση υλικού προσδιορίσθηκε κατ εκτίµηση καθώς δεν ήταν δυνατόν να γίνει ζύγιση αυτού και έτσι είναι πιθανόν να υπάρχει σηµαντική απόκλιση από την αναγραφόµενη ποσότητα των 1200 τόνων Η κοπή του υλικού σε µικρότερα τµήµατα, όπου απαιτείται, προκειµένου να καταστεί δυνατή η µεταφορά του, εµπεριέχεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η φόρτωση σε µεταφορικά µέσα και η µεταφορά του υλικού εκτός του ΟΛΘ στον χώρο που επιθυµεί ο ανάδοχος εµπεριέχεται επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Για την φόρτωση των υλικών στα µεταφορικά µέσα ο ανάδοχος, αν το επιθυµεί, µπορεί να χρησιµοποιήσει µηχανήµατα του Ο.Λ.Θ A.E, µε καταβολή των δικαιωµάτων χρήσης σύµφωνα µε το τιµολόγιο του ΟΛΘ. 1

2 Οι εργασίες κοπής και µεταφοράς µπορούν να εκτελούνται τις καθηµερινές µέχρι την 18:00. Εφόσον ο ανάδοχος επιθυµεί την εκτέλεση εργασιών και κατά τις αργίες (Σάββατο, Κυριακή) πλην εορτών θα πρέπει µια ηµέρα τουλάχιστον ενωρίτερα να ενηµερώνει τον Ο.Λ.Θ. Οι εργασίες κατά τις αργίες µπορούν να εκτελούνται µόνον κατά την Α βάρδια Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού θα είναι η υψηλότερη τιµή που θα επιτευχθεί, µετά το άνοιγµα των προσφορών και την λήξη της διαδικασίας και των αντιπροσφορών. Ως ελάχιστη τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται η τιµή των 100 ανά τόνο (τιµή εκκίνησης). Προσφορές µικρότερες του ποσού αυτού απορρίπτονται Προσφορές Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο. Πάνω στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : -Προσφορά για τον ιαγωνισµό εκποίησης-πώλησης και αποµάκρυνσης 1200 περίπου τόνων παλαιών µηχανηµάτων (scrap). -Τα στοιχεία του ιαγωνιζόµενου ( Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax ). -Ο Αποδέκτης: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. /νση ιοικητικού, Τµήµα Γραµµατείας Η οικονοµική προσφορά, η οποία θα εµπεριέχεται σε κλειστό υποφάκελο εντός του φακέλου προσφοράς, θα δοθεί σε Ευρω ανά τόνο παλαιοσιδήρου. Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται: -Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. - Ο συνολικός χρόνος της παραλαβής και αποµάκρυνσης όλης της ποσότητας των παλαιοσιδήρων ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 30 ηµερολογιακές ηµέρες Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα εµπεριέχεται και ο υποφάκελος των δικαιολογητικών ο οποίος θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού ίσου µε ,00, µε χρόνο ισχύος κατά 30 τουλάχιστον ηµέρες µεγαλύτερο από την ισχύ της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, το δικαίωµα αυτό. (βλέπε συνηµµένο υπόδειγµα). Προσφορά χωρίς εγγυητική επιστολή η χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική απορρίπτεται. Αντί της εγγυητικής επιστολής µπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στην εταιρεία ΟΛΘ ΑΕ αντίστοιχο χρηµατικό ποσό. Αντίγραφο του γραµµατίου είσπραξης θα πρέπει να εµπεριέχεται στον φάκελο δικαιολογητικών Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) Ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης 2

3 β) Ο διαγωνιζόµενος κατόπιν επίσκεψης στους χώρους που βρίσκεται το προς εκποίηση υλικό, έλαβε γνώση της κατάστασης του υλικού και των συνθηκών των χώρων Άδεια για τη διαχείριση (συλλογή µεταφορά) στερεών- µη επικίνδυνων αποβλήτων Αντιπροσφορές. Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού η Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των προσφορών και αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανακοινώνει εις επήκοον των παρισταµένων τις τιµές των προσφορών που γίνονται αποδεκτές. Μετά την ανακοίνωση των τιµών καλούνται άµεσα οι παραπάνω σε περαιτέρω πλειοδοσία (αντιπροσφορές). Οι αντιπροσφορές είναι έγγραφες υποβάλλονται ταυτόχρονα στην Επιτροπή από όλους τους διαγωνιζόµενους και στη συνέχεια γίνεται ανακοίνωση των τιµών από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η κατακύρωση γίνεται στον υπερθεµατιστή αφού προηγουµένως πραγµατοποιηθεί 3 φορές η διαδικασία των αντιπροσφορών. εν επιτρέπεται η αποµάκρυνσή των συµµετεχόντων από την αίθουσα του διαγωνισµού µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του (διαδικασία προσφορών και αντιπροσφορών). Οι εγγυητικές επιστολές των συµµετεχόντων (µε εξαίρεση αυτής του αναδόχου) επιστρέφονται µέσα σε 5 ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης Ανάθεση- Τρόπος πληρωµής Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού από το.σ/ολθ καλείται ο ανάδοχος µε έγγραφο του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στο ταµείο του ΟΛΘ ποσό που αντιστοιχεί µε βάση την προσφορά του σε ποσότητα 1200 τόνων. Μετά την υπογραφή της σύµβασης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Η πιστοποίηση της παραληφθείσης ποσότητας θα γίνεται µε βάση τα ζυγολόγια από τις πλάστιγγες του ΟΛΘ. Μετά την παραλαβή όλης της ποσότητας του παλαιοσιδήρου θα γίνει σχετική εκκαθάριση, τυχόν δε πλεονάζον υπόλοιπο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου εντός 5 ηµερών από την εκκαθάριση Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού του ΟΛΘ για οποιαδήποτε ζηµιά ή απαιτήσεις που θα προέλθουν από δικές του ή προστεθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών αποµάκρυνσης ή και εξ αφορµής αυτών. Η ΟΛΘ ΑΕ δεν έχει καµία ευθύνη για πραγµατικά ελαττώµατα ή έλλειψη ιδιοτήτων των εκποιούµενων πραγµάτων. Με τη συµµετοχή στον διαγωνισµό τεκµαίρεται ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των εκποιούµενων και της 3

4 κατάστασης στην οποία αυτά ευρίσκονται και ότι αυτά είναι της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία τα προορίζει Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής νοµοθεσίας σχετικά µε την απασχόληση του προσωπικού του Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε επιµέλεια τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και να παίρνει όλα τα µέτρα Υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπει η νοµοθεσία, ο κανονισµός Υγιεινής και Ασφάλειας του ΟΛΘ και οι αστυνοµικές διατάξεις Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε µπορεί σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας και έως την κατακύρωση να διακοπεί ή να αναβληθεί ή να επαναληφθεί ο διαγωνισµός ή να µαταιωθεί η εκποίηση, χωρίς δικαίωµα των πλειοδοτών να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρείας από την καθ οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή τους στον διαγωνισµό. Θεσσαλονίκη : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΘ Α.Ε Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ 4

5 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοµασία Τράπεζας......Κατάστηµα Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των υπέρ της Εταιρείας /νση δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της... για το έργο σύµφωνα µε την υπ'. αριθ... διακήρυξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Η παρούσα ισχύει µέχρι και την (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη /ξη). Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα Ν.Π... συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 5

6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΩΣ SCRAP α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΛΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ S & PITT 3TN ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ S & PITT 3TN ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ S & PITT 3TN ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ S & PITT 3TN ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ CERETTI TANFANI 3t ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ CERETTI TANFANI 10t Α/Γ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ STALOWA JONES CRANES Α/Γ 21 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 18tn P&H Α/Γ 22 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 18tn P&H ΚΑ ΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ALTIDREL ε λειτουργεί-βρίσκεται στο ΝΤΟΚ 10 ε λειτουργεί-βρίσκεται στο ΝΤΟΚ 13 ε Λειτουργεί-βρίσκεται στο ΝΤΟΚ 13 ε Λειτουργεί-βρίσκεται στο ΝΤΟΚ 14 Κατεστραµµένος-ΝΤΟΚ 10 Κατεστραµµένος-ΝΤΟΚ S/C 1 ΟΣΜΕ 35ΤΝ (STRADDLE CAR) S/C 2 ΟΣΜΕ 35ΤΝ (STRADDLE CAR) Φ16 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2,3 ΚΥΒ.Μ. JOHN DEER Φ17 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2,3 ΚΥΒ.Μ. JOHN DEER Φ27 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1,8 ΚΥΒ.Μ. INTERNATIONAL & HOUGH H25 B Φ28 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1,8 ΚΥΒ.Μ. INTERNATIONAL & HOUGH H25 B Φ36 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2 ΚΥΒ.Μ. CAT Φ37 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2 ΚΥΒ.Μ. CAT Φ40 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0,50 ΚΥΒ.Μ. ΒΟΒCAT M 600 6

7 Φ42 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0,50 ΚΥΒ.Μ. ΒΟΒCAT M Φ44 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0,50 ΚΥΒ.Μ. ΒΟΒCAT M Φ46 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0,50 ΚΥΒ.Μ. ΒΟΒCAT M Φ25 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0,50 ΚΥΒ.Μ. CASE Φ23 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0,50 ΚΥΒ.Μ. ΤΟΥΟΤΑ Φ21 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0,50 ΚΥΒ.Μ. ΤΟΥΟΤΑ 2SDK Φ16 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0,50 ΚΥΒ.Μ. JOHN DEER JD Φ19 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0,5 ΚΥΒ.Μ. JOHN DEER Φ60 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0,8Μ3 CASE 95XT Φ61 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0,8Μ3 CASE 95XT Π/Φ 12 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΗΧ/ΜΑ 2ΤΝ Π/Φ 31 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2,5 ΤΝ MITSUBISHI Αποσύρθηκε λόγω επιστροφής του την 31/12/2005 Αποσύρθηκε λόγω καταστροφής του την 31/12/ Π/Φ 32 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2,5 ΤΝ MITSUBISHI Π/Φ 33 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2,5 ΤΝ MITSUBISHI Π/Φ 34 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2,5 ΤΝ MITSUBISHI Π/Φ 35 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2,5 ΤΝ MITSUBISHI Π/Φ 36 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2,5 ΤΝ MITSUBISHI Π/Φ 41 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 6 ΤΝ MITSUBISHI FD60T Π/Φ 112 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 6 ΤΝ CLARK Π/Φ 113 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 6 ΤΝ CLARK Π/Φ 114 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 6 ΤΝ CLARK 7

8 Π/Φ 52 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΗΧ/ΜΑ 2ΤΝ Π/Φ 76 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2,5 TN TCM Π/Φ 77 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2,5 TN TCM Π/Φ 78 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2,5 TN TCM Π/Φ 79 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 2,5 ΤΝ TCM Π/Φ 80 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2,5 TN TCM Π/Φ 87 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 4/2 ΤΝ DV Π/Φ 88 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 4/2 ΤΝ DV Π/Φ 89 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 4/2 ΤΝ DV Π/Φ 90 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΗΧ/ΜΑ 2,5 ΤΝ Π/Φ 91 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΗΧ/ΜΑ 2,5 ΤΝ Π/Φ 95 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 4 ΤΝ DV Π/Φ 97 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΗΧ/ΜΑ 2,0 ΤΝ Π/Φ 100 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΗΧ/ΜΑ 2,0 ΤΝ Π/Φ 101 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΗΧ/ΜΑ 2,0 ΤΝ Π/Φ 103 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΗΧ/ΜΑ 2,0 ΤΝ Π/Φ 105 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΗΧ/ΜΑ 2,0 ΤΝ Π/Φ 106 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΗΧ/ΜΑ 2,0 ΤΝ Π/Φ 109 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΗΧ/ΜΑ 2,0 ΤΝ Π/Φ 132 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 2 ΤΝ DYNALIFT Π/Φ 146 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 12 ΤΝ PGS Π/Φ 147 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 12 ΤΝ PGS Κατεστραµµένος-Βρίσκεται Κατεστραµµένο-βρίσκεται Κατεστραµµένο-βρίσκεται 8

9 Π/Φ 149 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 12 ΤΝ PGS Π/Φ 150 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 12 ΤΝ PGS Π/Φ 202 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΗΧ/ΜΑ 25 ΤΝ LANSING Π/Φ 203 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 8TN VOLVO LMV Κατεστραµµένο-βρίσκεται Κατεστραµµένο-βρίσκεται Π/Φ 204 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 18 ΤΝ TCM FD 180Z Π/Φ 205 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 18 ΤΝ TCM FD 180Z Π/Φ 206 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 15 ΤΝ PGS 1500/ Π/Φ 207 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 15 ΤΝ PGS 1500/ Π/Φ 208 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ 15 ΤΝ PGS 1500/ Π/Φ 1 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2,5 TN Π/Φ 3 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2,5 TN Π/Φ 6 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2ΤΝ Π/Φ 8 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2ΤΝ Π/Φ 11 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2ΤΝ Π/Φ 13 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2ΤΝ Π/Φ 16 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2ΤΝ Π/Φ 18 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2 TN Π/Φ 19 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2ΤΝ Π/Φ 21 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2ΤΝ Π/Φ 37 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 6ΤΝ MITSUBISHI Π/Φ 38 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 6ΤΝ MITSUBISHI Π/Φ 39 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 6ΤΝ MITSUBISHI 9

10 Π/Φ 40 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 6ΤΝ MITSUBISHI Π/Φ 65 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2,5 TN Π/Φ 66 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2,5 TN Π/Φ 67 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2,5ΤΝ Π/Φ 69 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2,5 TN Π/Φ 70 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2,5 TN Π/Φ 83 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 4ΤΝ Π/Φ 148 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 12TN PGS ΕΜ_Φ 3 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Ε/Κ 12 ΤΝ PGS 12000/ ΕΜ_Φ 4 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Ε/Κ 12 ΤΝ PGS 12000/ ΕΜ_Φ 5 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Ε/Κ 12 ΤΝ PGS 12000/600 Κατεστραµµένος-Βρίσκεται ΣΡΘ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ Φ Αρπάγη Demag για Η/Γ 10ΤΝ Μ Αρπάγη Demag για Η/Γ 10ΤΝ Μ Αρπάγη Priestman για Η/Γ 6ΤΝ Μ Αρπάγη Priestman για Η/Γ 6ΤΝ Μ Αρπάγη Priestman για Η/Γ 6ΤΝ Γ Αρπάγη Priestman για Η/Γ 6ΤΝ Γ Αρπάγη Priestman για Η/Γ 6ΤΝ Μ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 6ΤΝ Μ Αρπάγη Demag για Η/Γ 6ΤΝ Μ Αρπάγη για Η/Γ 6ΤΝ Κατεστραµµένη-βρίσκεται Μέσων 10

11 Μ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 6ΤΝ Μ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 3ΤΝ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 3ΤΝ Λ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 3ΤΝ Φ Αρπάγη Priestman για Η/Γ 3ΤΝ Φ Αρπάγη Priestman για Η/Γ 3ΤΝ Φ Αρπάγη Priestman για Η/Γ 3ΤΝ Φ Αρπάγη Priestman για Η/Γ 3ΤΝ Φ Αρπάγη Priestman για Η/Γ 3ΤΝ Γ Αρπάγη Priestman για Η/Γ 3ΤΝ Γ Αρπάγη Priestman για Η/Γ 3ΤΝ Κατεστραµµένη-βρίσκεται στο ΝΤΟΚ Νο Φ Αρπάγη Ορφαν. - Λασκ. για Η/Γ 3ΤΝ Φ Αρπάγη Ορφαν. - Λασκ. για Η/Γ 3ΤΝ Γ Αρπάγη Ορφαν. - Λασκ. για Η/Γ 3ΤΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) 25ΤΝ 6,50x2, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) 25TN 6,5x2,45 Κατεστραµµένες-βρίσκονται (τιµές ανά πλατφόρµα) Κατεστραµµένες-βρίσκονται ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΕΣ (8 ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ) 10TN 6,20x2, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΕΣ (18 ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ) 6ΤΝ 4x ΕΕ 171 ΠΟΛΥΠΟ ΑΣ ΓΙΑ Η/Γ 15ΤΝ ΠΟΛΥΠΟ ΑΣ ΓΙΑ Η/Γ 15ΤΝ Κατεστραµµένες-βρίσκονται Κατεστραµµένες-βρίσκονται (8τµχ βρέθηκαν) 11

12 ΠΟΛΥΠΟ ΑΣ Τοπουζέλη ΓΙΑ Η/Γ 15ΤΝ ΠΟΛΥΠΟ ΑΣ Τοπουζέλη ΓΙΑ Η/Γ 15ΤΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΠΝΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΠΝΕ στο Υπόστεγο της Αποθήκης 20 στο Υπόστεγο της Αποθήκης ΕΕ 91 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΕ 15 ΓΡΥΛΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ Βρίσκεται στο Συνεργείο Π/Φ ΕΕ 15 ΓΡΥΛΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ Βρίσκεται στο Συνεργείο A/T ΕΕ 78 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΕΕ 25 ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΕΙ Ο ΕΕ 89 ΣΥΛΛΟΓΗ (ΚΑΣΕΤΙΝΑ) ΠΛ ΕΕ 128 ΜΟΡΣΑ ΠΑΓΚΟΥ ΕΕ 90 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΡΑΠΑΝΟΣ ΕΕ 90 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΡΑΠΑΝΟΣ ΕΕ 90 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΕ 134 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟ ΕΕ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟ ΕΕ 43 ΡΑΠΑΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΕ 37 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΡΑΠΑΝΟΣ ΕΕ 58 ΨΑΛΙ Ι ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΕ 20 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕ ΕΕ 20 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕ Βρίσκεται στην Κεντρική Αποθήκη Βρίσκεται στην Κεντρική Αποθήκη Βρίσκεται στην Κεντρική Αποθήκη 12

13 ΕΕ 20 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕ ΕΕ 51 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕ ΕΕ 51 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕ ΕΕ 51 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ- ΑΣΕΤ/ΝΗΣ ΕΕ 26 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΕΕ 150 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΗΛ/ΣΗΣ 300 Α ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΙ SPREADER ΕΕ 37 ΣΕΙΡΑ (ΣΕΤ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Βρίσκεται στην Κεντρική Αποθήκη Βρίσκεται στην Κεντρική Αποθήκη Βρίσκεται στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Βρίσκεται στην Κεντρική Αποθήκη ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ HALLO ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ HALLO ΦΟΡΤΗΓΙ Α ΚΥΤΟΥΣ ΚΟΧ 77, ΦΟΡΤΗΓΙ Α ΚΥΤΟΥΣ ΚΟΧ 77, ΦΟΡΤΗΓΙ Α ΚΥΤΟΥΣ ΚΟΧ 77, ΦΟΡΤΗΓΙ Α ΚΥΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛ. ΠΕΤΡΕΛ/ ΩΝ ΚΑΤ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Αποσύρεται λόγω µη ύπαρξης αντικειµένου εργασίας - Σκραπ Αποσύρεται λόγω µη ύπαρξης αντικειµένου εργασίας - Σκραπ Αποσύρεται λόγω µη ύπαρξης αντικειµένου εργασίας - Σκραπ Αποσύρεται λόγω µη ύπαρξης αντικειµένου εργασίας - Σκραπ Κατεστραµµένο ΠΟ ΗΛΑΤΟ Κατεστραµµένο ΠΟ ΗΛΑΤΟ Κατεστραµµένο ΕΕ 104 ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Κατεστραµµένο 13

14 ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) Steyr 100HP ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) Steyr 100HP ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) 55ΗΡ BELARUS ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) 55ΗΡ BELARUS ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) 55ΗΡ BELARUS ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) 55ΗΡ BELARUS Βρίσκεται στον Περίβολο των Πλωτών Βρίσκεται στον Περίβολο των Πλωτών Κατεστραµµένος-Βρίσκεται Κατεστραµµένος-Βρίσκεται Βρίσκεται στον Περίβολο των Πλωτών Βρίσκεται στον Περίβολο των Πλωτών ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ 187 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 6ΤΝ 188 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 6 ΤΝ 189 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 3 ΤΝ 14

15 190 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 15 ΤΝ 191 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 15 ΤΝ 192 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 15 ΤΝ 193 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 3 ΤΝ 194 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 3 ΤΝ 195 1α ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 3 ΤΝ Βρίσκεται στην αποθ.27 Βρίσκεται στην αποθ α ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 3 ΤΝ 197 ΠΟΛΥΠΟ ΕΣ ΓΙΑ Η/Γ 15ΤΝ 198 ΠΟΛΥΠΟ ΕΣ ΓΙΑ Η/Γ 15ΤΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Νο ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΕΣ (6 ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 8ΤΝ) 6Χ2 Κατεστραµµένες-βρίσκονται (τιµές ανά πλατφόρµα) 200 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΙ Α 201 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΦΗ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 202 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΦΗ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 15

κυριότητας του Δήμου Δράμας με φανερή, προφορική, πλειοδοτική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

κυριότητας του Δήμου Δράμας με φανερή, προφορική, πλειοδοτική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 &1 η ς Ιουλίου 66100 Δράμα Πληροφορίες: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350630 Fax: 2521023343 Ηλ. Δ/νση.: www.dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέρµη 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25525 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. ιεύθυνση: 2 ο χλµ Θέρµης Τριαδίου. ΤΚ:57 001 Πληροφορίες: Κολοκυθάς Αθανάσιος Τηλέφωνο: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ. Θ : 10467-541.10 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310/593-360

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 27-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρ: 2125 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Ταχ. Κώδικας: 35100 - Λαµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα: Προµηθειών Πληροφορίες :.Αναγνωστόπουλος ιεύθυνση: Ακαδηµίας 40, 101-74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210 3694 445 e-mail d.anagnostopoulos@tpd.gr

Διαβάστε περισσότερα

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4559 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η AΡΙΘ. 780/30.1.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 10-11-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. 20921 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

: 20/1/2014 : 10/2013 152.499,09 » 152.499,09 ,

: 20/1/2014 : 10/2013 152.499,09  » 152.499,09 , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα: 20/1/2014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθµ. µελέτης: 10/2013 Εργασία: «Συντήρηση κήπων, πάρκων» Προϋπολογισµός: 152.499,09ευρώ µε Φ.Π.Α. Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ Έχοντας υπόψη: ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002531590 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ 2011. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (η) Την αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (η) Την αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 12 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 32526 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας: 71201

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα,17/06/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 32602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης Τηλ. : 2521350664

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 88/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 95/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: .. -123 9-2-12 14:00

:    .. -123 9-2-12 14:00 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία: 24-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 5008 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κοµνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα