Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου για τον «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου για τον «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α."

Transcript

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ αρ.πρωτ. 9112/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α. Η» Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου για τον «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α. Η» με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, μετά από τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, συμπλήρωση τιμολογίου, τεχνική αξιολόγηση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων ευρώ 8.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Η ανωτέρω διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και θα βαρύνει το κονδύλι του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ με Κ.Α και τίτλο «ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 1.Προσφορά μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό ή Εργολαβικό επάγγελμα και που αποδεδειγμένα μπορούν να εκτελέσουν τις προβλεπόμενες εργασίες και διαθέτουν τα προς τούτο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Δηλαδή, εργολάβοι δημοσίων έργων, οι ασχολούμενοι με περιφράξεις, οικοδομικές ή άλλες παρεμφερείς εργασίες κ.α., που είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Επιμελητήριο και έχουν εκτελέσει στο παρελθόν παρόμοιες εργασίες. Προς τούτο θα προσκομίσουν, αφ ενός βεβαίωση του Επιμελητηρίου, στο οποίο ανήκουν και αφ ετέρου υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνουν την ικανότητα τους προς εκτέλεση των εργασιών και θα αναφέρουν τουλάχιστον δύο ( 2 ) περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχουν κάνει παρόμοιες εργασίες. 2.Φάκελος Προσφοράς κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ (Κων. Χατζηγεωργίου 2- Φοινικιά) σφραγισμένος έως την Παρασκευή 15 Νοέμβρη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σε σφραγισμένο φάκελο που θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με αναγραφή εξωτερικά του τίτλου της υπηρεσίας και τη σφραγίδα της εταιρείας, θα περιέχεται: α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού η Εμπορικού Επιμελητηρίου που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου ότι είναι εγγεγραμμένος σ' αυτό και ενήμερος. β) Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Άρθρο 8) ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. γ) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π της εταιρείας και των μελών του Δ.Σ. 1

2 δ)δήλωση του Ν.1599/86 (άρθρο 8) ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. ε) Υπεύθυνη δήλωση των ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και η έλλειψη ή το σοβαρό λάθος έστω και σε ένα απ αυτά αποκλείει τον διαγωνιζόμενο. Φάκελος Προσφοράς Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει : 1)Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη σειρά. 2)Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει συμπληρωμένο το τιμολόγιο προσφοράς, σφραγισμένο από την Υπηρεσία. Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική Γλώσσα και θα ισχύουν κατ ελάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 3) Υποβολή τεύχους ειδικών προδιαγραφών. Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι συμφωνούν με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ειδικότερα με τους όρους των παραγράφων Α και Β. Φάκελος ο οποίος δεν θα περιέχει τα ανωτέρω οριζόμενα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτος και θ' αποκλείεται από την παραπέρα διαδικασία. Η επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους, που θα έχουν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ανοίγει τις οικονομικές προσφορές και κάνει αποδεκτούς όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. 4.Εγγυητική καλής εκτέλεσης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς του χωρίς το Φ.Π.Α. Η διάρκεια της εγγυητικής θα είναι ένα έτος και θα επιστραφεί με την ολοκλήρωση των εργασιών. 5.Σύμβαση Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση καλής εκτέλεσης, η οποία θα έχει διάρκεια ενός έτους. Εάν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει τη σύμβαση ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης, εφαρμόζονται οι από το Π.Δ 28/80, προβλεπόμενες κυρώσεις. 2

3 6.Χρόνος πληρωμής - κρατήσεις. Ο χρόνος πληρωμής δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος των τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού τιμολογίου. Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει το κονδύλιο του προϋπολογισμού, με ΚΑ και τίτλο «ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». Ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 7.Εκτέλεση των εργασιών. Οι εργασίες θα γίνονται, μετά από εντολή και υπόδειξη της Υπηρεσίας με τους όρους και τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο συνεργείο και εξοπλισμό.. 8. Άλλες υποχρεώσεις Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με το Τιμολόγιο Προσφοράς θα βρίσκεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ και θα δίνεται έως 15/11/13, ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών. Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή της τιμής μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους κο Χ. Παπαδογιάννη τηλ και κα Γ.Αμανάκη τηλ Ηράκλειο Οκτώβριος 2013 Γενικός Δ/ντής & Δ/ντής Τ.Υ Χ. Παπαματθαιάκης 3

4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έργο: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α. Η Κ.Α Τεχνικές Προδιαγραφές Όροι και Προδιαγραφές 1. Οι εργασίες αφορούν : α) Περίφραξη με ύψος πλέγματος 2 μέτρα και μήκος έως 250 μέτρα και β) Συρόμενες μεταλλικές θύρες πλάτους 4 μέτρων και μέχρι 4 τεμάχια. 2. Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σε υπαίθριους χώρους ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (είτε σε αντλιοστάσια νερού, είτε σε αντλιοστάσια λυμάτων, είτε σε μικρούς βιολογικούς, είτε σεαποθήκες). 3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Η. θα καθορίζει τους συγκεκριμένους τόπους, καθώς και τις χρονικές στιγμές, κατά τις οποίες θα γίνουν οι σχετικές εργασίες, ανάλογα με τις ανάγκες της. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές της περίφραξης και των θυρών είναι όπως ακολουθεί : Α. Περίφραξη επί εδάφους με ύψος πλέγματος 2 μέτρα : 1. Υλικά Οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν, είναι οι παρακάτω : α) Ορθοστάτες : Είναι σιδηρά ταυ διατομής 40Χ40Χ4 χιλ., μήκους 2,50 μ., που τοποθετούνται ανά αποστάσεις μέχρι 2,00 μέτρων, πακτώνονται στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 0,50 μ. από τη στάθμη του εδάφους, σε λάκκους διαμέτρου 0,30 έως 0,40 μ., που θα γεμίζονται με σκυρόδεμα κατηγορίας C 10/12, καλά κοπανιζόμενο γύρω από τον πάσσαλο. Είναι μήκους 2,50 μ., εκ των οποίων τα 50 εκ. εγκιβωτίζονται εντός του εδάφους. Θα φέρουν τρεις οπές διαμ. 5 χιλ. σε απόσταση περ. 1,00 μ. μεταξύ τους, για την τοποθέτηση των συρμάτων - οδηγών πάχους 3,0 χιλ. (Νο 17). Στην κορυφή των πασσάλων, θα ηλεκτροσυγκολληθούν λοξές προσθήκες, σε γωνία 45 μοιρών, διατομής ταυ 30Χ30Χ4 χιλ., μήκους 50 εκ., στις οποίες θα προσδεθούν δύο σειρές αγκαθωτό σύρμα γαλβανιζέ, πάχους 2,0 χιλ. (Ν013), μέσω δύο οπών διαμ. 5 χιλ. β) A ντηρίδες : Ανά τρίτο πάσσαλο το πολύ και στις αλλαγές κατευθύνσεως 4

5 τοποθετούνται αντηρίδες, που θα πακτώνονται ισχυρότερα σε μεγαλύτερα βάθη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Είναι σιδηρογωνίες διατομής 40Χ40Χ4, λοξοτομημένοι για την καλύτερη συναρμογή με τον ορθοστάτη, μήκους 2,00 μ., με οπή στην κορυφή διαμ. 8 χιλ. για την κοχλίωσή τους στον ορθοστάτη. Για την κοχλίωση θα χρησιμοποιηθούν κοχλίες θερμoγαλβανισμένoι διαμ. 7 χιλ. γ) Δικτυωτό σύρμα : Είναι από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με ούγια, πλάτους 2,00 μ., ρομβοειδούς οπής διαστάσεων βρόχου 5,0Χ5,0 εκ., από σύρμα διαμέτρου 2,7 χιλ. (Νο16). Κατά μήκος της περίφραξης, προτείνεται η εκσκαφή στενής λωρίδας πλάτους 20 εκ. περίπου, προκειμένου να επιτευχθεί ευθυγραμμία της περίφραξης, αλλά και η συνεχής επαφή του δικτυωτού σύρματος με το έδαφος. δ) Αγκαθωτό σύρμα : Αποτελείται από δύο περιεστραμμένα γαλβανισμένα σύρματα πάχους το καθένα 2 χιλ., (Νο 13), με τέσσερις ακάνθους πάχους 2,0 χιλ. σε απόσταση μεταξύ των 10 εκ. Όλα τα μέρη της κατασκευής, πάσσαλοι, σύρματα, συρματόπλεγμα, θα είναι θερμογαλβανισμένα. Ειδικά οι πάσσαλοι και οι αντηρίδες θα θερμογαλβανισθούν, στην τελική τους μορφή (δηλ. μετά την κοπή, συγκόλληση, και διάτρηση των διαφόρων μερών τους). 2. Εργασίες κατασκευής Στα όρια της έκτασης που θα περιφραχθεί, τοποθετούνται οι πάσσαλοι σε ευθεία γραμμή ή σε μεγάλα ευθύγραμμα τμήματα, ανάλογα με τη διαμόρφωση του εδάφους, εγκιβωτισμένοι σε βάση από σκυρόδεμα. Τοποθετούνται οι προβλεπόμενες αντηρίδες, που συνδέονται με τους ορθοστάτες, μέσω κοχλία. Μετά την τοποθέτηση των πασσάλων, περνιούνται από τις τρύπες τα σύρματα οδηγοί και τεντώνονται καλά με τη βοήθεια μηχανικού μέσου (παλάγκο). Το συρματόπλεγμα αναπτύσσεται στην εξωτερική πλευρά της περίφραξης και αφού τεντωθεί καλά, προσδένεται στους πασσάλους σε 9 σημεία ανά πάσσαλο, με συνδετήρες από σύρμα γαλβανιζέ πάχους 5,0 χιλ., και στους οδηγούς με σύρμα γαλβανιζέ πάχους 2,0 χιλ., ανά αποστάσεις 25 εκ. Τέλος, στο λοξό τμήμα των πασσάλων, προσδένονται οι δύο σειρές του αγκαθωτού σύρματος στις ειδικές για το σκοπό αυτό τρύπες. Β. Συρόμενες ή ανοιγόμενες μεταλλικές θύρες : Οι μεταλλικές θύρες πλάτους 4.00 μ. και ύψους πλαισίου 2.00 μ., θα είναι συρόμενες ή ανοιγόμενες, ηλεκτροσυγκολλητές, μονόφυλλες αν πρόκειται για συρόμενες και δίφυλλες αν πρόκειται για ανοιγόμενες, αποτελούμενες από σκελετό σωλήνας γαλβανιζέ υπέρ βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), εσωτερικής διαμέτρου 1 1/2", και επένδυση με πλέγμα ορθογώνιας οπής 5Χ10 εκ., από σύρμα γαλβανιζέ των 3,2 χιλ., όπως στο σχέδιο της μελέτης. Το πλέγμα ηλεκτροσυγκολλάται σε ειδικές ηλεκτρoσυγκoλλημμένες στο πλαίσιο λάμες 3Χ20 χιλ. Στις διαγώνιους του πλαισίου τοποθετούνται λάμες διαστάσεων 30Χ3 χιλ. που συνδέονται στις γωνίες του πλαισίου σε ειδικά ηλεκτροσυγκoλoύμενες λάμες διαστ. 100Χ60Χ4 χιλ. Οι ορθοστάτες, κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη, κλειστή άνωθεν, εσωτερικής διαμέτρου 5", υπέρ βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), με δύο αντηρίδες διατομής ταυ 50Χ50Χ5 χιλ., που ενσωματώνονται σε κοινή βάση από σκυρόδεμα διαστ. 80Χ80Χ50 εκ. Το φύλλο ή τα φύλλα της θύρας, θα φέρουν δύο κατακόρυφες προεκτάσεις στα άκρα του πλαισίου, στις οποίες θα στερεωθούν δύο σειρές αγκαθωτό σύρμα. 5

6 Η πόρτα θα είναι εφοδιασμένη με σύρτες, κλειδαριά ασφαλείας (λουκέτο) κ.λ.π. Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες που δεν είναι γαλβανισμένες θα βάφoνται με 2 στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής (ψυχρό γαλβάνισμα) και 2 στρώσεις κατάλληλου ελαιοχρώματος. Εθεωρήθη Ηράκλειο Οκτώβριος 2013 Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας Χ. Παπαματθαιάκης Χ.Παπαδογιάννης 6

7 ΕΕ Δ Υ Α Η Η Δ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έργο: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α. Η Κ.Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή Εργασιών Μονάδα μέτρησης Τιμή Μονάδος Δαπάνη Περίφραξη με ύψος πλέγματος 2μέτρα και μήκος 250μέτρα 250μέτρα 24, ,00 Συρόμενες ή ανοιγόμενες μεταλλικές θύρες πλάτους 4μέτρων και ύψους 2μέτρων 4 τεμ. 500, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 Φ.Π.Α 23% 1.840,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.840,00 Εθεωρήθη Ο Γενικός Δ/ντής Ηράκλειο Οκτώβριος 2013 Ο Συντάξας Χ. Παπαματθαιάκης Χ. Παπαδγιάννης 7

8 Υ Α Ε Δ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η Έργο: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α. Η Κ.Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιγραφή Εργασιών Μονάδα μέτρησης Τιμή Μονάδος Περίφραξη με ύψος πλέγματος 2μέτρα και μήκος 250μέτρα 250μέτρα 24,00 Δαπάνη Συρόμενες ή ανοιγόμενες, μεταλλικές θύρες πλάτους 4μέτρων και ύψους 2μέτρων 4 τεμ. 500,00 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ηράκλειο.. Ο Προσφέρων 8

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Αθλητικού Υλικού

Προμήθεια Αθλητικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 12/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληροφορίες: Μ. Μελιάδης Τηλ.: 2521-350630 Fax: 2521-350748 Ηλ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Γραφείο Πρασίνου ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ Προϋπολογισµός : 36450 Φ.Π.Α.: 8383,5 απάνη: 44833,5 Πίστωση: 45.000,00 (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707864 2015-04-15

15PROC002707864 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 15-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26037/3890 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ * ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ * ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ * ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μελέτη : 1 / 2014 Έργο/Εργασία : Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002652389 2015-03-19

15PROC002652389 2015-03-19 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 11-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ: 804 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθλητικό Πολύκεντρο Έναντι Νέου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Αθήνα 05-03 - 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. : 33336 / 07-03-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007507 2015-09-01

15PROC003007507 2015-09-01 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η (Π.. 28/80) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2012 Έργο / Εργασία : απάνες καθαρισµού κτιρίων του Απρίλιος, 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Τ Ε Χ Ν ΙΙ Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Περιγραφή Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 347/21-08-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 347/21-08-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 347/21-08-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002838996 2015-06-11

15PROC002838996 2015-06-11 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 11/06/2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 3134 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΣΑΤΑ-Ίδιοι Πόροι ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προµήθεια < Καθισµάτων για το χώρο αναχωρήσεων του ηµοτικού Αεροδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β21) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β21) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β21) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ:137/2015 Α.Δ.Α:ΩΩΥΝ46906Ψ-Ξ4Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002154016 2014-07-08

14PROC002154016 2014-07-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ημερομηνία 04/07/2014 Ταχ.Δ/νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα