Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη: 53261/2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ύστερα από εξακρίβωση συμφωνίας των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,90 με το Φ.Π.Α. με εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2015, για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ / Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ), το Ν. 4281/2014 (άρθρο 201 παρ. 5 και 157 παρ. 1α και 1β), το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ τ.α) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι την 25 η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30πμ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α) Προσωπικώς ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 25 η Σεπτεμβρίου 2015 από ώρα 10.00πμ μέχρι 10.30πμ (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ). β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας δηλαδή την 24 η Σεπτεμβρίου 2015 Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας Αλεξανδρούπολη. Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας βίας ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με αντικείμενο της προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών για όλες τις Δημοτικές Ενότητες είτε για μια ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες όπως αυτές φαίνονται

2 2 στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και την Οικονομική Προσφορά, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των επιμέρους ειδών. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών κάθε Δημοτικής Ενότητας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται εις διπλούν είναι: Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. Οικονομική προσφορά ανά Δημοτική Ενότητα σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ασφαλιστική ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα Τεχνική Προσφορά Ολοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στα δικαιολογητικά συμμετοχής τους υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια για ποια Δημοτική Ενότητα υποβάλλουν προσφορά 4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα διαθέτει τη χαμηλότερη τιμή κατά Δημοτική Ενότητα, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση της μελέτης. 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το ΦΠΑ. 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνεται ενώπιον της επιτροπής, με τον τρόπο που αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

3 3 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 46 /15 ΕΡΓΟ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια σιδηρικών ειδών και συναφών προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν στην συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου και στην συντήρηση Παιδικής Εξοχής Μάκρης από τα συνεργεία του Δήμου, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου προκύψει. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο Δήμο τμηματικά και εφόσον απαιτηθούν οι αντίστοιχες ποσότητες των υλικών και μετά από σχετική υπόδειξη της υπηρεσίας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,90 με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους και κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου έτους ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4 4 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 46 /15 ΕΡΓΟ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διατομής 2 ½ ελαχίστου πάχους τοιχώματος 2,70 mm και μήκους 6μ. 2. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διατομής 2 ελαχίστου πάχους τοιχώματος 2,50 mm και μήκους 6μ. 3. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διατομής 1 ½ ελαχίστου πάχους τοιχώματος 2,40 mm και μήκους 6μ. 4. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διατομής 1 ¼ ελαχίστου πάχους τοιχώματος 2,30 mm και μήκους 6μ. 5. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διατομής 1 ελαχίστου πάχους τοιχώματος 2,20 mm και μήκους 6μ. 6. Σωλήνας μορφής σιδήρου τετραγωνικής μορφής διατομής 50Χ50Χ2 μήκους 6μ. 7. Σωλήνας μορφής σιδήρου τετραγωνικής μορφής διατομής 40Χ40Χ2 μήκους 6μ. 8. Σωλήνας μορφής σιδήρου τετραγωνικής μορφής διατομής 30Χ30Χ2 μήκους 6μ. 9. Κοιλοδοκός σιδήρου τετραγωνικής μορφής, διατομής 80Χ80Χ4 μήκους 6μ. 10. Κοιλοδοκός σιδήρου τετραγωνικής μορφής διατομής 100Χ100Χ5 μήκους 6μ. 11. Συμπαγής σίδηρος Φ8 μήκους 6μ. 12. Συμπαγής σίδηρος Φ10 μήκους 6μ. 13. Συμπαγής σίδηρος τετραγωνικής μορφής διατομής 12Χ12. μήκους 6μ. 14. Συμπαγής σίδηρος τετραγωνικής μορφής διατομής 14Χ14. μήκους 6μ. 15. Σιδηρογωνιά 30x30x3mm μήκους 6μ. 16. Κλειδαριά ασφαλείας ξυλόπορτας 17. Κλειδαριά ασφαλείας σιδηρόπορτας 18. Πόμολα μεταλλικά για πόρτες εσωτερικού χώρου. 19. Μεταλλική ψάθα γαλβανισμένη διατομής 50Χ100Χ5mm εμβαδού 10m Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x1,5m

5 5 21. Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x2,0m 22. κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 25m Χ 1.5 m, πάχους 23. κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 20mx2,0m, πάχους 2mm 24. Πλέγμα περίφραξης γαλβανισμένο πονταριστό σε κουλούρα 25. Πλέγμα περίφραξης γαλβανισμένο πονταριστό σε κουλούρα 20mx2,0m πάχους 2,7mm 26. Φύλλα Λαμαρίνας απλής (μαύρη) 200x100 cm πάχους 2mm 27. Φύλλα Λαμαρίνας γαλβανισμένης 200x100 cm πάχους 2mm 28. Φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης 1m 2 πάχους 0,5 mm 29. Φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης 1m 2 πάχους 0,5 mm 30. Φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης 1m 2 πάχους 0,5 mm 31. Φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης 1m 2 πάχους 0,5 mm 32. Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x3mm 33. Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x1,5mm 34. Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x3mm 35. Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x1,5mm 36. Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ180x3mm 37. Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ230x3mm 38. Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 3,2mmx350mm πακέτο 4kg 39. Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 2,5 mmx350mm πακέτο 4kg

6 6 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 46 /15 ΕΡΓΟ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α : ,36 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ )2015 Α/Α Είδος Υλικού Μ. Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη Ολική 1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 ½ m 250 5, ,00 2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 m 500 5, ,00 3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ½ m 350 3, ,00 4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ¼ m 250 3,10 775,00 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 m 200 2,60 520,00 6 Μορφωσίδηρος 50Χ50Χ2 m 180 3,10 558,00 7 Μορφωσίδηρος 40Χ40Χ2 m 350 2,60 910,00 8 Μορφωσίδηρος 30Χ30Χ2 m 180 2,10 378,00 9 Κοιλοδοκός τετραγωνικής διατομής 80x80x4 m 60 9,80 588,00 10 Κοιλοδοκός τετραγωνικής διατομής 100x100x5 m 30 14,20 426,00 11 Συμπαγής σίδηρος Φ8 m 300 0,75 225,00 12 Συμπαγής σίδηρος Φ10 m 300 0,90 270,00 13 Συμπαγής σίδηρος 12Χ12 m 300 1,20 360,00 14 Συμπαγής σίδηρος 14Χ14 m 300 1,60 480,00 15 Σιδηρογωνιά 30x30x3mm m 80 1,50 120,00 16 Κλειδαριά ασφαλείας ξυλόπορτας Τεμάχια 60 10,50 630,00 17 Κλειδαριά ασφαλείας σιδηρόπορτας Τεμάχια 80 11,00 880,00 18 Πόμολα για πόρτες Τεμάχια , ,00 19 Ψάθα γαλβανισμένη με μάτι 100Χ50x5mm Τεμάχια 65 32, ,00 20 Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x1,5m Τεμάχια 200 4,50 900,00 21 Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x2,0m Τεμάχια 180 6, ,00 22 κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 25m Χ 1.5 m, πάχους Τεμάχια 10 45,00 450,00 23 κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 20m Χ 2,0 m, πάχους Τεμάχια 13 60,00 780,00 24 Τεμάχια 4 59,00 236,00 25 Τεμάχια 4 63,00 252,00 26 Φύλλα Λαμαρίνας απλής (μαύρη) πάχους 2mm Τεμάχια 45 31, ,00 27 Φύλλα Λαμαρίνας γαλβανισμένης πάχους 2mm Τεμάχια 45 38, ,00

7 7 28 φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 40 4,90 196,00 29 φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 40 5,80 232,00 30 φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 30 5,50 165,00 31 φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 40 6,30 252,00 32 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x3mm Τεμάχια 80 1,30 104,00 33 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x1,5mm Τεμάχια 50 1,50 75,00 34 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x3mm Τεμάχια 65 1,40 91,00 35 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x1,5mm Τεμάχια 45 1,60 72,00 36 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ180x3mm Τεμάχια 70 1,90 133,00 37 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ230x3mm Τεμάχια 45 2,30 103,50 38 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 3,2mmx350mm kg 45 5,40 243,00 39 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 2,5 mmx350mm kg 80 3,75 300,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 Φ.Π.Α 23% 5.775,42 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,92 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α : 3.000,00 (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ )2015 Α/Α Είδος Υλικού Μ. Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη Ολική 1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 ½ m 30 5,80 174,00 2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 m 30 5,20 156,00 3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ½ m 15 3,80 57,00 4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ¼ m 15 3,10 46,50 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 m 10 2,60 26,00 6 Μορφωσίδηρος 50Χ50Χ2 m 30 3,10 93,00 7 Μορφωσίδηρος 40Χ40Χ2 m 30 2,60 78,00 8 Μορφωσίδηρος 30Χ30Χ2 m 20 2,10 42,00 15 Σιδηρογωνιά 30x30x3mm m 50 1,50 75,00 16 Κλειδαριά ασφαλείας ξυλόπορτας Τεμάχια 5 10,50 52,50 17 Κλειδαριά ασφαλείας σιδηρόπορτας Τεμάχια 10 11,00 110,00 18 Πόμολα για πόρτες Τεμάχια 10 11,50 115,00 19 Ψάθα γαλβανισμένη με μάτι 100Χ50x5mm Τεμάχια 5 32,00 160,00 20 Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x1,5m Τεμάχια 30 4,50 135,00 21 Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x2,0m Τεμάχια 30 6,20 186,00 22 κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 25m Χ 1.5 m, πάχους Τεμάχια 5 45,00 225, mx1,5m πάχους 2,6mm Τεμάχια 3 59,00 177,00 25 Τεμάχια 3 63,00 189,00 28 φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 6 4,90 29,40 29 φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 13 5,80 75,40 30 φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 5 5,50 27,50

8 8 31 φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 15 6,30 94,50 32 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x3mm Τεμάχια 11 1,30 14,30 33 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x1,5mm Τεμάχια 10 1,50 15,00 34 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x3mm Τεμάχια 6 1,40 8,40 35 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x1,5mm Τεμάχια 6 1,60 9,60 36 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ180x3mm Τεμάχια 5 1,90 9,50 38 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 3,2mmx350mm kg 8 5,40 43,20 39 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 2,5 mmx350mm kg 4 3,75 15,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.438,80 Φ.Π.Α 23% 560,92 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 2.999,72 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΟΜΑΔΑ Α Α/Α Είδος Υλικού Μ. Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη Ολική 1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 ½ m 280 5, ,00 2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 m 530 5, ,00 3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ½ m 365 3, ,00 4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ¼ m 265 3,10 821,50 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 m 210 2,60 546,00 6 Μορφωσίδηρος 50Χ50Χ2 m 210 3,10 651,00 7 Μορφωσίδηρος 40Χ40Χ2 m 380 2,60 988,00 8 Μορφωσίδηρος 30Χ30Χ2 m 200 2,10 420,00 9 Κοιλοδοκός τετραγωνικής διατομής 80x80x4 m 60 9,80 588,00 10 Κοιλοδοκός τετραγωνικής διατομής 100x100x5 m 30 14,20 426,00 11 Συμπαγής σίδηρος Φ8 m 300 0,75 225,00 12 Συμπαγής σίδηρος Φ10 m 300 0,90 270,00 13 Συμπαγής σίδηρος 12Χ12 m 300 1,20 360,00 14 Συμπαγής σίδηρος 14Χ14 m 300 1,60 480,00 15 Σιδηρογωνιά 30x30x3mm m 130 1,50 195,00 16 Κλειδαριά ασφαλείας ξυλόπορτας Τεμάχια 65 10,50 682,50 17 Κλειδαριά ασφαλείας σιδηρόπορτας Τεμάχια 90 11,00 990,00 18 Πόμολα για πόρτες Τεμάχια , ,00 19 Ψάθα γαλβανισμένη με μάτι 100Χ50x5mm Τεμάχια 70 32, ,00 20 Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x1,5m Τεμάχια 230 4, ,00 21 Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x2,0m Τεμάχια 210 6, ,00 22 κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 25m Χ 1.5 m, πάχους Τεμάχια 15 45,00 675,00 23 κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 20m Χ 2,0 m, πάχους Τεμάχια 13 60,00 780,00 24 Τεμάχια 7 59,00 413,00

9 9 25 Τεμάχια 7 63,00 441,00 26 Φύλλα Λαμαρίνας απλής (μαύρη) πάχους 2mm Τεμάχια 45 31, ,00 27 Φύλλα Λαμαρίνας γαλβανισμένης πάχους 2mm Τεμάχια 45 38, ,00 28 φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 46 4,90 225,40 29 φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 53 5,80 307,40 30 φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 35 5,50 192,50 31 φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 55 6,30 346,50 32 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x3mm Τεμάχια 91 1,30 118,30 33 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x1,5mm Τεμάχια 60 1,50 90,00 34 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x3mm Τεμάχια 71 1,40 99,40 35 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x1,5mm Τεμάχια 51 1,60 81,60 36 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ180x3mm Τεμάχια 75 1,90 142,50 37 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ230x3mm Τεμάχια 45 2,30 103,50 38 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 3,2mmx350mm kg 53 5,40 286,20 39 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 2,5 mmx350mm kg 84 3,75 315,00 ΣΥΝΟΛΟ ,30 Φ.Π.Α 23% 6.336,34 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,64 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

10 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ Κ.Α : ,36 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ )2015 Α/Α Είδος Υλικού Μ. Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη Ολική 1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 ½ m 45 5,80 261,00 2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 m 45 5,20 234,00 3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ½ m 80 3,80 304,00 4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ¼ m 60 3,10 186,00 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 m 50 2,60 130,00 6 Μορφωσίδηρος 50Χ50Χ2 m 60 3,10 186,00 7 Μορφωσίδηρος 40Χ40Χ2 m 50 2,60 130,00 8 Μορφωσίδηρος 30Χ30Χ2 m 60 2,10 126,00 9 Κοιλοδοκός τετραγωνικής διατομής 80x80x4 m 18 9,80 176,40 10 Κοιλοδοκός τετραγωνικής διατομής 100x100x5 m 12 14,20 170,40 11 Συμπαγής σίδηρος Φ8 m 100 0,75 75,00 12 Συμπαγής σίδηρος Φ10 m 106 0,90 95,40 13 Συμπαγής σίδηρος 12Χ12 m 95 1,20 114,00 14 Συμπαγής σίδηρος 14Χ14 m 80 1,60 128,00 15 Σιδηρογωνιά 30x30x3mm m 20 1,50 30,00 16 Κλειδαριά ασφαλείας ξυλόπορτας Τεμάχια 15 10,50 157,50 17 Κλειδαριά ασφαλείας σιδηρόπορτας Τεμάχια 10 11,00 110,00 18 Πόμολα για πόρτες Τεμάχια 40 11,50 460,00 19 Ψάθα γαλβανισμένη με μάτι 100Χ50x5mm Τεμάχια 10 32,00 320,00 20 Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x1,5m Τεμάχια 30 4,50 135,00 21 Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x2,0m Τεμάχια 20 6,20 124,00 22 κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 25m Χ 1.5 m, πάχους Τεμάχια 5 45,00 225,00 23 κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 20m Χ 2,0 m, πάχους Τεμάχια 2 60,00 120,00 24 Τεμάχια 1 59,00 59,00 25 Τεμάχια 1 63,00 63,00 26 Φύλλα Λαμαρίνας απλής (μαύρη) πάχους 2mm Τεμάχια 5 31,00 155,00 27 Φύλλα Λαμαρίνας γαλβανισμένης πάχους 2mm Τεμάχια 5 38,00 190,00 28 φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 5 4,90 24,50 29 φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 10 5,80 58,00 30 φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 5 5,50 27,50 31 φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 10 6,30 63,00 32 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x3mm Τεμάχια 10 1,30 13,00 33 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x1,5mm Τεμάχια 10 1,50 15,00

11 11 34 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x3mm Τεμάχια 10 1,40 14,00 35 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x1,5mm Τεμάχια 10 1,60 16,00 36 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ180x3mm Τεμάχια 10 1,90 19,00 37 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ230x3mm Τεμάχια 5 2,30 11,50 38 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 3,2mmx350mm kg 8 5,40 43,20 39 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 2,5 mmx350mm kg 8 3,75 30,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.799,40 Φ.Π.Α 23% 1.103,86 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 5.903,26 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ - ΟΜΑΔΑ Β Α/Α Είδος Υλικού Μ. Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη Ολική 1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 ½ m 45 5,80 261,00 2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 m 45 5,20 234,00 3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ½ m 80 3,80 304,00 4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ¼ m 60 3,10 186,00 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 m 50 2,60 130,00 6 Μορφωσίδηρος 50Χ50Χ2 m 60 3,10 186,00 7 Μορφωσίδηρος 40Χ40Χ2 m 50 2,60 130,00 8 Μορφωσίδηρος 30Χ30Χ2 m 60 2,10 126,00 9 Κοιλοδοκός τετραγωνικής διατομής 80x80x4 m 18 9,80 176,40 10 Κοιλοδοκός τετραγωνικής διατομής 100x100x5 m 12 14,20 170,40 11 Συμπαγής σίδηρος Φ8 m 100 0,75 75,00 12 Συμπαγής σίδηρος Φ10 m 106 0,90 95,40 13 Συμπαγής σίδηρος 12Χ12 m 95 1,20 114,00 14 Συμπαγής σίδηρος 14Χ14 m 80 1,60 128,00 15 Σιδηρογωνιά 30x30x3mm m 20 1,50 30,00 16 Κλειδαριά ασφαλείας ξυλόπορτας Τεμάχια 15 10,50 157,50 17 Κλειδαριά ασφαλείας σιδηρόπορτας Τεμάχια 10 11,00 110,00 18 Πόμολα για πόρτες Τεμάχια 40 11,50 460,00 19 Ψάθα γαλβανισμένη με μάτι 100Χ50x5mm Τεμάχια 10 32,00 320,00 20 Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x1,5m Τεμάχια 30 4,50 135,00 21 Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x2,0m Τεμάχια 20 6,20 124,00 22 κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 25m Χ 1.5 m, πάχους Τεμάχια 5 45,00 225,00 23 κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 20m Χ 2,0 m, πάχους Τεμάχια 2 60,00 120,00 24 Τεμάχια 1 59,00 59,00 25 Τεμάχια 1 63,00 63,00 26 Φύλλα Λαμαρίνας απλής (μαύρη) πάχους 2mm Τεμάχια 5 31,00 155,00 27 Φύλλα Λαμαρίνας γαλβανισμένης πάχους 2mm Τεμάχια 5 38,00 190,00 28 φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 5 4,90 24,50

12 12 29 φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 10 5,80 58,00 30 φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 5 5,50 27,50 31 φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m2 10 6,30 63,00 32 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x3mm Τεμάχια 10 1,30 13,00 33 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x1,5mm Τεμάχια 10 1,50 15,00 34 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x3mm Τεμάχια 10 1,40 14,00 35 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x1,5mm Τεμάχια 10 1,60 16,00 36 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ180x3mm Τεμάχια 10 1,90 19,00 37 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ230x3mm Τεμάχια 5 2,30 11,50 38 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 3,2mmx350mm kg 8 5,40 43,20 39 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 2,5 mmx350mm kg 8 3,75 30,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.799,40 Φ.Π.Α 23% 1.103,86 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 5.903,26 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑ(Α) -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ + ΟΜΑΔΑ(Β) ΦΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ(Α) -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ + ΟΜΑΔΑ(Β) ΦΕΡΩΝ ,70 Φ.Π.Α 23% 7.440,20 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,90

13 13 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αρθρο 1 ο Αντικείμενο συγγραφής Συγγραφή γενικώς στην εκτέλεση των παντός είδους Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών που η δαπάνη κατασκευής των, βαρύνει την διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αρθρο 2 ο Διατάξεις που ισχύουν Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της αριθμ / Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ), το Ν. 4281/2014 (άρθρο 201 παρ. 5 και 157 παρ. 1α και 1β), το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ τ.α) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Αρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά Δημοτική Ενότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06. α. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού β. Ο Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) γ. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων δ. Η Τεχνική περιγραφή του έργου ε. Η Σύμβαση Αρθρο 4ο Τα συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειράν ισχύος είναι: Αρθρο 5 ο Προθεσμίες Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε τρεις ( 3 ) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και πάντως όχι πέραν της 31 ης Δεκεμβρίου του έτους Άρθρο 6 ο Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού.εάν μετά την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται ή εκπίπτεται αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου. Επίσης, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

14 14 Άρθρο 7 ο Χρόνος Εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (_12_) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Επίσης, ο προμηθευτής στη διάρκεια του χρόνου εγγύησης υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς του. Άρθρο 8 ο Πληρωμές Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά ή ολικά, ανάλογα με τις παραδόσεις των υλικών, με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α., ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του Δήμου / Ν.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

15 15 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΟΜΑΔΑ (Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Α/Α Είδος Υλικού Μ. Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος 1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 ½ m Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 m Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ½ m Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ¼ m Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 m Μορφωσίδηρος 50Χ50Χ2 m Μορφωσίδηρος 40Χ40Χ2 m Μορφωσίδηρος 30Χ30Χ2 m Κοιλοδοκός τετραγωνικής διατομής 80x80x4 m Κοιλοδοκός τετραγωνικής διατομής 100x100x5 m Συμπαγής σίδηρος Φ8 m Συμπαγής σίδηρος Φ10 m Συμπαγής σίδηρος 12Χ12 m Συμπαγής σίδηρος 14Χ14 m Σιδηρογωνιά 30x30x3mm m Κλειδαριά ασφαλείας ξυλόπορτας Τεμάχια Κλειδαριά ασφαλείας σιδηρόπορτας Τεμάχια Πόμολα για πόρτες Τεμάχια Ψάθα γαλβανισμένη με μάτι 100Χ50x5mm Τεμάχια Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x1,5m Τεμάχια Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x2,0m Τεμάχια κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 25m Χ 1.5 m, πάχους Τεμάχια κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 20m Χ 2,0 m, πάχους Τεμάχια Τεμάχια 7 25 Τεμάχια 7 26 Φύλλα Λαμαρίνας απλής (μαύρη) πάχους 2mm Τεμάχια Φύλλα Λαμαρίνας γαλβανισμένης πάχους 2mm Τεμάχια φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x3mm Τεμάχια Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x1,5mm Τεμάχια Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x3mm Τεμάχια 71 Δαπάνη Ολική

16 16 35 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x1,5mm Τεμάχια Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ180x3mm Τεμάχια Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ230x3mm Τεμάχια Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 3,2mmx350mm kg Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 2,5 mmx350mm kg 84 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α 23% ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ Σας προσφέρουμε τα παραπάνω είδη με τις αναγραφόμενες τιμές χωρίς τον Φ.Π.Α. Αλεξανδρούπολη Ο- ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17 17 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΟΜΑΔΑ (Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Α/Α Είδος Υλικού Μ. Μ. Ποσότητα 1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 ½ m 45 2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 m 45 3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ½ m 80 4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ¼ m 60 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 m 50 6 Μορφωσίδηρος 50Χ50Χ2 m 60 7 Μορφωσίδηρος 40Χ40Χ2 m 50 8 Μορφωσίδηρος 30Χ30Χ2 m 60 9 Κοιλοδοκός τετραγωνικής διατομής 80x80x4 m Κοιλοδοκός τετραγωνικής διατομής 100x100x5 m Συμπαγής σίδηρος Φ8 m Συμπαγής σίδηρος Φ10 m Συμπαγής σίδηρος 12Χ12 m Συμπαγής σίδηρος 14Χ14 m Σιδηρογωνιά 30x30x3mm m Κλειδαριά ασφαλείας ξυλόπορτας Τεμάχια Κλειδαριά ασφαλείας σιδηρόπορτας Τεμάχια Πόμολα για πόρτες Τεμάχια Ψάθα γαλβανισμένη με μάτι 100Χ50x5mm Τεμάχια Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x1,5m Τεμάχια Πάσσαλοι περίφραξης γαλβανισμένοι Φ50x2,0m Τεμάχια κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 25m Χ 1.5 m, πάχους Τεμάχια 5 23 κουλούρα, με μάτι 50x50mm - 20m Χ 2,0 m, πάχους Τεμάχια 2 24 Τεμάχια 1 25 Τεμάχια 1 26 Φύλλα Λαμαρίνας απλής (μαύρη) πάχους 2mm Τεμάχια 5 27 Φύλλα Λαμαρίνας γαλβανισμένης πάχους 2mm Τεμάχια 5 28 φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας γαλβανισμένης m Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x3mm Τεμάχια Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ115x1,5mm Τεμάχια Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x3mm Τεμάχια Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ125x1,5mm Τεμάχια Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ180x3mm Τεμάχια 10 Τιμή Μονάδος Δαπάνη Ολική

18 18 37 Δίσκοι κοπής Μετάλλου Φ230x3mm Τεμάχια 5 38 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 3,2mmx350mm kg 8 39 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης 2,5 mmx350mm kg 8 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α 23% ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ Σας προσφέρουμε τα παραπάνω είδη με τις αναγραφόμενες τιμές χωρίς τον Φ.Π.Α. Αλεξανδρούπολη Ο- ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ