ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5960/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5960/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Ντινούδη Χρύσα Ταχ.Δ/νση: 25 ης Μαΐου 152 Τηλέφωνο: Φαξ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5960/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ - ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία: 13 η Ιουλίου 2015 Ημέρα: Δευτέρα Ημερομηνία: : 01 η Σεπτεμβρίου 2015 Ημέρα: Τρίτη κι ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία: : 15 η Σεπτεμβρίου 2015 Ημέρα: Τρίτη κι ώρα 10:00 π.μ. Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου Φορέας Γ.Ν. Διδυμοτείχου. Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου Φορέας Γ.Ν. Διδυμοτείχου με εξοπλισμό χειρουργείου - αναλώσιμο υλικό χειρουργείου (CPV ), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με Φ.Π.Α. Εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ένα (1) έτος. Η τιμή υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. ΑΔΑ:79ΦΖ4690Β9-ΓΩΟ Σελίδα 1 από 33

2 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. Τις διατάξεις του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α ) «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του αρ.55 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α / ) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α / ) περί φόρου εισοδήματος. 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α / ) «προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α / ) περί Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 5. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α / ) περί Βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 6. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α / ) περί προμηθειών Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α / ), περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τον N. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α/ ). 8. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α / ) περί Προμηθειών Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α / ). 9. Τις διατάξεις του Νόμου 3772/2009, άρθρο 36 παράγραφος 2 που αφορά την κατάργηση του άρθρου 8 του Ν. 2955/2001 «Επέκταση Ασφαλιστικών μέτρων». 10. Τις διατάξεις του Ν.3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ 31/Α / ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 11. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 12. Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 13. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 14. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204/Α ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 15. Τις διατάξεις του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α 41/ ) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 16. Της διατάξεις του Ν.4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α/ ) - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ : Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 17. Τις διατάξεις του Ν.4205/2013, άρθρο 9 (ΦΕΚ 242/Α ) περί έναρξης διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. 18. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ. Ά / ) 19. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/ ) και του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ) περί υποχρέωσης χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για διαγωνισμούς με προϋπολογισθείσα δαπάνη άνω των ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 20. Τις διατάξεις του Ν.4155/ΦΕΚ120/Α / άρθρο 6, παρ.2 περί πολιτικής ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ. 21. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 2

3 της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α / ), περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ) συμπληρωματικά στο ΠΔ 60/70 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/ Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α 194/ ). 24. Την Υ.Α. με αριθμ.π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β / ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 25. Την με αριθμ.πρωτ. Π1/542/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 26. Την ΚΥΑ με αριθμό 6311/ (390/ΦΕΚ Β/ ) του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί «Έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων φορέων, έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» 27. Την αρ. 1974/ απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1053/Β/ ) με θέμα «Ορισμός Φορέων Διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών,Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών, σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε στις Υγειονομικές Περιφέρειες η διενέργεια των διαγωνισμών που συμπεριλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΦΥ 2013 και αφορούν τους αντίστοιχους διαγωνισμούς ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΠΠΥΥ 2012 για τους οποίους έχει εξουσιοδοτηθεί να διενεργήσει η ΕΠΥ δυνάμει των υπ αριθμ. 5805/2012 (Β 2309), 8239/2012 (Β 3434), 1825/2013 (Β 772), 3481/2013 (Β 1579), υπουργικών αποφάσεων. 28. Την αρ. Θ46/Δ.Σ. 18 ον / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΓΝΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1 η τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2013 του Π.Γ.Ν.Ε. 29. Το απόσπασμα του πρακτικού της αρ. 49/ (θέμα 10 ο ) συνεδρίασης της Ε.Π.Υ. με το οποίο εγκρίθηκε η 1 η τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2013 του Π.Γ.Ν.Ε. 30. Την υπ αριθμ.1159/ απόφαση του Διοικητή της 4 ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης με θέμα «Ορισμός φορέων διενέργειας διαγωνισμών των Νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ, Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Γ.Ν.Θ Άγιος Παύλος, Γ.Ν.Σερρών, Γ.Ν.Κομοτηνής, Γ.Ν.Ξάνθης, Γ.Ν.Χαλκιδικής, Γ.Ν.Δράμας και Π.Γ.Ν. Έβρου σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ 2013». 31. Την αρ. 1227/ απόφαση του Διοικητή της 4 ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Ορισμός φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2013». 32. Το αριθμ.πρωτ.6507/ έγγραφο της ΕΠΥ «απόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως της ΕΠΥ»: Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής. 33. Την αριθμ. 18 η /70 ο / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. ΈΒΡΟΥ περί έγκρισης των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με αναλώσιμο υλικό χειρουργείου του ΠΓΝ ΈΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, όπως διαμορφώθηκαν μετά από την διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. 34. Το αριθμ.πρωτ / έγγραφο της ΕΠΥ «απόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως της ΕΠΥ»: έγκριση τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών. 35. Την αριθμ.πρωτ. 5961/ (ΑΔΑ:79ΦΖ4690Β9-ΓΩΟ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, ειδικός φορέας 64, με ΚΑΕ 1311, οικονομικού έτους 2015, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 337 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ηλεκτρονικό Ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με εξοπλισμό χειρουργείου - αναλώσιμο υλικό χειρουργείου (CPV ), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Σελίδα 3 από 33

4 Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών αλλά και για μέρος αυτών, απαραίτητη όμως προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση προσφοράς για το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα ημερών (30) από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η προκήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (www.did-hosp.gr) καθώς και από την ιστοσελίδα του εθνικού τυπογραφείου (πρόγραμμα διαύγεια) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση: Στις εφημερίδες: 1. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 3. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4. Η ΓΝΩΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (Ημ.Νομαρχ.) 5. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (Ημ.Νομαρχ.) 6. ΜΕΘΟΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (Εβδομ.Νομαρχ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 1 η Ιουλίου 2015 Ημέρα: Δευτέρα 1 η Σεπτεμβρίου 2015 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:00π.μ. 15 η Σεπτεμβρίου 2015 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:00 π.μ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου Φορέας Γ.Ν. Διδυμοτείχου Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 4

5 ΑΡΘΡΟ 4 ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: prospectus, τιμολόγιο αποστολής δειγμάτων. Για την καλύτερη και ευκολότερη αξιολόγηση, δεν θα πρέπει να προσκομισθεί στο Νοσοκομείο τίποτα περισσότερο από αυτό που απαιτείται. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να εκπαιδευτούν για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά, συμπληρωμένο το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων, έως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα αιτήματα εκπαίδευσης αποστέλλονται στη ΓΓΕ συγκεντρωτικά από τον χειριστή του διαγωνισμού, με στόχο η διεξαγωγή της εκπαίδευσης να πραγματοποιείται το νωρίτερο δέκα (10) ημέρες και το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, σε μορφή pdf, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον προσφέροντα, στην οποία θα: Α) Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο θα συμμετέχετε (π.χ. καταθέτω προσφορά για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με εξοπλισμό χειρουργείου - αναλώσιμο υλικό χειρουργείου, για το Π.Γ.Ν. Έβρου Φορέας Γ.Ν.Διδυμοτείχου, κατόπιν της αρ. 5960/2015 διακήρυξης). Β) Δηλώνετε ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας: Β.1. δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Β.2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Β.3. είστε ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κι ως προς τις φορολογικές σας υποχρεώσεις. Β.4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Β.5. δεν τελείτε υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Β.6. η επιχείρησή σας δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. Σελίδα 5 από 33

6 Β.7. δεν έχετε κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση υπηρεσιών του δημοσίου. Β.8. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή σας από διαγωνισμό του δημόσιου τομέα. Β.9. δεν έχετε υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Β.10. παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. Β.11. η προσφορά σας συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα. Β.12. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά σας είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους. Β.13. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση, κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας μας. 2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν και παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 25 του ΠΔ 118/07/ΚΠΔ, την παράγραφο του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 και το Ν.4281/2014. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% τουλάχιστον, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ της ομάδας μηχανημάτων για την οποία κατατίθεται προσφορά. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά την παρούσα εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ και να περιέχει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ αυτό. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, σε μορφή pdf, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στον υποφάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφοράς, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνετε: ότι διαθέτετε κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης. ότι το προσφερόμενο είδος ικανοποιεί τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας ιατρικών μηχανημάτων, φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 2007/47/EΟK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Σεπτεμβρίου 2007, η οποία τροποποιεί την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ Β2198/ ). ότι συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά διακίνησης των προσφερόμενων ειδών και διαθέτετε βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου Οργανισμού, από την οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεστε με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ Υπουργική Απόφαση «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/ ), καθώς και την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/2004 Υπουργικής 6

7 Απόφασης «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 1459/ ) ότι ο προμηθευτής κι ο κατασκευαστής (εφόσον είναι διαφορετικές εταιρείες) του προϊόντος διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000, ΕΝ ISO 13485:2007 (ή όποιο ισοδύναμο πρότυπο αφορά την προκηρυσσόμενη προμήθεια) ότι μπορείτε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού. ότι εγγυάστε καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και ότι αναλαμβάνετε την υποχρέωση να διαθέσετε εξειδικευμένο υπάλληλο, ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό του Νοσοκομείου, εφόσον απαιτείται, τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού των ειδών, καθώς και τα προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. ότι εγγυάστε ότι καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτετε επαρκή ποσότητα υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Τμημάτων, Μονάδων ή Εργαστηρίων του Νοσοκομείου, για τα οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη ότι εφόσον είστε η μειοδότρια εταιρεία αναλαμβάνετε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, τα οποία θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα, σε περίπτωση που σας ζητηθεί από την υπηρεσία. 2. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Δ/νση). Εφόσον ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης. Επίσης να επισυνάψει στην προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση προς τον φορέα, όπου (ο προμηθευτής) θα δηλώνει ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 3. Όλοι οι προσφέροντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγμα, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή όπως ορίζει το Π.Δ. 118/2007 άρθρο 36. Τα δείγματα θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται σε μορφή pdf στον ηλεκτρονικό υποφάκελο με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά. Στην περίπτωση των πλεγμάτων που η φύση ή η αξία τους δεν επιτρέπει την κατάθεση δείγματος, ο προσφέρων έχει την δυνατότητα να καταθέσει ενδεικτικό δείγμα για ένα από τα ζητούμενα μεγέθη της κάθε ποιότητας και prospectus. Εφόσον όμως ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης θα πρέπει να επιδείξει και το είδος που δεν κατέθεσε. Οι προσφέροντες για τα πλέγματα που θα καταθέσουν Prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. Η μη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά τoν αποκλεισμό του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Στα περιεχόμενα του υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς ΑΡΘΡΟ 8 ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. Σελίδα 7 από 33

8 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ ( ), για παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο Νοσοκομείο. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Υπογραμμίζουμε ότι οι προσφερόμενες τιμές, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις αναρτημένες στο παρατηρητήριο τιμών (www.epromy.gr). Στην προσφορά, σε ένα αρχείο excel σε μορφή.pdf, πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός παρατηρητηρίου τιμών που ανήκει το είδος που προσφέρεται και ο κωδικός GMDN. Τα είδη θα πρέπει να έχουν τον αύξον αριθμό και τον κωδικό Νοσοκομείου όπως στην ηλεκτρονική φόρμα. Η μη υποβολή των παραπάνω στοιχείων συνιστά τoν αποκλεισμό του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 8

9 Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών, μετά την αποσφράγιση όλων των προσφορών σε δύο στάδια: 1. Δικαιολογητικά & Τεχνικά 2. Οικονομικά. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΔΕΙΓΜΑΤΑ Όλοι οι προσφέροντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγμα, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή όπως ορίζει το Π.Δ. 118/2007 άρθρο 36. Τα δείγματα θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται σε μορφή pdf στον ηλεκτρονικό υποφάκελο με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά. Το δείγμα θα αποστέλλετε μέσα σε φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑ. Στο δείγμα θα αναγράφετε απαραίτητα τo όνομα του προμηθευτή, ο αύξον αριθμός στο διαγωνισμό και ο κωδικό Νοσοκομείου. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και το δείγμα. Δεν είναι νόμιμη η συμμετοχή των εταιρειών που δεν έχουν καταθέσει δείγματα ή Prospectus (στην περίπτωση των πλεγμάτων), η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψη των προσφορών. Ο ισχυρισμός ότι το προσφερόμενο είδος είναι δοκιμασμένα γιατί χρησιμοποιούνται επί χρόνια από το Νοσοκομείο δεν αναιρεί την παραπάνω υποχρέωση των εταιρειών, ούτε δικαιολογείται η παράλειψη καταθέσεως δειγμάτος αφού η κατάθεσή τους επιβάλλεται για την σύγκριση με τα προμηθευόμενα είδη και παραμένουν στο Νοσοκομείο καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η αξία των δειγμάτων στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και γενικά της καταλληλότητας των ειδών, βαρύνει τον προμηθευτή. Η επιστροφή των δειγμάτων θα γίνει ως εξής: 1. Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή ανάθεσης, μετά από έγγραφη δήλωσή τους, η δε επιστροφή τους θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη δική τους, σε αντίθετη περίπτωση τα δείγματα θα Σελίδα 9 από 33

10 παραμένουν στο Ίδρυμα, εφόσον δεν έχουν καταστραφεί μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία του ελέγχου. 2. Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες μετά από έγγραφη δήλωσή τους, εφόσον έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή των ειδών, με μέριμνα και ευθύνη τούτων. Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από την Υπηρεσία, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο χρόνος ισχύος της / των συμβάσεων και των προσφερομένων τιμών θα ισχύει για ένα (1) έτος, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της / των. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον κριθεί αναγκαίο καθώς δεν έχει υπογραφεί σύμβαση από τον Φορέα που έχει ορισθεί ως φορέας διενέργειας, να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση επί τρείς (3) ακόμη μήνες, με έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της σύμβασης. Παράταση πέρα των τριών μηνών προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως το ένα (1) έτος. Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατά αναλογία. Το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Για παραγγελίες που δόθηκαν το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη ημερομηνία λήξης της σύμβασης ή του τυχόν χρόνου παράτασης αυτής και δεν εκτελέστηκαν, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Νοσοκομείου να παραλάβει ή όχι τα είδη που παρήγγειλε. Στην περίπτωση αυτή, η προμήθεια των ειδών εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για τα είδη του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την 4 η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας κ.α. ), κατ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή Υ.Πε ή άλλος φορέας χορηγήσει τα σχετικά είδη στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών. ΑΡΘΡΟ 15 Ο ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της

11 2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). Τον Προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Για ότι δεv πρoβλέπεται από τηv παρoύσα διακήρυξη ισχύoυv oι περί πρoμηθειώv τoυ Δημoσίoυ Νόμοι και διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύoυv κάθε φoρά. Η πρόσκληση θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ (Τομέας Διδυμοτείχου) (www.did-hosp.gr), την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου και την ιστοσελίδα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 11 από 33

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ αριθ. 5960/2015 διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV ) Π.Υ ,00 ΜΕ ΦΠΑ A/A ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΑΙΘΕΡΑΣ 1000ML FL , ΑΙΘΕΡΑΣ 500ML FL , ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΟΝΥΧΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΩΔΙΟΦΟΡΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΡΙΧΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ TEM ,80 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΠΙΛΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3ΜΜ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 13CM ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ TEM ,54 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΠΙΛΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 5,33CM(+0,20CM,-0,20CM), ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1CM, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ TEM 10 98, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ (ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΞΕΩΣ) ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΚΗΛΙΔΩΝ, ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. Λ ,02 ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙ (ΦΥΛΛΑ) ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΠΑΡΟΧ/ΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΥΛΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. TEM ,18 ΛΑΔΙ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 400ML (400ML/TEM) TEM 5 61,50 ΛΑΣΤΙΧΟ [ ΣΩΛΗΝΑΣ] ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ ΔΙΑΜ 6ΜΜ, ΕΞ. ΔΙΑΜ 9ΜΜ) ΜΕΤΡΑ , ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ. 10 TEM , ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ. 11 TEM , ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ. 21 TEM , ΜΑΚΡΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 16,50CM (+0,50CΜ,- 0,50CM), ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2,80CM, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ TEM 10 3, ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΝ ΓΥΑΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ TEM ,85 ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΜΑΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ & ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ ΥΓΡΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ), Μ.Χ. TEM , ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΤΡΙΩΝ (3) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΔΕΤΕΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΙΝΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ, ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 99%, Μ.Χ. TEM , ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ (ΣΚΟΝΗ-ΚΟΚΙΑ) SOFNOLIME KG , ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ. 10 TEM , ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ. 11 TEM , ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ. 21 TEM , ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ (ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.ΚΙΤΙΟ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ TEM 50 55,35 12

13 ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ XΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Χ. TEM , ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ TEM , ΠΛΕΓΜΑ 12CM * 08CM +-1 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΗΛΗ TEM , ΠΛΕΓΜΑ 12CM * 08CM +-1 ΓΙΑ ΔΕΞΙΑ ΚΗΛΗ TEM , ΠΛΕΓΜΑ 13CM * 09CM +-1 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ TEM ,00 ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΛΕΞΗ, ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ TEM ,25 ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΛΕΞΗ, ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ TEM ,30 ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΛΕΞΗ, ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ TEM ,15 ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 15CM*15CM. TEM ,50 ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 6CM*11CM TEM ,40 ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ME ETOIMH ΕΓΚΟΠΗ 6Χ13CM. TEM ,30 ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΛΕΞΗ, 12CM ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TEM ,96 ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΛΕΞΗ, 15CM ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TEM ,44 ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΛΕΞΗ, 20CM ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TEM ,05 ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 15 ΕΚ * 10 ΕΚ. ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΛΕΞΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. TEM ,75 ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 20ΕΚ. * 20 ΕΚ. ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΛΕΞΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΕΣΕΩΝ. TEM ,42 ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 30ΕΚ. * 30ΕΚ. ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΛΕΞΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ. TEM ,80 ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗΣ 50% & ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 50% ΚΗΛΗΣ 15Χ10CM. TEM ,87 ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗΣ 50% & ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 50% ΚΗΛΗΣ 30Χ30CM. TEM ,22 ΠΛΕΓΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ 15Χ10CM ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TEM ,85 ΠΛΕΓΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ 25Χ20CM ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TEM ,46 ΠΛΕΓΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ 30Χ35CM ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TEM ,00 ΠΛΕΓΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ, 37Χ28CM ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TEM ,06 ΠΛΕΓΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ 20Χ15CM ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TEM , ΠΟΔΟΝΑΡΙ (KΑΛYMΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ) Μ.Χ. TEM ,77 Σελίδα 13 από 33

14 ΣΕΤ (ΠΑΚΕΤΟ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ, ΜΕ 2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ, 2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΕΔΙΑ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ TEM 5 41,21 ΣΕΤ YANKAUER, ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2Μ(+0,50Μ,-0,50Μ)*6ΜΜ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. TEM ,15 ΣΚΟΥΦΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΔΕΤΗ, ΔΙΑΤΡΗΤΗ, ΑΝΔΡΩΝ, (LARGE) Μ.Χ. TEM ,50 ΣΚΟΥΦΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ, ΔΙΑΤΡΗΤΗ, ΓΥΚΩΝ, (LARGE) Μ.Χ. TEM ,40 ΣΚΟΥΦΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ (ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ), M.X. TEM ,50 ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3 ΜΕΤΡΩΝ Μ.Χ. TEM ,60 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ TRANSDUCER ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ Μ ΧΡΗΣ. (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.) TEM ,50 ΣΩΛΗΝΑΣ 2,2CM ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ TEM ,00 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ( ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙ ) ΙΣΤΟΥ 9 ΑΥΛΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΙΕΡΟΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. ΜΕΤΡΑ ,55 ΥΓΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΝ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250ML/TEM (+100ml) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. TEM ,00 ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ, 50CM * 43CM (+5CM, -5CM), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ μ.χ. ΤΕΜ 2 332, ΦΙΛΤΡΟ ULTRA ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ TEM , ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ 36-37% LTR , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ (EXT RA LARGE), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ. Χ. TEM , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ, ΜΕΓΑΛΗ (LARGE), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ. Χ. TEM ,00 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 100 CM*150CM, (+10CM,-10CM)1 ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. TEM ,80 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ MAYO, 80CM*145CM (+5 CM, -5 CM), 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. TEM ,25 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤO ΔΙΑΦΑΝΕΣ 90CM*45CM (+5 CM,-5 CM), ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. TEM ,00 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤO ΔΙΑΦΑΝΕΣ 90CM*85CM (+5 CM,-5 CM), ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. TEM 10 49,20 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 50CM*50CM (+5 CM,-5 CM), ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. TEM ,25 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, 70CM*70CM (+5 CM, -5 CM) ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. TEM , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 33CM* 24CM (+0,5 CM,-0,5 CM) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. TEM ,00 Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ αριθ. 5960/2015 διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού ΑΙΘΕΡΑΣ 1000ML ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Αιθέρας 1000ml ΑΙΘΕΡΑΣ 500ML Αιθέρας 500ml ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΟΝΥΧΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΩΔΙΟΦΟΡΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΡΙΧΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Βούρτσα με καθαριστήρα ονύχων.ιωδιοφόρα.πλαστική με τρίχα.αποστειρωμένη μιας χρήσης. Με Betadine ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΠΙΛΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3ΜΜ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 13CM ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Διάμετρο 3mm. Μήκος συνολικό 13cm. Πολλαπλών χρήσεων ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΠΙΛΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ. Διάμετρο 5mmΣυνολικό μήκος 5,33cm (+-0.20cm)Ενεργό μήκος 1cmΠολλαπλών χρήσεων ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ (ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΞΕΩΣ) ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΚΗΛΙΔΩΝ, ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. Να έχει την ικανότητα να αφαιρεί επιφανειακούς αποχρωματισμούς-οξειδώσεις (σκουριές), αποσκληραμένα υπολείμματα αίματος, πρωτεϊνών κ.λ.π. Συσκευασία ανά λίτρο και οικονομική προσφορά ανά λίτρο ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙ (ΦΥΛΛΑ) ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΠΑΡΟΧ/ΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΥΛΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Κεραμιδάκι (φύλλα): ελαστικόπαροχέτευσης τραυμάτωνδιάυλοακτινοσκιερόαποστειρωμένομιας χρήσης ΛΑΔΙ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 400ML. Λάδι αντισκουριακό χειρουργικών εργαλείων σε συσκευασία 400ml +-100ml ΛΑΣΤΙΧΟ [ ΣΩΛΗΝΑΣ] ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ. Λάστιχο (σωλήνας) σιλικόνης για αναρροφήσεις. Εσωτερική διάμετρος 6mm.Εξωτερική διάμετρος 9mm. NAI ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ. 10 Σελίδα 15 από 33

16 Νο 10. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ. 11 Νο ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ. 21 Νο ΜΑΚΡΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ. Μακρύ ηλεκτρόδιο μαχειρίδιο χειρουργικής διαθερμίας, πολλαπλών χρήσεων. Συνολικό μήκος 16,50cm (+0.50cm -0.50cm). Ενεργό μήκος 2,80cm. Για εγκεκριμένη ασφαλή λειτουργία με σύστημα του ΤΥΠΟΥ "ΡΕΜ", ηλεκτρονικού ελέγχου του ηλεκτροδίου από την γεννήτρια, συμβατό για χρήση με ηλεκτρογεννήτρια του ΤΥΠΟΥ "VALLEY LAB FORCE FX" που διαθέτει το Νοσοκομείο μας, χωρίς την ανάγκη μετατροπέων στην συνδεσμολογία που μπορουν να επηρεάσουν το κύκλωμα γεννήτριας, συνδέσεις, ασθενείς, γεννήτρια ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΝ ΓΥΑΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μάσκα χειρουργείου αντιθαμβωτική για όσους φορούν γυαλιά μιας χρήσης. Τα κορδόνια των μασκών να είναι 40 cm (+0,5-0,5) ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΜΑΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ & ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ ΥΓΡΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗ. Μάσκα (προσωπίδα) χειρουργείου με διαφανή πλαστική ασπίδα προστασίας πρσώπου και ματιών απο αιμορραγιες και εκτινάξεις υγρών. Μιας χρήσης. Τα κορδόνια της μάσκας να είναι 40 cm (+0,5-0,5) ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΤΡΙΩΝ (3) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΔΕΤΕΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΙΝΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ, ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 99%, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μάσκα χειρουργείου υποαλλεργική μιας χρήσης: τριών (3) στρωμάτωνδέτεςμε ενσωματωμένο ρινικό έλασμα Συγκαράτηση μικροβίων 99%. Τα κορδόνια των μασκών να είναι 40 cm (+0,5,-0,5) ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΤΡΙΩΝ (3) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΔΕΤΕΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΙΝΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ, ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 99%. 16

17 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μάσκα χειρουργείου μιας χρήσης: υποαλλεργικήτριών (3) στρωμάτωνμε δέτεςμε ενσωματωμένο ρινικό έλασμα Συγκράτηση μικροβίων 99%. Τα κορδόνια να είναι 40 cm (+0,5,-0,5) ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ (ΣΚΟΝΗ-ΚΟΚΙΑ) SOFNOLIME Νατράβεστος (σκόνη - κοκια) sofnolime Νατράσβεστος για αναισθησιολογικά μηχανήματα με μεγάλη ικανότητα απορρόφησης του CO2 βάση διεθνών standarts. Να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης των σφαιριδίων έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί την παραγωγή σκόνης νατρασβέστου μέσα στο αναισθητικό κύκλωμα ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ. 10 Τα νυστέρια να είναι μιας χρήσης με λαβή. Νο ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ. 11 Τα νυστέρια να είναι μιας χρήσης και να έχουν λαβή. Νο ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ. 21 Νυστέρια μιας χρήσης με λαβή. Νο ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ (ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ). Περιχειρίδα (κάλυμμα βραχίονα). Αποστειρωμένο μιας χρήσης ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ. Πλάκες γείωσης διπλής επιφάνειας χωρίς καλώδιο μιας χρήσης. Συμβατό για χρήση σε ηλεκτρογεννήτρια του τύπου VALLEY LAB FORCE FX που διαθέτει το Νοσοκομείο μας ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ. Πλάκες γείωσης διπλής επιφάνειας με καλώδιο. Συμβατό για χρήση σε ηλεκτρογεννήτρια του τύπου VALLEY LAB FORCE FΧ που διαθέτει το Νοσοκομείο μας ΠΛΕΓΜΑ 12CM * 08CM +-1 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΗΛΗ. Πλέγμα για αριστερή κήλη 12cm*08cm (+-1cm). Σελίδα 17 από 33

18 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πλέγμα από πολύκλωνο υδρόφιλο πολυεστέρα τρισδιάστατο με ανατομική ελλειπτική σχεδίαση. Κλείσιμο σχισμής με σύστημα αυτόματης συγκόλλησης και επιλεκτικής ρύθμισης της προδιαμορφωμένης σχισμής και δυνατότητας του χειρουργού να ρυθμίσει το ελέυθερο χώρο για την κίνηση του σπερματικού τόνου. Να κατατίθενται μελέτες που να αποδεικνύουν την βιοσυμβατότητα και αποτελεσματικότητα των πολυστερικών πλεγμάτων, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ΠΛΕΓΜΑ 12CM * 08CM +-1 ΓΙΑ ΔΕΞΙΑ ΚΗΛΗ. Πλέγμα για δεξιά κήλη 12cm*08cm (+-1cm). Το πλέγμα να είναι από πολύκλωνο υδρόφιλο πολυεστέρα τρισδιάστατο με ανατομική ελλειπτική σχεδίαση. Το κλείσιμο της σχισμής με σύστημα αυτόματης συγκόλλησης και επιλεκτικής ρύθμισης της προδιαμορφωμένης σχισμής και δυνατότητας του χειρουργού να ρυθμίσει το ελέυθερο χώρο για την κίνηση του σπερματικού τόνου. Να κατατεθούν μελέτες που να αποδεικνύουν την βιοσυμβατότητα και αποτελεσματικότητα των πολυστερικών πλεγμάτων,με ποινή απόρριψης της προσφοράς. NAI ΠΛΕΓΜΑ 13CM * 09CM +-1 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ. Πλέγμα για αριστερή και δεξιά βουβωνοκήλη 13cm * 09cm (+- 1cm). 26.Πλέγμα από πολύκλωνο υδρόφιλο πολυεστέρα τρισδιάστατο με ανατομική ελλειπτική σχεδίαση. 26.Κλείσιμο σχισμής με σύστημα αυτόματης συγκόλλησης και επιλεκτικής ρύθμισης της προδιαμορφωμένης σχισμής και δυνατότητας του χειρουργού να ρυθμίσει το ελέυθερο χώρο για την κίνηση του σπερματικού τόνου. 26.Να κατατίθενται μελέτες που να αποδεικνύουν την βιοσυμβατότητα και αποτελεσματικότητα των πολυστερικών πλεγμάτων,με ποινή απόρριψης της προσφοράς ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΛΕΞΗ, ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. 27.Πλέγμα πολυπροπυλενίου με σύνθετη πλέξη. Διπλού επιπέδου συνδεδεμένο με κύλινδρο μεγάλου μεγέθους. 27.Συνθετικό Πλέγμα Τριπλό, αποτελούμενο από δύο επίπεδα ενωμένα με συνδετικό κύλινδρο,χωρίς εγκοπή. 27.Σύνθετη ύφανση από 50% Πολυπροπυλένιο & 50% πολυγλυκαπρόνη. 18

19 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΛΕΞΗ, ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. 28.Πλέγμα πολυπροπυλενίου με σύνθετη πλέξη. Διπλού επιπέδου συνδεδεμένο με κύλινδρο μεσαίου μεγέθους. 28.Συνθετικό Πλέγμα Τριπλό, αποτελούμενο από δύο επίπεδα ενωμένα με συνδετικό κύλινδρο, χωρίς εγκοπή. 28.Σύνθετη ύφανση από 50% Πολυπροπυλένιο & 50% πολυγλυκαπρόνη ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΛΕΞΗ, ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. Πλέγμα πολυπροπυλενίου με σύνθετη πλέξη. Διπλού επιπέδου συνδεδεμένο με κύλινδρο εκτεταμένου μεγέθους. Συνθετικό Πλέγμα Τριπλό, αποτελούμενο από δύο επίπεδα ενωμένα με συνδετικό κύλινδρο, χωρίς εγκοπή. Σύνθετη ύφανση από 50% Πολυπροπυλένιο & 50% πολυγλυκαπρόνη Οβάλ-Extra Large ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 15CM*15CM. 30.Πλέγμα πολυπροπυλενίου μη απορροφήσιμο. Διάσταση 15cm * 15cm ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 6CM*11CM. 31.Πλέγμα πολυπροπυλενίου μη απορροφήσιμο. Διάσταση 6cm * 11cm. NAI ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ME ETOIMH ΕΓΚΟΠΗ 6Χ13CM. 32.Πλέγμα πολυπροπυλενίου μη απορροφήσιμο. Με έτοιμη εγκοπή. Διάσταση 6cm*13cm ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΛΕΞΗ, 12CM ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. Πλέγμα στρογγυλό. Τρισδιάστατη πλέξη. Σελίδα 19 από 33

20 Διάσταση 12cm. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 33.Πλέγμα διπλής όψεως να αποτελείται από πολύκλωνο πολυεστέρα και απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφητικό φιλμ από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης ή να αποτελείται από αραιής πλέξης μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, και από ένα λεπτό στρώμα πολυμερές πολυδιοξανόνης. 33.Να καλύπτεται αμφίπλευρα με αντισυμφητική επικάλυψη πολυγλυκαπρόνης. 33.Το αντισυμφητικό φίλμ να επεκτείνεται τουλάχιστον 5mm περιμετρικά του πλέγματος. 33.Να κατατίθενται μελέτες που να αποδεικνύουν την βιοσυμβατότητα και αποτελεσματικότητα των πολυεστερικών πλεγμάτων με ποινή απόρριψης της προσφοράς. 33.Στην τοιχωματική πλευρά του πλέγματος να υπάρχει περιμετρικά μια επιπρόσθετη λωρίδα πλέγματος η οποία να λειτουργεί ως ζώνη καθήλωσης και αντισυμφητικής προστασίας των κεφαλών των κλίπ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΛΕΞΗ, 15CM ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. Πλέγμα στρογγυλό τρισδιάστατη πλέξη. Διάσταση 15cm. 34.Πλέγμα διπλής όψεως να αποτελείται από πολύκλωνο πολυεστέρα και απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφητικό φιλμ από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης ή να αποτελείται από αραιής πλέξης μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, και από ένα λεπτό στρώμα πολυμερές πολυδιοξανόνης. 34.Να καλύπτεται αμφίπλευρα με αντισυμφητική επικάλυψη πολυγλυκαπρόνης. 34.Το αντισυμφητικό φίλμ να επεκτείνεται τουλάχιστον 5mm περιμετρικά του πλέγματος. 34.Να κατατίθενται μελέτες που να αποδεικνύουν την βιοσυμβατότητα και αποτελεσματικότητα των πολυεστερικών πλεγμάτων με ποινή απόρριψης της προσφοράς. 34.Στην τοιχωματική πλευρά του πλέγματος να υπάρχει περιμετρικά μια επιπρόσθετη λωρίδα πλέγματος η οποία να λειτουργεί ως ζώνη καθήλωσης και αντισυμφητικής προστασίας των κεφαλών των κλίπ. NAI NAI ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΛΕΞΗ, 20CM ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. Πλέγμα στρογγυλό τρισδιάστατη πλέξη. Διάσταση 20cm. NAI 20

15PROC002910711 2015-07-14

15PROC002910711 2015-07-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΈΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872879 2015-06-25

15PROC002872879 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δ10/2014 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού»

Διακήρυξη Δ10/2014 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 13 / 07 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π.: 8162 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Δ10/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν.Οδού Σερρών-Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ08/2014 Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ08/2014 Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 13 / 07 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π.: 8165 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Δ08/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002903632 2015-07-10

15PROC002903632 2015-07-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002728368 2015-04-24

15PROC002728368 2015-04-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 4537/24-04 - 2015 ΑΡ, ΣΥΣΤΗΜ ΕΣΗΔΗΣ :2795 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002769905 2015-05-13

15PROC002769905 2015-05-13 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.13 09:21:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Μ9Σ46907Ι-Η20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002874922 2015-06-26

15PROC002874922 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Βόλος, 24-6-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθ. πρωτ. Διακήρυξης: 7819 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857775 2015-06-18

15PROC002857775 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης ΕΡΓΟ : Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού: Ιατροτεχνολογικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 950/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 950/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: 25 ης Μαΐου 152 Τ.Κ. 68300 URL: www.did-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002903574 2015-07-10

15PROC002903574 2015-07-10 15PROC002903574 2015-07-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857710 2015-06-18

15PROC002857710 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης ΕΡΓΟ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ Προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Aρ. Διακήρυξης: Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ. Προϋπολογισμός: Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Aρ. Διακήρυξης: Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ. Προϋπολογισμός: Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 193.202,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 193.202,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα