Αριθ. 9296/300/13 (ΦΕΚ 749 Β/ ) : Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - Λιμένος.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. 9296/300/13 (ΦΕΚ 749 Β/ ) : Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - Λιμένος."

Transcript

1 ΑΡΙΘ.: 9296/300/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 749Β Μέγεθος κειμένου: 196 KB Αριθ. 9296/300/13 (ΦΕΚ 749 Β/ ) : Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - Λιμένος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 περ. α και β υποπερ. αα και ββ εδ. α και β της υποπαραγράφου ΙΑ7 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (Φ.Ε.Κ. 222 Α'/2012). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 163 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 16 και 20 του Ν. 4115/ 2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 Α / 2013). 4. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ (Φ.Ε.Κ. 50 Υ.Ο.Δ.Δ./ 2013) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)». 5. Την υπ αριθμ. ΓΠ/8161/ απόφαση της υπ αρ. 17/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 10ο: «Πιστοποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος: Φορτωτής Εκφορτωτής Λιμένος και Ξηράς». 6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α /2010). 7. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των ειδικότερων θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, του περιεχομένου, του τύπου της βεβαίωσης φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια. 8. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας πιστοποίησης, καθώς και του περιεχομένου, της διάρκειας, των διαδικασιών υλοποίησης, των πηγών χρηματοδότησης και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη της πιστοποίησης των φυσικών προσώπων, που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Β του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και τα οποία εκτελούν τις πάσης φύσεως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (κεντρικές αγορές, τα λιμάνια κ.λπ.) εκφόρτωσης, μεταφοράς και στοιβασίας των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων. 9. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 22 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το Άρθρο Πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Φ.Ε.Κ. 84 Α /2010). 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων Σελίδα 1 από 17

2 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α Άρθρο 1 Ειδικό Πρόγραμμα Υγείας και Ασφάλειας 1. Το Ειδικό Πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας περιλαμβάνει τα κάτωθι θεματικά αντικείμενα: Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου - Νομική υποχρέωση - Πρακτικές οδηγίες - Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτίμησης κινδύνου κατά την ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων και μυοσκελετικά προβλήματα - Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό και από το ηλεκτρικό ρεύμα - Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων - Διαμόρφωση θέσεων εργασίας και εργονομικές διευθετήσεις. 2. Το ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας υλοποιείται από φορείς κατάρτισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος καθορίζεται σε επτά (7) ώρες και δύναται να υλοποιείται και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας, ο φορέας κατάρτισης χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση παρακολούθησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Β Άρθρο 2 Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 1. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης «Φορτοεκφορτωτή Ξηράς - Λιμένος» περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά αποτυπώνονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα: i) Γενικές Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) Λατινικό αλφάβητο Γνώσεις αριθμητικής ii) ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Α. Για την απόκτηση των βασικών επαγγελματικών γνώσεων σε θεωρητικό επίπεδο, διακρίνονται οι ακόλουθες τρείς (3) θεματικές ενότητες κατάρτισης: Α1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικές γνώσεις και κανόνες της φορτοεκφορτωτικής εργασίας. Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 1. Τεχνικές, μέσα και διαδικασία τοποθέτησης χύδην φορτίου σε σάκους. Σελίδα 2 από 17

3 2. Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευασία εμπορευμάτων. Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη συσκευασία εμπορευμάτων. 3. Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και μέσα καταγραφής της ζύγισης. 4. Μέσα και διαδικασίες ταξινόμησης, επιλογής και τοποθέτησης εμπορευμάτων και συμβατικών φορτίων. 5. Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 6. Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα στοιβασίας και αποστοιβασίας εμπορευμάτων σε αποθήκες και μεταφορικά μέσα. 7. Είδη, διαδικασίες και τρόποι τακτοποίησης μικρών αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων που διακινούνται ως φορτία. Έχμαση οχημάτων. 8. Διαδικασίες, κανόνες υγείας και ασφάλειας και μέσα μεταφοράς ατόμων που χρήζουν βοήθεια. Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς αποσκευών. 9. Διαδικασίες ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης σε σιδηρόδρομους. 10. Τεχνικές και μέσα καθαρισμού χώρων φορτοεκφόρτωσης. 11. Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών με ασφάλεια. Α2. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χειρισμός ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. 1. Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών, ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. 2. Βασική διεθνής ορολογία για την αναγνώριση, σήμανση και χειρισμό ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. 3. Μέσα και διαδικασίες επιλογής, ταξινόμησης, συσκευασίας και τοποθέτησης ευπαθών και εύφλεκτων εμπορευμάτων και καθαρισμού του χώρου εργασίας. 4. Κανόνες υγείας, ασφάλειας και προστασίας κατά τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών χύδην, συμβατικών, οχληρών, ευπαθών, και λοιπών ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και πρόληψη ατυχημάτων. Α3. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διενέργεια εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών - φορτοεκφορτωτικές εργασίες στους λιμένες. 1. Τεχνικές χειρισμού γερανού, μέσα και χειρισμός σύνδεσης/ αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε γερανούς. 2. Διαδικασία καθοδήγησης χειριστή γερανού στην τοποθέτηση εμπορευμάτων. 3. Χειρισμός γερανού πλοίου και διαδικασία τοποθέτησης εμπορευμάτων στο αμπάρι του πλοίου. 4. Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων και τροχοφόρων οχημάτων εντός του πλοίου. Ειδικοί κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας στη μεταφορά εμπορευμάτων και τροχοφόρων συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων. 5. Είδη ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, νταλικών και μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου και κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την κυκλοφορία και το χειρισμό τους στο χώρο φορτοεκφόρτωσης. Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα συστήματα ασφάλειας και χειρισμού μηχανημάτων. Σελίδα 3 από 17

4 6. Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς υγρών φορτίων σε Δεξαμενόπλοια. 7. Τεχνικές και διαδικασίες καβόδεσης ανάλογα με το φορτίο, τα χαρακτηριστικά του πλοίου και τις καιρικές συνθήκες. Ειδική ορολογία καβόδεσης πλοίων. Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την καβόδεση πλοίων. Χειρισμοί τοποθέτησης της σκάλας του πλοίου. 8. Οδηγία IMO (διασύνδεση σκαφών λιμένων). Κανόνες υγείας και ασφάλειας κατά τη μεταφορά εφοδίων με λάντζα και πρόληψη ατυχημάτων. β. Η διάρκεια των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) ώρες. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων βασίζεται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα. iii) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Η απόκτηση των βασικών επαγγελματικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο γίνεται μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study), προκειμένου οι καταρτιζόμενοι να βελτιώσουν τις επαγγελματικές γνώσεις του θεωρητικού μέρους, με τη μορφή της σύνθετης πρακτικής άσκησης. 2. Η συνολική διάρκεια των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους) καθορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ώρες. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) και διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση τουλάχιστον τριακοσίων (300) ενσήμων ή είναι απόφοιτοι Λυκείου και διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ένσημα ή είναι κάτοχοι άδειας χειρισμού μηχανήματος και διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ένσημα και είναι εγγεγραμμένοι ως φορτοεκφορτωτές Μητρώου Α, υποχρεούνται να παρακολουθούν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Φορτοεκφορτωτή Ξηράς - Λιμένος» συνολικής διάρκειας πενήντα (50) ωρών, για την απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, κατά κύριο λόγο από τις θεματικές ενότητες Β και Γ. 3. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται από φορείς κατάρτισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. Τα προγράμματα δύναται να υλοποιούνται και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, ο φορέας κατάρτισης χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση παρακολούθησης. 4. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δύναται να χρηματοδοτούνται είτε ως προγράμματα εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) ή από συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ ή από τον κρατικό προϋπολογισμό (Λ.Π.Φ.Λ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ (Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ.). Άρθρο 3 Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ.) 1. Για τις ανάγκες της οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης της παρούσας απόφασης συγκροτείται με πράξη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Ε.Ε. ΠΙ.ΦΟ.). 2. Η Κ.Ε.Ε. ΠΙ.ΦΟ. είναι επταμελής και συγκροτείται από: α) Τρεις (3) εκπροσώπους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με εμπειρία στα θέματα εξετάσεων πιστοποίησης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος με την απόφαση συγκρότησης. Σελίδα 4 από 17

5 β) Έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, οριζόμενο από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωση που συνυπογράφει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) και στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το πιστοποιούμενο προσόν. ε) Έναν (1) εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργοδοτών, οριζόμενο από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωση που συνυπογράφει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) και στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το πιστοποιούμενο προσόν. 3. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε περίπτωση δε, που οι φορείς δεν ορίσουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η Κ.Ε.Ε. ΠΙ.ΦΟ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 4. Καθήκοντα γραμματέως ασκεί ένας (1) υπάλληλος που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 5. Η Κ.Ε.Ε. ΠΙ.ΦΟ. συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα της Κ.Ε.Ε. ΠΙ.ΦΟ. είναι τριετής. Η αντικατάσταση μέλους της Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. είναι δυνατή με απόφαση του εκπροσωπουμένου φορέα που το προτείνει, οπότε το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. 7. Η Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισxύει η ψήφος του Προέδρου της. 8. Στη γραμματεία της Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. τηρείται αρχείο αποφάσεων αυτής, καθώς και λοιπών παραστατικών στοιχείων και Πράξεων, που έχουν σχέση με το έργο και τη δραστηριότητα που αναπτύσσει. 9. Κατά τα λοιπά η Κ.Ε.Ε. ΠΙ.ΦΟ. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Δημοσίου. Άρθρο 4 Έργο της Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ.), αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - Λιμένος, εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους και εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τον ορισμό του Υπευθύνου, των γραμματέων και του βοηθητικού προσωπικού των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους, των εξεταστών Πρακτικού (προφορικού) Μέρους, των επιτηρητών, του Υπευθύνου, των γραμματέων και του βοηθητικού προσωπικού των Βαθμολογικών Κέντρων, των βαθμολογητών, καθώς και των ελεγκτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Άρθρο 5 Σελίδα 5 από 17

6 Διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης 1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης δύναται να διενεργούνται: α) Από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με ευθύνη του Τμήματος Πιστοποίησης Προσόντων, της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων ή β) Από φορείς αξιολόγησης, οι οποίοι επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από δημόσια πρόσκληση. Με την πρόσκληση καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την επιλογή των φορέων αξιολόγησης. γ) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζονται οι όροι της ανάθεσης των Εξετάσεων Πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στους φορείς αξιολόγησης. 2. Οι ως άνω πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης γίνονται γνωστές στο κοινό τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τις εξετάσεις. Άρθρο 6 Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης - Δικαιολογητικά 1. Οι εξετάσεις, όταν διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., διεξάγονται τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μήνες, εφόσον εκδηλώνεται σχετικό ενδιαφέρον συμμετοχής από τουλάχιστον πενήντα (50) υποψηφίους, ενώ όταν διενεργούνται από τους φορείς αξιολόγησης η συχνότητα διεξαγωγής τους καθορίζεται από τους φορείς αυτούς. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Λιμένος έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Α του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που λειτουργεί στο Τμήμα Φορτοεκφορτωτών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας του άρθρου 1 της παρούσας. 3. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή, όπως κάθε φορά ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στις εξετάσεις, μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο της χορηγηθείσας Βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Α του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών. β) Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 2 της παρούσας, ως εξής : αα) Οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης που διαθέτουν τουλάχιστον 300 ένσημα: Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος 50 ωρών. ββ) Οι απόφοιτοι Λυκείου που διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ένσημα: Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας πενήντα (50) ωρών. γγ) Κάτοχοι άδειας χειρισμού μηχανήματος που διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ένσημα: Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας πενήντα (50) ωρών. δδ) Οι υποψήφιοι που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες, προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας, στο σύνολο των προβλεπομένων ωρών. γ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. δ) Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας αντίγραφο του διαβατηρίου Σελίδα 6 από 17

7 ή αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως. ε) Απόδειξη καταβολής, σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., των ανταποδοτικών τελών, όπως εκάστοτε καθορίζονται δυνάμει της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 4115/2013, όπως εκάστοτε ισχύει, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις Πιστοποίησης των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Λιμένος. 4. Στην περίπτωση που οι εξετάσεις διενεργούνται από Φορείς Αξιολόγησης οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σε αυτούς και η τελική κατάσταση των αιτούντων οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής διαβιβάζεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τον Φορέα Αξιολόγησης στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων, της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Άρθρο 7 Διαδικασία Εξετάσεων Πιστοποίησης 1. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Λιμένος διακρίνονται σε Θεωρητικό και Πρακτικό (προφορικό) μέρος και διεξάγονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, με βάση το εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα «Φορτοεκφορτωτή Ξηράς Λιμένος». 2. Για τις ανάγκες της διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Λιμένος εκπονείται Κανονισμός Πιστοποίησης, ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Ο Κανονισμός Πιστοποίησης περιλαμβάνει τα θέματα του Θεωρητικού και του Πρακτικού (προφορικού) μέρους με τις ενδεικτικές απαντήσεις τους και βασίζεται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα «Φορτοεκφορτωτή Ξηράς Λιμένος». Η εκπόνηση των θεμάτων προς εξέταση του Θεωρητικού και του Πρακτικού (προφορικού) μέρους ανατίθεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε ομάδα εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 3. Κατά τη δοκιμασία του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος. Κατά τη δοκιμασία του Πρακτικού (προφορικού) Μέρους ελέγχονται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου, μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα. 4. Βεβαίωση Πιστοποίησης δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στα(2) μέρη των εξετάσεων. 5. Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 6. Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό (προφορικό) Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Βεβαίωσης Πιστοποίησης, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης. 7. Το ηλεκτρονικό αρχείο συμμετεχόντων στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Λιμένος τηρείται στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων, της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στην περίπτωση που οι εξετάσεις Πιστοποίησης διενεργούνται από φορείς αξιολόγησης, οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να υποβάλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το ηλεκτρονικό αρχείο συμμετεχόντων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Λιμένος. Σελίδα 7 από 17

8 Άρθρο 8 Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Πρακτικού (προφορικού) Μέρους 1. Τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους ορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και ανάλογα με τις γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. 2. Τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή με απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα αξιολόγησης, η οποία κοινοποιείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πριν την έναρξη των εξετάσεων. 3. Τα Εξεταστικά Κέντρα οφείλουν να διαθέτουν το ακόλουθο προσωπικό: α) Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους. Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Πρακτικού (προφορικού) Μέρους ορίζεται ένας Υπεύθυνος ο οποίος μεριμνά για την έγκυρη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων, αποστέλλει την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το πρακτικό επιτυχόντων και αποτυχόντων του πρακτικού μέρους των εξετάσεων και μεριμνά για κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων. Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους έχει ως έργο την οργάνωση της διεξαγωγής των εξετάσεων του Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) μέρους της πιστοποίησης και συγκεκριμένα: αα) Την κατανομή των εξεταζομένων σε αίθουσες. ββ) Την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων. γγ) Τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή με ασφαλή τρόπο στο βαθμολογικό κέντρο των γραπτών δοκιμίων. β) Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους. Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους επικουρείται από έναν (1) γραμματέα για τους πρώτους διακόσιους (200) εξεταζόμενους, δύο (2) γραμματείς μέχρι και τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και τρεις (3) γραμματείς για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους με τη βοήθεια του γραμματέα μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων, συνεργάζεται με τα Βαθμολογικά Κέντρα στα οποία υπάγεται και συντάσσει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων Πρακτικού μέρους. γ) Επιτηρητές. Έργο των Επιτηρητών είναι ο έλεγχος της ταυτότητας των εξεταζομένων (Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ή Διαβατηρίου), η καταγραφή των απόντων, η ανακοίνωση των θεμάτων στους εξεταζομένους και η επιτήρηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους. Ως Επιτηρητές ορίζονται ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αναλογία δύο (2) επιτηρητές για κάθε είκοσι (20) εξεταζόμενους. δ) Βοηθητικό προσωπικό. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους (αναπαραγωγή θεμάτων, ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων κ.λπ.). Ο αριθμός του βοηθητικού προσωπικού ανέρχεται σε ένα (1) άτομο για τους πρώτους διακόσιους (200) εξεταζόμενους, δύο (2) άτομα μέχρι και τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και τρία (3) άτομα για άνω των Σελίδα 8 από 17

9 τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. στ) Εξεταστές Πρακτικού (προφορικού) Μέρους. Ως εξεταστές Πρακτικού (προφορικού) Μέρους ορίζονται τρεις (3) ανά ομάδα υποψηφίων από το Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι δύο (2) εξεταστές εξετάζουν ως βαθμολογητές και ο τρίτος παρίσταται κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους ως αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες μεταξύ των δύο βαθμολογητών. Οι εξεταζόμενοι προσέρχονται βάσει του προγράμματος των εξετάσεων σε ομάδες των τριών (3) ατόμων και η εξέτασή τους γίνεται με τη σειρά για περίπου είκοσι λεπτά (20) ανά εξεταζόμενο και διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα. Άρθρο 9 Εξέταση του Θεωρητικού μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 1. Για την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του γνωστικού αντικειμένου και αποτελούν μέρος του συνόλου των ερωτήσεων, που υπάρχουν στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης και γνωστοποιούνται στους υποψήφιους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 2. Η διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης των θεμάτων των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Λιμένος καθορίζεται από την Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. 3. Με βάση τη διάκριση των ερωτήσεων σε Γενικές και Ειδικές γνώσεις και σε τρεις κατηγορίες, Απλές, Μέτριες και Δύσκολες επιλέγεται ο αριθμός των προς εξέταση θεμάτων, έτσι ώστε: α) τα θέματα γενικών γνώσεων και των τριών κατηγοριών να καταλαμβάνουν ποσοστό (30%) του συνόλου των θεμάτων και τα θέματα ειδικών γνώσεων των τριών κατηγοριών ποσοστό (70%) του συνόλου των θεμάτων και β) ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την απάντηση των θεμάτων από τους εξεταζόμενους ανέρχεται σε δυόμιση (2,5) ώρες. 4. Σε κάθε κατηγορία ερωτήσεων (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) το κλάσμα: (αριθμός ερωτήσεων των γνώσεων ανά κατηγορία) / (συνολικός αριθμός των προς εξέταση θεμάτων), καθορίζει έναν αριθμό ν (βήμα κλήρωσης). Για κάθε είδους γνώσεις (Γενικές, Ειδικές) και για κάθε κατηγορία (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) κληρώνεται ένας τυχαίος αριθμός ρ (ρ<ν). Ως εξεταζόμενα θέματα ορίζονται οι ερωτήσεις του Κανονισμού Πιστοποίησης ανά είδος γνώσης και κατηγορίας: ρ, ρ + ν, ρ +2ν,... (πλήθος ίσο με τον αριθμό των θεμάτων της κατηγορίας). 5. Στη συνέχεια διαμορφώνεται το φύλλο με τις επιλεγμένες ερωτήσεις, το οποίο, αφού ελεγχθεί, αποστέλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα. 6. Η κάθε ερώτηση (θέμα) βαθμολογείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (Απλή, Μέτρια, Δύσκολη) με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Πιστοποίησης για το μέτρο δυσκολίας των ερωτήσεων. 7. Η Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. διαβιβάζει τα θέματα που κληρώθηκαν στα Εξεταστικά Κέντρα με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο. 8. Ο Υπεύθυνος κάθε Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρονη ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 9. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι' αυτούς Εξεταστικό Κέντρο και καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί. Σελίδα 9 από 17

10 10. Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου αποστέλλει την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης των εξετάσεων στο αρμόδιο για την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων όργανο. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο μιας (1) τουλάχιστον ώρας από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων, παρά μόνο σε περιπτώσεις ασθένειάς του, οπότε διακόπτεται η εξέτασή του και συντάσσεται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου σχετικό Πρακτικό. Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν διευκρινιστικά ερωτήματα αναφορικά με τα προς εξέταση θέματα μέσα σε χρονικό διάστημα μισής ώρας από την ώρα έναρξης των εξετάσεων. Εάν κριθεί από την Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. ότι τα ως άνω διευκρινιστικά ερωτήματα χρήζουν απάντησης, η σχετική απάντηση αποστέλλεται σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα. Άρθρο 10 Κατανομή Υποψηφίων στις αίθουσες 1. Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου, με βάση τον ονομαστικό κατ αλφαβητική σειρά κατάλογο των υποψηφίων, καθορίζει τις αίθουσες και καταρτίζει ανά αίθουσα κατάλογο υποψηφίων κατ αλφαβητική σειρά. Αντίγραφο των καταστάσεων ανά αίθουσα αναρτάται αυθημερόν στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου. Όμοια κατάσταση αναρτά και έξω από κάθε αίθουσα. 2. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες γίνεται με επιμέλεια των Επιτηρητών της αίθουσας, με βάση την αλφαβητική σειρά με την οποία φέρονται εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις. Άρθρο 11 Παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων 1. Παρόντες θεωρούνται μόνο οι εξεταζόμενοι που βρίσκονται μέσα στις οικείες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης των εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα. 2. Η επεξεργασία των θεμάτων από τους εξεταζομένους γίνεται σε τετράδιο ειδικού τύπου (γραπτό δοκίμιο), του οποίου η μορφή εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., χορηγείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διανέμεται στους εξεταζόμενους από τους επιτηρητές (βλ. Υπόδειγμα 4). 3. Όταν ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει την απάντηση των θεμάτων προσέρχεται στον επιτηρητή, ο οποίος ενώπιον του εξεταζόμενου καλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του εξεταζόμενου με αδιαφανές αυτοκόλλητο, διαγράφει τα κενά σημεία του γραπτού δοκιμίου και υπογράφει στο τέλος των απαντήσεων του υποψήφιου. 4. Ο εξεταζόμενος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το γραπτό δοκίμιό του, πριν βγει από την αίθουσα των εξετάσεων. 5. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο μιας (1) τουλάχιστον ώρας από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων, παρά μόνο σε περιπτώσεις ασθένειάς του. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού μέρους ενεργεί, ως ακολούθως: αα) Καλεί τον υπεύθυνο ιατρό του Εξεταστικού Κέντρου να εξετάσει τον εξεταζόμενο σε επιτηρούμενο, εκτός της αίθουσας που διενεργούνται οι εξετάσεις, χώρο. ββ) Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η μεταφορά του εξεταζόμενου σε εφημερεύον νοσηλευτικό ίδρυμα, καλείται το Ε.Κ.Α.Β. Το γραπτό δοκίμιο του εξεταζόμενου σφραγίζεται, καλύπτονται τα στοιχεία του με τα ειδικά αυτοκόλλητα από τους επιτηρητές παρουσία του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου και αποστέλλεται για βαθμολόγηση. Σελίδα 10 από 17

11 γγ) Σε περίπτωση που δεν κρίνεται αναγκαία η μεταφορά του εξεταζόμενου, η εξέταση συνεχίζεται κανονικά και, εάν κριθεί αναγκαία η παράταση του χρόνου εξέτασης ειδικά για τον ασθενή εξεταζόμενο, ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου ενημερώνει την Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ., η οποία τελικά αποφασίζει. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ασθένειας ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό Πρακτικό, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ.. Άρθρο 12 Παραλαβή, βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων 1. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων αποστέλλονται από τα Εξεταστικά Κέντρα με ασφαλή τρόπο στα Βαθμολογικά Κέντρα. Ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού Κέντρου υπογράφει το σχετικό πρακτικό παραλαβής, αφού ελέγξει τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων. 2. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται σε ειδικούς χώρους κάθε Βαθμολογικού Κέντρου από τους βαθμολογητές. 3. Η παράδοση στους βαθμολογητές και η παραλαβή των γραπτών δοκιμίων γίνεται ενυπόγραφα. 4. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές. Οι βαθμολογητές για να διορθώσουν και να βαθμολογήσουν το γραπτό δοκίμιο χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο. Κάθε ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση επισημαίνεται με το σύμβολο: V. Κάθε ελλιπής απάντηση επισημαίνεται με ένα (1) ή περισσότερα από το σύμβολο: +. Τα περιττά στοιχεία επισημαίνονται τοποθετώντας αυτά εντός παρενθέσεων: ( ). Οι λανθασμένες απαντήσεις, που αποτελούν ενότητα ή παράγραφο, επισημαίνονται τοποθετώντας αυτές εντός αγκυλών: [ ]. 5. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από ένα έως είκοσι (1-20). Δεν επιτρέπεται στους βαθμολογητές να αξιολογούν τα γραπτά δοκίμια με διαφορετική από την ορισμένη βαθμολογική κλίμακα. 6. Ως «Επιτυχών» στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε με βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20). Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο αριθμό. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταση του αριθμού μηδέν (0) στους μονοψήφιους αριθμούς. Καθένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στα ειδικά πλαίσια του γραπτού δοκιμίου το βαθμό με τον οποίον το αξιολογεί και το επικυρώνει με την υπογραφή του και την αναγραφή του ονοματεπώνυμου του. Ο πρώτος βαθμολογητής καλύπτει το βαθμό κάθε γραπτού δοκιμίου, το οποίο αξιολόγησε, με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο). Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών διαιρούμενος διά του δύο (2). Σελίδα 11 από 17

12 Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5), ακέραιο βαθμό. 7. Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων από το δεύτερο βαθμολογητή, αποκαλύπτεται από τον Γραμματέα του Βαθμολογικού Κέντρου ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή και εξετάζεται αν μεταξύ των βαθμών του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες. Γραπτό δοκίμιο που παρουσιάζει διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες αναβαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή. Πριν από την αναβαθμολόγηση, ο Γραμματέας του Βαθμολογικού Κέντρου, καλύπτει με μαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο τη βαθμολογία τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου βαθμολογητή. Ο αναβαθμολογητής διορθώνει το γραπτό δοκίμιο και βαθμολογεί αριθμητικά και ολογράφως με μαύρο στυλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό 4. και 5. του παρόντος άρθρου. Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών βαθμών διαιρούμενο διά του τρία (3). 8. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της προβλεπόμενης από την ανωτέρω παράγραφο δεν επιτρέπεται. 9. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση των βαθμολογητών με βάση υπόδειγμα οδηγιών - απαντήσεων, το οποίο αποστέλλεται στα Βαθμολογικά Κέντρα. Δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση της βαθμολόγησης από τον βαθμολογητή ή τον αναβαθμολογητή. 10. Οι αποξέσεις ή διορθώσεις βαθμολογίας στα οικεία πλαίσια των γραπτών δοκιμίων και στους ονομαστικούς καταλόγους ισχύουν μόνον εφόσον υπογράφονται από το βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή του γραπτού δοκιμίου και τον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου. 11. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας ενός βαθμολογητή που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο ολογράφως και εκείνης που αναγράφεται αριθμητικώς, λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία που αναγράφεται ολογράφως. 12. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο και εκείνης που αναγράφεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων που συντάσσει το Βαθμολογικό Κέντρο, λαμβάνεται υπ όψιν η βαθμολογία που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο. 13. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων και τα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων, στα οποία αναγράφεται η βαθμολογία των υποψηφίων φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έκτης εξεταστικής περιόδου, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό Πρακτικό. Άρθρο 13 Εξέταση Πρακτικού (προφορικού) Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 1. Για την εξέταση του Πρακτικού (προφορικού) Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Πρακτικού (προφορικού) μέρους), που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων Κανονισμό Πιστοποίησης και σύμφωνα με το οικείο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα «Φορτοεκφορτωτή Ξηράς Λιμένος», μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study). Σελίδα 12 από 17

13 2. Οι υποψήφιοι προσέρχονται κατ αλφαβητική σειρά με βάση το πρόγραμμα των εξετάσεων σε ομάδες των τριών (3) ατόμων και η εξέτασή τους γίνεται με την σειρά για περίπου είκοσι λεπτά (20) ανά εξεταζόμενο και διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα. Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Εξεταστικών Κέντρων. 3. Ο έλεγχος των Δελτίων Εξεταζομένων (Υπόδειγμα 3) των υποψηφίων γίνεται με την επιμέλεια του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου, πριν εισέλθουν οι υποψήφιοι στους χώρους εξετάσεων. 4. Κάθε εξεταζόμενος του Πρακτικού (προφορικού) Μέρους αξιολογείται από τρεις εξεταστές. Κάθε εξεταστής αξιολογεί τις απαντήσεις του υποψηφίου με τη βαθμολογία του στην κλίμακα από ένα έως είκοσι (01-20). Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των τριών (3) εξεταστών διαιρούμενος δια του τρία (3). Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δύο (2) αξιολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5), ακέραιο βαθμό. Επιτυχών στο Πρακτικό (προφορικό) Μέρος θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε κατά μέσο όρο με βαθμό δέκα (10) έως και είκοσι (20), οπότε χαρακτηρίζεται αντίστοιχα «ΕΠΙΤΥΧΩΝ», άλλως χαρακτηρίζεται ως «ΑΠΟΤΥΧΩΝ». 5. Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, οι εξεταστές παραδίδουν τα αποτελέσματα στον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου, τα οποία μεταφέρονται, ενώπιον των εξεταστών, στο Δελτίο Πρακτικής (προφορικής) Εξέτασης (Υπόδειγμα 5) που περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία των εξεταζομένων. Κατόπιν κάθε ένας εξεταστής αναγράφει το ονοματεπώνυμό του και υπογράφει στο αντίστοιχο πεδίο του Δελτίου Πρακτικής Εξέτασης. 6. Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει ονομαστική, κατ' αλφαβητική σειρά, κατάσταση των υποψηφίων, την οποία συμπληρώνει, μετά το πέρας των εξετάσεων, με τη βαθμολογία και το χαρακτηρισμό «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΩΝ», που αναγράφεται παραπλεύρως του ονόματος. Η εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται την επόμενη ημέρα μετά τις εξετάσεις, στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου ή τον Φορέα Αξιολόγησης. Τα Δελτία Πρακτικής (προφορικής) Εξέτασης αποστέλλονται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου ή τον Φορέα Αξιολόγησης στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την επομένη ημέρα της λήξης των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους. 7. Τα στελέχη και τα αποκόμματα των Δελτίων Πρακτικής (προφορικής) Εξέτασης φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έκτης εξεταστικής περιόδου, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό. 8. Το πρόγραμμα των εξετάσεων του Πρακτικού (προφορικού) Μέρους εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων που εξετάζονται σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού (προφορικού) Μέρους. Άρθρο 14 Διακίνηση γραπτών δοκιμίων αποκομμάτων θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης αποτελεσμάτων 1. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων διακινούνται ως εξής: Τα γραπτά δοκίμια του Θεωρητικού Μέρους κάθε Εξεταστικού Κέντρου καταμετρώνται, συσκευάζονται και σφραγίζονται. Στη συνέχεια συνοδεύονται με πρακτικό, που υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και αποστέλλονται αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη των εξετάσεων εργάσιμη ημέρα με τον Σελίδα 13 από 17

14 ταχύτερο δυνατό και ασφαλέστερο τρόπο, από το Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους στο αντίστοιχο Βαθμολογικό, που έχει ορισθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το σκοπό αυτό. 2. Το Βαθμολογικό Κέντρο, αφού διορθωθούν τα γραπτά και καταχωριστούν ηλεκτρονικά οι βαθμολογίες, αποστέλλει στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα αποκόμματα του έμπροσθεν εξωφύλλου των γραπτών δοκιμίων με πρωτόκολλο και το στέλεχος των γραπτών δοκιμίων. 3. Οι καταστάσεις των αποτελεσμάτων Πιστοποίησης και τα Δελτία Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους, αποστέλλονται στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως εξής: Τα αποκόμματα των Δελτίων Θεωρητικής και Πρακτικής (προφορικής) Εξέτασης των παρόντων και των απόντων αποστέλλονται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ταξινομημένα αλφαβητικά, με βάση το επώνυμο του εξεταζόμενου. Η αποστολή των Δελτίων Θεωρητικής και Πρακτικής Εξέτασης συνοδεύεται με την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους (παρόντων και απόντων), υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου. Άρθρο 15 Αξιολόγηση - Βαθμολογικά Κέντρα 1. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων διενεργείται αποκλειστικά από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 2. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζεται ο αριθμός των Βαθμολογικών κέντρων και οι έδρες τους σε κάθε εξεταστική περίοδο. 3. Τα Βαθμολογικά κέντρα λειτουργούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή στους φορείς αξιολόγησης του άρθρου 3 της παρούσας. Σε κάθε Βαθμολογικό κέντρο ορίζεται Υπεύθυνος Βαθμολογικού κέντρου ο οποίος επικουρείται από έναν (1) γραμματέα. Ο Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου με τη βοήθεια του γραμματέα μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων, ενημερώνει για κάθε σχετικό θέμα τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συντάσσει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων Θεωρητικού Μέρους και καταχωρίζει τα σχετικά αποτελέσματα σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Πιστοποίησης Προσόντων. 4. Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ορίζονται από το Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής μπορεί να βαθμολογήσει μέχρι εκατό (100) γραπτά. 5. Βοηθητικό Προσωπικό. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του Βαθμολογικού Κέντρου (διακίνηση γραπτών δοκιμίων και σύνταξη πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής, κ.λπ.). Ο αριθμός του βοηθητικού προσωπικού ανέρχεται σε τρία (3) άτομα. 6. Στην περίπτωση που τα Βαθμολογικά κέντρα λειτουργούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι συντελεστές της λειτουργίας τους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Άρθρο 16 Έκδοση Αποτελεσμάτων - Βεβαίωση Πιστοποίησης του εδαφίου β της παρ. 4 του κεφαλαίου ΙΑ 7 του Ν.4093/ Τα Βαθμολογικά Κέντρα αποστέλλουν τα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων και τους τελικούς πίνακες αποτελεσμάτων του Θεωρητικού Μέρους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους αποστέλλουν Σελίδα 14 από 17

15 τα δελτία εξέτασης Πρακτικού μέρους και τους τελικούς πίνακες αποτελεσμάτων Πρακτικού Μέρους στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 2. Ο τελικός βαθμός του εξεταζόμενου προκύπτει ως ακολούθως: Η βαθμολογία της εξέτασης του Θεωρητικού Μέρους προσμετράται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στην τελική βαθμολογία και η βαθμολογία της εξέτασης του Πρακτικού (προφορικού) Μέρους σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). Εάν μετά τη διαίρεση του ποσοστιαίου αθροίσματος των βαθμών του θεωρητικού και του πρακτικού (προφορικού) μέρους προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5), ακέραιο βαθμό. 3. Οι υπάλληλοι του Τμήματος Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εξετάζουν τους πίνακες αποτελεσμάτων, οι οποίοι κατόπιν εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 4. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί στους δικαιούχους, κατόπιν αιτήσεώς τους «Βεβαίωση Πιστοποίησης», η οποία υπέχει θέση βεβαίωσης του εδαφίου β της παρ. 4 του κεφαλαίου ΙΑ 7 του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Α /2012) και περιλαμβάνει τον τελικό βαθμό του πιστοποιηθέντος (βλ. υποδείγματα 1 και 2). 5. Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χορηγείται στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6. Η Βεβαίωση Πιστοποίησης εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων του δικαιούχου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 7. Σε περίπτωση απώλειας της Βεβαίωσης Πιστοποίησης χορηγείται στο δικαιούχο από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. νέα, με την ένδειξη «αντίγραφο» (βλ. Υπόδειγμα 2) ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής του αντίστοιχου ανταποδοτικού τέλους, όπως εκάστοτε καθορίζεται δυνάμει της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 4115/2013, όπως εκάστοτε ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 17 Κωλύματα Συντελεστών των Εξετάσεων Πιστοποίησης Οι Βαθμολογητές, Αναβαθμολογητές, Επιτηρητές και Εξεταστές Πρακτικού Μέρους δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις και υποχρεούνται να δηλώνουν το κώλυμά τους εγγράφως πριν την έναρξη των εξετάσεων στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου, όταν έχουν βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτο βαθμό με εξεταζόμενο στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση. Άρθρο 18 Μεταφορά Επιστροφή ανταποδοτικών τελών 1. Υποψήφιος ο οποίος απέτυχε σε φάση του Θεωρητικού ή Πρακτικού (προφορικού) Μέρους των εξετάσεων, υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του αντίστοιχου ανταποδοτικού τέλους, προκειμένου να επανεξεταστεί. 2. Τα ανταποδοτικά τέλη των Εξετάσεων Πιστοποίησης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζομένων στις εξετάσεις και εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 3. Σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξεταζομένου που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή αδυναμίας προσέλευσης στην εξέταση λόγω στράτευσης, μετά από αίτησή του, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα εξέταστρα μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Σελίδα 15 από 17

16 4. Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την ως άνω αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε ανταποδοτικά τέλη εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 5. Όσοι δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και κατέβαλαν ανταποδοτικά τέλη εκ παραδρομής, δύνανται να υποβάλουν αίτηση επιστροφής του αντίστοιχου ποσού. Άρθρο 19 Βεβαίωση Πιστοποίησης Υπόδειγμα της Βεβαίωσης Πιστοποίησης επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. Η ανωτέρω Βεβαίωση εκδίδεται για όσους εξεταζόμενους έχουν επιτύχει και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης και δικαιούνται Βεβαίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 4 του κεφαλαίου ΙΑ 7 του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Α /2012). Άρθρο 20 Διαδικασία Ελέγχου και Διασφάλιση Ποιότητας των Εξετάσεων Πιστοποίησης 1. Κατά τη διαδικασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης και προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και της ποιότητας των Εξετάσεων Πιστοποίησης, διενεργούνται δειγματοληπτικά και σε ποσοστό τουλάχιστον 50% επί του συνόλου των Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων επιτόπιοι έλεγχοι. Οι επιτόπιοι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης και τη διαδικασία βαθμολόγησης από δύο (2) ελεγκτές ενταγμένους στο μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών - Ελεγκτών Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 2. Οι ελεγκτές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πριν από τη διενέργεια του ελέγχου, στην οποία δηλώνουν ότι δεν συνδέονται με συγγενική (εξ αίματος ή αγχιστείας) σχέση μέχρι και τρίτου βαθμού με τους συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, καθώς και με τους διενεργούντες τις Εξετάσεις στο Εξεταστικό και Βαθμολογικό Κέντρο, στο οποίο διενεργούν τον έλεγχο. 3. Οι ελεγκτές έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων, συντάσσοντας σχετικό Πρακτικό, το οποίο υπογράφουν και αποστέλλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX). 5. Οσον αφορά στη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων και εφόσον η παραβίαση διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Εξετάσεων, η Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με βάση τα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παραβίασης των διαδικασιών της παρούσας απόφασης αποφασίζει, μετά από επικοινωνία με το όργανο, με σειρά βαρύτητας τα εξής: α) Την αποστολή οδηγιών - συστάσεων για συμμόρφωση στη συνέχεια των Εξετάσεων. β) Την άμεση αντικατάσταση του οργάνου για το υπόλοιπο των Εξετάσεων Πιστοποίησης, λόγω του κατεπείγοντος και την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του σε άλλο όργανο. γ) Οποιοδήποτε άλλο μέτρο θεωρεί πρόσφορο για τη διασφάλιση των διενεργούμενων Εξετάσεων Πιστοποίησης. 6. Όσον αφορά στη λειτουργία των Βαθμολογικών Κέντρων και των Εξεταστικών Κέντρων, εφόσον η παραβίαση που διαπιστωθεί δεν αφορά τη διεξαγωγή των Εξετάσεων, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με βάση τα Σελίδα 16 από 17

17 διαλαμβανόμενα στο πρακτικό και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παραβίασης των διαδικασιών της παρούσας απόφασης, αποφασίζει με σειρά βαρύτητας τα εξής: α) Την αποστολή οδηγιών - συστάσεων για συμμόρφωση στο μέλλον. β) Τον αποκλεισμό του οργάνου που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας από τις Εξετάσεις Πιστοποίησης στο μέλλον. γ) Τον αποκλεισμό του οργάνου που ευθύνεται για την μη πιστή εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας από τις Εξετάσεις Πιστοποίησης στο μέλλον και την μη καταβολή της σχετικής αποζημίωσης. δ) Την επανάληψη της διαδικασίας, όπου αυτό θεωρείται απολύτως απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των Εξετάσεων Πιστοποίησης. ε) Την ανάκληση της άδειας του φορέα αξιολόγησης να οργανώνει και να διενεργεί τις εξετάσεις πιστοποίησης. 7. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πριν λάβει τη σχετική ως άνω απόφαση ζητά την προηγούμενη έγγραφη απολογία του οργάνου, μη αποκλειόμενης της αυτοπρόσωπης παράστασης του οργάνου στο Δ.Σ.. 8. Σε περίπτωση που από τον ως άνω έλεγχο προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων από τα όργανα που συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διαβιβάζει πάραυτα το σύνολο του φακέλου αρμοδίως. Ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, του οποίου η επεξεργασία και καταχώρηση δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους. Για όσους χρησιμοποιούν DVD να ανατρέξουν στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, όπου είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 1 Απριλίου 2013 Σελίδα 17 από 17

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής. Αριθμ. 2944/14 (ΦΕΚ 1098 Β/30-04-2014) : Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ. ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡΗΛ-ΨΩΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.4β, άρθρο 6) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης;

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; http://www.eoppep.gr 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; Οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όλων των ειδικοτήτων - ακόμα και ειδικοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Δέδε ΤΗΛ. 2102709149 ΑΘΗΝΑ, 24-05-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αθήνα, 2 2-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ. Βαθμ. Προτερ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 749 1 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 9296/300 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελ ματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Ν. 2740/1999 ΦΕΚ 186 Α' Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Θεσμοθέτηση 1. Θεσμοθετείται κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, το οποίο χορηγείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΥΟΔΕ 2.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 2709087 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Πότε µπορεί να βγει ένας υποψήφιος από την αίθουσα Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόµενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις,

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 3.6.2013 Αριθ.Πρωτ. 375 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Άρθρο 1 Δικαίωμα συμμετοχής.

Σχέδιο Νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Άρθρο 1 Δικαίωμα συμμετοχής. Σχέδιο Νόμου «Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών της ημεδαπής και αναγνώρισης φορέων της αλλοδαπής και αντιστοίχισης τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 9 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 122 Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε 95.10.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 18-02-2009 95 10 10 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/οικ.23409 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88971 Θεσσαλονίκη, 12/3/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να μπορέσει κάποιος υποψήφιος να καταχωρήσει την αίτησή του πρέπει πρώτα να κάνει εγγραφή στο σύστημα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. α) του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 «Ασκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α 118)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. α) του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 «Ασκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α 118) ----- ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΣ Ή/ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΣ Ή/ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΣ Ή/ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Ηράκλειο, 13/11/2014 Α.Π.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Ηράκλειο, 13/11/2014 Α.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη, 700 13 Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, (Τ.Θ. 2208) Τηλ.: (2810) 393800, 393751, 393898,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ. Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ. Μεσογείων 152, T.K. 11527 www.sotirkek.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης. Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ 15/9 Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου :48

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ 15/9 Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου :48 Aριθ. πρωτ.: 27397/122/19.8.2013 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας Αθήνα, 19.8.2013 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87747 Θεσσαλονίκη, 05/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Προσωπικό / Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τεχνικό Προσωπικό / Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Διοίκησης Επιχειρήσεων Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90747 Θεσσαλονίκη, 02/04/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ ετικέτα barcode 1 35 mm x 50 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90345 Θεσσαλονίκη, 28/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ49-9ΝΥ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΞ49-9ΝΥ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.&ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τμήμα Α Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Εισανωνή Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-04-2014 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μαρούσι, 29-04-2014 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 29-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα)

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87375 Θεσσαλονίκη, 4/5/2015 Αρ.Πρωτ: 50700/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 14/12/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα Γιαννούλη Τηλ. 2310 498100 Fax. 2310 498181 E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα