Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ."

Transcript

1 ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡΗΛ-ΨΩΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.4β, άρθρο 6) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο της υπ. αριθ. 1016/109/183/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 606/Β/ ) για την ειδικότητα: ""

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Προοίμιο Συνοπτική περιγραφή Τομέας δραστηριοτήτων Επαγγελματικά Καθήκοντα Εξετάσεις Πιστοποίησης... 5 Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης Οργανωτική Δομή Διαδικασία Εξετάσεων... 6 α) Σκοπός... 6 β) Περιεχόμενο εξέτασης... 7 γ) Διαδικασία εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Σώμα Επιτηρητών Σώμα Αξιολογητών... 12

3 Προοίμιο Ο παρών κανονισμός συντάσσεται προκειμένου να αποτυπωθούν αναλυτικά οι προδιαγραφές, το πλαίσιο καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των υποψήφιων επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», οι οποίοι δεν κατέχουν συναφή με την επαγγελματική δραστηριότητα τίτλο (δίπλωμα ή πιστοποιητικό) εκπαίδευσης. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης για την άσκηση του επαγγέλματος «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 4892/1/76-γ / Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 1016/109/183 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 606/Β/ ) με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4892/1/76-γ από Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008». Κρίνεται επιβεβλημένο όπως το πλαίσιο και η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης που αποτυπώνεται στον παρόντα κανονισμό να είναι συμβατά και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα τόσο στον Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» όσο και στην υπ αριθμ. ΓΠ/5989/ΦΕΚ Β Απόφαση της υπ αρ. 13/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του, θέμα 11 ο : Τροποποίηση της αριθμ. 2384/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. «Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.». Ο χαρακτηρισμός των υποψηφίων ως «επαγγελματίες» προκειμένου να συμμετάσχουν στις εν λόγω διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.). Ο τίτλος που θα χορηγείται θα αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό Επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας». Λαμβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω καθώς και την αναγκαιότητα να αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν οι υποψήφιοι μέσα από έγκυρες και διαφανείς διαδικασίες, ο σε συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Α. συντάσσει τον παρόντα κανονισμό και τον εκδίδει προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 3

4 1. Συνοπτική περιγραφή Στο πλαίσιο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων το Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας είναι ειδικευμένο στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στη διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία καλύπτονται οι τομείς: 1) Φρούρησης. 2) Περιπολίας. 3) Ελέγχου. 4) Ασφάλειας προσώπων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, αθλητικών κ.ά. εκδηλώσεων, χρηματαποστολών, αξιών, αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. 5) Συνοδείας αθλητικών αποστολών. 6) Υπηρεσίας ασφαλείας σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία. 7) Εκπόνησης μελετών συναφών με το αντικείμενο. 8) Υπηρεσίας υποστήριξης των παραπάνω Τομέας δραστηριοτήτων Το πιστοποιημένο Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που το καθιστούν ικανό να απασχοληθεί: 1. Σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. 2. Στις τράπεζες. 3. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 4. Σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ). 5. Σε αθλητικούς οργανισμούς. 6. Σε ιδιώτες. 7. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες Επαγγελματικά Καθήκοντα Τα πεδία εφαρμογής και τα επαγγελματικά καθήκοντα καθορίζονται από τη Νομοθεσία και οι σχετικές επαγγελματικές εργασίες περιλαμβάνονται στο Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα, ως ακολούθως: Ν.3707/2008 αρ.1, που αντικατέστησε το άρθρο 1 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α'), την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α') και την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3206/2003 (ΦΕΚ 298 Α'), και έχει ως εξής: «Άρθρο 1 Έννοια όρων Πεδίο εφαρμογής. 4

5 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, θεωρούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν σε τρίτους μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες: α. επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, (σ.σ. και σύμφωνα με το αρ.5, παρ. 2 α του ιδίου Νόμου, η φύλαξη δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας εγκαταστάσεων). β. προστασία φυσικών προσώπων, γ. ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων, δ. προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων, ε. έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού, αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής, στ. συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων, που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ζ. συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους, «ιβ. Υπηρεσίες ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία για την προστασία των επιβαινόντων, του πλοίου και του φορτίου αυτού από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία κατά την έννοια του όρου αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 103 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους ΧΙ της Σύμβασης», Α 136)». 2. Προσωπικό ασφαλείας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου νοείται το προσωπικό, στο οποίο ανατίθεται η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω δραστηριότητες ή παρέχει οποιαδήποτε άλλη εργασία υποστήριξης των δραστηριοτήτων αυτών. 2. Εξετάσεις Πιστοποίησης Προϋπόθεση απόκτησης, από τον επαγγελματία, της πιστοποίησης που αφορά στο επάγγελμα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» είναι η επιτυχής συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων και ικανοτήτων των υποψηφίων. 5

6 Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης 2.1 Οργανωτική Δομή Για τις ανάγκες των διαδικασιών πιστοποίησης των επαγγελματιών συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) και Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης (Κ.Ε.Α.). Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Η Κ.Ε.Ε. έχει τη συνολική και επιτελική ευθύνη για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των διαδικασιών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Η σύνθεση της Κ.Ε.Ε. είναι τριμελής και απαρτίζεται από έναν (1) εκπρόσωπο του και δύο (2) εκπροσώπους του ΚΕ.ΜΕ.Α. Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης (Κ.Ε.Α.) Η Κ.Ε.Α. έχει τη συνολική ευθύνη της αξιολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων προς πιστοποίηση, καθώς και της εισήγησης προς τον και το KE.ME.A. για την έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων Επάρκειας για τους επιτυχόντες. Η σύνθεση της Κ.Ε.Α. είναι τριμελής και απαρτίζεται από δύο (2) εκπροσώπους του και έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΕ.ΜΕ.Α. Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας». Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται Διαδικασία Εξετάσεων α) Σκοπός Κατά την διαδικασία των εξετάσεων επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο εξεταζόμενος κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος. 6

7 β) Περιεχόμενο εξέτασης Η γραπτή δοκιμασία γίνεται με ερωτήσεις που επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε. με ηλεκτρονική κλήρωση που διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων και σε αριθμό τέτοιο, ώστε να καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της εξεταζόμενης ειδικότητας. Τα θέματα αντλούνται από το περιεχόμενο της προβλεπόμενης εξεταστέας ύλης και μπορεί να προέρχονται απ όλα τα γνωστικά αντικείμενα που περιέχονται στις εξεταζόμενες θεματικές ενότητες ή μέρος αυτών. Η Κ.Ε.Ε. με βάση τη διάκριση των ερωτήσεων σε Γενικές και Ειδικές γνώσεις και σε τρεις κατηγορίες, Απλές, Μέτριες και Δύσκολες εισηγείται τον αριθμό των προς εξέταση θεμάτων, ώστε: α) τα θέματα γενικών γνώσεων και των τριών κατηγοριών να καταλαμβάνουν ποσοστό (30%) του συνόλου των θεμάτων και τα θέματα ειδικών γνώσεων των τριών κατηγοριών ποσοστό (70%) του συνόλου των θεμάτων και β) ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την απάντηση των θεμάτων από τους εξεταζόμενους να ανέρχεται σε δύο (2) ώρες. Σε κάθε κατηγορία ερωτήσεων (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) το κλάσμα: (αριθμός ερωτήσεων των γνώσεων ανά κατηγορία) / (συνολικός αριθμός των προς εξέταση θεμάτων), καθορίζει έναν αριθμό ν (βήμα κλήρωσης). Για κάθε είδους γνώσεις (Γενικές, Ειδικές) και για κάθε κατηγορία (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) κληρώνεται ένας τυχαίος αριθμός ρ (ρ<ν). Ως εξεταζόμενα θέματα ορίζονται οι ερωτήσεις του Κανονισμού Κατάρτισης ανά είδος γνώσης και κατηγορίας: ρ, ρ + ν, ρ +2ν,... (πλήθος ίσο με τον αριθμό των θεμάτων της κατηγορίας). Στη συνέχεια διαμορφώνεται το φύλλο με τις επιλεγμένες ερωτήσεις του Κανονισμού Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, το οποίο αφού ελεγχθεί από τα μέλη της Κ.Ε.Ε., αποστέλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία κλήρωσης των θεμάτων υποστηρίζεται από σχετικό λογισμικό. γ) Διαδικασία εξετάσεων Πρόγραμμα Εξετάσεων Το Πρόγραμμα Εξετάσεων ανακοινώνεται στις ιστοσελίδες του και του ΚΕ.ΜΕ.Α. μετά από απόφαση της Κ.Ε.Ε. Η Κ.Ε.Ε. επιλέγει, από το Σώμα Επιτηρητών (βλ. παρακάτω 2.4.), και ορίζει τον υπεύθυνο Επιτηρητή της εξέτασης. Αντίστοιχα, η Κ.Ε.Α. 7

8 επιλέγει, από το Σώμα Αξιολογητών (βλ. παρακάτω 2.5.), και ορίζει τους Αξιολογητές των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων. Θέματα Εξετάσεων Η Κ.Ε.Ε. διαβιβάζει τα θέματα που κληρώθηκαν στους Επιτηρητές των Εξεταστικών Κέντρων με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο. Κάθε Επιτηρητής Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρονη ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι' αυτούς Εξεταστικό Κέντρο και καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί. Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν διευκρινιστικά ερωτήματα αναφορικά με τα προς εξέταση θέματα μέσα σε χρονικό διάστημα μισής ώρας από την ώρα έναρξης των εξετάσεων. Εάν κριθεί από την Κ.Ε.Ε. ότι τα ως άνω διευκρινιστικά ερωτήματα χρήζουν απάντησης, η σχετική απάντηση αποστέλλεται σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα της επικράτειας. Εξεταστικά Κέντρα Τα Εξεταστικά Κέντρα ορίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Ε. και του Δ.Σ. του Ο αριθμός των Εξεταστικών Κέντρων είναι ανάλογος του αριθμού των υποψηφίων και των γεωγραφικών και συγκοινωνιακών συνθηκών κάθε περιφέρειας. Κάθε Επιτηρητής Εξεταστικού Κέντρου αποστέλλει την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης των εξετάσεων με ηλεκτρονικά μέσα στην Κ.Ε.Ε. Κατανομή Υποψηφίων στις αίθουσες Ο ορισμένος Επιτηρητής Εξεταστικού Κέντρου, με βάση τον ονομαστικό κατ' αλφαβητική σειρά κατάλογο των υποψηφίων, ο οποίος αποστέλλεται από την Κ.Ε.Ε., καθορίζει τις αίθουσες και καταρτίζει ανά αίθουσα κατάλογο υποψηφίων κατ' αλφαβητική σειρά. Αντίγραφα των καταστάσεων, ανά αίθουσα, αναρτάται αυθημερόν στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου. Όμοια κατάσταση αναρτάται και έξω από κάθε αίθουσα. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες γίνεται με επιμέλεια του Επιτηρητή της αίθουσας, με βάση την αλφαβητική σειρά με την οποία φέρονται εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις. Διάρκεια εξετάσεων Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί δύο (2) ώρες. 8

9 Αξιολόγηση - Βαθμολογία Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί. Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στον υπεύθυνο Επιτηρητή. Τα γραπτά είναι ανώνυμα κατά τη συλλογή και βαθμολόγηση μετά από επικάλυψη των ονομάτων των υποψηφίων. Τα γραπτά παραδίδονται ή διαβιβάζονται με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο τρόπο, το αργότερο μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα από τους ορισμένους Επιτηρητές στην Κ.Ε.Α. Η κάθε ερώτηση (θέμα) βαθμολογείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (Απλή, Μέτρια, Δύσκολη), ύστερα από απόφαση της Κ.Ε.Ε. για το μέτρο δυσκολίας των ερωτήσεων. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την βαθμολογική κλίμακα από Ως «Επιτυχών» θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε με βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20). Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δυο (2) βαθμολογητών διαιρούμενος δια του δυο (2). Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Αν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δυο (2) βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι <0.5) ακέραιο βαθμό. Αναβαθμολόγηση Γραπτό δοκίμιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναβαθμολογείται μόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη των τριών (3) μονάδων, από μέλος της οικείας ομάδας Αξιολογητών το οποίο ορίζει η Κ.Ε.Α. Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών βαθμών διαιρούμενο δια του τρία (3). Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόμενης δεν επιτρέπεται. Επαναληπτική συμμετοχή σε εξετάσεις Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση και δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση από τον Αξιολογητή. Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 9

10 Αποτελέσματα Εξετάσεων - Έκδοση Βεβαιώσεων Επάρκειας Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η Κ.Ε.Α. ενημερώνει τους υποψηφίους για τη βαθμολογία τους και εισηγείται στα αρμόδια συλλογικά όργανα διοίκησης του και του ΚΕ.ΜΕ.Α. την έκδοση Βεβαιώσεων Επάρκειας για τους επιτυχόντες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας, στα ακόλουθα θεματικά πεδία: Θεματικά πεδία Ιδιωτική Ασφάλεια: Συνθήκες εργασίας, ιδιαιτερότητες, διεθνείς τάσεις / προοπτικές, ελληνική πραγματικότητα, θεσμικό πλαίσιο. Ασφάλεια και Υγιεινή στον εργασιακό χώρο. Εξοπλισμός, συστήματα, μέσα & τρόποι εκτέλεσης υπηρεσίας και προστασίας του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας. Κέντρα Λήψης Σημάτων. Γενικά περί Δικαίου. Ποινικό Δίκαιο. Ποινική Δικονομία. Ειδικοί ποινικοί νόμοι. Στοιχεία εγκληματολογίας. Εισαγωγή στην ασφάλεια. Επαγγελματική δεοντολογία προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας. Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. Ανταπόκριση σε περιστατικά. Βασικές αρχές αυτοπροστασίας. Ασφάλεια εγκαταστάσεων. Προστασία προσώπων/χρηματαποστολών. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία/ τεχνολογικά ατυχήματα. Παροχή Πρώτων Βοηθειών. 10

11 2.4. Σώμα Επιτηρητών Οι Επιτηρητές Εξετάσεων φέρουν την ευθύνη της σωστής διεξαγωγής αλλά και της ορθής ολοκλήρωσης των εξετάσεων για την απόκτηση της Βεβαίωσης Επάρκειας. Τα ελάχιστα απαιτητά τυπικά προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτει ένας Επιτηρητής Εξετάσεων είναι τα ακόλουθα: Να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητα σχετική με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Διαδικτύου. Εφόσον ο Επιτηρητής είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλει να λαμβάνει, όπου κι όταν απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια. Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Επιτηρητών είναι τα παρακάτω: Πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων Φέρουν την ευθύνη για να προετοιμαστεί καταλλήλως, αφενός μεν η αίθουσα, αφετέρου δε οι συμμετέχοντες υποψήφιοι, για την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε γενικές γραμμές ελέγχουν την τήρηση όλων των προδιαγραφών της εξεταστικής διαδικασίας. Ελέγχουν την ταυτοπροσωπία των υποψηφίων που συμμετέχουν σε αυτές τις εξετάσεις. Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων Ο Επιτηρητής που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε. είναι ο αποκλειστικά και απόλυτα υπεύθυνος στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και διασφαλίζει την φερεγγυότητα και το αδιάβλητο της εξέτασης. Τα καθήκοντα που του ανατίθενται κατά τη διενέργεια της εξέτασης βάσει του παρόντος Κανονισμού είναι τα εξής: Επιβλέπει και αποτρέπει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων και κάθε φορά που πέφτει στην αντίληψή του κάτι ανάλογο κάνει σε πρώτο στάδιο τις απαραίτητες συστάσεις και κατ επέκταση προχωρεί στην αποβολή εκείνων που δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις του και εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης. Απαντά σε ερωτήματα των εξεταζομένων σχετικά με τη διατύπωση των θεμάτων, 11

12 χωρίς ωστόσο να δίνει απαντήσεις και κατευθυντήριες διευκρινήσεις σχετικά με την επίλυση των θεμάτων εξέτασης. Προβαίνει στη διακοπή της εξέτασης εάν και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους, όπως σοβαρά τεχνικά προβλήματα, ανάρμοστη συμπεριφορά των υποψηφίων κ.ά. Προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την ομαλή διενέργεια των εξετάσεων κατά τη φάση της διεξαγωγής τους. Μετά το πέρας των εξετάσεων Η λήξη της εξεταστικής διαδικασίας επικυρώνεται μέσα από τις ακόλουθες ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Επιτηρητής και οι οποίες καθορίζουν την εγκυρότητά της. Πιο συγκεκριμένα: Εξασφαλίζει την ταυτόχρονη διακοπή της διαδικασίας από όλους τους υποψήφιους που βρίσκονται στην αίθουσα, μετά τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου διάρκειας εξέτασης. Προβαίνει σε έλεγχο των υποψηφίων και δεν επιτρέπει σε κανέναν από αυτούς να εξέλθει της αίθουσας έχοντας στην κατοχή του εξεταστικό υλικό, σε οποιαδήποτε μορφή μεταφοράς θα μπορούσε αυτό να είναι εφικτό. Μετά τη λήξη της εξεταστικής διαδικασίας και πριν αποχωρήσει από την αίθουσα, συμπληρώνει ευανάγνωστα και με τις απαιτούμενες λεπτομέρειες, το σχετικό Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης, το υπογράφει και το αποστέλλει μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στην Κ.Ε.Ε. Στο εν λόγω δελτίο γίνεται αναφορά σχετικά με προβλήματα που ενδεχομένως προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, προβλήματα οργάνωσης και ελλιπούς τήρησης των εξεταστικών διαδικασιών καθώς και οποιοδήποτε άλλο γεγονός επηρέασε σημαντικά την εξεταστική διαδικασία Σώμα Αξιολογητών Οι Αξιολογητές φέρουν την ευθύνη της αξιολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων. Τα ελάχιστα απαιτητά τυπικά προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτει ένας Αξιολογητής είναι τα ακόλουθα: Να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητα σχετική με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Διαδικτύου. 12

13 Εφόσον ο Αξιολογητής είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλει να λαμβάνει, όπου κι όταν απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια. Τα καθήκοντα των Αξιολογητών είναι τα παρακάτω: Η διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων, τα οποία τους ανατίθενται από την Κ.Ε.Α., κατά τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό. Η παράδοση των διορθωμένων και βαθμολογημένων γραπτών δοκιμίων στην Κ.Ε.Α. Η ενημέρωση της Κ.Ε.Α. για οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός ή πρόβλημα υπέπεσε στην αντίληψή τους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 13

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 7. Την υπ αριθμ. 74/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Όπως τροποποιήθηκε με τα παρακάτω : α) Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ανοικτή διάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Έχοντας υπόψη : Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (Α 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1715 17 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΓΠ/7630 Έγκριση νέας ειδικότητας: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3133 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. Α δειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χο ρήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.04 14:45:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω48Μ465ΦΘ3-ΡΔΟ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 50 Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα