ΝΟΜΟΣ 3463/ ΦΕΚ 114/Α'/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ 3463/ ΦΕΚ 114/Α'/ Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγµατος, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Επιτροπή, που συγκροτήθηκε, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α), µε την υπ' αριθµ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1395 Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αρθρο 1 Πρώτος Βαθµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελεί θεµελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας που κυρώθηκε µε το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α'). 2. Οι ήµοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισµούς του Πρώτου Βαθµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αρθρο 2 ήµοι - Κοινότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1. ήµοι είναι: α) Όσοι έχουν ήδη συσταθεί µε νόµο. β) Όσοι προέρχονται από ένωση ήµων ή ήµων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος. γ) Όσες Κοινότητες έχουν πληθυσµό άνω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή. 2. Κοινότητες είναι όσες έχουν ήδη συσταθεί ή διατηρηθεί µε νόµο. 3. Οι ήµοι διαιρούνται σε δηµοτικά διαµερίσµατα, σύµφωνα µε το άρθρο Στους ήµους και στις Κοινότητες που συστήθηκαν µε το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α), η εδαφική περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. που καταργήθηκε και κάθε οικισµού που προσαρτήθηκε αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του νέου ήµου ή της Κοινότητας και ονοµάζεται «Τοπικό ιαµέρισµα». Τοπικά διαµερίσµατα αποτελούν, επίσης, οι ήµοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α') και 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α).

2 Αρθρο 3 Ένωση ήµων και Κοινοτήτων 1. ήµοι ή Κοινότητες που συνορεύουν µπορούν να ενωθούν σε έναν Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εξής: α. ύο ή περισσότεροι όµοροι ήµοι µπορούν να ενωθούν και να αποτελέσουν ένα ήµο µετά από αποφάσεις των δηµοτικών τους συµβουλίων που λαµβάνονται, µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνολικού αριθµού των µελών κάθε συµβουλίου. β. Μία ή περισσότερες Κοινότητες, που συνορεύουν µε ένα ήµο, µπορούν να ενωθούν µε αυτόν, µετά από αποφάσεις των συµβουλίων τους και απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνονται µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνολικού αριθµού των µελών κάθε συµβουλίου. γ. ύο ή περισσότερες όµορες Κοινότητες µπορούν να ενωθούν και να αποτελέσουν ένα ήµο, µετά από αποφάσεις των συµβουλίων τους, που λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία. 2. Οι ενώσεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατόν να γίνουν και κατόπιν τοπικού δηµοψηφίσµατος κατά τη διαδικασία του άρθρου Με τις αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προτείνεται το όνοµα και η έδρα του νέου Οργανισµού. 4. Οι ήµοι που δηµιουργούνται µε τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαµβάνουν οικονοµική ενίσχυση, την οποία χρηµατοδοτεί το Ειδικό Πρόγραµµα Ενώσεων (Ε.Π.Ε.), που δηµιουργείται για το σκοπό αυτόν. Οι πόροι του προέρχονται είτε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους είτε από άλλες, εθνικές ή κοινοτικές, πηγές χρηµατοδότησης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας, καταρτίζεται το Ειδικό Πρόγραµµα Ενώσεων (Ε.Π.Ε.) και καθορίζεται η διαδικασία, το ύψος και ο τρόπος κατανοµής των πόρων του. 5. Για το χρόνο που υπολείπεται µετά την ένωση και µέχρι τη λήξη της δηµοτικής ή κοινοτικής περιόδου τα αιρετά όργανα των ήµων και Κοινοτήτων, για όλα τα σχετικά δικαιώµατα τους, θεωρείται ότι εξαντλούν την τετραετία για την οποία έχουν εκλεγεί. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23. Αρθρο 4 Προσάρτηση τοπικών διαµερισµάτων - οικισµών 1. Τοπικό διαµέρισµα µπορεί να προσαρτηθεί σε άλλο ήµο ή Κοινότητα, µε τον οποίο ή µε την οποία συνορεύει, κατόπιν τοπικού δηµοψηφίσµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 216 και εφόσον συναινέσει ο ήµος ή η Κοινότητα στον οποίο ζητείται να γίνει η προσάρτηση, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. Για το σκοπό αυτόν θα πρέπει να ζητηθεί η γνώµη και του ήµου από τον οποίο πρόκειται να αποσχισθεί το τοπικό διαµέρισµα, όταν δεν συντρέχει η

3 προϋπόθεση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 216. Η γνώµη αυτή παρέχεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. 2. εν επιτρέπεται να προσαρτηθεί τοπικό διαµέρισµα σε άλλο ήµο ή Κοινότητα, πριν περάσει µία πενταετία από τότε που συστήθηκε ή προσαρτήθηκε. 3. Οικισµός, που δεν συνορεύει µε το ήµο ή την Κοινότητα στον οποίο υπάγεται διοικητικά, προσαρτάται σε έναν από τους ήµους ή Κοινότητες µε τους οποίους συνορεύει. Για την προσάρτηση εκδίδεται προεδρικό διάταγµα µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γραπτό αίτηµα που υποβάλλεται από τους µισούς τουλάχιστον κατοίκους του οικισµού, οι οποίοι είναι και εκλογείς, καθώς και γνώµη της οικείας Τοπικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων. 4. Αν ο παραπάνω οικισµός δεν ανήκει στον ίδιο νοµό µε το ήµο ή την Κοινότητα µε τον οποίο συνορεύει και στον οποίο θα προσαρτηθεί, το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γραπτό αίτηµα που υποβάλλεται από τους µισούς τουλάχιστον κατοίκους του οικισµού, οι οποίοι είναι και εκλογείς, καθώς και γνώµη των οικείων Τοπικών Ενώσεων ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε..Κ.). Αρθρο 5 Τύπος για την ένωση ήµων και Κοινοτήτων και τις µεταβολές Για την ένωση ήµων και Κοινοτήτων, καθώς και τις µεταβολές που προβλέπουν τα άρθρα 2, 3, 4 παρ. 1 και 36 εκδίδεται προεδρικό διάταγµα µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά για όσες Κοινότητες συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 2, η αναγνώριση τους σε ήµους γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αρθρο 6 Όνοµα και έδρα των ήµων και Κοινοτήτων 1. Το όνοµα και η έδρα του ήµου ή της Κοινότητας ορίζεται µε το νόµο ή µε το προεδρικό διάταγµα αναγνώρισης του, σύµφωνα και µε την πρόταση της παραγράφου 3 του άρθρου Για τη µεταγραφή των ονοµάτων µε λατινικούς χαρακτήρες εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονοµάτων, η οποία συγκροτείται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Εθνικής Αµυνας και αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ναυτικού και της ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος της, τα αναπληρωµατικά µέλη και ο γραµµατέας και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της.

4 3. Έδρα είναι ο οικισµός, στον οποίον εγκαθίστανται οι κεντρικές υπηρεσίες του ήµου ή της Κοινότητας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιών του άρθρου 7 και αίτηµα του δηµοτικού συµβουλίου, µπορεί να ορίζεται οικισµός ως ιστορική έδρα ήµου, εφόσον συντρέχουν σχετικοί ιστορικοί λόγοι. Στην ιστορική έδρα µπορούν µετά από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου να πραγµατοποιούνται συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς και επίσηµες εορτές και τελετές. 4. Το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει τη µεταφορά της έδρας του ήµου ή της Κοινότητας µε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των µελών του. Αν κατά τον υπολογισµό των δύο τρίτων προκύπτει κλάσµα µικρότερο της µονάδας, το κλάσµα αυτό στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα. Η µεταφορά της έδρας συντελείται µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 5. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη να µεταφερθεί η έδρα του ήµου ή της Κοινότητας, εξαιτίας σεισµών, κατολισθήσεων ή άλλων φυσικών φαινοµένων, ορίζεται υποχρεωτικά ως έδρα του ήµου ή της Κοινότητας άλλος οικισµός, που υπάρχει ήδη ή νέος οικισµός που δηµιουργήθηκε και βρίσκεται µέσα στη διοικητική περιφέρεια του ήµου ή της Κοινότητας, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα από γνώµη του οικείου συµβουλίου, η οποία δίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός, αφότου ζητηθεί. Αρθρο 7 Μετονοµασία ήµων, Κοινοτήτων, τοπικών διαµερισµάτων, οικισµών και θέσεων 1. Η µετονοµασία ήµων, Κοινοτήτων, τοπικών διαµερισµάτων και οικισµών γίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιών, που αποτελείται από: α) Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, αναπληρούµενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος από τον Γενικό ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. β) Τον Γενικό ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε αναπληρωτή τον προϊστάµενο της ιεύθυνσης Οικονοµικών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. γ) Τον ιοικητή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ή τον ιευθυντή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Ναυτικού, όταν συζητούνται ονοµασίες νήσων ή θαλάσσιων περιοχών. δ) Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από την οικεία Σχολή του Πανεπιστηµίου. ε) Καθηγητή αρχαιολογίας, που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από το οικείο τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

5 στ) Υπάλληλο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον αρµόδιο Υπουργό. ζ) Τρεις εκπροσώπους της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας, που ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της. Τα θέµατα προς συζήτηση εισηγείται στο συµβούλιο ο ιευθυντής Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. Νέο αίτηµα µετονοµασίας είναι δυνατόν να υποβληθεί µετά την πάροδο διετίας από την παροχή αρνητικής γνώµης του ανωτέρω Συµβουλίου. Χρέη γραµµατείας του συµβουλίου εκτελούν δύο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ της ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 2. Οικισµοί που υπάρχουν ήδη ή δηµιουργούνται για πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως αυτοτελείς, αν δεν έχουν όνοµα, µπορούν να αποκτήσουν όνοµα µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιών. Περίληψη της απόφασης αυτής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε παραγγελία του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. 3. Η µετονοµασία θέσεων γίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιών. Απαιτείται, επίσης, γνώµη του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών, αφότου το δηµοτικό ή το κοινοτικό συµβούλιο έλαβε το σχετικό ερώτηµα. Αν η γνώµη δεν υποβληθεί µέσα σε αυτήν την προθεσµία, το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται και χωρίς αυτήν. Αρθρο 8 Ονοµασία και µετονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών Η ονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τοπικού συµβουλίου ή παρέδρου και σύµφωνη γνώµη επιτροπής, στην οποία συµµετέχουν: α. Ο προϊστάµενος της ιεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιοίκησης του νοµού, ως πρόεδρος. β. ύο εκπρόσωποι της Τοπικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τη ιοικούσα Επιτροπή της και γ. ύο καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Περιφέρειας του κλάδου Π Ε ιοικητικού. Η µετονοµασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται µε την ίδια διαδικασία.

6 Αρθρο 9 Σφραγίδα και σήµα των ήµων και Κοινοτήτων 1. Η σφραγίδα των ήµων και Κοινοτήτων είναι µελανού χρώµατος και αποτελείται από τρεις οµόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάµετρο 0,04 µ.. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έµβληµα της Ελληνικής ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108 Α'). Στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα το όνοµα του ήµου ή Κοινότητας και στον εξωτερικό οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΝΟΜΟΣ...» την οποία ακολουθεί το όνοµα του νοµού στον οποίο ανήκει ο ήµος ή η Κοινότητα. 2. Οι ήµοι και οι Κοινότητες µπορούν να κάνουν χρήση σήµατος δηλωτικού της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί τη διοικητική τους περιφέρεια. Το σήµα καθορίζεται µε απόφαση του οικείου συµβουλίου κατά συνεκτίµηση στοιχείων, που σχετίζονται µε την ιστορία, τη µυθολογία, και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιών. Αρθρο 10 Εδαφική περιφέρεια ήµων και Κοινοτήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΡΙΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1. Κάθε ήµος και κάθε Κοινότητα έχει ενιαία εδαφική περιφέρεια. Κάθε τµήµα της Χώρας ανήκει στην περιφέρεια ενός ήµου ή Κοινότητας, όπως έχει, ήδη, καθοριστεί. 2. Όταν η περιφέρεια του ήµου ή της Κοινότητας συµπίπτει µε τα φυσικά όρια του νησιού, δεν γίνεται καθορισµός ορίων. 3. Σε νησιωτικές περιοχές ήµοι και Κοινότητες θεωρούνται όµοροι, εφόσον περιλαµβάνονται σε τοπικό σύµπλεγµα νησιών ή γειτνιάζουν µεταξύ τους. Αρθρο 11 Επιτροπή ορίων 1. Τα όρια της περιφέρειας κάθε ήµου ή Κοινότητας καθορίζονται από επιτροπή που συγκροτεί ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήµατος των ενδιαφερόµενων ήµων ή Κοινοτήτων. 2. Για τον καθορισµό των ορίων λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, η δηµοτική και κοινοτική ιδιοκτησία, η ιδιοκτησία των κατοίκων και οι ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων των οικισµών. 3. Η επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από τον ειρηνοδίκη ως πρόεδρο, τους δηµάρχους ή προέδρους των ενδιαφερόµενων ήµων ή Κοινοτήτων και ένα δηµοτικό ή κοινοτικό σύµβουλο των ενδιαφερόµενων ήµων ή Κοινοτήτων που υποδεικνύονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από τα οικεία δηµοτικά ή

7 κοινοτικά συµβούλια, καθώς και έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων και δύο (2) µηχανικούς της Περιφέρειας, εκ των οποίων ο ένας µε ειδικότητα τοπογράφου µηχανικού. Αν το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο αρνείται να τους υποδείξει, οι σύµβουλοι ορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας. Αν οι ενδιαφερόµενοι ήµοι ή Κοινότητες υπάγονται σε περισσότερα ειρηνοδικεία της ίδιας Περιφέρειας ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ορίζει έναν από τους ειρηνοδίκες ως πρόεδρο της επιτροπής. Αν υπάγονται σε περισσότερα Ειρηνοδικεία διαφόρων Περιφερειών, ο ειρηνοδίκης ορίζεται µε κοινή απόφαση των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών αυτών, µε την οποία συγκροτείται και η επιτροπή του πρώτου εδαφίου της παρούσας. Σε περίπτωση που µέλη της επιτροπής απουσιάζουν ή αρνούνται να λάβουν µέρος στις εργασίες της, η επιτροπή συνέρχεται και αποφασίζει νοµίµως, εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον ο πρόεδρος και δύο από τα µέλη της. 4. Θέµατα που αφορούν στις συνεδριάσεις της επιτροπής, την επιτόπια µετάβαση των µελών της, καθώς και τη σύνταξη, την υποβολή και την κοινοποίηση της εκθέσεως, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 5. Οι ήµοι και οι Κοινότητες µπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά των εκθέσεων της επιτροπής ορίων στο τριµελές διοικητικό πρωτοδικείο. 6. Η προθεσµία και η άσκηση της προσφυγής κατά της απόφασης της επιτροπής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης αυτής. Αρθρο 12 ιαφορές από την εφαρµογή της νοµοθεσίας καθορισµού ορίων της εδαφικής περιφέρειας των ήµων και Κοινοτήτων Οι διοικητικές διαφορές ουσίας που αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά τον καθορισµό των ορίων της εδαφικής περιφέρειας των ήµων και Κοινοτήτων υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Αρθρο 13 Νέος καθορισµός ορίων 1. εν γίνεται νέος καθορισµός των ορίων ήµων και Κοινοτήτων, εφόσον τα όρια αυτά έχουν καθορισθεί µε έκθεση της Επιτροπής ορίων που δεν υπόκειται σε ένδικο µέσο ή µε αµετάκλητη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου ορίων ή του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου. 2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να γίνει νέος καθορισµός ορίων εφόσον: α) έχει υπάρξει σηµαντική µεταβολή της µορφολογίας του εδάφους από φυσικά ή τεχνικά αίτια, κατόπιν αιτήµατος των ενδιαφερόµενων ήµων ή Κοινοτήτων, β) έχει απολεσθεί η έκθεση της επιτροπής ή η σχετική δικαστική απόφαση, κατόπιν αιτήµατος του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ή των ενδιαφερόµενων ήµων ή Κοινοτήτων. Επίσης είναι επιτρεπτός ο καθορισµός ορίων κατόπιν αιτήµατος του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ή των ενδιαφερόµενων ήµων ή Κοινοτήτων, σε περίπτωση προσαρτήσεων τοπικών διαµερισµάτων και οικισµών κατά το άρθρο 4, εφόσον αυτά δεν έχουν καθοριστεί.

8 3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, η απώλεια της έκθεσης και της δικαστικής απόφασης αποδεικνύεται, ιδίως µε σχετική βεβαίωση του Ειρηνοδίκη ή του αρµόδιου τµήµατος της Περιφέρειας ή της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 4. Σε περίπτωση που µε την έκθεση της Επιτροπής ορίων ή την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου ορίων ή του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου έχουν υπαχθεί στα διοικητικά όρια του ήµου ή Κοινότητας οικισµοί, απογεγραµµένοι ή µη, αυτοτελώς, οι οποίοι δεν αναφέρονται στο προεδρικό διάταγµα αναγνώρισης ή προσάρτησης του ήµου ή της Κοινότητας, στα διοικητικά όρια του οποίου έχουν υπαχθεί, επιτρέπεται κατόπιν αιτήµατος του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας νέος καθορισµός ορίων. 5. Επιτρέπεται κατόπιν αιτήµατος του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου ήµου ή Κοινότητας νέος καθορισµός ορίων εφόσον έχει µεταφερθεί οικισµός στη διοικητική περιφέρεια άλλου όµορου ήµου ή Κοινότητας. Αρθρο 14 ηµοτικότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΜΟΤΕΣ Κάθε Έλληνας πολίτης είναι δηµότης ενός µόνο ήµου ή µιας µόνο Κοινότητας. ηµότες ενός ήµου ή Κοινότητας είναι όσοι είναι εγγεγραµµένοι στο δηµοτολόγιο. Αρθρο 15 Κτήση δηµοτικότητας 1. Το τέκνο που γεννήθηκε σε γάµο των γονέων του είναι δηµότης του ήµου ή της Κοινότητας, όπου είναι γραµµένος ο πατέρας ή η µητέρα του. Οι γονείς υποχρεούνται, εντός της προθεσµίας προς δήλωση της γέννησης του πρώτου τέκνου τους, να προσδιορίσουν µε αµετάκλητη δήλωση τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης τη δηµοτικότητα του. Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δηµοτικότητα και των τέκνων που θα γεννηθούν µεταγενέστερα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, το τέκνο αποκτά τη δηµοτικότητα του πατέρα. Αν η επιµέλεια περιέλθει στον έναν από τους γονείς, µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά την τακτική διαδικασία, το τέκνο αποκτά τη δηµοτικότητα του γονέα αυτού. 2. Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του είναι δηµότης του ήµου ή της Κοινότητας όπου είναι δηµότης η µητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισης, ενώ ήταν ανήλικο, µπορεί να αποκτήσει µε αµετάκλητη δήλωση των γονέων του στο ληξίαρχο του τόπου καταχώρισης της δήλωσης αναγνώρισης τη δηµοτικότητα του πατέρα ή της µητέρας από τότε που έγινε η αναγνώριση. Σε περίπτωση, επίσης, αναγνώρισης µε δικαστική απόφαση, αν η δηµοτικότητα δεν καθορίζεται µε αυτήν αποκτά εκείνη της µητέρας του.

9 3. Το τέκνο που µε τη γέννηση του δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας είναι δηµότης του ήµου ή της Κοινότητας όπου γεννήθηκε ή βρέθηκε. 4. Το πρόσωπο που υιοθετείται, ενώ είναι ανήλικος, αποκτά τη δηµοτικότητα του θετού γονέα, αφότου υιοθετήθηκε. Σε περίπτωση υιοθεσίας από συζύγους ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του ανήλικου τέκνου του άλλου, εφαρµόζονται και για το θετό τέκνο ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου Ο ενήλικος Έλληνας πολίτης, που δεν είναι εγγεγραµµένος σε δηµοτολόγιο και συντρέχει νόµιµη περίπτωση εγγραφής του, γίνεται δηµότης στο ήµο ή την Κοινότητα της κατοικίας του ή καταγωγής του, και αν είναι κάτοικος εξωτερικού, στο ήµο ή την Κοινότητα που επιθυµεί. 6. Ο αλλοδαπός που έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, µε αίτηση του γίνεται δηµότης στο ήµο ή στην Κοινότητα της κατοικίας του ή αν είναι κάτοικος εξωτερικού στο ήµο ή στην Κοινότητα που επιθυµεί. 7. Ο ενήλικος ή ο έγγαµος µπορεί µε αίτηση του µετά από µία διετία να γίνει δηµότης σε κάποιο ήµο ή Κοινότητα, όταν αποκτά εκεί µόνιµη κατοικία. Αν ένας από τους γονείς µεταδηµοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν µε αµετάκλητη δήλωση τους στο ήµαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας από όπου µεταδηµοτεύει, τη δηµοτικότητα των ανήλικων τέκνων τους. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη δηµοτικότητα αυτού που µεταδηµοτεύει ακολουθούν τη νέα δηµοτικότητα του, αν όµως δεν την έχουν, διατηρούν τη δηµοτικότητα τους. Η διετία της µόνιµης κατοικίας που απαιτείται για τη µεταδηµότευση, αποδεικνύεται µε βεβαίωση του ηµάρχου που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου εν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη µεταδηµότευση: α) Του ενός των συζύγων για να αποκτήσει τη δηµοτικότητα του άλλου. β) Των πρώην συζύγων, λόγω λύσεως του γάµου, για να αποκτήσουν τη δηµοτικότητα που είχαν πριν από το γάµο. γ) Του ενήλικου, προκειµένου να αποκτήσει την αρχική δηµοτικότητα, που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για µια µόνο φορά. Αρθρο 16 Μεταδηµότευση υποψηφίων στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές 1. Επιτρέπεται η µεταδηµότευση χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 8 του άρθρου 15, όταν πρόκειται µόνο για την υποβολή υποψηφιότητας σε δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές στους ήµους και τις Κοινότητες των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στους ήµους ή τις Κοινότητες των νοµών, στην περιφέρεια των οποίων υπάγεται ο ήµος ή η Κοινότητα που ο υποψήφιος είναι ή ήταν πριν γραµµένος στα Μητρώα Αρρένων ή στα δηµοτολόγια ή στους εκλογικούς καταλόγους. 2. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της κατάθεσης στο αρµόδιο δικαστήριο της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασµών. Η απόφαση µεταδηµότευσης εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα στην ίδια προθεσµία και είναι αµέσως εκτελεστή. Η απόφαση µεταδηµότευσης παύει να ισχύει µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την ανακήρυξη των συνδυασµών, εφόσον αυτός που

10 µεταδηµότευσε δεν ανακηρύχθηκε υποψήφιος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρµόζεται, κατά τα λοιπά, η παράγραφος 7 του προηγούµενου άρθρου. Αρθρο 17 Απώλεια της δηµοτικότητας Η απώλεια της δηµοτικότητας επέρχεται αυτοδίκαια ανεξαρτήτως του χρόνου που συντελείται η σχετική διαγραφή: α) Με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας. β) Με την απόκτηση νέας δηµοτικότητας ήµου ή Κοινότητας. Αρθρο 18 ηµοτολόγιο 1.α. ηµοτολόγιο τηρείται σε κάθε ήµο και Κοινότητα, στο οποίο καταχωρούνται, µε αίτηση των ενδιαφερόµενων ή αυτεπάγγελτα, οι δηµότες και των δύο φύλων, κατά οικογένεια, µε ιδιαίτερο, για κάθε οικογένεια, αύξοντα αριθµό (οικογενειακή µερίδα). β. Οι εκλογικοί κατάλογοι των ήµων και Κοινοτήτων καταρτίζονται µε βάση τα στοιχεία των εγγραφών και µεταβολών, που καταχωρούνται στα αντίστοιχα δηµοτολόγια. γ. Το σύνολο των δηµοτολογίων των ήµων και Κοινοτήτων της Χώρας µε όλες τις εγγραφές και µεταβολές που καταχωρούνται σε αυτά συγκροτούν το Εθνικό ηµοτολόγιο. 2. Στους ήµους και Κοινότητες που προέρχονται από ένωση καταργηθέντων ήµων και Κοινοτήτων το δηµοτολόγιο είναι ενιαίο και τηρείται κατά τοπικό διαµέρισµα. 3. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου τα σχετικά µε τη δηµοτικότητα έγγραφα εκδίδονται στο όνοµα του νέου ήµου ή Κοινότητας και, παραλλήλως, µνηµονεύεται και το όνοµα του τοπικού διαµερίσµατος στο οποίο ανήκει ή από το οποίο κατάγεται ο δηµότης. Αρθρο 19 ηµοτικές αρχές ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Ο ήµος διοικείται από το δηµοτικό συµβούλιο, τη δηµαρχιακή επιτροπή και τον ήµαρχο. 2. Το δηµοτικό συµβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη σε ήµους µε πληθυσµό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε ήµους µε πληθυσµό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες ( ) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε ήµους µε πληθυσµό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες ( ) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε ήµους µε πληθυσµό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες (

11 60.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε ήµους µε πληθυσµό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες ( ) κατοίκους, τριάντα επτά (37) σε ήµους µε πληθυσµό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε ήµους µε πληθυσµό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν έως πεντακόσιες χιλιάδες ( ) κατοίκους και σαράντα πέντε (45) σε ήµους µε πληθυσµό πεντακοσίων χιλιάδων ενός κατοίκων ( ) και άνω. Στον αριθµό των συµβούλων δεν περιλαµβάνεται ο δήµαρχος. Αρθρο 20 Κοινοτικές αρχές 1. Η Κοινότητα διοικείται από το κοινοτικό συµβούλιο και τον πρόεδρο. 2. Το κοινοτικό συµβούλιο αποτελείται από εννέα (9) µέλη, σε Κοινότητες µε πληθυσµό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους και έντεκα (11) σε Κοινότητες µε πληθυσµό από δύο χιλιάδες έναν (2.001) κατοίκους και άνω. 3. Στον αριθµό των ανωτέρω συµβούλων περιλαµβάνεται και ο πρόεδρος. Αρθρο 21 ηµοτικά διαµερίσµατα - Όργανα 1. Όργανα του δηµοτικού διαµερίσµατος είναι: α) Το συµβούλιο του διαµερίσµατος. β) Ο πρόεδρος του συµβουλίου του διαµερίσµατος. 2. Το συµβούλιο του διαµερίσµατος αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια µε άµεση καθολική και µυστική ψηφοφορία. Η εκλογή γίνεται την ίδια ηµέρα που εκλέγεται το δηµοτικό συµβούλιο και ο δήµαρχος, στα ίδια εκλογικά τµήµατα µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. 3. Η εγκατάσταση των οργάνων κάθε δηµοτικού διαµερίσµατος γίνεται τον ίδιο χρόνο και µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται η εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει όταν λήξει η θητεία του δηµοτικού συµβουλίου. Αρθρο 22 Τοπικά διαµερίσµατα - Όργανα 1. Όργανα του τοπικού διαµερίσµατος του ήµου είναι: α) το τοπικό συµβούλιο, τα µέλη του οποίου εκλέγονται µε άµεση καθολική και µυστική ψηφοφορία, και β) ο πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου. 2. Το τοπικό συµβούλιο, το οποίο φέρει την ονοµασία «Τοπικό Συµβούλιο...» και στη συνέχεια το όνοµα του ήµου ή της Κοινότητας που καταργήθηκε µε τη συνένωση ή του οικισµού που προσαρτήθηκε, είναι επταµελές, προκειµένου για τοπικά διαµερίσµατα µε πληθυσµό δύο χιλιάδων ενός (2.001) κατοίκων και άνω, πενταµελές, προκειµένου για τοπικά διαµερίσµατα µε πληθυσµό πεντακοσίων ενός (501) έως δύο χιλιάδων

12 (2.000) κατοίκων και τριµελές, προκειµένου για τοπικά διαµερίσµατα µε πληθυσµό µέχρι πεντακόσιους (500) κατοίκους. 3. Στα τοπικά διαµερίσµατα που είναι έδρες των ήµων και έχουν πληθυσµό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων, δεν συνιστώνται τοπικά συµβούλια. 4. Όργανο κάθε τοπικού διαµερίσµατος Κοινότητας, που έχει συσταθεί µε το ν. 2539/1997, είναι ο πάρεδρος. 5. Στα τοπικά διαµερίσµατα της έδρας της Κοινότητας δεν εκλέγεται πάρεδρος. Αρθρο 23 ιάρκεια δηµοτικής και κοινοτικής περιόδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ 1. Ο δήµαρχος, ο πρόεδρος της Κοινότητας και οι δηµοτικοί και κοινοτικοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι του δηµοτικού διαµερίσµατος, οι τοπικοί σύµβουλοι και οι πάρεδροι εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια. 2. Η εκλογή γίνεται κάθε τέταρτο έτος, τη δεύτερη Κυριακή του µηνός Νοεµβρίου του έτους αυτού. 3. Η εγκατάσταση των αρχών που έχουν εκλεγεί γίνεται την 1 η Ιανουαρίου του επόµενου έτους και η θητεία τους λήγει την 31η εκεµβρίου του τέταρτου έτους. 4. Αν σε ένα ήµο ή σε µια Κοινότητα δεν επικυρώθηκε τελεσίδικα η εκλογή έως την ηµέρα της εγκατάστασης των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών, η εγκατάσταση των αρχών αυτών γίνεται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την επικύρωση και σε ηµέρα που ορίζει ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας. Η θητεία των παλαιών αρχών παρατείνεται, ώσπου να εγκατασταθούν οι νέες. 5. Η εκλογή των αρχών των ήµων που αναγνωρίζονται έως το τέλος του µηνός Αυγούστου εντός των τριών πρώτων ετών της δηµοτικής περιόδου γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του µηνός Νοεµβρίου του έτους, κατά το οποίο έγινε η αναγνώριση. Η εγκατάσταση τους γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Στους ήµους που αναγνωρίζονται από την 1η Σεπτεµβρίου έως την 31η εκεµβρίου κάθε έτους της δηµοτικής περιόδου, εκτός από το τρίτο έτος, η εκλογή των αρχών γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του µηνός Νοεµβρίου του επόµενου έτους µετά την αναγνώριση και η εγκατάσταση τους την 1 η Ιανουαρίου του µεθεπόµενου έτους µετά την αναγνώριση. 6. Αν η αναγνώριση ενός νέου ήµου έγινε µετά τον Αύγουστο του τρίτου έτους της δηµοτικής περιόδου και έως το τέλος του Αυγούστου του τέταρτου έτους της περιόδου αυτής, τα αποτελέσµατα των µεταβολών αρχίζουν από τις αµέσως επόµενες γενικές δηµοτικές εκλογές. Αρθρο 24

13 Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών Για την οριοθέτηση των εκλογικών δαπανών, τη δηµοσιότητα και τον έλεγχο των οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τις δηµοτικές εκλογές, για την προεκλογική προβολή των δηµοτικών συνδυασµών, των υποψηφίων δηµάρχων και δηµοτικών συµβούλων, για τις απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια του εκλογικού αγώνα, για τη δηµοσιότητα των οικονοµικών των αντίστοιχων συνδυασµών και υποψηφίων, για τον έλεγχο των οικονοµικών και των εκλογικών παραβάσεων τούτων, για τις αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις, για τη διενέργεια των δηµοσκοπήσεων και για όλα τα συναφή θέ- µατα εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 22 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει. Αρθρο 25 Εκλογικό δικαίωµα 1. ικαίωµα να εκλέγουν τις δηµοτικές ή κοινοτικές αρχές έχουν όλοι οι δηµότες του ήµου ή της Κοινότητας. ικαίωµα να εκλέγουν τις δηµοτικές ή κοινοτικές αρχές έχουν επίσης οι πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για το όριο ηλικίας εφαρµόζονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας περί εκλογής βουλευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ηµεροµηνία γεννήσεως εκείνων που έχουν γεννηθεί το έτος αυτό. 2. Οι στερήσεις του εκλογικού δικαιώµατος που προβλέπει η νοµοθεσία περί εκλογής βουλευτών ισχύουν και για την εκλογή των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών. Αρθρο 26 Ασκηση του εκλογικού δικαιώµατος 1. Το εκλογικό δικαίωµα ασκούν µόνο όσοι είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του ήµου ή της Κοινότητας, κατά τις ειδικότερες διατάξεις της νοµοθεσίας. ικαίωµα συµµετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή των µελών των δηµοτικών διαµερισµάτων, των µελών των τοπικών συµβουλίων, καθώς και των παρέδρων έχουν οι εκλογείς που είναι γραµµένοι στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους. 2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική. Η υποχρέωση αυτή δεν συντρέχει για τους κατοίκους του εξωτερικού, για όσους έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και για όσους διαµένουν την ηµέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση µεγαλύτερη από 200 χιλιόµετρα από το εκλογικό τµήµα όπου ψηφίζουν. 3. Στους δικαστικούς, στους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς που υπηρετούν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάµεις ή στην ελληνική αστυνοµία ή στο λιµενικό σώµα, καθώς και στους υπαλλήλους Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, τραπεζών, δηµόσιων οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, που την ηµέρα της ψηφοφορίας δεν διαµένουν στο ήµο ή στην Κοινότητα όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα, χορηγείται, εφόσον δεν παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να

14 µεταβούν στο ήµο ή στην Κοινότητα όπου δικαιούνται να ψηφίσουν. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Αρθρο 27 Εκλογικοί κατάλογοι 1. Οι εκλογικοί κατάλογοι, που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές, ισχύουν και για τις εκλογές των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών, των συµβουλίων των δηµοτικών διαµερισµάτων, των τοπικών συµβουλίων και των παρέδρων µε παράλληλη τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Κατά τις πρώτες εκλογές προς ανάδειξη των αρχών νέων Ο.Τ.Α. οι εκλογικοί τους κατάλογοι συντάσσονται κατ' ανάλογη εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 351/2003 (ΦΕΚ316 Α'), όπως αυτό ισχύει. Αρθρο 28 Προσόντα εκλογιµότητας 1. ήµαρχος, πρόεδρος Κοινότητας, δηµοτικός ή κοινοτικός σύµβουλος, σύµβουλος δηµοτικού διαµερίσµατος, τοπικός σύµβουλος ή πάρεδρος µπορεί να εκλεγεί ο δηµότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συ- µπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα της διενέργειας των εκλογών. 2. ηµοτικός ή κοινοτικός σύµβουλος, σύµβουλος δηµοτικού διαµερίσµατος, τοπικός σύµβουλος ή πάρεδρος µπορεί να εκλεγεί ο πολίτης κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας. Αρθρο 29 Κωλύµατα και ασυµβίβαστα 1. εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήµαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικού διαµερίσµατος ή τοπικοί σύµβουλοι και πάρεδροι: α) ικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών. β) Γενικοί Γραµµατείς ήµων και υπάλληλοι ήµων ή Κοινοτήτων στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου υπηρετούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και υπάλληλοι των δηµοτικών ή κοινοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ιδρυµάτων που έχουν συστήσει ή στα οποία συµµετέχουν οι ίδιοι ήµοι ή Κοινότητες, όπου υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. γ) Υπάλληλοι των ήµων ή Κοινοτήτων, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν, που συνενώνονται σε ένα ήµο, στο νέο ήµο που προκύπτει από τη συνένωση. δ) ηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός είναι οριοθετηµένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών, στους ήµους ή τις Κοινότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ιεύθυνσης ή

15 ιεύθυνσης, ένα έτος πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών. 2. Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωµα τους, κατόπιν αµετάκλητης καταδίκης, σύµφωνα µε το άρθρο 146, για κακουργήµατα, καθώς και για τα αδικήµατα της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της καταπίεσης, της αιµοµιξίας, της µαστροπείας, της σωµατεµπορίας, της παράνοµης διακίνησης αλλοδαπών, της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, καθώς και της λαθρεµπορίας. Το κώλυµα αυτό ισχύει για την επόµενη της έκπτωσης δηµοτική ή κοινοτική περίοδο. 3. εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι ήµαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικού διαµερίσµατος, τοπικοί σύµβουλοι ή πάρεδροι: α. Όποιοι συνδέονται µε το ήµο ή την Κοινότητα ή τα νοµικά τους πρόσωπα, εξαιρουµένων των συνδέσµων, µε συµβάσεις προµήθειας, εκτέλεσης δηµοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης δηµοτικού έργου ή δηµοτικής υπηρεσίας, ύψους άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά ετησίως. β. Μέλη διοικητικών συµβουλίων, διαχειριστές, µέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συµβληθεί µε το ήµο ή την Κοινότητα, εφόσον το ποσοστό συµµετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρίας, εταίροι προσωπικών εταιριών, καθώς και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων της προηγούµενης περίπτωσης. Αν ήµος ή Κοινότητα συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συµβάλλεται, δεν υπάρχει ασυµβίβαστο για τους αντιπροσώπους του ήµου ή της Κοινότητας που µετέχουν στη διοίκηση δηµόσιων επιχειρήσεων, καθώς και δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων. 4. Η ιδιότητα και το αξίωµα του δηµάρχου, του προέδρου Κοινότητας, του προέδρου του συµβουλίου δηµοτικού διαµερίσµατος, του προέδρου του τοπικού συµβουλίου, του παρέδρου ή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώµατος σε όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού δεν αποτελεί λόγο ασυµβίβαστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργήµατος τους για τους: α) ικηγόρους και συµβολαιογράφους. β) Μέλη.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι., περιλαµβανοµένου και του ειδικού διδακτικού και επιστηµονικού προσωπικού. 5. εν αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης αγοράς δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δηµοπρασία. 6. εν αποτελούν κώλυµα ή ασυµβίβαστο η ιδιότητα µέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται µε το ήµο ή την Κοινότητα µε σύµβαση που είναι σχετική µε το αντικείµενο της δραστηριότητας τους. 7. Το κώλυµα που προβλέπεται στις περιπτώσεις α' έως και γ' της παραγράφου 1 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ηµέρα της ανακηρύξεως των υποψηφίων. Η παραίτηση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή στον ειρηνοδίκη ή στον πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος την υποβάλλει αµέσως στην αρχή που είναι αρµόδια να την αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή

16 από την επίδοση της και δεν µπορεί να ανακληθεί. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωµα τους να παραιτηθούν ή την αρµοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτηση τους δεν θίγονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 πρέπει επιπροσθέτως να µην έχουν υπηρετήσει στο ήµο ή στην Κοινότητα που θα υποβάλουν υποψηφιότητα δύο (2) µήνες πριν τις εκλογές. Το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου δεν ισχύει για τους θρησκευτικούς λειτουργούς. 8. ηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, εάν εκλεγούν δήµαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι δεν µπορούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ιεύθυνσης ή ιεύθυνσης σε υπηρεσία που εδρεύει στο ήµο ή στην Κοινότητα, στην οποία εξελέγησαν. 9. ήµαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών διαµερισµάτων, τοπικοί σύµβουλοι και πάρεδροι που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυµβίβαστο ή αποκτούν δηµοτικότητα σε άλλο ήµο ή σε άλλη Κοινότητα εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωµα τους. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας µε πράξη του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβίβαστου και την έκπτωση από το αξίωµα. 10. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. 11. Σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού οργάνου του πρώτου βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλείεται. Αρθρο 30 Ασυµβίβαστο εξαιτίας οφειλών 1. εν µπορούν να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικού διαµερίσµατος και τοπικοί σύµβουλοι όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του ήµου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του ίδιου ήµου, καθώς και της δηµοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) και των δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του ήµου αυτού. εν µπορούν να είναι πρόεδροι Κοινοτήτων, κοινοτικοί σύµβουλοι ή πάρεδροι πρόσωπα που είναι οφειλέτες της Κοινότητας. 2. Αν ένας οφειλέτης του ήµου, των νοµικών προσώπων της προηγούµενης παραγράφου ή της Κοινότητας, εκλεγεί δήµαρχος, πρόεδρος Κοινότητας, δηµοτικός ή κοινοτικός σύµβουλος, σύµβουλος δηµοτικού διαµερίσµατος, τοπικός σύµβουλος ή πάρεδρος, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του έως την ηµέρα της εγκατάστασης των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών. Αν τα προαναφερόµενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του ήµου, των ανωτέρω νοµικών προσώπων ή της Κοινότητας µετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση δεν γίνει κατά τη διάρκεια της προθεσµίας αυτής, πλην της περίπτωσης διακανονισµού της οφειλής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωµα

17 τους. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας µε πράξη του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβίβαστου της προηγούµενης παραγράφου και την έκπτωση από το αξίωµα. Αρθρο 31 Επαγγελµατική δραστηριότητα του δηµάρχου Ο δήµαρχος µπορεί να ασκεί την επαγγελµατική του δραστηριότητα, εφόσον δεν παρακωλύεται η πλήρης εκτέλεση των δηµαρχιακών του καθηκόντων. Αρθρο 32 Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 1. Εφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής είναι ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο ήµος ή η Κοινότητα. Αυτός διορίζει σε κάθε εκλογικό τµήµα της περιφέρειας του πρωτοδικείου τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία. 2. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται: α) Οι πρωτοδίκες και αντεισαγγελείς πρωτοδικών, καθώς και οι αντίστοιχοι πάρεδροι. β) Οι εισηγητές και οι δόκιµοι εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας. γ) Οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων. δ) Οι εισηγητές και οι δόκιµοι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ε) Οι ειρηνοδίκες και οι πταισµατοδίκες, στ) Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής ικαστών. ζ) Οι ικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. η) Οι δικηγόροι. θ) Οι ασκούµενοι δικηγόροι και οι υπάλληλοι µε βαθµό Α' και Β' της γραµµατείας του Συµβουλίου της Επικρατείας και όλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών αυτών, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έµµισθων υποθηκοφυλακείων. ι) Οι συµβολαιογράφοι, ια) Οι έµµισθοι και άµισθοι υποθηκοφύλακες, ιβ) Οι Επιµελητές Ανηλίκων µε βαθµό Α' και Β' των ικαστηρίων Ανηλίκων της Χώρας και οι υπάλληλοι µε βαθµό Α' και Β' της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ικαιοσύνης. 3. Αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν µπορεί να διοριστεί όποιος έχει υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας του. 4. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης ο διορισµός αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής µπορεί να γίνει και έως την πέµπτη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία. 5. Αν τα πρόσωπα που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος δεν επαρκούν, ο έφορος ζητά από τον πρόεδρο πρωτοδικείου του κράτους, κατά προτίµηση του πλησιέστερου, να διορίσει ως αντιπροσώπους δικηγόρους και συµβολαιογράφους που υπηρετούν στην περιφέρεια του πρωτοδικείου.

18 Αν τα πρόσωπα που ορίζονται για να διορισθούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεν επαρκούν, ο έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής µπορεί να διορίσει για συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού, µόνιµους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή µόνιµους υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι πτυχιούχοι Νοµικής µε βαθµό τουλάχιστον Β' ή πτυχιούχοι άλλων σχολών, και οι οποίοι κατέχουν θέση προϊσταµένου, τουλάχιστον τµήµατος, αρκεί να µην υπηρετούν σε υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων του ήµου ή της Κοινότητας, σε εκλογικό τµήµα του οποίου διορίζονται. 6. Πα την εφαρµογή των ανωτέρω οι Γενικοί Γραµµατείς Περιφερειών αποστέλλουν στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, προέδρους των Πρωτοδικείων, ονοµαστικές καταστάσεις όλων των µόνιµων δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων της περιφέρειας τους, των µονίµων υπαλλήλων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που µπορούν, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, να διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής. Για όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι καταστάσεις συντάσσονται από την αρµόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου και αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ( ιεύθυνση Εκλογών). Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στους αποδέκτες οπωσδήποτε δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας. 7. Οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, καθώς και αυτοί που έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι, δεν διορίζονται αντιπρόσωποι. 8. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής δεν ψηφίζουν, αν δεν είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του ήµου ή της Κοινότητας όπου ασκούν τα καθήκοντα τους. 9. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση µαταίωσης κατά το άρθρο 48 ή επανάληψης της ψηφοφορίας κατά το άρθρο 59 οι εκλογές διεξάγονται µε τα ίδια µέλη των εφορευτικών επιτροπών. Αρθρο 33 Αποζηµίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής Η ηµερήσια αποζηµίωση, οι ηµέρες για τις οποίες παρέχεται και τα οδοιπορικά έξοδα των αντιπροσώπων ορίζονται και καταβάλλονται σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις για τις βουλευτικές εκλογές. Αρθρο 34 Υποψηφιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 1. Η εκλογή του δηµάρχου, του προέδρου της Κοινότητας, των δηµοτικών και κοινοτικών συµβούλων, των συµβούλων του δηµοτικού διαµερίσµατος, των τοπικών συµβούλων και του παρέδρου, γίνεται κατά συνδυασµούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασµών αποκλείονται.

19 2. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει: α. Έναν υποψήφιο δήµαρχο ή πρόεδρο Κοινότητας. β. Υποψήφιους δηµοτικούς ή κοινοτικούς συµβούλους. Ο αριθµός των υποψήφιων δηµοτικών ή κοινοτικών συµβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό των µελών που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 για τους ήµους και του άρθρου 20 για τις Κοινότητες, µπορεί δε να αυξηθεί έως το πενήντα τοις εκατό (50%) του αριθµού αυτού. Η ίδια αύξηση µπορεί να γίνει και στον αριθµό των υποψήφιων συµβούλων των δηµοτικών διαµερισµάτων. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. γ. Σε κάθε συνδυασµό υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων µπορεί να περιλαµβάνονται µέχρι δύο (2) υποψήφιοι, οι οποίοι διετέλεσαν αιρετοί για τρεις περιόδους στο αξίωµα του ηµάρχου ή για µία περίοδο στο αξίωµα του ηµάρχου και τρεις περιόδους σε εκείνο του προέδρου Κοινότητας σε οποιονδήποτε ήµο ή Κοινότητα του ίδιου νοµού. Για τους ανωτέρω υποψήφιους δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης. Αν σηµειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου. δ. Υποψήφιους συµβούλους του δηµοτικού διαµερίσµατος. Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων του κάθε δηµοτικού διαµερίσµατος είναι ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των µελών του συµβουλίου του δηµοτικού διαµερίσµατος, µε δυνατότητα προσαύξησης, σύµφωνα µε την περίπτωση β' αυτής της παραγράφου. ε. Υποψήφιους τοπικούς συµβούλους. Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων για κάθε τοπικό συµβούλιο, είναι επτά (7) για τα επταµελή, πέντε (5) για τα πενταµελή και τρεις (3) για τα τριµελή και µπορεί να αυξηθεί έως εννέα (9), επτά (7) και τέσσερα (4), αντιστοίχως. στ. Υποψήφιους παρέδρους. Ο αριθµός των υποψήφιων παρέδρων για κάθε τοπικό διαµέρισµα Κοινότητας ορίζεται µέχρι δύο (2). 3. Ο αριθµός των υποψήφιων δηµοτικών ή κοινοτικών συµβούλων, συµβούλων δηµοτικού διαµερίσµατος και τοπικών συµβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του αριθµού των υποψήφιων συµβούλων. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται διακεκριµένα για τα δηµοτικά συµβούλια και για τα συµβούλια των δηµοτικών διαµερισµάτων, µε βάση τον αριθµό των συµβούλων, όπως αυτός προβλέπεται στα άρθρα 19 παρ. 2 και 21 παρ. 2. Οµοίως υπολογίζεται και για τα κοινοτικά συµβούλια, σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 2. Ειδικά για τους υποψήφιους τοπικούς συµβούλους το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) υπολογίζεται επί του συνολικού αριθµού των υποψήφιων της κατηγορίας αυτής που περιλαµβάνονται σε κάθε συνδυασµό. Ο συνολικός αριθµός των υποψήφιων των συνδυασµών, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3), όπως αυτό έχει υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασµού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιµερίζεται ισοµερώς σε καθεµία από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψήφιων. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. 4. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως δηµάρχου ή προέδρου Κοινότητας, ως µέλους δηµοτικού συµβουλίου, ως µέλους άλλου τοπικού συµβουλίου και ως παρέδρου δεν επιτρέπεται. 5. Κανείς δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασµούς. Αρθρο 35

20 Κατάρτιση συνδυασµών 1.α) Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση, που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στη δήλωση του συνδυασµού, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ρητά και το πατρώνυµο των υποψηφίων, η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται µε τον εξής τρόπο: α1. Πρώτο γράφεται το επώνυµο και το όνοµα του υποψήφιου δηµάρχου ή προέδρου της Κοινότητας. α2. Ακολουθούν τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του προηγούµενου άρθρου µε την παράπλευρη σηµείωση («χωρίς σταυρό προτίµησης») και έπονται µε αλφαβητική σειρά, τα επώνυµα και ονόµατα των λοιπών υποψήφιων δηµοτικών ή κοινοτικών συµβούλων του συνδυασµού. α3. Μετά τα επώνυµα και τα ονόµατα του υποψήφιου δηµάρχου και των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων, αναγράφεται µε αλφαβητική σειρά το επώνυµο και το όνοµα των υποψήφιων µελών του συµβουλίου του πρώτου δηµοτικού διαµερίσµατος. Κατά τον ίδιο τρόπο αναγράφονται στη συνέχεια τα επώνυµα και ονόµατα των υποψήφιων µελών του συµβουλίου, καθενός από τα λοιπά δηµοτικά διαµερίσµατα (δεύτερου, τρίτου κ.λπ.). α4. Μετά τα επώνυµα και τα ονόµατα του υποψήφιου δηµάρχου και των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων και κάτω από την ονοµασία του τοπικού συµβουλίου, αναγράφεται µε αλφαβητική σειρά το επώνυµο και το όνοµα των υποψήφιων µελών του κάθε τοπικού συµβουλίου. Τα τοπικά συµβούλια αναγράφονται επίσης µε την αλφαβητική σειρά της ονοµασίας τους. α5. Μετά τα επώνυµα και τα ονόµατα του υποψήφιου προέδρου της Κοινότητας και των υποψήφιων κοινοτικών συµβούλων και κάτω από την ονοµασία του τοπικού διαµερίσµατος αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά τα επώνυµα και τα ονόµατα των υποψήφιων παρέδρων. Η δήλωση του συνδυασµού είναι νόµιµη: ι) Αν περιλαµβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι τουλάχιστον για το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των επταµελών και πενταµελών τοπικών συµβουλίων του ήµου και το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των τριµελών. Το τυχόν κλάσµα που προκύπτει παραλείπεται. ιι) Αν οι υποψήφιοι τοπικοί σύµβουλοι δεν είναι λιγότεροι από τέσσερις (4) για τα επταµελή και από τρεις (3) για τα πενταµελή και τριµελή τοπικά συµβούλια. iii) Αν δεν περιλαµβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι πάρεδροι για όλα τα τοπικά διαµερίσµατα. Η µη ύπαρξη υποψήφιων συµβούλων για τα δηµοτικά διαµερίσµατα δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της δήλωσης του οικείου συνδυασµού. β) Για τις γυναίκες µπορεί να χρησιµοποιηθεί, πέραν του ονοµατεπώνυµου µε το οποίο είναι γραµµένες στην οικογενειακή τους µερίδα, το οποίο λαµβάνεται υπόψη κατά την αλφαβητική αναγραφή των υποψήφιων στη δήλωση κατάρτισης συνδυασµού, ως δεύτερο επώνυµο: β1. το επώνυµο του συζύγου τους, στην περίπτωση που στην οικογενειακή τους µερίδα είναι γραµµένες µε το πατρικό τους επώνυµο και β2. το πατρικό τους επώνυµο, στην περίπτωση που στην οικογενειακή τους µερίδα είναι γραµµένες µε το επώνυµο του συζύγου τους. γ) ίπλα ή κάτω από το όνοµα του υποψήφιου δηµάρχου ή του υποψήφιου προέδρου της Κοινότητας γράφονται οι αντίστοιχες ενδείξεις. Αν λείπουν οι ενδείξεις αυτές στους συνδυασµούς των ήµων όποιος είναι γραµµένος πρώτος θεωρείται «υποψήφιος δήµαρχος» και στους συνδυασµούς των Κοινοτήτων, όποιος είναι γραµµένος πρώτος θεωρείται «υποψήφιος πρόεδρος της Κοινότητας». 2. Η δήλωση µπορεί να υποβληθεί και από έναν από τους υποψήφιους που

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ: Α 114 20060608) Αρθρο: 1 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 18 για τη διενέργεια των εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2218 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 90 19940613 Τέθηκε σε ισχύ: 13.06.1994 Ημ.Υπογραφής: 13.06.1994 Τίτλος Ιδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Niedersächsischer Landeswahlleiter Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 14 για τη διενέργεια των εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου Ο.Τ.Α. Διοικητικός χειρισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 6 / 9 / 2 0 1 4

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου Ο.Τ.Α. Διοικητικός χειρισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 6 / 9 / 2 0 1 4 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου Ο.Τ.Α. Διοικητικός χειρισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 6 / 9 / 2 0 1 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Δημοτικές αρχές....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /νση : Άνω Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Τηλ / Φαξ : 2810752622, 2810752402

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Ασ. Δικηγόρος Αθηνών 1 η Συνάντηση- Σημειώσεις Δικαστικοί υπάλληλοι: οι υπάλληλοι της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική. /νση ιοικητικής Υποστήριξης /νση Αστ. & ηµοτικής Κατάστασης. Τµήµα Εθνικού ηµοτολογίου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Περιεχόµενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23-1-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Φ.131360/12476/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Για το ακαδηµαϊκό και σχολικό έτος 2013 2014

Ι. Για το ακαδηµαϊκό και σχολικό έτος 2013 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ «ΖΗΝΩΝ Ι. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βελβεντό 29 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. πρωτ. 24747 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Σερβίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα