ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34"

Transcript

1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Μπορούν οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να εκπονούν το διδακτορικό τους στο εξωτερικό; Οι υπότροφοι των ομάδων που είναι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να εκπονούν το διδακτορικό τους σε οποιοδήποτε ελληνικό ΑΕΙ ή ερευνητικό φορέα. Υποψήφιοι διδάκτορες σε Ιδρύματα της αλλοδαπής δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Ερευνητική Ομάδα. Αλλοδαποί που εκπονούν το διδακτορικό του στην Ελλάδα, μπορούν να συμμετάσχουν στην ερευνητική ομάδα. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της ερευνητικής ομάδας πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ. ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Μπορούν οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να εκπονούν το διδακτορικό τους σε διαφορετικό φορέα από αυτόν που κατατίθεται η πρόταση; Μπορούν υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας αυτός έχει την έδρα του στην Ελλάδα. ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος σε ποιο ίδρυμα πρέπει να ανήκει; Ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος νοείται μέλος ΔΕΠ / ΕΠ ή Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος πρέπει να ανήκει στον Φορέα Υποδοχής / Δικαιούχο. ΕΡΩΤΗΣΗ 4. ΕΡΩΤΗΣΗ 5. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας (διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες) μπορούν να έχουν και άλλη απασχόληση; Οι υπότροφοι των ερευνητικών ομάδων δύναται να έχουν και άλλη απασχόληση υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 1.1 έως 1.12 της Πρόσκλησης. Ειδικότερα, τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ή Ερευνητές των Φορέων Υποδοχής του άρθρου 12, ν.4386/2016, δύναται να συμμετέχουν μόνο ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι. Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕ, ΕΛΕ δύναται να συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα ως υπότροφοι υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή δεν διαθέτουν σύμβαση αορίστου χρόνου. Πως υποβάλλονται οι ερευνητικές προτάσεις; Οι ερευνητικές ομάδες πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στον Φορέα Υποδοχής/Δικαιούχο, ο οποίος στη συνέχεια υποβάλλει τις προτάσεις στην ΕΥΔ. Οι ερευνητικές προτάσεις δεν υποβάλλονται απευθείας στην ΕΥΔ από τις ερευνητικές ομάδες. Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις δεν υποβάλλονται ατομικά.

2 ΕΡΩΤΗΣΗ 6. Πως υπολογίζονται οι 60 μήνες από την απόκτηση του διδακτορικού; Το χρονικό διάστημα των 60 μηνών υπολογίζεται από την ημερομηνία λήψης του διδακτορικού έως την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης (5/12/2016). ΕΡΩΤΗΣΗ 7. Οι υπότροφοι δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή άλλες ασφαλιστικές παροχές; Οι υπότροφοι δε δικαιούνται άλλη παροχή πέραν των τροφείων που ορίζονται στην Πρόσκληση. ΕΡΩΤΗΣΗ 8. Μπορούν να λάβουν την υποτροφία ερευνητές που λαμβάνουν ήδη υποτροφία από άλλο φορέα; Ναι, αν η υποτροφία που λαμβάνουν ήδη δεν έχει δοθεί για την ίδια ερευνητική πρόταση. ΕΡΩΤΗΣΗ 9. Μπορεί η πρόταση να υποβληθεί σε άλλη γλώσσα εκτός των ελληνικών; Όχι, οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην ελληνική γλώσσα. ΕΡΩΤΗΣΗ 10. Μπορεί κάποιος δημόσιος υπάλληλος να συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα; Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετεί ως μέλος ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕ, ΕΛΕ. ΕΡΩΤΗΣΗ 11. Ποια μπορεί να είναι η σύνθεση της ερευνητικής ομάδας; Βλέπε Παράρτημα V της Πρόσκλησης. ΕΡΩΤΗΣΗ 12. Τι γίνεται αν ένας υποψήφιος διδάκτορας ολοκληρώσει το διδακτορικό του κατά τη διάρκεια της υποτροφίας; Βλέπε παράγραφο της Πρόσκλησης. ΕΡΩΤΗΣΗ 13. Τι δηλώνεται στην ερευνητική πρόταση που κατατίθεται όταν το αντικείμενο είναι διεπιστημονικό; Σε περίπτωση που το αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης είναι διεπιστημονικό δηλώνεται στο τυποποιημένο έντυπο υποβολής της πρότασης το κύριο επιστημονικό πεδίο και προτείνονται δύο ειδικότητες αξιολογητών συναφείς με την πρόταση που υποβάλλεται. Επίσης, στο πεδίο «επιστημονική εξειδίκευση» του εντύπου υποβολής, μπορούν να δηλωθούν αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV. ΕΡΩΤΗΣΗ 14. Μπορούν οι υποψήφιοι υπότροφοι να συμμετέχουν σε περισσότερες της μία ερευνητικές προτάσεις στην ίδια πρόσκληση; Βλέπε παράγραφο 1.10 της Πρόσκλησης.

3 ΕΡΩΤΗΣΗ 15. Σε περίπτωση που το τμήμα/σχολή είναι σε διαφορετική περιφέρεια από τον φορέα (ΑΕΙ ή ερευνητικό κέντρο) που υποβάλλονται οι ερευνητικές προτάσεις; Οι ερευνητικές προτάσεις συναγωνίζονται με τις προτάσεις του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου της ομάδας περιφερειών στην οποία ανήκει η έδρα του Φορέα Υποδοχής. ΕΡΩΤΗΣΗ 16. Επιτρέπεται στο τελικό παραδοτέο δημοσίευση και ανακοίνωση σε συνέδριο να συμμετέχουν και άτομα εκτός της Ερευνητικής Ομάδας; Όχι, μόνο τα μέλη της ερευνητικής ομάδας μπορούν να συμμετάσχουν στην κοινή δημοσίευση και στην κοινή ανακοίνωση σε συνέδριο. ΕΡΩΤΗΣΗ 17. Πότε ξεκινάει η χρηματοδότηση των μελών της ερευνητικής ομάδας; Μετά την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων ακολουθούν οι Αποφάσεις Ένταξης των προτάσεων (πράξεων) που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η έκδοση της Απόφασης Ένταξης σηματοδοτεί και την ημερομηνία έναρξης της χρηματοδότησης. ΕΡΩΤΗΣΗ 18. Υπάρχει ηλικιακό όριο για τα μέλη της ερευνητικής ομάδας ή όριο στα έτη που κάποιος είναι υποψήφιος διδάκτορας; Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια όρια. ΕΡΩΤΗΣΗ 19. Σε πόσες προτάσεις μπορεί να λάβει μέρος ένας Ακαδημαϊκός Σύμβουλος; Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να λάβει μέρος σε δύο Ερευνητικές Ομάδες κατά το στάδιο υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας αυτής ισχύουν τα όσα ορίζονται στην Πρόσκληση ΕΔΒΜ34, παράγραφος ΕΡΩΤΗΣΗ 20. Υπάρχουν ειδικοί όροι υπολογισμού του 60μηνου από την απόκτηση διδακτορικού για στράτευση ή μητρότητα; Δεν προβλέπονται ειδικοί όροι για την απαλλαγή του διαστήματος στράτευσης, άδειας μητρότητας κλπ. Υπενθυμίζεται ότι το 50% των μελών της ερευνητικής ομάδας πρέπει να είναι νέοι ερευνητές (υποψήφιοι διδάκτορες ή 60 μήνες από την απόκτηση διδακτορικού). ΕΡΩΤΗΣΗ 21. Σε τι αφορούν οι νόμιμες κρατήσεις στα τροφεία; Πρόκειται για το τέλος χαρτοσήμου που ανέρχεται στο 3,6% του συνόλου των τροφείων. ΕΡΩΤΗΣΗ 22. Μπορεί ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος να είναι ομότιμος καθηγητής; Βάσει του άρθρου 26 του Ν. 4429/2016 μπορεί ομότιμος καθηγητής να οριστεί ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος.

4 ΕΡΩΤΗΣΗ 23. Απαιτείται έγκριση των ερευνητικών ομάδων από το Τμήμα, τη Σχολή ή τη Σύγκλητο; Όχι, απαιτείται μόνο απόφαση από την Επιτροπή Ερευνών για την υποβολή της ερευνητικής πρότασης. ΕΡΩΤΗΣΗ 24. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των προτάσεων; Οι ερευνητικές ομάδες υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς τον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος/Φορέα από τον οποίο προέρχονται (βλ. παράγραφο της Πρόσκλησης: Δικαιολογητικά για κάθε πρόταση Ερευνητικής Ομάδας ). Στη συνέχεια ο ΕΛΚΕ υποβάλλει τις προτάσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΥΔ (βλ. παράγραφο της Πρόσκλησης: Δικαιολογητικά για το Δικαιούχο). Σημειώνεται ότι οι Δικαιούχοι (Ιδρύματα και Φορείς) οφείλουν να διασφαλίσουν επαρκή χρόνο (τουλάχιστον 60 ημερών από την έκδοση της παρούσας Πρόσκλησης) στους δυνητικούς ωφελούμενους της πράξης (μέλη των ερευνητικών ομάδων) προκειμένου αυτοί να υποβάλουν στο Ίδρυμα/Φορέα την ερευνητική τους πρόταση. ΕΡΩΤΗΣΗ 25. Μπορεί άλλα ιδρύματα (π.χ. ΕΣΔΑ, ΕΣΔΥ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΑ) να είναι Δικαιούχοι; Φορείς Υποδοχής/Δικαιούχοι με βάση την Πρόσκληση είναι αποκλειστικά ΑΕΙ (ν.4009/2011) ή ερευνητικοί φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016. ΕΡΩΤΗΣΗ 26. Μπορούν κάποια μέλη της ερευνητικής ομάδας να συμμετάσχουν για λιγότερο από 15 μήνες στην έρευνα και να λάβουν αντίστοιχα τροφεία; Κάθε μέλος θα πρέπει να συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα για το σύνολο του χρόνου διεξαγωγής της έρευνας (15 μήνες) και να λάβει το σύνολο των προβλεπόμενων τροφείων ανάλογα με την ιδιότητά του (διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας). ΕΡΩΤΗΣΗ 27. Μπορούν να συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα μεταπτυχιακοί φοιτητές; Όχι, μέλη της ερευνητικής ομάδας μπορεί να είναι μόνο διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση (βλ. παραγράφους της Πρόσκλησης). ΕΡΩΤΗΣΗ 28. Μπορεί στην ερευνητική ομάδα να συμμετέχουν διδάκτορες που έχουν αποκτήσει τον τίτλο τους στο εξωτερικό ; Στην περίπτωση που κάποιος διαθέτει διδακτορικό από ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει είτε να έχει αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, είτε κατά την υποβολή της πρότασης της ερευνητικής πρότασης να καταθέσει αντίγραφο της αίτησης αναγνώρισης τίτλου σπουδών προς τον ΔΟΑΤΑΠ. Ωστόσο, στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να προσκομιστεί η αναγνώριση του διδακτορικού από τον ΔΟΑΤΑΠ μέχρι και την επομένη της έκδοσης της προσωρινής λίστας των εγκεκριμένων ερευνητικών προτάσεων.

5 ΕΡΩΤΗΣΗ 29. Τι γίνεται αν κατά την διάρκεια του έργου αποχωρήσει κάποιο ερευνητικό μέλος; Η Πρόσκληση προβλέπει διαδικασίες αντικατάστασης (βλ. παραγράφους 1.25 και 1.26 της Πρόσκλησης). Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η λειτουργία της ερευνητικής ομάδας χωρίς αντικατάσταση σε περίπτωση αποχώρησης, καθώς οι προτάσεις αξιολογούνται και με βάση τη σύνθεση της ερευνητικής ομάδας. ΕΡΩΤΗΣΗ 30. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της καταβολής των τροφείων και των έμμεσων δαπανών για τις προτάσεις που θα εγκριθούν; Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των ερευνητικών ομάδων η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερεις (4) δόσεις. Η πρώτη δόση, ίση με το 40% των τροφείων θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των ΕΛΚΕ αμέσως μετά την Απόφαση Ένταξης. Η δεύτερη δόση (40%) θα καταβληθεί μετά την υποβολή της πρώτης Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου η οποία προβλέπεται να κατατεθεί μετά το πρώτο εξάμηνο. Η τρίτη δόση (10%) θα καταβληθεί με την υποβολή της δεύτερης Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου η οποία προβλέπεται να κατατεθεί στον 12ο μήνα της έρευνα. Τέλος, η τέταρτη δόση (10%) θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την υποβολή των τελικών παραδοτέων. ΕΡΩΤΗΣΗ 31. Μπορεί κατά την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης να συμμετέχουν άλλοι ερευνητές, μέλη ΔΕΠ κλπ χωρίς αμοιβή αλλά να είναι επιλέξιμη δαπάνη τα έξοδα μετακίνησής τους για εργασίες πεδίου, στατιστική ανάλυση, συμμετοχές σε συνέδρια κλπ; Η σύνθεση της ερευνητικής ομάδας περιγράφεται αναλυτικά στην Πρόσκληση. Άλλα μέλη ΔΕΠ δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Ωστόσο, είναι επιλέξιμη η δαπάνη που αφορά στην απασχόληση εργαστηριακού ή υποστηρικτικού προσωπικού για την διενέργεια υποστηρικτικών εργασιών αναγκαίων για την έρευνα («λοιπές άμεσες δαπάνες»). Τονίζεται ότι η κάλυψη δαπανών μετακινήσεων και η συμμετοχή σε συνέδρια του εργαστηριακού/υποστηρικτικού προσωπικού δεν είναι επιλέξιμη. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται οι Ερευνητικές Ομάδες να απευθύνουν τα ερωτήματα αυτά στον οικείο ΕΛΚΕ ο οποίος αναλαμβάνει την επικοινωνία με την Διαχειριστική Αρχή. ΕΡΩΤΗΣΗ 32. Ποιοι πρέπει να συμμετέχουν στην «κοινή» δημοσίευση μιας ερευνητικής ομάδας; Θα πρέπει όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας να περιλαμβάνονται στην κοινή δημοσίευση ενώ δεν μπορεί να συμμετέχουν άτομα εκτός ερευνητικής ομάδας. ΕΡΩΤΗΣΗ 33. Μπορεί στην ερευνητική ομάδα να συμμετέχουν άτομα τα οποία πρόκειται να γίνουν υποψήφιοι διδάκτορες ή διδάκτορες μετά την κατάθεση της ερευνητικής πρότασης; Ως ιδιότητα των μελών της ερευνητικής ομάδας (υποψήφιος διδάκτορας ή διδάκτορας) λαμβάνεται αυτή που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της ερευνητικής πρότασης.

6 ΕΡΩΤΗΣΗ 34. Μπορεί ένα μέλος της Ερευνητικής Ομάδας να αποχωρήσει για ένα διάστημα π.χ. λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων και να επιστρέψει αργότερα ή πρέπει να αντικατασταθεί; Δεν είναι εφικτή η αποχώρηση για κάποιο διάστημα από την ερευνητική ομάδα. Είναι εφικτή ωστόσο η αντικατάσταση μέλους της Ερευνητικής Ομάδας υπό τους περιορισμούς της παραγράφου της Πρόσκλησης. ΕΡΩΤΗΣΗ 35. Αν ένα μέλος της Ερευνητικής Ομάδας/ Κάτοχος Διδακτορικού κατά τη διάρκεια του έργου διοριστεί ως Μέλος ΔΕΠ, μπορεί να παραμείνει μέχρι το τέλος του έργου και να λάβει το σύνολο της υποτροφίας; Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης τα μέλη της ερευνητικής ομάδας αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ιδιότητα που είχανε κατά την υποβολή της πρότασης. ΕΡΩΤΗΣΗ 36. Στη περίπτωση που ο διδάκτορας εργάζεται σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού (πχ. ως assistant professor) μπορεί να συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα; Κατ αναλογία του αποκλεισμού από την Ερευνητική Ομάδα των μελών ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕ, ΕΛΕ δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή πρόσωπο που κατέχει ανάλογη θέση σε Ίδρυμα της αλλοδαπής. ΕΡΩΤΗΣΗ 37. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Μπορεί κάποιο μέλος ΔΕΠ που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια να υποβάλει πρόταση στο ρόλο Ακαδημαϊκού Συμβούλου; Ναι, μπορεί μέλος ΔΕΠ που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια (sabbatical) να είναι Ακαδημαϊκός Σύμβουλος σε ερευνητική πρόταση. ΕΡΩΤΗΣΗ 38. Με ποιο κριτήριο έχουν διαμορφωθεί οι θεματικές για ερευνητικές προτάσεις; Οι θεματικές που αναφέρονται στην Πρόσκληση είναι εκείνες βάσει των οποίων έχουν κατανεμηθεί οι αξιολογητές του Μητρώου της ΓΓΕΤ. Κάθε Ερευνητική Ομάδα πρέπει να επιλέξει εκείνη που θεωρεί ότι είναι περισσότερο συναφής με την πρότασή της. ΕΡΩΤΗΣΗ 39. Μπορούν να δικαιολογηθούν έξοδα μετακίνησης σε συνέδριο, στο οποίο η ερευνητική ομάδα δεν παρουσιάζει μεν κάποια δημοσίευση, αλλά η συμμετοχή (ενός η περισσοτέρων μελών της ομάδας) απαιτείται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ομάδας; Μπορεί, αρκεί να έχει περιγραφεί στην πρόταση και αξιολογηθεί θετικά. Τα έξοδα αυτά εμπίπτουν στις έμμεσες δαπάνες. ΕΡΩΤΗΣΗ 40. Μπορούν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχουν σε ερευνητική ομάδα; Ναι, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια της Πρόσκλησης.

7 ΕΡΩΤΗΣΗ 41. Μπορούν ερευνητές που εργάζονται σε ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα ή σε ιδρύματα που δεν είναι Δικαιούχοι της Πρόσκλησης, να συμμετάσχουν σε ερευνητική ομάδα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ναι, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια της Πρόσκλησης. ΕΡΩΤΗΣΗ 42. Μπορεί στην ερευνητική ομάδα να συμμετέχουν ως ερευνητές άτομα που δουλεύουν εκτός Ελλάδας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μπορούν δεδομένων των προϋποθέσεων και των περιορισμών της Πρόσκλησης και των διευκρινίσεων που έχουν δημοσιευθεί (π.χ. να έχουν ελληνικό ΑΦΜ, να είναι υποψήφιοι διδάκτορες σε ελληνικό Ίδρυμα ή Ερευνητικό φορέα, αν είναι διδάκτορες να έχουν αναγνωρισμένο τίτλο από το ΔΟΑΤΑΠ κλπ.) ΕΡΩΤΗΣΗ 43. Μπορεί κάποιος "νέος ερευνητής" (υποψήφιος διδάκτωρ) που συμμετέχει στην ομάδα και λαμβάνει υποτροφία στα πλαίσια του έργου, να απασχοληθεί στον ίδιο φορέα υποδοχής κατά την ίδια περίοδο και σε κάποιο άλλο έργο ΕΣΠΑ με σύμβαση εργασίας ή έργου; Ναι, δεδομένου ότι στην παρούσα Πρόσκληση αξιολογούνται μόνο ερευνητικές προτάσεις που δεν αποτελούν συνέχεια άλλων. ΕΡΩΤΗΣΗ 44. Τι ισχύει για τις αμοιβές της ερευνητικής ομάδας και του Ακαδημαϊκού Συμβούλου; Η ενίσχυση έχει τη μορφή της υποτροφίας για τους ερευνητές και κατ αποκοπή αμοιβή για τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Γενικότερα για θέματα που άπτονται των αμοιβών και των δαπανών θα ενημερώνεστε από τους ΕΛΚΕ. ΕΡΩΤΗΣΗ 45. Οι υποψήφιοι ερευνητές που είναι κάτοχοι διδακτορικού θα πρέπει να είναι ενταγμένοι μεταδιδάκτορες στο τμήμα του Πανεπιστημίου που θα τους δεχτεί ως δυνητικός Δικαιούχος; Δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός στην Πρόσκληση. ΕΡΩΤΗΣΗ 46. Δίνεται κάποια προτεραιότητα ανά περιφέρεια στην οποία ανήκει το τμήμα, οι ερευνητές, ή η κατεύθυνση-εφαρμογή της ερευνητικής πρότασης; Δεν υπάρχει θέμα προτεραιότητας. Ο προϋπολογισμός κάθε ομάδας περιφερειών κατανέμεται στους Δικαιούχους (Ίδρυμα ή Ερευνητικός Φορέας) με βάση την έδρα τους. ΕΡΩΤΗΣΗ 47. Για την περίπτωση διδακτόρων που κατέχουν δύο διδακτορικούς τίτλους πως υπολογίζεται ο χρόνος απόκτησης σε σχέση με τα κριτήρια της Πρόσκλησης; Στην ερευνητική πρόταση θα πρέπει να δηλώνεται μόνο το διδακτορικό το οποίο είναι συναφές με την πρόταση που κατατίθεται και μόνο για αυτό το διδακτορικό θα υπολογίζεται ο χρόνος απόκτησής του.

8 ΕΡΩΤΗΣΗ 48. Μέλος ΔΕΠ που συνεργάζεται με Ερευνητικό Κέντρο (ως συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ βάσει της σχετικής νομοθεσίας) μπορεί να υποβάλλει πρόταση ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος με δικαιούχο το Ερευνητικό Κέντρο; Μπορεί τηρουμένων των προϋποθέσεων της Πρόσκλησης και των διευκρινίσεων που έχουν δοθεί σχετικά με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο και το όριο συμμετοχής μελών ΔΕΠ στην ερευνητική ομάδα. ΕΡΩΤΗΣΗ 49. Μπορούν στην ερευνητική πρόταση να αναφερθούν και άλλα ερευνητικά ιδρύματα τα οποία θα συνεργαστούν με τον φορέα υποδοχής για την διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας και συνεπώς μέρος των άμεσων δαπανών που θα διαχειρίζεται ο φορέας υποδοχής θα διατεθούν και σε αυτά; Σύμφωνα με την Πρόσκληση, ποσό ίσο με το 40% των μισθολογικών δαπανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη έμμεσων και λοιπών δαπανών σύμφωνα με τις προβλέψεις της μεθόδου απλοποιημένου κόστους (ΥΠΑΣΥΔ). Οι ΕΛΚΕ του κάθε Δικαιούχου είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν τη νομιμότητα των επιλέξιμων δαπανών. Συνεπώς, αντίστοιχα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στους ΕΛΚΕ. ΕΡΩΤΗΣΗ 50. Είναι δυνατόν οι ερευνητικές προτάσεις να υποβάλλονται σε διαφορετικές Περιφέρειες, σε περίπτωση που ένα Ίδρυμα ή Ερευνητικός Φορεάς διαθέτει παραρτήματα; Όχι, οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται μόνο στην ομάδα περιφερειών, στην οποία ανήκει η κύρια έδρα του Δικαιούχου. ΕΡΩΤΗΣΗ 51. Σε ποιο ποσό αναφέρονται οι δόσεις της χρηματοδότησης των ερευνητικών προτάσεων; Η πρώτη δόση (40%) αναφέρεται στα τροφεία ενώ οι επόμενες δόσεις (40%-10%-10%) αναφέρονται στο σύνολο του προϋπολογισμού. ΕΡΩΤΗΣΗ 52. Μπορεί υποψήφιος διδάκτορας που εκπονεί την διατριβή του εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει σε ελληνικό ερευνητικό φορέα αλλά είναι εγγεγραμμένος σε φορέα του εξωτερικού (εκεί από όπου θα λάβει το διδακτορικό τίτλο) να συμμετέχει σε ερευνητική ομάδα; Οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα θα πρέπει να πάρουν τον τίτλο τους από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. ΕΡΩΤΗΣΗ 53. Μπορεί να συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα κάτοχος διδακτορικού διπλώματος αν έχουν παρέλθει 60 μήνες από την λήψη του διδακτορικού του; Μπορεί εφόσον το 50% των μελών της ερευνητικής ομάδας είναι νέοι ερευνητές (υποψήφιοι διδάκτορες ή 60 μήνες από την απόκτηση διδακτορικού).

9 ΕΡΩΤΗΣΗ 54. Σε τι αφορούν και πως υπολογίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες (έμμεσες και λοιπές άμεσες δαπάνες) που αφορούν το 40% του προϋπολογισμού των μελών της ερευνητικής ομάδας; Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν υλικοτεχνικές υποδομές, δαπάνες βοηθητικού προσωπικού, έξοδα μετακίνησης κλπ. οι οποίες τεκμηριωμένα απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ερευνητικής πρότασης. Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να καταγραφούν και να κοστολογηθούν ενδεικτικά και σε περίπτωση έγκρισης και χρηματοδότησης της ερευνητικής πρότασης να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά. Οι λοιπές επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στην Πρόσκληση είναι ενδεικτικές και είναι αυτές που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης. Για τον υπολογισμό των λοιπών επιλέξιμων δαπανών (εξαιρουμένων των άμεσων δαπανών προσωπικού), που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης, εφαρμόζεται η επιλογή απλοποιημένου κόστους το οποίο υπολογίζεται με την εφαρμογή ενός σταθερού ποσοστού ύψους 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή ΑΣ) ΕΡΩΤΗΣΗ 55. Τι θεωρείται παραδοτέο όσον αφορά στην κοινή δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό; Ως παραδοτέο για την κοινή δημοσίευση θεωρείται δημοσίευση που έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση (accepted paper). ΕΡΩΤΗΣΗ 56. Που υπάρχουν τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης και το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής; Βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο ΕΡΩΤΗΣΗ 57. Μέχρι πότε θα πρέπει να κατατεθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης από την ομάδα στον Δικαιούχο; Η ημερομηνία ορίζεται από τον Φορέα Υποδοχής; Το κάθε ίδρυμα ορίζει εσωτερικά τις ημερομηνίες. Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 της Πρόσκλησης, οι Δικαιούχοι (Ιδρύματα και Φορείς) οφείλουν να διασφαλίσουν επαρκή χρόνο τουλάχιστον 60 ημερών από την έκδοση της Πρόσκλησης (5 Δεκεμβρίου 2016), δηλαδή τουλάχιστον μέχρι της 5 Φεβρουαρίου 2017, στους δυνητικούς ωφελούμενους της πράξης (μέλη των ερευνητικών ομάδων) προκειμένου αυτοί να υποβάλουν στο Ίδρυμα/Φορέα την ερευνητική τους πρόταση. Η μη τήρηση του παραπάνω όρου συνιστά παραβίαση ουσιώδους όρου της Πρόσκλησης και συνεπάγεται την απόρριψη όλων των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τον Δικαιούχο (Ίδρυμα ή Φορέα). ΕΡΩΤΗΣΗ 58. Δύναται να συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα διδάσκοντες του ΠΔ 407/1980; Αν ναι, με ποια ιδιότητα; Ως υπότροφοι ή ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι; Συμβασιούχοι διδάσκοντες που υπάγονται στο ΠΔ 407/1980 μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη της ερευνητικής ομάδας (ως υπότροφοι) υπό τους περιορισμούς των παραγράφων της Πρόσκλησης.

10 ΕΡΩΤΗΣΗ 59. Πρέπει όσοι καταθέσουν προτάσεις να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, τόσο αυτοί όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας; Η υποβολή προτάσεων προς τον Φορέα Υποδοχής, δηλαδή την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, πραγματοποιείται από τους ΕΚΛΕ. ΕΡΩΤΗΣΗ 60. Οι Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ (με μόνιμη απασχόληση που ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό) μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως υποψήφιοι διδάκτορες; Όχι, η περίπτωση αυτή αποκλείεται από τη συμμετοχή ως υπότροφος στην ερευνητική ομάδα. ΕΡΩΤΗΣΗ 61. Τι θα συμβεί με τα ονόματα ερευνητών στη δημοσίευση, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έργου αντικατασταθεί κάποιος ερευνητής με έναν άλλον; Σε ενδεχόμενη αντικατάσταση ερευνητή βάσει των παραγράφων 1.25 και 1.26 της Πρόσκλησης, είναι δυνατή η συμμετοχή του μέλους της ερευνητικής ομάδας που αντικαταστάθηκε στην κοινή δημοσίευση. ΕΡΩΤΗΣΗ 62. Τι σημαίνει ότι «εάν ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας είναι μονός, ο αριθμός των Νέων Ερευνητών στρογγυλοποιείται προς τα πάνω»; H Πρόσκληση ορίζει την ερευνητική ομάδα ως το σύνολο των ερευνητών μαζί με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Στην περίπτωση της τριμελούς ερευνητικής ομάδας (μικρότερη δυνατή ομάδα) για να πληρείται το κριτήριο του 50% θα πρέπει και οι δύο υπότροφοι να ικανοποιούν τα κριτήρια των «νέων ερευνητών». Διαφορετικά, αν ένας εκ των δύο υποτρόφων είναι «νέος ερευνητής» και ο άλλος όχι, θα πρέπει να προστεθεί ένας ακόμα «νέος ερευνητής» (στρογγυλοποίηση προς τα πάνω). ΕΡΩΤΗΣΗ 63. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος είναι υποχρεωτικό να λάβει την κατ αποκοπή αμοιβή (2.000 ) ή μπορεί να συμμετέχει αμισθί; Ναι, μπορεί να συμμετέχει αμισθί. Ωστόσο, έξοδα μετακίνησης, συμμετοχής σε συνέδριο κλπ. δεν είναι επιλέξιμα για την συγκεκριμένη περίπτωση Ακαδημαϊκού Συμβούλου, καθώς η κατ αποκοπή αμοιβή προορίζεται για αυτές τις δαπάνες. ΕΡΩΤΗΣΗ 64. Πως επιβεβαιώνεται η ημερομηνία υποστήριξης διδακτορικού για επιστήμονες που έχουν λάβει το διδακτορικό τους είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ); Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει την ημερομηνία υποστήριξης του διδακτορικού επαρκεί για την υποβολή υποψηφιότητας στην ερευνητική πρόταση. ΕΡΩΤΗΣΗ 65. Για τους άνδρες νέους ερευνητές απαιτούνται κάποια δικαιολογητικά σχετικά με την στρατολογική τους κατάσταση; Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στην Πρόσκληση.

11 ΕΡΩΤΗΣΗ 66. Μπορούν υποψήφιοι διδάκτορες σε αναστολή να αποτελέσουν μέλος ερευνητικής ομάδας; Ναι υπό τις προϋποθέσεις ότι η αναστολή δεν σημαίνει αναίρεση της ιδιότητας του υποψηφίου διδάκτορα και ότι σε περίπτωση έγκρισης της πράξης η αναστολή αίρεται. ΕΡΩΤΗΣΗ 67. Μπορεί να αποτελέσει παραδοτέο η συγγραφή και δεύτερου άρθρου; Τα παραδοτέα ορίζονται στις παραγράφους της Πρόσκλησης. Επιπλέον παραδοτέα δεν αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης. ΕΡΩΤΗΣΗ 68. Στις λοιπές άμεσες και έμμεσες δαπάνες, μπορεί να περιλαμβάνεται κάποιου είδους διοικητική υποστήριξη; Οι λοιπές άμεσες και έμμεσες δαπάνες πρέπει να αιτιολογούνται και να σχετίζονται άμεσα με την ερευνητική πρόταση. Αρμόδιοι για τις επιλέξιμες διοικητικές δαπάνες είναι μόνο οι ΕΛΚΕ. (βλ. ερώτηση 54 των Διευκρινήσεων). ΕΡΩΤΗΣΗ 69. Ποιος θεωρείται υποψήφιος διδάκτορας για να μπορεί να συμμετάσχει σε ερευνητική ομάδα; Βλέπε παράγραφο της Πρόσκλησης. ΕΡΩΤΗΣΗ 70. Μπορεί μέλος ΔΕΠ να συμμετέχει σε ερευνητική πρόταση ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ενώ είναι σε προσωρινή αναστολή καθηκόντων. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα των μελών της ερευνητικής ομάδας τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης. ΕΡΩΤΗΣΗ 71. Σε περίπτωση που η βεβαίωση ή ο διδακτορικός τίτλος είναι σε άλλη γλώσσα απαιτείται μετάφραση στην Ελληνική; Ναι, οι τίτλοι των μελών της ερευνητικής ομάδας οφείλουν να είναι στην Ελληνική γλώσσα. ΕΡΩΤΗΣΗ 72. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος σταματήσει να ανήκει στον Φορέα Υποδοχής κατά την διάρκεια εκπόνησης του έργου; Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αντικατάσταση του Ακαδημαϊκού Συμβούλου (βλ. παράγραφο 1.26 της Πρόσκλησης). ΕΡΩΤΗΣΗ 73. Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής αναγράφεται ότι το όριο των λέξεων για την περιγραφή της πρότασης είναι 5000 λέξεις. Μπορούν να συμπεριληφθούν γραφικές παραστάσεις, σχήματα, εξισώσεις κ.λ.π; Ναι, εφόσον είναι απαραίτητα για την πλήρη και σαφή περιγραφή της ερευνητικής πρότασης.

12 ΕΡΩΤΗΣΗ 74. Είναι υποχρεωτικό η ερευνητική πρόταση να είναι μέρος της διδακτορικής διατριβής των υποψηφίων; Όχι, αντίθετα η ερευνητική πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί συνέχεια άλλης. Οι τίτλοι των μελών της ερευνητικής ομάδας θα πρέπει να έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της πρότασης. ΕΡΩΤΗΣΗ 75. Στην περίπτωση που ο Ακαδημαϊκός σύμβουλος έχει πάρει το διδακτορικό του σε λιγότερο από 60 μήνες η σύνθεση της ομάδας μπορεί να έχει ένα «νέο ερευνητή» υπότροφο, έναν παλαιό ερευνητή υπότροφο και τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο ως «νέο ερευνητή»; Όχι, ο όρος «νέος ερευνητής» στην Πρόσκληση αναφέρεται σε διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες και όχι στον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. ΕΡΩΤΗΣΗ 76. Είναι δυνατό στην ερευνητική ομάδα να συμμετέχουν άλλα μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές κλπ, χωρίς αμοιβή; Όχι, η Πρόσκληση ορίζει σαφώς τη σύσταση της ερευνητικής ομάδας (παράγραφοι ). ΕΡΩΤΗΣΗ 77. Υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν το διδακτορικό τους σε πρόγραμμα συνεργασίας Ελληνικού ΑΕΙ με ξένο Πανεπιστήμιο, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να συμμετέχουν ως υπότροφοι στην ερευνητική ομάδα; Οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα θα πρέπει να λάβουν τον τίτλο τους από Ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. ΕΡΩΤΗΣΗ 78. ΕΔΙΠ που είναι σε δοκιμαστική περίοδο (έχει διοριστεί αλλά δεν έχει μονιμοποιηθεί) μπορεί να συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα; Μπορεί να συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα ως υποψήφιος διδάκτορας ή διδάκτορας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, δεδομένου ότι ως ιδιότητα των μελών της ερευνητικής ομάδας λαμβάνεται αυτή που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολή της Πρότασης. ΕΡΩΤΗΣΗ 79. Ποια ημερομηνία έναρξης της Πράξης θα συμπληρωθεί στο Τεχνικό Δελτίο; Ως ημερομηνία έναρξης κατά τη συμπλήρωση του ΤΔΠ προτείνεται να συμπληρωθεί η 1/6/2017. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία ένταξης θα συμπληρωθεί η πραγματική ημερομηνία έναρξης της Πράξης. ΕΡΩΤΗΣΗ 80. Μπορούν να συμμετέχουν ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Ομότιμοι Ερευνητές; Ναι, μπορούν.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Μπορούν οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Μπορούν οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την ως άνω Πρόσκληση, σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την ως άνω Πρόσκληση, σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Αντικείμενο H δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος Η ενίσχυση του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» 1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μια εταιρία μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε 2 προτάσεις. 3. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών

Μια εταιρία μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε 2 προτάσεις. 3. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την με αρ.πρωτ.: 015/2016-2672 εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Προγραμματισμός δράσεων για την ενίσχυση των ερευνητών

ΕΣΠΑ : Προγραμματισμός δράσεων για την ενίσχυση των ερευνητών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε Ι Δ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Δράσεις ενίσχυσης νέων ερευνητών

ΕΣΠΑ : Δράσεις ενίσχυσης νέων ερευνητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Γραμματεία ΕΛΚΕ ΑΠΘ Τμήμα Marketing, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πληροφορίες: Ηλιάνα Μπουσιάκη Τηλ: +302310994044 Fax: +302310853283 E-mail: marketing@rc.auth.gr Θεσσαλονίκη, 21/10/2016 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριθμός Πρόσκλησης: 10/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 4891 Ημερομηνία: 03/08/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

περίπου νέοι επιστήμονες

περίπου νέοι επιστήμονες ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ Από/Προς: / ωφελούμενο: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. ΠΡΟΣ ΑΕΙ & ΤΕΙ 15/3/2016 Υλοποιείται για πρώτη φορά το ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στόχος της δράσης, ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στόχος της δράσης, ορισμοί Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κας Αναγνωστοπούλου Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι Τηλ. 210-344 3676/3654 anypanag@minedu.gov.gr Προς: Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Προς: Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, την ΑΣΠΑΙΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα βάσει Ν. 4310/2014, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως Δυνητικοί Δικαιούχοι, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης. Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης

Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης. Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης 1 Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη μεταδιδακτορικής έρευνας

Υποστήριξη μεταδιδακτορικής έρευνας Κατηγορία Πράξεων: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ειδικός Στόχος: Ομάδα στόχου/ Ωφελούμενοι Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διεπιστημονικής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Μεταδιδακτορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ------ Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 59 η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών 31/10 1/11/2008 1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β8007/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β8007/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 230380 Fax: 2710 230 383 Τρίπολη, 27/09/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 04/07/2016 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 09933

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΚΥΚΛΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1 Ος ΚΥΚΛΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.2.2.03.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών paideianews 2016-04-28 13:40:09 Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Αρ. Θέσεων: Δέκα (10). Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β8007/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β8007/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 230380 Fax: 2710 230 383 Τρίπολη, 06/10/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1ο Γενικές αρχές Με σκοπό την επιβράβευση των αρίστων μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Κοζάνη, 01/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 621 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011

Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011 Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(5) Αθήνα, 6/9/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

!!! Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. σύναψη Σύμβασης Έργου.

!!! Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. σύναψη Σύμβασης Έργου. Αθήνα, 10/4/2014 Πρόσκληση αρ. 3 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου «Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 396 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ) ΥΠΟΤΡΟΦΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ) ΥΠΟΤΡΟΦΟ Άρτα, 14.09.2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/4193 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 01/08/2016

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 01/08/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(1) Αθήνα, 01/08/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (4) Αθήνα, 01/08/2016

Αρ. Προκήρυξης: (4) Αθήνα, 01/08/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(4) Αθήνα, 01/08/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 01/08/2016

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 01/08/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(3) Αθήνα, 01/08/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / /2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 19028 Βόλος, 26/9/ 2014. «ΠΕΓΑ Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 19028 Βόλος, 26/9/ 2014. «ΠΕΓΑ Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 908 Βόλος, 6/9/ 0 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα