ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΦΟΔΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έδρα: Πειραιάς. Ταχ.δ/νση: Ακτή Μιαούλη-10, Α.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24. Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά. Αρ.Πρωτ.: Web site: Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Ελευθέριος Τηλ.: Fax: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ Σύμφωνα με: 1. Το Νόμο 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α ) «Μετατροπή του ΟΛΠ και ΟΛΘ σε Α.Ε.». 2. Τον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων, Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/τ. Β / ). 3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 4. Τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, οι οποίες καθορίζουν τα φυσικοχημικά και λοιπά χαρακτηριστικά της υπό προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, με αριθμ.: I. 626/2001 (ΦΕΚ Β 1730/ ) «Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» και II. 291/2003 (ΦΕΚ Β 332/ ) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» και III. 510/2004 (ΦΕΚ Β 872/ ) «Καύσιμα Αυτοκινήτων Αμόλυβδη Βενζίνη Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» 1

2 5. Το Ν.3054/2002, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3305/2005 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών. 6. Τον προϋπολογισμό του Τμήματος Ανταλλακτικών - Εφοδίων & Αναλωσίμων της Δ/νσης Προμηθειών με ημερομηνία και ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ 23% ( ). 7. Την 138/ απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης ΟΛΠ Α.Ε.. 8. Τους όρους της παρούσας διακήρυξης.. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Στις , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα έναρξης διαγωνισμού), ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια λίτρων αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, Περίληψη της παρούσας διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το τεύχος της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 14:00 από την Διεύθυνση Προμηθειών Ο.Λ.Π. A.E. / Τμήμα Ανταλλακτικών Εφοδίων & Αναλωσίμων (Ακτή Μιαούλη Πειραιάς 1 ος όροφος, γραφείο 214). Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν αυτή. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Σε κάθε περίπτωση το έντυπο τεύχος της διακήρυξης υπερισχύει από την ηλεκτρονική του έκδοση. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά το διαγωνισμό και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες που είναι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών Κατηγορίας Α, σύμφωνα με το Ν.3054/2002, όπως 2

3 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3305/2005 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις αυτών. ΑΡΘΡΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.1. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, είτε να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής με συνημμένο το φάκελο της προσφοράς στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ , Πειραιά 1 ος όρ. γρ. 212), την ημερομηνία και μέχρι μισή (30 ) ώρα πριν την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, είτε να την καταθέσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, τ.κ , ΠΕΙΡΑΙΑΣ ισόγειο γραφείο 101) μέχρι τις 14:30 της προηγουμένης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης Οι προσφορές επίσης μπορεί να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη παραλαβής μέχρι τις 14:30 της προηγουμένης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα παραλάβει την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα τις παραδίδει στην Διεύθυνση Προμηθειών για επιστροφή. ΑΡΘΡΟ 3 3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3.1. ΕΙΔΟΣ: ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ 3.2. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: λίτρα (lt). Η υπό προμήθεια ποσότητα ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες του ΟΛΠ Α.Ε. κατά το έτος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ 23%): ,00 ευρώ 3

4 3.4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Η προσφερόμενη ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ πρέπει να έχει τα φυσικοχημικά και λοιπά χαρακτηριστικά τα οποία ισχύουν σήμερα βάσει των αποφάσεων του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου και τις ισχύουσες διατάξεις ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Διαχείριση Καυσίμων του ΟΛΠ Α.Ε.. ΑΡΘΡΟ 4 4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4.1. Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο φάκελο, σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Το είδος που αφορά - Τα στοιχεία του προσφέροντος 4.2. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ως εξής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Τα αιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι: α) Εγγύηση συμμετοχής: I. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής είναι τρεις (3) μήνες, προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. II. Το ποσό της εγγύησης θα είναι το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από την προσφερόμενη τιμή, δηλαδή ,40 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας. III. Η εγγυητική που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο ή ποσό μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθώς και η προσφορά του. IV. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι με ποινή απαραδέκτου σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης. V. Εκτός των ανωτέρω η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθμό εγγύησης, το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τον πλήρη τίτλο του υπό προμήθεια είδους, την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος της εγγύησης, καθώς και την ανάληψη της υποχρέωσης από το 4

5 πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. Περαιτέρω περιλαμβάνει τους όρους ότι: Α. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, Β. το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, Γ. σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου και Δ. ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. VI. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό και η προσφορά τους απορρίφθηκε, επιστρέφεται εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης/κατακύρωσης. Εάν ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, στον οποίο και θα κατακυρωθεί η προμήθεια. β) Νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο Άδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών Κατηγορίας Α σύμφωνα με το Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230/A /02) όπως ισχύει. γ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος νομικού προσώπου της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών και εγγράφων, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, εφόσον επιλεγεί ως Ανάδοχος. δ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος νομικού προσώπου της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως του άρθρου 15 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. 5

6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, υπογράφεται από κάθε πρόσωπο που εκ του νόμου και των νομιμοποιητικών εγγράφων έχει εξουσία εκπροσώπησης ή λήψης απόφασης Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο φάκελο θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε σχέση με όσα καθορίζουν οι αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου και οι ισχύουσες διατάξεις προκειμένου να διευκολυνθεί η επιτροπή του διαγωνισμού στην αξιολόγηση Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο φάκελο αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται: α) Η ποσοστιαία (θετική ή αρνητική) έκπτωση επί τοις % στην τιμή, κατά την ημέρα της παράδοσης για την προσφερόμενη ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ, της «Μέσης Τιμής Χονδρικής Πώλησης (Μ.Τ.Χ.Π.), όπως αυτή νόμιμα διαμορφώνεται από στοιχεία του Τμήματος Προστασίας Καταναλωτή της Νομαρχίας Αθηνών και βεβαιώνεται με το σχετικό πιστοποιητικό κατά την εκκαθάριση του λογαριασμού της εκάστοτε τμηματικής παραλαβής. β) Τυχόν άλλη νομοθετημένη επιβάρυνση (ΦΠΑ, κρατήσεις κ.λ.π) Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 5 5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 5.1. Η αποσφράγιση των φακέλων προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση, της οποίας η ημέρα, η ώρα και ο τόπος αναγράφονται στην αρχή της παρούσας διακήρυξης Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορές ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους Η αποσφράγιση των φακέλων προσφορών, ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η 6

7 αξιολόγηση των προσφορών θα γίνουν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα ορισθεί έγκαιρα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε. και θα αποτελείται από υπάλληλους του ΟΛΠ Α.Ε Ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, δηλαδή την μεγαλύτερη έκπτωση επί της Μ.Τ.Χ.Π Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, στον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, η οποία θα περιλαμβάνει και την προθεσμία υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και εγγράφων για την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία αυτή είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή μέσω FAX της ανακοίνωσης. Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των καθώς και της πληρότητάς τους θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού O ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα για επέκταση της σύμβασης που θα υπογραφεί με την προϋπόθεση το σωρευτικό ποσό των συμπληρωματικών παραδόσεων να μην υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης Ο προσφέρων, στον οποίο ανακοινώνεται η προσωρινή κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει υποχρεωτικά όλα τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι τόσο ο προσφέρον όσο και: α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) μέλη Δ.Σ., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής των δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνεται ή δηλώνεται ότι 7

8 ο προσφέρων: α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση του εν γένει δημόσιου τομέα, γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, δ) είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων στον ιδιωτικό και εν γένει δημόσιο τομέα και ε) δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό. 8

9 10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, που δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 11. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 12. Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος είναι το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για προσφέροντα με μορφή ημεδαπής Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του συμμετέχοντος και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ημεδαπή Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ. Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα τα αντίστοιχα έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας. 13. Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 14. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση περί μη νεοτέρας τροποποίησης των νομιμοποιητικών εγγράφων ίδρυσης και λειτουργίας. 15. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία ο Ανάδοχος, εγγυάται ότι διαθέτει αυτός, ή το τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα τηρεί, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης τις κείμενες διατάξεις της εργατικής και περί ασφαλούς διακίνησης καυσίμων νομοθεσίας και αυτές για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού, καθώς επίσης και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος. ΑΡΘΡΟ 6 6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 6.1. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του αναδόχου, η απόφαση οριστικοποίησης της κατακύρωσης ανακοινώνεται στον προσφέροντα, στον οποίο τάσσεται εύλογη προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή της εγγυητικής 9

10 επιστολής καλής εκτέλεσης Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ισχύουν τα εξής: α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλης της ποσότητας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις για μειωμένη ποσότητα θα πρέπει ο ανάδοχος να μεριμνά για τη συμπλήρωση της. Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις για ελαττώματα ποιότητας θα πρέπει ο ανάδοχος να μεριμνά για την άμεση αντικατάσταση όλης της ποσότητας στην οποία διαπιστώθηκαν τα ελαττώματα. Για τις παραπάνω περιπτώσεις καθώς και όταν υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου Σε περίπτωση που ο επιλεγείς προμηθευτής, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα & δικαιολογητικά και την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, o ΟΛΠ Α.Ε. ανακαλεί την προσωρινή κατακύρωση και ο επιλεγείς προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ακολούθως ο ΟΛΠ Α.Ε., εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώσει προσωρινά τη προμήθεια στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη κατά σειρά αξιολόγησης προσφορά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα αναγκαία δικαιολογητικά και έγγραφα ή/και την εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, ο ΟΛΠ Α.Ε. μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, προσφέροντες. Για την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ισχύουν όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της ΟΛΠ Α.Ε. και κυρίως στο άρθρο 25 αυτού. 10

11 ΑΡΘΡΟ 7 7. ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 7.1. Η υπό προμήθεια ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ θα παραδίδεται τμηματικά στον ΟΛΠ Α.Ε. με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή Η παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης της ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε. και θα αποτελείται από υπάλληλους του ΟΛΠ Α.Ε Κατά την παραλαβή θα πρέπει να παρίσταται ο Προμηθευτής, ή εκπρόσωπός του, και θα διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος Η υπό παράδοση ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ θα πρέπει να μεταφέρεται με τα προβλεπόμενα ειδικά φορτηγά αυτοκίνητα (βυτιοφόρα) του προμηθευτή, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν επιμέρους διαμερίσματα που θα είναι σφραγισμένα με ειδική μολυβδοσφραγίδα κουμπωτή Η υπό παράδοση ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ θα πρέπει να παραδίδεται στη Διαχείριση Καυσίμων του ΟΛΠ Α.Ε Η ακριβής ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ θα καθορίζεται από τον ΟΛΠ Α.Ε. κατά την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή με FAX, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΛΠ Α.Ε. (Διεύθυνση Τεχνικής Εξυπηρέτησης Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Εφοδίων). Στην ίδια ειδοποίηση (FAX) θα καθορίζεται ο τόπος (Διαχείριση Καυσίμων του ΟΛΠ Α.Ε.) και η ημερομηνία παράδοσης η οποία θα είναι η επομένη ή το πολύ η μεθεπομένη. Το ίδιο FAX θα αποστέλλεται ταυτόχρονα και στα μέλη της επιτροπής παραλαβής Η ημερομηνία παράδοσης, θα είναι η επομένη ή το πολύ η μεθεπομένη από την ειδοποίηση του προμηθευτή, το βυτιοφόρο δε, θα μπορεί να παραδίδει ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ κατά τις ώρες από μέχρι τις εργάσιμες ημέρες της συμφωνηθείσης ημερομηνίας, στη Διαχείριση Καυσίμων του ΟΛΠ Α.Ε Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες, κατόπιν συναίνεσης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός δώδεκα (12) ωρών από τη λήψη του FAX του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Εφοδίων Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρών λόγων που συνιστούν αντικειμενική 11

12 αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του ΟΛΠ Α.Ε. για πλημμελή εκτέλεση ή τυχόν μη εκτέλεση - ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Για τις περιπτώσεις ελλιπούς, ελαττωματικής ή εκπρόθεσμης παράδοσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά και παράδοση των καυσίμων. ΑΡΘΡΟ 8 8. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 8.1. Ο ποσοτικός έλεγχος θα γίνεται με αναγωγή του καυσίμου στους 15 C. Η παραδιδόμενη αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα συνοδεύεται από δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά ο τύπος της, η περιβαλλοντική θερμοκρασία, το ειδικό της βάρος, ο συντελεστής μετατροπής για την αναγωγή στους 15 C, η μονάδα μέτρησης των παραδιδόμενων ποσοτήτων, και οι παραδιδόμενες ποσότητες μετρημένες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, καθώς και με αναγωγή στους 15 C Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με οποιονδήποτε ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση του ΟΛΠ Α.Ε. και της επιτροπής παραλαβής ακόμα και με χρησιμοποίηση εξωτερικού πιστοποιημένου πραγματογνώμονα ή επιθεωρητή ή γραφείου ή οίκου ελέγχου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής ή εκπρόσωπος του Ειδικά ως προς τον ποσοτικό έλεγχο, αυτά θα ελέγχονται ποσοτικά από την επιτροπή παραλαβής στο χώρο που θα έχει υποδειχθεί από τον ΟΛΠ Α.Ε. Η Επιτροπή Παραλαβής θα ελέγχει τις μολυβδοσφραγίδες των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου που θα είναι αριθμημένες και τον όγκο του καυσίμου κάθε διαμερίσματος σύμφωνα με το πρακτικό ογκομέτρησης του βυτιοφόρου Η υπό παράδοση ποσότητα ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ θα παραδίδεται πάντοτε παρουσία και αρμοδίου υπαλλήλου της Διαχείρισης Καυσίμων του ΟΛΠ Α.Ε Θα ελέγχεται ο όγκος της ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ που παραλαμβάνεται ώστε να είναι σύμφωνος με την ένδειξη του μετρητή του 12

13 βυτιοφόρου Η Επιτροπή Παραλαβής για να εξακριβώσει αν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ που προμηθεύεται ο ΟΛΠ Α.Ε. είναι ίδια με αυτά που αναγράφονται από τον προμηθευτή στην προσφορά του, μπορεί, κατά την κρίση της, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους του καυσίμου σε ένα από τα επίσημα εργαστήρια όπως Γ.Χ.Κ. ή Ε.Μ.Π. ή Π.Ν. ή Χ. Στρατού ή σε άλλο αναγνωρισμένο πιστοποιημένο γραφείο ή ανεξάρτητο οίκο εργαστηριακών μετρήσεων και ελέγχων. Το δείγμα θα λαμβάνεται παρουσία του παραδίδοντος σε ειδικές φιάλες και θα σφραγίζεται προτού αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο Οι ποιοτικοί έλεγχοι θα γίνονται σε παραλαβές που θα κρίνει η Επιτροπή Παραλαβής ή θα ορίζει το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, της Διεύθυνσης Επιθεώρησης. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει δύο πρωτόκολλα παραλαβής μακροσκοπικού και ποιοτικού ελέγχου Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες θα συντάσσει πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής για τις ποσότητες που έχουν παραληφθεί, εφόσον δεν διενεργηθεί εργαστηριακός έλεγχος. Σε περίπτωση που διενεργηθεί εργαστηριακός έλεγχος στον χρόνο παραλαβής δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο σε επίσημα εργαστήρια μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή Η δαπάνη των ανωτέρω εργαστηριακών ελέγχων θα βαρύνει τον ΟΛΠ Α.Ε., εκτός της περίπτωσης κατά την οποία από τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδειχθεί ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καυσίμου που παραδόθηκε, δεν ανταποκρίνονται προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα αναγραφόμενα από τον προμηθευτή στην προσφορά του, οπότε η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προμηθευτή Αν από τα αποτελέσματα κάποιου ελέγχου προκύψουν αποκλίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών που έχουν δηλωθεί από τον προμηθευτή και των χαρακτηριστικών που έχει το καύσιμο, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί από τον ΟΛΠ Α.Ε., εφόσον οι αποκλίσεις των χαρακτηριστικών είναι επουσιώδεις, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής, τότε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε., εγκρίνει την παραλαβή αφού επιβάλει έκπτωση στην τιμή (μειώσει ανάλογα την τιμή), λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής Σε περίπτωση που προκύψουν ουσιώδεις αποκλίσεις μετά την εξέταση των αποτελεσμάτων ενός εργαστηριακού ελέγχου τότε θα ζητείται άμεση αντικατάσταση όλης της ποσότητας της τμηματικής παραλαβής, διαφορετικά θα έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε Η οριστική παραλαβή για την αποδέσμευση του προμηθευτή θα γίνει μέσα σε ένα (1) 13

14 μήνα από την τελευταία τμηματική παραλαβή, οπότε θα επιστραφεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης στον προμηθευτή, εφόσον δεν προκύψει κατά την παραλαβή οποιοδήποτε πρόβλημα Ο ΟΛΠ Α.Ε. δηλώνει ότι προτίθεται να εφαρμόσει αντικειμενικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των καυσίμων που προμηθεύεται, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί μηχανογραφικά τις εισροές και εκροές των καυσίμων που χρησιμοποιεί. ΑΡΘΡΟ 9 9. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.1. Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή του τιμήματος της προμήθειας των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά από το Ταμείο του ΟΛΠ Α.Ε., την 1 η ή την 15 η κάθε μήνα, μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την υπογραφή του πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής του Απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 1. Πρωτόκολλο οριστικής ή τμηματικής παραλαβής. 2. Θεωρημένο αποδεικτικό εισαγωγής του καυσίμου στην Διαχείριση Καυσίμων του ΟΛΠ Α.Ε. 3. Υπογεγραμμένο τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Αγορανομίας, όσον αφορά την κανονικότητα της τιμής. Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη της θεώρησης των τιμολογίων του από την Αγορανομία. 4. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΛΠ Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 14

15 ΑΡΘΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 15

16 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης... Προς Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. : ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) της Εταιρείας Δ/νση ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών : 1... Δ/νση Δ/νση Δ/νση.. μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των.. ευρώ, για την συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό της /. /2010 για την προμήθεια λίτρων Αμόλυβδης Βενζίνης 95 Οκτανίων σύμφωνα με την προκήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) εν λόγω Εταιρείας ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 16

17 Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την... Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 17

18 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης... Προς Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. : ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) της Εταιρείας Δ/νση ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών : 1... Δ/νση Δ/νση Δ/νση.. μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των.. ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της /. /2010 με αντικείμενο την προμήθεια λίτρων ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ συνολικής αξίας... ευρώ, σύμφωνα με την υπ'. αριθ..../2010 διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 18

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ. Θ : 10467-541.10 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310/593-360

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001515639 2013-06-21

13PROC001515639 2013-06-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν.Τ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133 Ταχ. Κώδικας: 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πληροφορίες: κα Δάγλα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα,17/06/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 32602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης Τηλ. : 2521350664

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 046906INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ.Ν.Α.ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 13/02/2014 14/02/2014 13/03/2014. Ο Δήμαρχος Δράμας

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 13/02/2014 14/02/2014 13/03/2014. Ο Δήμαρχος Δράμας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 03/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 4-2-14 Αριθμ. Πρωτ: 3354 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Δράμα, 27 Φεβρουαρίου 205 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Διακήρυξης: 8785 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. Βερμίου 2 & ης Ιουλίου Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 252 350 630 Fax: 252 350748 e-mail: mmeli@dimosdramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 5/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27365 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 152 34

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 02-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 02-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ1Υ-8ΡΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα