ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και α- πασχόλησης» ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 Τ.Κ , ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ: FAX: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ Γραφεία Διεύθυνσης Προγραμματι Τετάρτη 12η με- σμού ΝΑ Ημαθίας Μητροπόλεως 44, σημβρινή ΒΕΡΟΙΑ 2ος όροφος Βέροια

2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας Πρόχειρος Διαγωνισμός, σύμφωνα με το Ν.2362/1995 αρ. 83, με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλ. ευρώ, ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡ- Το έργο χρηματοδοτείται από το Νομαρχιακό Πρό- ΓΟΥ γραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) Εντός 50 (πενήντα) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ Τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗ- του διαγωνισμού ΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟ , ημέρα Τετάρτη ώρα π.μ. ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Γραφεία Διεύθυνσης Προγραμματισμού ΝΑ Ημα- ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ θίας, Μητροπόλεως 44, ΒΕΡΟΙΑ, 2ος όροφος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟ , ημέρα Τετάρτη ώρα 12η μεσημβρινή ΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΣ 7 ΑΡΘΡΟ 2. ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8 ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 8 ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9 ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9 ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νομιμοποιητικά έγγραφα Δικαιολογητικά συμμετοχής Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά Οικονομική προσφορά Γενικές οδηγίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 14 ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14 3

4 ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19 ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 21 ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 22 ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 22 ΑΡΘΡΟ 13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΣΕΩΝ Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ Γ ΦΑΣΗ 26 4

5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, του έργου παροχής υπηρεσιών «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Το παρόν έργο δημοπρατείται σύμφωνα : 1. με τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 2. με τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 3. με το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», 4. με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, 5. με το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού 5

6 6. με την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής (2006/C/179/02) σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις», 7. με τις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν. 2218/94, Ν. 2240/94, Π.Δ. 30/96) 8. με τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας (ΦΕΚ 445 Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 9. με το άρθρο 82 παράγραφος 4 του Ν της 23/ (ΦΕΚ 247 Α) και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Aριθμ /739 / (ΦΕΚ 1291/ τ. Β) με την οποία αυξήθηκαν τα χρηματικά ποσά σε του άρθρου 83 παράγραφο 1 του Ν της 23/ (ΦΕΚ 247 Α) σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) μέχρι ποσού ,00, 10. με την υπ αρ. 246/2010 Απόφαση του Ν.Σ. Ημαθίας, για τη δέσμευση προϋπολογισμού δαπάνης ,00 στο Νομαρχιακό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών ΚΑΠ έτους 2010 τρ 01 με κωδικό ΗΜ και ονομασία «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» 11. με την υπ αρ. 55/ Απόφαση της Ν.Ε. Ημαθίας, για τους όρους διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού και σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού ΟΡΙΣΜΟΙ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Α.Α.): η Ν.Α. Ημαθίας 2. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Ε.Α.): το Τμήμα Τεκμηρίωσης Ερευνών και Μελετών, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Ν.Α. Ημαθίας 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ε.Δ.): η οριζόμενη από την Α.Α. επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών στον Ανάδοχο.. 4. ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ- ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ: οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό. 5. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ (Α.Ε.): ο τελικός επιλεγείς ενδιαφερόμενος. 6. «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ» (ΣΤ): Το σύνολο των τευχών και στοιχείων με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας. Τα Συμβατικά τεύχη είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: α) Το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και του ΑτΕ β) Η παρούσα Διακήρυξη Διαγωνισμού (ΔΔ) γ) Η Προσφορά του Αναδόχου 6

7 δ) Η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στο παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης 7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείμενο Αντικείμενο του μελετητικού έργου είναι Α) η διερεύνηση σκοπιμότητας για την υιοθέτηση συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με την απασχόληση, στην περιοχή του Νομού Ημαθίας, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Β) η παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών (Δημιουργία και λειτουργία δικτύου Τοπικών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης) Γ) η παρουσίαση της δομής και του τρόπου λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος και η σύνταξη ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και λογισμικό Αναλυτικά το αντικείμενο του παρόντος μελετητικού έργου περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στόχος Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας εφαρμόζει πολιτικές ανάπτυξης εναρμονισμένες με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό σχέδιο δράσης. Σήμερα παρατηρούνται φαινόμενα ενδονομαρχιακής ανισότητας στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ διαφόρων περιοχών του νομού, καθώς και ενδοπεριφερειακής υστέρησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα με κορυφαίο ζήτημα τη ανεργία, ανάμεσα στους νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,. Η καταπολέμηση της ανεργίας επιτυγχάνεται με τη ενίσχυση των συνθηκών της απασχόλησης, τη διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την πρόσβαση σε πληροφορίες ευκαιριών ανάπτυξης και τη στοχευμένη εκπαίδευση ανάλογα με την αναπτυξιακή κατεύθυνση του νομού και τις οικονομικές συγκυρίες. Το παρόν έργο διερευνά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρήση με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.): 7

8 Α) Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος άμεσης και εξειδικευμένης υποστήριξης των επιχειρήσεων του νομού και του διαθέσιμου προς εργασία ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ενισχυθεί η τοπική επιχειρηματικότητα και να αναβαθμιστεί η αγορά εργασίας. Β) Η παράλληλη δυνατότητα παροχής επικαιροποιημένων ποσοτικών μεγεθών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την απασχόληση, για την υποβοήθηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά και της Α βάθμιας Αυτοδιοίκησης στην τεκμηρίωση αιτημάτων προς τη κεντρική διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων σε θέματα προγραμματισμού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Έτσι η ΝΑ Ημαθίας ανταποκρίνεται στη ανάγκη υλοποίησης νέων μοντέλων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αποτελεσματική άσκηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, που προωθείται από το ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 2. ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις με το εξής περιεχόμενο: 2.1. Α ΦΑΣΗ Διερεύνηση σκοπιμότητας για την υιοθέτηση συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης 2.2. Β ΦΑΣΗ Παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών 2.3. Γ ΦΑΣΗ Τεχνικές Προδιαγραφές, δομή και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Αναλυτικά ο τρόπος υλοποίησης του ερευνητικού έργου κατά φάσεις και τα παραδοτέα τους περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παρακολούθηση υλοποίησης και η παραλαβή του έργου αποτελεί αντικείμενο επιτροπής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το αρμόδιο όργανο της Ν.Α. Ημαθίας και η οποία θα τηρεί τα απαραίτητα πρακτικά. 8

9 ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ανέρχεται μέχρι του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (36.585,36 ) και με ΦΠΑ 23% σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 ), και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την διενέργεια του διαγωνισμού. Το έργο είναι ενταγμένο στο νομαρχιακό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών ΚΑΠ έτους 2010 τρ 01 με κωδικό ΗΜ και ονομασία «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1 Η συνολική διάρκεια του έργου, είναι πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και θα πρέπει να διαρθρωθεί από τους ενδιαφερόμενους σε 3 φάσεις, τις οποίες και θα συμπεριλάβουν στις προσφορές τους. 5.2 Αναλυτικά τα παραδοτέα των φάσεων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2.1, 2.2, 2.3 και στο παράρτημα Α, θα υποβληθούν: Για την Α φάση εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης Για την Β φάση εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Για την Γ φάση εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 5.3 Είναι δυνατή, μετά από αίτημα του Αναδόχου και απόφαση του Νομάρχη, παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, μόνο κατά το μέρος εργασιών της Γ Φάσης που αφορούν την διεξαγωγή ημερίδας, την ενημέρωση δια του τοπικού Τύπου σχετικά με το μελετητικό έργο και τις εργασίες της ημερίδας και την υποβολή του παραδοτέου (3) της φάσης αυτής, εφόσον κριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία ότι θα εξυπηρετηθεί καλύτερα η δημοσιότητα σχετικά με το αποτέλεσμα της μελέτης ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή του Α.Ε., θα καταβληθεί ως εξής : 9

10 - 40% της αμοιβής μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης πρακτικού παραλαβής των παραδοτέων της πρώτης φάσης του έργου, - 30% μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης πρακτικού παραλαβής των παραδοτέων της δεύτερης φάσης του έργου, - 30% μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης πρακτικού παραλαβής των παραδοτέων της τρίτης φάσης του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 7.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σχήμα συνεργασίας Φυσικών Προσώπων ή και σχήμα συνδυασμού όλων των προαναφερθέντων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Σχήματα συνεργασίας που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή με μία Σύμπραξη ή Κοινοπραξία στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων επί ποινή αποκλεισμού Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις επί ποινή αποκλεισμού α) Να δραστηριοποιούνται νόμιμα, κατά τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ., σε αντικείμενο τέτοιο που να τους δίνει την δυνατότητα διεκπεραίωσης του αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης, β) Να διαθέτουν τουλάχιστον το παρακάτω στελεχικό δυναμικό για την παροχή της υπηρεσίας: 10

11 ΠΕ Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών ή Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. ΠΕ Πτυχιούχο Μαθηματικό ή Επιστημών Πληροφορικής ΤΕ Πτυχιούχο Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι) κατεύθυνσης Εφαρμογών στην Διοίκηση και στην Οικονομία. γ) Να έχουν κατά το τελευταίο οικονομικό έτος δηλωμένα καθαρά κέρδη προ φόρων Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι συμπράξεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υπό τον όρο ότι ο καθένας από τους συμπράττοντες (όλοι) να πληρούν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω ενοτήτων και του παρόντος άρθρου Η συμμετοχή του προσφέροντα στον παρόντα διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός έχει μελετήσει λεπτομερώς την παρούσα προκήρυξη και τα παραρτήματά της, έχει πλήρη γνώση όλων των σχετικών όρων και ότι τους αποδέχεται ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νομιμοποιητικά έγγραφα Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού: α) Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για νομικά πρόσωπα) και έναρξη επαγγέλματος εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.. β) Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι: δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, 11

12 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και (για τα φυσικά πρόσωπα και για τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. έχουν λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών που αφορούν την υπ' όψη παρεχόμενη υπηρεσία, έχουν εκτιμήσει τα ιδιαίτερα προβλήματα του έργου, έχουν μελετήσει πλήρως όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, που τηρεί η Δημοπρατούσα Αρχή για την κατάρτιση της προσφοράς τους και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την οικονομική προφορά που υποβάλλουν. δ) Αποδεικτικό στοιχείο δηλωμένων καθαρών κερδών προ φόρων. ε) Πίνακα που θα περιέχει α) το ονοματεπώνυμο των στελεχών των προσφερόντων ή των νομικών προσώπων, που θα υλοποιήσουν το αντικείμενο του έργου, β)τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά τους προσόντα. γ)συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή προφίλ, για τα νομικά πρόσωπα, και λοιπά στοιχεία, που να αποδεικνύει την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου του Άρθρου 7.1 περί δικαιώματος συμμετοχής. στ) Υπεύθυνες δηλώσεις τυχόν ειδικών συνεργατών ότι συμφωνούν με τη συμμετοχή τους στην ομάδα έργου των προσφερόντων. ζ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού οκτακοσίων ευρώ (800,00 ), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας Τα παραπάνω στοιχεία, πιστοποιητικά κλπ. δικαιολογητικά του άρθρου θα υποβληθούν ως «δικαιολογητικά συμμετοχής» μαζί με την προσφορά επί ποινή αποκλεισμού Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά Για την απόδειξη των τεχνικών ικανοτήτων τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Σχετικά με την εκτίμηση της ικανότητας και των προσόντων της ομάδας έργου Θα υποβληθεί τεύχος που θα παρουσιάζει τη σύνθεση της ομάδας έργου, και τον υπεύθυνο έργου, το προβλεπόμενο είδος συμμετοχής του στελέ- 12

13 χους ή συνεργάτη στο συγκεκριμένο έργο (ανά φάσεις, δραστηριότητες, κλπ.), το οποίο αποτελεί και δέσμευση για τον Ανάδοχο. Για κάθε μέλος της ομάδας έργου (συμπεριλαμβανομένου και του υπεύθυνου του έργου) θα περιληφθεί ενυπόγραφο αναλυτικό βιογραφικό του σημείωμα Θα υποβληθεί πίνακας με τα κυριότερα έργα παροχής υπηρεσιών παρόμοιας φύσης που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από τους προσφέροντες την τελευταία 5ετία, την ονομασία, τον εργοδότη, τον τόπο εκτέλεσής τους, την αξία, την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης συνοδευόμενα από πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης και παραλαβής. Θα αξιολογηθεί κυρίως η υλοποίηση έργων για την τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, με παρεμφερές ή και ίδιο θεματικό αντικείμενο) Επίσης θα υποβληθεί πίνακας εφαρμογών λογισμικού που έχει αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος, σε θέματα διαδικτυακής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να εκτιμηθεί η σφαιρική γνώση δόμησης του πληροφοριακού συστήματος β) Σχετικά με την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα προσεγγίσουν το έργο και των υποδομών που διαθέτουν: Θα υποβληθεί τεύχος που θα περιγράφει τα μέτρα που ο παρέχων υπηρεσίες θα λάβει για να εξασφαλίσει την ποιότητα τους, την μεθοδολογία και τις αρχές του σχεδιασμού υλοποίησης του αντικειμένου καθώς και τους μηχανισμούς παρακολούθησης- ενημέρωσης σχετικά με τη πορεία υλοποίησης του έργου. Θα συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα πορείας υλοποίησης εργασιών κατά φάσεις, σε μορφή διαγράμματος GANT και αιτιολογική έκθεση για τον εν γένει σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος. Θα υποβληθεί απλή δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις του διαγωνιζομένου. Η δήλωση θα συνοδεύεται από πίνακα τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφέρων έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί και δεν έχει αναπτυχθεί από τον ίδιο και ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα αποκτήσει την απεριόριστη και ανεπίληπτη χρήση του αποτελέσματος της παροχής υπηρεσιών χωρίς καμία επιβάρυνση, οικονομική ή άλλη, πέραν του συμφωνηθέντος τιμήματος.. Τα παραπάνω στοιχεία, πιστοποιητικά κλπ. δικαιολογητικά του άρθρου αποτελούν την «Τεχνική Προσφορά» του διαγωνιζομένου 13

14 7.2.3 Οικονομική Προσφορά Η Οικονομική προσφορά που υποβάλει ο διαγωνιζόμενος, σε ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., αποτελεί το τίμημα για το σύνολο του έργου παροχής υπηρεσιών, δεσμεύει δε τον προσφέροντα και θα παραμείνει σταθερό, καθόλη τη διάρκεια του έργου Γενικές οδηγίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του άρθρου α) Οι Συμπράξεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. β) Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή σύμπραξης ο αποκλεισμός ενός μέλους λόγω μη ικανοποίησης των όρων του παρόντος άρθρου, συνεπάγεται και τον αποκλεισμό της κοινοπραξίας ή σύμπραξης από τον διαγωνισμό. γ) Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. δ) Όπου αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση, νοείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. ε) Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις και την συμπλήρωση των δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει : 1) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 2) Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, διορθώσεις, σβησίματα και διαγραφές προσθήκες κλπ. Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα υπογραμμίσει και μονογραφήσει τυχόν προσθήκες, διορθώσεις κλπ και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 3) Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της Α.Α., δηλαδή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 14

15 Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού, δηλαδή ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντα), δηλαδή πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό FAX, διεύθυνση . 4) Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) διαφορετικούς υποφακέλους : Υποφάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με το Άρθρο της παρούσας Διακήρυξης. Σφραγισμένο υποφάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά και στοιχεία σύμφωνα με το Άρθρο της παρούσας Διακήρυξης. Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα ή τον εκπρόσωπο του, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο γ. Μονογραφές που τυχόν λείπουν μπορούν να συμπληρωθούν ενώπιον της Ε.Δ. μετά το άνοιγμα των προσφορών. Αν ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί να μονογράψει τότε μονογράφει η Ε.Δ. τις σχετικές σελίδες και η προσφορά θεωρείται ισχυρή. Σφραγισμένο υποφάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά σε ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ 23%, θα υπογράφεται από τον προσφέροντα. Το ποσό θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Αποκλείονται του διαγωνισμού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένες σε ιδιαίτερους υποφακέλους την τεχνική και οικονομική προσφορά. Όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. Το ποσό της προσφοράς παραμένει σταθερό καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης Εάν οι τιμές ενός προσφέροντος είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει το προσφέροντα να τις αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει ε- 15

16 παρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2002, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης καθώς και έκπτωση επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μεγαλύτερη του 5% δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. 5) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ενενήντα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της, μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Ν.Α. Ημαθίας η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, τον δεσμεύει όμως μόνον εφόσον αυτός την αποδεχθεί. ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού της Ν.Α. Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, 2.ος όροφος,τ.κ Βέροια. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα στοιχεία, στη διεύθυνση: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΩΣ 44, 2Ος ΌΡΟΦΟς Τ.Κ , ΒΕΡΟΙΑ Κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει μέχρι την , ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ., με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Για την εξακρίβωση της εμπρόθεσμης κατάθεσης των προσφορών, οι φάκελοι θα κατατεθούν στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Δ/νσης Προγραμματισμού Ν.Α. Ημαθίας για να 16

17 πρωτοκολληθούν και ο αρμόδιος υπάλληλος θα αναγράψει ενυπόγραφα πάνω στον φάκελο προσφοράς τον χρόνο κατάθεσής της. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους πραγματοποιείται από την Ε.Δ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης από την Ε.Δ. μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το αρμόδιο Τμήμα Τεκμηρίωσης Ερευνών και Μελετών κ Έλλη Σταμπολή, τηλ , FAX , Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης δεν θα γίνονται δεκτές. Η Ε.Δ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Ε.Δ. θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 9.1 της παρούσας Διακήρυξης. Η Ε.Δ. θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των Προσφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Για τις προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, η Ε.Δ. δεν θα προχωρά στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης και οι φάκελοι με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" ΚΑΙ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", δεν θα αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται στους κατόχους τους. Θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των φακέλων με ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", για τις προσφορές εκείνες που θα έχουν κριθεί αποδεκτές από την Ε.Δ. κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, τότε η Ε.Δ. θα αποφασίσει και θα κοινοποιήσει τη σχετική ημέρα και ώρα κατά την οποία θα συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης. 17

18 Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών ο φορέας έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει σκόπιμο, να καλέσει τους Προσφέροντες ώστε να παρουσιάσουν το τεχνικό σκέλος της προσφοράς τους και να απαντήσουν σε ερωτήσεις της Ε.Δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Οικονομικής αποσφράγισης θα τύχουν μόνο οι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως μη αποδεκτές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων τεχνικών προσφορών, μπορούν να το πράξουν εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών και κατακύρωσης του τελικού αναδόχου και μεταξύ των ωρών και 13.00, στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού της Ν,Α,Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, 2 ος όροφος, παρουσία μελών της Ε.Δ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως εντός των νομίμων προθεσμιών, στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: α. Κατά της συμμετοχής Προσφέροντα σ αυτόν ή της νομιμότητας της διαδικασίας ως προς την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών μέχρι την ημέρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού και κατά τη διάρκεια του ιδίου του διαγωνισμού. Η ένσταση δεν θα επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά θα εξετάζεται κατά την α- ξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Α.Α. μετά από γνωμοδότηση της Ε.Δ. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό θα κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται από τον Προσφέροντα που την ασκεί. Ο Προσφέρων, κατά της συμμετοχής του οποίου στρέφεται η ένσταση, θα έχει το δικαίωμα να προβάλλει τις απόψεις του εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού από την Ε.Δ. και τη γνωστοποίησή του στους Προσφέροντες. Η ένσταση αυτή δεν θα επιφέρει αναστολή ή διακοπή του διαγωνισμού θα εξετάζεται δε από το αρμόδιο όργανο της Α.Α. κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μετά από γνωμοδότηση της Ε.Δ.. 18

19 γ. Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ή θα υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν θα γίνονται δεκτές. δ. Οι ενιστάμενοι θα λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων επί των ενστάσεών τους με φροντίδα τους ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. Επουσιώδεις αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, μετά από αιτιολογημένη κρίση της Ε.Δ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον πίνακα αξιολόγησης που ακολουθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κριτήριο αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας % ΟΜΑΔΑ Α Ικανότητα και προσόντα ομάδος έργου Α1. Ικανοποίηση απαιτήσεων της προκήρυξης για την παροχή 20 της υπηρεσίας Α2. Αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου 15 Α3. Τεχνογνωσία - Υλοποίηση τουλάχιστον ενός παρόμοιας φύ- 20 σης έργου κατά την τελευταία 5ετία Α4. Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού διαδικτυακής διαχείρισης 15 ανθρώπινου δυναμικού Σύνολο ομάδας Α 70 19

20 ΟΜΑΔΑ Β Ολοκληρωμένη προσέγγιση έργου Β1 Μεθοδολογία - οργανωτική αντιμετώπιση του έργου, ώρες φυ- 20 σικής παρουσίας, μηχανισμοί παρακολούθησης - ενημέρωσης B2. Τεχνικές υποδομές (τεχνολογικός εξοπλισμός, λογισμικό και 10 εξειδικευμένες εφαρμογές για την υλοποίηση του έργου). Σύνολο ομάδας B ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τα κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται με βαθμό από 100 έως 110. Βαθμό 100 παίρνει κάθε κριτήριο όταν καλύπτονται οι προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές του διαγωνισμού Για κάθε προσφορά, ο βαθμός για κάθε ένα από τα κριτήρια πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο ως άνω συντελεστή βαρύτητας κριτηρίου και εξάγεται ο σταθμισμένος βαθμός κριτηρίου. Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών όλων των κριτηρίων της ομάδας δίδει την συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων. Η συνολική τεχνική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα βαθμολογιών της κάθε ομάδας. β. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών θα καταρτισθεί κατάλογος των αποδεκτών προσφορών κατά σειρά βαθμολόγησης. γ. Θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της Τεχνικής Αξιολόγησης σε όλους τους συμμετέχοντες. δ. Θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. ε. Θα ακολουθήσει η οικονομικοτεχνική αξιολόγηση των προσφορών με βάση την πιο συμφέρουσα από οικονομικής και τεχνικής απόψεως προσφορά. Πιο συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης μετά την αναγωγή, η οποία προκύπτει από τον τύπο: Λ(x) = ΟΠ (χ) / ΤΠ (χ) 20

21 Όπου Λ (x) είναι η αναγόμενη τιμή σύγκρισης ΟΠ (χ) είναι η οικονομική προσφορά και ΤΠ (χ) είναι η συνολική τεχνική βαθμολογία της προσφοράς Ανηγμένες προσφορές που τυχόν θα έχουν ισοβαθμήσει τελικά, θα κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού της τεχνικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση που στην πρώτη θέση ισοβαθμήσουν προσφορές με ίδιο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης και ίδιο ύψος οικονομικής προσφοράς, τότε η επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν κληρώσεως, παρουσία όλων των ισοβαθμούντων Προσφερόντων. Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθμολογήθηκε, ελάχιστη συνέπεια θα είναι ο μηδενισμός της προσφοράς και ο αποκλεισμός του Προσφέροντα ως αναξιόπιστου. ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε: τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (36.585,36 ) και με ΦΠΑ 23% σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 ). Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με στρογγύλευση οκτακόσια ευρώ (800,00 ) και πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητεί η Διακήρυξη (άρθρο 8 της παρούσας). Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους διαγωνιζόμενους, ύστερα από αίτησή τους, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφής της Σύμβασης με τον διαγωνιζόμενο που θα επιλεγεί. Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που ορίζεται στο 5% του ποσού προσφοράς του, χωρίς ΦΠΑ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή φορέα που έχει σύμφωνα με το νόμο αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις θα παρέχουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς αντίρρηση μέσα σε τρεις ημέρες από τη σχετική διαδικασία κατάπτωσής της. 21

22 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή σύμπραξης η εγγυητική επιστολή πρέπει να καλύπτει την αλληλέγγυα ευθύνη όλων των συμπραττόντων και οι οποίοι αναφέρονται στο σώμα αυτής. ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης. Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης θα κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και θα κληθεί να υπογράψει την σύμβαση ο Προσφέρων με την αμέσως επόμενη βαθμολογία. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό αυτού που κηρύχθηκε έκπτωτος καταπίπτει υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Α.Α. και ο Ανάδοχος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν θα είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Βέροια. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του παρόντος διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιό του και μη κατακύρωσης της Σύμβασης, χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση οποιουδήποτε είδους προς οιονδήποτε ενδιαφερόμενο. ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχος, για την παροχή της Υπηρεσίας, εάν το επιλέξει, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της Υπηρεσίας και εφόσον το επιλέξει, μπορεί να προσδιορίσει τους υπεργολάβους του, προ της υπογραφής της σύμβασης και με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α. Την πλήρη ευθύνη για την Υπηρεσία φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 22

23 ΑΡΘΡΟ 13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίληψη της παρούσας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ν.Α. Ημαθίας και θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση σε μια τοπική εφημερίδα, με έξοδα της αναθέτουσας αρχής. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βέροια Βέροια Ο συντάξας Ο Διευθυντής Έλλη Σταμπολή Δημήτριος Παπαδόπουλος Βέροια Ο Πρόεδρος της Α Νομαρχιακής Επιτροπής Ευστάθιος Γεωργιάδης 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι: Α) Η διερεύνηση σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός συστήματος υπηρεσιών πληροφόρησης για την ανεργία, τις ευκαιρίες απασχόλησης και την δυνατότητα αξιοποίησης διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάπτυξη του διαδικτυακού συστήματος πληροφόρησης χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο τις καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Η διερεύνηση σκοπιμότητας θα καταδείξει αφενός την αναγκαιότητα και αφετέρου τη δυνατότητα λειτουργίας των Τοπικών Παρατηρητηρίων σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον, σε επίπεδο Νομού- Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων. Β) Η παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών (δημιουργία και λειτουργία δικτύου Τοπικών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης σε Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα) Γ) Η παρουσίαση των προδιαγραφών δομής και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι: Α) Η κατάδειξη της δυνατότητας ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των επιχειρήσεων του νομού και του διαθέσιμου προς εργασία ανθρώπινου δυναμικού θα ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα και θα αναβαθμίσει την αγορά εργασίας. Στο σύστημα θα έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις για να καλύψουν ανάγκες στελέχωσης, οι άνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι, οι πρωτοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, αλλά και Διοικητικοί και Αυτοδιοικητικοί φορείς, προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την απασχόληση, στο Νομό Ημαθίας. Β) Η παράλληλη δυνατότητα παροχής επικαιροποιημένων ποσοτικών μεγεθών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την απασχόληση, για την υποβοήθηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά και της Α βάθμιας Αυτοδιοίκη- 24

25 σης στην τεκμηρίωση αιτημάτων προς τη κεντρική διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων σε θέματα προγραμματισμού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΣΕΩΝ Το ερευνητικό έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, ως εξής: 3.1. Α ΦΑΣΗ Διερεύνηση σκοπιμότητας για την υιοθέτηση συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης 3.2. Β ΦΑΣΗ Παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών 3.3. Γ ΦΑΣΗ Προδιαγραφές δομής και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Το αντικείμενο κάθε φάσης, η ακολουθητέα μεθοδολογία και το περιεχόμενο των παραδοτέων, αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 3.1. Α ΦΑΣΗ Διερεύνηση σκοπιμότητας για την υιοθέτηση συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τεύχος με ανάλυση τουλάχιστον για τα παρακάτω θεματικά πεδία: α) πολιτικές απασχόλησης σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο β) μέσα στήριξης των πολιτικών απασχόλησης σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο γ) υπάρχουσες πληροφοριακές δομές για την απασχόληση σε Εθνικό Επίπεδο δ) υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς εργασίας και τις δομές πληροφόρησης για την απασχόληση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ε) επεξεργασία των στοιχείων συμπεράσματων τεκμηρίωσης σκοπιμότητας λειτουργίας των τοπικών παρατηρίων απασχόλησης, προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Παραδοτέα Ένα Τεύχος σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή α) με την επεξεργασία των στοιχείων α), β), γ) δ) και ε) σε έντυπη (εις τριπλούν) και ηλεκτρονική μορφή β )με πίνακα βιβλιογραφικών και λοιπών πηγών και αναφορών, 25

26 3.2. Β ΦΑΣΗ Παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών όροι βιωσιμότητας του συστήματος, Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τεύχος με ανάλυση τουλάχιστον των παρακάτω θεματικών πεδίων: α) Χαρακτηριστικά λειτουργίας του δικτύου των τοπικών παρατηρητηρίων απασχόλησης (ελάχιστα απαιτούμενα στελέχωσης, εξοπλισμού, λογισμικού, τόποι και χώροι λειτουργίας των παρατηρητηρίων ) β) Οικονομικά στοιχεία (ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εγκατάσταση του συστήματος και ενδεικτικό ετήσιο κόστος λειτουργίας ανά μονάδα παρατηρητηρίου γ) Επιχειρησιακή λειτουργία. Θα προσδιορίζονται οι συνεργαζόμενοι φορείς και ο τρόπος (τυποποιημένη διαδικασία) συνεργασίας τους. Θα προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του κάθε φορέα και η υπηρεσιακή ιδιότητα των στελεχών - υπευθύνων επικοινωνίας για τη ΚΟΙΝ.. Θα προσδιορίζονται οι πηγές πληροφόρησης και η δυνατότητα του συστήματος για διάχυση της πληροφορίας σε έντυπα-συνδέσεις- ιστοτόπους), δ) παράμετροι αποτελεσματικότητας Παραδοτέα Ένα τεύχος με την επεξεργασία των στοιχείων α), β), γ) και δ) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 3.3. Γ ΦΑΣΗ Προδιαγραφές δομής και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κατά τη φάση αυτή η μελέτη: α) θα θέσει τις Γενικές αρχές του Πληροφοριακού Συστήματος β) θα εξειδικεύσει τα Υποσυστήματα Πληροφοριακού Συστήματος γ) θα παρουσιάσει τις υπηρεσίες των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος δ) θα εκθέσει το Αρχιτεκτονικό Μοντέλο Υλοποίησης Τεχνική Περιγραφή ε) θα ορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές του εξυπηρετητή (server) Τέλος, στο τελευταίο δεκαήμερο του συμβατικού χρόνου, ο Ανάδοχος θα διοργανώσει, με δαπάνες του, ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων, σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Θα προηγηθεί της ημερίδας ανακοίνωση από τη ΝΑ Ημαθίας στον τοπικό τύπο, σχετικά με την διεξαγωγή της. Στη συνέχεια και εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο κείμενο συνοπτικής παρουσίασης του έργου και των 26

27 εργασιών της ημερίδας το οποίο κατόπιν εγκρίσεως του περιεχομένου του από την Επιβλέπουσα Αρχή θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες, με δαπάνες του Αναδόχου. Παραδοτέα α) Ένα τεύχος με την επεξεργασία των στοιχείων α), β), γ) δ) και ε) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή β) Εφημερίδες στις οποίες θα καταχωρηθεί η ανακοίνωση διεξαγωγής της ημερίδας, το πρόγραμμα εργασιών της ημερίδας, εισηγήσεις, παρουσιολόγιο και εφημερίδες στις οποίες θα καταχωρηθεί η ενημέρωση σχετικά με το έργο και τις εργασίες της ημερίδας γ) το κείμενο συνοπτικής παρουσίασης του έργου και των εργασιών της ημερίδας Σημειώνεται ότι όλα τα έντυπα παραδοτέα των ανωτέρω φάσεων, θα υποβληθούν εις τριπλούν και θα φέρουν υπογραφή του Υπευθύνου Έργου, Τα ψηφιακά αρχεία θα παραδίδονται τα μεν κείμενα σε μορφή εγγράφου Word, οι δε πίνακες σε μορφή αρχείων xls Τα ψηφιακά αρχεία που αποτελούν παραδοτέα κάθε φάσης θα κατατεθούν σε οπτικούς δίσκους (CD) στην επιβλέπουσα Υπηρεσία ή θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδείξει ο επιβλέπων το έργο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των φάσεων, όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία θα συγκεντρωθούν σε έναν οπτικό δίσκο (CD), που θα υποβληθεί στην επιβλέπουσα υπηρεσία εις τριπλούν. Βέροια Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βέροια Ο Διευθυντής Έλλη Σταμπολή Δημήτριος Παπαδόπουλος Βέροια Ο Πρόεδρος της Α Νομαρχιακής Επιτροπής Ευστάθιος Γεωργιάδης 27

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-1-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 64387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 1 από 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ: 5.1 Θεσμοί ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ: 5.1 Θεσμοί ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ: 5.1 Θεσμοί ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 124106/14-10-2008 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 91081 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876687 2015-06-26

15PROC002876687 2015-06-26 ΑΔΑ: ΒΝΙΑ469Η25-ΑΛΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 26-6-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 08 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ:25410 26355 Αριθμ. Πρωτ: 32839 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS. GREECE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS. GREECE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Ταχ. Διεύθυνση: Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ Διεύθυνση: Σκουφά 75, 10680, Αθήνα Τηλ: +30 210 36 37 547 Fax: +30 210 36 39 758 Email: kmop@kmop.gr Ημερομηνία: 04/06/2016 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ No: 04.06.2016/1Β

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 24/02/2011 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα