ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και α- πασχόλησης» ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 Τ.Κ , ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ: FAX: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ Γραφεία Διεύθυνσης Προγραμματι Τετάρτη 12η με- σμού ΝΑ Ημαθίας Μητροπόλεως 44, σημβρινή ΒΕΡΟΙΑ 2ος όροφος Βέροια

2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας Πρόχειρος Διαγωνισμός, σύμφωνα με το Ν.2362/1995 αρ. 83, με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλ. ευρώ, ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡ- Το έργο χρηματοδοτείται από το Νομαρχιακό Πρό- ΓΟΥ γραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) Εντός 50 (πενήντα) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ Τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗ- του διαγωνισμού ΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟ , ημέρα Τετάρτη ώρα π.μ. ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Γραφεία Διεύθυνσης Προγραμματισμού ΝΑ Ημα- ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ θίας, Μητροπόλεως 44, ΒΕΡΟΙΑ, 2ος όροφος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟ , ημέρα Τετάρτη ώρα 12η μεσημβρινή ΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΣ 7 ΑΡΘΡΟ 2. ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8 ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 8 ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9 ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9 ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νομιμοποιητικά έγγραφα Δικαιολογητικά συμμετοχής Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά Οικονομική προσφορά Γενικές οδηγίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 14 ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14 3

4 ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19 ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 21 ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 22 ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 22 ΑΡΘΡΟ 13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΣΕΩΝ Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ Γ ΦΑΣΗ 26 4

5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, του έργου παροχής υπηρεσιών «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Το παρόν έργο δημοπρατείται σύμφωνα : 1. με τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 2. με τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 3. με το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», 4. με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, 5. με το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού 5

6 6. με την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής (2006/C/179/02) σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις», 7. με τις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν. 2218/94, Ν. 2240/94, Π.Δ. 30/96) 8. με τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας (ΦΕΚ 445 Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 9. με το άρθρο 82 παράγραφος 4 του Ν της 23/ (ΦΕΚ 247 Α) και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Aριθμ /739 / (ΦΕΚ 1291/ τ. Β) με την οποία αυξήθηκαν τα χρηματικά ποσά σε του άρθρου 83 παράγραφο 1 του Ν της 23/ (ΦΕΚ 247 Α) σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) μέχρι ποσού ,00, 10. με την υπ αρ. 246/2010 Απόφαση του Ν.Σ. Ημαθίας, για τη δέσμευση προϋπολογισμού δαπάνης ,00 στο Νομαρχιακό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών ΚΑΠ έτους 2010 τρ 01 με κωδικό ΗΜ και ονομασία «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» 11. με την υπ αρ. 55/ Απόφαση της Ν.Ε. Ημαθίας, για τους όρους διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού και σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού ΟΡΙΣΜΟΙ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Α.Α.): η Ν.Α. Ημαθίας 2. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Ε.Α.): το Τμήμα Τεκμηρίωσης Ερευνών και Μελετών, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Ν.Α. Ημαθίας 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ε.Δ.): η οριζόμενη από την Α.Α. επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών στον Ανάδοχο.. 4. ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ- ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ: οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό. 5. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ (Α.Ε.): ο τελικός επιλεγείς ενδιαφερόμενος. 6. «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ» (ΣΤ): Το σύνολο των τευχών και στοιχείων με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας. Τα Συμβατικά τεύχη είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: α) Το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και του ΑτΕ β) Η παρούσα Διακήρυξη Διαγωνισμού (ΔΔ) γ) Η Προσφορά του Αναδόχου 6

7 δ) Η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στο παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης 7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείμενο Αντικείμενο του μελετητικού έργου είναι Α) η διερεύνηση σκοπιμότητας για την υιοθέτηση συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με την απασχόληση, στην περιοχή του Νομού Ημαθίας, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Β) η παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών (Δημιουργία και λειτουργία δικτύου Τοπικών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης) Γ) η παρουσίαση της δομής και του τρόπου λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος και η σύνταξη ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και λογισμικό Αναλυτικά το αντικείμενο του παρόντος μελετητικού έργου περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στόχος Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας εφαρμόζει πολιτικές ανάπτυξης εναρμονισμένες με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό σχέδιο δράσης. Σήμερα παρατηρούνται φαινόμενα ενδονομαρχιακής ανισότητας στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ διαφόρων περιοχών του νομού, καθώς και ενδοπεριφερειακής υστέρησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα με κορυφαίο ζήτημα τη ανεργία, ανάμεσα στους νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,. Η καταπολέμηση της ανεργίας επιτυγχάνεται με τη ενίσχυση των συνθηκών της απασχόλησης, τη διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την πρόσβαση σε πληροφορίες ευκαιριών ανάπτυξης και τη στοχευμένη εκπαίδευση ανάλογα με την αναπτυξιακή κατεύθυνση του νομού και τις οικονομικές συγκυρίες. Το παρόν έργο διερευνά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρήση με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.): 7

8 Α) Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος άμεσης και εξειδικευμένης υποστήριξης των επιχειρήσεων του νομού και του διαθέσιμου προς εργασία ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ενισχυθεί η τοπική επιχειρηματικότητα και να αναβαθμιστεί η αγορά εργασίας. Β) Η παράλληλη δυνατότητα παροχής επικαιροποιημένων ποσοτικών μεγεθών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την απασχόληση, για την υποβοήθηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά και της Α βάθμιας Αυτοδιοίκησης στην τεκμηρίωση αιτημάτων προς τη κεντρική διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων σε θέματα προγραμματισμού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Έτσι η ΝΑ Ημαθίας ανταποκρίνεται στη ανάγκη υλοποίησης νέων μοντέλων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αποτελεσματική άσκηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, που προωθείται από το ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 2. ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις με το εξής περιεχόμενο: 2.1. Α ΦΑΣΗ Διερεύνηση σκοπιμότητας για την υιοθέτηση συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης 2.2. Β ΦΑΣΗ Παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών 2.3. Γ ΦΑΣΗ Τεχνικές Προδιαγραφές, δομή και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Αναλυτικά ο τρόπος υλοποίησης του ερευνητικού έργου κατά φάσεις και τα παραδοτέα τους περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παρακολούθηση υλοποίησης και η παραλαβή του έργου αποτελεί αντικείμενο επιτροπής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το αρμόδιο όργανο της Ν.Α. Ημαθίας και η οποία θα τηρεί τα απαραίτητα πρακτικά. 8

9 ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ανέρχεται μέχρι του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (36.585,36 ) και με ΦΠΑ 23% σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 ), και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την διενέργεια του διαγωνισμού. Το έργο είναι ενταγμένο στο νομαρχιακό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών ΚΑΠ έτους 2010 τρ 01 με κωδικό ΗΜ και ονομασία «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1 Η συνολική διάρκεια του έργου, είναι πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και θα πρέπει να διαρθρωθεί από τους ενδιαφερόμενους σε 3 φάσεις, τις οποίες και θα συμπεριλάβουν στις προσφορές τους. 5.2 Αναλυτικά τα παραδοτέα των φάσεων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2.1, 2.2, 2.3 και στο παράρτημα Α, θα υποβληθούν: Για την Α φάση εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης Για την Β φάση εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Για την Γ φάση εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 5.3 Είναι δυνατή, μετά από αίτημα του Αναδόχου και απόφαση του Νομάρχη, παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, μόνο κατά το μέρος εργασιών της Γ Φάσης που αφορούν την διεξαγωγή ημερίδας, την ενημέρωση δια του τοπικού Τύπου σχετικά με το μελετητικό έργο και τις εργασίες της ημερίδας και την υποβολή του παραδοτέου (3) της φάσης αυτής, εφόσον κριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία ότι θα εξυπηρετηθεί καλύτερα η δημοσιότητα σχετικά με το αποτέλεσμα της μελέτης ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή του Α.Ε., θα καταβληθεί ως εξής : 9

10 - 40% της αμοιβής μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης πρακτικού παραλαβής των παραδοτέων της πρώτης φάσης του έργου, - 30% μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης πρακτικού παραλαβής των παραδοτέων της δεύτερης φάσης του έργου, - 30% μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης πρακτικού παραλαβής των παραδοτέων της τρίτης φάσης του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 7.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σχήμα συνεργασίας Φυσικών Προσώπων ή και σχήμα συνδυασμού όλων των προαναφερθέντων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Σχήματα συνεργασίας που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή με μία Σύμπραξη ή Κοινοπραξία στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων επί ποινή αποκλεισμού Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις επί ποινή αποκλεισμού α) Να δραστηριοποιούνται νόμιμα, κατά τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ., σε αντικείμενο τέτοιο που να τους δίνει την δυνατότητα διεκπεραίωσης του αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης, β) Να διαθέτουν τουλάχιστον το παρακάτω στελεχικό δυναμικό για την παροχή της υπηρεσίας: 10

11 ΠΕ Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών ή Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. ΠΕ Πτυχιούχο Μαθηματικό ή Επιστημών Πληροφορικής ΤΕ Πτυχιούχο Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι) κατεύθυνσης Εφαρμογών στην Διοίκηση και στην Οικονομία. γ) Να έχουν κατά το τελευταίο οικονομικό έτος δηλωμένα καθαρά κέρδη προ φόρων Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι συμπράξεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υπό τον όρο ότι ο καθένας από τους συμπράττοντες (όλοι) να πληρούν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω ενοτήτων και του παρόντος άρθρου Η συμμετοχή του προσφέροντα στον παρόντα διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός έχει μελετήσει λεπτομερώς την παρούσα προκήρυξη και τα παραρτήματά της, έχει πλήρη γνώση όλων των σχετικών όρων και ότι τους αποδέχεται ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νομιμοποιητικά έγγραφα Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού: α) Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για νομικά πρόσωπα) και έναρξη επαγγέλματος εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.. β) Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι: δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, 11

12 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και (για τα φυσικά πρόσωπα και για τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. έχουν λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών που αφορούν την υπ' όψη παρεχόμενη υπηρεσία, έχουν εκτιμήσει τα ιδιαίτερα προβλήματα του έργου, έχουν μελετήσει πλήρως όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, που τηρεί η Δημοπρατούσα Αρχή για την κατάρτιση της προσφοράς τους και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την οικονομική προφορά που υποβάλλουν. δ) Αποδεικτικό στοιχείο δηλωμένων καθαρών κερδών προ φόρων. ε) Πίνακα που θα περιέχει α) το ονοματεπώνυμο των στελεχών των προσφερόντων ή των νομικών προσώπων, που θα υλοποιήσουν το αντικείμενο του έργου, β)τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά τους προσόντα. γ)συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή προφίλ, για τα νομικά πρόσωπα, και λοιπά στοιχεία, που να αποδεικνύει την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου του Άρθρου 7.1 περί δικαιώματος συμμετοχής. στ) Υπεύθυνες δηλώσεις τυχόν ειδικών συνεργατών ότι συμφωνούν με τη συμμετοχή τους στην ομάδα έργου των προσφερόντων. ζ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού οκτακοσίων ευρώ (800,00 ), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας Τα παραπάνω στοιχεία, πιστοποιητικά κλπ. δικαιολογητικά του άρθρου θα υποβληθούν ως «δικαιολογητικά συμμετοχής» μαζί με την προσφορά επί ποινή αποκλεισμού Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά Για την απόδειξη των τεχνικών ικανοτήτων τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Σχετικά με την εκτίμηση της ικανότητας και των προσόντων της ομάδας έργου Θα υποβληθεί τεύχος που θα παρουσιάζει τη σύνθεση της ομάδας έργου, και τον υπεύθυνο έργου, το προβλεπόμενο είδος συμμετοχής του στελέ- 12

13 χους ή συνεργάτη στο συγκεκριμένο έργο (ανά φάσεις, δραστηριότητες, κλπ.), το οποίο αποτελεί και δέσμευση για τον Ανάδοχο. Για κάθε μέλος της ομάδας έργου (συμπεριλαμβανομένου και του υπεύθυνου του έργου) θα περιληφθεί ενυπόγραφο αναλυτικό βιογραφικό του σημείωμα Θα υποβληθεί πίνακας με τα κυριότερα έργα παροχής υπηρεσιών παρόμοιας φύσης που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από τους προσφέροντες την τελευταία 5ετία, την ονομασία, τον εργοδότη, τον τόπο εκτέλεσής τους, την αξία, την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης συνοδευόμενα από πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης και παραλαβής. Θα αξιολογηθεί κυρίως η υλοποίηση έργων για την τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, με παρεμφερές ή και ίδιο θεματικό αντικείμενο) Επίσης θα υποβληθεί πίνακας εφαρμογών λογισμικού που έχει αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος, σε θέματα διαδικτυακής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να εκτιμηθεί η σφαιρική γνώση δόμησης του πληροφοριακού συστήματος β) Σχετικά με την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα προσεγγίσουν το έργο και των υποδομών που διαθέτουν: Θα υποβληθεί τεύχος που θα περιγράφει τα μέτρα που ο παρέχων υπηρεσίες θα λάβει για να εξασφαλίσει την ποιότητα τους, την μεθοδολογία και τις αρχές του σχεδιασμού υλοποίησης του αντικειμένου καθώς και τους μηχανισμούς παρακολούθησης- ενημέρωσης σχετικά με τη πορεία υλοποίησης του έργου. Θα συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα πορείας υλοποίησης εργασιών κατά φάσεις, σε μορφή διαγράμματος GANT και αιτιολογική έκθεση για τον εν γένει σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος. Θα υποβληθεί απλή δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις του διαγωνιζομένου. Η δήλωση θα συνοδεύεται από πίνακα τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφέρων έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί και δεν έχει αναπτυχθεί από τον ίδιο και ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα αποκτήσει την απεριόριστη και ανεπίληπτη χρήση του αποτελέσματος της παροχής υπηρεσιών χωρίς καμία επιβάρυνση, οικονομική ή άλλη, πέραν του συμφωνηθέντος τιμήματος.. Τα παραπάνω στοιχεία, πιστοποιητικά κλπ. δικαιολογητικά του άρθρου αποτελούν την «Τεχνική Προσφορά» του διαγωνιζομένου 13

14 7.2.3 Οικονομική Προσφορά Η Οικονομική προσφορά που υποβάλει ο διαγωνιζόμενος, σε ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., αποτελεί το τίμημα για το σύνολο του έργου παροχής υπηρεσιών, δεσμεύει δε τον προσφέροντα και θα παραμείνει σταθερό, καθόλη τη διάρκεια του έργου Γενικές οδηγίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του άρθρου α) Οι Συμπράξεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. β) Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή σύμπραξης ο αποκλεισμός ενός μέλους λόγω μη ικανοποίησης των όρων του παρόντος άρθρου, συνεπάγεται και τον αποκλεισμό της κοινοπραξίας ή σύμπραξης από τον διαγωνισμό. γ) Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. δ) Όπου αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση, νοείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. ε) Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις και την συμπλήρωση των δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει : 1) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 2) Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, διορθώσεις, σβησίματα και διαγραφές προσθήκες κλπ. Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα υπογραμμίσει και μονογραφήσει τυχόν προσθήκες, διορθώσεις κλπ και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 3) Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της Α.Α., δηλαδή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 14

15 Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού, δηλαδή ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντα), δηλαδή πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό FAX, διεύθυνση . 4) Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) διαφορετικούς υποφακέλους : Υποφάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με το Άρθρο της παρούσας Διακήρυξης. Σφραγισμένο υποφάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά και στοιχεία σύμφωνα με το Άρθρο της παρούσας Διακήρυξης. Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα ή τον εκπρόσωπο του, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο γ. Μονογραφές που τυχόν λείπουν μπορούν να συμπληρωθούν ενώπιον της Ε.Δ. μετά το άνοιγμα των προσφορών. Αν ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί να μονογράψει τότε μονογράφει η Ε.Δ. τις σχετικές σελίδες και η προσφορά θεωρείται ισχυρή. Σφραγισμένο υποφάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά σε ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ 23%, θα υπογράφεται από τον προσφέροντα. Το ποσό θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Αποκλείονται του διαγωνισμού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένες σε ιδιαίτερους υποφακέλους την τεχνική και οικονομική προσφορά. Όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. Το ποσό της προσφοράς παραμένει σταθερό καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης Εάν οι τιμές ενός προσφέροντος είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει το προσφέροντα να τις αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει ε- 15

16 παρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2002, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης καθώς και έκπτωση επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μεγαλύτερη του 5% δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. 5) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ενενήντα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της, μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Ν.Α. Ημαθίας η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, τον δεσμεύει όμως μόνον εφόσον αυτός την αποδεχθεί. ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού της Ν.Α. Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, 2.ος όροφος,τ.κ Βέροια. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα στοιχεία, στη διεύθυνση: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΩΣ 44, 2Ος ΌΡΟΦΟς Τ.Κ , ΒΕΡΟΙΑ Κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει μέχρι την , ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ., με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Για την εξακρίβωση της εμπρόθεσμης κατάθεσης των προσφορών, οι φάκελοι θα κατατεθούν στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Δ/νσης Προγραμματισμού Ν.Α. Ημαθίας για να 16

17 πρωτοκολληθούν και ο αρμόδιος υπάλληλος θα αναγράψει ενυπόγραφα πάνω στον φάκελο προσφοράς τον χρόνο κατάθεσής της. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους πραγματοποιείται από την Ε.Δ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης από την Ε.Δ. μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το αρμόδιο Τμήμα Τεκμηρίωσης Ερευνών και Μελετών κ Έλλη Σταμπολή, τηλ , FAX , Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης δεν θα γίνονται δεκτές. Η Ε.Δ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Ε.Δ. θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 9.1 της παρούσας Διακήρυξης. Η Ε.Δ. θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των Προσφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Για τις προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, η Ε.Δ. δεν θα προχωρά στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης και οι φάκελοι με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" ΚΑΙ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", δεν θα αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται στους κατόχους τους. Θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των φακέλων με ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", για τις προσφορές εκείνες που θα έχουν κριθεί αποδεκτές από την Ε.Δ. κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, τότε η Ε.Δ. θα αποφασίσει και θα κοινοποιήσει τη σχετική ημέρα και ώρα κατά την οποία θα συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης. 17

18 Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών ο φορέας έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει σκόπιμο, να καλέσει τους Προσφέροντες ώστε να παρουσιάσουν το τεχνικό σκέλος της προσφοράς τους και να απαντήσουν σε ερωτήσεις της Ε.Δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Οικονομικής αποσφράγισης θα τύχουν μόνο οι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως μη αποδεκτές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων τεχνικών προσφορών, μπορούν να το πράξουν εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών και κατακύρωσης του τελικού αναδόχου και μεταξύ των ωρών και 13.00, στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού της Ν,Α,Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, 2 ος όροφος, παρουσία μελών της Ε.Δ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως εντός των νομίμων προθεσμιών, στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: α. Κατά της συμμετοχής Προσφέροντα σ αυτόν ή της νομιμότητας της διαδικασίας ως προς την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών μέχρι την ημέρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού και κατά τη διάρκεια του ιδίου του διαγωνισμού. Η ένσταση δεν θα επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά θα εξετάζεται κατά την α- ξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Α.Α. μετά από γνωμοδότηση της Ε.Δ. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό θα κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται από τον Προσφέροντα που την ασκεί. Ο Προσφέρων, κατά της συμμετοχής του οποίου στρέφεται η ένσταση, θα έχει το δικαίωμα να προβάλλει τις απόψεις του εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού από την Ε.Δ. και τη γνωστοποίησή του στους Προσφέροντες. Η ένσταση αυτή δεν θα επιφέρει αναστολή ή διακοπή του διαγωνισμού θα εξετάζεται δε από το αρμόδιο όργανο της Α.Α. κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μετά από γνωμοδότηση της Ε.Δ.. 18

19 γ. Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ή θα υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν θα γίνονται δεκτές. δ. Οι ενιστάμενοι θα λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων επί των ενστάσεών τους με φροντίδα τους ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. Επουσιώδεις αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, μετά από αιτιολογημένη κρίση της Ε.Δ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον πίνακα αξιολόγησης που ακολουθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κριτήριο αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας % ΟΜΑΔΑ Α Ικανότητα και προσόντα ομάδος έργου Α1. Ικανοποίηση απαιτήσεων της προκήρυξης για την παροχή 20 της υπηρεσίας Α2. Αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου 15 Α3. Τεχνογνωσία - Υλοποίηση τουλάχιστον ενός παρόμοιας φύ- 20 σης έργου κατά την τελευταία 5ετία Α4. Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού διαδικτυακής διαχείρισης 15 ανθρώπινου δυναμικού Σύνολο ομάδας Α 70 19

20 ΟΜΑΔΑ Β Ολοκληρωμένη προσέγγιση έργου Β1 Μεθοδολογία - οργανωτική αντιμετώπιση του έργου, ώρες φυ- 20 σικής παρουσίας, μηχανισμοί παρακολούθησης - ενημέρωσης B2. Τεχνικές υποδομές (τεχνολογικός εξοπλισμός, λογισμικό και 10 εξειδικευμένες εφαρμογές για την υλοποίηση του έργου). Σύνολο ομάδας B ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τα κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται με βαθμό από 100 έως 110. Βαθμό 100 παίρνει κάθε κριτήριο όταν καλύπτονται οι προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές του διαγωνισμού Για κάθε προσφορά, ο βαθμός για κάθε ένα από τα κριτήρια πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο ως άνω συντελεστή βαρύτητας κριτηρίου και εξάγεται ο σταθμισμένος βαθμός κριτηρίου. Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών όλων των κριτηρίων της ομάδας δίδει την συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων. Η συνολική τεχνική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα βαθμολογιών της κάθε ομάδας. β. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών θα καταρτισθεί κατάλογος των αποδεκτών προσφορών κατά σειρά βαθμολόγησης. γ. Θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της Τεχνικής Αξιολόγησης σε όλους τους συμμετέχοντες. δ. Θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. ε. Θα ακολουθήσει η οικονομικοτεχνική αξιολόγηση των προσφορών με βάση την πιο συμφέρουσα από οικονομικής και τεχνικής απόψεως προσφορά. Πιο συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης μετά την αναγωγή, η οποία προκύπτει από τον τύπο: Λ(x) = ΟΠ (χ) / ΤΠ (χ) 20

21 Όπου Λ (x) είναι η αναγόμενη τιμή σύγκρισης ΟΠ (χ) είναι η οικονομική προσφορά και ΤΠ (χ) είναι η συνολική τεχνική βαθμολογία της προσφοράς Ανηγμένες προσφορές που τυχόν θα έχουν ισοβαθμήσει τελικά, θα κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού της τεχνικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση που στην πρώτη θέση ισοβαθμήσουν προσφορές με ίδιο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης και ίδιο ύψος οικονομικής προσφοράς, τότε η επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν κληρώσεως, παρουσία όλων των ισοβαθμούντων Προσφερόντων. Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθμολογήθηκε, ελάχιστη συνέπεια θα είναι ο μηδενισμός της προσφοράς και ο αποκλεισμός του Προσφέροντα ως αναξιόπιστου. ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε: τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (36.585,36 ) και με ΦΠΑ 23% σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 ). Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με στρογγύλευση οκτακόσια ευρώ (800,00 ) και πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητεί η Διακήρυξη (άρθρο 8 της παρούσας). Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους διαγωνιζόμενους, ύστερα από αίτησή τους, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφής της Σύμβασης με τον διαγωνιζόμενο που θα επιλεγεί. Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που ορίζεται στο 5% του ποσού προσφοράς του, χωρίς ΦΠΑ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή φορέα που έχει σύμφωνα με το νόμο αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις θα παρέχουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς αντίρρηση μέσα σε τρεις ημέρες από τη σχετική διαδικασία κατάπτωσής της. 21

22 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή σύμπραξης η εγγυητική επιστολή πρέπει να καλύπτει την αλληλέγγυα ευθύνη όλων των συμπραττόντων και οι οποίοι αναφέρονται στο σώμα αυτής. ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης. Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης θα κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και θα κληθεί να υπογράψει την σύμβαση ο Προσφέρων με την αμέσως επόμενη βαθμολογία. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό αυτού που κηρύχθηκε έκπτωτος καταπίπτει υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Α.Α. και ο Ανάδοχος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν θα είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Βέροια. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του παρόντος διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιό του και μη κατακύρωσης της Σύμβασης, χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση οποιουδήποτε είδους προς οιονδήποτε ενδιαφερόμενο. ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχος, για την παροχή της Υπηρεσίας, εάν το επιλέξει, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της Υπηρεσίας και εφόσον το επιλέξει, μπορεί να προσδιορίσει τους υπεργολάβους του, προ της υπογραφής της σύμβασης και με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α. Την πλήρη ευθύνη για την Υπηρεσία φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 22

23 ΑΡΘΡΟ 13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίληψη της παρούσας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ν.Α. Ημαθίας και θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση σε μια τοπική εφημερίδα, με έξοδα της αναθέτουσας αρχής. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βέροια Βέροια Ο συντάξας Ο Διευθυντής Έλλη Σταμπολή Δημήτριος Παπαδόπουλος Βέροια Ο Πρόεδρος της Α Νομαρχιακής Επιτροπής Ευστάθιος Γεωργιάδης 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι: Α) Η διερεύνηση σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός συστήματος υπηρεσιών πληροφόρησης για την ανεργία, τις ευκαιρίες απασχόλησης και την δυνατότητα αξιοποίησης διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάπτυξη του διαδικτυακού συστήματος πληροφόρησης χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο τις καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Η διερεύνηση σκοπιμότητας θα καταδείξει αφενός την αναγκαιότητα και αφετέρου τη δυνατότητα λειτουργίας των Τοπικών Παρατηρητηρίων σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον, σε επίπεδο Νομού- Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων. Β) Η παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών (δημιουργία και λειτουργία δικτύου Τοπικών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης σε Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα) Γ) Η παρουσίαση των προδιαγραφών δομής και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι: Α) Η κατάδειξη της δυνατότητας ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των επιχειρήσεων του νομού και του διαθέσιμου προς εργασία ανθρώπινου δυναμικού θα ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα και θα αναβαθμίσει την αγορά εργασίας. Στο σύστημα θα έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις για να καλύψουν ανάγκες στελέχωσης, οι άνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι, οι πρωτοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, αλλά και Διοικητικοί και Αυτοδιοικητικοί φορείς, προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την απασχόληση, στο Νομό Ημαθίας. Β) Η παράλληλη δυνατότητα παροχής επικαιροποιημένων ποσοτικών μεγεθών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την απασχόληση, για την υποβοήθηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά και της Α βάθμιας Αυτοδιοίκη- 24

25 σης στην τεκμηρίωση αιτημάτων προς τη κεντρική διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων σε θέματα προγραμματισμού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΣΕΩΝ Το ερευνητικό έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, ως εξής: 3.1. Α ΦΑΣΗ Διερεύνηση σκοπιμότητας για την υιοθέτηση συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης 3.2. Β ΦΑΣΗ Παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών 3.3. Γ ΦΑΣΗ Προδιαγραφές δομής και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Το αντικείμενο κάθε φάσης, η ακολουθητέα μεθοδολογία και το περιεχόμενο των παραδοτέων, αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 3.1. Α ΦΑΣΗ Διερεύνηση σκοπιμότητας για την υιοθέτηση συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τεύχος με ανάλυση τουλάχιστον για τα παρακάτω θεματικά πεδία: α) πολιτικές απασχόλησης σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο β) μέσα στήριξης των πολιτικών απασχόλησης σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο γ) υπάρχουσες πληροφοριακές δομές για την απασχόληση σε Εθνικό Επίπεδο δ) υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς εργασίας και τις δομές πληροφόρησης για την απασχόληση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ε) επεξεργασία των στοιχείων συμπεράσματων τεκμηρίωσης σκοπιμότητας λειτουργίας των τοπικών παρατηρίων απασχόλησης, προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Παραδοτέα Ένα Τεύχος σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή α) με την επεξεργασία των στοιχείων α), β), γ) δ) και ε) σε έντυπη (εις τριπλούν) και ηλεκτρονική μορφή β )με πίνακα βιβλιογραφικών και λοιπών πηγών και αναφορών, 25

26 3.2. Β ΦΑΣΗ Παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών όροι βιωσιμότητας του συστήματος, Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τεύχος με ανάλυση τουλάχιστον των παρακάτω θεματικών πεδίων: α) Χαρακτηριστικά λειτουργίας του δικτύου των τοπικών παρατηρητηρίων απασχόλησης (ελάχιστα απαιτούμενα στελέχωσης, εξοπλισμού, λογισμικού, τόποι και χώροι λειτουργίας των παρατηρητηρίων ) β) Οικονομικά στοιχεία (ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εγκατάσταση του συστήματος και ενδεικτικό ετήσιο κόστος λειτουργίας ανά μονάδα παρατηρητηρίου γ) Επιχειρησιακή λειτουργία. Θα προσδιορίζονται οι συνεργαζόμενοι φορείς και ο τρόπος (τυποποιημένη διαδικασία) συνεργασίας τους. Θα προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του κάθε φορέα και η υπηρεσιακή ιδιότητα των στελεχών - υπευθύνων επικοινωνίας για τη ΚΟΙΝ.. Θα προσδιορίζονται οι πηγές πληροφόρησης και η δυνατότητα του συστήματος για διάχυση της πληροφορίας σε έντυπα-συνδέσεις- ιστοτόπους), δ) παράμετροι αποτελεσματικότητας Παραδοτέα Ένα τεύχος με την επεξεργασία των στοιχείων α), β), γ) και δ) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 3.3. Γ ΦΑΣΗ Προδιαγραφές δομής και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κατά τη φάση αυτή η μελέτη: α) θα θέσει τις Γενικές αρχές του Πληροφοριακού Συστήματος β) θα εξειδικεύσει τα Υποσυστήματα Πληροφοριακού Συστήματος γ) θα παρουσιάσει τις υπηρεσίες των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος δ) θα εκθέσει το Αρχιτεκτονικό Μοντέλο Υλοποίησης Τεχνική Περιγραφή ε) θα ορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές του εξυπηρετητή (server) Τέλος, στο τελευταίο δεκαήμερο του συμβατικού χρόνου, ο Ανάδοχος θα διοργανώσει, με δαπάνες του, ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων, σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Θα προηγηθεί της ημερίδας ανακοίνωση από τη ΝΑ Ημαθίας στον τοπικό τύπο, σχετικά με την διεξαγωγή της. Στη συνέχεια και εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο κείμενο συνοπτικής παρουσίασης του έργου και των 26

27 εργασιών της ημερίδας το οποίο κατόπιν εγκρίσεως του περιεχομένου του από την Επιβλέπουσα Αρχή θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες, με δαπάνες του Αναδόχου. Παραδοτέα α) Ένα τεύχος με την επεξεργασία των στοιχείων α), β), γ) δ) και ε) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή β) Εφημερίδες στις οποίες θα καταχωρηθεί η ανακοίνωση διεξαγωγής της ημερίδας, το πρόγραμμα εργασιών της ημερίδας, εισηγήσεις, παρουσιολόγιο και εφημερίδες στις οποίες θα καταχωρηθεί η ενημέρωση σχετικά με το έργο και τις εργασίες της ημερίδας γ) το κείμενο συνοπτικής παρουσίασης του έργου και των εργασιών της ημερίδας Σημειώνεται ότι όλα τα έντυπα παραδοτέα των ανωτέρω φάσεων, θα υποβληθούν εις τριπλούν και θα φέρουν υπογραφή του Υπευθύνου Έργου, Τα ψηφιακά αρχεία θα παραδίδονται τα μεν κείμενα σε μορφή εγγράφου Word, οι δε πίνακες σε μορφή αρχείων xls Τα ψηφιακά αρχεία που αποτελούν παραδοτέα κάθε φάσης θα κατατεθούν σε οπτικούς δίσκους (CD) στην επιβλέπουσα Υπηρεσία ή θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδείξει ο επιβλέπων το έργο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των φάσεων, όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία θα συγκεντρωθούν σε έναν οπτικό δίσκο (CD), που θα υποβληθεί στην επιβλέπουσα υπηρεσία εις τριπλούν. Βέροια Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βέροια Ο Διευθυντής Έλλη Σταμπολή Δημήτριος Παπαδόπουλος Βέροια Ο Πρόεδρος της Α Νομαρχιακής Επιτροπής Ευστάθιος Γεωργιάδης 27

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS. GREECE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS. GREECE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 131890 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη, 16/3/2012 Αρ. Πρωτ.: 337 Ταχ.Δ/νση: Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΥ-ΠΗΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Υποστήριξη και Σχεδίαση του Έντυπου Ενηµερωτικού Πληροφοριακού υλικού του Φορέα ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΥ-ΠΗΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Υποστήριξη και Σχεδίαση του Έντυπου Ενηµερωτικού Πληροφοριακού υλικού του Φορέα ιαχείρισης του Ε.Θ.Π. Α Α: -------- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 7/02/202 Αρ. πρωτ.: 203 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Επιστηµονική Υποστήριξη και Σχεδίαση του Έντυπου Ενηµερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΦ KAI THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΦ KAI THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. Α.Δ.Α. 4ΙΙ7469Η25-9 Δ/νση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-12 - 2010 Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η

Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 31 / 8 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 3551 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001656942 2013-10-09

13PROC001656942 2013-10-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: 14.01.2013 Τ.Κ. 38334 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019

Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: 14.01.2013 Τ.Κ. 38334 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019 Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: 14.01.2013 Τ.Κ. 38334 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: INFO@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-ΕΩΜ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-ΕΩΜ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Στο πλαίσιο του έργου «DARIAH- ΑΤΤΙΚΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα