ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και α- πασχόλησης» ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 Τ.Κ , ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ: FAX: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ Γραφεία Διεύθυνσης Προγραμματι Τετάρτη 12η με- σμού ΝΑ Ημαθίας Μητροπόλεως 44, σημβρινή ΒΕΡΟΙΑ 2ος όροφος Βέροια

2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας Πρόχειρος Διαγωνισμός, σύμφωνα με το Ν.2362/1995 αρ. 83, με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλ. ευρώ, ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡ- Το έργο χρηματοδοτείται από το Νομαρχιακό Πρό- ΓΟΥ γραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) Εντός 50 (πενήντα) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ Τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗ- του διαγωνισμού ΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟ , ημέρα Τετάρτη ώρα π.μ. ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Γραφεία Διεύθυνσης Προγραμματισμού ΝΑ Ημα- ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ θίας, Μητροπόλεως 44, ΒΕΡΟΙΑ, 2ος όροφος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟ , ημέρα Τετάρτη ώρα 12η μεσημβρινή ΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΣ 7 ΑΡΘΡΟ 2. ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8 ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 8 ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9 ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9 ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νομιμοποιητικά έγγραφα Δικαιολογητικά συμμετοχής Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά Οικονομική προσφορά Γενικές οδηγίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 14 ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14 3

4 ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19 ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 21 ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 22 ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 22 ΑΡΘΡΟ 13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΣΕΩΝ Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ Γ ΦΑΣΗ 26 4

5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, του έργου παροχής υπηρεσιών «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Το παρόν έργο δημοπρατείται σύμφωνα : 1. με τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 2. με τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 3. με το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», 4. με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, 5. με το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού 5

6 6. με την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής (2006/C/179/02) σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις», 7. με τις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν. 2218/94, Ν. 2240/94, Π.Δ. 30/96) 8. με τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας (ΦΕΚ 445 Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 9. με το άρθρο 82 παράγραφος 4 του Ν της 23/ (ΦΕΚ 247 Α) και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Aριθμ /739 / (ΦΕΚ 1291/ τ. Β) με την οποία αυξήθηκαν τα χρηματικά ποσά σε του άρθρου 83 παράγραφο 1 του Ν της 23/ (ΦΕΚ 247 Α) σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) μέχρι ποσού ,00, 10. με την υπ αρ. 246/2010 Απόφαση του Ν.Σ. Ημαθίας, για τη δέσμευση προϋπολογισμού δαπάνης ,00 στο Νομαρχιακό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών ΚΑΠ έτους 2010 τρ 01 με κωδικό ΗΜ και ονομασία «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» 11. με την υπ αρ. 55/ Απόφαση της Ν.Ε. Ημαθίας, για τους όρους διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού και σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού ΟΡΙΣΜΟΙ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Α.Α.): η Ν.Α. Ημαθίας 2. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Ε.Α.): το Τμήμα Τεκμηρίωσης Ερευνών και Μελετών, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Ν.Α. Ημαθίας 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ε.Δ.): η οριζόμενη από την Α.Α. επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών στον Ανάδοχο.. 4. ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ- ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ: οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό. 5. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ (Α.Ε.): ο τελικός επιλεγείς ενδιαφερόμενος. 6. «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ» (ΣΤ): Το σύνολο των τευχών και στοιχείων με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας. Τα Συμβατικά τεύχη είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: α) Το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και του ΑτΕ β) Η παρούσα Διακήρυξη Διαγωνισμού (ΔΔ) γ) Η Προσφορά του Αναδόχου 6

7 δ) Η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στο παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης 7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείμενο Αντικείμενο του μελετητικού έργου είναι Α) η διερεύνηση σκοπιμότητας για την υιοθέτηση συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με την απασχόληση, στην περιοχή του Νομού Ημαθίας, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Β) η παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών (Δημιουργία και λειτουργία δικτύου Τοπικών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης) Γ) η παρουσίαση της δομής και του τρόπου λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος και η σύνταξη ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και λογισμικό Αναλυτικά το αντικείμενο του παρόντος μελετητικού έργου περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στόχος Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας εφαρμόζει πολιτικές ανάπτυξης εναρμονισμένες με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό σχέδιο δράσης. Σήμερα παρατηρούνται φαινόμενα ενδονομαρχιακής ανισότητας στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ διαφόρων περιοχών του νομού, καθώς και ενδοπεριφερειακής υστέρησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα με κορυφαίο ζήτημα τη ανεργία, ανάμεσα στους νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,. Η καταπολέμηση της ανεργίας επιτυγχάνεται με τη ενίσχυση των συνθηκών της απασχόλησης, τη διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την πρόσβαση σε πληροφορίες ευκαιριών ανάπτυξης και τη στοχευμένη εκπαίδευση ανάλογα με την αναπτυξιακή κατεύθυνση του νομού και τις οικονομικές συγκυρίες. Το παρόν έργο διερευνά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρήση με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.): 7

8 Α) Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος άμεσης και εξειδικευμένης υποστήριξης των επιχειρήσεων του νομού και του διαθέσιμου προς εργασία ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ενισχυθεί η τοπική επιχειρηματικότητα και να αναβαθμιστεί η αγορά εργασίας. Β) Η παράλληλη δυνατότητα παροχής επικαιροποιημένων ποσοτικών μεγεθών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την απασχόληση, για την υποβοήθηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά και της Α βάθμιας Αυτοδιοίκησης στην τεκμηρίωση αιτημάτων προς τη κεντρική διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων σε θέματα προγραμματισμού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Έτσι η ΝΑ Ημαθίας ανταποκρίνεται στη ανάγκη υλοποίησης νέων μοντέλων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αποτελεσματική άσκηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, που προωθείται από το ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 2. ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις με το εξής περιεχόμενο: 2.1. Α ΦΑΣΗ Διερεύνηση σκοπιμότητας για την υιοθέτηση συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης 2.2. Β ΦΑΣΗ Παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών 2.3. Γ ΦΑΣΗ Τεχνικές Προδιαγραφές, δομή και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Αναλυτικά ο τρόπος υλοποίησης του ερευνητικού έργου κατά φάσεις και τα παραδοτέα τους περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παρακολούθηση υλοποίησης και η παραλαβή του έργου αποτελεί αντικείμενο επιτροπής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το αρμόδιο όργανο της Ν.Α. Ημαθίας και η οποία θα τηρεί τα απαραίτητα πρακτικά. 8

9 ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ανέρχεται μέχρι του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (36.585,36 ) και με ΦΠΑ 23% σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 ), και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την διενέργεια του διαγωνισμού. Το έργο είναι ενταγμένο στο νομαρχιακό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών ΚΑΠ έτους 2010 τρ 01 με κωδικό ΗΜ και ονομασία «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1 Η συνολική διάρκεια του έργου, είναι πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και θα πρέπει να διαρθρωθεί από τους ενδιαφερόμενους σε 3 φάσεις, τις οποίες και θα συμπεριλάβουν στις προσφορές τους. 5.2 Αναλυτικά τα παραδοτέα των φάσεων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2.1, 2.2, 2.3 και στο παράρτημα Α, θα υποβληθούν: Για την Α φάση εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης Για την Β φάση εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Για την Γ φάση εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 5.3 Είναι δυνατή, μετά από αίτημα του Αναδόχου και απόφαση του Νομάρχη, παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, μόνο κατά το μέρος εργασιών της Γ Φάσης που αφορούν την διεξαγωγή ημερίδας, την ενημέρωση δια του τοπικού Τύπου σχετικά με το μελετητικό έργο και τις εργασίες της ημερίδας και την υποβολή του παραδοτέου (3) της φάσης αυτής, εφόσον κριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία ότι θα εξυπηρετηθεί καλύτερα η δημοσιότητα σχετικά με το αποτέλεσμα της μελέτης ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή του Α.Ε., θα καταβληθεί ως εξής : 9

10 - 40% της αμοιβής μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης πρακτικού παραλαβής των παραδοτέων της πρώτης φάσης του έργου, - 30% μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης πρακτικού παραλαβής των παραδοτέων της δεύτερης φάσης του έργου, - 30% μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης πρακτικού παραλαβής των παραδοτέων της τρίτης φάσης του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 7.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σχήμα συνεργασίας Φυσικών Προσώπων ή και σχήμα συνδυασμού όλων των προαναφερθέντων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Σχήματα συνεργασίας που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή με μία Σύμπραξη ή Κοινοπραξία στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων επί ποινή αποκλεισμού Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις επί ποινή αποκλεισμού α) Να δραστηριοποιούνται νόμιμα, κατά τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ., σε αντικείμενο τέτοιο που να τους δίνει την δυνατότητα διεκπεραίωσης του αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης, β) Να διαθέτουν τουλάχιστον το παρακάτω στελεχικό δυναμικό για την παροχή της υπηρεσίας: 10

11 ΠΕ Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών ή Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. ΠΕ Πτυχιούχο Μαθηματικό ή Επιστημών Πληροφορικής ΤΕ Πτυχιούχο Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι) κατεύθυνσης Εφαρμογών στην Διοίκηση και στην Οικονομία. γ) Να έχουν κατά το τελευταίο οικονομικό έτος δηλωμένα καθαρά κέρδη προ φόρων Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι συμπράξεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υπό τον όρο ότι ο καθένας από τους συμπράττοντες (όλοι) να πληρούν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω ενοτήτων και του παρόντος άρθρου Η συμμετοχή του προσφέροντα στον παρόντα διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός έχει μελετήσει λεπτομερώς την παρούσα προκήρυξη και τα παραρτήματά της, έχει πλήρη γνώση όλων των σχετικών όρων και ότι τους αποδέχεται ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νομιμοποιητικά έγγραφα Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού: α) Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για νομικά πρόσωπα) και έναρξη επαγγέλματος εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.. β) Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι: δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, 11

12 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και (για τα φυσικά πρόσωπα και για τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. έχουν λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών που αφορούν την υπ' όψη παρεχόμενη υπηρεσία, έχουν εκτιμήσει τα ιδιαίτερα προβλήματα του έργου, έχουν μελετήσει πλήρως όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, που τηρεί η Δημοπρατούσα Αρχή για την κατάρτιση της προσφοράς τους και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την οικονομική προφορά που υποβάλλουν. δ) Αποδεικτικό στοιχείο δηλωμένων καθαρών κερδών προ φόρων. ε) Πίνακα που θα περιέχει α) το ονοματεπώνυμο των στελεχών των προσφερόντων ή των νομικών προσώπων, που θα υλοποιήσουν το αντικείμενο του έργου, β)τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά τους προσόντα. γ)συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή προφίλ, για τα νομικά πρόσωπα, και λοιπά στοιχεία, που να αποδεικνύει την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου του Άρθρου 7.1 περί δικαιώματος συμμετοχής. στ) Υπεύθυνες δηλώσεις τυχόν ειδικών συνεργατών ότι συμφωνούν με τη συμμετοχή τους στην ομάδα έργου των προσφερόντων. ζ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού οκτακοσίων ευρώ (800,00 ), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας Τα παραπάνω στοιχεία, πιστοποιητικά κλπ. δικαιολογητικά του άρθρου θα υποβληθούν ως «δικαιολογητικά συμμετοχής» μαζί με την προσφορά επί ποινή αποκλεισμού Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά Για την απόδειξη των τεχνικών ικανοτήτων τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Σχετικά με την εκτίμηση της ικανότητας και των προσόντων της ομάδας έργου Θα υποβληθεί τεύχος που θα παρουσιάζει τη σύνθεση της ομάδας έργου, και τον υπεύθυνο έργου, το προβλεπόμενο είδος συμμετοχής του στελέ- 12

13 χους ή συνεργάτη στο συγκεκριμένο έργο (ανά φάσεις, δραστηριότητες, κλπ.), το οποίο αποτελεί και δέσμευση για τον Ανάδοχο. Για κάθε μέλος της ομάδας έργου (συμπεριλαμβανομένου και του υπεύθυνου του έργου) θα περιληφθεί ενυπόγραφο αναλυτικό βιογραφικό του σημείωμα Θα υποβληθεί πίνακας με τα κυριότερα έργα παροχής υπηρεσιών παρόμοιας φύσης που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από τους προσφέροντες την τελευταία 5ετία, την ονομασία, τον εργοδότη, τον τόπο εκτέλεσής τους, την αξία, την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης συνοδευόμενα από πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης και παραλαβής. Θα αξιολογηθεί κυρίως η υλοποίηση έργων για την τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, με παρεμφερές ή και ίδιο θεματικό αντικείμενο) Επίσης θα υποβληθεί πίνακας εφαρμογών λογισμικού που έχει αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος, σε θέματα διαδικτυακής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να εκτιμηθεί η σφαιρική γνώση δόμησης του πληροφοριακού συστήματος β) Σχετικά με την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα προσεγγίσουν το έργο και των υποδομών που διαθέτουν: Θα υποβληθεί τεύχος που θα περιγράφει τα μέτρα που ο παρέχων υπηρεσίες θα λάβει για να εξασφαλίσει την ποιότητα τους, την μεθοδολογία και τις αρχές του σχεδιασμού υλοποίησης του αντικειμένου καθώς και τους μηχανισμούς παρακολούθησης- ενημέρωσης σχετικά με τη πορεία υλοποίησης του έργου. Θα συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα πορείας υλοποίησης εργασιών κατά φάσεις, σε μορφή διαγράμματος GANT και αιτιολογική έκθεση για τον εν γένει σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος. Θα υποβληθεί απλή δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις του διαγωνιζομένου. Η δήλωση θα συνοδεύεται από πίνακα τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφέρων έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί και δεν έχει αναπτυχθεί από τον ίδιο και ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα αποκτήσει την απεριόριστη και ανεπίληπτη χρήση του αποτελέσματος της παροχής υπηρεσιών χωρίς καμία επιβάρυνση, οικονομική ή άλλη, πέραν του συμφωνηθέντος τιμήματος.. Τα παραπάνω στοιχεία, πιστοποιητικά κλπ. δικαιολογητικά του άρθρου αποτελούν την «Τεχνική Προσφορά» του διαγωνιζομένου 13

14 7.2.3 Οικονομική Προσφορά Η Οικονομική προσφορά που υποβάλει ο διαγωνιζόμενος, σε ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., αποτελεί το τίμημα για το σύνολο του έργου παροχής υπηρεσιών, δεσμεύει δε τον προσφέροντα και θα παραμείνει σταθερό, καθόλη τη διάρκεια του έργου Γενικές οδηγίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του άρθρου α) Οι Συμπράξεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. β) Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή σύμπραξης ο αποκλεισμός ενός μέλους λόγω μη ικανοποίησης των όρων του παρόντος άρθρου, συνεπάγεται και τον αποκλεισμό της κοινοπραξίας ή σύμπραξης από τον διαγωνισμό. γ) Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. δ) Όπου αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση, νοείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. ε) Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις και την συμπλήρωση των δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει : 1) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 2) Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, διορθώσεις, σβησίματα και διαγραφές προσθήκες κλπ. Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα υπογραμμίσει και μονογραφήσει τυχόν προσθήκες, διορθώσεις κλπ και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 3) Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της Α.Α., δηλαδή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 14

15 Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού, δηλαδή ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντα), δηλαδή πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό FAX, διεύθυνση . 4) Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) διαφορετικούς υποφακέλους : Υποφάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με το Άρθρο της παρούσας Διακήρυξης. Σφραγισμένο υποφάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά και στοιχεία σύμφωνα με το Άρθρο της παρούσας Διακήρυξης. Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα ή τον εκπρόσωπο του, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο γ. Μονογραφές που τυχόν λείπουν μπορούν να συμπληρωθούν ενώπιον της Ε.Δ. μετά το άνοιγμα των προσφορών. Αν ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί να μονογράψει τότε μονογράφει η Ε.Δ. τις σχετικές σελίδες και η προσφορά θεωρείται ισχυρή. Σφραγισμένο υποφάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά σε ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ 23%, θα υπογράφεται από τον προσφέροντα. Το ποσό θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Αποκλείονται του διαγωνισμού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένες σε ιδιαίτερους υποφακέλους την τεχνική και οικονομική προσφορά. Όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. Το ποσό της προσφοράς παραμένει σταθερό καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης Εάν οι τιμές ενός προσφέροντος είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει το προσφέροντα να τις αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει ε- 15

16 παρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2002, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης καθώς και έκπτωση επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μεγαλύτερη του 5% δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. 5) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ενενήντα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της, μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Ν.Α. Ημαθίας η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, τον δεσμεύει όμως μόνον εφόσον αυτός την αποδεχθεί. ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού της Ν.Α. Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, 2.ος όροφος,τ.κ Βέροια. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα στοιχεία, στη διεύθυνση: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΩΣ 44, 2Ος ΌΡΟΦΟς Τ.Κ , ΒΕΡΟΙΑ Κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει μέχρι την , ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ., με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Για την εξακρίβωση της εμπρόθεσμης κατάθεσης των προσφορών, οι φάκελοι θα κατατεθούν στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Δ/νσης Προγραμματισμού Ν.Α. Ημαθίας για να 16

17 πρωτοκολληθούν και ο αρμόδιος υπάλληλος θα αναγράψει ενυπόγραφα πάνω στον φάκελο προσφοράς τον χρόνο κατάθεσής της. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους πραγματοποιείται από την Ε.Δ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης από την Ε.Δ. μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το αρμόδιο Τμήμα Τεκμηρίωσης Ερευνών και Μελετών κ Έλλη Σταμπολή, τηλ , FAX , Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης δεν θα γίνονται δεκτές. Η Ε.Δ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Ε.Δ. θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 9.1 της παρούσας Διακήρυξης. Η Ε.Δ. θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των Προσφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Για τις προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, η Ε.Δ. δεν θα προχωρά στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης και οι φάκελοι με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" ΚΑΙ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", δεν θα αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται στους κατόχους τους. Θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των φακέλων με ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", για τις προσφορές εκείνες που θα έχουν κριθεί αποδεκτές από την Ε.Δ. κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, τότε η Ε.Δ. θα αποφασίσει και θα κοινοποιήσει τη σχετική ημέρα και ώρα κατά την οποία θα συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης. 17

18 Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών ο φορέας έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει σκόπιμο, να καλέσει τους Προσφέροντες ώστε να παρουσιάσουν το τεχνικό σκέλος της προσφοράς τους και να απαντήσουν σε ερωτήσεις της Ε.Δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Οικονομικής αποσφράγισης θα τύχουν μόνο οι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως μη αποδεκτές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων τεχνικών προσφορών, μπορούν να το πράξουν εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών και κατακύρωσης του τελικού αναδόχου και μεταξύ των ωρών και 13.00, στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού της Ν,Α,Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, 2 ος όροφος, παρουσία μελών της Ε.Δ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως εντός των νομίμων προθεσμιών, στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: α. Κατά της συμμετοχής Προσφέροντα σ αυτόν ή της νομιμότητας της διαδικασίας ως προς την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών μέχρι την ημέρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού και κατά τη διάρκεια του ιδίου του διαγωνισμού. Η ένσταση δεν θα επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά θα εξετάζεται κατά την α- ξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Α.Α. μετά από γνωμοδότηση της Ε.Δ. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό θα κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται από τον Προσφέροντα που την ασκεί. Ο Προσφέρων, κατά της συμμετοχής του οποίου στρέφεται η ένσταση, θα έχει το δικαίωμα να προβάλλει τις απόψεις του εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού από την Ε.Δ. και τη γνωστοποίησή του στους Προσφέροντες. Η ένσταση αυτή δεν θα επιφέρει αναστολή ή διακοπή του διαγωνισμού θα εξετάζεται δε από το αρμόδιο όργανο της Α.Α. κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μετά από γνωμοδότηση της Ε.Δ.. 18

19 γ. Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ή θα υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν θα γίνονται δεκτές. δ. Οι ενιστάμενοι θα λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων επί των ενστάσεών τους με φροντίδα τους ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. Επουσιώδεις αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, μετά από αιτιολογημένη κρίση της Ε.Δ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον πίνακα αξιολόγησης που ακολουθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κριτήριο αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας % ΟΜΑΔΑ Α Ικανότητα και προσόντα ομάδος έργου Α1. Ικανοποίηση απαιτήσεων της προκήρυξης για την παροχή 20 της υπηρεσίας Α2. Αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου 15 Α3. Τεχνογνωσία - Υλοποίηση τουλάχιστον ενός παρόμοιας φύ- 20 σης έργου κατά την τελευταία 5ετία Α4. Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού διαδικτυακής διαχείρισης 15 ανθρώπινου δυναμικού Σύνολο ομάδας Α 70 19

20 ΟΜΑΔΑ Β Ολοκληρωμένη προσέγγιση έργου Β1 Μεθοδολογία - οργανωτική αντιμετώπιση του έργου, ώρες φυ- 20 σικής παρουσίας, μηχανισμοί παρακολούθησης - ενημέρωσης B2. Τεχνικές υποδομές (τεχνολογικός εξοπλισμός, λογισμικό και 10 εξειδικευμένες εφαρμογές για την υλοποίηση του έργου). Σύνολο ομάδας B ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τα κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται με βαθμό από 100 έως 110. Βαθμό 100 παίρνει κάθε κριτήριο όταν καλύπτονται οι προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές του διαγωνισμού Για κάθε προσφορά, ο βαθμός για κάθε ένα από τα κριτήρια πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο ως άνω συντελεστή βαρύτητας κριτηρίου και εξάγεται ο σταθμισμένος βαθμός κριτηρίου. Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών όλων των κριτηρίων της ομάδας δίδει την συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων. Η συνολική τεχνική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα βαθμολογιών της κάθε ομάδας. β. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών θα καταρτισθεί κατάλογος των αποδεκτών προσφορών κατά σειρά βαθμολόγησης. γ. Θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της Τεχνικής Αξιολόγησης σε όλους τους συμμετέχοντες. δ. Θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. ε. Θα ακολουθήσει η οικονομικοτεχνική αξιολόγηση των προσφορών με βάση την πιο συμφέρουσα από οικονομικής και τεχνικής απόψεως προσφορά. Πιο συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης μετά την αναγωγή, η οποία προκύπτει από τον τύπο: Λ(x) = ΟΠ (χ) / ΤΠ (χ) 20

21 Όπου Λ (x) είναι η αναγόμενη τιμή σύγκρισης ΟΠ (χ) είναι η οικονομική προσφορά και ΤΠ (χ) είναι η συνολική τεχνική βαθμολογία της προσφοράς Ανηγμένες προσφορές που τυχόν θα έχουν ισοβαθμήσει τελικά, θα κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού της τεχνικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση που στην πρώτη θέση ισοβαθμήσουν προσφορές με ίδιο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης και ίδιο ύψος οικονομικής προσφοράς, τότε η επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν κληρώσεως, παρουσία όλων των ισοβαθμούντων Προσφερόντων. Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθμολογήθηκε, ελάχιστη συνέπεια θα είναι ο μηδενισμός της προσφοράς και ο αποκλεισμός του Προσφέροντα ως αναξιόπιστου. ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε: τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (36.585,36 ) και με ΦΠΑ 23% σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 ). Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με στρογγύλευση οκτακόσια ευρώ (800,00 ) και πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητεί η Διακήρυξη (άρθρο 8 της παρούσας). Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους διαγωνιζόμενους, ύστερα από αίτησή τους, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφής της Σύμβασης με τον διαγωνιζόμενο που θα επιλεγεί. Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που ορίζεται στο 5% του ποσού προσφοράς του, χωρίς ΦΠΑ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή φορέα που έχει σύμφωνα με το νόμο αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις θα παρέχουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς αντίρρηση μέσα σε τρεις ημέρες από τη σχετική διαδικασία κατάπτωσής της. 21

22 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή σύμπραξης η εγγυητική επιστολή πρέπει να καλύπτει την αλληλέγγυα ευθύνη όλων των συμπραττόντων και οι οποίοι αναφέρονται στο σώμα αυτής. ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης. Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης θα κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και θα κληθεί να υπογράψει την σύμβαση ο Προσφέρων με την αμέσως επόμενη βαθμολογία. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό αυτού που κηρύχθηκε έκπτωτος καταπίπτει υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Α.Α. και ο Ανάδοχος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν θα είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Βέροια. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του παρόντος διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιό του και μη κατακύρωσης της Σύμβασης, χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση οποιουδήποτε είδους προς οιονδήποτε ενδιαφερόμενο. ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχος, για την παροχή της Υπηρεσίας, εάν το επιλέξει, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της Υπηρεσίας και εφόσον το επιλέξει, μπορεί να προσδιορίσει τους υπεργολάβους του, προ της υπογραφής της σύμβασης και με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α. Την πλήρη ευθύνη για την Υπηρεσία φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 22

23 ΑΡΘΡΟ 13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίληψη της παρούσας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ν.Α. Ημαθίας και θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση σε μια τοπική εφημερίδα, με έξοδα της αναθέτουσας αρχής. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βέροια Βέροια Ο συντάξας Ο Διευθυντής Έλλη Σταμπολή Δημήτριος Παπαδόπουλος Βέροια Ο Πρόεδρος της Α Νομαρχιακής Επιτροπής Ευστάθιος Γεωργιάδης 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι: Α) Η διερεύνηση σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός συστήματος υπηρεσιών πληροφόρησης για την ανεργία, τις ευκαιρίες απασχόλησης και την δυνατότητα αξιοποίησης διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάπτυξη του διαδικτυακού συστήματος πληροφόρησης χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο τις καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Η διερεύνηση σκοπιμότητας θα καταδείξει αφενός την αναγκαιότητα και αφετέρου τη δυνατότητα λειτουργίας των Τοπικών Παρατηρητηρίων σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον, σε επίπεδο Νομού- Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων. Β) Η παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών (δημιουργία και λειτουργία δικτύου Τοπικών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης σε Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα) Γ) Η παρουσίαση των προδιαγραφών δομής και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι: Α) Η κατάδειξη της δυνατότητας ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των επιχειρήσεων του νομού και του διαθέσιμου προς εργασία ανθρώπινου δυναμικού θα ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα και θα αναβαθμίσει την αγορά εργασίας. Στο σύστημα θα έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις για να καλύψουν ανάγκες στελέχωσης, οι άνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι, οι πρωτοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, αλλά και Διοικητικοί και Αυτοδιοικητικοί φορείς, προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την απασχόληση, στο Νομό Ημαθίας. Β) Η παράλληλη δυνατότητα παροχής επικαιροποιημένων ποσοτικών μεγεθών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την απασχόληση, για την υποβοήθηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά και της Α βάθμιας Αυτοδιοίκη- 24

25 σης στην τεκμηρίωση αιτημάτων προς τη κεντρική διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων σε θέματα προγραμματισμού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΣΕΩΝ Το ερευνητικό έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, ως εξής: 3.1. Α ΦΑΣΗ Διερεύνηση σκοπιμότητας για την υιοθέτηση συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης 3.2. Β ΦΑΣΗ Παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών 3.3. Γ ΦΑΣΗ Προδιαγραφές δομής και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Το αντικείμενο κάθε φάσης, η ακολουθητέα μεθοδολογία και το περιεχόμενο των παραδοτέων, αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 3.1. Α ΦΑΣΗ Διερεύνηση σκοπιμότητας για την υιοθέτηση συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τεύχος με ανάλυση τουλάχιστον για τα παρακάτω θεματικά πεδία: α) πολιτικές απασχόλησης σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο β) μέσα στήριξης των πολιτικών απασχόλησης σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο γ) υπάρχουσες πληροφοριακές δομές για την απασχόληση σε Εθνικό Επίπεδο δ) υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς εργασίας και τις δομές πληροφόρησης για την απασχόληση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ε) επεξεργασία των στοιχείων συμπεράσματων τεκμηρίωσης σκοπιμότητας λειτουργίας των τοπικών παρατηρίων απασχόλησης, προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Παραδοτέα Ένα Τεύχος σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή α) με την επεξεργασία των στοιχείων α), β), γ) δ) και ε) σε έντυπη (εις τριπλούν) και ηλεκτρονική μορφή β )με πίνακα βιβλιογραφικών και λοιπών πηγών και αναφορών, 25

26 3.2. Β ΦΑΣΗ Παρουσίαση τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής του συστήματος παροχής υπηρεσιών όροι βιωσιμότητας του συστήματος, Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τεύχος με ανάλυση τουλάχιστον των παρακάτω θεματικών πεδίων: α) Χαρακτηριστικά λειτουργίας του δικτύου των τοπικών παρατηρητηρίων απασχόλησης (ελάχιστα απαιτούμενα στελέχωσης, εξοπλισμού, λογισμικού, τόποι και χώροι λειτουργίας των παρατηρητηρίων ) β) Οικονομικά στοιχεία (ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εγκατάσταση του συστήματος και ενδεικτικό ετήσιο κόστος λειτουργίας ανά μονάδα παρατηρητηρίου γ) Επιχειρησιακή λειτουργία. Θα προσδιορίζονται οι συνεργαζόμενοι φορείς και ο τρόπος (τυποποιημένη διαδικασία) συνεργασίας τους. Θα προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του κάθε φορέα και η υπηρεσιακή ιδιότητα των στελεχών - υπευθύνων επικοινωνίας για τη ΚΟΙΝ.. Θα προσδιορίζονται οι πηγές πληροφόρησης και η δυνατότητα του συστήματος για διάχυση της πληροφορίας σε έντυπα-συνδέσεις- ιστοτόπους), δ) παράμετροι αποτελεσματικότητας Παραδοτέα Ένα τεύχος με την επεξεργασία των στοιχείων α), β), γ) και δ) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 3.3. Γ ΦΑΣΗ Προδιαγραφές δομής και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κατά τη φάση αυτή η μελέτη: α) θα θέσει τις Γενικές αρχές του Πληροφοριακού Συστήματος β) θα εξειδικεύσει τα Υποσυστήματα Πληροφοριακού Συστήματος γ) θα παρουσιάσει τις υπηρεσίες των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος δ) θα εκθέσει το Αρχιτεκτονικό Μοντέλο Υλοποίησης Τεχνική Περιγραφή ε) θα ορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές του εξυπηρετητή (server) Τέλος, στο τελευταίο δεκαήμερο του συμβατικού χρόνου, ο Ανάδοχος θα διοργανώσει, με δαπάνες του, ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων, σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Θα προηγηθεί της ημερίδας ανακοίνωση από τη ΝΑ Ημαθίας στον τοπικό τύπο, σχετικά με την διεξαγωγή της. Στη συνέχεια και εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο κείμενο συνοπτικής παρουσίασης του έργου και των 26

27 εργασιών της ημερίδας το οποίο κατόπιν εγκρίσεως του περιεχομένου του από την Επιβλέπουσα Αρχή θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες, με δαπάνες του Αναδόχου. Παραδοτέα α) Ένα τεύχος με την επεξεργασία των στοιχείων α), β), γ) δ) και ε) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή β) Εφημερίδες στις οποίες θα καταχωρηθεί η ανακοίνωση διεξαγωγής της ημερίδας, το πρόγραμμα εργασιών της ημερίδας, εισηγήσεις, παρουσιολόγιο και εφημερίδες στις οποίες θα καταχωρηθεί η ενημέρωση σχετικά με το έργο και τις εργασίες της ημερίδας γ) το κείμενο συνοπτικής παρουσίασης του έργου και των εργασιών της ημερίδας Σημειώνεται ότι όλα τα έντυπα παραδοτέα των ανωτέρω φάσεων, θα υποβληθούν εις τριπλούν και θα φέρουν υπογραφή του Υπευθύνου Έργου, Τα ψηφιακά αρχεία θα παραδίδονται τα μεν κείμενα σε μορφή εγγράφου Word, οι δε πίνακες σε μορφή αρχείων xls Τα ψηφιακά αρχεία που αποτελούν παραδοτέα κάθε φάσης θα κατατεθούν σε οπτικούς δίσκους (CD) στην επιβλέπουσα Υπηρεσία ή θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδείξει ο επιβλέπων το έργο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των φάσεων, όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία θα συγκεντρωθούν σε έναν οπτικό δίσκο (CD), που θα υποβληθεί στην επιβλέπουσα υπηρεσία εις τριπλούν. Βέροια Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βέροια Ο Διευθυντής Έλλη Σταμπολή Δημήτριος Παπαδόπουλος Βέροια Ο Πρόεδρος της Α Νομαρχιακής Επιτροπής Ευστάθιος Γεωργιάδης 27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS. GREECE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS. GREECE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 Αθήνα, 26/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 467/26-9-22014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου»

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου Ιωάννινα, 28/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ Πληροφορίες : Γ. Χαιρετάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16 Αθήνα, 16/9/2014 Αρ. Πρωτ. :451-16-09-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής»

«Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής» Άνω Λιόσια, 02/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ «Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΑLΚΑΝΕΑΝΑ: A Europeana Digital Library Initiative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης Αθήνα, 8-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 531/8-12-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης «Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης / Τηλ. (0030.810) 753300, Fax: (0030.810) 753310 www.anher.gr / info@anher.gr Γρ. Βρυξελλών: 27 Rue d Arlon,1050, Brussels Belgium / Tel.:(00322)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα