ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013"

Transcript

1 Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ 5229 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων προκηρύσσιε σύμφωνα με την από 19/12/2012 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου Δημόσιο Διαγωνισμό για την κάλυψη των αναγκών διαμονής και μετακίνησης των αθλητών, τεχνικών και παραγόντων κατά το έτος 2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Δευτέρα και ώρα μ. στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη) μέχρις ότου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας. Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Προμηθειών του ΣΕΓΑΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό προμηθειών του ΣΕΓΑΣ. Η απόφαση της Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ. Ενστάσεις γίνονται δεκτές μόνο σύμφωνα με τον κανονισμό. Ο ΣΕΓΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει το σύνολο του διαγωνισμού σε ένα μειοδότη ή μέρος του σε περισσότερους. 2.- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν αντίγραφα της προκήρυξης από το γραφείο προμηθειών του ΣΕΓΑΣ (Λ. Συγγρού 137, 3 ος όροφος, υπεύθυνος κ. Λοΐζος Μανδηλαράς, τηλ : 210-

2 ).). Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ (www.segas.gr). 3.- Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Για την εξεύρεσή της λαμβάνονται υπ όψιν: α) Οι τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών β) Τυχόν χρηματικές παροχές σε μετρητά ή εκπτώσεις επί του συνόλου των τιμών των παρεχομένων υπηρεσιών. γ) Τυχόν προσφορές σε είδος, που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες που ζητά ο ΣΕΓΑΣ και μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα. 4.- Οι προσφορές πρέπει να είναι γραπτές, να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και να κατατεθούν σφραγισμένες στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ (γραφείο προμηθειών, 3 ος όροφος) εντός κλειστού φακέλου το αργότερο μέχρι την 11 η Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Δευτέρα και ώρα μ. 5.- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σχετικοί με το αντικείμενο ανάδοχοι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα είτε ενώσεις, εφόσον λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο επιμελητήριο. 6.- Ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό του υποχρεούνται στην τήρηση απόλυτης εχεμύθειας για όλες τις πληροφορίες και το υλικό που περιέρχεται σε γνώση τους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της παρούσας. Απαγορεύεται επίσης η χρήση ή επεξεργασία με οποιαδήποτε μορφή των αρχείων του ΣΕΓΑΣ που θα περιέλθουν σε γνώση τους πλην εκείνης που κρίνεται αναγκαία για την εκτέλεση του έργου. 7.- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης αυτής εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την εκδίκαση κάθε διαφοράς, που μπορεί να προκύψει, είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν τρεις ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλλους, οι οποίο θα περιέχουν :

3 Α.- Ο πρώτος φάκελλος, που θα αναγράφει στο εξωτερικό του «Δικαιολογητικά», θα περιέχει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τους από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 5% της αξίας της προσφοράς τους, η οποία, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού θα αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή ύψους 10% της αξίας των κατακυρωθέντων. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί, όπως το υπόδειγμα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» της προκήρυξης αυτής. Εναλλακτικά οι συμμετέχοντες μπορούν να προσκομίσουν ισόποσο γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του ΣΕΓΑΣ. 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού θα προσκομίσουν εντός ευλόγου χρόνου : Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (δεν απαιτείται αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι εταιρεία). Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής δικαστικής ή διοικητικής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι, δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

4 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του καθώς και τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών του ΣΕΓΑΣ. 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας, δηλαδή καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού νόμιμα δημοσιευμένες και πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι δεν υπάρχουν άλλες τροποποιήσεις μέχρι τότε. Β.- Ο δεύτερος φάκελλος, που θα αναγράφει στο εξωτερικό του «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει: 1. Βεβαίωση πραγματοποίησης ανάλογων έργων, δηλαδή φιλοξενίας αθλητικών ή άλλων μαζικών εκδηλώσεων. Η προηγούμενη εμπειρία θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την κατακύρωση του έργου. 2. Λεπτομερή τεχνική περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης του έργου. 3. Οικονομικά στοιχεία για τη λειτουργία της εταιρείας, το προσωπικό της και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Γ.- Ο τρίτος φάκελλος, που θα αναγράφει στο εξωτερικό του «Οικονομική Προσφορά» θα περιέχει την οικονομική προσφορά της εταιρείας. ΙΙΙ.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Μεταφορά των αθλητών που θα λάβουν μέρος στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας το πρωί της Κυριακής 10 Νοεμβρίου 2013 από το κέντρο της Αθήνας στην αφετηρία του Μαραθωνίου, σύμφωνα με το συνημμένο «Παράρτημα Β». Ο προϋπολογισμός του ΣΕΓΑΣ για το συγκεκριμένο σκέλος του διαγωνισμού ανέρχεται σε πλέον ΦΠΑ. Ο ΣΕΓΑΣ δικαιούται να διαφοροποιήσει τον αριθμό των λεωφορείων σε ποσοστό 20% με ανάλογη αυξομείωση της συνολική τιμής Β.- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

5 1.- Φιλοξενία διεθνών αθλητών και παραγόντων για τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας (10/11/2013) σε Κεντρικό Ξενοδοχείο 5 αστέρων ως εξής : 6 Νοεμβρίου άτομα 4 7 ««16 8 ««32 9 ««32 10 ««32 11 ««20 12 «« Για τον αγώνα αυτό θα πρέπει να γίνει προσφορά αιθουσών για δύο ή τρείς συνεντεύξεις τύπου πριν τον αγώνα σε κεντρικό Ξενοδοχείο για άτομα. Στην τιμή των αιθουσών θα πρέπει να προσφέρεται καφές αναψυκτικά. 3.- Φιλοξενία συνέδρων και παραγόντων για το Συμπόσιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μαραθωνίων (AIMS) σε Κεντρικό Ξενοδοχείο 5 αστέρων ως εξής: 6 Νοεμβρίου άτομα 10 7 ««10 8 ««90 9 ««90 10 ««90 11 ««5 12 ««5 4.- Προσφορά κεντρικών Ξενοδοχείων 3 ή 4 αστέρων στην Αθήνα για διαμονή αθλητών, τεχνικών και παραγόντων του ΣΕΓΑΣ για την κάλυψη των ακόλουθων εκδηλώσεων και αναγκών (ενδεικτικά). α. Για ετήσιο συνέδριο της Επιτροπής Ανάπτυξης του Κλασικού Αθλητισμού στη Βάση (μία φορά το χρόνο περί το μήνα Νοέμβριο με φιλοξενούμενα άτομα περίπου 100). Στην περίπτωση που το συνέδριο πραγματοποιηθεί στην επαρχία ο ΣΕΓΑΣ θα συνεννοηθεί απευθείας με τους τοπικούς διοργανωτές.

6 β. Για αναχωρήσεις αθλητικών αποστολών για το εξωτερικό (περίπου 80 άτομα). γ. Για μεμονωμένες διανυκτερεύσεις μελών ΔΣ, Επιτροπών, τεχνικών κ.λ.π. του ΣΕΓΑΣ (περίπου 100 άτομα). 5.- Οι τιμές των Ξενοδοχείων θα περιλαμβάνουν μόνο πρωινό. Ειδικά για το Μαραθώνιο (παρ. 1 και 3) θα πρέπει να δοθεί και τιμή γεύματος σε περίπτωση που οι φιλοξενούμενοι το επιθυμούν. 6.- Ο ΣΕΓΑΣ διατηρεί το δικαιώμα να αυξομειώσει τις κρατήσεις όλων των κατηγοριών κατά ποσοστό 20% και ειδικά για τις κρατήσεις του Συμποσίου της AIMS κατά 30%. Οι περισσότερες κρατήσεις σε ποσοστό 70% τουλάχιστον θα γίνουν σε δίκλινα δωμάτια και τα υπόλοιπα σε μονόκλινα εκτός από το Μαραθώνιο και το Συμπόσιο, όπου τα ποσοστά θα είναι αντίστροφα (30% σε δίκλινα και 70% σε μονόκλινα). 7.- Τα προσφερόμενα Ξενοδοχεία θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας ( περιοχές Ομόνοια, Σύνταγμα, Αμπελόκηποι, Ηλύσια, Λ. Συγγρού) ή κοντά στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ για τη διαμονή τεχνικών και μελών του ΔΣ. 8.- Στις παραπάνω διοργανώσεις οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν και τη μεταφορά των φιλοξενούμενων ατόμων από το Αεροδρόμιο στο Ξενοδοχείο και αντίστροφα κατά την άφιξη και αναχώρηση. Γι αυτό πρέπει να δοθούν τιμές για πούλμαν 50 θέσεων, 30 θέσεων και 15 θέσεων καθώς και για μισθωμένα ΙΧΕ αυτοκίνητα με οδηγό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Υπόδειγμα 1 (Επωνυμία Τράπεζας) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΥΡΩ Προς τον: ΣΕΓΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ ΓΙΑ ΠΟΣΟ. Κύριοι, Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, παραιτούμενοι ρητώς, αμετακλήτως και ανεπιφυλάκτως προς τον ΣΕΓΑΣ κάθε ενστάσεως, ευεργετήματος ή δικαιώματος που προκύπτει από οποιαδήποτε διάταξη νόμου που απαλλάσσει τον εγγυητή ή περιορίζει την υποχρέωσή του, εγγυώμεθα με την παρούσα ρητώς, αμετακλήτως και

8 ανεπιφυλάκτως προς εσάς, ως πρωτοφειλέτες υπέρ του Διαγωνιζομένου που έχει την έδρα 2 του μέχρι του ποσού των. χιλιάδων (..) ευρώ για τη συμμετοχή του εν λόγω Διαγωνιζομένου... στο Δημόσιο Διαγωνισμό για τη Διαμονή και Μετακίνηση αθλητών, τεχνικών και παραγόντων του ΣΕΓΑΣ για το έτος 2013 καθώς και για την ακριβή, πλήρη και πιστή τήρηση όλων των όρων, προϋποθέσεων και διατάξεων της Προκήρυξης του ως άνω Διαγωνισμού (του οποίου ρητά δηλώνουμε και συνομολογούμε ότι έχουμε λάβει πλήρη γνώση). Σε περίπτωση που θα αποφασίσετε, με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, σε πρώτη ζήτηση, τοις μετρητοίς ή με κατάθεση στο λογαριασμό Τράπεζας που θα μας υποδείξετε, η οποία θα λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, πάραυτα, χωρίς καμία αντίρρηση και απροφασίστως, το ως άνω εγγυηθέν ποσό, εν όλω ή εν μέρει βάσει των οδηγιών σας, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, πράξη ή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, ούτε οποιαδήποτε άρνηση, αντίρρηση, εξώδικες ενέργειες ή προσφυγή στη διαιτησία ή τη δικαιοσύνη που ο ως άνω Διαγωνιζόμενος τυχόν θα εγείρει, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση, να ληφθούν υπόψη. Η εν λόγω καταβολή θα γίνει εντός τριών (3) ημερών από της λήψεως από εμάς της έγγραφης, περί καταπτώσεως της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής μας, απλής και μόνης δηλώσεώς σας. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή καλύπτει και όλες τις μετά την υποβολή της αρχικής Προσφοράς τυχόν βελτιωμένες προτάσεις, προσφορές και συμφωνίες του υπέρ ού εγγυώμεθα Διαγωνιζόμενου. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπ' όψιν εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπ' όψιν εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. Βεβαιούται τέλος υπεύθυνα ότι η έκδοση της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής υπάγεται εντός της νόμιμης δικαιοδοσίας και αρμοδιότητάς μας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Νόμο για την Τράπεζά μας και όλες οι απαραίτητες και αναγκαίες νομικές και τραπεζικές ενέργειες για την εκτέλεση και λειτουργία της έχουν δεόντως συντελεσθεί. Με εκτίμηση, (ΤΡΑΠΕΖΑ) 1 Θα αναγράφεται το όνομα του Διαγωνιζόμενου ή η επωνυμία της Εταιρείας ή Ένωσης 2 Θα αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του Διαγωνιζόμενου

9 Υπάλληλος/οι (Όνομα - τίτλος)

10 Υπόδειγμα 2 (Επωνυμία Τράπεζας) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΥΡΩ Προς τον: ΣΕΓΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ ΓΙΑ ΠΟΣΟ.. Κύριοι, Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, παραιτούμενοι ρητώς, αμετακλήτως και ανεπιφυλάκτως προς τον ΣΕΓΑΣ κάθε ενστάσεως, ευεργετήματος ή δικαιώματος που προκύπτει από οποιαδήποτε διάταξη νόμου που απαλλάσσει τον εγγυητή ή περιορίζει την υποχρέωσή του, εγγυώμεθα με την παρούσα ρητώς, αμετακλήτως και ανεπιφυλάκτως προς εσάς, ως πρωτοφειλέτες υπέρ του Αναδόχου που έχει την έδρα 4 του μέχρι του ποσού των ευρώ για την καλή εκτέλεση από τον Ανάδοχο όλων των όρων της σύμβασης για τη Διαμονή και Μετακίνηση αθλητών, τεχνικών και παραγόντων του ΣΕΓΑΣ για το έτος 2013, μεταξύ της. (Επωνυμία αναδόχου) και του ΣΕΓΑΣ και για την ακριβή, πλήρη και πιστή τήρηση όλων των όρων και συμφωνιών της ως άνω Σύμβασης (της οποίας ρητά δηλώνουμε και συνομολογούμε ότι έχουμε λάβει πλήρη γνώση). Σε περίπτωση που θα αποφασίσετε, με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, ότι ο εν λόγω Ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με την ως άνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, σε πρώτη ζήτηση, τοις μετρητοίς ή με κατάθεση στο λογαριασμό Τράπεζας που θα μας υποδείξετε, η οποία θα λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, πάραυτα, χωρίς καμία αντίρρηση και απροφασίστως, το ως άνω εγγυηθέν ποσό, εν όλω ή εν μέρει βάσει των οδηγιών σας, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, πράξη ή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου Αναδόχου, ούτε οποιαδήποτε άρνηση, αντίρρηση, εξώδικες ενέργειες ή προσφυγή στη διαιτησία ή τη δικαιοσύνη που ο ως άνω Ανάδοχος τυχόν θα εγείρει, με αίτημα 3 Θα αναγράφεται το όνομα του Αναδόχου ή η επωνυμία της Εταιρείας ή Ένωσης 4 Θα αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του Αναδόχου

11 τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση, να ληφθούν υπόψη. Η εν λόγω καταβολή θα γίνει εντός τριών (3) ημερών από της λήψεως από εμάς της έγγραφης, περί καταπτώσεως της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής μας, απλής και μόνης δηλώσεώς σας. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπ' όψιν εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπ' όψιν εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. Βεβαιούται τέλος υπεύθυνα ότι η έκδοση της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής υπάγεται εντός της νόμιμης δικαιοδοσίας και αρμοδιότητάς μας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Νόμο για την Τράπεζά μας και όλες οι απαραίτητες και αναγκαίες νομικές και τραπεζικές ενέργειες για την εκτέλεση και λειτουργία της έχουν δεόντως συντελεσθεί. Με εκτίμηση, (ΤΡΑΠΕΖΑ) Υπάλληλος/οι (Ονομα - τίτλος) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

12 ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ος ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ Κατά τη διοργάνωση του Κλασικού Μαραθωνίου Αθήνας θα προσφερθούν υπηρεσίες μετακίνησης στους συμμετέχοντες δρομείς. Το σχέδιο υπηρεσιών μετακίνησης για τους συμμετέχοντες δρομείς αναφέρεται παρακάτω: Συμμετέχοντες Δρομείς Αριθμός Δρομέων: αθλητές (πρόβλεψη). Αριθμός Λεωφορείων: 170 τουριστικά λεωφορεία 50 θέσεων. Γερανοφόρο όχημα : Θα πρέπει να διατεθεί στη διαδρομή ένα γερανοφόρο όχημα για την απομάκρυνση τυχόν λεωφορείων που θα ακινητοποιηθούν λόγω βλάβης. Προσφορά Υπηρεσίας: Οι συμμετέχοντες δρομείς θα μεταφερθούν από το κέντρο της Αθήνας στην αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα. Στόχος είναι να βρίσκονται όλοι οι αγωνιζόμενοι δρομείς στην αφετηρία, το αργότερο στις 8:15. Η επιβίβαση θα γίνει σε τρία σημεία στο κέντρο της Αθήνας σε ομάδες των 10 λεωφορείων τα οποία θα αναχωρούν ανά κύματα. Τα σημεία επιλέγονται με γνώμονα την εγγύτητα σε στάση του μετρό ώστε να είναι εύκολα προσεγγίσιμα, το επαρκές μήκος οδού ώστε να υπάρχει χώρος για το σχηματισμό ουράς αναμονής των λεωφορείων, την εγγύτητα μεταξύ τους ώστε να μπορεί να γίνει ανατροφοδότηση με λεωφορεία οποιουδήποτε σημείου σε μικρό χρόνο και τον αποκλεισμό από την κυκλοφορία ορισμένων οδών εκείνες τις ώρες, λόγω της διεξαγωγής του μαραθωνίου δρόμου. Τα επιλεγμένα σημεία επιβίβασης, είναι τα εξής: - Στάση μετρό Γραμμή 3 «Ευαγγελισμός», κατά μήκος της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας από την πλευρά της ανόδου - Στάση μετρό Γραμμή 2 «Συγγρού-Φιξ», κατά μήκος της λεωφόρου Συγγρού από την πλευρά της ανόδου (έξοδος «Συγγρού/Καλλιρόης»)

13 - Στάση μετρό Γραμμή 2 & 3 «Σύνταγμα» μήκος της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας από την πλευρά της Βουλής (έξοδος «Αμαλίας/Εθνικός Κήπος»). Επιπλέον, αναχωρήσεις θα γίνουν από ξενοδοχεία στα οποία θα διαμένουν μεγάλες ομάδες αθλητών, όπου το πλήθος τους είναι επαρκές και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ο.Ε. του Μαραθωνίου. Τα λεωφορεία κατά την αναχώρησή τους θα κατευθύνονται προς την Βασ. Σοφίας ακολουθώντας τη διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου μέχρι τα σημεία αποβίβασης στο Μαραθώνα. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων θα γίνονται ανά 5 λεπτά σε ομάδες των 10 λεωφορείων, ως εξής: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ GROU P ΕΠΙΒΙΒΑ ΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗ ΣΗ ΑΦΙΞ Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ MRS 1 5:30 5:33 6:33 6:36 2 5:35 5:38 6:38 6:41 3 5:40 5:43 6:43 6:46 4 5:45 5:48 6:48 6:51 5 5:53 5:56 6:56 6:59 6 5:58 6:01 7:01 7:04 7 6:03 6:06 7:06 7:09 8 6:08 6:11 7:11 7:14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ GROU P ΕΠΙΒΙΒΑ ΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗ ΣΗ ΑΦΙΞ Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ MRS 1 5:30 5:33 6:33 6:36 2 5:35 5:38 6:38 6:41 3 5:40 5:43 6:43 6:46 4 5:45 5:48 6:48 6:51 5 5:53 5:56 6:56 6:59 6 5:58 6:01 7:01 7:04 7 6:03 6:06 7:06 7:09 8 6:08 6:11 7:11 7:14 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ GROU P ΕΠΙΒΙΒΑ ΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗ ΣΗ ΑΦΙΞ Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ MRS 1 5:30 5:33 6:33 6:36 2 5:35 5:38 6:38 6:41 3 5:40 5:43 6:43 6:46

14 4 5:45 5:48 6:48 6:51 5 5:53 5:56 6:56 6:59 6 5:58 6:01 7:01 7:04 7 6:03 6:06 7:06 7:09 8 6:08 6:11 7:11 7:14 Το πρόγραμμα συντάχθηκε με τις εξής παραδοχές: - Διάρκεια επιβίβασης 3 λεπτά - Διάρκεια διαδρομής 1 ώρα - Διάρκεια αποβίβασης 3 λεπτά - Διάρκεια τροφοδότησης λεωφορείων στη ζώνη επιβίβασης 2 λεπτά. Σημειώνεται ότι οι ώρες διέλευσης των πρώτων δρομολογίων του μετρό από κάθε σταθμό είναι τα παρακάτω: Σταθμός Συγγρού-Φιξ: 5:43 (κατεύθυνση προς Αγιο Δημήτριο) 5:35 (κατεύθυνση προς Αγιο Αντώνιο) Σταθμός Σύνταγμα: 5:31 (κατεύθυνση προς Δουκίσσης Πλακεντίας) 5:39 (κατεύθυνση προς Αιγάλεω) Σταθμός Ευαγγελισμός: 5:33 (κατεύθυνση προς Δουκίσσης Πλακεντίας) 5:37 (κατεύθυνση προς Αιγάλεω) Η συχνότητα των δρομολογίων μετρό κατά τις πρωινές ώρες (5:00-9:00) είναι 10. Αντίστοιχα οι πρώτες διελεύσεις συρμών του ΗΣΑΠ από το σταθμό Ομονοίας έχουν ως εξής: Από Κηφισιά προς Πειραιά: 5:32 Από Πειραιά προς Κηφισιά: 5:19. Η αποβίβαση θα γίνεται επί της λεωφόρου Μαραθώνος, στο τμήμα πριν το στάδιο. Η αποχώρηση των λεωφορείων θα γίνεται μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος έως τη διασταύρωση Διονύσου και Ραφήνας και στη συνέχεια μέσω Εθνικής Οδού και της Αττικής Οδού. Σε περίπτωση συνωστισμού στην αποβίβαση επί της λεωφόρου Μαραθώνος τα λεωφορεία θα αποβιβάζουν στο γεφυράκι που βρίσκεται κοντά στην αφετηρία και να αποχωρούν από τη λίμνη Μαραθώνα.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 25/10/2013 Αριθμ.Πρωτ. 160527/ΙΒ Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ---------- Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002319469 2014-10-02

14PROC002319469 2014-10-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.02 11:21:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΜΚ146ΨΧ0Α-Τ53 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομή 2. Από Πάτρα (Οβρυά) - Σ.Ε.Α και αντίστροφα κατάλληλο λεωφορείο 52 θέσεων τουλάχιστον. Προϋπολογισμός 192,00/ημέρα + ΦΠΑ

Διαδρομή 2. Από Πάτρα (Οβρυά) - Σ.Ε.Α και αντίστροφα κατάλληλο λεωφορείο 52 θέσεων τουλάχιστον. Προϋπολογισμός 192,00/ημέρα + ΦΠΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για την Οδική Μεταφορά του Προσωπικού του Εργοστασίου Αιγίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 339/ΣΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σελίδα 1 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-75 Ηλεκτρ. Ταχυδρομ.: dpk@ein.gr Τηλεομοιότυπο: 2131314576,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-079/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-079/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-079/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Αρμόδιος Υπάλληλος: Π. ΣΙΔΕΡΗΣ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 27/2/15 Ταχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5812 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Συσσωρευτών Κεντρικών UPS ΙΤΕ

Προμήθεια Συσσωρευτών Κεντρικών UPS ΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηράκλειο, 31/05/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. ΤΥ/ΙΤΕ 331 Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.647/10/ΔΠ. για τη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.647/10/ΔΠ. για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) ΑΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.647/10/ΔΠ για τη «ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ KAI ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Aριθμ. Μελέτης: 5 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.998,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα,17/06/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 32602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης Τηλ. : 2521350664

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ.: 3797/Α2/5-10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2010 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) Αρ. Πρωτ. Θ/599/06.12.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2010 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) Αρ. Πρωτ. Θ/599/06.12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ IONIOY

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ IONIOY ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Iωάννου Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρμόδιος Υπάλληλος : Γ. Τοψή Τηλ.: 2661 0 87659 Φαξ: 2661 0 87643 Kέρκυρα,12/2/2015 Αρ.Πρωτ. 449 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ 2011. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα