Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο:"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : Fax : Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> <ΗΜΕΡΑ> <ΩΡΑ> ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΡΑΚΙΤΟΥ 5 & ΤΣΕΧΟΥΛΗ, , ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: ,00 Ευρώ ( ,78 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ) Κωδικός CPV: , Χρονική διάρκεια του Έργου: 12 μήνες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης στις Ελληνικές Εφημερίδες <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 1 ΑΠΟ 58

2 ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 2 ΑΠΟ 58

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...5 Άρθρο 1 : Ορισμοί...5 Άρθρο 2 : Στοιχεία Προϊσταμένης Αρχής & Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού...5 Άρθρο 3 : Αντικείμενο της διακήρυξης...5 Άρθρο 4 : Αμοιβή υπηρεσιών - Χρηματοδότηση...6 Άρθρο 5 : Ισχύουσα νομοθεσία...6 Άρθρο 6 : Γενικές αρχές...8 Άρθρο 7 : Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού...9 Άρθρο 8 : Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών...9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...10 Άρθρο 9 : Τόπος υποβολής προσφορών & διενέργειας διαγωνισμού...10 Άρθρο 10 : Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού...10 Άρθρο 11 : Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού...11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...12 Άρθρο 12 : Δικαίωμα συμμετοχής...12 Άρθρο 13 : Αποκλεισμός υποψηφίων...12 Άρθρο 14 : Δικαιολογητικά συμμετοχής...13 Άρθρο 15 : Προϋποθέσεις τεχνικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας - Δικαιολογητικά...16 Άρθρο 16 : Διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών...18 Άρθρο 17 : Προσκόμιση δικαιολογητικών από τον υποψήφιο Ανάδοχο πριν από την κατακύρωση...19 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ...21 Άρθρο 18 : Σύνταξη των Προσφορών...21 Άρθρο 19 : Ισχύς των Προσφορών...21 Άρθρο20 : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής...22 Άρθρο 21 : Τρόπος υποβολής των Προσφορών...22 Άρθρο 22 : Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού...24 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...27 Άρθρο 23 : Υποβολή & έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίου αναδόχου...27 Άρθρο 24 : Απόρριψη προσφορών...27 η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη...28 Άρθρο 25 : Έννομη προστασία Ενστάσεις Διοικητικές προσφυγές...28 Άρθρο 26 : Κατακύρωση Ακύρωση του διαγωνισμού...29 Άρθρο 27 : Πνευματικά Δικαιώματα...29 Άρθρο 28 : Όροι και Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις...30 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...32 Άρθρο 29 : Κατάρτιση της σύμβασης...32 Άρθρο 30 : Συμβατικές εγγυήσεις...33 Άρθρο 31 : Τροποποίηση σύμβασης Επέκταση αντικείμενου...33 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κριτήρια και τρόπος αξιολόγησης προσφοράς Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς...36 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 3 ΑΠΟ 58

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ & ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ...38 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...39 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ...40 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...41 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...42 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...44 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 4 ΑΠΟ 58

5 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 : Ορισμοί 1) Εργοδότης ή Κύριος του Έργου (ΚτΕ) : Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2) Αναθέτουσα Αρχή : το Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 3) Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού : Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, , Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 4) Επιτροπή ή Ε.Δ.Δ. : Η αρμοδίως συσταθείσα Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού. 5) Μονάδα Παραλαβής : Μονάδα Παραλαβής που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για την παραλαβή των υπηρεσιών. 6) Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού : Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας. 7) Προσφέρων ή Συμμετέχων : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων στα πλαίσια του Διαγωνισμού. 8) Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών. 9) Συμβατικό Τίμημα : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα αποτελέσει το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 10) Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών ή και προμήθειας, η οποία καταρτίζεται μετά την κατακύρωση. 11) Ανάδοχος : ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από την παρούσα διαδικασία να παρέχει τις υπηρεσίες. 12) Δήλωση : Η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της χώρας προέλευσης της εταιρίας (π.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευμένο απαραίτητα από επίσημη μετάφραση του στα ελληνικά και επικυρωμένο κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία Άρθρο 2 : Στοιχεία Προϊσταμένης Αρχής & Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού 2.1. Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης που θα καταρτισθεί, είναι το Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2.2. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από το Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, , Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα. Άρθρο 3 : Αντικείμενο της διακήρυξης 3.1. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην ανάγκη διαχείρισης, προβολής, διατήρησης και αρχειοθέτησης του ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου υλικού που διαθέτει το Iδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ και συνίσταται στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων όπως έχει προκύψει από προγενέστερο υποέργο. Το έργο στοχεύει στη διαχείριση αυτού του υλικού, κάνοντας χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και στην προβολή του, μέσω της ανάπτυξης μίας διαδικτυακής πύλης ανάδειξης του περιεχομένου της συλλογής του ιδρύματος. ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 5 ΑΠΟ 58

6 Το έργο θα αναπτύσσεται σε πολλαπλούς τομείς και θα περιλαμβάνει διαδοχικές διαδικασίες με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικτυακής πύλης για το Ιδρυμα. Συνοπτικά οι διαδικασίες περιλαμβάνουν: Δημιουργία συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και συστήματος ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Δημιουργίας Portal σε ελληνική και αγγλική έκδοση για την ανάδειξη του περιεχομένου του Ιδρύματος Εισαγωγή δεδομένων και Μεταδεδομένων Συντήρηση υλικού Εκπαίδευση Έργου Υποστήριξη και Εκπαίδευση των χρηστών με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και ψηφιακού και αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού Δράσεις δημοσιότητας και ανάδειξης του συνόλου του έργου Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν με βάση τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ όπως αυτές αναλύονται στο αντίστοιχο τεύχος του διαγωνισμού (ΜΕΡΟΣ Β) και με το κείμενο της σύμβασης που θα καταρτισθεί βάσει της προσφοράς του μειοδότη και την οικεία διακήρυξη Γίνονται δεκτές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Άρθρο 4 : Αμοιβή υπηρεσιών - Χρηματοδότηση 4.1. Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη της παρούσας σύμβασης ανέρχεται σε Εκατόν Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Οι παρούσες υπηρεσίες περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο του έργου που εγκρίθηκε με την υπ. αρ /ΨΣ5348/Α2 της 27/07/2010 απόφαση της ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και χρηματοδοτούνται κατά 80% από πόρους της Ε.Ε ( ΕΤΠΑ ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους. Άρθρο 5 : Ισχύουσα νομοθεσία Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 2. Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 1177/2009 της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 6 ΑΠΟ 58

7 Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων», 5. Το Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 6. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 60/2007 και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του. 7. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 8. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 9. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 10. Το άρθρο 25 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997» 12. Την Π1/2830/ Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1093/Β/ ) με θέμα «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ)» ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΨΣ. 13. Το Ν. 1892/90 άρθρο 88 (υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής) 14. Την Υ.Α. της ΥΑΠ του Τέως Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ), ΥΑΠ/Φ.30/21243/ (ΦΕΚ 386/τΒ/ ), όπως αντικαταστάθηκε από την Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/τΒ/ ), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 15. Τις διατάξεις του ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/ ) «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» 16. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές 17. του Κανονισμόυ (ΕΚ) 1177/2009 «Τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» 18. της ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749/ «Υπουργική Απόφαση συστήματος διαχείρισης» 19. του Κανονισμού αριθ. 1150/2009 της Επιτροπής για τα τυποποιημένα έντυπα προς δημοσίευση προκηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 7 ΑΠΟ 58

8 20. του Κανονισμού αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατώτατων ορίων Δημόσιων Συμβάσεων. 21. της YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/ (ΦΕΚ 1957/ ). Τροποποίηση της YA 14053/ΕΥΣ 1749/ Συστήματος Διαχείρισης 22. της ΥΑ 28020/ΕΥΘΥ1212/ (ΦΕΚ 1088/Β/ ). Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ1749/ Την με Αρ. Πρωτ.: /ΨΣ5348/Α2 της 27/07/2010 απόφαση ένταξης του έργου "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ" του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ στο ΕΠ ΨΣ. 24. Την με Αρ. Πρωτ.: 132/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ περί διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ " με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά. Άρθρο 6 : Γενικές αρχές 6.1. Οι περιεχόμενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία/ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου, όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός Τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 8 ΑΠΟ 58

9 6.9. Η Σύμβαση, που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Διαπραγμάτευση της Σύμβασης δεν επιτρέπεται. Άρθρο 7 : Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού Τα τεύχη του διαγωνισμού περιλαμβάνουν : α) την παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της (Ι - Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών & βιογραφικού σημειώματος, ΙΙ Σύμβαση), β) το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών μαζί με τους Πίνακες Συμμόρφωσης και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΜΕΡΟΣ Β). Άρθρο 8 : Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 8.1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής στην Υπηρεσία των φακέλων προσφορών, ώστε να τηρηθεί ο απαραίτητος χρόνος από την δημοσίευση της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ορίζεται η <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> και ώρα <ΩΡΑ> μ.μ Η ως άνω ημερομηνία και ώρα θα αποτελεί και τακτή ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού Αιτήσεις ή έγγραφα που θα φθάνουν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία του ΠΔ 60/2007. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 51 του ΠΔ 60/2007 και τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007, όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το Π.Δ. 60/2007. ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 9 ΑΠΟ 58

10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 9 : Τόπος υποβολής προσφορών & διενέργειας διαγωνισμού 9.1. Η υποβολή των φακέλων προσφοράς μπορεί να γίνει είτε άμεσα δια καταθέσεώς τους στο Τμήμα Υλοποίησης & Διαχείρισης Έργων της Αναθέτουσας Αρχής είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς την Υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να έχουν παραλειφθεί μέχρι την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Μονάδας Διενέργειας Διαγωνισμού - Τμήμα Υλοποίησης & Διαχείρισης Έργων της Αναθέτουσας Αρχής και πιο συγκεκριμένα στη οδό Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, , Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 10 : Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού Η διάθεση των εγγράφων του διαγωνισμού γίνεται από την Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμού - Τμήμα Υλοποίησης & Διαχείρισης Έργων της Αναθέτουσας Αρχής, αρμόδιος είναι η κα. Ειρήνη Αβέρωφ στην ανωτέρω διεύθυνση του άρθρου 9. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σ αυτούς μέσα σε έξι (6) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης ένστασης του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 25 της παρούσας, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της παραπάνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι παραπάνω πληροφορίες δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης κατά το εδάφιο α της παρ.2 του άρθρου 25 της παρούσας. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται υπ όψιν κας. Καλλιόπης Ρέκατα. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεστούν προφορικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνεται δεκτή, πλην των διευκρινίσεων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Η διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις και Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω του διαδικτύου και δεν φέρει καμιά ευθύνη για τα παραπάνω. ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 10 ΑΠΟ 58

11 Άρθρο 11 : Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού Περίληψη της διακήρυξης «Ψηφιοποίηση και Προβολή Υλικού του Ιδρύματος ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Υποέργο 2 : Δημιουργία Δικτυακής Πύλης και Συστήματος Διαχείρισης» στάλθηκε για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο την <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> Επίσης περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις και Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης (της αρχικής και τυχόν άλλων επαναληπτικών) στον τύπο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και κρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό ή εξοφλούνται από ευθείας από τους ίδιους πριν από την έγκριση του πρώτου λογαριασμού. ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 11 ΑΠΟ 58

12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Άρθρο 12 : Δικαίωμα συμμετοχής Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους της ΕΕ, του ΕΟΧ, της ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρων χωρών και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 14 και 15 της παρούσας Διακήρυξης. Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία προσφορές. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Άρθρο 13 : Αποκλεισμός υποψηφίων Από το διαγωνισμό αποκλείονται: (α) Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείεται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Καταδίκη με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή (β) Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου. ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 12 ΑΠΟ 58

13 (γ) (δ) Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, (ε) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου. (στ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου Αποκλείονται, επίσης, από το διαγωνισμό: (α) (γ) (δ) (ε) Όσοι αποκλείστηκαν από Διαγωνισμούς προμηθειών/ υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Εμπορίου). Αν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψιν για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Όσα ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. (β) Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. Υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος απόρριψης προσφοράς οριζόμενος στην παρούσα Διακήρυξη. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους. Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Οι υποψήφιοι για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν τα έγγραφα που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου. Άρθρο 14 : Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», στην ελληνική γλώσσα τα οριζόμενα δικαιολογητικά στην παραγράφο 14.2 του παρόντος άρθρου. Τα παραπάνω πρέπει να καταγραφούν σε Πίνακα Δικαιολογητικών ο οποίος επισυνάπτεται στον παραπάνω Υποφάκελο, ακολουθώντας τη σειρά της παρούσας παραγράφου. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 13 ΑΠΟ 58

14 14.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση: (α) Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες α1 - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, η οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλ. ποσού ,00 Ευρώ. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει μέχρι ένα μήνα μετά την λήξη ισχύος της διακήρυξης ή να είναι αορίστου διάρκειας. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο προκαθοριζόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστημα για την υπογραφή. α2 - Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προαναφερόμενοι, στο άρθρο 13 παρ.1 σημεία (α) έως και (στ), λόγοι αποκλεισμού μέχρι την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού και ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 17 της παρούσας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.. α3 - Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υποψηφίου ο προαναφερόμενος, στο άρθρο 13 παρ.2 σημείο (α), λόγος αποκλεισμού μέχρι την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού. α4 Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ότι μέχρι την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. α5 - Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. α6- Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ότι μέχρι την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. α7- Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, περί εγγραφής τους σε οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση. α8 - Εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπό του υποβάλλει μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης. (β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά β1 - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και το σχετικό υπόδειγμα, η οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλ. ποσού ,00 Ευρώ. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει μέχρι ένα μήνα μετά την λήξη ισχύος της διακήρυξης ή να είναι αορίστου διάρκειας. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 14 ΑΠΟ 58

15 υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο προκαθοριζόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστημα για την υπογραφή. β2 - Υπεύθυνη δήλωση προκειμένου για ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ξεχωριστά από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και αν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές αυτών, αν πρόκειται για Ε.Π.Ε. τους διαχειριστές αυτής, αν πρόκειται για Α.Ε., τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ότι μέχρι την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προαναφερόμενοι, στο άρθρο 13 παρ.1 σημεία (α) έως και (στ), λόγοι αποκλεισμού και ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 17 της παρούσας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. β3 - Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υποψηφίου ο προαναφερόμενος, στο άρθρο 13 παρ.2 σημείο (α), λόγος αποκλεισμού μέχρι την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού. β4 - Τα αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού και νομίμως επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. Αν είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε., οι υποψήφιοι αναδόχων καλούνται να προσκομίσουν ΦΕΚ σύστασης, έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές τους, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προκειμένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Αν είναι Ο.Ε., Ε.Ε., οι υποψήφιοι αναδόχων καλούνται να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. β5- Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής περί εγγραφής του σε οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή προσκόμιση σχετικής ένορκης Βεβαίωσης ή Πιστοποιητικού (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία αυτή που να το νομιμοποιεί για τη ζητούμενη υπηρεσία με ειδική αναφορά του ειδικού επαγγέλματος αυτού. β6 - Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του καταθέτοντος ή του παρισταμένου. (γ) Κοινοπραξίες / Ενώσεις Υποψηφίων γ1 - Οι κοινοπραξίες / Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της κοινοπραξίας / ένωσης. Το ανωτέρω, αναφερόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 15 ΑΠΟ 58

16 υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας από την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. γ2 - Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της κοινοπραξίας / ένωσης. γ3 - Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας, ορίζεται ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας / ένωσης και αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους σε αυτή. γ4 - Η κοινοπραξία / ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που την αποτελούν είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. Άρθρο 15 : Προϋποθέσεις τεχνικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας - Δικαιολογητικά Για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι και κάθε μέλος της κοινοπραξίας / ένωσης αυτών υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα παρακάτω οριζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά: Τεχνική ικανότητα Κάθε Προσφέρων οφείλει να διαθέτει, τεχνική ικανότητα, αθροιστικά σε περίπτωση σύμπραξης, δηλαδή γνώση και εμπειρία σχετική με τις ζητούμενες υπηρεσίες (βλέπε ), και εμπειρία συντονιστή όπως περιγράφεται στο άρθρο Ο ελάχιστος αριθμός των έργων στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα που απαιτείται προς απόδειξη της εμπειρίας ορίζεται στην επιτυχή ολοκληρωμένη υλοποίηση δύο (2) έργων που να καλύπτουν αθροιστικά τις τέσσερεις (4) υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω στο Άρθρο Για την απόδειξη της ανωτέρω Τεχνικής Ικανότητας του Προσφέροντος θα υποβληθούν : Εμπειρία Προσφέροντος 1. Δήλωση που θα συνοδεύεται από Πίνακα με τις παρόμοιες/ σχετικές με τις ζητούμενες υπηρεσίες που έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία ( έως σήμερα). Ως παρόμοιες/σχετικές με τις ζητούμενες υπηρεσίες θεωρούνται οι παρακάτω (σε περίπτωση ένωσης θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά): - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Βάσεων Δεδομένων Πολιτιστικού Περιεχομένου - Υποστήριξη και Εκπαίδευση των χρηστών με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και ψηφιακού και αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού - Δράσεις δημοσιότητας και ανάδειξης έργων. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με : Δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά την τελευταία τριετία ( ), όπου θα φαίνεται το αντικείμενο, η αξία, το χρονικό διάστημα και οι φορείς ανάθεσης, καθώς και το ποσοστό (%) συμμετοχής. ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 16 ΑΠΟ 58

17 Βεβαιώσεις για τις υπηρεσίες του παρακάτω πίνακα από τους φορείς ανάθεσης σε περίπτωση που είναι δημόσιοι οργανισμοί. Σε αυτή την περίπτωση (εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν το Δημόσιο ή Οργανισμοί κ.λ.π.) ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή περί εκτέλεσης των οικείων συμβάσεων. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση τους αποδεικνύεται με στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν τα υλοποιηθέντα έργα (συμβάσεις ανάθεσης μετά στοιχείων τιμολόγησης και εξόφλησης έργων), συνοδευόμενα από σχετική ένορκη βεβαίωση. Αν το ύψος της δαπάνης είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στους πίνακες να απεικονίζεται η ισοτιμία του σε ευρώ, με βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται. Ο πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ % ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά για κάθε μέλος της ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι απαιτούμενες ελάχιστες προϋποθέσεις, μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, αθροιστικά, η προσφορά της ένωσης ικανοποιεί και καλύπτει εξ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις αυτές. 2. Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να έχει πιστοποιητικό ποιότητας ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, αυτή η απαιτούμενη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται από κάποιο από τα μέλη της). 3. Αναφορά του τμήματος του Έργου, που ο υποψήφιος (μεμονωμένος ή ένωση εταιρειών) προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, καταθέτοντας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα και προσκομίζοντας τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας ή συμφωνητικά συνεργασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του υποψήφιου Αναδόχου για την εκπλήρωση του έργου. Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο (φυσικό αντικείμενο, όχι οικονομικά στοιχεία) Επωνυμία Υπεργολάβου Ποσοστό Συμμετοχής στο έργο Υποβολή Δήλωσης Συνεργασίας ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 17 ΑΠΟ 58

18 Επισημαίνεται ότι υπεργολάβος που θα κατονομαστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλο υποψήφιο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού των υποψηφίων που έχουν συμπεριλάβει κοινό υπεργολάβο στο σχήμα τους. Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει για προμηθευτές, δηλαδή για όσους προμηθεύουν τον Ανάδοχο με εξοπλισμό (υλικό ή λογισμικό) χωρίς να εκτελούν καμία υπηρεσία εγκατάστασης ή παραμετροποίησης του Συντονιστής Ομάδας Έργου Υπεύθυνος Εκπαίδευσης α. Κάθε προσφέρων ορίζει ένα (1) Συντονιστή της Ομάδας Έργου και ένα (1) Υπεύθυνος Εκπαίδευσης. Ο Συντονιστής/ Υπεύθυνος έργου θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε έργα Πληροφορικής τουλάχιστον 10 (δέκα) ετών. Για τον υπολογισμό του παραπάνω ορίου της εργασιακής εμπειρίας λαμβάνεται υπόψη η αθροιστική εμπειρία στα έργα συναφούς αντικειμένου όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του σημείου «Εμπειρία Προσφέροντος». Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση σε αντικείμενα σχετικά με τηλεκπαίδευση, πληροφορική, επιστήμη υπολογιστών και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) έργο σχετικό με σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα στην τελευταία τριετία ( ). β. Για το σκοπό αυτό ο Συντονιστής και ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης θα υποβάλλουν: συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι) δήλωση αποδοχής της θέσης του ως Συντονιστής/ Υπεύθυνος Έργου και Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, ότι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους για όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου, ότι θα βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας όποτε αυτό ζητηθεί. Ο Συντονιστής και ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται με τον εκπρόσωπο του Προσφέροντα Χρηματοοικονομική ικανότητα (α) Κάθε Προσφέρων (για κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας) πρέπει να παρουσιάζει μέσο όρο κύκλου εργασιών για τα τελευταία τρία έτη (2007-9) ίσο με 200% του προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) του παρόντος έργου (β) Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών της τελευταίας τριετίας (2007-9) στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του υποψήφιου. Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2007-9). Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται Υπεύθυνη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο. Άρθρο 16 : Διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των άρθρων 14 και 15 της Διακήρυξης, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 18 ΑΠΟ 58

19 16.2. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η ΕΔΔ μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση των νομίμως προσκομισθέντων ήδη πιστοποιητικών που αναφέρονται προηγουμένως, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν προσκομισθούν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η Προσφορά θα απορρίπτεται Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των Προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών Σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, αυτά θα πρέπει να εκδίδονται από τα κατά νόμο αρμόδια πρόσωπα, τα οποία θα βεβαιώνουν επ αυτών ότι είναι ακριβή αντίγραφα από το πρωτότυπο, το οποίο τηρείται στο αρχείο τους. Άρθρο 17 : Προσκόμιση δικαιολογητικών από τον υποψήφιο Ανάδοχο πριν από την κατακύρωση Ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί το Έργο, πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της Σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει για τη σύναψη της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα, που παρατίθενται παρακάτω με τους αριθμούς 1 έως και 5 σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε η προαναφερόμενη, στο άρθρο 14 παρ.2, Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13.1 σε σφραγισμένο φάκελο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται, επέρχονται οι συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω και η Σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. Τα κατά τα παραπάνω έγγραφα, που υποχρεούται να προσκομίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: (1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο απόσπασμα ποινικού μητρώου να ορίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας. ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 19 ΑΠΟ 58

20 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα πρέπει να αναφορά τόσο για ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και αν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές αυτών, αν πρόκειται για Ε.Π.Ε. τους διαχειριστές αυτής, αν πρόκειται για Α.Ε., τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλος αυτής. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. (3) Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται οι παραπάνω Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης. 5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. (6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή Επαγγελματικού ή Εμπορικού Μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου αναδόχου σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ή βεβαίωση αρμόδιας Αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του ή ελλείψει αυτού. (7) Απαιτείται έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που υποβάλλει το φάκελο δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Τα παραπάνω δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. Εάν σε κάποια χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση η ένορκη βεβαίωση θα συνοδεύει το αρνητικό πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί μη έκδοσης των αιτούμενων από τη διακήρυξη πιστοποιητικών κατά τον τύπο που αιτούνται. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο. ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 20 ΑΠΟ 58

21 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, το νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της διακήρυξης. Άρθρο 18 : Σύνταξη των Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Αν υπάρχουν διορθώσεις, κλπ. θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον υποψήφιο, η δε αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Προσφορά προαιρετικών υπηρεσιών που δεν είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας, και η οποία θα διαχωρίζεται με σαφήνεια και καθαρότητα τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών υπηρεσιών δεν αποκλείεται. Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο. Άρθρο 19 : Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται ότι θα ληφθεί υπ όψιν η νομολογία του ΣτΕ 762/2006, 756/2006, 4005/2005, 3708/2005, 1775/2005, 3026/2004 καθώς και 4/2001 ΓΝΜΔ ΝΣΚ (ΤΡΙΜ. ΕΠΙΤΡ.) 4578/1999 ΜΠΡ ΠΕΙΡ, σχετικά με την έκδοση της πράξης κατακύρωσης του έργου μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατόν να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία, πριν τη λήξη των, για περαιτέρω χρονικό διάστημα κατ ανώτατο όριο 120 ημερών. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία απευθύνει έγγραφο σχετικό αίτημα προς τους προσφέροντες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν πέντε (5) ημερών αν αποδέχονται την παράταση Σε περίπτωση που η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, η κατακύρωση δεσμεύει τον προσφέροντα που αναδείχθηκε ως προσωρινός Ανάδοχος μόνον εάν αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής. ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΛ 21 ΑΠΟ 58

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47100 Άρτα Τηλέφωνο : 2681028728 Fax : 2681078654 Πληροφορίες : κ. Κολοβός Χρήστος Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία 23ης Μαρτίου ΤΚ 24100 Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27210 62200/222 Fax : 27210 62229 Πληροφορίες : κ. Γιαννιός Καλλικράτης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο:

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Ταχ. Δ/νση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΚΙΛΚΙΣ 61100 Τηλέφωνο : 23413-50100, FAX: 23413-50103 ΝΑ Κιλκίς, Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 - ΚΙΛΚΙΣ - 611 00 : 10-07-2009 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΟΙΚ/Φ.932/2/33604 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο Κ Π. Σ. Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Ημερομηνία απποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Θέμα: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Ημερομηνία απποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3 Απ. Πρωτ.: ###/##-##-2010 Ταχ. Κώδικας: 43100 Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/2/15922 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 2120100, Φαξ: 210 2120131 Email: esyd@esyd.gr, Website: http://www.esyd.gr Αρ. Πρωτ.:883/15 Αθήνα, 24 / 4/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα