ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ/ΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)... 3 Άρθρο 2 Επεξήγηση όρων... 3 Άρθρο 3 Αντικείμενο της Εργολαβίας... 3 Άρθρο 4 Αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας... 4 Άρθρο 5 Συμβατικά Τεύχη Εργολαβίας Σειρά ισχύος... 4 Άρθρο 6 Ισχύουσες διατάξεις και κανονισμοί... 4 Άρθρο 7 Τεχνικές Προδιαγραφές... 6 Άρθρο 8 Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου... 7 Άρθρο 9 Δίκτυα Ο.Κ.Ω... 8 Άρθρο 10 Διοίκηση του ΕΡΓΟΥ Επίβλεψη... 9 Άρθρο 11 Σύμβαση κατασκευής του έργου... 9 Άρθρο 12 Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας Άρθρο 13 Εκχώρηση του ΕΡΓΟΥ ή της Εργολαβικής Σύμβασης Άρθρο 14 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Άρθρο 15 Έναρξη Εργασιών Εγκατάσταση Αναδόχου Άρθρο 16 Προθεσμίες Άρθρο 17 Παράταση προθεσμιών Άρθρο 18 Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου Άρθρο 19 Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) Άρθρο 20 Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης - Συνέπειες Άρθρο 21 Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής ΕΡΓΟΥ Άρθρο 22 Οργανόγραμμα εργοταξίου - Ημερολόγιο έργου Άρθρο 23 Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π. Π. Ε.) Άρθρο 24 Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Κανονισμός Τιμών Μονάδος νέων εργασιών Άρθρο 25 Τρόπος επιμέτρησης εργασιών - Αφανείς εργασίες Απολογιστικές Εργασίες Άρθρο 26 Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωμών Άρθρο 27 Αναθεώρηση τιμών Άρθρο 28 Εργολαβικά ποσοστά Επιβαρύνσεις Άρθρο 29 Προκαταβολή Άρθρο 30 Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου Άρθρο 31 Ειδικές ευθύνες Αναδόχου Άρθρο 32 Διεύθυνση Έργου από τον Ανάδοχο Άρθρο 33 Προσωπικό αναδόχου Άρθρο 34 Ευθύνη του Ανάδοχου για την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών και την ποιότητα του έργου Άρθρο 35 Αρτιότητα κατασκευών - Χρησιμοποιούμενα είδη και υλικά Άρθρο 36 Έλεγχος Δειγματοληψίες - Εγκατεστημένα υλικά Άρθρο 37 Δοκιμές εγκαταστάσεων Άρθρο 38 Μητρώο Έργου Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης - Λήψη φωτογραφιών Άρθρο 39 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Άρθρο 40 Χρήση έργου ή τμήματός του πριν από την αποπεράτωση Άρθρο 41 Προσωρινή παραλαβή Άρθρο 42 Χρόνος εγγύησης - Συντήρηση του ΕΡΓΟΥ Άρθρο 43 Οριστική Παραλαβή Άρθρο 44 Βλάβες στο ΕΡΓΟ Αναγνώριση αποζημιώσεων Άρθρο 45 Τελικός λογαριασμός παραλαβής Άρθρο 46 Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Άρθρο 47 : Ασφαλίσεις Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 2

3 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 1.1 Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) διατυπώνονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής και τους ό- ρους των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών θα κατασκευαστεί το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)». Άρθρο 2 : Επεξήγηση όρων 2.1 Εργοδότης ή ο Κύριος του ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ) είναι η Περιφέρεια Αττικής που εδρεύει στην Α- θήνα. 2.2 Φορέας Υλοποίησης/Κατασκευής είναι η Περιφέρεια Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα. 2.3 Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή, για όσα θέματα αποφασίζει σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013 και ο Διευθυντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, για όσα θέματα αυτός αποφασίζει σύμφωνα με το Π.Δ. 7/ Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Κτιριακών Έργων Έργων Περιβάλλοντος και Η/Μ Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 2.5 ΕΡΓΟ και αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. 2.6 Ανάδοχος Εργολήπτης ή Ανάδοχος είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ή η Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην οποία θα ανατεθεί με σύμβαση η κατασκευή του ΕΡΓΟΥ. Άρθρο 3 : Αντικείμενο της Εργολαβίας 3.1 Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αποκατάσταση, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του νεοκλασικού διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Κλεισόβης, Οικονόμου, Μ. Χατζηκυριακού και Ι Χατζηκυριακού στον Πειραιά και είναι ιδιοκτησία του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας. Το κτίριο που διέκοψε την λειτουργία του μετά τις ζημιές που υπέστη στον σεισμό του 1999, είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 994/Β/ γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον. Το διατηρητέο διώροφο κτήριο με υπόγειο και με προσθήκη επί πλέον παταριού συνολικής επιφάνειας ορόφων 5.448,43 τμ θα παραδοθεί με ολοκληρωμένες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμοί του. Περιλαμβάνονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την στατική αποκατάσταση και αντισεισμική θωράκιση του φέροντα οργανισμού από λιθοδομή καθώς και την ανακαίνιση του σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας παρόμοιων ι- δρυμάτων με την δημιουργία νέων χώρων για την περίθαλψη περισσοτέρων παιδιών, τον εκσυγχρονισμό των χώρων διαβίωσης των παιδιών και την δημιουργία χώρων καλλιτε- Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 3

4 χνικών δράσεων και εκδηλώσεων. 3.2 Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου καθώς και οι προδιαγραφές του τρόπου εκτέλεσής τους περιέχονται στον προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των ,00 με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., στο Τιμολόγιο Μελέτης, στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του ΕΡΓΟΥ. Άρθρο 4 : Αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας 4.1 Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού Προσφοράς του Αναδόχου αυξημένο κατά τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών και της αναθεώρησης, όπως αυτά προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008, κατά τη σύναψη της σύμβασης και σε συνδυασμό με την έκπτωση του αναδόχου. Άρθρο 5 : Συμβατικά Τεύχη Εργολαβίας Σειρά ισχύος 5.1 Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και σχέδια της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, είναι τα παρακάτω και, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: Το εργολαβικό συμφωνητικό. Η Διακήρυξη. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Το Τιμολόγιο Μελέτης. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Κατασκευής Δημ. Έργων, όπως αυτή έχει ε- γκριθεί και ισχύει σήμερα. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία και οι εγκεκριμένες Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Το Χρονοδιάγραμμα και το Πρόγραμμα ποιότητας κατασκευής του έργου (Π.Π.Ε.), όπως αυτά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Τα ΣΑΥ-ΦΑΥ όπως αυτά τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 5.2 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν τα παρακάτω: Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ.4 του ΚΔΕ Οι Ευρωκώδικες Oι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με την εγκύκλιο 26/2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) Οι προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ και I.S.O. Άρθρο 6 : Ισχύουσες διατάξεις και κανονισμοί Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, ε- φαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων. Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 4

5 6.1 Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ : Ν «Διαχείριση, Έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , ΦΕΚ 267/Α/ Ν «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 53/Β/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ). Αριθμ /ΕΥΣ 1749, ΦΕΚ540/Β/ Τους ειδικότερους όρους που θα αναφέρονται στην απόφαση ένταξης του έργου. 6.2 Του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ Α 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6 στο ΤΣΜΕΔΕ. 6.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 6.4 Τα συμβατικά στοιχεία (σχέδια, τεύχη κ.λ.π.) του προηγούμενου άρθρου 5 της παρούσης. 6.5 Επίσης θα ισχύσουν : Οι Προδιαγραφές των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με την εγκύκλιο 26 /2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5

6 Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Ο Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός οικοδομικών έργων. Ο Ελληνικός Κανονισμός φορτίσεων δομικών έργων. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος Οι αποφάσεις και εγκύκλιοι που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ. Οι Ευρωκώδικες 3, 4, 5 και 6. Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός. Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας. Οι Οδηγίες Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για Όλους», όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. Ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων. Οι Κανονισμοί Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. Οι Κανονισμοί Εγκατάστασης και Λειτουργίας Ανελκυστήρων. Ο Κανονισμός μελέτης, κατασκευής ελέγχου και συντηρήσεως επικοινωνιακών δικτύων οικοδομών. Οι Κανονισμοί διαθέσεως λυμάτων, ακαθάρτων κ.λπ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα Συμβατικά τεύχη. Τα Πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Τ. Οι τοπικές δεσμεύσεις (π.χ. Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, γειτνίαση με δίκτυα Ο.Κ.Ω.) Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η., της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ο.Τ.Ε. και γενικά των Ο.Κ.Ω. Οι ισχύοντες κανονισμοί, οδηγίες και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλοι κανονισμοί χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παραπάνω διατάξεων αποφασίζει ο Εργοδότης για την διάταξη που ισχύει. 6.6 Για την εκτέλεση του έργου έχουν επίσης εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το καθεστώς προστασίας των κτιρίων που είναι κηρυγμένα διατηρητέα καθώς και οι ειδικές διατάξεις κήρυξης του συγκεκριμένου κτιρίου. 6.7 Ειδικά για θέματα που δεν καλύπτονται από τους όρους της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, καθώς και από κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όπως θέματα ασφάλισης προσωπικού, σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών, μετατόπισης των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, μέτρων ασφαλείας, καθαρισμού του εργοταξίου - κατασκευών - εγκαταστάσεων κλπ, ισχύει η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Άρθρο 7 : Τεχνικές Προδιαγραφές Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 176 του Ν.3669/2008. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω : Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 6

7 7.1 Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή : Οι Προδιαγραφές των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με την εγκύκλιο 26 /2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισμοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 7.2 Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα, μπορούν να εφαρμοσθούν τα κατωτέρω αναφερόμενα εναλλακτικά διεθνή πρότυπα: Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΒS) Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισμοί (AFΝOR) Αμερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 7.3 Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί ή και αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη Διακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη Γ.Σ.Υ. 7.4 Κάθε επιμέρους πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί μέρους στοιχεία ή τμήματα των κατασκευών και του εξοπλισμού είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. 7.5 Διευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (όπως π.χ. ο κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος, ο κανονισμός φόρτισης δομικών έργων κτλ). 7.6 Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. Άρθρο 8 : Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 8.1 Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος : Έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του έργου, δηλαδή : Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 7

8 - τη θέση του έργου και των τμημάτων του, - τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήματα κυκλοφορίας, - τις απαιτούμενες με κάθε μέσον μεταφορές, - τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, - τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, - τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, - τη διαμόρφωση του εδάφους (υψομετρικά, κτλ.) και την κατάσταση των εδαφικών συνθηκών, τις ιδιομορφίες και τη φύση του εδάφους στο διατιθέμενο για την κατασκευή των έργων γήπεδο, - τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, - το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, που βρίσκονται στην περιοχή, - το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες), τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, - τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες, - την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, νερού και ρεύματος, - τις δυσχέρειες που θα προκύψουν από τις παράλληλα λειτουργούσες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος των οποίων η λειτουργία δεν πρέπει να διακόπτεται ή να παρενοχλείται, - την παράλληλη χρήση του περιβάλλοντα χώρου από παιδιά, - τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και τα οποία μπορεί καθ οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών και τέλος - ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη Σύμβαση και τη Μελέτη προς τις οποίες υποχρεούται να συμμορφωθεί. Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, τα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών εφαρμογής και τα τεύχη της μελέτης δημοπράτησης του έργου. Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση με την μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. Επειδή είναι πιθανό ορισμένες εργασίες να εγκυμονούν κινδύνους πυρκαγιάς, ο Α- νάδοχος θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώνει την επίβλεψη για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών (π.χ. χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλληση) και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης (απομάκρυνση από τα εύφλεκτα σημεία, χρήση πυράντοχων καλυμμάτων) και πυρόσβεσης (διάθεση επαρκών πυροσβεστικών μέσων και ειδοποίηση για τις εργασίες στην Π.Υ.). Άρθρο 9 : Δίκτυα Ο.Κ.Ω. 9.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υ- φίστανται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., οι οποίες θα πρέπει να μετατοπιστούν από τους κυρίους των. Για τον λόγο αυτό με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 8

9 δαπάνες να απευθυνθεί σε όλους τους Ο.Κ.Ω (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΠΑ-ΕΠΑ κλπ) ώστε να του χορηγήσουν πινακίδες του χώρου του έργου με τα υπάρχοντα και μελλοντικά δίκτυά τους. Ακολούθως μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε ημερών και πάντως προ της έναρξης των εργασιών πρέπει να προβεί με δαπάνες του σε εκτέλεση διερευνητικών τομών για τον επακριβή εντοπισμό των δικτύων Ο.Κ.Ω. και την εξακρίβωση του εφικτού της κατασκευής άνευ ανάγκης μετακίνησης δικτύων. 9.2 Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει μετακίνηση δικτύων Ο.Κ.Ω για την κατασκευή, ο ανάδοχος θα προσκομίσει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση των δικτύων τους (στο τμήμα του έργου που κατασκευάζεται) και στη συνέχεια η Υπηρεσία θα ενημερώνει τον αντίστοιχο Ο.Κ.Ω για την ανάγκη μετατόπισης του δικτύου του. 9.3 Η δαπάνη η οποία πιθανόν να προκύψει καταβάλλεται με μέριμνα του αναδόχου. Άρθρο 10 : Διοίκηση του ΕΡΓΟΥ Επίβλεψη 10.1 Η Διοίκηση, η Επίβλεψη, η Παρακολούθηση και ο Έλεγχος του ΕΡΓΟΥ ασκούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3669/ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία καθώς και τα διάφορα όργανα αυτών, στην άσκηση και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους Η άσκηση της Διοίκησης, Επίβλεψης Παρακολούθησης και Ελέγχου του ΕΡΓΟΥ από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ως προς την εκτέλεση της σύμβασης δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση. Άρθρο 11 : Σύμβαση κατασκευής του έργου 11.1 Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου συνάπτεται με βάση την Απόφαση για έγκριση της δημοπρασίας, για συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από την δημοπρασία και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 και 26 του Ν. 3669/ Η Σύμβαση κατασκευής του έργου προ της υπογραφής της υποβάλλεται υποχρεωτικά, για έλεγχο νομιμότητας από κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου Μετά τον κατά ανωτέρω έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 3669/ Για την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού καλείται ο Ανάδοχος σε ορισμένο τόπο και σε ορισμένη προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Η έγγραφη πρόσκληση γίνεται συγχρόνως με την κοινοποίηση προς τον ανάδοχο της αντίστοιχης εγκριτικής του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης της προϊσταμένης αρχής. Μέσα στην τασσόμενη προθεσμία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις και όλα τα απαιτούμενα από την σύμβαση έγγραφα Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν εμφανισθεί μέσα στην ορισθείσα προθεσμία ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και όλα τα απαιτούμενα από την σύμβαση έγγραφα και η σύμβαση έχει ήδη συναφθεί, κηρύσσεται έκπτωτος από αυτήν, η δε εγγύηση συμμετοχής του στη Δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Φορέα Υλοποίησης/Κατασκευής του έργου. Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 9

10 Άρθρο 12 : Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας 12.1 Αν η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ αναληφθεί από Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης κατατίθεται από τα μέλη της Κοινοπραξίας συμβολαιογραφική πράξη με την οποία αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και με ολόκληρη ευθύνη απέναντι στον Κύριο του ΕΡΓΟΥ και διορίζουν τον κοινό εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του προς τον Κύριο του ΕΡΓΟΥ και τις διάφορες Υπηρεσίες. Κατά τα λοιπά, σχετικά με την ανάληψη και την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ ή την αντικατάσταση μέλους της Κοινοπραξίας ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 3669/08. Άρθρο 13 : Εκχώρηση του ΕΡΓΟΥ ή της Εργολαβικής Σύμβασης 13.1 Απαγορεύεται επίσης στον Ανάδοχο χωρίς έγγραφη έγκριση του Εργοδότη η προεξόφληση, εκχώρηση, ενεχυρίαση του Εργολαβικού ανταλλάγματος σε οποιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 134 του Ν. 4070/2012. Άρθρο 14 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης 14.1 Κατά την υπογραφή της κύριας Σύμβασης για την πιστή εφαρμογή των όρων της, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α Εφόσον υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση τότε παρέχεται και η αναλογούσα σε αυτήν συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης. Συμπληρωματική εγγύηση ιδίου ποσοστού πρέπει να κατατεθεί και σε κάθε μεταγενέστερη επαύξηση του ποσού της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3669/ Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επί πλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013 και ισχύει σήμερα Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες ε- ντολές πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με την ελεγχθείσα πιστοποίηση, και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών που περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 35 του Ν. 3669/08. Όλες οι πιο πάνω εγγυήσεις μειώνονται και αποδίδονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 35 του Ν.3669/08. Άρθρο 15 : Έναρξη Εργασιών Εγκατάσταση Αναδόχου 15.1 Από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος εγκαθίσταται στο ΕΡΓΟ χωρίς την ανάγκη υπογραφής ιδιαίτερου Πρωτοκόλλου Εγκαταστάσεως δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις του για την κατασκευή αρχίζουν από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Το γραφείο του αναδόχου και της επίβλεψης θα εξοπλιστεί από τον Ανάδοχο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και θα τηρείται με έξοδα του Αναδόχου. Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 10

11 Άρθρο 16 : Προθεσμίες 16.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) συνολικά μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και να τηρήσει τις επιμέρους προθεσμίες του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/ Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσμίας ορίζονται οι παρακάτω ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, που όλες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης και μέσα στις οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον οι παρακάτω αναφερόμενες εργασίες : Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης : o Υποβολή του Οργανογράμματος του Εργοταξίου. o Ανάληψη καθηκόντων από τον Προϊστάμενο του Εργοταξιακού Γραφείου. o Υποβολή του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου. o Ολοκλήρωση του λεπτομερούς ελέγχου των στοιχείων της μελέτης. o Υποβολή του ΣΑΥ - ΦΑΥ του έργου. o Υποβολή των ασφαλιστήριων συμβολαίων του έργου. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης : o Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εργοταξίου και του εργοταξιακού γραφείου. o Ολοκλήρωση των ενεργειών για την έκδοση ή αναθεώρηση αδειών. o Υποβολή του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης : o Θα έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 15% του έργου. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης : o Θα έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 35% του έργου 16.3 Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στην τήρηση των προθεσμιών του έργου με απόλυτη ακρίβεια καθόσον ο χρόνος αποπεράτωσης έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον Ανάδοχο η πύκνωση των συνεργείων και εν ανάγκη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή και τρίτη βάρδια ως και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον Ανάδοχο, χωρίς απαίτηση οποιασδήποτε αποζημίωσης, ενώ η κάθε ειδικώς απαιτούμενη άδεια θα εκδοθεί με μέριμνα και έξοδά του. Σε περίπτωση μη έγκρισης από τα αρμόδια όργανα, εκτέλεσης εργασιών πέραν του νομίμου ωραρίου ή εκτέλεσης εργασιών σε ημέρες αργίας ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη της περαίωσης των εργασιών μέσα στην προβλεπόμενη από τα συμβατικά τεύχη συνολικής προθεσμίας και ο παραπάνω λόγος δεν αποτελεί λόγω παράτασης της προθεσμίας αυτής. Άρθρο 17 : Παράταση προθεσμιών 17.1 Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. Άρθρο 18 : Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου 18.1 Για το παρόν ΕΡΓΟ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 σύμφωνα με το οποίο η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, ορίζεται σε 15% της μέσης ημε- Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 11

12 ρήσιας αξίας του Έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη Σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες μέρες, μέχρι ακόμα 15% της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου. Το όριο της παραπάνω ρήτρας ορίζεται σε 6% του ποσού της Σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, η "μέση ημερήσια αξία" του Έργου προκύπτει δια διαιρέσεως του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. με τον α- ριθμό ημερών της συνολικής προθεσμίας. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται χωρίς ιδιαίτερη διατύπωση από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα στην συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις της Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 61 Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 135 παρ. 3 του Ν.4070/2012. Άρθρο 19 : Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) 19.1 Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής πριμ. Άρθρο 20 : Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης - Συνέπειες 20.1 Ο φορέας κατασκευής του έργου ή ο Ανάδοχος μπορούν να διακόψουν τις εργασίες του ΕΡΓΟΥ και να διαλύσουν τη σύμβαση μόνο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του Ν. 3669/ Ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης είναι δυνατή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 63 του Ν. 3669/ Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση ο Ανάδοχος αποζημιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν Άρθρο 21 : Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής ΕΡΓΟΥ 21.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 3669/08) να συντάξει και να υποβάλει προς έγκριση Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής του ΕΡΓΟΥ, προσαρμοσμένο στην χρονική περίοδο έναρξης του ΕΡΓΟΥ, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της Τεχνικής Περιγραφής και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για την κύρια όσο και για πιθανή συμπληρωματική σύμβαση όταν και εφόσον αυτή υπογραφεί Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου μέσα διάστημα 10 ημερών και μπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις σε αυτό σε συνεργασία με τον Ανάδοχο και σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3669/08. Το τελικά διαμορφωμένο, μετά τα παραπάνω, χρονοδιάγραμμα, αφού εγκριθεί, θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της Εργολαβίας Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιά- Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 12

13 γραμμα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των συμβατικών τευχών. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έ- γκρισης ή μεταβολής του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος δεν περιλαμβάνει την, με οποιαδήποτε έννοια, συμφωνία της Υπηρεσίας σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου θα είναι προσαρμοσμένο στις προθεσμίες που ορίζει το άρθρο 16 της παρούσης και θα περιλαμβάνει λεπτομερειακή δικτυωτή ανάλυση για όλες τις εργασίες ή ομάδες εργασιών του ΕΡΓΟΥ, τις προμήθειες υλικών και θα συνοδεύεται από σχετική αιτιολογική έκθεση, με απαραίτητες αναφορές στο ειδικευμένο προσωπικό και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, στα πλαίσια των ορισμένων επιμέρους προθεσμιών και της συνολικής, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3669/ Το πρόγραμμα κατασκευής του Έργου θα περιλαμβάνει τις ενδεικτικές προθεσμίες καθώς και την συνολική προθεσμία που αναφέρονται στο άρθρο 16 της παρούσης και κατ' ελάχιστο, υποπρογράμματα για τις ακόλουθες διακεκριμένες δραστηριότητες : (1) Προεργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου και προετοιμασία των χώρων. (2) Αποτυπώσεις, έρευνες, μελέτες, εγκρίσεις και άδειες. (3) Εργασίες κατασκευής οικοδομικών εργασιών. (4) Εργασίες κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων (ένα υποπρόγραμμα ανά κύρια κατηγορία Η/Μ εγκαταστάσεων) : Κλιματισμός-Αερισμός Ισχυρά Ρεύματα Ασθενή Ρεύματα Υδραυλικά Μέτρα προστασίας (5) Εργασίες κατασκευής των εξωτερικών έργων. (6) Έλεγχοι και δοκιμές πάσης φύσεως. (7) Δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση. Τα παραπάνω υποπρογράμματα δυνατόν να περιλαμβάνουν δραστηριότητες ή/και άλλα υποπρογράμματα. Ειδικότερα, σχετικά με τον προγραμματισμό του Έργου: (1) Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί σε κατάλληλο πρόγραμμα Η/Υ (π.χ. Primavera Project Planner (P3)), στο οποίο με την μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (CPM), θα εμφανίζεται η συνολική διάρκεια του έργου, η κρίσιμη διαδρομή και οι δραστηριότητες "σταθμοί" (milestones) που θα καθορίζουν και τις τμηματικές προθεσμίες του έργου. (2) Το χρονοδιάγραμμα θα αναφέρεται σε δραστηριότητες και για κάθε μία από αυτές θα αναφέρονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: Περιγραφή, εκτιμώμενη διάρκεια, νωρίτερη και αργότερη ημερομηνία έναρξης και περαίωσης, ολικό χρονικό περιθώριο, εκτιμώμενες ποσότητες των άρθρων του τιμολογίου του Έργου για την οικονομική αποτίμηση της δραστηριότητας. (3) Για το χρονοδιάγραμμα η μικρότερη χρονική μονάδα είναι η ημέρα και μεγαλύτερη ο μήνας. Ο υπολογισμός του γίνεται με ημερομηνία έναρξης εκείνη της υπογραφής της Σύμβασης και με υποχρέωση τήρησης της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών, θα καλύπτει δε όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου δραστηριότητες Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 13

14 (συμπεριλαμβανομένων και της παραγγελίας και μεταφοράς στο εργοτάξιο υλικών και μηχανημάτων). (4) Για κάθε διακεκριμένο/αυτοτελές τμήμα του Έργου θα υπάρχει ξεχωριστό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με πλήρη ανάλυση των δραστηριοτήτων ανά μήνα. (5) Εκτός του χρονοδιαγράμματος, σε συμφωνία όμως με αυτό, θα συνταχθεί πρόγραμμα κατασκευής, ανά εργασία και εβδομάδα, για το σύνολο των δραστηριοτήτων και για τις οποίες θα αναφέρονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: Περιγραφή, εκτιμώμενη διάρκεια, νωρίτερη και αργότερη ημερομηνία έναρξης και περαίωσης, ο- λικό χρονικό περιθώριο, εκτιμώμενες εργατοώρες, ποσότητα σε κατάλληλα μονάδα μέτρησης (κατά προτίμηση των εγκεκριμένων τιμολογίων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ) και ποσοστό επί της συνολικής ομοειδούς εργασίας. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην λογική του δικτύου, στην αλληλουχία των δραστηριοτήτων, στον ρεαλισμό στους χρόνους και στους διαθέσιμους πόρους. Ο Προγραμματισμός των διαφόρων εργασιών πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες ζημιάς από πλημμύρες - βροχές - θεομηνίες κλπ. και να μην επηρεάζουν τις παράλληλες δραστηριότητες του Ιδρύματος Παράλληλα με το χρονοδιάγραμμα θα υποβληθεί και διάγραμμα απορροφήσεως των πιστώσεων για το έργο σύμφωνα με τον προγραμματισμό για την εξέλιξη των εργασιών το οποίο θα είναι αθροιστικό (cumulative) με το της προηγουμένης και επομένης περιόδου απορρόφησης (καμπύλη τύπου S) Για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται, μαζί με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, να υποβάλουν στην Υπηρεσία πίνακα παραγγελιών μηχ/των - συσκευών εξαρτημάτων - υλικών με ημερομηνία παραγγελίας και άφιξης στο εργοτάξιο Το χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά ξεχωριστές δραστηριότητες παραγγελιών με τους συγκεκριμένους χρόνους παραγγελίας και άφιξης των μηχανημάτωνεξαρτημάτων-υλικών στο εργοτάξιο σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα Η ενημέρωση και αναμόρφωση του χρονοδιαγράμματος CPM με σταθερές τις ημερομηνίες τμηματικής και ολικής παράδοσης θα γίνεται από τον ανάδοχο κάθε τρεις μήνες. Τα παραπάνω αναλυτικά χρονοδιαγράμματα μετά την έγκριση από την Υπηρεσία γίνονται υποχρεωτικά για τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να τα εφαρμόσει Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση σε κάθε μεταβολή των προθεσμιών ή του α- ντικειμένου του ΕΡΓΟΥ να αναπροσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3669/ Επίσης στο τέλος κάθε μήνα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από μηνιαία έκθεση προόδου, στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών, η συμφωνία ή όχι με το ε- γκεκριμένο Πρόγραμμα κατασκευής των έργων και θα γίνεται σύγκριση-αξιολόγηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε σχέση με την πραγματική εξέλιξη των δραστηριοτήτων εργασιών. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των προκυπτουσών διαφοροποιήσεων καθώς και τα μέτρα που προτείνονται να ληφθούν για την κάλυψη των τυχόν καθυστερήσεων. Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 14

15 Άρθρο 22 : Οργανόγραμμα εργοταξίου - Ημερολόγιο έργου 22.1 Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3669/ Με μέριμνα του Αναδόχου τηρείται επίσης ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 3669/08. Η τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος. Ο Ανάδοχος μαζί με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία για θεώρηση : Βιβλίο ημερολογίου που θα αποτελείται από διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Βιβλίο καταμετρήσεων αφανών εργασιών το οποίο θα αποτελείται επίσης από διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Άρθρο 23 : Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π. Π. Ε.) 23.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σε δύο (2) αντίτυπα, για έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου, που θα συντάξει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντιστοίχου προτύπου ISO, τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, την με αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/611 (ΦΕΚ 1013/Β/2-8-01) και την με αρ. ΔΕΕΠ/οικ.502/2000 (ΦΕΚ1265/Β/ ) Απόφαση, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης. Το Π.Π.Ε. θα πρέπει να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του ΕΡΓΟΥ και να είναι συμβατό με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του ΕΡΓΟΥ. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους του ελέγχους ποιότητας υλικών και εργασιών, το εκπαιδευμένο προσωπικό, τους ελέγχους και δοκιμές κτλ. που απαιτούνται ως εξής: Ανάλυση του ΕΡΓΟΥ σε φάσεις κατασκευής και δραστηριότητες, σε συμφωνία με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αντιμετώπιση κινδύνων (καθυστερημένη υλοποίηση, καθυστερημένη ροή χρηματοδότησης). Όσον αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων ο συντελεστής επικινδυνότητας για κάθε ένα απ αυτούς θα ορίζεται στο υπό έγκριση πρόγραμμα ποιότητος έργου. Κάλυψη όλων των απαιτήσεων των συμβατικών τευχών και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιηθούν (μέθοδοι κατασκευής και μέθοδοι ελέγχου ποιότητας για όλες τις φάσεις και δραστηριότητες) Έλεγχοι και δοκιμές ποιότητας Οργανόγραμμα ΕΡΓΟΥ και σαφής περιγραφή των αρμοδιοτήτων του βασικού προσωπικού Κατάλογο των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών που θα εφαρμοστούν στο ΕΡΓΟ Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Πρόταση για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΕΡΓΟΥ Πρόταση για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν κατά την κατασκευή του ΕΡΓΟΥ 23.2 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός 10 εργασίμων ημερών οφείλει να ελέγξει το υποβαλλόμενο Π.Π.Ε. Εφόσον δεν το εγκρίνει το επιστρέφει στον Ανάδοχο με τις παρατηρήσεις της, ο οποίος οφείλει να το διορθώσει βάσει αυτών και να το επανυποβάλει για έγκριση εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο. Ένα εγκεκριμένο αντίτυπο του Π.Π.Ε. επιστρέφεται Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 15

16 στον Ανάδοχο Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε. που θα απαιτηθεί να γίνει κατά τη διάρκεια των εργασιών από τις ανάγκες του ΕΡΓΟΥ, θα υποβάλλεται για έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις του άρθρου 59 του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 135 του Ν. 4070/2012. Άρθρο 24 : Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Κανονισμός Τιμών Μονάδος νέων εργασιών 24.1 Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου να αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση συμπληρωματικών, νέων εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08. Για την εκτέλεση των ανωτέρω συμπληρωματικών εργασιών απαιτείται η σύναψη νέας σύμβασης. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδος, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος για τις εργασίες αυτές που συντάσσεται σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 57 του Ν.3669/ Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μειώσει το αντικείμενο της Εργολαβίας σε ποσοστό έως 20% του συνόλου χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 3669/ Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών, θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.3669/ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στις εργασίες που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται μόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία. Άρθρο 25 : Τρόπος επιμέτρησης εργασιών - Αφανείς εργασίες Απολογιστικές Εργασίες 25.1 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 186 του Ν. 4070/2012 και ισχύει σήμερα. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από ένα α- ντίγραφο. Σχετικά με τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης του ΕΡΓΟΥ και τις εγκεκριμένες και ισχύουσες αναλύσεις τιμών. Κάθε είδους εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρούνται και πληρώνονται οι πραγματικά εκτελεσθεί- Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 16

17 σες μονάδες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες Η καταμέτρηση των αφανών εργασιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 186 του Ν. 4070/2012 και ισχύει σήμερα. Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο ΕΡΓΟ, θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο της εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων Πρωτόκολλα Αφανών Εργασιών, που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή και τη Μελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς τα πρωτόκολλα θα είναι άκυρα, οι εργασίες θα θεωρούνται ως μη εκτελεσθείσες και συνεπώς δεν θα μπορούν να πιστοποιηθούν Η Υπηρεσία δύναται να επιβάλει στον Ανάδοχο την απολογιστική εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 3669/2008. Άρθρο 26 : Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωμών 26.1 Οι πιστοποιήσεις, λογαριασμοί και πληρωμές προς τον Ανάδοχο συντάσσονται και ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 134 του Ν. 4070/2012. Άρθρο 27 : Αναθεώρηση τιμών 27.1 Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3669/08. Άρθρο 28 : Εργολαβικά ποσοστά Επιβαρύνσεις 28.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν τα παρακάτω ποσοστά Γενικών Εξόδων και Εργολαβικού Οφέλους : Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Συμβατικού Τιμολογίου και των τυχόν Π.Κ.Τ.Μ.Μ.Ε. Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγματικής δαπάνης για υλικά κ.λπ., που αναλίσκονται για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, μειωμένο κατά την μέση τεκμαρτή έκπτωση του αναδόχου όπως ορίζεται στο άρθρο 55 του Ν. 3669/08. Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό Δεν περιλαμβάνεται στο ποσοστό Γ.Ε και Ο.Ε και στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ύψους 23%, ο οποίος καταβάλλεται πρόσθετα στον Ανάδοχο, με την πληρωμή της κάθε πιστοποίησης Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (ΠΔΕ ΣΑ ΕΠ ,00 και ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 ) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση τυχόν αυξομειώσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου που επιβαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον Ανάδοχο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα όπως ισχύει σήμερα. (άρθρο Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 17

18 37 του Ν. 3669/08). Άρθρο 29 : Προκαταβολή 29.1 Αν προβλέπεται από την Διακήρυξη χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ολικού ποσού της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3669/2008. Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του έργου Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο Ανάδοχος με τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Η προκαταβολή που προβλέπεται από τη διακήρυξη καταβάλλεται στον ανάδοχο ύστερα από αίτησή του στο σύνολο ή τμηματικά Για τη λήψη της προκαταβολής ή μέρους της, πρέπει από τον ανάδοχο να κατατεθεί εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής, αυξημένο με τους τόκους της υπολογισμένους για χρονικό διάστημα ίσο με το μισό της συνολικής προθεσμίας του έργου και με επιτόκιο αυτό που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δε σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έργο Εάν η σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου, το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί, το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από τη διάλυση της σύμβασης. Μετά την προθεσμία αυτή στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας, αντί του ειδικού τόκου που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο Αν η σύμβαση διαλυθεί ή περιοριστεί με υπαιτιότητα του εργοδότη, το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, που δεν συμψηφίζεται προς εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του αναδόχου κατά του κυρίου του έργου επιστρέφεται, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη διάλυση ή τη λήξη των λοιπών εργασιών στην περίπτωση περιορισμού του έργου. Κατά το εξάμηνο αυτό διάστημα δεν υπολογίζεται τόκος στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, μετά την παρέλευσή του όμως, οφείλεται και στη περίπτωση αυτή ο νόμιμος τόκος υπερημερίας. Άρθρο 30 : Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου 30.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί, εκτός των υποχρεώσεων που αναφέρονται ρητά στην παρούσα Ε.Σ.Υ. και στη σύμβαση που υπογράφει, τις γενικές υποχρεώσεις που διεξοδικά αναφέρονται στο άρθρο 37 του Ν. 3669/ Ενδεικτικά ο Ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αμοιβή να προβεί σε όλες τις διοικητικές πράξεις και να εκπονήσει όλα τα πρόσθετα στοιχεία που τυχόν απαιτηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ώστε να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 18

19 Όλες οι δαπάνες για την έκδοση ή αναθεώρηση του συνόλου των αδειών και της οικοδομικής άδειας, καθώς επίσης και οι αμοιβές των παραπάνω επιβλεπόντων μηχανικών, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται στο κατ αποκοπή τίμημα της προσφοράς. Με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου, θα εκδοθεί και κάθε άλλη άδεια που τυχόν απαιτείται. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους κάθε εγκριτικής Απόφασης που συνοδεύει την μελέτη και την οικοδομική άδεια του έργου. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες στο ΕΡΓΟ με όλους τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας καθώς και τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής. Οπωσδήποτε όμως ο Ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και αντοχή του ΕΡΓΟΥ μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει το ΕΡΓΟ σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της Μελέτης και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις της Μελέτης που θα προτείνει και που θα γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία δεν δικαιούται καμία ιδιαίτερη αμοιβή μελέτης έστω και εάν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος για τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την πορεία του Έργου, να δώσει τεχνικές επιλύσεις και υπολογισμούς υποστυλώσεων, αντιστηρίξεων και ικριωμάτων όπου απαιτηθούν. Στις γενικότερες υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες ενέργειες και δαπάνες για την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών και εγκρίσεων, είτε αυτές αφορούν την λειτουργία του Εργοταξίου (π.χ. άδειες νυχτερινής υπερωριακής ή κατά τις αργίες εργασία) είτε τη λειτουργία του κτιρίου (π.χ. άδειες λειτουργίας α- νελκυστήρων, άδειες σύνδεσης με κοινωφελείς οργανισμούς κλπ.) εκτός αυτών που δεν αποτελούν υποχρέωση του, κατά ρητή πρόβλεψη των Συμβατικών Τευχών. Ά- δειες σχετικές με την περίφραξη, κατάληψη πεζοδρομίου και αντίστοιχα τέλη, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και εκδίδονται με αποκλειστικά δική του δαπάνη, φροντίδα και ευθύνη. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραιτήτων υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας πριν την χρήση τους, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από τις κατά Νόμο ευθύνες του και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του ΕΡΓΟΥ καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη Δ/νουσα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Για την καθυστέρηση των έργων ή τυχόν διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 19

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 Ταχ. Κώδικας: 104-38. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΡ/ΣΜΟΣ : Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΡ/ΣΜΟΣ : Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση : Πλ. Αγγελή Γάτσου Ταχ. Κώδ. : 58400 Αριδαία Πληροφορίες: Δ.Λουμπουνάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "Προσθήκη στο 6ο Νηπιαγωγείο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χαϊδαρίου, Δήμου Χαϊδαρίου Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. Αττικής -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους για την εκτέλεση του έργου «Κρασπεδώσεις&Πλακοστρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΩ. ΣΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' -

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...3 Άρθρο 1 ο... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...3 1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 Άρθρο 2 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ TEXNΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.981,56 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

1 από 47 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1 από 47 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 3/2015 ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 53/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 1. ΓΕΝΙΚA 1.1 Αντικείμενο Το παρόν τεύχος

Διαβάστε περισσότερα