ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : Φαξ : : Αθήνα, 29/12/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /1124 ΑΠΟΦΑΣ Θέμα: Αποδοχή Πρακτικού 28 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και έγκριση τροποποιήσεων/ απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/2005). 2. Το Π.Δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/ ). 3. Το Π.Δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 179/2014), όπως ισχύει. 4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού με αρ / (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 701/ ) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο Υπουργείο Τουρισμού». 5. To Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 6. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/2007), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53/2010) και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 4 και 17. Σελίδα 1 από 22

2 7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1783/1999 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης Ιουλίου 2006). 8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης Ιουλίου 2006). 9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα L 371 της 27ης Δεκεμβρίου 2006). 10. Το διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα L 45 της 15ης Φεβρουαρίου 2007). 11. Τον Κανονισμό 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). 12. Το Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α 77/1996). 13. Την με ΑΠ ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/ Κοινή Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου , στην Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την υπ αριθ. 4226/1019Δ/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και το ΠΔ. 98/1996», στον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Σελίδα 2 από 22

3 15. Την υπ. αριθμ / (ΦΕΚ 3109/B/ ) Κ.Υ.Α σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού 16. Την υπ αριθ. 7195/1445/0020/ (ΦΕΚ Β 1690/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Υπουργών Πολιτισμού Τουρισμού για την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις κατηγορίες Πράξεων «Πράσινος Τουρισμός» και «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού (Ε.Υ.Σ.Δ.Ε.Δ.) και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 1052/181 A1/0020-A10/ (ΦΕΚ Β 352/2013) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων και Τουρισμού 17. Την υπ αριθ. 7690/981/Α2/ έγκριση του Οδηγού της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» από τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα. 18. Την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΓΤ/ΕΥΣΔΕΔ/Α/798 (ΦΕΚ 1929/Β/ ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » (ΕΠΑΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Τις Αποφάσεις υπ.αριθμ. 9278/1936/ , 497/ , 982/ , 914/ , 721/ των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΠΑΕ και των ΠΕΠ περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης αντίστοιχα, που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής πράξεων. 20. Τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων 21. Την υπ. αριθμ ΕΥΠΟΤ /Α2/Ε01/1063/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 118/ ) Απόφαση Συγκρότησης της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Κ.Ε.Α) της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ, την υπ αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /704/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 267/ ) 1η τροποποίηση και την υπ αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /1088/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 594/ ) 2η τροποποίηση αυτής. 22. Την αριθμ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ υπουργική απόφαση με θέμα «Αποδοχή πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, έγκριση και απόρριψη επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ( ). 23. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση επιχειρήσεων. 24. Την αριθμ. πρωτ.ευποτ/α2/ε /1510/ υπουργική απόφαση με θέμα: «Aποδοχή Πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, απόρριψη ενστάσεων, έγκριση Σελίδα 3 από 22

4 απεντάξεων και τροποποίηση της υπ. αριθμ πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ Απόφασης με θέμα «Αποδοχή Πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, Ένταξη, έγκριση χρηματοδότησης και απόρριψη επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ( ). 25. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /107/ υπουργική απόφαση με θέμα: α) Αποδοχή Πρακτικών Νο 24 και 25 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και έγκριση τροποποιήσεων/ απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και β) τροποποίηση των υπ αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ ,ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /1510/ , αποφάσεων του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και των υπ αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /67/ , ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /687/ και ΕΥΣΕΥΤ/Β/ Ε /854/ αποφάσεων της Υπουργού Τουρισμού. 26. Την αριθμ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /325/ (ΑΔΑ:BIHMOO-HK3) υπουργική απόφαση με θέμα: «Αποδοχή Πρακτικού 26 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και έγκριση τροποποιήσεων/ απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός». 27. Την αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε / υπουργική απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού 27 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και έγκριση τροποποιήσεων/ απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός». 28. Τα υπ. αριθμ. πρωτ. 85/ , 86/ , 87/ , 88/ , 89/ και 903/ έγγραφα με τα οποία διαβιβάστηκαν οι εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. 29. Το συνημμένο με αριθμ. 28/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης με τις εισηγήσεις ανά Εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, όπως εγκρίθηκαν από την ΚΕΑΠ, κατά τη Συνεδρίαση αυτή. 30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την αποδοχή του υπ. αριθμ. 28/ πρακτικού της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις , με τις συνοδευτικές εισηγήσεις ανά εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Σελίδα 4 από 22

5 2. Την τροποποίηση των κάτωθι επενδυτικών σχεδίων που είχαν ενταχθεί στην πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» όπως αναλυτικά αναφέρονται στο υπ. αριθμ. 27/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης «Πράσινος Τουρισμός» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Συγκεκριμένα εγκρίνονται μεταβολές του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους, με τροποποίηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και της δημόσιας χρηματοδότησης, χωρίς να θίγεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των επενδυτικών σχεδίων των κάτωθι επιχειρήσεων. «OΣΤΡΙΑ ΑΕ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,00 σε ,00 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,00 σε ,00. «Ν και Χ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΑΕ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,25 σε ,29 και η δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται από ,10 σε ,32. «ALBATROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,07 σε ,56 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,03 σε , Την έγκριση των μεταβολών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χωρίς να τροποποιείται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και η δημόσια χρηματοδότηση και χωρίς να θίγεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των επενδυτικών σχεδίων των ακόλουθων επιχειρήσεων. «ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει ,60 και η δημόσια χρηματοδότηση ,24. «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΙΟΣ ΑΕ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει ,40 και η δημόσια χρηματοδότηση , Την απένταξη των παρακάτω επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 28/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των Σελίδα 5 από 22

6 εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, που είχαν ενταχθεί στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»: Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ε.Π ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 ΠΤ ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΕΚΑ ΑΕ , ,65 2 ΠΤ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΩΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ , , , ,19 5. Την απόρριψη του αιτήματος τροποποίησης της επιχείρησης «AQUIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ» με κωδικό πρότασης ΠΤ-00426, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 28/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 6. Την αποδοχή παραλαβής του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό ΠΤ της επιχείρησης «ΑΝΟΣΤΡΟ ΑΞΤΕ» σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 28/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 7. Την αντικατάσταση του εδαφίου 2α) της υπ. αριθμ. πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ (ΑΔΑ:457ΓΓ-ΖΨ7) απόφασης καθώς και του Πίνακα 1 «Πράσινος Τουρισμός ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-Επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται» που ακολουθεί, συνέπεια των ανωτέρω τροποποιήσεων και απεντάξεων ως εξής: Την έγκριση χρηματοδότησης των 111 επενδυτικών σχεδίων στην πράξη «Πράσινος Τουρισμός» συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ύψους ,86 και συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους ,92 (με τη σειρά κατάταξης του πίνακα 1) και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας». ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σελίδα 6 από 22

7 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΡΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 87, , ,00 82, , ,06 81, , ,18 80, , ,71 5 ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε 79, , ,72 6 ΠΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 79, , ,00 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Α.Ε 7 ΠΤ ΣΕΡΑΠΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 78, , ,00 8 ΠΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΧΟΥΛΟΣ 78, , ,40 9 ΠΤ Μ. & Ε. ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ,, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΚΑΙ 77, , ,69 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑ 10 ΠΤ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 77, , ,89 11 ΠΤ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ, 77, , ,82 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 12 ΠΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 77, , ,41 Σελίδα 7 από 22

8 MARBELLA Α.Ε. 13 ΠΤ ΑΙΘΡΙΟ Α.Ε. 76, , ,80 14 ΠΤ ΜΙΓΚΟΥ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ 70, , ,25 15 ΠΤ ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ Α.Ε. 75, , ,80 16 ΠΤ Δ.ΜΙΧΟΣ- Α.ΑΜΑΡΓΙΑΝΟΥ Ο.Ε. 74, , ,59 17 ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - 74, , ,00 "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΙΙ" ΑΕ ΜΑΝΩΛΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΠΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 74, , ,43 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 19 ΠΤ ΓΚΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 74, , ,56 20 ΠΤ ΟΡΦΕΑΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 74, , ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 74, , ,60 22 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΑΝΟΣΤΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 73, , ,94 73, , ,48 73, , , , ,43 Σελίδα 8 από 22

9 ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ - 26 ΠΤ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 72, , ,80 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 27 ΠΤ , , ,40 Α.Ε. 28 ΠΤ ΜΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 71, , ,76 29 ΠΤ ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 71, , ,46 30 ΠΤ ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 69, , ,39 31 ΠΤ , , ,21 ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε. 32 ΠΤ ΝΤΑΦΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 69, , ,08 33 ΠΤ ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 69, , ,44 34 ΠΤ ILIOS 68, , ,60 35 ΠΤ ΔΗΜΟΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 68, , ,77 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 36 ΠΤ ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 67, , ,98 37 ΠΤ ΑΚΤΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - 67, , ,16 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε 38 ΠΤ ΜΟΥΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 67, , ,92 39 ΠΤ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 66, , ,00 40 ΠΤ Ν ΚΑΙ Χ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & 65, , ,32 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 41 ΠΤ ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 65, , ,18 Σελίδα 9 από 22

10 42 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M & M ΤΟΑΝΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΤΗ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΑΕ ΣΙΜΟΣ ΕΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΥΡΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΞΤΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ BLUEGREEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 65, , ,56 64, , ,60 64, , ,99 64, , ,49 64, , ,50 64, , ,00 63, , ,40 63, , ,70 50 ΠΤ ΖΕΜΠΕΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 63, , ,90 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 62, , ,00 51 ΠΤ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 52 ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 61, , ,74 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 53 ΠΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ & 61, , ,98 ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Ε.Π.Τ.Ε.Α Α.Ε. 54 ΠΤ ALBATROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & 61, , ,22 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 55 ΠΤ Ε.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 61, , ,83 56 ΠΤ ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ξ.Τ.Ε. 61, , ,61 57 ΠΤ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 60, , ,96 Σελίδα 10 από 22

11 58 ΠΤ ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ ΑΕ 60, , ,40 59 ΠΤ ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 60, , ,80 60 ΠΤ ΠΤ ΜΑΡΙΚΑ ΠΩΛΟΓΕΩΡΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 60, , ,02 60, , ,62 62 ΠΤ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 60, , ,00 63 ΠΤ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60, , ,74 64 ΠΤ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΠΕΤΤΑ 60, , ,94 Α.Ε. 65 ΠΤ ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 59, , ,58 66 ΠΤ EL GRECO ΧΡ. 59, , ,22 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ 67 ΠΤ ΠΟΡΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 59, , ,77 68 ΠΤ , , ,64 ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. 69 ΠΤ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & 58, , ,52 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ Α.Ε. 70 ΠΤ Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 58, , ,20 71 ΠΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 58, , ,36 ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 72 ΠΤ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΒΙΛΑΤΖ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 57, , ,26 73 ΠΤ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ Α.Ε. 55, , ,74 74 ΠΤ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Α.Ε. 57, , ,00 75 ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - 56, , ,00 Σελίδα 11 από 22

12 ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΑΕ 76 ΠΤ ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 56, , ,60 77 ΠΤ ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 56, , ,00 78 ΠΤ , , ,68 ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΑΕ 79 ΠΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 56, , ,44 ΑΕ 80 ΠΤ ΕΡΜΗΣ Α.Ε. 55, , ,00 «ΑΛΦΑ 81 ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ , ,10 55,27 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 82 ΠΤ ΜΑΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 55, , ,00 83 ΠΤ ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ 55, , ,91 84 ΠΤ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 54, , ,12 85 ΠΤ ΑΧΕΛΩΙΔΕΣ ΑΕ 54, , ,00 86 ΠΤ ΛΕΥΚΑΣ 54, , ,21 Α.Ε 87 ΠΤ CRETA DREAM 54, , ,00 88 ΠΤ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 54, , ,58 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & Α.Ε. 89 ΠΤ AQUIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 53, , ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 90 ΠΤ , , ,02 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σελίδα 12 από 22

13 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΙΕΝΝΗ, Α.Ε 91 ΠΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 53, , ,24 ΙΟΝΙΟΝ ΑΚΤΗ ΑΕ 92 ΠΤ ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 57, , ,00 93 ΠΤ Τ.Ε.Ι.Μ BLUE.GR 53, , ,14 94 ΠΤ ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΕ 53, , ,00 95 ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - 52, , ,01 ΜΑΝΔΡΑΚΙ Α.Ε. 96 ΠΤ ΖΕΥΓΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52, , ,32 97 ΠΤ ΜΑΡΙΒΑ Α.Ε 52, , ,91 98 ΠΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α.Ε 52, , ,20 99 ΠΤ ΟΣΤΡΙΑ Α.Ε. 51, , , ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΓΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ 51, , ,00 51, , ,10 51, , , ΠΤ ΤΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51, , , ΠΤ ΚΡΙΚΟΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ,, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 51, , ,64 Σελίδα 13 από 22

14 105 ΠΤ ΔΑΝΙΑΣ ΑΝΔΡ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50, , , ΠΤ ΜΠΑΛΟΣ ΑΕ 50, , , ΠΤ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 50, , , ΠΤ Θ.ΓΑΛΕΝΤΖΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ 50, , , ΠΤ ΚΩΤΣΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 50, , , ΠΤ Δ. ΠΛΑΤΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 50, , ,74 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 111 ΠΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ε.Π.Ε 50, , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , ,92 8. Την έγκριση των μεταβολών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χωρίς να τροποποιείται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και η δημόσια χρηματοδότηση και χωρίς να θίγεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου της ακόλουθης επιχείρησης που έχει ενταχθεί στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης στην Περιφέρεια Αττικής». ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ THE MARGI με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει ,69 και η δημόσια χρηματοδότηση , Την τροποποίηση του κάτωθι επενδυτικού σχεδίου που είχε ενταχθεί στην πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας- Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αναλυτικά αναφέρεται Σελίδα 14 από 22

15 στο υπ. αριθμ. 28/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης «Πράσινος Τουρισμός» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Συγκεκριμένα εγκρίνονται μεταβολές του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, με τροποποίηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και της δημόσιας χρηματοδότησης, χωρίς να θίγεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των επενδυτικών σχεδίων των κάτωθι επιχειρήσεων. «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,00 σε ,50 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,20 σε , Την αντικατάσταση του εδαφίου 4α) της υπ. αριθμ. πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ (ΑΔΑ:457ΓΓ-ΖΨ7) απόφασης καθώς και του Πίνακα 5 «Πράσινος Τουρισμός Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) - Επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται» που ακολουθεί, συνέπεια της ανωτέρω απένταξης ως εξής: Την έγκριση χρηματοδότησης των 31 επενδυτικών σχεδίων του πίνακα 5 στην πράξη «Πράσινος Τουρισμός» συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ύψους ,41 και συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους ,97 (με τη σειρά κατάταξης του πίνακα 5) και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ- ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΕΞΕ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΛΑΛΙΔΗ Α.Ε. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 86, , ,70 83, , ,80 78, , ,00 76, , ,74 74, , ,17 71, , ,20 Σελίδα 15 από 22

16 7 ΠΤ ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΜΠ ANΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 69, , ,38 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 8 ΠΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 69, , ,74 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 9 ΠΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΠΙΤΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 68, , ,28 Ο.Ε 10 ΠΤ ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ Ο.Ε. 65, , ,00 11 ΠΤ ΓΡΑΜΠΟΒΑ ΖΩΗ 64, , ,16 12 ΠΤ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 64, , ,20 "ΠΕΛΛΑ" Α.Ε. 13 ΠΤ ΚΑΔΙΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 64, , ,35 14 ΠΤ ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 64, , ,40 15 ΠΤ Γ.ΣΙΒΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 63, , ,18 16 ΠΤ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 63, , ,80 17 ΠΤ ΕΜΠΟΡ. ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Κ. 62, , ,56 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 18 ΠΤ ΔΗΜΑΤΗΣ ΑΕ 61, , ,60 19 ΠΤ ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 59, , ,58 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20 ΠΤ ΑΦΟΙ Φ. & Γ. ΜΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 59, , ,00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 21 ΠΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 56, , ,00 22 ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & 56, , ,34 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 23 ΠΤ ΚΑΡΑKAΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56, , ,00 24 ΠΤ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 54, , ,00 Σελίδα 16 από 22

17 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 25 ΠΤ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 53, , ,82 26 ΠΤ ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ 53, , ,79 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 27 ΠΤ ΓΑΛΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 51, , ,83 28 ΠΤ ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - 51, , ,25 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 29 ΠΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 51, , ,00 ΜΠΑΖΑΚΟΣ Α.Ε. 30 ΠΤ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΚΤΗ 50, , ,80 ΜΟΥΣΩΝ Α.Ε. 31 ΠΤ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 50, , ,30 ΣΥΝΟΛΟ , , Την έγκριση των μεταβολών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χωρίς να τροποποιείται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και η δημόσια χρηματοδότηση και χωρίς να θίγεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου της ακόλουθης επιχείρησης που έχει ενταχθεί στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. «NEGROPONTE RESORT ERETRIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει ,20 και η δημόσια χρηματοδότηση , Tην τροποποίηση των κάτωθι επενδυτικών σχεδίων που είχαν ενταχθεί στην πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Σελίδα 17 από 22

18 Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», όπως αναλυτικά αναφέρονται στο υπ αριθ. 28/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης «Πράσινος Τουρισμός» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Συγκεκριμένα εγκρίνονται μεταβολές του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους, με τροποποίηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και της δημόσιας χρηματοδότησης, χωρίς να θίγεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των επενδυτικών σχεδίων των κάτωθι επιχειρήσεων. «Α. ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,65 σε ,87 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,06 σε ,55. «ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,87 σε ,05 και η δημόσια δαπάνη μειώνεται από ,15 σε , Την έγκριση των μεταβολών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χωρίς να τροποποιείται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και η δημόσια χρηματοδότηση και χωρίς να θίγεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των επενδυτικών σχεδίων των ακόλουθων επιχειρήσεων. «ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει ,95 και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει ,98. «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΜΥΚΟΝΟΥ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει ,45 και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει , Την απένταξη του παρακάτω επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με το υπ.αριθ. 28/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα παρούσης, που είχε ενταχθεί στην πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σελίδα 18 από 22

19 1 ΠΤ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΜΑΥΡΟΥ , ,76 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ , , Την αντικατάσταση του εδαφίου 7.α) της υπ. αριθμ πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ (ΑΔΑ:457ΓΓ-ΖΨ7) απόφασης καθώς και του Πίνακα 11 «Πράσινος Τουρισμός Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο)- Επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται» που ακολουθεί, συνέπεια των ανωτέρω τροποποιήσεων ως εξής: Την έγκριση χρηματοδότησης των 21 επενδυτικών σχεδίων του πίνακα 11 στην πράξη «Πράσινος Τουρισμός» συνολικού προϋπολογισμού ύψους ,00 και συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους ,51 (με τη σειρά κατάταξης του πίνακα 11) και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1 ΠΤ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 90, , ,52 2 ΠΤ ΘΗΡΑΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 83, , ,26 3 ΠΤ ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 63, , ,40 4 ΠΤ ΖΟΥΛΗΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ 59, , ,92 5 ΠΤ ΒΡΑΧΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε 78, , ,50 6 ΠΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 77, , ,50 7 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΦΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 77, , ,75 74, , ,55 72, , ,82 Σελίδα 19 από 22

20 10 ΠΤ ΜΑΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 71, , ,40 11 ΠΤ ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ- ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ- 70, , ,00 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ 12 ΠΤ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚ ΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ 55, , ,58 ΜΥΚΟΝΟΥ 13 ΠΤ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΡΕΡΗ 67, , ,78 ΑΕ 14 ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 63, , ,99 ΑΕ 15 ΠΤ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62, , ,50 16 ΠΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 62, , ,80 ΑΝΩΝΥΜΗ 17 ΠΤ ΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60, , ,40 18 ΠΤ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. 55, , ,60 19 ΠΤ ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΕΥΚΩΝ ΑΓΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 53, , ,23 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 20 ΠΤ ΚΟΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 50, , ,01 21 ΠΤ , , ,00 ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ , , Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ (ΑΔΑ:457ΓΓ- ΖΨ7) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο: «Αποδοχή Πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, Ένταξη, έγκριση χρηματοδότησης και Σελίδα 20 από 22

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα