ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : Φαξ : : Αθήνα, Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /41 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Αποδοχή Πρακτικού 29 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και έγκριση τροποποιήσεων/ απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/2005). 2. Το Π.Δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/ ). 3. Το Π.Δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 179/2014), όπως ισχύει. 4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού με αρ / (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 701/ ) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο Υπουργείο Τουρισμού». 5. To Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 6. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/2007), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53/2010) και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 4 και 17. Σελίδα 1 από 24

2 7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1783/1999 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης Ιουλίου 2006). 8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης Ιουλίου 2006). 9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα L 371 της 27ης Δεκεμβρίου 2006). 10. Το διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα L 45 της 15ης Φεβρουαρίου 2007). 11. Τον Κανονισμό 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). 12. Το Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α 77/1996). 13. Την με ΑΠ ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/ Κοινή Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου , στην Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την υπ αριθ. 4226/1019Δ/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και το ΠΔ. 98/1996», στον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Σελίδα 2 από 24

3 15. Την υπ. αριθμ / (ΦΕΚ 3109/B/ ) Κ.Υ.Α σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού 16. Την υπ αριθ. 7195/1445/0020/ (ΦΕΚ Β 1690/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Υπουργών Πολιτισμού Τουρισμού για την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις κατηγορίες Πράξεων «Πράσινος Τουρισμός» και «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού (Ε.Υ.Σ.Δ.Ε.Δ.) και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 1052/181 A1/0020-A10/ (ΦΕΚ Β 352/2013) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων και Τουρισμού 17. Την υπ αριθ. 7690/981/Α2/ έγκριση του Οδηγού της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» από τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα. 18. Την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΓΤ/ΕΥΣΔΕΔ/Α/798 (ΦΕΚ 1929/Β/ ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » (ΕΠΑΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Τις Αποφάσεις υπ.αριθμ. 9278/1936/ , 497/ , 982/ , 914/ , 721/ των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΠΑΕ και των ΠΕΠ περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης αντίστοιχα, που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής πράξεων. 20. Τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων 21. Την υπ. αριθμ ΕΥΠΟΤ /Α2/Ε01/1063/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 118/ ) Απόφαση Συγκρότησης της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Κ.Ε.Α) της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ, την υπ αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /704/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 267/ ) 1η τροποποίηση και την υπ αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /1088/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 594/ ) 2η τροποποίηση αυτής. 22. Την αριθμ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ υπουργική απόφαση με θέμα «Αποδοχή πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, έγκριση και απόρριψη επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ( ). 23. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση επιχειρήσεων. 24. Την αριθμ. πρωτ.ευποτ/α2/ε /1510/ υπουργική απόφαση με θέμα: «Aποδοχή Πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, απόρριψη ενστάσεων, έγκριση Σελίδα 3 από 24

4 απεντάξεων και τροποποίηση της υπ. αριθμ πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ Απόφασης με θέμα «Αποδοχή Πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, Ένταξη, έγκριση χρηματοδότησης και απόρριψη επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ( ). 25. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /107/ υπουργική απόφαση με θέμα: α) Αποδοχή Πρακτικών Νο 24 και 25 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και έγκριση τροποποιήσεων/ απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και β) τροποποίηση των υπ αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ ,ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /1510/ , αποφάσεων του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και των υπ αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /67/ , ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /687/ και ΕΥΣΕΥΤ/Β/ Ε /854/ αποφάσεων της Υπουργού Τουρισμού. 26. Την αριθμ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /325/ (ΑΔΑ:BIHMOO-HK3) υπουργική απόφαση με θέμα: «Αποδοχή Πρακτικού 26 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και έγκριση τροποποιήσεων/ απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός». 27. Την αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /1067/ (ΑΔΑ: ΩΜ41ΟΟ-ΡΦΘ) υπουργική απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού 27 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και έγκριση τροποποιήσεων/ απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός». 28. Την αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /1124/ (ΑΔΑ: ΩΜΨΟΟΟ-ΒΗΜ) υπουργική απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού 28 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και έγκριση τροποποιήσεων/ απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός». 29. Τα υπ. αριθμ. πρωτ. 93/ , 94/ , 95/ , 96/ , 97/ και 98/ έγγραφα με τα οποία διαβιβάστηκαν οι εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. 30. Το συνημμένο με αριθμ. 29/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης με τις εισηγήσεις ανά Εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, όπως εγκρίθηκαν από την ΚΕΑΠ, κατά τη Συνεδρίαση αυτή. 31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Σελίδα 4 από 24

5 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την αποδοχή του υπ. αριθμ. 29/ πρακτικού της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις , με τις συνοδευτικές εισηγήσεις ανά εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 2. Την τροποποίηση των κάτωθι επενδυτικών σχεδίων που είχαν ενταχθεί στην πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» όπως αναλυτικά αναφέρονται στο υπ. αριθμ. 29/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης «Πράσινος Τουρισμός» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Συγκεκριμένα εγκρίνονται μεταβολές του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους, με τροποποίηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και της δημόσιας χρηματοδότησης, χωρίς να θίγεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των επενδυτικών σχεδίων των κάτωθι επιχειρήσεων: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Ε.Π.Τ.Ε.Α Α.Ε.» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,96 σε ,86 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,98 σε ,34. «ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,00 σε ,92 και η δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται από ,80 σε ,57. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΑΕ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,52 σε ,45 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,01 σε ,78. «ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΑΕ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,20 σε ,94 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,68 σε ,38. «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΙΕΝΝΗ, ΑΕ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,04 σε ,64 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,02 σε ,06. Σελίδα 5 από 24

6 3. Την έγκριση των μεταβολών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χωρίς να τροποποιείται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και η δημόσια χρηματοδότηση και χωρίς να θίγεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των επενδυτικών σχεδίων των ακόλουθων επιχειρήσεων που είχαν ενταχθεί στην πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». «ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με κωδικό πρότασης ΠΤ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει ,00 και η δημόσια χρηματοδότηση , Την απένταξη των παρακάτω επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 29/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, που είχαν ενταχθεί στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»: Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1 ΠΤ ΠΤ ΠΤ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΖΕΥΓΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΒΙΛΑΤΖ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ , , , , , ,26 4 ΠΤ ΑΛΦΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ , ,10 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Δ. ΜΙΧΟΣ 5 ΠΤ Α. ΑΜΑΡΓΙΑΝΟΥ Ο.Ε , ,59 6 ΠΤ ΜΑΡΙΒΑ ΑΕ , ,91 ΛΑΖΑΡΗΣ 7 ΠΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ,60 8 ΠΤ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ , ,89 ΓΚΟΓΚΑΣ 9 ΠΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ,56 ΔΑΝΙΑΣ ΑΝΔΡ. 10 ΠΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , ,86 ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 11 ΠΤ ΟΕ , ,44 Σελίδα 6 από 24

7 12 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΠΕΤΤΑ ΑΕ ΔΗΜΟΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Δ. ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΥΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΕ ΣΙΜΟΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΞΤΕ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 22 ΠΤ , ,12 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΛΟ , ,88 5. Την επιστροφή της ληφθείσας δημόσιας επιχορήγησης εντόκως, συνεπεία των ανωτέρω απεντάξεων, από τις κάτωθι επιχειρήσεις, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 29/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. «ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ» με κωδικό πρότασης ΠΤ και ποσό ληφθείσας δημόσιας επιχορήγησης ύψους ,00. «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» με κωδικό πρότασης ΠΤ και ποσό ληφθείσας δημόσιας επιχορήγησης ύψους ,00. «ΛΕΥΚΑΣ ΑΕ» με κωδικό πρότασης ΠΤ και ποσό ληφθείσας δημόσιας επιχορήγησης ύψους , Την επανεξέταση του αποτελέσματος ελέγχου επίτευξης των στόχων του επενδυτικού σχεδίου από τον ΕΦΕΠΑΕ με κωδικό ΠΤ της επιχείρησης «ΝΤΑΦΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ», που είχε ενταχθεί στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο ΕΠ Σελίδα 7 από 24

8 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 29/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης. 7. Την αποδοχή 3μηνης παράτασης και την αποδοχή παραλαβής του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό ΠΤ της επιχείρησης «ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕ» που είχε ενταχθεί στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 29/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 8. Την αποδοχή παραλαβής του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό ΠΤ της επιχείρησης «ΣΕΡΑΠΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που είχε ενταχθεί στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 29/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 9. Την αποδοχή παραλαβής του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό ΠΤ της επιχείρησης «ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» που είχε ενταχθεί στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 29/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 10. Την αντικατάσταση του εδαφίου 2α) της υπ. αριθμ. πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ (ΑΔΑ:457ΓΓ-ΖΨ7) απόφασης καθώς και του Πίνακα 1 «Πράσινος Τουρισμός ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-Επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται» που ακολουθεί, συνέπεια των ανωτέρω τροποποιήσεων και απεντάξεων ως εξής: Την έγκριση χρηματοδότησης των 89 επενδυτικών σχεδίων στην πράξη «Πράσινος Τουρισμός» συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ύψους ,83 και συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους ,68 (με τη σειρά κατάταξης του πίνακα 1) και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας». Σελίδα 8 από 24

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 ΠΤ ΠΤ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ 87, , ,00 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 82, , ,06 3 ΠΤ ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 81, , ,18 4 ΠΤ ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΡΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 80, , ,71 5 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε 79, , ,72 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Α.Ε 79, , ,00 ΣΕΡΑΠΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 78, , ,00 8 ΠΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΧΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 78, , ,40 Σελίδα 9 από 24

10 9 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ Μ. & Ε. ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ,, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑ 77, , ,69 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 77, , ,82 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ MARBELLA Α.Ε. 77, , ,41 ΑΙΘΡΙΟ Α.Ε. 76, , ,57 13 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΜΙΓΚΟΥ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ 70, , ,25 ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ Α.Ε. 75, , ,80 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΙΙ" ΑΕ 74, , ,00 ΜΑΝΩΛΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 74, , ,43 ΟΡΦΕΑΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 74, , ,00 18 ΠΤ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΑΡ 74, , ,60 Σελίδα 10 από 24

11 ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 19 ΠΤ ΑΝΟΣΤΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 73, , ,94 20 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΚΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. 73, , ,48 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 73, , ,93 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , ,43 ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 72, , ,80 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. 72, , ,40 25 ΠΤ ΜΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 71, , ,76 ΦΑΜΙΣΗΣ 26 ΠΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 71, , ,46 27 ΠΤ ΨΥΛΛΑΚΗ 69, , ,39 Σελίδα 11 από 24

12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 28 ΠΤ ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε. 69, , ,21 29 ΠΤ ΝΤΑΦΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 69, , ,08 30 ΠΤ ILIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68, , ,60 31 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 67, , ,98 ΑΚΤΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε 67, , ,16 ΜΟΥΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 67, , ,92 34 ΠΤ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 66, , ,00 35 ΠΤ Ν ΚΑΙ Χ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 65, , ,32 36 ΠΤ ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 65, , ,18 Σελίδα 12 από 24

13 37 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 65, , ,56 M & M ΤΟΑΝΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 64, , ,60 ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 64, , ,99 ΑΚΤΗ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 64, , ,49 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΥΡΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ) , ,00 42 ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ BLUEGREEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 63, , ,70 43 ΠΤ ΖΕΜΠΕΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 63, , ,90 44 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 62, , ,00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 61, , ,74 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Ε.Π.Τ.Ε.Α Α.Ε. 61, , ,34 Σελίδα 13 από 24

14 47 ΠΤ ALBATROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 61, , ,22 48 ΠΤ ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ξ.Τ.Ε. 61, , ,61 49 ΠΤ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 60, , ,96 50 ΠΤ ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ ΑΕ 60, , ,40 51 ΠΤ ΠΤ ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 60, , ,80 ΜΑΡΙΚΑ ΠΩΛΟΓΕΩΡΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 60, , ,02 53 ΠΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 60, , ,62 54 ΠΤ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 60, , ,00 55 ΠΤ ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 59, , ,58 56 ΠΤ ΠΤ EL GRECO ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 59, , ,22 ΠΟΡΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ , ,77 Σελίδα 14 από 24

15 58 ΠΤ ΠΤ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. 58, , ,64 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ Α.Ε. 58, , ,52 60 ΠΤ ΠΤ Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 58, , ,20 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 58, , ,36 62 ΠΤ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ Α.Ε. 55, , ,74 63 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΑΕ 56, , ,00 ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 56, , ,00 ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΑΕ 56, , ,38 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ , ,44 ΕΡΜΗΣ Α.Ε. 55, , ,00 68 ΠΤ ΜΑΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 55, , ,00 69 ΠΤ ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ 55, , ,91 Σελίδα 15 από 24

16 70 ΠΤ ΑΧΕΛΩΙΔΕΣ ΑΕ 54, , ,00 71 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ CRETA DREAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54, , ,00 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & Α.Ε , ,58 AQUIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 53, , ,00 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΙΕΝΝΗ, Α.Ε 53, , ,06 ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝΙΟΝ ΑΚΤΗ ΑΕ 53, , ,24 ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 57, , ,00 77 ΠΤ Τ.Ε.Ι.Μ BLUE.GR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 53, , ,14 78 ΠΤ ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΕ 53, , ,00 79 ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΜΑΝΔΡΑΚΙ Α.Ε. 52, , ,78 Σελίδα 16 από 24

17 80 ΠΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α.Ε 52, , ,20 81 ΠΤ ΟΣΤΡΙΑ Α.Ε. 51, , ,00 82 ΠΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ 51, , ,20 83 ΠΤ ΤΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51, , ,01 84 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΚΡΙΚΟΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ,, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ , ,64 ΜΠΑΛΟΣ ΑΕ 50, , ,08 ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 50, , ,24 87 ΠΤ Θ.ΓΑΛΕΝΤΖΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ 50, , ,72 88 ΠΤ ΚΩΤΣΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 50, , ,00 89 ΠΤ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ε.Π.Ε 50, , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , ,68 Σελίδα 17 από 24

18 11. Την αποδοχή παραλαβής του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό ΠΤ της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που είχε ενταχθεί στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 29/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 12. Την απένταξη των παρακάτω επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 29/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, που είχαν ενταχθεί στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»: Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 ΠΤ ΔΗΜΑΤΗΣ ΑΕ , ,60 2 ΠΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΠΙΤΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , ,28 3 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΖΑΚΟΣ ΑΕ ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΑΚΤΗ ΜΟΥΣΩΝ ΑΕ , , , , , ,80 Σελίδα 18 από 24

19 6 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΗΛΑΛΙΔΗ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕ , , , , , , , ,34 10 ΠΤ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ , ,20 ΠΕΛΛΑ ΑΕ ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ 11 ΠΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ , ,79 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12 ΠΤ ΑΒΕΞΕ , ,70 ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ 13 ΠΤ ΟΕ , ,00 ΑΦΟΙ Φ. ΚΑΙ Γ. ΜΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 14 ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ , ,00 ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 15 ΠΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ , ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ , , Την αντικατάσταση του εδαφίου 4α) της υπ. αριθμ. πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ (ΑΔΑ:457ΓΓ-ΖΨ7) απόφασης καθώς και του Πίνακα 5 «Πράσινος Τουρισμός Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) - Επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται» που ακολουθεί, συνέπεια της ανωτέρω απένταξης ως εξής: Σελίδα 19 από 24

20 Την έγκριση χρηματοδότησης των 16 επενδυτικών σχεδίων του πίνακα 5 στην πράξη «Πράσινος Τουρισμός» συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ύψους ,75 και συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους ,49 (με τη σειρά κατάταξης του πίνακα 5) και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΜΠ ANΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 83, , , , ,00 76, , ,74 74, , ,17 69, , ,38 6 ΠΤ ΓΡΑΜΠΟΒΑ ΖΩΗ 64, , ,16 7 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΚΑΔΙΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΣΙΒΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 64, , ,35 64, , ,40 63, , ,18 63, , ,80 Σελίδα 20 από 24

21 11 ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΠΤ ΕΜΠΟΡ. ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Κ. ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΡΑKAΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 62, , ,56 56, , , , ,00 53, , ,82 51, , ,83 50, , ,30 ΣΥΝΟΛΟ , , Την απένταξη του παρακάτω επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 29/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, που είχαν ενταχθεί στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία) στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 ΠΤ ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , ,79 ΣΥΝΟΛΟ , , Τη διαγραφή του εδαφίου 5α) της υπ. αριθμ πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ (ΑΔΑ:457ΓΓ-ΖΨ7) απόφασης καθώς και τη διαγραφή του Πίνακα 7 «Πράσινος Τουρισμός Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία) - Επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται», συνέπεια της ανωτέρω απένταξης. Σελίδα 21 από 24

22 16. Την αποδοχή παραλαβής του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό ΠΤ της επιχείρησης «Γ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που είχε ενταχθεί στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 29/ πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 17. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ (ΑΔΑ:457ΓΓ- ΖΨ7) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο: «Αποδοχή Πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, Ένταξη, έγκριση χρηματοδότησης και απόρριψη επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ( ), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /1510/ (ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Αποδοχή Πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, απόρριψη ενστάσεων, έγκριση απεντάξεων και τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ )» και με την υπ αριθμ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β2/Ε /67/ (ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΟ-8ΔΙ) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού με θέμα: α) Αποδοχή Πρακτικού Νο19 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» με θέμα: «Απόρριψη αιτημάτων θεραπείας, έγκριση απεντάξεων» και β) τροποποίηση των αριθμ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /3600/ και υπ αριθμ. πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε /1510/ αποφάσεων του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού»,με την υπ αριθμ. πρωτ.ευσευτ/β/ε /687/ (ΑΔΑ: ΒΕΝΤΟΟ-3Φ9) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού με θέμα: Αποδοχή Πρακτικών Νο 20 και 21 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και έγκριση τροποποιήσεων/ απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός», με την υπ αριθμ. πρωτ ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /854/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΟ-Ψ01) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού με θέμα: α) Αποδοχή Πρακτικών Νο 22 και 23 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και έγκριση τροποποιήσεων/ απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός», με την υπ αριθμ. πρωτ ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /107/ (ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΟ-ΑΥ3) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού με θέμα: Αποδοχή Πρακτικών 24 και 25 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και έγκριση τροποποιήσεων/ απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός», με την υπ αριθμ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /325/ (ΑΔΑ:BIHMOO-HK3) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού με θέμα: Αποδοχή Πρακτικού 26 Σελίδα 22 από 24

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα