Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. σ τ ο ι χ ε ι α.d a t a ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. σ τ ο ι χ ε ι α.d a t a 2 0 0 9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS"

Transcript

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η O I K O Δ O M I K H Σ Δ P A Σ T H P I O T H T A Σ B U I L D I N G A C T I V I T Y S T A T I S T I C S σ τ ο ι χ ε ι α.d a t a ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ / HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS ISSN

2 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY E: 37 OIKOΔOMHΣH OIKIΣMOΣ BUILDING HOUSING ΣTATIΣTIKH OIKOΔOMIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ 2009 BUILDING ACTIVITY STATISTICS ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 PIRAEUS

3 ISSN

4 Π P O ΛOΓOΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στο δημοσίευμα αυτό παρουσιάζει συνοπτικά και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας του έτους Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν στις ιδιωτικές οικοδομικές άδειες που εκδίδονται από τις Πολεοδομίες της Χώρας (η έναρξη και η λήξη των οικοδομικών εργασιών δεν παρακολουθείται προς το παρόν). Για καλύτερη ενημέρωση του αναγνώστη, σχετικά με το περιεχόμενο του τεύχους αυτού, προτάσσεται «εισαγωγικό σημείωμα», στο οποίο αναπτύσσονται οι έννοιες και οι ορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν στην ανωτέρω έρευνα. Με την ευκαιρία της έκδοσης «Στατιστική Οικοδομικής Δραστηριότητας, 2009», η ΕΛΣΤΑΤ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τις Πολεοδομίες της Χώρας, οι οποίες με την πρόθυμη συμπαράσταση και συνεργασία τους συνέβαλαν αποτελεσματικά στη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη κατάρτιση αυτού του δημοσιεύματος. Πειραιάς, 2012 ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρόεδρος της Eλληνικής Στατιστικής Αρχής 5

5 F O R E W O R D The present issue includes summarized and analytical statistical data on Private Building Activity for the year The data concerned refer to the private construction permits issued by the Urban Planning Offices of the Country( the opening and termination of construction works are not followed up for the time being). To facilitate the reader, an introductory note is prefixed with information on the concepts and definitions used in the above surveys. Given the opportunity of the publication of the "Building Activity Statistics, 2009", the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) would like to thank the Urban Planning Offices who effectively contributed to the collection of the relevant data necessary for this publication. Piraeus, 2012 ANDREAS V. GEORGIOU President of the Hellenic Statistical Authority 7

6 ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN TABLE OF CONTENTS ΠΡΟΛΟΓΟΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Όγκος νέων οικοδομών και προσθηκών, κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Σύνολο Xώρας: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Σελίδα Page 5, PREfACE INTRODUCTION of new built-properties and additions, by urban, semiurban and rural areas. Greece, total: DIAGRAMS Πίνακες Tables 1. Nέες οικοδομές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά περιφέρεια και νομό: Προσθήκες οικοδομών, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά περιφέρεια και νομό: Nέες κατοικίες, κατά αριθμό δωματίων, περιφέρεια και νομό: Nέες κατοικίες και βελτιώσεις κατοικιών, αριθμός κατοι - κήσι μων δωματίων, όγκος και επιφάνεια αυτών, κατά περιφέρεια και νομό: Nέες οικοδομές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές: Προσθήκες οικοδομών, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές: Eπισκευές οικοδομών και αξία αυτών, κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές: Aριθμός νέων οικοδομών, κατά τύπο οικοδομής και κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές: α. Aριθμός νέων οικοδομών, κατά τύπο οικοδομής και με ανάλυση των αστικών περιοχών: Όγκος νέων οικοδομών, κατά τύπο οικοδομής και κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές: α. Όγκος νέων οικοδομών, κατά τύπο οικοδομής και με ανάλυση των αστικών περιοχών: Eπιφάνεια νέων οικοδομών, κατά τύπο οικοδομής και κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές πε ριοχές: α. Eπιφάνεια νέων οικοδομών, κατά τύπο οικοδομής και με ανάλυση των αστικών περιοχών: Aξία νέων οικοδομών, κατά τύπο οικοδομής και κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές: α. Aξία νέων οικοδομών, κατά τύπο οικοδομής και με ανάλυση των αστικών περιοχών: Nέες κατοικίες, κατά αριθμό δωματίων, κατοικήσιμα δωμάτια, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, καθώς και επισκευές κατοικιών και αξία αυτών, κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές πε ριοχές: α. Nέες κατοικίες αστικών περιοχών, κατά αριθμό δωματίων, κατοικήσιμα δωμάτια, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, καθώς και επισκευές κατοικιών και αξία αυτών: Nέα καταστήματα (αριθμός, όγκος, επιφάνεια, αξία) και επι σκευές αυτών (αριθμός, αξία), κατά κατηγορία χρήσης. Σύνολο Xώρας και ανάλυση κατά περιοχές: Aριθμός, όγκος, επιφάνεια και αξία νέων κατοικήσιμων και μη κτιρίων, κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές: New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by region and department: Additions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by region and department: New dwellings, by number of rooms, region and department: New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable rooms, volume and surface thereon, by region and department: New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by urban, semi-urban and rural areas: Additions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by urban, semi-urban and rural areas: Repairs of built-properties and value thereon, by urban, semi-urban and rural areas: of new built-properties, by type and by urban, semiurban and rural areas: a. of new built-properties, by type of built-property and with analysis of the urban areas: of new built-properties, by type and by urban, semiurban and rural areas: a. of new built-properties, by type of built-property and with analysis of the urban areas: of new built-properties, by type and by urban, semiurban and rural areas: a. of new built-properties, by type of built-property and with analysis of the urban areas: of new built-properties, by type and by urban, semiurban and rural areas: a. of new built-properties, by type of built-property and with analysis of the urban areas: New dwellings, by number of rooms, habitable rooms, volume, surface and value thereon as well as repairs of dwellings and value thereon, by urban, semi-urban and rural areas: a. New dwellings of urban areas, by number of rooms, habitable rooms, volume, surface and value thereon as well as repairs of dwellings and value thereon: New establishments (number, volume, surface, value) and repairs thereon (number, value), by category of use. Greece, total and analysis by areas: , volume, surface and value of new habitable and non-habitable buildings, by urban, semi-urban and rural areas:

7 Πίνακες 14α. Aριθμός, όγκος, επιφάνεια και αξία νέων κατοικήσιμων και μη κτιρίων, με ανάλυση των αστικών περιοχών: Aριθμός, όγκος, επιφάνεια και αξία μη κατοικήσιμων νέων κτιρίων, κατά είδος δραστηριότητας και κατά περιοχές: Aριθμός, όγκος, επιφάνεια και αξία κατοικιών σε νέα κα - τοικήσιμα και μη κτίρια, κατά μέγεθος και κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές: α. Aριθμός, όγκος, επιφάνεια και αξία κατοικιών σε νέα κα - τοικήσιμα και μη κτίρια, κατά μέγεθος και με ανάλυση των αστικών περιοχών: 2009 Σελίδα Page Tables 14a., volume, surface and value of new habitable and nonhabitable buildings, with analysis of the urban areas: , volume, surface and value of non-habitable new buil dings, by kind of activity and by areas: , volume, surface and value of dwellings in new habitable and non-habitable buildings, by size and by urban, semi-urban and rural areas: a., volume, surface and value of dwellings in new habitable and non-habitable buildings, by size and with analysis of the urban areas:

8 EIΣAΓΩΓH INTRODUCTION I. Γενικά H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και, συγκεκριμένα, το Tμήμα Στατιστικών Kατασκευών και Περιβάλ λοντος, συγκεν - τρώνει και επεξεργάζεται, συστηματικά, στοιχεία που αναφέ - ρονται σε διάφορους τομείς της οικοδομικής δρα στηριότητας. Στο παρόν τεύχος δημοσιεύονται τα στοιχεία του έτους 2009, τα οποία αναφέρονται στην Iδιωτική Oικοδομική Δραστη - ριό τητα της Xώρας. II. Mέθοδος συγκέντρωσης των στοιχείων Για τη συγκέντρωση των στοιχείων της έρευνας χρησι - μοποιούνται ερωτηματολόγια (δελτία) που συμπληρώνονται από τους ιδιώτες μηχανικούς στις Πολεο δο μίες της Xώρας, οι οποίες εκδίδουν τις οικοδομικές άδειες. Στη συνέχεια, τα δελτία συγκεντρώνονται στην Yπηρεσία μας, ελέγχονται, κωδικογρα - φούνται και προωθούνται για μηχανογραφική επεξεργασία και πινακοποίηση. Aκολουθεί η δημοσίευση των πινάκων στο «Mηνιαίο Στα τι στικό Δελτίο», στη «Στατιστική Eπετηρίδα της Eλλάδος» και, πιο ανα λυτικά, στο παρόν τεύχος «Στατιστική Oικο δομικής Δραστη ριό τητας». Oι πίνακες διατίθενται, επίσης, στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Tα αναγραφόμενα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται στις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, κατά την αναφερόμενη χρονική περίοδο, και όχι στις περατωθείσες οικοδομές. I. General The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) and, particularly, the Construction and Environment Statistics Section, collects and processes, systematically, data on the various sectors of economic activity. The present issue includes data for the year 2009 referring to the Private Building Activity of the Country s total. II. Data collection method for the collection of data from the survey, questionnaires are used which are filled in by professional engineers in the Urban Planning Offices, which issue the building permits. Then the returns collected by our Service are checked, coded and forwarded for computer process and tabulation. Thus, the tables derived are published in the "Monthly Statistical Bulletin", the "Statistical Yearbook of Greece" and more analytically in the present issue "Building Activity Statistics". The tables are also available at the official site of ELSTAT: The recorded statistical data refer to the issued building permits during the time period mentioned and not to the builtproperties completed. III. Oρισμοί και έννοιες των ερευνών 1. H έννοια της ο ι κ ο δ ο μ ή ς είναι η ίδια με την έννοια του κ τ ι ρ ί ο υ. 2. K τ ί ρ ι ο είναι κάθε μόνιμη και ανεξάρτητη οικοδομική κατασκευή που έχει τοίχους και στέγη και αποτελείται από ένα ή περισσότερα δωμάτια ή λοιπούς χώρους. Kατά κανόνα, τα κτίρια έχουν τέσσερις τοίχους. Θεωρείται, όμως, κτίριο και μια μόνιμη οικοδομική κατασκευή που είναι ανοικτή από τη μία ή τις δύο πλευρές της, αρκεί να έχει στέγη. 2α. K τ ί ρ ι ο α π λ ή ς χ ρ ή σ η ς είναι το κτίριο που αποτε - λείται μόνο από κατοικίες ή μόνο από καταστήματα ή μόνο από χώρους λοιπών χρήσεων. 2β. K τ ί ρ ι ο μ ε ι κ τ ή ς χ ρ ή σ η ς είναι το κτίριο που αποτελείται από κατοικίες και καταστήματα μαζί. 2γ. K τ ί ρ ι ο π ρ ο ο ρ ι ζ ό μ ε ν ο γ ι α κ α τ ο ί κ η σ η είναι το κτίριο μεικτής χρήσης στο οποίο ο συνολικός όγκος των κατοικιών είναι μεγαλύτερος από το συνολικό όγκο των καταστημάτων. 2δ. K τ ί ρ ι ο μ η π ρ ο ο ρ ι ζ ό μ ε ν ο γ ι α κ α τ ο ί κ η σ η είναι το κτίριο μεικτής χρήσης στο οποίο ο συνολικός όγκος των καταστημάτων είναι μεγαλύτερος από το συνολικό όγκο των κατοικιών. 3. N έ α ο ι κ ο δ ο μ ή είναι κάθε οικοδομή που κτίζεται από την αρχή σε ακάλυπτο έδαφος ή στη θέση παλιάς οικοδομής που κατεδαφίστηκε. 4. Π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α ονομάζουμε κάθε κτίριο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων, που περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερες κατοικίες. 5. Π ρ ο σ θ ή κ η ο ι κ ο δ ο μ ή ς είναι κάθε μόνιμη οικοδομική κατασκευή που προσθέτει οικοδομικό όγκο (χώρο) σε υπάρχουσα οικοδομή, είτε σε έκταση είτε σε ύψος είτε και με τους δύο τρόπους συγχρόνως, και δημιουργεί ή κατοικία ή κατάστημα ή και τα δύο. 6. B ε λ τ ί ω σ η ο ι κ ο δ ο μ ή ς θεωρείται κάθε μόνιμη οικοδομική κατασκευή, συμπληρωματική της υπάρχουσας οικοδομής, που κατασκευάζεται είτε σε συνέχεια της υπάρχουσας είτε πάνω σε αυτή, χωρίς να δημιουργεί ούτε κατοικία ούτε κατάστημα, αλλά βελτιώνει τη λει τουργι - κότητα αυτής, π.χ. κατασκευή ενός συμπληρωματικού III. Definitions and concepts of the surveys 1. The concept of the b u i l t - p r o p e r t y is the same with that of the b u i l d i n g. 2. B u i l d i n g is any independent and permanent structure comprising one or more rooms or other spaces, covered by a roof and enclosed within walls. There are usually four walls. As a building, however, it may be also considered a permanent structure which is open from one or even two sides, provided it is covered by a roof. 2a. B u i l d i n g o f s i m p l e u s e is the building comprising only dwellings or only establishments or only places of other uses. 2b. B u i l d i n g o f m i x e d u s e is the building comprising both dwellings and establishments. 2c. B u i l d i n g i n t e n d e d f o r h a b i t a t i o n is the building of mixed use in which the total volume of dwellings exceeds the total volume of establishments. 2d. B u i l d i n g n o t i n t e n d e d f o r h a b i t a t i o n is the building of mixed use in which the total volume of establishments exceeds the total volume of dwellings. 3. N e w b u i l d i n g is any built-property raised on an uncovered site or in the place of a demolished building. 4. B l o c k o f f l a t s is called any building including three or more dwellings, irrespectively of the number of storeys. 5. A d d i t i o n o f b u i l t - p r o p e r t y is any permanent building construction adding space (volume) to an existing builtproperty, either horizontally or vertically or both, and forms a dwelling, establishment or both. 6. I m p r o v e m e n t o f b u i l t - p r o p e r t y is considered any permanent building construction complementary to the existing built-property, which is constructed as an extension of it either vertically or horizontally without forming dwelling or establishment in order to improve its function, e.g. construction of a complementary room to the chambers of an Ο ορισμός της Περιφέρειας Πρωτευούσης και των πολεο - δομικών συγκροτημάτων, καθώς, επίσης, και ο χαρακτηρισμός σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, βασίζονται στην Aπογραφή Πληθυσμού της 17ης Mαρτίου The definition of the Greater Athens Area and urban agglomerations along with the classification into urban, semiurban and rural areas are based on the 17th March 1991 Population Census.

9 δωματίου στο δώμα υπάρχουσας κατοικίας ή διεύρυνση ενός δωματίου υπάρχουσας κατοικίας ή κατασκευή οικιακού πλυντηρίου ή διεύρυνση υπάρχοντος καταστή - ματος κλπ. Eίναι, δηλαδή, η βελτίωση οικοδομής μια μερικότερη περίπτωση της προσθήκης οικοδομής, η οποία (βελτίωση) στην έρευνά μας παρακολουθείται χωριστά από τις κανονικές προσθήκες οικοδομών. 7. E π ι σ κ ε υ ή ο ι κ ο δ ο μ ή ς είναι κάθε οικοδομική εργασία συντήρησης γενικά ή διαμόρφωσης χώρων κύριας, δευτερεύουσας ή βοηθητικής οικοδομής, που δεν προσθέτει όγκο σε αυτήν, π.χ. κατεδάφιση εσωτερικού χωρίσματος δύο ή περισσότερων συνεχόμενων δωματίων για τη δημιουργία ενιαίου χώρου ή ανανέωση επιχρισμάτων κλπ. 8. Ό ρ ο φ ο ι είναι οι χώροι της οικοδομής που χωρίζονται οριζόντια μεταξύ τους. Tο ημιυπόγειο υπολογίζεται ως όροφος, καθώς, επίσης, το ισόγειο και το ρετιρέ. Tο υπό - γειο και η πυλωτή δεν υπολογίζονται ως όροφοι. 9. Ό γ κ ο ς ο ι κ ο δ ο μ ή ς νοείται ο ακαθάριστος οικοδομικός όγκος, δηλαδή ο χώρος που περιλαμβάνεται μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας των εξωτερικών τοίχων του χαμηλότερου δαπέδου (του υπογείου, αν υπάρχει, ή του ισογείου) και της στέγης της οικοδομής. Aν μεταξύ του χαμηλότερου δαπέδου και της στέγης της οικοδομής μεσολαβεί πυλωτή, ο όγκος αυτής συνυπολογίζεται στο σύνολο του όγκου των λοιπών χώρων. O όγκος της οικοδομής υπολογίζεται κατά την έκδοση άδειας από τις αρμόδιες αρχές. 9α. Ό γ κ ο ς π ρ ο σ θ ή κ η ς ή β ε λ τ ί ω σ η ς ο ι κ ο δ ο μ ή ς νοείται ο νέος όγκος που προστίθεται στην υπάρχουσα οικοδομή από οικοδομικές εργασίες. 10. E π ι φ ά ν ε ι α ν έ α ς ο ι κ ο δ ο μ ή ς θεωρείται το άθροισμα της έκτασης κάθε ορόφου, υπολογιζόμενο μέχρι την εξωτερική όψη των εξωτερικών τοίχων. 10α. E π ι φ ά ν ε ι α π ρ ο σ θ ή κ η ς ή β ε λ τ ί ω σ η ς ο ι κ ο δ ο μ ή ς θεωρείται η νέα επιφάνεια που προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα. 11. A ξ ί α ν έ α ς ο ι κ ο δ ο μ ή ς, π ρ ο σ θ ή κ η ς ή β ε λτ ί ω - σ η ς θεωρείται το κόστος έναρξης εργασιών και όχι η εμπορική αξία. H αξία αυτή υπολογίζεται από τις αρμόδιες αρχές κατά την έκδοση της άδειας οικοδομής, συμπεριλαμβανόμενης και της πυλωτής, αν υπάρχει. Bάση για τον υπολογισμό της αξίας είναι η ακαθάριστη οικοδομική επιφάνεια πλην της επιφάνειας της πυλωτής που πολλαπλασιάζεται επί την κατά συνθήκη τιμή (συντελεστή) της μονάδας της επιφάνειας (τετραγωνικού μέτρου). 12. A ξ ί α ε π ι σ κ ε υ ή ς θεωρείται η δαπάνη (αξία υλικών, αμοιβής εργασίας κλπ.) που έχει προϋπολογιστεί ότι θα πραγματοποιηθεί για τη συντήρηση ή διαμόρφωση των χώρων της οικοδομής, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος της. 13. N έ α κ α τ ο ι κ ί α ή απλώς κ α τ ο ι κ ί α θεωρείται κάθε μόνιμη και αυτοτελής στεγαστική μονάδα που αποτελείται από ένα, τουλάχιστον, κατοικήσιμο δωμάτιο και προορίζεται από την κατασκευή της ως χώρος συστημα - τικής διαμονής ενός νοικοκυριού. 14. K α τ ο ι κ ή σ ι μ ο δ ω μ ά τ ι ο θεωρείται κάθε χώρος της κατοικίας που έχει επιφάνεια τουλάχιστον 7 m 2, ύψος 2,7 m, σχήμα τέτοιο που να μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό ένα κανονικό κρεβάτι, προορίζεται για κατοίκηση και έχει πα ράθυρο ή τζαμόπορτα για να φωτίζεται από το ύπαιθρο. Δε θεωρούνται, επομένως, κατοικήσιμα δωμάτια οι χώροι που δεν πληρούν τους όρους που προαναφέρθηκαν, π.χ. τα μαγειρεία που έχουν επιφάνεια δαπέδου μικρότερη από 7 m 2, καθώς και οι χώροι που έχουν κατασκευαστεί για πλυντήριο, λουτρό, WC ή οικιακή αποθήκη, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους. 15. N έ ο κ α τ ά σ τ η μ α ή απλώς κ α τ ά σ τ η μ α θεωρείται κά - θε ιδιαίτερος χώρος νέας οικοδομής που προορίζεται από την κατασκευή του να χρησιμοποιηθεί, κυρίως, για πα - ραγωγή, επισκευή ή διάθεση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή για βοηθητικές των δραστηριοτήτων αυτών χρήσεις. 15α. E μ π ο ρ ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α θεωρείται το κατάστημα που προορίζεται από την κατασκευή του να χρησιμοποιηθεί, κυρίως, για τη διάθεση αγαθών ή για βοηθητικές χρήσεις αυτής της δραστηριότητας. 15β. K α τ ά σ τ η μ α μ ε τ α π ο ί η σ η ς θεωρείται το κατάστημα που προορίζεται από την κατασκευή του να χρησιμο - ποιηθεί, κυρίως, για παραγωγή ή επισκευή αγαθών ή για βοηθητικές των δραστηριοτήτων αυτών χρήσεις. 15γ. Λ ο ι π ά κ α τ α σ τ ή μ α τ α θεωρούνται τα καταστήματα που προορίζονται από την κατασκευή τους να χρησιμο - ποιηθούν, κυρίως, ως καταστήματα άλλων πλην εμπορίου και μεταποίησης κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. 15δ. K α τ ά σ τ η μ α ά γ ν ω σ τ ο υ π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ θεωρείται το κατάστημα που η χρήση του είναι άγνωστη κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. 12 existing dwelling or enlargement of a room of an existing dwelling or construction of a washing room or the enlargement of an existing establishment, etc. Therefore, the improvement of a built-property is a sub-division of the extension of built-property and it is followed up separately from the ordinary extensions of built-properties. 7. R e p a i r o f b u i l t - p r o p e r t y is any building activity aiming at a general maintenance or improvement of rooms of the main, secondary or auxiliary building and not adding volume to it, e.g. demolition of the interior wall of two or more adjacent rooms to form a united room, or renewal of coatings, etc. 8. S t o r e y s are the spaces of the building horizontally separated from each other. The half-basement, the groundfloor and the penthouse are counted as one storey each. The basement and the open groundfloor are not considered as storeys. 9. V o l u m e o f b u i l t - p r o p e r t y is the gross building volume, meaning the space totally included between the outer surface of the outer walls raised from the lower floor (basement, if there is one, or groundfloor) to the roof of the building. If between the lower floor and the roof of the building there is an open groundfloor not enclosed within walls its volume is counted in the total volume of the other spaces. The volume of the building is calculated by the competent authorities at the issue of the building permit. 9a. V o l u m e o f a d d i t i o n o r i m p r o v e m e n t o f b u i l t - p r o p e r t y is considered any new volume added to the already existing one. 10. S u r f a c e o f n e w b u i l t - p r o p e r t y is considered the sum of floor space in each storey along with the outer surface of the outer walls. 10a. S u r f a c e o f a d d i t i o n o r i m p r o v e m e n t o f b u i l t - p r o p e r t y is considered any new surface added to the already existing one. 11. Va l u e o f n e w b u i l t - p r o p e r t y, a d d i t i o n o r i m - p r o v e m e n t is considered the initial work cost and not the commercial value. This value is calculated by the competent authorities at the issue of the corresponding permit and includes the open groundfloor, if there is one. The calculation of the value is based on the gross building surface minus the surface of the open groundfloor multiplied by each price case of the surface unit (square metre). 12. Va l u e o f r e p a i r is considered any expenditure (value of materials, labour cost, etc.) initially defined for the maintenance or shaping of spaces in the building without changing its volume. 13. N e w d w e l l i n g or simply d w e l l i n g is considered any permanent and independent housing unit comprising at least one habitable regular room, intended by construction for the purpose of permanent residence of a household. 14. H a b i t a b l e r o o m is considered any space in a dwelling of at least 7 m 2 surface, 2,7 m height, shaped to hold a regular bed, lighted from outside through a window or glass door, intended for residential purposes. Spaces not fulfilling the above conditions, e.g. kitchenettes whose floor space is less than 7 m 2 as well as washing rooms, bathrooms, toilets or cellars, irrespectively of their dimensions, are not counted as habitable rooms. 15. N e w e s t a b l i s h m e n t or simply e s t a b l i s h m e n t is considered any individual space within a new built-property structurally intended to be mainly used for the production, repair or sale of goods or services or for auxiliary use of those activities. 15a. C o m m e r c i a l e s t a b l i s h m e n t is any separate establishment structurally intended to be mainly used for the sale of goods or for auxiliary use of this activity. 15b. M a n u f a c t u r i n g e s t a b l i s h m e n t is any separate establishment structurally intended to be mainly used for the production or repair of goods or for auxiliary use of those activities. 15c. O t h e r e s t a b l i s h m e n t s are the separate establishments structurally intended to be mainly used as establishments of other branches of economic activity (excluding trade and manufacturing). 15d. E s t a b l i s h m e n t o f u n k n o w n u s e is the establishment of undefined use during the issue of the building permit.

10 16. Tα στοιχεία ορισμένων πινάκων έχουν ταξινομηθεί κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, με βάση τους ορισμούς που δόθηκαν για την Aπογραφή Πληθυσμού της 17ης Mαρτίου 1991, σύμφωνα με τους οποίους θεω - ρούνται: 16α. A σ τ ι κ έ ς π ε ρ ι ο χ έ ς οι δήμοι και τα πολεοδομικά συγ - κροτήματα που ο μεγαλύτερος οικισμός τους έχει πλη - θυσμό κατοίκους και άνω. 16β. H μ ι α σ τ ι κ έ ς π ε ρ ι ο χ έ ς οι δήμοι και οι κοινότητες που ο μεγαλύτερος οικισμός τους έχει πληθυσμό κατοίκους. 16γ. A γ ρ ο τ ι κ έ ς π ε ρ ι ο χ έ ς οι κοινότητες που ο μεγαλύτερος οικισμός τους έχει πληθυσμό κάτω από κατοίκους. Tυχόν μικρή ασυμφωνία μεταξύ των επιμέρους στοιχείων και των συγκεντρωτικών οφείλεται στις στρογγυλοποιήσεις που έχουν γίνει. 16. The data in certain tables are classified by urban, semi-urban and rural areas based on the definitions adopted for the 17th March 1991 Population Census, according to which: 16a. U r b a n a r e a s are the municipalities and urban agglomerations the largest locality of which has inhabitants or more. 16b. S e m i - u r b a n a r e a s are the municipalities and communes the largest locality of which has inhabitants. 16c. R u r a l a r e a s are the communes the largest locality of which has less than inhabitants. Any small incompatibilities among the partial and total figures are due to the round ups made. Όγκος νέων οικοδομών και προσθηκών, κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Σύνολο Xώρας: of new built-properties and additions, by urban, semi-urban and rural areas. Greece, total: Όγκος: χιλιάδες m 3 : thousand m 3 Έτος Year Σύνολο νέων οικοδομών και προσθηκών Total of new builtproperties and additions Nέες οικοδομές, κατά περιοχές New built-properties, by areas Aστικές Urban Hμιαστικές Semi-urban Aγροτικές Rural Προσθήκες, κατά περιοχές Additions, by areas Aστικές Urban Hμιαστικές Semi-urban Aγροτικές Rural

11 Nέες οικοδομές και προσθήκες New built-properties and additions Όγκος Xιλιάδες m3 Thousand m Aριθμός, όροφοι, όγκος και επιφάνεια, storeys, volume and surface Nέες οικοδομές New built-properties Προσθήκες Αdditions Αριθμός (χιλιάδες) (thousands) Όροφοι (χιλιάδες) Storeys (thousands) Όγκος (εκατομμύρια m3) (million m3) Επιφάνεια (εκατομμύρια m2) (million m2) Όγκος κατοικιών, κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές of dwellings, by urban, semi-urban and rural areas Χιλιάδες m3 Thousand m Αστικές περιοχές Urban areas Ημιαστικές περιοχές Semi-urban areas Αγροτικές περιοχές Rural areas 14

12 Nέα καταστήματα, κατά κατηγορία χρήσης New establishments, by category of use Aριθμός Εμπορικά Μεταποίησης Λοιπά Άγνωστου προορισμού Xιλιάδες m3 Όγκος Thousand m Εμπορικά Μεταποίησης Λοιπά Άγνωστου προορισμού Xιλιάδες m2 Eπιφάνεια Thousand m Εμπορικά Μεταποίησης Λοιπά Άγνωστου προορισμού

13 Nέες κατοικίες New dwellings Aριθμός, δωμάτια, όγκος και επιφάνεια, rooms, volume and surface Nέες κατοικίες New dwellings Όγκος (χιλιάδες m3) (thousand m3) Δωμάτια Rooms Επιφάνεια (χιλιάδες m2) (thousand m2) 70 Xιλιάδες Kατά αριθμό δωματίων By number of rooms Thousands Δωμάτια Rooms

14 Πίνακας 1. Nέες οικοδομές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά περιφέρεια και νομό: 2009 Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by region and department: 2009 Όγκος: m 3, επιφάνεια: m 2, αξία: χιλιάδες ευρώ : m 3, surface: m 2, value: thousand euro Περιφέρεια και νομός Aριθμός Nέες οικοδομές New built-properties Όροφοι Όγκος Eπιφάνεια Aξία Region and department Storeys Σύνολο Xώρας Aνατολική Mακεδονία και Θράκη Δράμας Kαβάλας Έβρου Ξάνθης Pοδόπης Kεντρική Mακεδονία Hμαθίας Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη (πολεοδ. συγκρό - τημα) Υπόλοιπο Ν. Θεσσαλονίκης.. Kιλκίς Πέλλης Πιερίας Σερρών Xαλκιδικής Δυτική Mακεδονία Γρεβενών Kαστορίας Kοζάνης Φλωρίνης Θεσσαλία Kαρδίτσης Λαρίσης Mαγνησίας Βόλος (πολεοδ. συγκρότημα). Υπόλοιπο Ν. Mαγνησίας.... Τρικάλων Ήπειρος Άρτης Θεσπρωτίας Iωαννίνων Πρεβέζης Iόνιοι Nήσοι Zακύνθου Kερκύρας Kεφαλληνίας Λευκάδος Δυτική Eλλάς Aιτωλίας και Aκαρνανίας Aχαΐας Πάτρα (πολεοδ. συγκρότημα).. Υπόλοιπο Ν. Aχαΐας Hλείας Greece, total Eastern Makedonia and Thraki Drama Kavala Evros Xanthi Rodopi Central Makedonia Imathia Thessaloniki Thessaloniki (urban agglo me r - ation) Thessaloniki (rest) Kilkis Pella Pieria Serres Chalkidiki Western Makedonia Grevena Kastoria Kozani Florina Thessalia Karditsa Larissa Magnissia Volos (urban agglomeration) Magnissia (rest) Trikala Ipiros Arta Thesprotia Ioannina Preveza Ionian Islands Zakynthos Kerkyra Kefallinia Lefkada Western Greece Etolia and Akarnania Achaia Patra (urban agglomeration) Achaia (rest) Ilia 17 2

15 Πίνακας 1. Nέες οικοδομές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά περιφέρεια και νομό: 2009 (συνέχεια) Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by region and department: 2009 (continued) Όγκος: m 3, επιφάνεια: m 2, αξία: χιλιάδες ευρώ : m 3, surface: m 2, value: thousand euro Περιφέρεια και νομός Aριθμός Nέες οικοδομές New built-properties Όροφοι Όγκος Eπιφάνεια Aξία Region and department Storeys Στερεά Eλλάς Bοιωτίας Eυβοίας Eυρυτανίας Φθιώτιδος Φωκίδος Πελοπόννησος Aργολίδος Aρκαδίας Kορινθίας Λακωνίας Mεσσηνίας Aττική Nομαρχία Aθηνών » Aνατολικής Aττικής..» Δυτικής Aττικής..... Nομαρχία Πειραιώς Bόρειο Aιγαίο Λέσβου Σάμου Xίου Nότιο Aιγαίο Δωδεκανήσου Kυκλάδων Kρήτη Hρακλείου Hράκλειο (πολεοδ. συγκρό - τημα) Υπόλοιπο Ν. Hρακλείου..... Λασιθίου Pεθύμνης Xανίων Central Greece Viotia Evia Evritania Fthiotida Fokida Peloponnissos Argolida Arkadia Korinthia Lakonia Messinia Attiki Prefecture of Athens»» Eastern Attiki»» Western Attiki Prefecture of Piraeus Northern Egeo Lesvos Samos Chios Southern Egeo Dodekanissos Kyklades Kriti Iraklio Iraklio (urban agglomeration) Iraklio (rest) Lassithi Rethymno Chania 18

16 Πίνακας 2. Προσθήκες οικοδομών, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά περιφέρεια και νομό: 2009 Table 2. Additions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by region and department: 2009 Όγκος: m 3, επιφάνεια: m 2, αξία: χιλιάδες ευρώ : m 3, surface: m 2, value: thousand euro Περιφέρεια και νομός Aριθμός Όροφοι Προσθήκες οικοδομών (1) Additiions of built-properties Όγκος Eπιφάνεια Aξία Region and department Storeys Σύνολο Xώρας Aνατολική Mακεδονία και Θράκη Δράμας Kαβάλας Έβρου Ξάνθης Pοδόπης Kεντρική Mακεδονία Hμαθίας Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη (πολεοδ. συγκρό - τημα) Υπόλοιπο Ν. Θεσσαλονίκης.. Kιλκίς Πέλλης Πιερίας Σερρών Xαλκιδικής Δυτική Mακεδονία Γρεβενών Kαστορίας Kοζάνης Φλωρίνης Θεσσαλία Kαρδίτσης Λαρίσης Mαγνησίας Βόλος (πολεοδ. συγκρότημα). Υπόλοιπο Ν. Mαγνησίας.... Τρικάλων Ήπειρος Άρτης Θεσπρωτίας Iωαννίνων Πρεβέζης Iόνιοι Nήσοι Zακύνθου Kερκύρας Kεφαλληνίας Λευκάδος Δυτική Eλλάς Aιτωλίας και Aκαρνανίας Aχαΐας Πάτρα (πολεοδ. συγκρότημα).. Υπόλοιπο Ν. Aχαΐας Hλείας Greece, total Eastern Makedonia and Thraki Drama Kavala Evros Xanthi Rodopi Central Makedonia Imathia Thessaloniki Thessaloniki (urban agglo me r - ation) Thessaloniki (rest) Kilkis Pella Pieria Serres Chalkidiki Western Makedonia Grevena Kastoria Kozani Florina Thessalia Karditsa Larissa Magnissia Volos (urban agglomeration) Magnissia (rest) Trikala Ipiros Arta Thesprotia Ioannina Preveza Ionian Islands Zakynthos Kerkyra Kefallinia Lefkada Western Greece Etolia and Akarnania Achaia Patra (urban agglomeration) Achaia (rest) Ilia 19

17 Πίνακας 2. Προσθήκες οικοδομών, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά περιφέρεια και νομό: 2009 (συνέχεια) Table 2. Additions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by region and department: 2009 (continued) Όγκος: m 3, επιφάνεια: m 2, αξία: χιλιάδες ευρώ : m 3, surface: m 2, value: thousand euro Περιφέρεια και νομός Aριθμός Όροφοι Προσθήκες οικοδομών (1) Additiions of built-properties Όγκος Eπιφάνεια Aξία Region and department Storeys Στερεά Eλλάς Bοιωτίας Eυβοίας Eυρυτανίας Φθιώτιδος Φωκίδος Πελοπόννησος Aργολίδος Aρκαδίας Kορινθίας Λακωνίας Mεσσηνίας Aττική Nομαρχία Aθηνών » Aνατολικής Aττικής» Δυτικής Aττικής... Nομαρχία Πειραιώς Bόρειο Aιγαίο Λέσβου Σάμου Xίου Nότιο Aιγαίο Δωδεκανήσου Kυκλάδων Kρήτη Hρακλείου Hράκλειο (πολεοδ. συγκρότημα) Υπόλοιπο Ν. Hρακλείου..... Λασιθίου Pεθύμνης Xανίων Central Greece Viotia Evia Evritania Fthiotida Fokida Peloponnissos Argolida Arkadia Korinthia Lakonia Messinia Attiki Prefecture of Athens»» Eastern Attiki»» Western Attiki Prefecture of Piraeus Northern Egeo Lesvos Samos Chios Southern Egeo Dodekanissos Kyklades Kriti Iraklio Iraklio (urban agglomeration) Iraklio (rest) Lassithi Rethymno Chania (1) Στις «προσθήκες» περιλαμβάνονται στοιχεία που αντλούνται από τις οικοδομικές άδειες κατασκευών, βάσει των οποίων προστίθενται επιφάνεια και όγκος στις ήδη υπάρχουσες οικοδομές. (1) ''Additions'' include any other kind of building permits adding more surface and volume to an already existing structure. 20

18 Πίνακας 3. Nέες κατοικίες (1), κατά αριθμό δωματίων, περιφέρεια και νομό: 2009 Table 3. New dwellings(1), by number of rooms, region and department: 2009 Περιφέρεια και νομός Σύνολο Xώρας Aνατολική Mακεδονία και Θράκη Δράμας Kαβάλας Έβρου Ξάνθης Pοδόπης Kεντρική Mακεδονία Hμαθίας Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη (πολεοδ. συγκρό - τημα) Υπόλοιπο Ν. Θεσσαλονίκης.. Kιλκίς Πέλλης Πιερίας Σερρών Xαλκιδικής Δυτική Mακεδονία Γρεβενών Kαστορίας Kοζάνης Φλωρίνης Θεσσαλία Kαρδίτσης Λαρίσης Mαγνησίας Βόλος (πολεοδ. συγκρότημα). Υπόλοιπο Ν. Mαγνησίας.... Τρικάλων Ήπειρος Άρτης Θεσπρωτίας Iωαννίνων Πρεβέζης Iόνιοι Nήσοι Zακύνθου Kερκύρας Kεφαλληνίας Λευκάδος Δυτική Eλλάς Aιτωλίας και Aκαρνανίας Aχαΐας Πάτρα (πολεοδ. συγκρότημα).. Υπόλοιπο Ν. Aχαΐας Hλείας Kατοικίες με δωμάτια: Dwellings with rooms: και άνω and over Greece, total Region and department Eastern Makedonia and Thraki Drama Kavala Evros Xanthi Rodopi Central Makedonia Imathia Thessaloniki Thessaloniki (urban agglo me r - ation) Thessaloniki (rest) Kilkis Pella Pieria Serres Chalkidiki Western Makedonia Grevena Kastoria Kozani Florina Thessalia Karditsa Larissa Magnissia Volos (urban agglomeration) Magnissia (rest) Trikala Ipiros Arta Thesprotia Ioannina Preveza Ionian Islands Zakynthos Kerkyra Kefallinia Lefkada Western Greece Etolia and Akarnania Achaia Patra (urban agglomeration) Achaia (rest) Ilia 21

19 Πίνακας 3. Nέες κατοικίες (1), κατά αριθμό δωματίων, περιφέρεια και νομό: 2009 (συνέχεια) Table 3. New dwellings(1), by number of rooms, region and department: 2009 (continued) Περιφέρεια και νομός Στερεά Eλλάς Bοιωτίας Eυβοίας Eυρυτανίας Φθιώτιδος Φωκίδος Πελοπόννησος Aργολίδος Aρκαδίας Kορινθίας Λακωνίας Mεσσηνίας Aττική Nομαρχία Aθηνών » Aνατολικής Aττικής» Δυτικής Aττικής... Nομαρχία Πειραιώς Bόρειο Aιγαίο Λέσβου Σάμου Xίου Nότιο Aιγαίο Δωδεκανήσου Kυκλάδων Kρήτη Hρακλείου Hράκλειο (πολεοδ. συγκρότημα) Υπόλοιπο Ν. Hρακλείου..... Λασιθίου Pεθύμνης Xανίων Kατοικίες με δωμάτια: Dwellings with rooms: και άνω and over Central Greece Viotia Evia Evritania Fthiotida Fokida Peloponnissos Argolida Arkadia Korinthia Lakonia Messinia Attiki Region and department Prefecture of Athens»» Eastern Attiki»» Western Attiki Prefecture of Piraeus Northern Egeo Lesvos Samos Chios Southern Egeo Dodekanissos Kyklades Kriti Iraklio Iraklio (urban agglomeration) Iraklio (rest) Lassithi Rethymno Chania (1) Συμπεριλαμβάνονται και κατοικίες που προέρχονται από προσθήκες, αναπαλαιώσεις και αναθεωρήσεις με αλλαγή όγκου, νομιμοποιήσεις και τροποποιήσεις. (1) Including also dwellings arising from additions, restorations and revisions changing the volume, legalizations and modifications. 22

20 pin_4_xpress_hamster_temp.qxp 08/11/ :40 ΠΜ Page 23 Πίνακας 4. Nέες κατοικίες και βελτιώσεις κατοικιών, αριθμός κατοικήσιμων δωματίων, όγκος και επιφάνεια αυτών, κατά περιφέρεια και νομό: 2009 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable rooms, volume and surface thereon, by region and department: 2009 Όγκος: m 3, επιφάνεια: m 2 : m 3, surface: m 2 Περιφέρεια και νομός Aριθμός Nέες κατοικίες New dwellings Δωμάτια κατοικήσιμα Habitable rooms Όγκος Eπιφάνεια Bελτιώσεις (1) Improvements Δωμάτια κατοικήσιμα (2) Habitable rooms Όγκος (3) Region and department Σύνολο Xώρας Aνατολική Mακεδονία και Θράκη Δράμας Kαβάλας Έβρου Ξάνθης Pοδόπης Kεντρική Mακεδονία Hμαθίας Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη (πολεοδ. συγκρότημα) Υπόλοιπο Ν. Θεσσαλονίκης.. Kιλκίς Πέλλης Πιερίας Σερρών Xαλκιδικής Δυτική Mακεδονία Γρεβενών Kαστορίας Kοζάνης Φλωρίνης Θεσσαλία Kαρδίτσης Λαρίσης Mαγνησίας Βόλος (πολεοδ. συγκρότημα).. Υπόλοιπο Ν. Mαγνησίας.... Τρικάλων Ήπειρος Άρτης Θεσπρωτίας Iωαννίνων Πρεβέζης Iόνιοι Nήσοι Zακύνθου Kερκύρας Kεφαλληνίας Λευκάδος Δυτική Eλλάς Aιτωλίας και Aκαρνανίας Aχαΐας Πάτρα (πολεοδ. συγκρότημα)... Υπόλοιπο Ν. Aχαΐας Hλείας Greece, total Eastern Makedonia and Thraki Drama Kavala Evros Xanthi Rodopi Central Makedonia Imathia Thessaloniki Thessaloniki (urban agglomeration) Thessaloniki (rest) Kilkis Pella Pieria Serres Chalkidiki Western Makedonia Grevena Kastoria Kozani Florina Thessalia Karditsa Larissa Magnissia Volos (urban agglomeration) Magnissia (rest) Trikala Ipiros Arta Thesprotia Ioannina Preveza Ionian Islands Zakynthos Kerkyra Kefallinia Lefkada Western Greece Etolia and Akarnania Achaia Patra (urban agglomeration) Achaia (rest) Ilia 23

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς / D e c e m b e r 2 0 1 2 ΔEKEMBPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο12 DECEMBER 2012 VOLUME 57 ~ Nο12 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Aύ γ ο υ σ τ ο ς / A u g u s t 2 0 1 2 AYΓOYΣTOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο8 AUGUST 2012 VOLUME 57 ~ Nο8 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς / Fe b r u a r y 2 0 1 2 ΦEBPOYAPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο2 FEBRUARY 2012 VOLUME 57 ~ Nο2 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ M ά ι ο ς / M a y 2 0 1 2 MAΪOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο5 MAY 2012 VOLUME 57 ~ Nο5 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς / D e c e m b e r 2 0 1 1 ΔEKEMBPIOΣ 2011 TOMOΣ 56 ~ Nο12 DECEMBER 2011 VOLUME 56 ~ Nο12 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ I α ν ο υ ά ρ ι ο ς / J a nu a r y 2 0 1 2 IANOYAPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο1 JANUARY 2012 VOLUME 57 ~ Nο1 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ N ο έ μ β ρ ι ο ς / N ove m b e r 2 0 1 1 NOEMBPIOΣ 2011 TOMOΣ 56 ~ Nο11 NOVEMBER 2011 VOLUME 56 ~ Nο11 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς / Fe b r u a r y 2 0 1 1 ΦEBPOYAPIOΣ 2011 TOMOΣ 56 ~ Nο2 FEBRUARY 2011 VOLUME 56 ~ Nο2 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT ΣYNOΠTIKH ΣTATIΣTIKH EΠETHPIΔA 2 0 0 9 CONCISE STATISTICAL YEARBOOK ΣYNOΠTIKH στατιστική επετηρίδα CONCISE statistical yearbook 2 0 0 9 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2008 IKA-ETAM ACCIDENTS AT WORK REPORT FOR THE YEAR 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2008 IKA-ETAM ACCIDENTS AT WORK REPORT FOR THE YEAR 2008 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ SOCIAL INSURANCE INSTITUTE - UNIFIED INSURANCE FUND OF EMPLOYEES ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΥΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η R E V I S E D C O N S U M E R P R I C E I N D E X [ 2 0 0 95 = 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ OCTOBER 2012 VOLUME 57 ~ Nο10 OKTΩBPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο10 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο

Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο R E V I S E D T U R N O V E R I

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α P R O D U C E R P R I C E I N D E X I N I N D U S T R Y [ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012 ΠEIPAIAΣ /

Διαβάστε περισσότερα

www.bankofgreece.gr Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή.

www.bankofgreece.gr Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή. Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215 Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης & Μελετών - Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 7 Νοεμβρίου 2014 7 November

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 7 Νοεμβρίου 2014 7 November ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE 7 Νοεμβρίου 2014 7 November

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 JULY DECEMBER 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 JULY DECEMBER 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 JULY DECEMBER 2010 ΠEIPAIAΣ /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 6 Σεπτεμβρίου 2013 6 September

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 6 Σεπτεμβρίου 2013 6 September ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE 6 Σεπτεμβρίου 2013 6 September

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE ACTIONS Transport

INNOVATIVE ACTIONS Transport INNOVATIVE ACTIONS Transport Νέες Επενδυτικές Ευκαιρίες για την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων στον Τομέα των Υπηρεσιών ως Αποτέλεσμα Νέων Μεταφορικών Υπηρεσιών και Υποδομών στην Περιφέρεια ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 4 Ιανουαρίου 2013 4 January

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 4 Ιανουαρίου 2013 4 January ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE 4 Ιανουαρίου 2013 4 January

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 PIRAEUS

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 PIRAEUS ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 2 Νοεμβρίου 2012 2 November

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 2 Νοεμβρίου 2012 2 November ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE 2 Νοεμβρίου 2012 2 November

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2014 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 19 Οκτωβρίου 2012 19 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 PIRAEUS

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 PIRAEUS ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 27 Ιουλίου 2012 27 July ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2015 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 26 Ιουνίου 2015 26 June ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα