ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Περαία Θεσσαλονίκης Περαία : Αριθμ. Πρωτ. : 613 Τ.Κ. : E -MAIL : URL : Τμήμα : Οικονομικό Πληροφορίες : κ. Χ. Παυλίδου Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την Προμήθεια Τροφίμων και ποτών, που αφορούν την κάλυψη των αναγκών του ΙΕΚ Θεσ/νίκης για το έτος 2015 το ποσό των ,00 και αναλυτικά ως κατωτέρω : Α. Προϊόντα παντοπωλείου, κατεψυγμένα προϊόντα ,00, (Είδη παντοπωλείου, Γαλακτοκομικά, Αλλαντικά, Ελαιόλαδο & είδη Ζαχαροπλαστείου και κατεψυγμένα προϊόντα Κρεοπωλείου, & Ιχθυοπωλείου). Β. Είδη Οπωροπωλείου 7.000,00. Γ. Ποτά αλκοολούχα και μη και κρασιά 500,00. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : ,00 (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

2 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : Α Π Ο Φ Α Σ Η 1. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Του Ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 4. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ. 160/Α/ ). 5. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/ ). 6. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ) 7. Του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/ ) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 8. Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 9. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/ ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 10. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N / 2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τις διατάξεις της αριθ. Π1/2380/ Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων Λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β/ ). 12. Την με αριθμ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη

3 σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/ ) για την προμήθεια προϊόντων με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 13. Του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α/ ). 14. Του Π.Δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 179/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν / 2014 ( Φ.Ε.Κ. 237/Α/ ). 15. Το άρθρο τέταρτο, παρ. 1, του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)» (Φ.Ε.Κ. 65/Α/ ), όπως τροποποίησε (και ισχύει) το άρθρο 21, παρ. 1, α) και β) εδάφια του Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α/ ). 16. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 141/Α/ ). 17. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 141/ Α/ ). 18. Του Π.Δ. 98/2012 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/ ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 4 του Π.Δ. 98/2012, όπως αυτό τροποποιεί το άρθρο 6 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ.141/Α/ ). 19. Την υπ αριθ / Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού περί διορισμού του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 353/ Υ.Ο.Ο.Δ. / ). 20. Την υπ αριθμ / Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού περί ορισμού του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού ως Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών» (Α.Δ.Α.: ΒΛΩ3ΟΟ-ΩΛ3). 21. Την υπ αριθμ / Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 2969/ τ.β / ) για τη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, στο Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)

4 και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού». 22. Το Ν. 4281/2014, Άρθρο 157, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/ ). 23. Την με υπ αριθμ Πρωτ / «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού» 24. Τα με αριθ. πρωτ. 1856/ του Υπουργείου Τουρισμού περί «μεταβίβασης πιστώσεων σε δευτερεύοντες διατάκτες». 25. Το με αριθ. πρωτ. 421/ (ΑΔΑΜ 15REQ ) Υπηρεσιακό Σημείωμα πρωτογενούς αιτήματος. 26. Την με αριθμ. πρωτ 439/ απόφαση δέσμευσης δαπάνης ποσού ,00 ΑΔΑ:ΨΣΙΙ465ΦΘΘ-Ν89 & απόφαση έγκρισης δαπάνης με ΑΔΑΜ: 15REQ και Αριθμό καταχώρησης ΥΔΕ ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι εντός του ποσοστού διάθεσης της πίστωσης του ΚΑΕ 1411, φορέα , οικονομικού έτους Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια των ειδών που περιγράφονται στο παράρτημα Α με κριτήριο κατακύρωσης : α) τη χαμηλότερη τιμή ανά τεμάχιο ή κιλό ή λίτρο για τα είδη Γαλακτοκομικών, Αλλαντικών, Παντοπωλείου και γενικώς τα ποτά, και β) στα είδη Κατεψυγμένων ειδών Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου & Ελαιόλαδου. Για όλα τα παραπάνω είδη που θα προσφερθούν, θα ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Δ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. 2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Ι.ΕΚ. Θεσ/νίκης, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ 20/05/2015 Τετάρτη 10:00(Τέλος Παραλαβής Προσφορών) Περαία Θεσσαλονίκης

5 Γραφείο Διεύθυνσης Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η παραλαβή των προσφορών γίνεται Δημόσια.. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07 γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής. 4.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 4.3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» 4.4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 4.5 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 5. Εφόσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του Κ.Π.Δ.

6 6. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. -Ο- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αναπόσπαστο Τμήμα της Διακήρυξης Ν 274/ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Α. ΝΩΠΑ 1. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 2. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

7 3. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 4. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 5. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 6. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Β. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 2. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 3. ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ Γ. ΠΟΤΑ 1. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 2. ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 3. ΚΡΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ,00 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Εκπαιδευτηρίου Αποθήκες Ι.Ε.Κ. Θεσ/νίκης ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% (ΜΤΠΥ & ΧΑΡΤ. ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% ( Ν.2198/94 άρθρο 24) ΤΡΟΦΙΜΑ

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 7.000,00 2.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (συμπεριλαμβάνονται αλλαντικά, γαλακτοκομικά, είδη ζαχ/κής, κατεψυγμένα, ελαιόλαδο ) ,00 ΠΟΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΑ 500,00 - ( Αναπόσπαστο Τμήμα της Διακήρυξης Ν 274/ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 H προσφορά, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη. Ο χρόνος που ισχύουν οι προσφορές προσμετράτε από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1.2 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

9 1.2.3 Ο αριθμός της προκήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα. 1.4 Η παράδοση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και πρωτοκολλείται. 1.5 Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ελέγχου των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την λήξη της διαδικασίας παραλαβής παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η παραλαβή γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : Παραλαμβάνονται οι φάκελοι, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο Αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές σύμφωνα με την χαμηλότερη συμφέρουσα τιμή ως προς την υπηρεσία διενέργειας της προκήρυξης Συντάσσεται σχετικό πρακτικό κατακύρωσης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε τρία (3) αντίγραφα. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν.4155/13((φεκ/α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων «(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 157 του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160 Α /8-8-14) και την παράγραφο του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13.

10 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή. Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες : -δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι : ι)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 12 ΑΔΑ: ΩΥ2ΛΟΟ-ΜΦ7 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305), v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. vi) κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων : - 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και παρ. 4, 5 και 6-32 παρ. 4 και 5-35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

11 Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ΕΝΏΠΙΟΝ της Επιτροπής από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες : α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

12 ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α 153) θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ενώπιον της Επιτροπής από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Δ. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. Ε. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει

13 ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν και προσκομίζονται κατά περίπτωση. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 2.2 Εκχωρήσεις Ο/οι Ανάδοχος/οι δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο. 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 3.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ.118/07, ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998(Α 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στον άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07 : α. Οι Έλληνες πολίτες : 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους

14 δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (περιπτώσεις β(ii) του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης). 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) για τους απασχολούμενους και εργοδότες και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Στην περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β. Οι αλλοδαποί : 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α του παρόντος άρθρου. 2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά η αλλοδαπά: 1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ( εδ. α & β παρ. 2 της προκήρυξης ) αντίστοιχα. 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση

15 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρων νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση β(ii) του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης (περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών(αε) τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών(οε και ΕΕ) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας επιχείρησης στο διαγωνισμό. δ. Οι συνεταιρισμοί : 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση β(ii) του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης. 2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ.α του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του παρόντος άρθρου. 3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :

16 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. -Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, δύναται να αντικατασταθούν ως εξής: - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των Ευρώ πλέον ΦΠΑ, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή δικαιολογητικού. Εάν στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των Ευρώ πλέον ΦΠΑ, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Οι προσφορές των Ενώσεων Προμηθευτών πρέπει να συμμορφώνονται ως προς τους όρους του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους ένωσης προμηθευτών. 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 4.1 Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 4.2 Αν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την

17 αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 4.3 Το χρονικό διάστημα στο οποίο επιτρέπεται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, να ασκήσουν ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας διακήρυξης είναι 3 εργάσιμες ημέρες. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά (Υπεύθυνη Δήλωση αρ. 8 του Ν.1599/1986) του άρθρου 18 του Π.Δ 118/07. Η ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 4.4 Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 4.5 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 4.6 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 4.7 Επισημαίνεται ότι: Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

18 Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 5. ΤΙΜΕΣ 5.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση των εμπορευμάτων μέχρι και εντός των αποθηκών του Εκπαιδευτηρίου. - Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. - Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. - Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. - Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5.2 Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στους αποθηκευτικούς χώρους του Εκπαιδευτηρίου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και οι φόροι βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/ους. Αναλυτικότερα οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο/οι ανάδοχος/οι είναι οι παρακάτω:

19 Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α., παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΣ). Επί του ποσού της κράτησης (ΕΑΑΔΣ) γίνεται επιπλέον κράτηση 3% χαρτοσήμου και επ αυτού επιπλέον κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, σύμφωνα με τον Ν.4013/2011. Από την καθαρή αξία του τιμολογίου αφαιρούνται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις και στο υπόλοιπο γίνεται παρακράτηση 4% που αποτελεί και την προείσπραξη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Επιπλέον: Το ποσοστό ΦΠΑ επί τις % στο οποίο υπάγεται το είδος. Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών. 5.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος, που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5.4 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη, η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά. 5.5 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερο του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό Φ.Π.Α. θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές μερών. 5.6 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 6.1 Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών, θα δίνεται από το Εκπαιδευτήριο στους προμηθευτές τηλεφωνικώς 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την επιθυμητή ημερομηνία του είδους. Παραγγελία η οποία θα δίνεται προς εκτέλεση σε μικρότερο χρονικό διάστημα, θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους προμηθευτές να την εκτελέσουν, χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των ειδών που παραγγέλθηκαν.

20 6.2 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα στην Αποθήκη της Σχολής με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία θα είναι εντελώς καθαρά και απολυμασμένα, μέχρι την 12η μεσημβρινή κάθε εργάσιμης ημέρας. 6.3 Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται τουλάχιστον με τα απαραίτητα συνοδευτικά Δελτία Αποστολής, στα οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Σ. και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις. 6.4 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής αποτελεί : α) Ο Έλεγχος της έγκυρης και της σωστής ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης της παραγγελίας. β) Ο Έλεγχος της ποιότητας, της προέλευσης όπως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού των προμηθευόμενων ειδών. γ) Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών με σύνταξη αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου ( Τμήμα Προμηθειών ) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 6.5 Σε περίπτωση απόρριψης είδους από την Επιτροπή Παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση του είδους μέσα σε προθεσμία που έχει καθορισθεί από αυτή, διαφορετικά το Εκπαιδευτήριο διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να προμηθευτεί ίση ποσότητα από το ελεύθερο εμπόριο, υπολογίζοντας σε βάρος του προμηθευτή κάθε πρόσθετη επιβάρυνση. 6.6 Ο προμηθευτής οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς των προσκομιζόμενων ειδών για την κατηγορία, προέλευση, όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους τα οποία η αρμόδια επιτροπή θα ελέγχει με βάση την παραγγελία του Εκπαιδευτηρίου και τα αναγραφόμενα στοιχεία στο Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή. 6.7 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4 αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. (Άρθρα 26 & 32 του Κ.Π.Δ.). Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου. 7. ΠΛΗΡΩΜΗ

21 7.1 Η εξόφληση του τιμολογίου Αναδόχου θα πραγματοποιείται κατόπιν της βεβαίωσης ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, ελέγχου, θεώρησης των παραστατικών δαπάνης από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και εξόφλησης του σχετικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. 7.2 Κατά τη διαδικασία ελέγχου των παραστατικών δαπάνης από την Υ.Δ.Ε., πραγματοποιείται αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και κατ εφαρμογή των υφιστάμενων σχετικών νομικών διατάξεων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες λήψεις στοιχείων περί οφειλών από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί) δύναται να πραγματοποιείται παρακράτηση βεβαιωμένων οφειλόμενων χρηματικών ποσών υπέρ Δημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π. 7.3 Ο ανάδοχος κατά την είσπραξη του τιμολογίου υπόκειται στις παραπάνω κρατήσεις επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου (χωρίς Φ.Π.Α.). 8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 8.1 Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ.118/07 και τον Ν. 2522/97. ( Αναπόσπαστο Τμήμα της Διακήρυξης Ν 274/ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 20 του Π Δ 118/07. Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου). 1. Για την κατηγορία ειδών : ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ,

22 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, θα ισχύσει ποσοστό έκπτωσης τοις εκατό (%), επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του συγκεκριμένου είδους στο Νομό σύμφωνα με το σχετικό δελτίο πιστοποίησης τιμών που θα εκδίδεται κάθε φορά από την αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Αρ. 13 του Ν.3438/2006. Προμηθευτής των συγκεκριμένων αγαθών θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 2.Για την κατηγορία ειδών : ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΖΑΧ/ΚΗΣ & ΠΟΤΩΝ, όπως αυτά αναγράφονται ονομαστικά στις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις, θα προσφερθεί τιμή μονάδος σε Ευρώ, (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα ανακηρυχθεί προμηθευτής ο προσφέρων την χαμηλότερη - για κάθε είδος ξεχωριστά - η οποία θα ισχύσει καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον μειοδότη, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ύψος της λιανικής τιμής πώλησης στο κατάστημα του εμπόρου κατά την ημέρα παράδοσης των αντίστοιχων αγαθών στο Εκπαιδευτήριο. ( Αναπόσπαστο Τμήμα της Διακήρυξης Ν 274/ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προσφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης. 1. ΝΩΠΑ Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά, πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, απαλλαγμένα από ξένες ύλες και ελαττώματα και να μην

23 εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Επίσης θα απορρίπτονται από την επιτροπή τα άγουρα και πολύ ώριμα οπωρολαχανικά. Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι Α ποιότητας και οξύτητας 0,1-1%. Όλα τα προμηθευόμενα, από τη Σχολή, είδη θα πρέπει να πληρούν τους σχετικούς κανόνες ως προς την εμφάνιση και την φρεσκότητά τους και να φέρουν ημερομηνία λήξης, όπου απαιτείται. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει ποσότητες και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία της Σχολής. Να δηλώνει τις ποσότητες κατά κατηγορία και ποιότητα στα σχετικά συνοδευτικά παραστατικά του Κ.Φ.Σ. (Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων). Η μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών προς τη Σχολή, θα πραγματοποιείται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με σχετική άδεια της αρμόδιας προς το σκοπό αυτό Υπηρεσίας. 2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Πρέπει να φέρουν αποτυπωμένη τόσο στην συσκευασία (όσο και στην σάρκα για τα κρέατα) την σφραγίδα του Κτηνιατρικού Υγειονομικού Ελέγχου. Να έχουν κατά το χρόνο παράδοσης άθικτη την αρχική τους συσκευασία και να αναγράφεται η ημερομηνία κατάψυξης, ημερομηνία λήξης χωρίς να είναι παραποιημένες καθώς και να μην βρίσκονται σε κατάσταση απόψυξης ή να έχουν αποψυχθεί και επαναψυχθεί. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει ποσότητες και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία της Σχολής. Να δηλώνει τις ποσότητες κατά κατηγορία και ποιότητα στα σχετικά συνοδευτικά παραστατικά του Κ.Φ.Σ. (Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων). Η μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών προς τη Σχολή, θα πραγματοποιείται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με σχετική άδεια της αρμόδιας προς το σκοπό αυτό Υπηρεσίας.

24 Αναπόσπαστο Τμήμα της Διακήρυξης Ν 274/ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει μέχρι 31/12/2015 με δικαίωμα της Υπηρεσίας., για παράταση για δύο (2) ακόμη μήνες. Παράταση πέραν των δύο μηνών, προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Η συνολική διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.Δ. ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Κυρώσεις επιβάλλονται στις περιπτώσεις : Απόρριψης κάποιου είδους από την Επιτροπή Παραλαβής επειδή η ποιότητα δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης. Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης, των συναλλακτικών ηθών και αρχών της καλής πίστης, σε συνάρτηση με τις κατ επανάληψη παραβάσεις και με την όλη συμπεριφορά των προμηθευτών. Όταν δεν δεχθεί ο προμηθευτής να εξεύρει ή να πληρώσει αγορά ειδών από άλλη επιχείρηση για λογαριασμό της Σχολής, εφόσον αυτά έχουν παραγγελθεί από αυτήν. Εκτός των ανωτέρω και μετά από παράβαση μπορεί ο Διευθυντής της Σχολής να προκαλέσει την κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου. Παραβάσεις υφίστανται εκτός από την απόρριψη κάποιου είδους και για την περίπτωση που δεν εκτελείται έγκαιρα η παραγγελία, εφόσον αυτό συμβεί περισσότερο από τρεις φορές. Σε περίπτωση δύο παραβάσεων επιβάλλονται πρόστιμα χρηματικά, για την πρώτη παράβαση μέχρι 1/5 της αξίας του είδους που αφορά η παράβαση. Για την δεύτερη παράβαση μέχρι του ½ της αξίας του είδους και για την τρίτη παράβαση θα αποφασίσει ο Διευθυντής του ΙΕΚ αν θα επιβληθεί πρόστιμο ή θα

25 προκαλέσει την έκπτωση του προμηθευτή. Τα πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαταστήσει το ακατάλληλο είδος. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά δωρεάν τα είδη που απορρίπτονται κατά το στάδιο της παραλαβής. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφο της υπ αριθμ 520/ προκήρυξης, θα παρέχονται καθημερινά από τα γραφεία του ΙΕΚ Θεσ/νίκης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και στο τηλέφωνο 23920/22533 (αρμόδια κ. Παυλίδου Χαρίκλεια). Η παρούσα, μπορεί επίσης να αναζητηθεί μέσω του διαδικτύου στις ιστοσελίδες diavgeia.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση κατηγορία «προκηρύξεις» σύμφωνα με το Ν.4013/11. στην ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Εμπορικό Επιμελητήριο Ν. Θεσσαλονίκης

26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΚΡΕΑΤΙΚΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ» ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΝΩΠΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΠΑΠΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ // 3 ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ // 4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ // 5 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΝΩΠΟ // 6 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ // 7 ΚΟΚΟΡΑΣ ΝΩΠΟΣ // 8 ΟΡΤΥΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ // 9 ΧΗΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ // 10 ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ ΝΩΠΑ ΚΙΛΟ ΜΟΣΧΑΡΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 11 ΜΟΣΧΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 12 ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΟΥΑ ΝΩΠΟ // 13 ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΠΑΛΑ Α/Ο ΝΩΠΟ // 14 ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑ // 15 ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΣΠΑΛΑ // 16 ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΝΤΡΑ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ // ΝΩΠΕΣ 17 ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΤΣΙ // 18 ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΥΚΩΤΙ ΝΩΠΟ // 19 ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΛΟΤΟ Α/Ο ΝΩΠΟ // 20 ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΑΡΕ Α/Ο ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ // 21 ΜΟΣΧΑΡΙ ΟΥΡΑ ΝΩΠΗ // Α/Ο = ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΧΟΙΡΙΝΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 22 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΜΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ 23 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο ΝΩΠΟ // 24 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΡΕ Μ/Ο ΝΩΠΟ // 25 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Μ/Ο ΝΩΠΟ // 26 ΧΟΙΡΙΝΟ ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ // 27 ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΑΝΣΕΤΑ // 28 ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ // ΟΛΟΚΛΗΡΟ Μ/Ο = ΜΕ ΟΣΤΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 29 ΑΡΝΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 30 ΑΡΝΙ ΜΠΟΥΤΙ // 31 ΚΑΤΣΙΚΙ ΝΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ // ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

27 ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015.

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Περαία Θεσσαλονίκης Περαία : 09-04-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 520 Τ.Κ. : 570 19 E -MAIL

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703423 2015-04-10

15PROC002703423 2015-04-10 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περαία : 09-04-2015 ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Αριθμ. Πρωτ. : 520 Περαία Θεσσαλονίκης Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Λεωφ. Αμαλίας 12 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δημήτριος Οικονόμου Τηλ: 210-3736146 Φαξ:210-3736145

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 130.000 (με Φ.Π.Α.) (122.065,73 + 7.934,27 Φ.Π.Α)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 130.000 (με Φ.Π.Α.) (122.065,73 + 7.934,27 Φ.Π.Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Λεωφ. Αμαλίας 12 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δημ. Οικονόμου Αυγ. Μαρούλης Τηλ: 210-3736146,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002505651 2014-12-24

14PROC002505651 2014-12-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ( Δ21) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 06 / 07/ 2012. στον ημερήσιο Τύπο ΠΡΟΔΙΑ- Επίσημη ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H

Αθήνα 06 / 07/ 2012. στον ημερήσιο Τύπο ΠΡΟΔΙΑ- Επίσημη ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28 104 38 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ ΑΡ. ΤΗΛ. 210-5272555 ΑΡ. ΦΑΞ 210-5272183 Αθήνα 06 /

Διαβάστε περισσότερα

Το 1 ο,2 ο,3 ο,6 ο & 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Υπόψη Διευθυντών)

Το 1 ο,2 ο,3 ο,6 ο & 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Υπόψη Διευθυντών) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 11/08/10 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΟΟ/ΠΥ/19 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πυθαγόρειο 21-4-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/1216

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πυθαγόρειο 21-4-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/1216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΥ4Ρ465ΦΘΘ-Φ2Ν Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός. e.mail : κayf@otenet.gr Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α

Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός. e.mail : κayf@otenet.gr Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ. Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520 Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28 104 38 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΤΗΛ. 210-5272553 ΑΡ. ΦΑΞ 210-5225183 Αθήνα 18/04/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/12 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/12 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών-Σταυρακίων,Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7Δις/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7Δις/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003048739 2015-09-15

15PROC003048739 2015-09-15 15PROC003048739 2015-09-15 ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΙ-ΡΒΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013. Αθήνα 28 Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΙ-ΡΒΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013. Αθήνα 28 Ιουνίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2280/2015

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2280/2015 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-06-2015 ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΕΛΛΑΣ/157728/93509/2281 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα