(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4A8ΠΟΡΡΘ-Π5Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.: 712, Τ.Κ.: , Ανάβυσσος Αττικής Ανάβυσσος: 8/9/2011 Αρ. Πρωτ: 20011/4229 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πληροφορίες : Κων/ος Παπατρέχας Τηλέφωνο : /425 FAX : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 1.1. Του Π.Δ. 63/05 ( Φ.Ε.Κ. 98/Α/ 05 ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Του ν. 2198/1994 ( Φ.Ε.Κ. 43/Α/ ) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» Του ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Του ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/2010 ) Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων- Eναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76) όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 1

2 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» Του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64 /Α/ 07 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» Του Π.Δ. 166 / 2003 ( Φ.Ε.Κ. 138 /Α / 2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Του Νόμου 1514/85 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α/8.2.85) Του Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Του Προεδρικού Διατάγματος 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ» Τις διατάξεις του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» 2. Τα έγγραφα: 2.1. Την απόφαση του Δ.Σ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (Συνεδρία 146 η της 27/05/2011), περί εγκρίσεως διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. στην Ανάβυσσο και στον Αγ. Κοσμά Αττικής 2.2. Την υπάρχουσα πίστωση στον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.στην Ανάβυσσο και στον Αγ. Κοσμά Αττικής με ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ συμπεριλαμβανομένων όλων των υπέρ τρίτων κρατήσεων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 22/9/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Ανάβυσσο. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (χρόνος επίδοσης λήξης προσφορών). Οι προσφορές θα μπορούν επίσης να αποσταλούν και ταχυδρομικώς "επί συστάσει" σε σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη «Προσφορά για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Ανάβυσσο και στον Αγ. Κοσμά Αττικής», στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 46,7 χλμ. Αθηνών-Σουνίου Τ.Θ Ανάβυσσος Αττική 2

3 Οι προσφορές αυτές θα ληφθούν υπόψη εφόσον θα έχουν φθάσει στα χέρια της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού μέχρι και της προκαθορισμένης ημέρας λήξης επίδοσης των προσφορών. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε στο διαδίκτυο στην διεύθυνση καθώς και από τον αρμόδιο υπάλληλο Κων/ος Παπατρέχας τηλ: /413, Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. Δρ. Αριστείδης Διαπούλης 3

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ % ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 4

5 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή έργα, που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής, υπό τις κατωτέρω επιπλέον προϋποθέσεις: Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προμηθευτή στο κοινό σχήμα καθώς και το ειδικό μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης. Ότι όλα τα μέλη της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της εγκατάστασης ή νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Σε περίπτωση ωστόσο που η σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο ρητά θα δηλώνεται πλέον το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει ο καθένας, το τυχόν διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής τους στα κέρδη και τις ζημίες της δημοπρατούμενης σύμβασης καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης. 5

6 Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία στους τοµείς του παρόντος έργου, ή άλλες συναφείς δραστηριότητες και να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα ικαιολογητικά Συµµετοχής, όπως αναλύονται στην παρούσα Ανακοίνωση. 5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές συντάσσονται ώστε να καλύπτουν το αντικείμενο της παρούσας. Φέρουν δε την υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους. Οι προσφορές τοποθετούνται υποχρεωτικά σε ενιαίο φάκελο ο οποίος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» (επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, , fax) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: 20011/4229 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών «ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα περιλαμβάνει τρεις (3) επί μέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους. Ο πρώτος φάκελος Α περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 6 της παρούσας και τα οποία θα πρέπει να είναι ταξινομημένα με τη σειρά που ζητούνται. Ο δεύτερος φάκελος Β περιέχει την Τεχνική Προσφορά ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως απαιτούνται από την παρούσα ( σύμφωνα με τα παραρτήματα Β και Γ) 6

7 Ο τρίτος φάκελος Γ περιέχει την Οικονομική Προσφορά ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως απαιτούνται από την παρούσα Ανακοίνωση. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα, ή εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην ελληνική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές που είναι τοποθετημένες στον ίδιο φάκελο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Το περιεχόμενο του Φακέλου Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» τον οποίο υποβάλει ο Προσφέρων, περιέχει: Υπεύθυνη Δήλωση (Νο Ι) για την προσωπική κατάσταση του προσφέροντα, του Ν. 1599/1986 για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής : (i). Δεν τελούν το τελευταίο εξάμηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (ii). Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει η ειδική εκκαθάριση του νόμου 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Υπεύθυνη Δήλωση (Νο ΙΙ) του προσφέροντα, του Ν. 1599/1986 για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής : (i). Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Ανακοίνωσης των οποίων ο Προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση. (ii). Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. 7

8 (iii). (iv). ακριβή. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και Συμμετέχουν σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας Ανακοίνωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού. Υπεύθυνη Δήλωση (Νο ΙΙΙ) του προσφέροντα, του Ν. 1599/1986 για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής : (i). Ότι οι χώροι του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. επιτρέπουν την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του προσωπικού του, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. (ii). Σε περίπτωση κατακύρωσης υπέρ αυτού του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, θα προσκομίσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης, ύψους Ευρώ εκατό χιλιάδων # ,00#, με το οποίο θα καλύπτονται οι τυχόν ζημιές ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από αμέλεια του προσωπικού. (iii). Σε περίπτωση κατακύρωσης υπέρ αυτού του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, θα προσκομίσει τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό την προηγούμενη της έναρξης ισχύος της σύμβασης. (iv). Εγγυάται την καλή λειτουργία των μηχανημάτων, όπως επίσης, ότι το προσωπικό το οποίο θα χειρίζεται τα μηχανήματα έχει εκπαιδευτεί και γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού τους, καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού Υπεύθυνη Δήλωση (Νο ΙV) του προσφέροντα, του Ν. 1599/1986 για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλα όσα ορίζει το άρθρο 68 του Ν (ΦΕΚ 115/Α/ ) «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών». Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, τη τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό και τη δυνατότητα εκτέλεσης και υποβολής του ζητούµενου έργου καθώς επίσης περιγραφή των µέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών. Κατάλογο συμβάσεων με οργανισμούς για τον καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, στον οποίο να αναφέρονται τα κυριότερα έργα των τριών (3) τελευταίων χρόνων. Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τοµέα, η προσήκουσα υλοποίηση, τουλάχιστον του 50% έκαστου των έργων, αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται µε βεβαίωση ή σχετική δήλωσή τους. 8

9 Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του Προσφέροντα. Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην περίπτωση φυσικών προσώπων και νοµικών προσώπων που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση έκδοσης ισολογισµού, των τριών (3) προηγουµένων του έτους του Διαγωνισμού οικονοµικών χρήσεων. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό, αφετέρου το ειδικό επάγγελμα που ασκεί κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, το οποίο είναι σχετικό με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας (έκδοση τελευταίου μήνα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού). Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας (έκδοση τελευταίου μήνα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού). Απόσπασμα Ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο οικονομικό έγκλημα, για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ποινικού Κώδικα. Παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο προμηθευτής συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, όπως ΦΕΚ σύστασης ΑΕ με τις τελευταίες τροποποιήσεις του ή καταστατικά προσωπικών εταιριών με τις τελευταίες τροποποιήσεις τους. 9

10 7. Το περιεχόμενο του Φακέλου Β «Τεχνική Προσφορά» τον οποίο υποβάλει ο Προσφέρων θα συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση που έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές και θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία των ζητούμενων υπηρεσιών. 8. Το περιεχόμενο του Φακέλου Γ «Οικονομική Προσφορά» τον οποίο υποβάλει ο Προσφέρων, είναι σφραγισμένος και περιέχει την οικονομική προσφορά του Προσφέροντος εντός της οποία περιλαμβάνεται και χωριστό κεφάλαιο που εξειδικεύει όλα τα στοιχεία εκείνα που απαιτεί το άρθρο 68 του Ν. 3683/ Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. και θα αφορούν την μηνιαία πληρωμή του Αναδόχου, για την μηνιαία παροχή των υπηρεσιών, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην Οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η μηνιαία προσφορά καθώς και η τελική προσφερόμενη τιμή χωρίς τον Φ.Π.Α.. Το ποσοστό του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται το αντικείμενο της παρούσας θα πρέπει να αναφέρεται χωριστά. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ». Σε περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές του προσωπικού καθαρισμού με τις ανάλογες προσαυξήσεις τους, τα επιδόματα κ.τ.λ., τα έξοδα του εργοδότη και του εργαζόμενου που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους του Κράτους και τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Ακόμα συμπεριλαμβάνεται το κόστος για όλα τα υλικά και τα μέσα καθαρισμού, ήτοι μηχανές, απορρυπαντικά, παρκετίνες κ.τ.λ. όπως και τα έξοδα συντήρησης των μηχανών καθαρισμού. 10

11 Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή του αντικειμένου και αφορά το συνολικό αντικείμενο της παρούσας. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Η τιμή προσφοράς αφορά το συνολικό αντικείμενο της παρούσας. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και προσφορές για μέρος της δημοπρατούμενης σύμβασης Οι Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε Προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Σε εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/ ) «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» και σε χωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να αναφέρονται και να εξειδικεύονται από τον Προσφέροντα τα κάτωθι στοιχεία: (i). Ο αριθμός των εργαζομένων (ii). Οι ημέρες και ώρες εργασίας (iii). Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και αντίγραφο αυτής Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομενων. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. Επίσης πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους της παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 9. Για τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Πρώτα αποσφραγίζεται ο φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής (Φάκελος Α) καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς (Φάκελος Β). Όλα τα δικαιολογητικά / στοιχεία που περιέχουν μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς (Φάκελος Γ) δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή καταχωρεί τους Προσφέροντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν σε Πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 11

12 Οι κυρίως φάκελοι των προσφορών κρατούνται από την Επιτροπή για περαιτέρω αξιολόγηση. Η Επιτροπή ελέγχει στην συνέχεια την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό. Στο ίδιο Πρακτικό και εφόσον κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψει ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την παρούσα προϋποθέσεις, η Επιτροπή τεκμηριώνει τους λόγους απόρριψης για τις προσφορές αυτές. Στη συνέχεια ελέγχει το περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί στο ίδιο Πρακτικό τις αποδεκτές προσφορές και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μια από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Καταχωρεί σε πρακτικό τις προσφορές που χαρακτηρίζει τυχόν απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, διαβιβάζει στην υπηρεσία το/α Πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους Προσφέροντες με φαξ, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις προσφυγές. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ενστάσεων του προηγούμενου άρθρου, οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει με ανακοίνωσή του τους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών (ενδεχομένως μετά την επιτυχή άσκηση ενστάσεων) για την ημερομηνία, ώρα και τόπο, όπου θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραμένουν στην Υπηρεσία Διενέργειας ώστε να επιστραφούν στους Προσφέροντες μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. 12

13 Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Χαρακτηρίζει ως υπερβολικά χαμηλές τις προσφορές που είναι μικρότερες του 85% της διαμέσου του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Σε ανάλογη περίπτωση ζητά από τον Προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής της προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά απορρίπτεται. Η Επιτροπή προχωρά εν συνεχεία στην κατάταξη των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία, εισηγούμενη και τον ανάδοχο της δημοπρατούμενης σύμβασης. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους με φαξ, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις. 10. Το ΔΣ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε έχει το δικαίωμα είτε να κατακυρώσει την σύμβαση, είτε να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει το διαγωνισμό με ίδιους ή άλλους όρους, είτε να ματαιώσει το διαγωνισμό. Από αυτές τις ενέργειες δεν προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. 11. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το ΔΣ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σε έναν ανάδοχο για το σύνολο του έργου. Ανακοινώνεται εγγράφως σε όσους υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές και στον ανακηρυχθέντα ως ανάδοχο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ανεπιτυχή έκβαση αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την λήψη σχετικής ειδοποίησης εκ μέρους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Επιπρόσθετα ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης, ύψους εκατό χιλιάδων Ευρώ ( # ,00#), με το οποίο θα καλύπτονται οι τυχόν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από αμέλεια του προσωπικού. Πέρα αυτού, ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών. 13

14 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Το προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των αλλοδαπών ή των οικονομικών μεταναστών πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τις κατάλληλες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. 12. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην ορισθείσα προθεσμία για να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα σε αυτήν με απόφαση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν η μη έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. Εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/ Ο ανάδοχος προσκομίζει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Η εγγύηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά ημερομηνία έκδοσης, εκδότη, την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται, τον αριθμό της, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το προς υλοποίηση έργο και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου κατά δύο (2) μήνες. Η εγγύηση περιλαμβάνει επίσης τον όρο ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως, τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, τον όρο ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχουν το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης παραμένει στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και επιστρέφεται μετά την οριστική υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 14. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12). Πέρα από τα παραπάνω το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. δικαιούται όταν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να προβεί με απόφασή του, που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στον Ανάδοχο, στην προσωρινή ή οριστική διακοπή της ισχύος της σύμβασης, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συμβατικής περιόδου. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος δε δικαιούται να προβάλλει καμία απολύτως αξίωση για τυχόν αποζημίωση 14

15 15. Η παραλαβή του έργου θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για τον λόγο αυτό με σχετική απόφαση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. η οποία θα παρακολουθεί και θα βεβαιώνει κάθε μήνα την πορεία εκτέλεσης των εργασιών. Η Επιτροπή παραλαβής εφόσον διαπιστώσει ουσιώδεις αποκλίσεις, από τους συμβατικούς όρους ή τις προδιαγραφές, δικαιούται να αρνηθεί την κατά τα παραπάνω επίσημη παραλαβή και μπορεί να εισηγείται χρηματικές κυρώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση. 16. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ίσου με το 0,10 % επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Νόμου 3377/05 (ΦΕΚ Α 202). 17. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά (κάθε μήνα) σε Ευρώ για την αξία κάθε παράδοσης με την προσκόμιση του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών για τον αντίστοιχο δεδουλευμένο μήνα και αφού υπογραφεί η αντίστοιχη βεβαίωση παροχής υπηρεσιών κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία. Για τα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία αυτής ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/ Σε περίπτωση και μόνο που οι διατάξεις της παρούσας δημιουργούν νομοθετικό κενό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του πδ 118/07. Παράρτημα Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεώνεται: Α. Υποχρεώσεις Αναδόχου α) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις: σχετικές με το έργο που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 15

16 περί της υγείας και ασφάλειας όλου του απασχολούμενου προσωπικού που θα εργαστεί στο ανατιθέμενο έργο καθαριότητας. που διέπουν τις σχέσεις του με το προσωπικό του δηλαδή να συμμορφώνεται πλήρως με την εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις περί αμοιβών, ωραρίου εργασίας, κοινωνικών παροχών αποζημιώσεων εισφορών, κλπ. όντας πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς. Όλο το προσωπικό πρέπει να είναι ασφαλισμένο στους αρμόδιους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κύριας και επικουρικής, διαφορετικά το ΕΛΚΕΘΕ δε θα επιτρέψει σε κανένα εργαζόμενο να εργαστεί χωρίς την ασφάλιση αυτή. Επίσης οφείλει να συμμορφώνεται κατά την εργασία του με τα ενδεικνυόμενα μέτρα Ασφάλειας και Υγιεινής, Πυρασφάλειας κλπ. που πρέπει να τηρούνται. β) Ν' αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης σε πρόσωπα, ή πράγματα του ΕΛΚΕΘΕ. Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα που απασχολεί για τον καθαρισμό, ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένος για την ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω ζημιών, καθώς και για την περίπτωση κλοπής, με τους όρους και τις προβλέψεις ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης, που θα συνάψει με την ασφαλιστική εταιρεία. γ) Να γνωστοποιεί στο απασχολούμενο προσωπικό του ότι: ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή νόμιμη σχέση έχει με το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., φέρει όλες τις εκ του νόμου και της συμβάσεως ποινικές ευθύνες και υποχρεώσεις, το ΕΛΚΕΘΕ» διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει πλήρως την συμπεριφορά (του προσωπικού αυτού) εντός των χώρων του ΕΛΚΕΘΕ. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του το οποίο θα κριθεί από το ΕΛΚΕΘΕ ως ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο) μόλις ειδοποιηθεί σχετικά εγγράφως). Δ) Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνον εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα και είναι ασφαλισμένοι. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του απασχολούμενου προσωπικού, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΛΚΕΘΕ. Η ακαταλληλότητα διαπιστώνεται από τα αρμόδια όργανα του ΕΛΚΕΘΕ. Επειδή η ακαταλληλότητα δεν έχει σχέση μόνο με τις ικανότητες και τη δεξιοτεχνία του απασχολούμενου προσωπικού στα καθήκοντά του, αλλά και με την όλη στάση, συμπεριφορά, παρουσία, τιμιότητα, ευγένεια και παρόμοια δεδομένα, η διαπίστωσή της γίνεται κατ αποκλειστική κρίση των αρμοδίων οργάνων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και ο εργολάβος την αποδέχεται χωρίς καμία ένδικη ή άλλου είδους αντίρρηση. ε) να επιβαρύνεται με την αξία όλων των υλικών που θα χρειαστούν για όλες τις εργασίες καθαρισμού. Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, οικολογικά και δε θα πρέπει να προκαλούν φθορά στους χώρους και τα αντικείμενα. Ειδικές Υποχρεώσεις Αναδόχου (i). Ο καθαρισμός των κτιρίων θα γίνεται 2 φορές την εβδομάδα, οι δε εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να ξεκινούν στις 8.00 πμ. Απαραίτητη η απασχόληση του προσωπικού καθαρισμού να είναι τουλάχιστον έξι (6) ώρες. Η οριστικοποίηση του ωραρίου κ.λ.π., λεπτομέρειες θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. (ii). Τα απορρίμματα, καθημερινά θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται στους κάδους που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο, ώστε να είναι εύκολη η αποκομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς. 16

17 (iii). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο αρμόδιο τμήμα ή επιτροπή κατάσταση του προσωπικού που θα ασχολείται στο ΕΛΚΕΘΕ με πλήρη στοιχεία και ότι άλλο του ζητηθεί από την Υπηρεσία. (iv). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να φροντίζει να αναπληρώνει και ακόμη υποχρεούται να διασφαλίζει τον καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕΘΕ με οποιοδήποτε τρόπο, σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω προσωπικού. (v). Για όλους τους απασχολούμενους στο συνεργείο καθαριότητας θα πρέπει να προσκομίζει ο ανάδοχος κάθε μήνα ονομαστική κατάσταση. Εάν αντικατασταθεί κάποιο άτομο θα πρέπει εγγράφως να ενημερώνει την υπηρεσία ο ανάδοχος. (vi). Κατά την εκτέλεση του έργου καθαρισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από τις δραστηριότητες του. (vii). Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αρνηθεί την καταβολή παροχών (αμοιβών κ.λ.π.), στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, στον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., με την πρόφαση ότι δεν του κατεβλήθει από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. η συμβατική του αποζημίωση. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ (i). Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του αναδόχου προς το προσωπικό του. (ii). Ο εργοδότης κάνει έλεγχο των χώρων που καθαρίζονται. Η εποπτεία και ο έλεγχος της καθαριότητας, καθώς και ο έλεγχος απασχόλησης απαραίτητου προσωπικού, θα διενεργείται από Επιτροπή Ελέγχου που ορίζεται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή τους εντεταλμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, σε ημερομηνίες που θα καθορίζει η Διοίκηση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.ή η Επιτροπή ή και χωρίς προειδοποίηση κατά την κρίση τους. (iii). Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο της εκτέλεσης της σύμβασης ή μέρους των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκτός αν πρόκειται περί αποδεδειγμένης πραγματικής ή νομικής αδυναμίας κατά την κρίση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (iv). Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει υποχρέωση να παρέχει στον ανάδοχο χώρους που θα χρησιμοποιούνται από το προσωπικό για διαλείμματα και για αποθήκευση υλικών, μηχανημάτων και εξαρτημάτων. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα των χώρων αυτών. Οι χώροι που θα δοθούν θα πρέπει κατά τη λήξη του συμβολαίου να επιστραφούν όπως ήταν στην αρχική τους κατάσταση. (v). Για το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. υπάρχει η υποχρέωση να παρέχει στον ανάδοχο τη δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου κρύου ή ζεστού νερού, καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται. Ο ανάδοχος ωστόσο πρέπει να φροντίζει για όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση. 17

18 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός και τα απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, που ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, κατασκευασμένα παρασκευασμένα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και φιλικά προς το περιβάλλον. Με αποκλειστική ευθύνη του εργολήπτη, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισμού, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη, καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης που θα διατεθεί από τον εργολήπτη για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί να είναι εκπαιδευμένο στην χρήση των μηχανημάτων συσκευών και στις εργασίες καθαρισμού χώρων δημοσίων κτιρίων. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τρόλεϊ καθαριστριών (ένα για κάθε χώρο). Μηχανές πλυσίματος μοκετών. Μηχανές απορρόφησης υγρών. Μηχανές πλυσίματος γυαλίσματος spray. Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος (μπλε και κόκκινους) διπλού συστήματος. Θα χρησιμοποιούνται διπλοί κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος για γραφεία κοινόχρηστους χώρους, διαφορετικοί για WC. Επίσης θα χρησιμοποιούνται σφουγγαρίστρες διαφορετικές για γραφεία κοινόχρηστους χώρους. Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού τύπου. Υφασμάτινες μάκτρες (dust mop), όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα με υποχρέωση να χρησιμοποιούνται κάθε μέρα καθαρές. Καρότσια τροχήλατα κλειστά για μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο τελικής συλλογής (τουλάχιστον δύο (2) ). Γάντια χονδρά και μιας χρήσεως. Γάντια χονδρά ειδικά για χρήση από τους εργάτες μεταφοράς απορριμμάτων. Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων μαύρου και κίτρινου χρώματος, ανθεκτικές διαφόρων μεγεθών. Σφουγγαράκια με σύρμα, για τρίψιμο μεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων. Σκάλα. Λάστιχα. Μπαλαντέζες. Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου χρειάζεται. ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της υπηρεσίας, για την καθαριότητα. Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως να είναι αρίστης ποιότητας και πλέον κατάλληλα. Τα αναγκαία σκεύη εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των κτιρίων. 18

19 Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και από εμφάνιση. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Υγρό καθαριστικό μοκετών. Απορρυπαντικά καθαριστικά και δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής. Απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων ρυπών. Απολυμαντικά επιφανειών. Υγρό καθαριστικό τζαμιών καθρεπτών. Γυαλιστικό κρουνών. Γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών. Αυτογυάλιστη παρκετίνη αντιολισθητική για δάπεδα. ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Τα προϊόντα καθαρισμού θα τα συνοδεύουν εμπορικά φυλλάδια, φύλλα δεδομένων ασφαλείας (MSDS) καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα βεβαιώσεων καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα εμπορικά φυλλάδια, φύλλα δεδομένων ασφαλείας (MSDS) καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα βεβαιώσεων καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων όλων των προσφερόμενων προϊόντων καθαρισμού θα περιλαμβάνονται (απαράβατος όρος) στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς (Φάκελος Β) που θα υποβάλει ο Προσφέρων στον παρόντα διαγωνισμό. Οι εταιρείες παραγωγής αλλά και οι εταιρείες διάθεσης ή αντιπροσώπευσης των απορρυπαντικών προϊόντων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000. Ακριβή αντίγραφα των πιστοποιήσεων αυτών πρέπει να προσκομισθούν (απαράβατος όρος) στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου (Φάκελος Β). Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δε θα είναι τοξικά για τον άνθρωπο ή επιβλαβή για το περιβάλλον, δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου. Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού (καθαριστές) στη συσκευασία και με τη σύνθεση διάλυση της εταιρίας παραγωγής τους. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται από δοσομετρητή. Η διάλυση των παρασκευαζομένων διαλυμάτων (προς χρήση) των προϊόντων καθαρισμού που θα κάνουν οι καθαριστές να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας παρασκευής των προϊόντων. Οι χώροι στους οποίους θα χρησιμοποιούνται τα καθαριστικά ή απολυμαντικά διαλύματα, ο τρόπος εφαρμογής τους, η συχνότητα εναλλαγής τους κλπ. θα καθορίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας του ΕΛΚΕΘΕ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται, σε οποιαδήποτε υπόδειξη της Επιτροπής Ελέγχου Καθαριότητας του ΕΛΚΕΘΕ. 19

20 Β. Χώροι προς καθαριότητα στην Ανάβυσσο Κτήριο και λοιποί χώροι Εμβαδόν (τ.μ) Είδος επιφανείας Είδος καθαριότητας Συχνότητα Υπόγειο 1290,11 Ράμπα 112 Βιομηχανικό δάπεδο 2 φορές την εβδομάδα Γενικές Αποθήκες 130 Βιομηχανικό δάπεδο Γενικός καθαρισμός 1 φορα κάθε 2 μήνες Χώροι Καταψυκτών 17 Βιομηχανικό δάπεδο Γενικός καθαρισμός 1 φορα κάθε 2 μήνες Διάδρομος Υποστήριξης 43,5 Βιομηχανικό δάπεδο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Διάδρομοι 2 φορές την εβδομάδα 43,86 Βιομηχανικό δάπεδο Γενικός καθαρισμός Μηχανουργείου Διάδρομοι γενικά 62 Μαρμάρο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Αίθουσα Αμφιτρίτη 232 Μοκέτα Καθαρισμός αίθουσας 2 φορές τον μήνα σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2 φορές τον μήνα σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Φουαγιέ Αίθουσας Αμφιτρίτη 114 Μάρμαρο Καθαρισμός αίθουσας 2 φορές τον μήνα σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Αίθουσα Κίρκη 55 Μοκέτα Καθαρισμός αίθουσας. Αίθουσα Πηνελόπη 63 Μοκέτα Καθαρισμός αίθουσας 2 φορές τον μήνα σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2 φορές τον μήνα σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2 φορές τον μήνα σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Διάδρομος γραφείων εργαστηρίων 63 Μάρμαρο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Εργαστήρια 300 Πλαστικό δάπεδο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Τουαλέτες 54,75 Μάρμαρο Γενικός φορές την εβδομάδα 2 φορές την εβδομάδα Ισόγειο 1058 Βιβλιοθήκη 257 Πλαστικό δάπεδο 2 φορές την εβδομάδα Καθαρισμός βιβλίων 47 Πλαστικό δάπεδο και ραφιών βιβλιοθήκης 2 φορές 2 φορές την εβδομάδα την εβδομάδα Γραφεία βιβλιοθήκης και δίαδρομοι Γραφεία υπολογιστικού κέντρου 60 Πλαστικό δάπεδο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Κεντρικοί είσοδοι 176 Μάρμαρο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Κυλικείο 100 Μάρμαρο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Διάδρομοι γραφείων 65 Μάρμαρο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Γραφεία και εργαστήρια 300 Πλαστικό δάπεδο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Τουαλέτες 53 Μάρμαρο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα 1 ος όροφος 989 διάδρομοι 150 Μάρμαρο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Γραφείο δ/ντη Ινστιτούτου και γραμματεία 71 Μοκέτα Καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα και πλύσιμο της μοκέτας 1 φορά τον χρόνο 20

21 Γραφεία και εργαστήρια 300 Πλαστικό δάπεδο Καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Γραφεία 400 Πλαστικό δάπεδο Καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Τουλέτες 68 Μάρμαρο Καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα 2 ος Όροφος φορές την εβδομάδα Γραφείο προέδρου και 85 Μοκέτα Καθαρισμός και πλύσιμο μοκέτας 1 γραμματεία προέδρου φορά τον χρόνο Γραφείο Δ/ντη Ινστιτούτου και γραμματεία Γραφείο Δ/ντη Ινστιτούτου και γραμματεία 75 Μοκέτα Καθαρισμός 70 Μοκέτα Καθαρισμός Ξενώνας 22 Μοκέτα Καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα και πλύσιμο μοκέτας 1 φορά τον χρόνο 2 φορές την εβδομάδα και πλύσιμο μοκέτας 1 φορά τον χρόνο 2 φορές την εβδομάδα και πλύσιμο μοκέτας 1 φορά τον χρόνο Γραφεία 630 Πλαστικό δάπεδο Καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα διάδρομοι 150 Μάρμαρο Καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Τουαλέτες 69 Μάρμαρο Καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Το κλιμακοστάσιο αποτελείται από 68 σκαλοπάτια τα οποία ενσωματώνονται και αυτά στους χώρους που προσφέρονται για καθαριότητα Ο καθαρισμός τζαμιών πρέπει να γίνεται μια φορά κάθε 4 μήνες,μέσα έξω Μεταφορά των σκουπιδιών στους κάδους στην είσοδο του κτηρίου Τοποθέτηση χαρτιών στις κουζίνες και στις τουαλέτες αντίστοιχα Αν η ημέρα καθαριότητας συμπίπτει με αργία να αντικαθίσταται από την επόμενη ή την προηγούμενη μέρα. Γ. Χώροι προς καθαριότητα στον Αγ. Κοσμά ΚΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Κτήριο και λοιποί χώροι Εμβαδόν (τ.μ) Είδος επιφανείας Είδος καθαριότητας Συχνότητα Υπόγειο 398,1 Γραφείο 30,8 Μοκέτα Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Εργαστήριο 15 Πλακάκι Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Εργαστήριο 35,6 Πλαστικό Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Εργαστήριο 93,2 Μωσαϊκό Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Διάδρομος 126 Μωσαϊκό Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Σκάλες Υπογείου Ισογείου + Σκάλες 97,5 Μάρμαρο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Εισόδου Ισόγειο 473,82 Φυλάκιο 8,32 Πλαστικό Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Γραφείο 115,7 Πλακάκι Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Γραφείο 18,5 Πλαστικό Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Εργαστήριο 95,5 Πλακάκι Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Εργαστήριο 101 Πλαστικό Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Εργαστήριο 21,5 Μωσαϊκό Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Κουζίνα 17 Μάρμαρο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Τουαλέτες 14 Πλακάκι Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Διάδρομος 82,3 Πλακάκι Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα 1 ος όροφος 481,5 Γραφείο 72 Ξύλινο Πάτωμα (Laminate) Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα 21

22 Γραφείο 24,3 Πλαστικό Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Γραφείο 25 Μοκέτα Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Αίθουσα Συνεδρίασης 19 Μοκέτα Γενικός καθαρισμός 2 φορές τον μήνα και κατ εξαίρεση αν χρειαστεί Εργαστήριο 22,7 Πλαστικό Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Τουαλέτες 28,2 Μωσαϊκό Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Διάδρομος 57,2 Πλαστικό Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Κουζίνα 8,2 Μάρμαρο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Αίθουσα Σεμιναρίων 28,7 Μοκέτα Γενικός καθαρισμός 2 φορές τον μήνα και κατ εξαίρεση αν χρειαστεί Σκάλες Ισογείου-1 ου ορόφου 44,4 Μάρμαρο Γενικός καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα Μπαλκόνια 151,8 Μωσαϊκό Γενικός καθαρισμός 1 φορά τον μήνα Εξωτερική Σκάλα 34,8 Μάρμαρα Γενικός καθαρισμός 1 φορά τον μήνα Το κόστος των υλικών εργαλείων και μηχανημάτων καθαρισμού θα βαρύνει την εταιρεία η οποία θα αναλάβει τον καθαρισμό και των δυο κτιρίων Γενικός καθαρισμός γραφείων Ξεσκόνισμα των επίπλων των γραφείων και των αντικειμένων αυτών, των τηλεφώνων, των σωμάτων θέρμανσης και των βιβλιοθηκών, πάντα με ιδιαίτερη προσοχή ως προς τα αντικείμενα που βρίσκονται τοποθετημένα στις επιφάνειες. Καθαρισμός των επιφανειών, των γραφείων Άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων και τοποθέτηση νέων σακουλών. Σκούπισμα των μοκετών με την ηλεκτρική σκούπα με ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα ευαίσθητα σημεία, όπως πίσω από τις πόρτες, κάτω από τα γραφεία καθώς και τοπικός καθαρισμός σε περίπτωση λεκέδων με κατάλληλο απορρυπαντικό Σκούπισμα των δαπέδων με ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα ευαίσθητα σημεία, όπως πίσω από τις πόρτες, κάτω από τα γραφεία και σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό. Αποκομιδή, μεταφορά και τοποθέτηση των απορριμάτων στους ειδικούς προς τούτο κάδους και χώρους συλλογής τους. Η απομάκρυνση τους θα γίνεται με όλους τους κανόνες υγιεινής Γενικός Καθαρισμός Τουαλέτες Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των λεκανών και των καπακιών με ειδικό απορρυπαντικό-απολυμαντικό υγρό. Καθαρισμός των νιπτήρων, βρυσών και σαπουνοθηκών με ειδικό απορρυπαντικόαπολυμαντικό. Καθαρισμός των καθρεπτών. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με απορρυπαντικό-απολυμαντικό υγρό. Τοπικός καθαρισμός των πλακιδίων γύρω από τις λεκάνες και γύρω από τους νιπτήρες με ειδικό απορρυπαντικό-απολυμαντικό υγρό. Αλλαγή της πλαστικής σακούλας στο καλάθι των αχρήστων. Αλλαγή χαρτιού υγείας, σαπουνιού και χειροπετσετών που χορηγεί ο Προμηθευτής.. Καθαρισμός δαπέδων Μάρμαρα : Πλύσιμο με νερό και σαπούνι δυο φορές την εβδομάδα Πλαστικά δάπεδα: Πλύσιμο δυο (2) φορές την εβδομάδα με απορρυπαντικό Δάπεδα μοκέτες: Σκληρό σκούπισμα με κατάλληλη ηλεκτρική σκούπα 2 φορές την εβδομάδα και αφαίρεση τυχόν λεκέδων. Ειδικότερα σε μη εργάσιμες ημέρες μια φορά το 22

23 χρόνο πρέπει να γίνεται με κατάλληλα σαπούνια και ειδικά μηχανήματα πλύσιμο των μοκετών. 23

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001677677 2013-10-22

13PROC001677677 2013-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012 αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 88/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 95/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 05-05-2014 Α.Π. 2302 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά Στοιχεία του Έργου

Συνοπτικά Στοιχεία του Έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30/01/2015 Αριθμ. Πρωτ. 165 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 165/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ. ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.622) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ο Δήμαρχος Παγγαίου

ΕΡΓΟ: Ο Δήμαρχος Παγγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Θωμαΐδου Ζωή Τηλ. +30 25923 50029 Fax: +30 25923 50077 E-mail: thomaidou@dimospaggaiou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ IONIOY

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ IONIOY ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Iωάννου Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρμόδιος Υπάλληλος : Γ. Τοψή Τηλ.: 2661 0 87659 Φαξ: 2661 0 87643 Kέρκυρα,12/2/2015 Αρ.Πρωτ. 449 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 12646 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 20-5-2015 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Αριθμός Διακήρυξης: 620/6/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2122/100/17-7-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

: .. -123 9-2-12 14:00

:    .. -123 9-2-12 14:00 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 22/12/2010

Διαβάστε περισσότερα