ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ w w w. p h a r m a c y. u p a t r a s. g r ΟδηγόςΣπουδών ΑκαδημαϊκούΈτους ΠΑΤΡΑ2009 ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

2 ΟπαρώνΟδηγόςΣπουδώνπαρουσιάζειτηνοργάνωση τουτμήματοςφαρμακευτικήςτην12 η Νοεμβρίου2009(Ver.02) Ενδεχόμενεςτροποποιήσειςή/καιπροσθήκεςστονΟδηγόΣπουδών,πουθα προκύψουνκατάτηδιάρκειατουακαδημαϊκούέτους ,θαείναιδυνατόν νααναζητηθούνστοδικτυακότόποτουτμήματος: www. p h a r m a c y. u p a t r a s. gr στονοποίοθαυπάρχειτοανάπερίπτωσηενημερωμένοκαιπλήρεςαντίγραφο τουοδηγούσεηλεκτρονικήμορφήadobeαcrobat. ΗεκτυπωμένηέκδοσητουΟδηγούαποτελείτηνVersion1.0.,ενώκάθε μελλοντικήτροποποίησήτουσεηλεκτρονικήμορφήθααναγράφει λεπτομερώςτιςόποιεςαλλαγές,τιςσελίδεςστιςοποίεςέχουνγίνεικαιτον αριθμόεκδόσεωςτηςτρέχουσαςηλεκτρονικήςμορφής. Έγκυρηείναιπάντοτεηέκδοσημετονμεγαλύτεροαύξοντααριθμό. Επιμέλειαέκδοσης:ΓιώργοςΠάϊρας,Επικ.Καθηγητής. Τοεξώφυλλοφιλοτέχνησεηκα.ΕλένηΡήγκου. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...5 ΤοΠανεπιστήμιοΠατρών...7 ΤοΤμήμαΦαρμακευτικής...11 ΔιάρθρωσηκαιΛειτουργίατουΤμήματοςΦαρμακευτικής...12 Τομείς Εργαστήρια&ΕντεταγμένοΔιδακτικόΕρευνητικόΠροσωπικό...25 ΒασικόςΕξοπλισμός...49 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣΣΠΟΥΔΕΣ...51 ΠρόγραμμαΠροπτυχιακώνΣπουδών(Π.Π.Σ.)...53 ΔιδάσκοντεςκαιΑναθέσειςΜαθημάτωντουΠ.Π.Σ...58 ΑνάλυσητηςΔιδασκόμενηςΎλης...62 ΎλητωνΕξεταζομένωνκατάτιςΚατατακτήριεςΕξετάσειςΜαθημάτων ΧρηματοδοτούμεναΕκπαιδευτικάΠρογράμματα ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠρόγραμμαΜεταπτυχιακώνΣπουδώντουΤμήματοςΦαρμακευτικής στιςφαρμακευτικέςεπιστήμεςκαιτηντεχνλογία ΠρόγραμμαΠροσφερομένωνΜαθημάτωντουΠΜΣ ΙατρικήΧημεία:Σχεδιασμός&ΑνάπτυξηΦαρμ.Προϊόντων Απομόνωση&ΣύνθεσηΦυσικώνΠροϊόντων μεβιολογικήδραστικότητα ΠληροφορικήΕπιστημώνΖωής ΓΕΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕσωτερικόςΚανονισμόςΛειτουργίαςΥπολογιστικούΚέντρου ΥποτροφίεςΙδρύματοςΚρατικώνΥποτροφιών ΠρόγραμμαErasmus(LLP ) ΑναβολήΚατάταξηςστιςΈνοπλεςΔυνάμεις ΤοΦαρμακευτικόΕπάγγελμαστηνΕλλάδα ΦοιτητικήΜέριμνα Βιβλιοθήκη ΔιεξαγωγήΕξετάσεωνστοΠανεπιστήμιοΠατρών ΧάρτηςτωνΠροσωρινώνΕγκαταστάσεωντουΤμήματος ΕργαστήριακαιΆλλεςΥπηρεσίεςτουΤμήματοςΦαρμακευτικής ΤηλεφωνικόςΚατάλογος&ΔιευθύνσειςΗλεκτρονικού ΤαχυδρομείουΜελώντουΤμήματοςΦαρμακευτικής ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

4 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημίου απέναντι στους άλλους φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έγκειται στο γεγονός ότι ως θεσμός δεν είναι ταγμένος στην αποκλειστική ή κατά κύριο λόγο παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.ηεπαγγελματικήκατάρτισηείναιμία,όχιόμωςκαιηκύριααπό τιςλειτουργίεςτου.ηιδιομορφίατουπανεπιστημίουπηγάζειαπότογεγονός ότι είναι ένας θεσμός που εξυπηρετεί ταυτόχρονα και ισόρροπα τρεις θεμελιώδεις σκοπούς: α) την ανάπτυξη της προσωπικότητας με την καλλιέργεια του ορθού λόγου και της κριτικής στάσης απέναντι στην πραγματικότητα, β) τη μετάδοση κεκτημένων γνώσεων, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων με τη διδασκαλία και γ) την αναζήτηση και παραγωγή νέας γνώσηςμετηνέρευνα.ηδιάσπασητωντριώναυτώνλειτουργιώνήηέμφαση σε μία και η αποδυνάμωση των άλλων, οδηγεί σε κατάλυση των Πανεπιστημίων ως θεσμών Παιδείας, Ελευθερίας και Πνευματικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Προόδου. Το Πανεπιστήμιο έχει χρέος απέναντι στονοικονομικόκαικοινωνικόπερίγυροναδιαφυλάξειτηνιδιαιτερότητακαι την ιδιομορφία του ως Πνευματικού Ιδρύματος και ως Εκπαιδευτικού και ΕρευνητικούΘεσμού. Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί την αποτύπωση της παρεχόμενηςεκπαίδευσηςκαιτωνερευνητικώνδραστηριοτήτωντωνμελών τουδιδακτικούερευνητικούπροσωπικούτουτμήματοςφαρμακευτικήςτου ΠανεπιστημίουΠατρώντοοποίοεφέτοςσυμπληρώνει30έτηλειτουργίαςκαι προσφοράς στην ανώτατη εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και το κοινωνικό σύνολο. Απευθύνεται κυρίως στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές προς τους οποίους παρέχει πληροφορίες σχετικές μετοπρόγραμμασπουδών,τοπεριεχόμενοτωνμαθημάτων,τηνυφιστάμενη νομοθεσίαπερίανωτάτηςεκπαιδεύσεωςκαιταερευνητικάενδιαφέροντακαι αποτελέσματατουεπιστημονικούπροσωπικού.ελπίζουμεότιτοτεύχοςείναι αρκετά κατατοπιστικό και βεβαίως φέρουμε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τυχόνλάθηήπαραλείψεις. ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

6 Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, από την ίδρυσή του εκπαιδεύει και προετοιμάζει τους φοιτητές του εις τρόπον ώστε νακαταστούνικανοίνααντιμετωπίσουντιςδιαρκώςαυξανόμενεςαπαιτήσεις και προκλήσεις της φαρμακευτικής επιστήμης και τεχνολογίας, αλλά και τις διαφοροποιούμενες ανάγκες του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Η ευελιξία αυτή προϋποθέτει σταθερό υπόβαθρο γενικής εκπαιδεύσεως και ικανότητα αντιλήψεωςκαιπροσαρμογήςσταεπιστημονικάδεδομένακαιπρακτικές,ως καιστιςτάσειςτηςκοινωνίαςκαιτηςαγοράςεργασίας.στοπλαίσιοαυτότο Τμήμα ευρίσκεται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, τροποποίησης και αναβάθμισης του ΠρογράμματοςΜεταπτυχιακώνΣπουδώνκαιδημιουργίαςνέαςιστοσελίδας. Είναι βέβαιο επίσης ότι η πρόοδος ενός Ακαδημαϊκού Φορέα είναι αδύνατη χωρίς τη συμβολή των μελών ΔΕΠ και ΕΤΕΠ, της Γραμματείας του Τμήματος και των εκπροσώπων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών μας. Προς όλους αυτούς η έκφραση των ευχαριστιών είναι δεδομένη. Καλωσορίζω τους νέους φοιτητές μας και εύχομαι να απολαύσουν τη φοίτησήτους,νααποκτήσουνόλατααπαραίτηταεφόδια(γνώσεις,δεξιότητες, συμπεριφορές) για την επαγγελματική τους πορεία και κυρίως να αγαπήσουν τη Φαρμακευτική, η οποία είναι βέβαιο ότι θα τους το ανταποδώσει σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Επίσης εύχομαι σε όλους ένα εποικοδομητικό ΑκαδημαϊκόΈτος.Οιπροσδοκίεςείναιπολλέςκαιοιευθύνεςμας,οιευθύνεςτης Πανεπιστημιακήςκοινότητας,μεγάλες.Δενυπάρχειόμωςαμφιβολίαότιμετις ατομικέςκαιτιςσυλλογικέςμαςπροσπάθειεςθαανταποκριθούμεστοχρέοςτο οποίομαςεπιβάλλειοπολιτισμόςμαςκαιτοεθνικόσυμφέρον. Σεπτέμβριος2009 ΚαθηγητήςΠαύλοςΚορδοπάτης ΠρόεδροςτουΤμήματοςΦαρμακευτικής 6

7 1. ΤΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ 1.1. ΣύντομηΑναφοράστηνΙστορίατηςΠάτρας ΗΠάτραείναιμίααπότιςαρχαιότερεςΕλληνικέςπόλεις.Ταπρώτακτίσματα χρονολογούνται από τους Υστερομηκυναϊκούς χρόνους. Από τα επτά Υστερομυκηναϊκά νεκροταφεία της περιοχής που έχουν ανασκαφεί τα δύο ευρίσκονταικοντάστηνπάτρα. Όταν το 1406π.Χ. οι Ίωνες έφτασαν από την Αττική στην περιοχή της σημερινής Πάτρας, υπήρχαν ήδη εκεί τρεις οικισμοί: η Αρόη, η Άνθεια και η Μεσάτις(κοντάστοΓηροκομείο),πουσήμεραείναιομώνυμεςσυνοικίες. ΜετηνκάθοδοτωνΔωριέων(1104π.Χ.)πουέγινεαπότοΡίο,οιΑχαιοί οιοποίοιέμενανστοάργοςκαιτησπάρτηδιωγμένοιαπότουςδωριείς,ήλθαν κοντά στους Ίωνες (Αιγιαλόν). Μετά από πόλεμο επικράτησαν οι Αχαιοί. Ο γιοςτουπρευγένη,απότουςαρχηγούςτωννικητών,λεγότανπατρέαςκαιαπ αυτόν πήρε το όνομα η πόλη (1082π.Χ.). Δημιουργήθηκε τότε ο Σύνδεσμος (Ομοσπονδιακός) δώδεκα αχαϊκών πόλεων που ανέπτυξε τέλεια το δημοκρατικό πολίτευμα και γνώρισε μακρά ειρηνική ζωή, που ούτε ο Πελοποννησιακόςπόλεμοςδιατάραξε.ΟΣύνδεσμοςατόνησεμετάτημάχητης Χαιρώνειας(338π.Χ.). Αργότερα η περιοχή δέχτηκε επιθέσεις από τους Θηβαίους και κατόπιν από τους Μακεδόνες. Γύρω στο 280 π.χ. κατακτήθηκε από τους βάρβαρους Γαλάτες και στη συνέχεια το 196 π.χ. από τους Ρωμαίους. Η πόλη αρχικά έζησε περίοδο παρακμής αλλά αργότερα ο Αύγουστος ίδρυσε Ρωμαϊκή συνοικία, η οποία γρήγορα αφομοιώθηκε βοηθώντας έτσι στην αναζωογόνησητηςπόλης.ηπάτραήτανέδρατωνρωμαίωνανθυπάτων,την επισκέφθηκαν δε ο Κικέρων, ο Αδριανός, ο Αντώνιος με την Κλεοπάτρα, ο Αύγουστος, ο Πλούταρχος και άλλοι. Ο Απόστολος Ανδρέας κήρυξε στην Πάτρα τον Χριστιανισμό. Ίδρυσε εκκλησία με πρώτο επίσκοπο τον Στρατοκλέα.ΚατάτοδιωγμότουΚλαυδίουβρήκεμαρτυρικόθάνατοπάνωσε σταυρό,χιαστούσχήματος.ηεκκλησίατονανακήρυξεάγιοκαιπροστάτητης πόλεωςτωνπατρών. Το 805 μ.χ. οι Σλάβοι με τους Σαρακηνούς πολιόρκησαν το Βυζαντινό φρούριο. Οι Πατρινοί μόνοι τους απομάκρυναν τους πολιορκητές, πολύ πριν φθάσει η αυτοκρατορική βοήθεια, αυτή δε η μεγάλη νίκη αποδόθηκε σε θαύμα του πολιούχου Αγίου Ανδρέα. Το 1205 οι Φράγκοι κατέλαβαν την πόλη. Το 1360 περιήλθε στην κοσμική εξουσία του Πάπα και κατόπιν στους Ενετούςμέχριτο1429,οπότεοΚων/νοςΠαλαιολόγοςελευθέρωσετηνπόλη και την έκανε πρωτεύουσα του ανατολικού Δεσποτάτου του Μορέως. Το Ο Σουλτάνος Μουράτ κατέκτησε και λεηλάτησε την περιοχή, δεν ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

8 μπόρεσε όμως να καταλάβει το φρούριο. Αυτό κατακτήθηκε αργότερα, το 1458 από τον Μωάμεθ Β. Μετά από ένα χρόνο ο Θωμάς Παλαιολόγος, τελευταίος Δεσπότης του Μορέως, εξόρμησε από τα Καλάβρυτα και πολιόρκησετηνακρόπολητηςπάτρας.το1460όμως,ομωάμεθβ επανήλθε και οριστικοποίησε την κατάκτηση. Ο Παλαιολόγος τότε έφυγε στην Ιταλία μεταφέροντας την Κάρα του Αγίου Ανδρέα, η οποία και παραδόθηκε στον Πάπα. Η Κάρα επεστράφη από τον Πάπα στην Πάτρα το 1964 και έκτοτε φυλάσσεταιστονέομεγάλοναότουαγίουανδρέα. Πέντε επαναστάσεις έγιναν από τους Πατρινούς για την αποτίναξη του τουρκικούζυγού.κατάτιςπρώτεςτρειςαπόπειρες(το1466,το1532καιτο 1571), η εκκλησία έπαιξε πρωταρχικό ρόλο και δύο μητροπολίτες θανατώθηκαν, ο Νεόφυτος και ο Γερμανός. Το 1687 εξεγέρθηκαν με τη βοήθεια των Ενετών και το 1769 (με τη βοήθεια πολλών Επτανησίων) οι Πατρινοί επαναστάτησαν με αρχηγό τον Μητροπολίτη Παρθένιο. Οι Τουρκαλβανοί όμως έπνιξαν στο αίμα την επανάσταση αυτή το βράδυ της ΜεγάληςΠαρασκευής,τηνώρατηςπεριφοράςτωνεπιταφίων. Από τα μέσα του 18 ου αιώνα η Πάτρα έγινε εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής και πρώτο λιμάνι της Ελλάδας, ενώ υπήρξε σημαντικό κέντρο δράσεως της Φιλικής Εταιρείας. Στις 23 Μαρτίου 1821 κηρύχθηκε επίσημαηεπανάσταση,αλλάηπόληαπόόπουξεκίνησεηεπανάστασηέμελλε ναελευθερωθείτελευταίαστηνπελοπόννησο.οιτούρκοιπαραδόθηκανστις 7 Οκτωβρίου 1828 στα στρατεύματα του Γάλλου στρατηγού Μαιζών. ΑργότεραοΚυβερνήτηςΚαποδίστριαςχάραξετονέοσχέδιοτηςπόληςπρος την παραλία (κάτω πόλη). Κατά τη σύγχρονη εποχή η πόλη παρουσίασε αξιόλογη εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη και γρήγορα αποτέλεσε την πύλη επικοινωνίας με την Ευρώπη. Επί πλέον, η ίδρυση της Βιομηχανικής περιοχής και του Επιστημονικού Πάρκου δημιουργεί την απαραίτητη υποδομήγιαπεραιτέρωοικονομικήανάπτυξη.τέλος,ηεύκοληπρόσβασησε μερικούςαπότουςπλέονσημαντικούςαρχαιολογικούςχώρουςσεσυνδυασμό με την τουριστική αξιοποίηση του όρους «Παναχαϊκό» και την αξιόλογη πολιτιστική δραστηριότητα (Φεστιβάλ Πάτρας, Καρναβάλι, Δημοτικό ΠεριφερειακόΘέατρο,Ορχήστρα«ΣολίσττηςΠάτρας»)καθιστούντηνπόλη μητροπολιτικόκέντροτηςν.δ.ελλάδοςκαιτηςπελοποννήσου ΤοΠανεπιστήμιοΠατρών Ιδρύθηκε με το Ν.Δ της 11 ης Νοεμβρίου 1964 και λειτουργεί από το Το Πανεπιστήμιο Πατρών σήμερα αποτελείται από 5 Σχολές(Θετικών Επιστημών,Πολυτεχνική,ΕπιστημώνΥγείας,ΑνθρωπιστικώνκαιΚοινωνικών Επιστημών,ΟικονομικώνΕπιστημών)οιοποίεςπεριλαμβάνουν22Τμήματα. 8

9 ΟιΣχολέςκαιταΤμήματατουΠανεπιστημίουαναλυτικάέχουνωςεξής: ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΈτοςΙδρύσεως ΘετικώνΕπιστημών Βιολογίας 1966 Πολυτεχνική Γεωλογίας 1977 Μαθηματικών 1966 Φυσικής 1966 Χημείας 1966 ΕπιστήμηςτωνΥλικών 1999 ΗλεκτρολόγωνΜηχανικών καιτεχνολογίαςυπολογιστών 1967 Μηχανολόγων καιαεροναυπηγώνμηχανικών 1972 ΠολιτικώνΜηχανικών 1972 ΧημικώνΜηχανικών 1977 ΜηχανικώνΗ/ΥκαιΠληροφορικής 1980 Γενικό 1983 ΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών 1999 ΕπιστημώνΥγείας Ιατρικής 1977 Ανθρωπιστικώνκαι ΚοινωνικώνΕπιστημών AνεξάρτηταΤμήματα Φαρμακευτικής 1977 ΠαιδαγωγικόΔημοτικής Εκπαίδευσης 1983 ΕπιστημώντηςΕκπαίδευσηςκαιτης ΑγωγήςστηνΠροσχολικήΗλικία 1983 ΘεατρικώνΣπουδών 1989 Φιλολογίας 1994 Φιλοσοφίας 1999 ΟικονομικώνΕπιστημών 1985 ΔιοίκησηςΕπιχειρήσεων 1999 ΌπωςφαίνεταιστονπροηγούμενοΠίνακα,στοΠανεπιστήμιολειτουργούν22 Τμήματα,ταοποίαοδηγούνστηναπόκτηση21ΤίτλωνΣπουδών.ΤαΤμήματα είναι συγκροτημένα σε 4 Σχολές, ενώ προς το παρόν, υπάρχουν και δύο ανεξάρτητα Τμήματα, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν τη Σχολή ΟικονομικώνΕπιστημών. ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

10 Επίσης, στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν τριάντα τέσσερα (35) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εκ των οποίων τα εννέα (9) είναι Διατμηματικά, ενώ δύο (1) είναι Διαπανεπιστημιακά και ένα (1) Διακρατικό. Τα ΠρογράμματαΜεταπτυχιακώνΣπουδώνοδηγούνσεΜεταπτυχιακόΔίπλωμα Ειδίκευσης(ΜΔΕ)καισεΔιδακτορικόΔίπλωμα. Το Πανεπιστήμιο διοικείται από τη Σύγκλητο, που αποτελείται από 44μέληκαιαπόπενταμελέςΠρυτανικόΣυμβούλιο.Εκπροσωπείταιαπότον Πρύτανη ο οποίος είναι συγχρόνως Πρόεδρος και των δύο αυτών ΣυλλογικώνΟργάνων. Πρύτανης ΣταύροςΚουμπιάς ΑντιπρύτανηςΣτρατηγικού ΣχεδιασμούκαιΑνάπτυξηςτηςΈρευνας ΒασίλειοςΛ.Αναστασόπουλος ΑντιπρύτανηςΑκαδημαϊκών ΥποθέσεωνκαιΠροσωπικού ΔημήτριοςΒ.Δουγένης ΑντιπρύτανηςΟικονομικού ΠρογραμματισμούκαιΑνάπτυξης ΚωνσταντίνοςΘ.Ραβάνης Οι Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από το κέντρο της Πάτρας σε οικοπεδική επιφάνεια στρεμμάτων. Η υπάρχουσα κτιριακή υποδομή καλύπτει μικτή επιφάνεια m 2 περίπου, ενώ με την ολοκλήρωση των υπό μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το κτίριο του Τμήματος Φαρμακευτικής θα προστεθούν περίπου m 2. Επί πλέον, έχουν διατεθεί: 48 στρέμματα για αθλητικές εγκαταστάσεις, 80 στρέμματα για φοιτητική εστία δυναμικότητας 550 δωματίων και 95 στρέμματα για το νέο ΠανεπιστημιακόΝοσηλευτικόΣυγκρότημαδυναμικότητας700κλινών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών (www.upatras.gr) διαθέτει 170 περίπου Εργαστήρια,ΣπουδαστήριακαιΚλινικές,ΣυνεδριακόκαιΠολιτιστικόΚέντρο, 2 Μουσεία (Βοτανικό και Ζωολογικό), Yπολογιστικό Κέντρο, Μηχανουργείο, Ηλεκτροτεχνείο και Υαλουργείο, Κέντρο Ενόργανης Ανάλυσης, Εκτυπωτικό Κέντροκαιδιάφορεςάλλεςυποστηρικτικέςμονάδες. Η Βιβλιοθήκη και Yπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών στεγάζεται στο Νέο Κτίριο Βιβλιοθήκης και Λοιπών Κεντρικών Λειτουργιών. Για περισσότερς πληροφορίες βλ. σελ. 188 ή/και στονδικτυακότόποτηςβυπ:www.lis.upatras.gr. 10

11 2. ΤΟΤΜΗΜΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 2.1. ΣύντομοΙστορικότουΤμήματοςτηςΦαρμακευτικής Το Τμήμα Φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 1977 με το Προεδρικό Διάταγμα 835/1977 ΦΕΚΑ 271. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1978 ως Tμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής, ενώ από το έτος 1983, μαζί με το Tμήμα Ιατρικής αποτελούν τη Σχολή Επιστημών Υγείας (Προεδρικό Διάταγμα 127/83).ΗφοίτησηστοΤμήμαΦαρμακευτικήςείναι5ετής(απότο , σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 110/93). Tο Tμήμα υποδέχεται κάθε έτος75προπυχιακούςκαι30μεταπτυχιακούςφοιτητές. Το πρώτο Εργαστήριο του Τμήματος Φαρμακευτικής ήταν αυτό της Φαρμακευτικής Χημείας (1979). Ακολούθησε η εκλογή μελών ΔΕΠ στα Εργαστήρια της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (1981), Ενοργάνου Φαρ μακευτικήςαναλύσεως(1987),φαρμακογνωσίαςκαιχημείαςφυσικών Προϊόντων (1988), Μοριακής Φαρμακολογίας (1989), Ραδιοφαρμάκων (1989), Φαρμακοκινητικής (1989) και Φυσικοφαρμακευτικής (1991). Η ίδρυση και οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας όλων των ανωτέρω αναφερομένων εργαστηρίων εγκρίθηκαν με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ38/ τ(1)). Το 2003 ιδρύθηκε το Εργαστήριο Μοριακής ΒιολογίαςκαιΑνοσολογίας(ΦΕΚ1263/ τ(β)). Στα ανωτέρω Eργαστήρια απασχολούνται συνολικά 23 μέλη ΔΕΠ και 5 μέληeteπ.eπιπλέον,3θέσειςδeπευρίσκονταιυπόπροξήρυξη.στοτμήμα φοιτούν 589 προπτυχιακοί φοιτητές και 236 μεταπτυχιακοί φοιτητές (192 για Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης και 44 για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών) στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις Φαρμακευτικές Eπιστήμες και την Tεχνολογία το οποίουλοποιείταιαυτοδύναμααπότοτμήμαφαρμακευτικής. Επιπλέον το Τμήμα συμμετέχει σε άλλα τρία Διατμηματικά ή/και Διαπανεπιστημιακά ΠΜΣ (Διατμηματικό ΠMΣ στην Iατρική Xημεία, Διατμηματικό/Διαπανεπιστημιακό ΠMΣ στην Aπομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων και Διατμηματικό ΠMΣ στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής). Για περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση των ΜεταπτυχιακώνΠρογραμμάτωνβλ.σελ.113). 2.2.ΕγκαταστάσειςτουΤμήματοςτηςΦαρμακευτικής Το Τμήμα Φαρμακευτικής προς το παρόν στεγάζεται στα Προκατασκευασμένα Κτίρια της Πανεπιστημιουπόλεως (βλ.σελ ), μέχρι να κατασκευασθεί το νέο κτίριο του Τμήματος, το οποίο έχει περατωθεί και η ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

12 διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της παραδόσεως. Το νέο κτίριο, συνολικής επιφάνειας~7.000m 2,κατασκευάστηκεμεπόρουςτουΓ'Κ.Π.Σ.(Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ), πλησίον των κτιρίων του Τμήματος Ιατρικής και του ΠανεπιστημιακούΝοσοκομείουΠατρών. Η προσπάθεια του Τμήματος, σε πλήρη συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση, εστιάζεται πλέον στην έγκαιρη εξεύρεση πόρων για την πλήρηεργαστηριακήεπίπλωσητουνέουκτιρίου. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος έχει επίσης εγκρίνει σχετικό αίτημα περί παραχωρήσεως εκτάσεως 15 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή Ρηγανόκαμπος για τη δημιουργία ειδικού Πάρκου Ανάπτυξης Φαρμακευτικών Φυτών για διδακτικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς. H αξιοποίηση της περιοχής φαίνεται επί του παρόντος προβληματική λόγω καταπατήσεώςτηςαπόεξωπανεπιστημιακέςομάδες. 3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΚΑΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤοΤμήμααποτελείτηβασικήλειτουργικήακαδημαϊκήμονάδακαι καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μίας επιστήμης. Τα Τμήματα διαιρούνται σε Τομείς. Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένοπεδίοτηςεπιστήμης.στοντομέαανήκουνταεργαστήρια, πουηλειτουργίατουςδιέπεταιαπόεσωτερικόκανονισμό. ΤαόργαναδιοίκησηςτουΤμήματοςείναιηΓενικήΣυνέλευσηκαιο Πρόεδρος. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, εκπροσώπους μελών ΕΤΕΠ και εκπροσώπους των ΠροπτυχιακώνκαιΜεταπτυχιακώνφοιτητών. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της και προεδρεύειστιςεργασίεςτης.εισηγείταιστηγ.σ.γιαταδιάφοραθέματα της αρμοδιότητός της, τηρεί μητρώα δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ, μεριμνάγιατηνεφαρμογήτωναποφάσεωντηςγ.σ.,συγκροτείεπιτροπές για διάφορα θέματα και προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος. ΠρόεδροςτουΤμήματοςΦαρμακευτικήςκατάτοτρέχον ΑκαδημαϊκόΈτοςείναιοΚαθηγητήςκ.ΠαύλοςΚορδοπάτης. Αναπλ.ΠρόεδροςείναιοΚαθηγητήςκ.ΧρίστοςΚοντογιάννης. ΓραμματέαςτουΤμήματοςείναιηκα.ΖωήΚανελλοπούλου. 12

13 ΊδρυσηΤομέωνστοΤμήμαΦαρμακευτικής Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Συνθέσεως κατά την 295/ Συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση τριών Τομέων ήτοι «Φαρμακευτικής Χημείας Φαρμακογνωσίας», «Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Φαρμακευτικής Ανάλυσης» και «Φαρμακολογίας Βιοεπιστημών». ΓνωστικάΑντικείμενατων3ΤομέωντουΤμήματοςΦαρμακευτικής Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία συντονίζουν οι τρεις τομείς έχουν ως ακολούθως: 1oςΤομέας:ΦαρμακευτικήςΧημείας Φαρμακογνωσίας Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων, Οργανική Χημεία, Συνδυαστική Χημεία, Ανόργανη Χημεία, Βιοανόργανη Χημεία, Μοριακή Προσομοίωση και Σχεδιασμός Βιοδραστικών Προϊόντων Σχέσεις δομής/ δραστικότητας, Διαμορφωτική Ανάλυση Βιομορίων, ΔομικήΒιοπληροφορική. 2oςΤομέας:ΦαρμακευτικήςΤεχνολογίας &ΦαρμακευτικήςΑνάλυσης ΦαρμακευτικήΤεχνολογία,ΦαρμακευτικήΑνάλυση,Φαρμακοκινητική, Φυσικοφαρμακευτική,ΠυρηνικήΦαρμακευτικήκαιΡαδιοφαρμακευτική καθώςκαιτακαλλυντικά. 3oςΤομέας:Φαρμακολογίας Βιοεπιστημών Γενική και Μοριακή Φαρμακολογία, Τοξικολογία, Κλινική Φαρμακευτική Φαρμακοθεραπεία, Φυσιολογία, Βιοχημεία, Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία, Φαρμακογονιδιωματική,ΚυτταρικήκαιΜοριακήΒιολογία,Μικροβιολογία καιφαρμακευτικήανοσολογία. ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

14 3.1. ΕπιστημονικόκαιΔιοικητικόΠροσωπικό τουτμήματοςφαρμακευτικής ΠρόεδροςτουΤμήματος ΚαθηγητήςΠαύλοςΚορδοπάτης Αναπλ.Πρόεδρος Γραμματέας Αναπλ.Καθηγ.ΧρίστοςΚοντογιάννης ΖωήΚανελλοπούλου ΔιοικητικοίΥπάλληλοι ΑγγελικήΚαράμπελα ΝίκοςΚυριακόπουλος ΑγγελικήΤρίκη ΕυγενίαΧονδρού ΔιδακτικόΕρευνητικόΠροσωπικό(ΔΕΠ) Σ. Αντιμησιάρη ΚαθηγήτριαΦαρμακευτικήςΤεχνολογίας Χ. Κοντογιάννης ΚαθηγητήςΕνόργανηςΑνάλυσης Π. Κορδοπάτης ΚαθηγητήςΦαρμακογνωσίας Α.Παπαπετρόπουλος ΚαθηγητήςΜοριακήςΦαρμακολογίας Σ. Τζάρτος ΚαθηγητήςΑνοσοβιολογίας A. Tσαρμπόπουλος ΚαθηγητήςΕνόργ.ΦαρμακευτικήςΑνάλυσης Κ. Αυγουστάκης Αναπλ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΤεχνολογίας Χ. Καμούτσης Αναπλ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας Π.Μαγκριώτης Αναπλ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας Γ.Σιβολαπένκο Αναπλ.ΚαθηγητήςΦαρμακοκινητικής Γ. Σωτηροπούλου Αναπλ.ΚαθηγήτριαΦαρμακογνωσίας Π. Κλεπετσάνης Επικ.ΚαθηγητήςΦυσικοφαρμακευτικής Β. Μαγκαφά Επικ.ΚαθηγήτριαΦαρμακογνωσίας Σ Νικολαρόπουλος Επικ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας Γ. Πάϊρας Επικ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας Ε. Παπαδημητρίου Επικ.ΚαθηγήτριαΜοριακήςΦαρμακολογίας Γ.Πατρινός Επικ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΒιοτεχνολογίας Φαρμακογονιδιωματικής Γ.Σπυρούλιας Επικ.ΚαθηγητήςστονΣχεδιασμό/Προσομοίωση ΒιοδραστικώνΜορίωνΦαρμακευτικήςΣημασίας Σ.Τοπούζης Επικ.ΚαθηγητήςΤοξικολογίας Φαρμακολογίας Φ.Λάμαρη ΛέκτοραςΦαρμακογνωσίας Μ.Όρκουλα ΛέκτοραςΕνόργανηςΦαρμακευτικήςΑνάλυσης Κ.Πουλάς ΛέκτοραςΒιοχημείας Μ.Φουστέρης ΛέκτοραςΦαρμακευτικήςΧημείας 14

15 ΕιδικόΤεχνικόΕργαστηριακόΠροσωπικό(ΕΤΕΠ) Κ.Βεσκούκη Χ.Γρηγορόπουλος Γ.Ζήση Χ.Φωτεινοπούλου Μ.Φωτοπούλου ΔιατελέσαντεςΠρόεδροιτουΤμήματος Π.Κατσουλάκος Δ.Ιθακήσιος Π.Κατσουλάκος Π.Κορδοπάτης Δ.Ιθακήσιος 1997 (Σεπτέμβριος Οκτώβριος) Π.Κορδοπάτης (Αναπλ.ΠρόεδροςεκτελώνχρέηΠροέδρου) Π.Κορδοπάτης Π.Κορδοπάτης Χ.Κοντογιάννης Χ.Κοντογιάννης Π.Κορδοπάτης Π.Κορδοπάτης 2009 ΔιατελέσανταΜέληΔΕΠ Δ.Ιθακήσιος Π.Κατσουλάκος Σ.Παπαϊωάννου Φ.Πλακογιάννης Ι.Στάμος B.Zαχαρίου Ε.Κοτζαμάνη Μ.Πελεκάνου ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΤεχνολογίας ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας ΚαθηγητήςΜοριακήςΦαρμακολογίας ΚαθηγητήςΦυσικοφαρμακευτικής ΚαθηγητήςΕνοργάνουΑναλύσεως ΕπίκουρηΚαθηγήτριαKλινικήςΦαρμακευτικής ΕπίκουρηΚαθηγήτριαΕνοργάνουΑναλύσεως ΛέκτοραςΦαρμακευτικήςΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

16 3.2.ΔιδάκτορεςτουΤμήματοςΦαρμακευτικής ΕπίτιμοιΔιδάκτορες ΚαθηγητήςΠαναγιώτηςΚατσόγιαννης 1997 ΚαθηγητήςChristophHohbach 2000 ΟικουμενικόςΠατριάρχηςκ.κ.ΒαρθολομαίοςοΑ 2000 KαθηγητήςKυριάκοςNικολάου 2002 KαθηγητήςΦώτηςΚαφάτος 2005 ΑναγορευθέντεςΔιδάκτορεςτουΤμήματοςΦαρμακευτικής 1. Ξένος Κων\νος Πάϊρας Γεώργιος Αθανασίου Αικατερίνη Λιβανίου Ευαγγελία Κακαμπάκος Σωτήριος Νικολαρόπουλος Σωτήριος Αναστασίου Αντριάνα Μπελτέ Ουρανία Ευαγγελάτος Σταύρος Ηλιοπούλου Βικτωρία Πισπιρίγκος Κυριάκος Τυλλιανάκης Φιλήμων Γουρδούπης Χρήστος Ρομποτή Αγγελική Γεωργίου Ευστάθιος Παναγή Ζωή Νυαλάλα Τζων Ασημομύτης Νικόλαος Βασιλειάδου Ειρήνη Χατζημιχαήλ Χρήστος Καλλιντέρη Παρασκευή Κωστοπούλου Δανάη Συριανού Ασημίνα Φατούρος Δημήτριος Διονυσοπούλου Ελένη Δουρούμης Διονύσιος Καλογεροπούλου Κων\να Κατσουλάκος Δημήτριος Μπελέτση Αλεξάνδρα

17 30. Τραφαλής Δημήτριος Σουλίκα Αθηνά Τηλιακός Εμμανουήλ Αρσένου Ευαγγελία Γκορτζή Όλγα Βαγενάς Νικόλαος Κουτραφούρη Βασιλική Γιαννοπούλου Ευσταθία Κουτσουρέα Άννα Φουστέρης Εμμανουήλ Γαλάνης Αθανάσιος Φραγκιαδάκη Μαρία Πολυτάρχου Χρίστος Παμπαλάκης Γεώργιος Παρθύμου Αναστασία Βαμβακάς Σωτήριος Σπυρίδων Μπαζώτη Φωτεινή Πέτρου Χρίστος Δροσόπουλος Κωνσταντίνος Γιαννοπούλου Αθηνά Σιδέρης Σωτήριος Ζουριδάκης Μάριος Μικέλης Κων/νοςΜάριος Ματθαιολαμπάκης Γεώργιος 2009 ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

18 3.3.ΣύνθεσηΓενικήςΣυνελεύσεωςτουΤμήματος(Γ.Σ.) καιγενικήςσυνελεύσεωςειδικήςσυνθέσεως(γ.σ.ε.σ.) ΜέληΔΕΠ 1. ΑντιμησιάρηΣοφία Καθηγήτρια 2. ΚοντογιάννηςΧρίστος Καθηγητής,Αναπλ.Πρόεδρος 3. ΚορδοπάτηςΠαύλος Καθηγητής,Πρόεδος 4. ΠαπαπετρόπουλοςΑνδρέας Καθηγητής 5. ΤζάρτοςΣωκράτης Καθηγητής,Δ/ντήςΜεταπτυχ.Σπουδών 6. ΤσαρμπόπουλοςΑντώνης Καθηγητής 7. ΑυγουστάκηςΚων/νος ΑναπληρωτήςΚαθηγητής 8. ΚαμούτσηςΧαράλαμπος ΑναπληρωτήςΚαθηγητής 9. ΜαγκριώτηςΠλάτων ΑναπληρωτήςΚαθηγητής 10. ΣιβολαπένκοΓρηγόρης ΑναπληρωτήςΚαθηγητής 11. ΣωτηροπούλουΓεωργία ΑναπληρώτριαΚαθηγήτρια 12. ΚλεπετσάνηςΠαύλος ΕπίκουροςΚαθηγητής 13. ΜαγκαφάΒασιλική ΕπίκουρηΚαθηγήτρια 14. ΝικολαρόπουλοςΣωτήριος ΕπίκουροςΚαθηγητής 15. ΠάϊραςΓεώργιος ΕπίκουροςΚαθηγητής 16. ΠαπαδημητρίουΕυαγγελία ΕπίκουρηΚαθηγήτρια 17. ΠατρινόςΓεώργιος ΕπίκουροςΚαθηγητής 18. ΣπυρούλιαςΓεώργιος ΕπίκουροςΚαθηγητής 19. ΤοπούζηςΣταύρος ΕπίκουροςΚαθηγητής 20. ΛάμαρηΦωτεινή Λέκτορας 21. ΌρκουλαΜαλβίνα Λέκτορας 22. ΠουλάςΚων/νος Λέκτορας 23. ΦουστέρηςΜανώλης Λέκτορας ΕκπρόσωποιΕΤΕΠ ΕκπρόσωποιΠροπτυχιακώνΦοιτητών ΕκπρόσωποιΜεταπτυχιακώνΦοιτητών 18

19 3.4. ΕπιτροπέςτουΤμήματοςγιατοΑκαδημαϊκόΈτος ΕπιτροπήΟργάνωσηςΗμερίδαςΜεταπτυχιακώνΣπουδών Σ.Τζάρτος Καθηγητής,Συντονιστής Γ.Σπυρούλιας Eπικ.Kαθηγητής Κ.Πουλάς Λέκτορας ΕπιτροπήΟργάνωσηςΗμερίδαςΠροπτ.Σπουδών ΥποδοχήςΑ ετών Π.Κορδοπάτης Καθηγητής,Συντονιστής Γ.Σωτηροπούλου Αναπλ.Καθηγήτρια K.Aυγουστάκης Επικ.Καθηγητής Μ.Όρκουλα Λέκτορας ΕπιτροπήΟδηγούΣπουδών Β.Μαγκαφά Επικ.Καθηγήτρια Γ.Πάϊρας Επικ.Καθηγητής,Συντονιστής ΕπιτροπήΟικονομικώνΘεμάτωνκαιΑλγορίθμου Π.Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής A.Παπαπετρόπουλος Καθηγητής,Συντονιστής Γ.Σπυρούλιας Επικ.Καθηγητής ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

20 ΕπιτροπήΑκαδημαϊκήςΑνάπτυξηςκαιΑποτίμησης Π.Kορδοπάτης Καθηγητής,Συντονιστής A.Παπαπετρόπουλος Καθηγητής Γ.Πατρινός Επικ.Καθηγητής Σ.Τζάρτος Καθηγητής ΕκπρόσωποςΜεταπτυχιακώνΦοιτητών ΕκπρόσωποςΠροπτυχιακώνΦοιτητών ΕπιτροπήΔημοσιευμάτων ΠΚορδοπάτης Καθηγητής,Συντονιστής Ε.Παπαδημητρίου Επικ.Καθηγήτρια Σ.Τοπούζης Επικ.Καθηγητής ΕπιτροπήΥγιεινήςκαιΑσφάλειας ΠΚλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής,Συντονιστής Β.Μαγκαφά Επικ.Καθηγήτρια Σ.Τοπούζης Επικ.Καθηγητής ΕπιτροπήΔιαχείρισηςΚονδυλίουγιατηνΑντιμετώπισηΕπειγουσών ΑναγκώνκαιΜικροεπισκευώντουΤμήματος Χ.Κοντογιάννης Καθηγητής,Συντονιστής M.Φουστέρης Λέκτορας Μ.Όρκουλα Λέκτορας 20

21 ΕπιτροπήΠρογραμμάτωνΚινητικότητας(Erasmus Leonardo) Σ.Αντιμησιάρη Καθηγήτρια,Συντονίστρια Γ.Πατρινός Επικ.Καθηγητής ΣύνδεσμοιτουΤμήματοςμετοΕκτυπωτικόΚέντρο Β.Μαγκαφά Επικ.Καθηγήτρια ΔιοικητικόςΥπάλληλοςΓραμματείας ΣύνδεσμοςτουΤμήματοςμετηνΚεντρικήΒιβλιοθήκη Π.Kορδοπάτης Καθηγητής ΕπιτροπήΗ/Υ Δικτύου Ιστοσελίδας Χ.Γρηγορόπουλος ΕΤΕΠ Π.Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής,Συντονιστής Σ.Nικολαρόπουλος Επικ.Καθηγητής Γ.Σπυρούλιας Επικ.Καθηγητής ΥπεύθυνοιΑρχείωνΤμήματος Σ.Nικολαρόπουλος Επικ.Καθηγητής M.Φουστέρης Λέκτορας ΥπεύθυνοιΑιθουσώνΔιδασκαλίας Ε.Παπαδημητρίου Επικ.Καθηγήτρια Φ.Λάμαρη Λέκτορας ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

22 ΕπιτροπήΚατατακτηρίωνΕξετάσεων* Α.ΕπταμελήςΕπιτροπήΚατατάξεων Π.Κορδοπάτης,Καθηγητής, Α.Τσαρμπόπουλος,Καθηγητής, Ε.Μάνεση Ζούπα,Καθηγήτρια, Χ.Καμούτσης,Αναπλ.Καθηγητής, Γ.Πάϊρας,Επικ.Καθηγητής, ΠρόεδροςΕπιτροπής ΓενικήκαιΑναλυτικήΧημεία ΓενικήκαιΑναλυτικήΧημεία ΑρχέςΟργανικήςΧημείας ΑρχέςΟργανικήςΧημείας Γ.Σωτηροπούλου,Αναπλ.Καθηγήτρια, ΑρχέςΒιοχημείας Κ.Πουλάς,Λέκτορας ΑρχέςΒιοχημείας Β.Εξεταστές Βαθμολογητές ΓενικήκαιΑναλυτικήΧημεία Π.Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής Μ.Όρκουλα Λέκτορας Χ.Κοντογιάννης Καθηγητής(αναβαθμολογητής) ΟργανικήΧημεία Π.Μαγκριώτης Αναπλ.Καθηγητής Σ.Νικολαρόπουλος Επικ.Καθηγητής Π.Κορδοπάτης Καθηγητής(αναβαθμολογητής) Βιοχημεία Γ.Σπυρούλιας Επικ.Καθηγητής Φ.Λάμαρη Λέκτορας Σ.Tζάρτος Καθηγητής(αναβαθμολογητής) * Η ύλη των εξεταζοµένων κατά τις Κατατακτήριες Εξετάσεις µαθηµάτων αναφέρεται στη σελ

23 ΕξεταστικήΕπιτροπήγιατηνΠλήρωσηΘέσεωνΠΜΣ ΑναλυτικήΧημεία Π. Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής Α. Τσαρμπόπουλος Καθηγητής Χ.Κοντογιάννης Καθηγητής,(αναβαθμολογητής) Βιολογία Ε. Παπαδημητρίου Επικ.Καθηγήτρια Γ. Σωτηροπούλου ΑναπληρώτριαΚαθηγήτρια Σ. Tζάρτος Καθηγητής(αναβαθμολογητής) Βιοχημεία K.Πουλάς Λέκτορας Γ. Σωτηροπούλου ΑναπληρώτριαΚαθηγήτρια Σ. Tζάρτος Καθηγητής(αναβαθμολογητής) ΓενικήκαιΑνόργανηΧημεία E. ΜάνεσηΖούπα Καθηγήτρια Γ.Σπυρούλιας Επικ.Καθηγητής Χ. Κοντογιάννης Καθηγητής(αναβαθμολογητής) ΟργανικήΧημεία Σ. Νικολαρόπουλος Επικ.Καθηγητής Γ. Πάϊρας Επικ.Καθηγητής Π. Kορδοπάτης Καθηγητής(αναβαθμολογητής) Φυσικοχημεία Π. Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής Χ. Κοντογιάννης Καθηγητής Κ. Αυγουστάκης Αναπλ.Καθηγητής(αναβαθμολογητής) ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

24 ΣυντονιστικήΕπιτροπήΜεταπτυχιακώνΣπουδών(Ε.Μ.Σ.) Σ.Αντιμησιάρη Καθηγήτρια Χ.Κοντογιάννης Καθηγητής Π.Κορδοπάτης Καθηγητής,ΣυντονιστήςΕπιτροπήςΜ.Σ. Γ.Πάϊρας Επικ.Καθηγητής Σ.Tζάρτος Καθηγητής,Δ/ντήςΠρογράμματοςΜ.Σ ΕκπρόσωποισεΌργαναΔιοίκησηςτουΠανεπιστημίου Σύγκλητος Καθηγητής Π.Κορδοπάτης Λέκτορας Κ.Πουλάς ΕπιτροπήΕρευνών Καθηγητής Χ.Κοντογιάννης ΕπιτροπήΜεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητής Σ.Tζάρτος ΜέλητουΤμήματοςσεΣυμβούλια ΕπιτροπέςτουΠανεπιστημίου ΕφορείαΚεντρικής Βιβλιοθήκης Επιτροπή ΚέντρουΕνόργανηςΑνάλυσης ΣυντονισμόςΠρογράμμματος ECTS Συντονισμός ΠρογράμματοςLEONARDO Συντονισμός ΠρογράμματοςSOCRATES EπιτροπήΠληροφορικής Υαλουργείο ΚαθηγητήςΠ.Κορδοπάτης Αναπλ.Καθηγ.Γ.Σωτηροπούλου Επικ.ΚαθηγητήςΓ.Σπυρούλιας ΛέκτοραςΚ.Πουλάς ΛέκτοραςΦ.Λάμαρη ΚαθηγήτριαΣ.Αντιμησιάρη Eπικ.ΚαθηγητήςΠ.Kλεπετσάνης Eπικ.ΚαθηγητήςΣ.Νικολαρόπουλος

25 4.ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ&ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΜΕΛΗΔΕΠ 1 ος ΤΟΜΕΑΣ:ΦαρμακευτικήΧημεία Φαρμακογνωσία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΦαρμακευτικήΧημεία(Δ/ντήςΧ.Καμούτσης) ΦαρμακογνωσίακαιΧημείαΦυσικώνΠροϊόντων(Δ/ντήςΠ.Κορδοπάτης) ΜΕΛΗΔΕΠ: Π.Κορδοπάτης Χ.Καμούτσης Π.Μαγκριώτης Γ.Σωτηροπούλου Β.Μαγκαφά Σ.Νικολαρόπουλος Γ.Πάϊρας Γ.Σπυρούλιας Φ.Λάμαρη Μ.Φουστέρης 2 ος ΤΟΜΕΑΣ:ΦαρμακευτικήΤεχνολογίακαιΦαρμακευτικήΑνάλυση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΦαρμακευτικήΤεχνολογία(Δ/ντριαΣ.Αντιμησιάρη) ΕνόργανηΦαρμακευτικήΑνάλυση(Δ/ντήςΧ.Κοντογιάννης) Φαρμακοκινητική(Δ/ντήςΓ.Σιβολαπένκο) Φυσικοφαρμακευτική ΠυρηνικήΦαρμακευτικήκαιΡαδιοφαρμακευτική ΜΕΛΗΔΕΠ: Σ.Αντιμησιάρη Χ.Κοντογιάννης Γ.Σιβολαπένκο Α.Τσαρμπόπουλος Κ.Αυγουστάκης Π.Κλεπετσάνης Μ.Όρκουλα 3 ος ΤΟΜΕΑΣ:Φαρμακολογία Βιοεπιστήμες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΜοριακήΦαρμακολογία(Δ/ντήςΑ.Παπαπετρόπουλος) ΜοριακήΒιολογίακαιΑνοσολογία(Δ/ντήςΣ.Τζάρτος) ΜΕΛΗΔΕΠ: Σ.Τζάρτος Α.Παπαπετρόπουλος Ε.Παπαδημητρίου Γ.Πατρινός Σ.Τοπούζης Κ.Πουλάς ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

26 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΚαθηγήτριαΣ.Αντιμησιάρη ΤμήμαΦαρμακευτικής ΠανεπιστήμιοΑθηνών,1988 Τηλ: , Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Βιοφαρμακευτική Φαρμακοκινητική. ΝανοΦάρμακα:Φορείςγιατηχορήγησηφαρμάκων(DrugDelivery Systems) Λιποσώματασανεργαλείαγιατηχορήγηση(drugdeliverysystems)ήκαι την(επι)στόχευση(targeting)φαρμακευτικώνουσιώνκαιεμβολίων. Μελέτηπαρασκευής,in vitroκαιin vivoσταθερότηταςκαιβιοκατανομής. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. SophiaPiperoudiDimitrisFatouros,PanayiotisV.IoannouPeterFrederik,SophiaG. Antimisiaris*, Incorporation of PEG lipids in arsonoliposomes can produce highly stable arsenic containing vesicles of specific lipid composition. Chem. Phys. Lipids 139:2,96 106,2006, 2. G. Koromila, G. Michanetzis, Y.F. Missirlis, S.G.Antimisiaris*, Heparin incorporating liposomes as a delivery system of heparin from PET covered metallic stents: Effect onhaemocompatibility,biomaterials,27:12, , P. Hatzi, S. Mourtas, P. Klepetsanis, SG Antimisiaris*. Integrity of liposomes in presence of cyclodextrins. Effect of liposome type. and lipid composition, Int. J. Pharm,333(1 2),pp , M.Zaru,S.Mourtas,P.Klepetsanis,A.M.FaddaandS.G.Antimisiaris*,Liposomesfor drug delivery to the lungs after nebulization. Eur. J. Pharmaceutics & Biopharmaceutics,Inpress,

27 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Αναπλ.ΚαθηγητήςΚ.Αυγουστάκης ΤμήμαΦαρμακευτικής Παν/μιοΘεσσαλονίκης,1991 Τηλ: ,Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Ελεγχόμενηχορήγησηκαιστόχευσηβιοδραστικώνουσιών Παρασκευήκαιinvitro/invivoμελέτησωματιδιακώνφορέωνφαρμάκων καιαντιγόνων(μικροσφαίρες,νανοσωματίδια,λιποσώματα) Σύνθεσηκαιμελέτηβιοδιασπώμενωνκαιβιοσυμβατώνπολυμερών. ΕφαρμογέςτουςστηνΦαρμακευτική ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. K. Nikou, N. Stivaktakis, K. Avgoustakis, P. A. Sotiropoulou, S. A. Perez, C.N. Baxevanis,M.Papamichail,L.Leondiadis, AHER 2/neupeptideadmixedwithPLA microspheresinducesath1biasedimmuneresponseinmice BiochimBiophysActa, 1725(2005) G. Katsikogianni, K. Avgoustakis, PLGA mpeg nanoparticles: Drug loading and releaseproperties,j.nanosciencenanotechnology,6(2006) E. C. Gryparis, M. Hatziapostolou, E. Papadimitriou, K. Avgoustakis, Anticancer activity of cisplatin loaded PLGA mpeg nanoparticles on LNCaP prostate cancer cells Ε.J.Pharm.Biopharm.,67(2007): E.Karavas,E.Georgarakis,M.P.Sigalas,V.I.Teberekidis,K.Avgoustakis,D.Bikiaris, Investigationofthereleasemechanismofasparinglywater solubledrugfromsolid dispersions in hydrophilic carriers based on physical state of drug, particle size distributionanddrug polymerinteractions Ε.J.Pharm.Biopharm.,66(2007) ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

28 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Αναπλ.ΚαθηγητήςΧ.Καμούτσης ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΑθηνών,1977 Τηλ: , Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Σύνθεσηθειοαζωτούχωνετεροκυκλικώνενώσεων. Ετεροκυκλικάπαράγωγαομο αζωτούχωνστεροειδών. Σύνθεσηκαιφαρμακολογικήδράσητροποποιημένωνστεροειδών εστέρωνμεπαράγωγατηςν,ν δις(2 χλωροαιθυλ)ανιλίνης. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. D.T.P.Trafalis,G.D.Geromichalos,C.Koukoulitsa,A.Papageorgiou,P.Karamanakos andch.camoutsis. Lactandrate:aD homo aza androsteronealkylatorinthe treatmentofbreastcancer.breastcancerresearchandtreatment,97,17(2006). 2. Hussein,E.Mioglou Kalouptsi,A.Papageorgiou,I.Karapidaki,Z.Iakovidou Kristi, Th.Lialiaris,E.Xrysogelou,Ch.CamoutsisandD.Mourelatos. ComparisonofNew NitrosoureasEsterswithModifiedSteroidalNucleusforCytogeneticand AntineoplasticActivity.Invivo,21,389(2007). 3. R.Ezabadi,Ch.Camoutsis,P.Zoumpoulakis,A.Geronikaki,M.Sokovic,J.Glamocilija anda.ciric. Sulfonamide 1,2,4 triazolederivativesasantifungalandantibacterial agents:synthesis,biologicalevaluation,lipophilicity,andconformationalstudies. Bioorganic&MedicinalChemistry,16,1150(2008). 4. O.Kouatly,A.Geronikaki,Ch.Kamoutsis,D.Hadjipavlou LitinaandPh.Eleftheriou. AdamantanederivativesofThiazolylN substitutedamide,aspossiblenon steroidal antiinflammatoryagents.eur.j.med.chem.2008(accepted). 28

29 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Επικ.ΚαθηγητήςΠ.Κλεπετσάνης ΤμήμαΧημικώνΜηχανικών ΠανεπιστήμιοΠατρών,1991 Τηλ: ,Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Φυσικοχημικόςχαρακτηρισμόςκολλοειδώνκαιαδρομερώνδιασπορών Διαλυτοποίησηδυσδιάλυτωνβιοδραστικώνενώσεωνμεκυκλοδεξτρίνες Βιολογικήασβεστοποίηση Αποδέσμευσηβιοδραστικώνενώσεωναπόμικροσωματίδια, νανοσωματίδιακαιυδρογέλεςπολυμερών Διάβρωσηκαιαναστολήδιάβρωσηςμεταλλικώνπρόσθετωνστον ανθρώπινοοργανισμό ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. NikosSpanos,PavlosG.KlepetsanisandPetrosG.Koutsoukos, CalculationofZeta PotentialsfromElectrokineticData in EncyclopediaofSurfaceandColloid Science (ArthurT.Hubbard,Eds.),MarcelDekker,2002,pp O. Gortzi, S. G. Antimisiaris, Pavlos G. Klepetsanis, E. Papadimitriou, and P. V. Ioannou, Arsonoliposomes: effect of arsonolipid acyl chain length and vesicle composition on their toxicity towards cancer and normal cell in culture, in EuropeanJournalofPharmaceuticalSciences18(2003)p AvgoustakisK.,BeletsiA.,PanagiZ.,KlepetsanisP.,LivaniouE.,EvangelatosG.and Ithakissios D.S., Effect of copolymer composition on the physicochemical characteristics,invitrostability,andbiodistributionofplga mpegnanoparticles, ininternationaljournalofpharmaceutics259(2003)p Bouropoulos C., Vagenas N., Klepetsanis P., Stavropoulos N. and Bouropoulos N., Growth of Calcium Oxalate Monohydrate on Uric Acid Crystals at sustained supersaturation,incrystalresearchandtechnology39(2004)p ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

30 Ph.D.DepartmentofChemistry ΚαθηγητήςΧ.Κοντογιάννης GeorgetownUniversity USA,1988 Τηλ: , Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Προσδιορισμόςπολυμόρφωνσεσκευάσματακαιμελέτη σταθερότηταςτους ΝέεςΔιαγνωστικέςΤεχνικέςγιαΑσθένειεςΟστών Ανάπτυξημηκαταστροφικώναναλυτικώνμεθοδολογιώνμεχρήση φασματοσκοπικών(raman,ir,xrf)καιηλεκτροχημικώντεχνικών (DPP,Impedancespectroscopy,CV).Εφαρμογέςσεφαρμακευτικά σκευάσματα,βιο κεραμικά,ουρόλιθους,οστά,κινητικήαποδέσμευσης δραστικώνουσιώναπόνανο πολυμερικούςκαιλιποσωμικούςφορείς κλπ. Νέαβιοϋλικά(σύνθεση,χαρακτηρισμός,φυσικοχημικέςιδιότητες) ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. M.Orkoula,C.Kontoyannis,C.MarkopoulouandJ.E.Koundourellis, Validationοfa Direct, Non Destructive Quantitative Analysis, of Amiodarone Hydrochloride in Angoron FormulationsUsingFT RamanSpectroscopy,Talanta,73(2007) D. Skorda and C. Kontoyannis, "Identification and Quantitative Determination of AtorvastatinCalciumPolymorphinTabletsUsingFT RamanSpectroscopy Talanta 74(2008) C. Markopoulou and J.E. Koundourellis, M. Orkoula, C. Kontoyannis, Quantitative non destructive methods for the determination of ticlopidine in tablets using reflectancenirandft Ramanspectroscopy,AppliedSpectroscopy,62(2008) M.Orkoula,C.Kontoyannis, Non DestructiveQuantitativeAnalysisofRisperidonein Film CoatedTablets J.Pharm.Biomed.Anal.,47(2008)

31 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΚαθηγητήςΠ.Κορδοπάτης ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών,1976 Τηλ: , Fax: Υφηγεσία,ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών,1981 Ερευνητικόπεδίο Χημείααμινοξέωνκαιπεπτιδίων.Σύνθεσηδιαμορφωτικώςπεριορισμένων αμινοξέων. Μελέτητωνσχέσεωνδομής βιολογικήςδραστικότηταςβιοδραστικών πεπτιδίων.προσδιορισμόςδιαμόρφωσης. Χαρτογράφησηαντιγονικώνπεριοχώνπρωτεϊνών. Παρασκευήκαιχαρακτηρισμόςσυμπλόκωνενώσεωνπεπτιδίωνμειόντα μετάλλων. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Folding in solution of the C catalytic protein fragment of angiotensin converting enzyme. Vamvakas SS, Leondiadis L, Pairas G, Manessi Zoupa E, Spyroulias GA, CordopatisP.JPeptSci.2009Aug;15(8): Effectofapolyphenol richwildblueberryextractoncognitiveperformanceofmice, brain antioxidant markers and acetylcholinesterase activity. Papandreou MA, Dimakopoulou A, Linardaki ZI, Cordopatis P, Klimis Zacas D, Margarity M, Lamari FN.BehavBrainRes.2009Mar17;198(2):352 8.Epub2008Nov Sulphonamide based bombesin prodrug analogues for glutathione transferase, useful in targeted cancer chemotherapy. Axarli I, Labrou NE, Petrou C, Rassias N, CordopatisP,ClonisYD.EurJMedChem.2009May;44(5): Epub2008Oct InteractionofCu(II)andNi(II)withthe63 93fragmentofhistoneH2B.Zavitsanos K,NunesAM,MalandrinosG,KállayC,SóvágóI,MagafaV,CordopatisP,Hadjiliadis N.DaltonTrans.2008Nov28;(44): Epub2008Sep17. ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

32 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΛέκτοραςΦ.Λάμαρη ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών,2000 Τηλ.: Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Απομόνωσηκαιταυτοποίησηφυσικώνπροϊόντων.Προκαταρκτικήμελέτη τηςνευροπροστατευτικήςτουςδράσηςή/καιαντικαρκινικής. Μελέτητηςσχέσηςδομής βιολογικήςδράσηςβιομορίων Ανάπτυξημεθόδωνανάλυσηςμεχρωματογραφικές,ηλεκτροφορητικέςκαι ανοσοενζυμικέςτεχνικές Αντιπροσωπευτικέςδημοσιεύσεις 1. Inhibitoryactivityonamyloid βaggregationandantioxidantpropertiesofcrocus sativusstigmasextractanditscrocinconstituents PapandreouM.A,KanakisC.D., PolissiouM.G.,EfthimiopoulosS.,CordopatisP.,MargarityM.,&LamariF.N.J.Agric. FoodChem.(2006)54: Inhibition of Breast Cancer Cell Proliferation by Style Constituents of Different CrocusSpecies ChryssanthiD.G.,LamariF.N.,IatrouG.,PylaraA.,KaramanosN.K., CordopatisP.AnticancerRes.(2007)27(1A): Wild blueberry (Vaccinium angustifolium) consumption affects the composition and structure of glycosaminoglycans in Sprague Dawley rat aorta Kalea A.Z., LamariF.N.,TheocharisA.D.,CordopatisP.,SchuschkeD.A.,KaramanosN.K.,Klimis ZacasD.J.J.Nutr.Biochem.(2006)17(2): Metabolismandbiochemical/physiologicalrolesofchondroitinsulfates:analysisof endogenous and supplemental chondroitin sulfates in blood circulation Lamari F.N., Theocharis A.D., Asimakopoulou A.P., Malavaki C.J., Karamanos N.K. Biomed. Chromatogr.(2006)20(6 7):

33 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Επικ.ΚαθηγήτριαΒ.Μαγκαφά ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών,1995 Τηλ.: Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Χημείααμινοξέωνκαιπεπτιδίων. Συνθετικήπαρασκευήβιοδραστικώνπεπτιδίωνκαιαναλόγωντουςσε υγρήκαιστερεήφάση. Μελέτησχέσεωνδομής βιολογικήςδραστικότηταςβιοδραστικών πεπτιδίων. Συνθετικήπαρασκευήσυμπλόκωνενώσεωνπεπτιδίωνμειόνταμετάλλων καιμελέτηαυτώνμεφασματοσκοπικέςμεθόδους. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Petrou, C., Magafa, V., Nock, B., Maina, T. and Cordopatis, P., Synthesis and sst2 binding profiles of new Tyr3 octreotate analogues, Journal of Peptide Science, in press (2007). 2. Fragiadaki,M.,Magafa,V.,Slaninova,J.andCordopatis,P., AnaloguesofOxytocin ContainingConformationallyRestrictedResiduesinPosition7,EuropeanJournalof MedicinalChemistry,42,799(2007). 3. Zompra,A.,Magafa,V.,Lamari,F.,Nikolopoulou,A.,Nock,B.,Maina,T.,Spyroulias, G.,Karamanos,N.andCordopatis,P., GnRHanaloguescontainingconformationally restrictedaminoacidsinpositions3and6:differentialimpactonpituitarybinding affinityanddirectantiproliferativeeffectonbreastcancercells.,journalofpeptide Research,66,57(2005). 4. Spyroulias, A. G., Nikolakopoulou, P., Tzakos, A., Gerothanassis, I., Magafa, V., Manessi Zoupa, E. and Cordopatis, P., "Comparison of the Solution Structures of Angiotensin I & II: Implication for Structure Function Relationship", European JournalofBiochemistry,270,2163(2003). ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

34 Ph.D.DepartmentofChemistry Αναπλ.ΚαθηγητήςΠ.Μαγκριώτης SUNYatStonyBrook USA,1983 Τηλ: Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Σύνθεσημορίωνμεβιολογικόκαιφαρμακολογικόενδιαφέρονόπωςταα καιβ αμινοξέα,οιβ λακτάμες,οιπιπεριδίνες,καιοιπιπεραζίνες. ΟλικήΣύνθεσηΑντικαρκινικώνΑντιβιοτικώνΦυσικώνΠροϊόντων (Ecteinascidin743,SaframycinAκαιAbyssomicinC). Ανακάλυψηνέωνμεθόδωνγιατησύνθεσηβ λακταμών,πυριμιδινών,και τετραϋποκαταστημένωναλκενίων(ανάλoγωντηςταμοξιφένης). ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. ASimpleSynthesisoftheMetabotropicReceptorLigand(2S) α (Hydroxyymethyl) glutamic acid and its Fmoc Protected Derivatives Yiotakis A.; Magriotis, P. A.; Vassiliou,S.Tetrahedron:Asymmetry2007,18, Efficient Enantioselective Synthesis of Orthogonally Protected (R) a Alkylserines Compatible with the Solid Phase Peptide Synthesis Vassiliou, S.; Yiotakis, A.; Magriotis,P.A.TetrahedronLetters2006,47, Improved Schöllkopf Construction of Quaternary α Amino Acids: Efficient Enantioselective Synthesis of Integrin LFA 1 Antagonist BIRT 377 Vassiliou, S.; Magriotis,P.A.Tetrahedron:Asymmetry2006,17, AnewMethodfortheFunctionalizationof[60]Fullerene:AnUnusual1,3 Dipolar Cycloaddition Leadind to a C 60 Housane Derivative Zhou, Z., Magriotis, P. A. Org. Lett.2005,7,

35 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Επικ.ΚαθηγητήςΣ.Νικολαρόπουλος ΤμήμαΦαρμακευτικής ΠανεπιστήμιοΠατρών,1989 Τηλ: , Fax: ΕρευνητικόΠεδίο ΣύνθεσηΣτεροειδώνΑντικαρκινικώνΠαραγόντων.ΜελέτηΣχέσεωςΔομής Δράσεωςαυτών. ΤροποποιημέναΕτεροκυκλικάΣτεροειδήκαιΑνάλογααυτών. ΣχεδιασμόςφαρμάκωνμετηχρήσηΗ/Υ. ΜέτρησηΦυσικοχημικώνΣταθερώνμετηχρήσηHPLC. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Athanasios Papageorgiou, Anna I. Koutsourea, Evagelia S. Arsenou, Manolis A. Fousteris, Dionysios Mourelatos and Sotiris S. Nikolaropoulos: SrtuctureantileukemicactivityrelationshipstudyofBandD ringmodifiedandnon modified steroidal esters of chlorambucil s active metabolite. Anti cancer Drugs, 16, ,(2005). 2. Manolis A. Fousteris, Anna I. Koutsourea, Evaggelia S. Arsenou, Athanasios Papageorgiou, Dionysios Mourelatos, Sotiris S.Nikolaropoulos: Structure antileukemic activity relationship study of B and D ring modified and non modified steroidalestersofchlorambucil. Anti CancerDrugs,17, (2006). 3. M. A.Fousteris, A.Papageorgiou, E. S. Arsenou, A. I. Koutsourea, D.Mourelatos, S. S. Nikolaropoulos: Structure antileukemicactivityrelationshipstudyofb andd ring modified and nonmodified steroidal esters of 4 methyl 3 N,N bis(2 chloroethyl) aminobenzoicacid:acomparativestudy.anti CancerDrugs,18, ,(2007). 4. Manolis A. Fousteris, Athanasios Papakyriakou, Anna Koutsourea, Maria Manioudaki, Evgenia Lampropoulou, Evangelia Papadimitriou, Georgios A.Spyroulias,SotirisSNikolaropoulos:Pyrrolo[2,3 a]carbazolesaspotentialcyclin DependentKinase1(CDK1)Inhibitors.Synthesis,BiologicalEvaluation,andBinding ModethroughDockingSimulations.JournalofMedicinalChemistry,51, , (2008). ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

36 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΛέκτοραςΜ.Όρκουλα ΤμήμαΧημικώνΜηχανικών ΠανεπιστήμιοΠατρών,2001 Τηλ: Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Ανάπτυξημη καταστροφικώνμεθοδολογιώνγιαποιοτικόκαιποσοτικό προσδιορισμόστερεώνκαιυγρών. Ανάπτυξηνέωνμεθοδολογιώνγιατηνπαρακολούθησητης οστεοπόρωσης. Φυσικοχημικήμελέτηυδατικώνδιαλυμάτων,κολλοειδώνσυστημάτων. Χημείαδιεπιφανειών. Μελέτητηςδιαλυτοποίησηςκαιτηςαναστολήςτηςδιαλυτοποίησης στερεώνσεδιαλύματα. Μελέτηδιαβροχήςστερεώναπόυγρά. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. C.G. Kontoyannis and M.G. Orkoula, «Quantitative Determination of the Cubic, Tetragonal and Monoclinic Phases in Partially Stabilized Zirconias by Raman Spectroscopy»,J.MaterialsScience,29(1994) C.G.KontoyannisandM.G.Orkoula,«QuantitativeNon DestructiveDeterminationof Salicylic Acid Acetate in Aspirin Tablets by Raman Spectroscopy», Talanta, 41, 11 (1994) M.G. Orkoula, C.G. Kontoyannis, C.K. Markopoulou and J.E. Koundourellis, «Development of Methodologies Based on HPLC and Raman Spectroscopy for MonitoringtheStabilityofLovastatininSolidStateinthePresenceofGallicAcid», JournalofPharmaceuticalandBiomedicalAnalysis,35(2004) M.G. Orkoula, C.G. Kontoyannis, C.K. Markopoulou and J.E. Koundourellis, «Quantitative Analysis of Liquid Formulations using FT Raman Spectroscopy and HPLC. The Case of Diphenhydramine Hydrochloride in Benadryl», Journal of PharmaceuticalandBiomedicalAnalysis,41(2006)

37 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Επικ.ΚαθηγητήςΓ.Πάϊρας ΤμήμαΦαρμακευτικής ΠανεπιστήμιοΠατρών,1986 Τηλ: ,Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Σύνθεσηεστερικώνκαιαμιδικώνπαραγώγωναντικαρκινικών παραγόντωνμεαπλάκαιτροποποιημέναστεροειδή.μελέτεςσχέσεων Δομής Δράσεως. Μελέτηβιοδραστικώνπεπτιδίωνκαισχεδιασμόςνέωνήαναλόγωντους. Αντιμικροβιακοίπαράγοντεςπεπτιδικήςφύσεως. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. A.Galanis,G.Spyroulias,G.Pairas,E.Manessi ZoupaandP.Cordopatis,"SolidPhase Synthesis and Conformational Properties of ACE Catalytic Site Peptides: The Basis for a Structural Study on the Enzyme Substrate Interaction". Biopolymers, 76, 512 (2004). 2. S. Vamvakas, L. Leondiadis, G. Pairas, E. Manessi Zoupa, G. Spyroulias and P. Cordopatis, "Expression, Purification and Physicochemical Characterization of N Terminal Active Site of Human Angiotensin Converting Enzyme (ACE)", Journal of PeptideScience,13,31(2007). 3. G.Paloumbis,C.Petrou,B.Nock,T.Maina,G.Pairas,P.TsougasandP.Cordopatis, "Synthesis of a Protected δ Glycoamino Acid Building Block for Incorporation into PeptideChains",Synthesis,6,845(2007). 4. VamvakasSS,LeondiadisL,PairasG,Manessi ZoupaE,SpyrouliasGA,CordopatisP. "Folding in solution of the C catalytic protein fragment of angiotensin converting enzyme".jpeptsci.,15(8)504(2009). ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

38 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Eπικ.ΚαθηγήτριαΕ.Παπαδημητρίου ΤμήμαΙατρικής ΠανεπιστήμιοΠατρών,1994 Τηλ/Fαx: Ερευνητικόπεδίο Αγγειογένεσηκαικαρκινικήανάπτυξηinvivoandinvitro. Φαρμακολογικέςπροσεγγίσειςγιατηδιαλεύκανσητωνμηχανισμώνπου εμπλέκονταικαιπουαφορούνκυρίωςστοεξωκυτταρικόυλικό,στις ελεύθερεςρίζεςκαισεαυξητικούςπαράγοντες. Οιβιολογικέςδράσειςτηςπλειοτροπίνης,ενόςαυξητικούπαράγονταμε υψηλήχημικήσυγγένειαγιατηνηπαρίνη.επίδρασηστιςλειτουργίεςτων ενδοθηλιακώνκυττάρων,τηναγγειογένεσηκαιτηνανάπτυξηόγκων. Μηχανισμοίδράσης,ταυτοποίησητουυποδοχέακαιρύθμισητης έκφρασης.μελέτεςδομής δράσης. Μελέτηνέωνουσιώνγιαενδεχόμενηαντιαγγειογενετικήκαι αντικαρκινικήδράση.διαλεύκανσητωνμηχανισμώνδράσηςτους. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Polytarchou C., Hatziapostolou M. and Papadimitriou E. Hydrogen peroxide stimulates proliferation and migration of human prostate cancer cells through activation of activator protein 1 and up regulation of the heparin affin regulatory peptidegene.j.biol.chem.,280: , Hatziapostolou M., Polytarchou C., Katsoris P., Courty J. and Papadimitriou E. Heparinaffinregulatorypeptide/pleiotrophinmediatesfibroblastgrowthfactor2 stimulatoryeffectsonhumanprostatecancercells.j.biol.chem.,281: , Polytarchou C., Hatziapostolou M., Poimenidi E., Mikelis C., Papadopoulou A., Parthymou A. and Papadimitriou E. Nitric oxide stimulates migration of human endothelial and prostate cancer cells through up regulation of pleiotrophin expression and its receptor protein tyrosine phosphatase β/ζ. Int. J. Cancer, 124: , MikelisC.,SfaelouE.,KoutsioumpaM,KiefferN.andPapadimitriouE. Integrinα νβ 3 is a pleiotrophin receptor required for pleiotrophin induced endothelial cell migrationthroughreceptorproteintyrosinephosphataseβ/ζ.fasebj.,23: ,

39 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΚαθηγητήςΑ.Παπαπετρόπουλος MedicalCollege ofgeorgia,usa,1994 Τηλ: ΕρευνητικόΠεδίο Μοριακοίμηχανισμοίρύθμισηςτηςσυνθάσηςτουμονοξειδίουτουαζώτου καιτηςδιαλυτήςγουανυλικήςκυκλάσης Μηχανισμοίσηματοδότησηςκαιλειτουργίεςυποδοχέωνμεδραστικότητα τυροσινοκινάσηςπουεκφράζονταιστοαγγειακόενδοθήλιο ΑγγειακήΒιολογία ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Z. Zhou, S. Gross, C. Roussos, S Meurer, W. Müller Esterl and A. Papapetropoulos. Structural and functional characterization of the dimerization region of soluble guanylylcyclase.j.biol.chem. 279: , A Pyriochou, D. Beis, V. Koika, C. Potytarchou, E. Papadimitriou, Z. Zhou, A. Papapetropoulos. Soluble guanylyl cyclase activation promotes angiogenesis. J. Pharmacol.Exp.Ther 319:663 71, D.C. Simoes, T. Vassilakopoulos, D. Toumpanakis, K. Petrochilou, C. Roussos, A. Papapetropoulos. Angiopoietin 1 Protects Against Airway Inflammation and Hyperreactivity in Asthma. Am J RespirCritCareMed. 177: , Z.Zhou,N.Sayed,A.Pyriochou,C.Roussos,D.Fulton,A.Beuve,A Papapetropoulos. Protein KinaseGPhosphorylatesSolubleGuanylylCyclase onserine 64 and Inhibits Its Activity. ArteriosclerThrombVascBiol. 28: ,2008 ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ w w w. p h a r m a c y. u p a t r a s. g r Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009 Π ΑΤΡΑ 2 0 0 8 Ο παρών Οδηγός Σπουδών παρουσιάζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ w w w. p h a r m a c y. u p a t r a s. g r ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2007-2008 ΠΑΤΡΑ 2007 Πρόεδρος Τµήµατος Καθ. Παύλος Κορδοπάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ www.pharmacy.upatras.gr Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 ΠΑΤΡΑ 2011 Ο παρών Οδηγός Σπουδών παρουσιάζει την οργάνωση του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ A ΕTOΣ (2ο EΞAMHNO) Ακαδημαϊκό Έτος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ A ΕTOΣ (2ο EΞAMHNO) Ακαδημαϊκό Έτος 32 Υ 121 Kλασική Aναλυτική Xημεία 32 Υ 122 Oργανική Xημεία 32 Υ 123 Βιοχημεία Ι 32 Υ 124 Κυτταρική Βιολογία 32 Υ 125 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ A ΕTOΣ (2ο EΞAMHNO) Mορφολογία Aνθρωπίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΡΜ ΠΑΜ1 11:00-13:00 Φ ΠΑΜ8 ΑΙ2 13:00-15:00 ΑΙ3 14:00-16:00 15:00-17:00

ΑΦΑΡΜ ΠΑΜ1 11:00-13:00 Φ ΠΑΜ8 ΑΙ2 13:00-15:00 ΑΙ3 14:00-16:00 15:00-17:00 ΚΩΔΙΚ PHA-Α11- PHA-Α12- PHA-Α13- PHA-Α14- PHA-Α15- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 A ΕTOΣ (1ο EΞAMHNO ΣΠΟΥΔΩΝ ) ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚOΝΤΕΣ ΑΙΘOΥΣΑ Γενική και Ανόργανη Χημεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.

Οι σπουδές στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. Οι σπουδές στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. Δ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ-ΛΙΤΙΝΑ, Ph.D Kαθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Α.Π.Θ. e-mail: hadjipav@pharm.auth.gr Σύμφωνα με τονπαγκόσμιο Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 96 9931 Telefax: 2610 997 728 E-mail: pharminf@upatras.gr Πάτρα 31 Μαϊου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Το Τμήμα Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ «Αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθηγητής Γεώργιος Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα

Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Τμήματα Χημείας διαθέτουν τα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Πατρών, Ιωαννίνων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 16.02.2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

από 17/7/2014 μέχρι και 27/7/2014

από 17/7/2014 μέχρι και 27/7/2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φαρμακευτικής Υπηρεσίες Γραμματείας μέσω Web http://my-studies.uoa.gr Δηλώσεις Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014 Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ : «Έρευνα, η προοπτική για την ανάπτυξη» 10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διοργάνωση Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝ/ΝΑ ΧΑΪΝΤΟΥΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 309/6-6-2013 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Της κοινής συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης Τμήματος αριθ. 502 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Της κοινής συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης Τμήματος αριθ. 502 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Κ. Συμεωνίδου Θεσσαλονίκη,17-05 - 2017 Τηλ.: 2310997613

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας 239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές του εισήχθησαν το 1978 και αποφοίτησαν το 1983. Από την ίδρυσή του το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ w w w. p h a r m a c y. u p a t r a s. g r ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2005-2006 ΠΑΤΡΑ 2005 Γραµµατεία Τηλ.: 2610 969333, 969334 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αναβαθμολόγηση ΔΕΝ μπορεί να γίνει σε μάθημα που δόθηκε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, αλλά ανήκει σε προηγούμενο έτος σπουδών.

Αναβαθμολόγηση ΔΕΝ μπορεί να γίνει σε μάθημα που δόθηκε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, αλλά ανήκει σε προηγούμενο έτος σπουδών. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Η αναβαθμολόγηση πραγματοποιείται κατά την επαναληπτική περίοδο εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και αφορά φοιτητές που βρίσκονται στο 1 ο έως και το 4 ο έτος σπουδών. ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ Αρ. πρωτ.: 149 Λάρισα 17-2-2017 Προς τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ» Ρόδος, 0/08/016 Α.Π. 0 ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας H ιστορία του κάστρου της Πάτρας Από την Αρχαιότητα μέχρι την Α' περίοδο Τουρκοκρατίας Μία εργασία της ομάδας Γ (Αβούρης Ε, Γεωργίου Ν, Καρατζιάς Γ, Παπατρέχας Ι) Το κάστρο βρίσκεται στα νότια της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτης.

Κρήτης. Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Κρήτης Έτος ίδρυσης: 1985 www.chemistry.uoc.gr Νέο Κτίριο Χημείας Εγκατάσταση στο νέο κτίριο το 2006 Βιοκλιματικό κτίριο, εμβαδόν: 12000m 2 Υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας εργαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα 6. ΝΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Παρών

Παρούσα 6. ΝΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Παρών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝ/ΝΑ ΧΑΪΝΤΟΥΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΥΡΑΝΗ ΓΕΡΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 239/25-11-2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 7. Κράλλη Ιωάννα, Λέκτορας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π. 8. Αυγέρη Αγγελική, τακτικό Μέλος. 9. Αθανασοπούλου Ιωάννα, τακτικό Μέλος

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 7. Κράλλη Ιωάννα, Λέκτορας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π. 8. Αυγέρη Αγγελική, τακτικό Μέλος. 9. Αθανασοπούλου Ιωάννα, τακτικό Μέλος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 9 ης (έκτακτης) Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ. έτους 2014-2015, Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015, ώρα 11.00 στην αίθουσα υπ αριθµ. 1.05 του Τµήµατος, Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ 01-09-2015 Γ ΕΤΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 4 ης Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ. έτους 2015-2016, Τετάρτη, 9 εκεµβρίου 2015, ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τµήµατος, Ιωάννου Θεοτόκη

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Λεμονίδου. Καθ. Τμήμ. Χημικών Μηχανικών Αναπλ. Πρόεδρος Επιτροπής ΚΕΔΕΚ. 28 Ιουνίου 2016

Αγγελική Λεμονίδου. Καθ. Τμήμ. Χημικών Μηχανικών Αναπλ. Πρόεδρος Επιτροπής ΚΕΔΕΚ. 28 Ιουνίου 2016 Αγγελική Λεμονίδου Καθ. Τμήμ. Χημικών Μηχανικών Αναπλ. Πρόεδρος Επιτροπής ΚΕΔΕΚ 28 Ιουνίου 2016 Κέντρο Διεπιστημονικής Ερευνας και Καινοτομίας ΚΕΔΕΚ Το ΚΕΔΕΚ στοχεύει Στη διαμόρφωση διεπιστημονικής κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Ι ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Ι ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ) Ι ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ) 09-06-2015 10-06-2015 11-05-2015 12-06-2015 16-06-2015 23-06-2015 24-06-2015 01-07-2015 Φυσική για Χημικούς & Φυσική ΙΙ (παλαιό 12-15 ΑΘΕ10, ΧΒ2, ΧΒ3 Φυσική Ι (παλαιό Χημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος sep4u.gr Προγράμματα Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών (για όλο το Ίδρυμα) Πότε έγινε η τελευταία αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Κάθε φοιτητής πρέπει να κάνει εγγραφή στην αρχή κάθε εξαμήνου σπουδών και κατόπιν να προβαίνει σε δήλωση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα αποδεκτών FAX:

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα αποδεκτών FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Βαθμός ασφαλείας ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ... Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ.: 14816 Bόλος, 18-12-2012 ΠPOΣKΛHΣH

Aριθμ. Πρωτ.: 14816 Bόλος, 18-12-2012 ΠPOΣKΛHΣH Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Σ Y Γ K Λ H T O Σ APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 38221 THΛ. 24210-74586 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Ρόδος, 10.07.201 Α.Π. 0 Το Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. κ/συγκροτησησυνελευσεων_αφπ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. κ/συγκροτησησυνελευσεων_αφπ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κ/συγκροτησησυνελευσεων_αφπ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΑΝ/ΚΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Έρευνα Στην Γυναικεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Συνεδρία )

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Συνεδρία ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Συνεδρία 20 9 2010) Αίθουσα εκλογών του Γ.Π.Α. Ώρα: 12:00 μ.μ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Μπεόπουλος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΥΡΑΝΗ ΓΕΡΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 264/28-6-2010 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γαληνικά. σκευάσματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γαληνικά. σκευάσματα 13/02/016-14/02/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΠΑΤΡΏΝ. Zita Congress & Travel

Γαληνικά. σκευάσματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γαληνικά. σκευάσματα 13/02/016-14/02/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΠΑΤΡΏΝ. Zita Congress & Travel ΦΟΡΕΊΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΉΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉΣ ΤΜΉΜΑ ΙΑΤΡΙΚΉΣ Zita Congress & Travel ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΊΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΉΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉΣ ΤΜΉΜΑ ΙΑΤΡΙΚΉΣ Zita Congress & Travel Η Διημερίδα έχει ως σκοπό την ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον

Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον Βασίλης Παππάς, Αναπληρωτής Καθηγητής vpappas@upatras.gr Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωρoταξικού Σχεδιασμού Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, 04:00 μμ. Σας καλωσορίζουμε!

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, 04:00 μμ. Σας καλωσορίζουμε! Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, 04:00 μμ Σας καλωσορίζουμε! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εισαγωγή Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μάστερ (M.Eng. & M.Sc.) Υποστήριξη Ερωτήσεις - Απαντήσεις Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν παρέστησαν αν και εκλήθησαν νομίμως & εμπροθέσμως οι κ.κ..

ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν παρέστησαν αν και εκλήθησαν νομίμως & εμπροθέσμως οι κ.κ.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17 Πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης για το Έτος 2013, της Συνέλευσης του, της Πολυτεχνικής Σχολής του

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα 6. ΝΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Παρών

Παρούσα 6. ΝΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Παρών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝ/ΝΑ ΧΑΪΝΤΟΥΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΥΡΑΝΗ ΓΕΡΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 245/30-4-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ.: Bόλος, Προς όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΠPOΣKΛHΣH

Aριθμ. Πρωτ.: Bόλος, Προς όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΠPOΣKΛHΣH Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Σ Y Γ K Λ H T O Σ APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 38221 THΛ. 24210-74586 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ANAΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ANAΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ANAΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (Υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές). ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Μαθήματα Χημείας ΠΜ Ανόργανη Χημεία 3 Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOY

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOY Της υπ αριθµ. 113 έκτακτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της Καλαθοσφαίρισης Αγαπητoί μαθητές/τριες τριες ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

δομή δια βίου μάθησης

δομή δια βίου μάθησης Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ δομή δια βίου μάθησης α π ολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ.

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. Σοφία Μαρσίδου, Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Το προ γραμμα μαθημα των ανα εξα μηνο για κα θε κατευ θυνση ορι ζεται ως εξη ς: Α Κατεύθυνση: Βιομηχανική Φαρμακευτική Φαρμακευτική Ανάλυση

Το προ γραμμα μαθημα των ανα εξα μηνο για κα θε κατευ θυνση ορι ζεται ως εξη ς: Α Κατεύθυνση: Βιομηχανική Φαρμακευτική Φαρμακευτική Ανάλυση Το προ γραμμα μαθημα των ανα εξα μηνο για κα θε κατευ θυνση ορι ζεται ως εξη ς: Α Κατεύθυνση Α Κατεύθυνση: Βιομηχανική Φαρμακευτική Φαρμακευτική Ανάλυση Μάθημα ECTS A Εξάμηνο Ρυθμιστικό πλαίσιο φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 69/2016 (ΦΕΚ/Α /127)»

ΘEΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 69/2016 (ΦΕΚ/Α /127)» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Πάτρα, 23 / 09 /2016 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 6070/25656 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Δελτίο Τύπου

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Δελτίο Τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Πληροφορίες: Κρουσανιωτάκη Σοφία, Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ, τηλ.. 210 3689653 Αικ. Φουντή, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟ.ΔΙ.Π

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896.

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. «Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. Ιατρική Σχολή Στιγμές από την ιστορία των 100 πρώτων χρόνων λειτουργίας της. Το Διάταγμα της συστάσεως του Οθώνειου Πανεπιστημίου, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 08:45 ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:00 - Χαιρετισμός Αναπλ. Πρόεδρου Τμήματος Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)»

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Έργου που δημοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος G.Kaltsas@ee.teiath.gr Αθήνα 2015 ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 14/11/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 14/11/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 14/11/2016 Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής. Συνήλθε στο Ηράκλειο σήμερα ημέρα Δευτέρα 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016 Άρθρο 1: Ίδρυση/Ονομασία/Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση των μαθημάτων ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους τους φοιτητές (και τους επί πτυχίω), ώστε να μπορεί να γίνει η καταχώρηση της βαθμολογίας.

Η δήλωση των μαθημάτων ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους τους φοιτητές (και τους επί πτυχίω), ώστε να μπορεί να γίνει η καταχώρηση της βαθμολογίας. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ Οι φοιτητές (και οι επί πτυχίω) που δεν έκαναν δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου μπορούν να τις κάνουν από 27 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι 16 Ιανουαρίου 2017. Είναι η τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ της συνεδρίασης της Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ. που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9-12-2009, στις 11:00 το πρωί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε!

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε! Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ Σας καλωσορίζουμε! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εισαγωγή Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μάστερ (M.Eng. & M.Sc.) Υποστήριξη Ερωτήσεις Απαντήσεις Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών!

Καλώς ήρθατε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών! Καλώς ήρθατε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών! Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές, σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε δημιουργική πορεία στις σπουδές σας! Σας συγχαίρουμε για τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο 8 -- 9 8 -- 9 9 -- 10 1 Γεν. Μαθηματικά (Δ21) Εργ. Αναλ. Χημ. 9 -- 10 10 -- 11 Εργ. Αν. Χημ. 1 Γεν. Μαθηματικά (Δ21) Εργ. Αναλ. Χημ. 10 -- 11 11 -- 12 Εργ. Αν. Χημ. 2 Γεν.Φυσική (Α11) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2 0 1 1-2 0 1 2 ΠΑΤΡΑ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2 Ο Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Χολαργός 4 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Αγαπητοί γονείς Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ειδικός Λογαριασμός Ιδρύθηκε το 1981 Είναι η υπηρεσία του πανεπιστημίου που είναι υπεύθυνη για:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 14-1-2015 Τηλ. : 2310 99 5447 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα, 28-01- 2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.Υ7γ/Γ.Π./ 4200 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ. 3721, 372, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 21-1-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 21-1-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η συνέλευση του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Ι ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Ι ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Ι ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Οικονομικά Tετάρτη 20-01-2016 25-01-2016 28-01-2016 Φυσική για Χημικούς & Φυσική ΙΙ (παλαιό Στοιχεία Γενικής Βιολογίας & Βιολογία-Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος, 20 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος, 20 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος, 20 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π. 394 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πρυτανικό Συμβούλιο στη 3 η /19.02.2008 συνεδρίαση του, αποφάσισε και ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π.: 3637 Μυτιλήνη, 26.05.2017 Θέμα : Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 477 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 477 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 23.09.2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ.:2857 Bόλος, Προς όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΠPOΣKΛHΣH

Aριθμ. Πρωτ.:2857 Bόλος, Προς όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΠPOΣKΛHΣH Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Σ Y Γ K Λ H T O Σ APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 38221 THΛ. 24210-74586 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα