ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ w w w. p h a r m a c y. u p a t r a s. g r ΟδηγόςΣπουδών ΑκαδημαϊκούΈτους ΠΑΤΡΑ2009 ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

2 ΟπαρώνΟδηγόςΣπουδώνπαρουσιάζειτηνοργάνωση τουτμήματοςφαρμακευτικήςτην12 η Νοεμβρίου2009(Ver.02) Ενδεχόμενεςτροποποιήσειςή/καιπροσθήκεςστονΟδηγόΣπουδών,πουθα προκύψουνκατάτηδιάρκειατουακαδημαϊκούέτους ,θαείναιδυνατόν νααναζητηθούνστοδικτυακότόποτουτμήματος: www. p h a r m a c y. u p a t r a s. gr στονοποίοθαυπάρχειτοανάπερίπτωσηενημερωμένοκαιπλήρεςαντίγραφο τουοδηγούσεηλεκτρονικήμορφήadobeαcrobat. ΗεκτυπωμένηέκδοσητουΟδηγούαποτελείτηνVersion1.0.,ενώκάθε μελλοντικήτροποποίησήτουσεηλεκτρονικήμορφήθααναγράφει λεπτομερώςτιςόποιεςαλλαγές,τιςσελίδεςστιςοποίεςέχουνγίνεικαιτον αριθμόεκδόσεωςτηςτρέχουσαςηλεκτρονικήςμορφής. Έγκυρηείναιπάντοτεηέκδοσημετονμεγαλύτεροαύξοντααριθμό. Επιμέλειαέκδοσης:ΓιώργοςΠάϊρας,Επικ.Καθηγητής. Τοεξώφυλλοφιλοτέχνησεηκα.ΕλένηΡήγκου. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...5 ΤοΠανεπιστήμιοΠατρών...7 ΤοΤμήμαΦαρμακευτικής...11 ΔιάρθρωσηκαιΛειτουργίατουΤμήματοςΦαρμακευτικής...12 Τομείς Εργαστήρια&ΕντεταγμένοΔιδακτικόΕρευνητικόΠροσωπικό...25 ΒασικόςΕξοπλισμός...49 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣΣΠΟΥΔΕΣ...51 ΠρόγραμμαΠροπτυχιακώνΣπουδών(Π.Π.Σ.)...53 ΔιδάσκοντεςκαιΑναθέσειςΜαθημάτωντουΠ.Π.Σ...58 ΑνάλυσητηςΔιδασκόμενηςΎλης...62 ΎλητωνΕξεταζομένωνκατάτιςΚατατακτήριεςΕξετάσειςΜαθημάτων ΧρηματοδοτούμεναΕκπαιδευτικάΠρογράμματα ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠρόγραμμαΜεταπτυχιακώνΣπουδώντουΤμήματοςΦαρμακευτικής στιςφαρμακευτικέςεπιστήμεςκαιτηντεχνλογία ΠρόγραμμαΠροσφερομένωνΜαθημάτωντουΠΜΣ ΙατρικήΧημεία:Σχεδιασμός&ΑνάπτυξηΦαρμ.Προϊόντων Απομόνωση&ΣύνθεσηΦυσικώνΠροϊόντων μεβιολογικήδραστικότητα ΠληροφορικήΕπιστημώνΖωής ΓΕΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕσωτερικόςΚανονισμόςΛειτουργίαςΥπολογιστικούΚέντρου ΥποτροφίεςΙδρύματοςΚρατικώνΥποτροφιών ΠρόγραμμαErasmus(LLP ) ΑναβολήΚατάταξηςστιςΈνοπλεςΔυνάμεις ΤοΦαρμακευτικόΕπάγγελμαστηνΕλλάδα ΦοιτητικήΜέριμνα Βιβλιοθήκη ΔιεξαγωγήΕξετάσεωνστοΠανεπιστήμιοΠατρών ΧάρτηςτωνΠροσωρινώνΕγκαταστάσεωντουΤμήματος ΕργαστήριακαιΆλλεςΥπηρεσίεςτουΤμήματοςΦαρμακευτικής ΤηλεφωνικόςΚατάλογος&ΔιευθύνσειςΗλεκτρονικού ΤαχυδρομείουΜελώντουΤμήματοςΦαρμακευτικής ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

4 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημίου απέναντι στους άλλους φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έγκειται στο γεγονός ότι ως θεσμός δεν είναι ταγμένος στην αποκλειστική ή κατά κύριο λόγο παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.ηεπαγγελματικήκατάρτισηείναιμία,όχιόμωςκαιηκύριααπό τιςλειτουργίεςτου.ηιδιομορφίατουπανεπιστημίουπηγάζειαπότογεγονός ότι είναι ένας θεσμός που εξυπηρετεί ταυτόχρονα και ισόρροπα τρεις θεμελιώδεις σκοπούς: α) την ανάπτυξη της προσωπικότητας με την καλλιέργεια του ορθού λόγου και της κριτικής στάσης απέναντι στην πραγματικότητα, β) τη μετάδοση κεκτημένων γνώσεων, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων με τη διδασκαλία και γ) την αναζήτηση και παραγωγή νέας γνώσηςμετηνέρευνα.ηδιάσπασητωντριώναυτώνλειτουργιώνήηέμφαση σε μία και η αποδυνάμωση των άλλων, οδηγεί σε κατάλυση των Πανεπιστημίων ως θεσμών Παιδείας, Ελευθερίας και Πνευματικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Προόδου. Το Πανεπιστήμιο έχει χρέος απέναντι στονοικονομικόκαικοινωνικόπερίγυροναδιαφυλάξειτηνιδιαιτερότητακαι την ιδιομορφία του ως Πνευματικού Ιδρύματος και ως Εκπαιδευτικού και ΕρευνητικούΘεσμού. Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί την αποτύπωση της παρεχόμενηςεκπαίδευσηςκαιτωνερευνητικώνδραστηριοτήτωντωνμελών τουδιδακτικούερευνητικούπροσωπικούτουτμήματοςφαρμακευτικήςτου ΠανεπιστημίουΠατρώντοοποίοεφέτοςσυμπληρώνει30έτηλειτουργίαςκαι προσφοράς στην ανώτατη εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και το κοινωνικό σύνολο. Απευθύνεται κυρίως στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές προς τους οποίους παρέχει πληροφορίες σχετικές μετοπρόγραμμασπουδών,τοπεριεχόμενοτωνμαθημάτων,τηνυφιστάμενη νομοθεσίαπερίανωτάτηςεκπαιδεύσεωςκαιταερευνητικάενδιαφέροντακαι αποτελέσματατουεπιστημονικούπροσωπικού.ελπίζουμεότιτοτεύχοςείναι αρκετά κατατοπιστικό και βεβαίως φέρουμε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τυχόνλάθηήπαραλείψεις. ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

6 Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, από την ίδρυσή του εκπαιδεύει και προετοιμάζει τους φοιτητές του εις τρόπον ώστε νακαταστούνικανοίνααντιμετωπίσουντιςδιαρκώςαυξανόμενεςαπαιτήσεις και προκλήσεις της φαρμακευτικής επιστήμης και τεχνολογίας, αλλά και τις διαφοροποιούμενες ανάγκες του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Η ευελιξία αυτή προϋποθέτει σταθερό υπόβαθρο γενικής εκπαιδεύσεως και ικανότητα αντιλήψεωςκαιπροσαρμογήςσταεπιστημονικάδεδομένακαιπρακτικές,ως καιστιςτάσειςτηςκοινωνίαςκαιτηςαγοράςεργασίας.στοπλαίσιοαυτότο Τμήμα ευρίσκεται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, τροποποίησης και αναβάθμισης του ΠρογράμματοςΜεταπτυχιακώνΣπουδώνκαιδημιουργίαςνέαςιστοσελίδας. Είναι βέβαιο επίσης ότι η πρόοδος ενός Ακαδημαϊκού Φορέα είναι αδύνατη χωρίς τη συμβολή των μελών ΔΕΠ και ΕΤΕΠ, της Γραμματείας του Τμήματος και των εκπροσώπων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών μας. Προς όλους αυτούς η έκφραση των ευχαριστιών είναι δεδομένη. Καλωσορίζω τους νέους φοιτητές μας και εύχομαι να απολαύσουν τη φοίτησήτους,νααποκτήσουνόλατααπαραίτηταεφόδια(γνώσεις,δεξιότητες, συμπεριφορές) για την επαγγελματική τους πορεία και κυρίως να αγαπήσουν τη Φαρμακευτική, η οποία είναι βέβαιο ότι θα τους το ανταποδώσει σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Επίσης εύχομαι σε όλους ένα εποικοδομητικό ΑκαδημαϊκόΈτος.Οιπροσδοκίεςείναιπολλέςκαιοιευθύνεςμας,οιευθύνεςτης Πανεπιστημιακήςκοινότητας,μεγάλες.Δενυπάρχειόμωςαμφιβολίαότιμετις ατομικέςκαιτιςσυλλογικέςμαςπροσπάθειεςθαανταποκριθούμεστοχρέοςτο οποίομαςεπιβάλλειοπολιτισμόςμαςκαιτοεθνικόσυμφέρον. Σεπτέμβριος2009 ΚαθηγητήςΠαύλοςΚορδοπάτης ΠρόεδροςτουΤμήματοςΦαρμακευτικής 6

7 1. ΤΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ 1.1. ΣύντομηΑναφοράστηνΙστορίατηςΠάτρας ΗΠάτραείναιμίααπότιςαρχαιότερεςΕλληνικέςπόλεις.Ταπρώτακτίσματα χρονολογούνται από τους Υστερομηκυναϊκούς χρόνους. Από τα επτά Υστερομυκηναϊκά νεκροταφεία της περιοχής που έχουν ανασκαφεί τα δύο ευρίσκονταικοντάστηνπάτρα. Όταν το 1406π.Χ. οι Ίωνες έφτασαν από την Αττική στην περιοχή της σημερινής Πάτρας, υπήρχαν ήδη εκεί τρεις οικισμοί: η Αρόη, η Άνθεια και η Μεσάτις(κοντάστοΓηροκομείο),πουσήμεραείναιομώνυμεςσυνοικίες. ΜετηνκάθοδοτωνΔωριέων(1104π.Χ.)πουέγινεαπότοΡίο,οιΑχαιοί οιοποίοιέμενανστοάργοςκαιτησπάρτηδιωγμένοιαπότουςδωριείς,ήλθαν κοντά στους Ίωνες (Αιγιαλόν). Μετά από πόλεμο επικράτησαν οι Αχαιοί. Ο γιοςτουπρευγένη,απότουςαρχηγούςτωννικητών,λεγότανπατρέαςκαιαπ αυτόν πήρε το όνομα η πόλη (1082π.Χ.). Δημιουργήθηκε τότε ο Σύνδεσμος (Ομοσπονδιακός) δώδεκα αχαϊκών πόλεων που ανέπτυξε τέλεια το δημοκρατικό πολίτευμα και γνώρισε μακρά ειρηνική ζωή, που ούτε ο Πελοποννησιακόςπόλεμοςδιατάραξε.ΟΣύνδεσμοςατόνησεμετάτημάχητης Χαιρώνειας(338π.Χ.). Αργότερα η περιοχή δέχτηκε επιθέσεις από τους Θηβαίους και κατόπιν από τους Μακεδόνες. Γύρω στο 280 π.χ. κατακτήθηκε από τους βάρβαρους Γαλάτες και στη συνέχεια το 196 π.χ. από τους Ρωμαίους. Η πόλη αρχικά έζησε περίοδο παρακμής αλλά αργότερα ο Αύγουστος ίδρυσε Ρωμαϊκή συνοικία, η οποία γρήγορα αφομοιώθηκε βοηθώντας έτσι στην αναζωογόνησητηςπόλης.ηπάτραήτανέδρατωνρωμαίωνανθυπάτων,την επισκέφθηκαν δε ο Κικέρων, ο Αδριανός, ο Αντώνιος με την Κλεοπάτρα, ο Αύγουστος, ο Πλούταρχος και άλλοι. Ο Απόστολος Ανδρέας κήρυξε στην Πάτρα τον Χριστιανισμό. Ίδρυσε εκκλησία με πρώτο επίσκοπο τον Στρατοκλέα.ΚατάτοδιωγμότουΚλαυδίουβρήκεμαρτυρικόθάνατοπάνωσε σταυρό,χιαστούσχήματος.ηεκκλησίατονανακήρυξεάγιοκαιπροστάτητης πόλεωςτωνπατρών. Το 805 μ.χ. οι Σλάβοι με τους Σαρακηνούς πολιόρκησαν το Βυζαντινό φρούριο. Οι Πατρινοί μόνοι τους απομάκρυναν τους πολιορκητές, πολύ πριν φθάσει η αυτοκρατορική βοήθεια, αυτή δε η μεγάλη νίκη αποδόθηκε σε θαύμα του πολιούχου Αγίου Ανδρέα. Το 1205 οι Φράγκοι κατέλαβαν την πόλη. Το 1360 περιήλθε στην κοσμική εξουσία του Πάπα και κατόπιν στους Ενετούςμέχριτο1429,οπότεοΚων/νοςΠαλαιολόγοςελευθέρωσετηνπόλη και την έκανε πρωτεύουσα του ανατολικού Δεσποτάτου του Μορέως. Το Ο Σουλτάνος Μουράτ κατέκτησε και λεηλάτησε την περιοχή, δεν ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

8 μπόρεσε όμως να καταλάβει το φρούριο. Αυτό κατακτήθηκε αργότερα, το 1458 από τον Μωάμεθ Β. Μετά από ένα χρόνο ο Θωμάς Παλαιολόγος, τελευταίος Δεσπότης του Μορέως, εξόρμησε από τα Καλάβρυτα και πολιόρκησετηνακρόπολητηςπάτρας.το1460όμως,ομωάμεθβ επανήλθε και οριστικοποίησε την κατάκτηση. Ο Παλαιολόγος τότε έφυγε στην Ιταλία μεταφέροντας την Κάρα του Αγίου Ανδρέα, η οποία και παραδόθηκε στον Πάπα. Η Κάρα επεστράφη από τον Πάπα στην Πάτρα το 1964 και έκτοτε φυλάσσεταιστονέομεγάλοναότουαγίουανδρέα. Πέντε επαναστάσεις έγιναν από τους Πατρινούς για την αποτίναξη του τουρκικούζυγού.κατάτιςπρώτεςτρειςαπόπειρες(το1466,το1532καιτο 1571), η εκκλησία έπαιξε πρωταρχικό ρόλο και δύο μητροπολίτες θανατώθηκαν, ο Νεόφυτος και ο Γερμανός. Το 1687 εξεγέρθηκαν με τη βοήθεια των Ενετών και το 1769 (με τη βοήθεια πολλών Επτανησίων) οι Πατρινοί επαναστάτησαν με αρχηγό τον Μητροπολίτη Παρθένιο. Οι Τουρκαλβανοί όμως έπνιξαν στο αίμα την επανάσταση αυτή το βράδυ της ΜεγάληςΠαρασκευής,τηνώρατηςπεριφοράςτωνεπιταφίων. Από τα μέσα του 18 ου αιώνα η Πάτρα έγινε εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής και πρώτο λιμάνι της Ελλάδας, ενώ υπήρξε σημαντικό κέντρο δράσεως της Φιλικής Εταιρείας. Στις 23 Μαρτίου 1821 κηρύχθηκε επίσημαηεπανάσταση,αλλάηπόληαπόόπουξεκίνησεηεπανάστασηέμελλε ναελευθερωθείτελευταίαστηνπελοπόννησο.οιτούρκοιπαραδόθηκανστις 7 Οκτωβρίου 1828 στα στρατεύματα του Γάλλου στρατηγού Μαιζών. ΑργότεραοΚυβερνήτηςΚαποδίστριαςχάραξετονέοσχέδιοτηςπόληςπρος την παραλία (κάτω πόλη). Κατά τη σύγχρονη εποχή η πόλη παρουσίασε αξιόλογη εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη και γρήγορα αποτέλεσε την πύλη επικοινωνίας με την Ευρώπη. Επί πλέον, η ίδρυση της Βιομηχανικής περιοχής και του Επιστημονικού Πάρκου δημιουργεί την απαραίτητη υποδομήγιαπεραιτέρωοικονομικήανάπτυξη.τέλος,ηεύκοληπρόσβασησε μερικούςαπότουςπλέονσημαντικούςαρχαιολογικούςχώρουςσεσυνδυασμό με την τουριστική αξιοποίηση του όρους «Παναχαϊκό» και την αξιόλογη πολιτιστική δραστηριότητα (Φεστιβάλ Πάτρας, Καρναβάλι, Δημοτικό ΠεριφερειακόΘέατρο,Ορχήστρα«ΣολίσττηςΠάτρας»)καθιστούντηνπόλη μητροπολιτικόκέντροτηςν.δ.ελλάδοςκαιτηςπελοποννήσου ΤοΠανεπιστήμιοΠατρών Ιδρύθηκε με το Ν.Δ της 11 ης Νοεμβρίου 1964 και λειτουργεί από το Το Πανεπιστήμιο Πατρών σήμερα αποτελείται από 5 Σχολές(Θετικών Επιστημών,Πολυτεχνική,ΕπιστημώνΥγείας,ΑνθρωπιστικώνκαιΚοινωνικών Επιστημών,ΟικονομικώνΕπιστημών)οιοποίεςπεριλαμβάνουν22Τμήματα. 8

9 ΟιΣχολέςκαιταΤμήματατουΠανεπιστημίουαναλυτικάέχουνωςεξής: ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΈτοςΙδρύσεως ΘετικώνΕπιστημών Βιολογίας 1966 Πολυτεχνική Γεωλογίας 1977 Μαθηματικών 1966 Φυσικής 1966 Χημείας 1966 ΕπιστήμηςτωνΥλικών 1999 ΗλεκτρολόγωνΜηχανικών καιτεχνολογίαςυπολογιστών 1967 Μηχανολόγων καιαεροναυπηγώνμηχανικών 1972 ΠολιτικώνΜηχανικών 1972 ΧημικώνΜηχανικών 1977 ΜηχανικώνΗ/ΥκαιΠληροφορικής 1980 Γενικό 1983 ΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών 1999 ΕπιστημώνΥγείας Ιατρικής 1977 Ανθρωπιστικώνκαι ΚοινωνικώνΕπιστημών AνεξάρτηταΤμήματα Φαρμακευτικής 1977 ΠαιδαγωγικόΔημοτικής Εκπαίδευσης 1983 ΕπιστημώντηςΕκπαίδευσηςκαιτης ΑγωγήςστηνΠροσχολικήΗλικία 1983 ΘεατρικώνΣπουδών 1989 Φιλολογίας 1994 Φιλοσοφίας 1999 ΟικονομικώνΕπιστημών 1985 ΔιοίκησηςΕπιχειρήσεων 1999 ΌπωςφαίνεταιστονπροηγούμενοΠίνακα,στοΠανεπιστήμιολειτουργούν22 Τμήματα,ταοποίαοδηγούνστηναπόκτηση21ΤίτλωνΣπουδών.ΤαΤμήματα είναι συγκροτημένα σε 4 Σχολές, ενώ προς το παρόν, υπάρχουν και δύο ανεξάρτητα Τμήματα, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν τη Σχολή ΟικονομικώνΕπιστημών. ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

10 Επίσης, στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν τριάντα τέσσερα (35) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εκ των οποίων τα εννέα (9) είναι Διατμηματικά, ενώ δύο (1) είναι Διαπανεπιστημιακά και ένα (1) Διακρατικό. Τα ΠρογράμματαΜεταπτυχιακώνΣπουδώνοδηγούνσεΜεταπτυχιακόΔίπλωμα Ειδίκευσης(ΜΔΕ)καισεΔιδακτορικόΔίπλωμα. Το Πανεπιστήμιο διοικείται από τη Σύγκλητο, που αποτελείται από 44μέληκαιαπόπενταμελέςΠρυτανικόΣυμβούλιο.Εκπροσωπείταιαπότον Πρύτανη ο οποίος είναι συγχρόνως Πρόεδρος και των δύο αυτών ΣυλλογικώνΟργάνων. Πρύτανης ΣταύροςΚουμπιάς ΑντιπρύτανηςΣτρατηγικού ΣχεδιασμούκαιΑνάπτυξηςτηςΈρευνας ΒασίλειοςΛ.Αναστασόπουλος ΑντιπρύτανηςΑκαδημαϊκών ΥποθέσεωνκαιΠροσωπικού ΔημήτριοςΒ.Δουγένης ΑντιπρύτανηςΟικονομικού ΠρογραμματισμούκαιΑνάπτυξης ΚωνσταντίνοςΘ.Ραβάνης Οι Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από το κέντρο της Πάτρας σε οικοπεδική επιφάνεια στρεμμάτων. Η υπάρχουσα κτιριακή υποδομή καλύπτει μικτή επιφάνεια m 2 περίπου, ενώ με την ολοκλήρωση των υπό μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το κτίριο του Τμήματος Φαρμακευτικής θα προστεθούν περίπου m 2. Επί πλέον, έχουν διατεθεί: 48 στρέμματα για αθλητικές εγκαταστάσεις, 80 στρέμματα για φοιτητική εστία δυναμικότητας 550 δωματίων και 95 στρέμματα για το νέο ΠανεπιστημιακόΝοσηλευτικόΣυγκρότημαδυναμικότητας700κλινών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών (www.upatras.gr) διαθέτει 170 περίπου Εργαστήρια,ΣπουδαστήριακαιΚλινικές,ΣυνεδριακόκαιΠολιτιστικόΚέντρο, 2 Μουσεία (Βοτανικό και Ζωολογικό), Yπολογιστικό Κέντρο, Μηχανουργείο, Ηλεκτροτεχνείο και Υαλουργείο, Κέντρο Ενόργανης Ανάλυσης, Εκτυπωτικό Κέντροκαιδιάφορεςάλλεςυποστηρικτικέςμονάδες. Η Βιβλιοθήκη και Yπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών στεγάζεται στο Νέο Κτίριο Βιβλιοθήκης και Λοιπών Κεντρικών Λειτουργιών. Για περισσότερς πληροφορίες βλ. σελ. 188 ή/και στονδικτυακότόποτηςβυπ:www.lis.upatras.gr. 10

11 2. ΤΟΤΜΗΜΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 2.1. ΣύντομοΙστορικότουΤμήματοςτηςΦαρμακευτικής Το Τμήμα Φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 1977 με το Προεδρικό Διάταγμα 835/1977 ΦΕΚΑ 271. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1978 ως Tμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής, ενώ από το έτος 1983, μαζί με το Tμήμα Ιατρικής αποτελούν τη Σχολή Επιστημών Υγείας (Προεδρικό Διάταγμα 127/83).ΗφοίτησηστοΤμήμαΦαρμακευτικήςείναι5ετής(απότο , σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 110/93). Tο Tμήμα υποδέχεται κάθε έτος75προπυχιακούςκαι30μεταπτυχιακούςφοιτητές. Το πρώτο Εργαστήριο του Τμήματος Φαρμακευτικής ήταν αυτό της Φαρμακευτικής Χημείας (1979). Ακολούθησε η εκλογή μελών ΔΕΠ στα Εργαστήρια της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (1981), Ενοργάνου Φαρ μακευτικήςαναλύσεως(1987),φαρμακογνωσίαςκαιχημείαςφυσικών Προϊόντων (1988), Μοριακής Φαρμακολογίας (1989), Ραδιοφαρμάκων (1989), Φαρμακοκινητικής (1989) και Φυσικοφαρμακευτικής (1991). Η ίδρυση και οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας όλων των ανωτέρω αναφερομένων εργαστηρίων εγκρίθηκαν με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ38/ τ(1)). Το 2003 ιδρύθηκε το Εργαστήριο Μοριακής ΒιολογίαςκαιΑνοσολογίας(ΦΕΚ1263/ τ(β)). Στα ανωτέρω Eργαστήρια απασχολούνται συνολικά 23 μέλη ΔΕΠ και 5 μέληeteπ.eπιπλέον,3θέσειςδeπευρίσκονταιυπόπροξήρυξη.στοτμήμα φοιτούν 589 προπτυχιακοί φοιτητές και 236 μεταπτυχιακοί φοιτητές (192 για Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης και 44 για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών) στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις Φαρμακευτικές Eπιστήμες και την Tεχνολογία το οποίουλοποιείταιαυτοδύναμααπότοτμήμαφαρμακευτικής. Επιπλέον το Τμήμα συμμετέχει σε άλλα τρία Διατμηματικά ή/και Διαπανεπιστημιακά ΠΜΣ (Διατμηματικό ΠMΣ στην Iατρική Xημεία, Διατμηματικό/Διαπανεπιστημιακό ΠMΣ στην Aπομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων και Διατμηματικό ΠMΣ στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής). Για περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση των ΜεταπτυχιακώνΠρογραμμάτωνβλ.σελ.113). 2.2.ΕγκαταστάσειςτουΤμήματοςτηςΦαρμακευτικής Το Τμήμα Φαρμακευτικής προς το παρόν στεγάζεται στα Προκατασκευασμένα Κτίρια της Πανεπιστημιουπόλεως (βλ.σελ ), μέχρι να κατασκευασθεί το νέο κτίριο του Τμήματος, το οποίο έχει περατωθεί και η ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

12 διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της παραδόσεως. Το νέο κτίριο, συνολικής επιφάνειας~7.000m 2,κατασκευάστηκεμεπόρουςτουΓ'Κ.Π.Σ.(Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ), πλησίον των κτιρίων του Τμήματος Ιατρικής και του ΠανεπιστημιακούΝοσοκομείουΠατρών. Η προσπάθεια του Τμήματος, σε πλήρη συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση, εστιάζεται πλέον στην έγκαιρη εξεύρεση πόρων για την πλήρηεργαστηριακήεπίπλωσητουνέουκτιρίου. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος έχει επίσης εγκρίνει σχετικό αίτημα περί παραχωρήσεως εκτάσεως 15 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή Ρηγανόκαμπος για τη δημιουργία ειδικού Πάρκου Ανάπτυξης Φαρμακευτικών Φυτών για διδακτικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς. H αξιοποίηση της περιοχής φαίνεται επί του παρόντος προβληματική λόγω καταπατήσεώςτηςαπόεξωπανεπιστημιακέςομάδες. 3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΚΑΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤοΤμήμααποτελείτηβασικήλειτουργικήακαδημαϊκήμονάδακαι καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μίας επιστήμης. Τα Τμήματα διαιρούνται σε Τομείς. Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένοπεδίοτηςεπιστήμης.στοντομέαανήκουνταεργαστήρια, πουηλειτουργίατουςδιέπεταιαπόεσωτερικόκανονισμό. ΤαόργαναδιοίκησηςτουΤμήματοςείναιηΓενικήΣυνέλευσηκαιο Πρόεδρος. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, εκπροσώπους μελών ΕΤΕΠ και εκπροσώπους των ΠροπτυχιακώνκαιΜεταπτυχιακώνφοιτητών. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της και προεδρεύειστιςεργασίεςτης.εισηγείταιστηγ.σ.γιαταδιάφοραθέματα της αρμοδιότητός της, τηρεί μητρώα δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ, μεριμνάγιατηνεφαρμογήτωναποφάσεωντηςγ.σ.,συγκροτείεπιτροπές για διάφορα θέματα και προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος. ΠρόεδροςτουΤμήματοςΦαρμακευτικήςκατάτοτρέχον ΑκαδημαϊκόΈτοςείναιοΚαθηγητήςκ.ΠαύλοςΚορδοπάτης. Αναπλ.ΠρόεδροςείναιοΚαθηγητήςκ.ΧρίστοςΚοντογιάννης. ΓραμματέαςτουΤμήματοςείναιηκα.ΖωήΚανελλοπούλου. 12

13 ΊδρυσηΤομέωνστοΤμήμαΦαρμακευτικής Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Συνθέσεως κατά την 295/ Συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση τριών Τομέων ήτοι «Φαρμακευτικής Χημείας Φαρμακογνωσίας», «Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Φαρμακευτικής Ανάλυσης» και «Φαρμακολογίας Βιοεπιστημών». ΓνωστικάΑντικείμενατων3ΤομέωντουΤμήματοςΦαρμακευτικής Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία συντονίζουν οι τρεις τομείς έχουν ως ακολούθως: 1oςΤομέας:ΦαρμακευτικήςΧημείας Φαρμακογνωσίας Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων, Οργανική Χημεία, Συνδυαστική Χημεία, Ανόργανη Χημεία, Βιοανόργανη Χημεία, Μοριακή Προσομοίωση και Σχεδιασμός Βιοδραστικών Προϊόντων Σχέσεις δομής/ δραστικότητας, Διαμορφωτική Ανάλυση Βιομορίων, ΔομικήΒιοπληροφορική. 2oςΤομέας:ΦαρμακευτικήςΤεχνολογίας &ΦαρμακευτικήςΑνάλυσης ΦαρμακευτικήΤεχνολογία,ΦαρμακευτικήΑνάλυση,Φαρμακοκινητική, Φυσικοφαρμακευτική,ΠυρηνικήΦαρμακευτικήκαιΡαδιοφαρμακευτική καθώςκαιτακαλλυντικά. 3oςΤομέας:Φαρμακολογίας Βιοεπιστημών Γενική και Μοριακή Φαρμακολογία, Τοξικολογία, Κλινική Φαρμακευτική Φαρμακοθεραπεία, Φυσιολογία, Βιοχημεία, Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία, Φαρμακογονιδιωματική,ΚυτταρικήκαιΜοριακήΒιολογία,Μικροβιολογία καιφαρμακευτικήανοσολογία. ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

14 3.1. ΕπιστημονικόκαιΔιοικητικόΠροσωπικό τουτμήματοςφαρμακευτικής ΠρόεδροςτουΤμήματος ΚαθηγητήςΠαύλοςΚορδοπάτης Αναπλ.Πρόεδρος Γραμματέας Αναπλ.Καθηγ.ΧρίστοςΚοντογιάννης ΖωήΚανελλοπούλου ΔιοικητικοίΥπάλληλοι ΑγγελικήΚαράμπελα ΝίκοςΚυριακόπουλος ΑγγελικήΤρίκη ΕυγενίαΧονδρού ΔιδακτικόΕρευνητικόΠροσωπικό(ΔΕΠ) Σ. Αντιμησιάρη ΚαθηγήτριαΦαρμακευτικήςΤεχνολογίας Χ. Κοντογιάννης ΚαθηγητήςΕνόργανηςΑνάλυσης Π. Κορδοπάτης ΚαθηγητήςΦαρμακογνωσίας Α.Παπαπετρόπουλος ΚαθηγητήςΜοριακήςΦαρμακολογίας Σ. Τζάρτος ΚαθηγητήςΑνοσοβιολογίας A. Tσαρμπόπουλος ΚαθηγητήςΕνόργ.ΦαρμακευτικήςΑνάλυσης Κ. Αυγουστάκης Αναπλ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΤεχνολογίας Χ. Καμούτσης Αναπλ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας Π.Μαγκριώτης Αναπλ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας Γ.Σιβολαπένκο Αναπλ.ΚαθηγητήςΦαρμακοκινητικής Γ. Σωτηροπούλου Αναπλ.ΚαθηγήτριαΦαρμακογνωσίας Π. Κλεπετσάνης Επικ.ΚαθηγητήςΦυσικοφαρμακευτικής Β. Μαγκαφά Επικ.ΚαθηγήτριαΦαρμακογνωσίας Σ Νικολαρόπουλος Επικ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας Γ. Πάϊρας Επικ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας Ε. Παπαδημητρίου Επικ.ΚαθηγήτριαΜοριακήςΦαρμακολογίας Γ.Πατρινός Επικ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΒιοτεχνολογίας Φαρμακογονιδιωματικής Γ.Σπυρούλιας Επικ.ΚαθηγητήςστονΣχεδιασμό/Προσομοίωση ΒιοδραστικώνΜορίωνΦαρμακευτικήςΣημασίας Σ.Τοπούζης Επικ.ΚαθηγητήςΤοξικολογίας Φαρμακολογίας Φ.Λάμαρη ΛέκτοραςΦαρμακογνωσίας Μ.Όρκουλα ΛέκτοραςΕνόργανηςΦαρμακευτικήςΑνάλυσης Κ.Πουλάς ΛέκτοραςΒιοχημείας Μ.Φουστέρης ΛέκτοραςΦαρμακευτικήςΧημείας 14

15 ΕιδικόΤεχνικόΕργαστηριακόΠροσωπικό(ΕΤΕΠ) Κ.Βεσκούκη Χ.Γρηγορόπουλος Γ.Ζήση Χ.Φωτεινοπούλου Μ.Φωτοπούλου ΔιατελέσαντεςΠρόεδροιτουΤμήματος Π.Κατσουλάκος Δ.Ιθακήσιος Π.Κατσουλάκος Π.Κορδοπάτης Δ.Ιθακήσιος 1997 (Σεπτέμβριος Οκτώβριος) Π.Κορδοπάτης (Αναπλ.ΠρόεδροςεκτελώνχρέηΠροέδρου) Π.Κορδοπάτης Π.Κορδοπάτης Χ.Κοντογιάννης Χ.Κοντογιάννης Π.Κορδοπάτης Π.Κορδοπάτης 2009 ΔιατελέσανταΜέληΔΕΠ Δ.Ιθακήσιος Π.Κατσουλάκος Σ.Παπαϊωάννου Φ.Πλακογιάννης Ι.Στάμος B.Zαχαρίου Ε.Κοτζαμάνη Μ.Πελεκάνου ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΤεχνολογίας ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας ΚαθηγητήςΜοριακήςΦαρμακολογίας ΚαθηγητήςΦυσικοφαρμακευτικής ΚαθηγητήςΕνοργάνουΑναλύσεως ΕπίκουρηΚαθηγήτριαKλινικήςΦαρμακευτικής ΕπίκουρηΚαθηγήτριαΕνοργάνουΑναλύσεως ΛέκτοραςΦαρμακευτικήςΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

16 3.2.ΔιδάκτορεςτουΤμήματοςΦαρμακευτικής ΕπίτιμοιΔιδάκτορες ΚαθηγητήςΠαναγιώτηςΚατσόγιαννης 1997 ΚαθηγητήςChristophHohbach 2000 ΟικουμενικόςΠατριάρχηςκ.κ.ΒαρθολομαίοςοΑ 2000 KαθηγητήςKυριάκοςNικολάου 2002 KαθηγητήςΦώτηςΚαφάτος 2005 ΑναγορευθέντεςΔιδάκτορεςτουΤμήματοςΦαρμακευτικής 1. Ξένος Κων\νος Πάϊρας Γεώργιος Αθανασίου Αικατερίνη Λιβανίου Ευαγγελία Κακαμπάκος Σωτήριος Νικολαρόπουλος Σωτήριος Αναστασίου Αντριάνα Μπελτέ Ουρανία Ευαγγελάτος Σταύρος Ηλιοπούλου Βικτωρία Πισπιρίγκος Κυριάκος Τυλλιανάκης Φιλήμων Γουρδούπης Χρήστος Ρομποτή Αγγελική Γεωργίου Ευστάθιος Παναγή Ζωή Νυαλάλα Τζων Ασημομύτης Νικόλαος Βασιλειάδου Ειρήνη Χατζημιχαήλ Χρήστος Καλλιντέρη Παρασκευή Κωστοπούλου Δανάη Συριανού Ασημίνα Φατούρος Δημήτριος Διονυσοπούλου Ελένη Δουρούμης Διονύσιος Καλογεροπούλου Κων\να Κατσουλάκος Δημήτριος Μπελέτση Αλεξάνδρα

17 30. Τραφαλής Δημήτριος Σουλίκα Αθηνά Τηλιακός Εμμανουήλ Αρσένου Ευαγγελία Γκορτζή Όλγα Βαγενάς Νικόλαος Κουτραφούρη Βασιλική Γιαννοπούλου Ευσταθία Κουτσουρέα Άννα Φουστέρης Εμμανουήλ Γαλάνης Αθανάσιος Φραγκιαδάκη Μαρία Πολυτάρχου Χρίστος Παμπαλάκης Γεώργιος Παρθύμου Αναστασία Βαμβακάς Σωτήριος Σπυρίδων Μπαζώτη Φωτεινή Πέτρου Χρίστος Δροσόπουλος Κωνσταντίνος Γιαννοπούλου Αθηνά Σιδέρης Σωτήριος Ζουριδάκης Μάριος Μικέλης Κων/νοςΜάριος Ματθαιολαμπάκης Γεώργιος 2009 ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

18 3.3.ΣύνθεσηΓενικήςΣυνελεύσεωςτουΤμήματος(Γ.Σ.) καιγενικήςσυνελεύσεωςειδικήςσυνθέσεως(γ.σ.ε.σ.) ΜέληΔΕΠ 1. ΑντιμησιάρηΣοφία Καθηγήτρια 2. ΚοντογιάννηςΧρίστος Καθηγητής,Αναπλ.Πρόεδρος 3. ΚορδοπάτηςΠαύλος Καθηγητής,Πρόεδος 4. ΠαπαπετρόπουλοςΑνδρέας Καθηγητής 5. ΤζάρτοςΣωκράτης Καθηγητής,Δ/ντήςΜεταπτυχ.Σπουδών 6. ΤσαρμπόπουλοςΑντώνης Καθηγητής 7. ΑυγουστάκηςΚων/νος ΑναπληρωτήςΚαθηγητής 8. ΚαμούτσηςΧαράλαμπος ΑναπληρωτήςΚαθηγητής 9. ΜαγκριώτηςΠλάτων ΑναπληρωτήςΚαθηγητής 10. ΣιβολαπένκοΓρηγόρης ΑναπληρωτήςΚαθηγητής 11. ΣωτηροπούλουΓεωργία ΑναπληρώτριαΚαθηγήτρια 12. ΚλεπετσάνηςΠαύλος ΕπίκουροςΚαθηγητής 13. ΜαγκαφάΒασιλική ΕπίκουρηΚαθηγήτρια 14. ΝικολαρόπουλοςΣωτήριος ΕπίκουροςΚαθηγητής 15. ΠάϊραςΓεώργιος ΕπίκουροςΚαθηγητής 16. ΠαπαδημητρίουΕυαγγελία ΕπίκουρηΚαθηγήτρια 17. ΠατρινόςΓεώργιος ΕπίκουροςΚαθηγητής 18. ΣπυρούλιαςΓεώργιος ΕπίκουροςΚαθηγητής 19. ΤοπούζηςΣταύρος ΕπίκουροςΚαθηγητής 20. ΛάμαρηΦωτεινή Λέκτορας 21. ΌρκουλαΜαλβίνα Λέκτορας 22. ΠουλάςΚων/νος Λέκτορας 23. ΦουστέρηςΜανώλης Λέκτορας ΕκπρόσωποιΕΤΕΠ ΕκπρόσωποιΠροπτυχιακώνΦοιτητών ΕκπρόσωποιΜεταπτυχιακώνΦοιτητών 18

19 3.4. ΕπιτροπέςτουΤμήματοςγιατοΑκαδημαϊκόΈτος ΕπιτροπήΟργάνωσηςΗμερίδαςΜεταπτυχιακώνΣπουδών Σ.Τζάρτος Καθηγητής,Συντονιστής Γ.Σπυρούλιας Eπικ.Kαθηγητής Κ.Πουλάς Λέκτορας ΕπιτροπήΟργάνωσηςΗμερίδαςΠροπτ.Σπουδών ΥποδοχήςΑ ετών Π.Κορδοπάτης Καθηγητής,Συντονιστής Γ.Σωτηροπούλου Αναπλ.Καθηγήτρια K.Aυγουστάκης Επικ.Καθηγητής Μ.Όρκουλα Λέκτορας ΕπιτροπήΟδηγούΣπουδών Β.Μαγκαφά Επικ.Καθηγήτρια Γ.Πάϊρας Επικ.Καθηγητής,Συντονιστής ΕπιτροπήΟικονομικώνΘεμάτωνκαιΑλγορίθμου Π.Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής A.Παπαπετρόπουλος Καθηγητής,Συντονιστής Γ.Σπυρούλιας Επικ.Καθηγητής ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

20 ΕπιτροπήΑκαδημαϊκήςΑνάπτυξηςκαιΑποτίμησης Π.Kορδοπάτης Καθηγητής,Συντονιστής A.Παπαπετρόπουλος Καθηγητής Γ.Πατρινός Επικ.Καθηγητής Σ.Τζάρτος Καθηγητής ΕκπρόσωποςΜεταπτυχιακώνΦοιτητών ΕκπρόσωποςΠροπτυχιακώνΦοιτητών ΕπιτροπήΔημοσιευμάτων ΠΚορδοπάτης Καθηγητής,Συντονιστής Ε.Παπαδημητρίου Επικ.Καθηγήτρια Σ.Τοπούζης Επικ.Καθηγητής ΕπιτροπήΥγιεινήςκαιΑσφάλειας ΠΚλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής,Συντονιστής Β.Μαγκαφά Επικ.Καθηγήτρια Σ.Τοπούζης Επικ.Καθηγητής ΕπιτροπήΔιαχείρισηςΚονδυλίουγιατηνΑντιμετώπισηΕπειγουσών ΑναγκώνκαιΜικροεπισκευώντουΤμήματος Χ.Κοντογιάννης Καθηγητής,Συντονιστής M.Φουστέρης Λέκτορας Μ.Όρκουλα Λέκτορας 20

21 ΕπιτροπήΠρογραμμάτωνΚινητικότητας(Erasmus Leonardo) Σ.Αντιμησιάρη Καθηγήτρια,Συντονίστρια Γ.Πατρινός Επικ.Καθηγητής ΣύνδεσμοιτουΤμήματοςμετοΕκτυπωτικόΚέντρο Β.Μαγκαφά Επικ.Καθηγήτρια ΔιοικητικόςΥπάλληλοςΓραμματείας ΣύνδεσμοςτουΤμήματοςμετηνΚεντρικήΒιβλιοθήκη Π.Kορδοπάτης Καθηγητής ΕπιτροπήΗ/Υ Δικτύου Ιστοσελίδας Χ.Γρηγορόπουλος ΕΤΕΠ Π.Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής,Συντονιστής Σ.Nικολαρόπουλος Επικ.Καθηγητής Γ.Σπυρούλιας Επικ.Καθηγητής ΥπεύθυνοιΑρχείωνΤμήματος Σ.Nικολαρόπουλος Επικ.Καθηγητής M.Φουστέρης Λέκτορας ΥπεύθυνοιΑιθουσώνΔιδασκαλίας Ε.Παπαδημητρίου Επικ.Καθηγήτρια Φ.Λάμαρη Λέκτορας ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

22 ΕπιτροπήΚατατακτηρίωνΕξετάσεων* Α.ΕπταμελήςΕπιτροπήΚατατάξεων Π.Κορδοπάτης,Καθηγητής, Α.Τσαρμπόπουλος,Καθηγητής, Ε.Μάνεση Ζούπα,Καθηγήτρια, Χ.Καμούτσης,Αναπλ.Καθηγητής, Γ.Πάϊρας,Επικ.Καθηγητής, ΠρόεδροςΕπιτροπής ΓενικήκαιΑναλυτικήΧημεία ΓενικήκαιΑναλυτικήΧημεία ΑρχέςΟργανικήςΧημείας ΑρχέςΟργανικήςΧημείας Γ.Σωτηροπούλου,Αναπλ.Καθηγήτρια, ΑρχέςΒιοχημείας Κ.Πουλάς,Λέκτορας ΑρχέςΒιοχημείας Β.Εξεταστές Βαθμολογητές ΓενικήκαιΑναλυτικήΧημεία Π.Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής Μ.Όρκουλα Λέκτορας Χ.Κοντογιάννης Καθηγητής(αναβαθμολογητής) ΟργανικήΧημεία Π.Μαγκριώτης Αναπλ.Καθηγητής Σ.Νικολαρόπουλος Επικ.Καθηγητής Π.Κορδοπάτης Καθηγητής(αναβαθμολογητής) Βιοχημεία Γ.Σπυρούλιας Επικ.Καθηγητής Φ.Λάμαρη Λέκτορας Σ.Tζάρτος Καθηγητής(αναβαθμολογητής) * Η ύλη των εξεταζοµένων κατά τις Κατατακτήριες Εξετάσεις µαθηµάτων αναφέρεται στη σελ

23 ΕξεταστικήΕπιτροπήγιατηνΠλήρωσηΘέσεωνΠΜΣ ΑναλυτικήΧημεία Π. Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής Α. Τσαρμπόπουλος Καθηγητής Χ.Κοντογιάννης Καθηγητής,(αναβαθμολογητής) Βιολογία Ε. Παπαδημητρίου Επικ.Καθηγήτρια Γ. Σωτηροπούλου ΑναπληρώτριαΚαθηγήτρια Σ. Tζάρτος Καθηγητής(αναβαθμολογητής) Βιοχημεία K.Πουλάς Λέκτορας Γ. Σωτηροπούλου ΑναπληρώτριαΚαθηγήτρια Σ. Tζάρτος Καθηγητής(αναβαθμολογητής) ΓενικήκαιΑνόργανηΧημεία E. ΜάνεσηΖούπα Καθηγήτρια Γ.Σπυρούλιας Επικ.Καθηγητής Χ. Κοντογιάννης Καθηγητής(αναβαθμολογητής) ΟργανικήΧημεία Σ. Νικολαρόπουλος Επικ.Καθηγητής Γ. Πάϊρας Επικ.Καθηγητής Π. Kορδοπάτης Καθηγητής(αναβαθμολογητής) Φυσικοχημεία Π. Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής Χ. Κοντογιάννης Καθηγητής Κ. Αυγουστάκης Αναπλ.Καθηγητής(αναβαθμολογητής) ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

24 ΣυντονιστικήΕπιτροπήΜεταπτυχιακώνΣπουδών(Ε.Μ.Σ.) Σ.Αντιμησιάρη Καθηγήτρια Χ.Κοντογιάννης Καθηγητής Π.Κορδοπάτης Καθηγητής,ΣυντονιστήςΕπιτροπήςΜ.Σ. Γ.Πάϊρας Επικ.Καθηγητής Σ.Tζάρτος Καθηγητής,Δ/ντήςΠρογράμματοςΜ.Σ ΕκπρόσωποισεΌργαναΔιοίκησηςτουΠανεπιστημίου Σύγκλητος Καθηγητής Π.Κορδοπάτης Λέκτορας Κ.Πουλάς ΕπιτροπήΕρευνών Καθηγητής Χ.Κοντογιάννης ΕπιτροπήΜεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητής Σ.Tζάρτος ΜέλητουΤμήματοςσεΣυμβούλια ΕπιτροπέςτουΠανεπιστημίου ΕφορείαΚεντρικής Βιβλιοθήκης Επιτροπή ΚέντρουΕνόργανηςΑνάλυσης ΣυντονισμόςΠρογράμμματος ECTS Συντονισμός ΠρογράμματοςLEONARDO Συντονισμός ΠρογράμματοςSOCRATES EπιτροπήΠληροφορικής Υαλουργείο ΚαθηγητήςΠ.Κορδοπάτης Αναπλ.Καθηγ.Γ.Σωτηροπούλου Επικ.ΚαθηγητήςΓ.Σπυρούλιας ΛέκτοραςΚ.Πουλάς ΛέκτοραςΦ.Λάμαρη ΚαθηγήτριαΣ.Αντιμησιάρη Eπικ.ΚαθηγητήςΠ.Kλεπετσάνης Eπικ.ΚαθηγητήςΣ.Νικολαρόπουλος

25 4.ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ&ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΜΕΛΗΔΕΠ 1 ος ΤΟΜΕΑΣ:ΦαρμακευτικήΧημεία Φαρμακογνωσία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΦαρμακευτικήΧημεία(Δ/ντήςΧ.Καμούτσης) ΦαρμακογνωσίακαιΧημείαΦυσικώνΠροϊόντων(Δ/ντήςΠ.Κορδοπάτης) ΜΕΛΗΔΕΠ: Π.Κορδοπάτης Χ.Καμούτσης Π.Μαγκριώτης Γ.Σωτηροπούλου Β.Μαγκαφά Σ.Νικολαρόπουλος Γ.Πάϊρας Γ.Σπυρούλιας Φ.Λάμαρη Μ.Φουστέρης 2 ος ΤΟΜΕΑΣ:ΦαρμακευτικήΤεχνολογίακαιΦαρμακευτικήΑνάλυση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΦαρμακευτικήΤεχνολογία(Δ/ντριαΣ.Αντιμησιάρη) ΕνόργανηΦαρμακευτικήΑνάλυση(Δ/ντήςΧ.Κοντογιάννης) Φαρμακοκινητική(Δ/ντήςΓ.Σιβολαπένκο) Φυσικοφαρμακευτική ΠυρηνικήΦαρμακευτικήκαιΡαδιοφαρμακευτική ΜΕΛΗΔΕΠ: Σ.Αντιμησιάρη Χ.Κοντογιάννης Γ.Σιβολαπένκο Α.Τσαρμπόπουλος Κ.Αυγουστάκης Π.Κλεπετσάνης Μ.Όρκουλα 3 ος ΤΟΜΕΑΣ:Φαρμακολογία Βιοεπιστήμες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΜοριακήΦαρμακολογία(Δ/ντήςΑ.Παπαπετρόπουλος) ΜοριακήΒιολογίακαιΑνοσολογία(Δ/ντήςΣ.Τζάρτος) ΜΕΛΗΔΕΠ: Σ.Τζάρτος Α.Παπαπετρόπουλος Ε.Παπαδημητρίου Γ.Πατρινός Σ.Τοπούζης Κ.Πουλάς ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

26 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΚαθηγήτριαΣ.Αντιμησιάρη ΤμήμαΦαρμακευτικής ΠανεπιστήμιοΑθηνών,1988 Τηλ: , Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Βιοφαρμακευτική Φαρμακοκινητική. ΝανοΦάρμακα:Φορείςγιατηχορήγησηφαρμάκων(DrugDelivery Systems) Λιποσώματασανεργαλείαγιατηχορήγηση(drugdeliverysystems)ήκαι την(επι)στόχευση(targeting)φαρμακευτικώνουσιώνκαιεμβολίων. Μελέτηπαρασκευής,in vitroκαιin vivoσταθερότηταςκαιβιοκατανομής. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. SophiaPiperoudiDimitrisFatouros,PanayiotisV.IoannouPeterFrederik,SophiaG. Antimisiaris*, Incorporation of PEG lipids in arsonoliposomes can produce highly stable arsenic containing vesicles of specific lipid composition. Chem. Phys. Lipids 139:2,96 106,2006, 2. G. Koromila, G. Michanetzis, Y.F. Missirlis, S.G.Antimisiaris*, Heparin incorporating liposomes as a delivery system of heparin from PET covered metallic stents: Effect onhaemocompatibility,biomaterials,27:12, , P. Hatzi, S. Mourtas, P. Klepetsanis, SG Antimisiaris*. Integrity of liposomes in presence of cyclodextrins. Effect of liposome type. and lipid composition, Int. J. Pharm,333(1 2),pp , M.Zaru,S.Mourtas,P.Klepetsanis,A.M.FaddaandS.G.Antimisiaris*,Liposomesfor drug delivery to the lungs after nebulization. Eur. J. Pharmaceutics & Biopharmaceutics,Inpress,

27 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Αναπλ.ΚαθηγητήςΚ.Αυγουστάκης ΤμήμαΦαρμακευτικής Παν/μιοΘεσσαλονίκης,1991 Τηλ: ,Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Ελεγχόμενηχορήγησηκαιστόχευσηβιοδραστικώνουσιών Παρασκευήκαιinvitro/invivoμελέτησωματιδιακώνφορέωνφαρμάκων καιαντιγόνων(μικροσφαίρες,νανοσωματίδια,λιποσώματα) Σύνθεσηκαιμελέτηβιοδιασπώμενωνκαιβιοσυμβατώνπολυμερών. ΕφαρμογέςτουςστηνΦαρμακευτική ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. K. Nikou, N. Stivaktakis, K. Avgoustakis, P. A. Sotiropoulou, S. A. Perez, C.N. Baxevanis,M.Papamichail,L.Leondiadis, AHER 2/neupeptideadmixedwithPLA microspheresinducesath1biasedimmuneresponseinmice BiochimBiophysActa, 1725(2005) G. Katsikogianni, K. Avgoustakis, PLGA mpeg nanoparticles: Drug loading and releaseproperties,j.nanosciencenanotechnology,6(2006) E. C. Gryparis, M. Hatziapostolou, E. Papadimitriou, K. Avgoustakis, Anticancer activity of cisplatin loaded PLGA mpeg nanoparticles on LNCaP prostate cancer cells Ε.J.Pharm.Biopharm.,67(2007): E.Karavas,E.Georgarakis,M.P.Sigalas,V.I.Teberekidis,K.Avgoustakis,D.Bikiaris, Investigationofthereleasemechanismofasparinglywater solubledrugfromsolid dispersions in hydrophilic carriers based on physical state of drug, particle size distributionanddrug polymerinteractions Ε.J.Pharm.Biopharm.,66(2007) ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

28 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Αναπλ.ΚαθηγητήςΧ.Καμούτσης ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΑθηνών,1977 Τηλ: , Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Σύνθεσηθειοαζωτούχωνετεροκυκλικώνενώσεων. Ετεροκυκλικάπαράγωγαομο αζωτούχωνστεροειδών. Σύνθεσηκαιφαρμακολογικήδράσητροποποιημένωνστεροειδών εστέρωνμεπαράγωγατηςν,ν δις(2 χλωροαιθυλ)ανιλίνης. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. D.T.P.Trafalis,G.D.Geromichalos,C.Koukoulitsa,A.Papageorgiou,P.Karamanakos andch.camoutsis. Lactandrate:aD homo aza androsteronealkylatorinthe treatmentofbreastcancer.breastcancerresearchandtreatment,97,17(2006). 2. Hussein,E.Mioglou Kalouptsi,A.Papageorgiou,I.Karapidaki,Z.Iakovidou Kristi, Th.Lialiaris,E.Xrysogelou,Ch.CamoutsisandD.Mourelatos. ComparisonofNew NitrosoureasEsterswithModifiedSteroidalNucleusforCytogeneticand AntineoplasticActivity.Invivo,21,389(2007). 3. R.Ezabadi,Ch.Camoutsis,P.Zoumpoulakis,A.Geronikaki,M.Sokovic,J.Glamocilija anda.ciric. Sulfonamide 1,2,4 triazolederivativesasantifungalandantibacterial agents:synthesis,biologicalevaluation,lipophilicity,andconformationalstudies. Bioorganic&MedicinalChemistry,16,1150(2008). 4. O.Kouatly,A.Geronikaki,Ch.Kamoutsis,D.Hadjipavlou LitinaandPh.Eleftheriou. AdamantanederivativesofThiazolylN substitutedamide,aspossiblenon steroidal antiinflammatoryagents.eur.j.med.chem.2008(accepted). 28

29 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Επικ.ΚαθηγητήςΠ.Κλεπετσάνης ΤμήμαΧημικώνΜηχανικών ΠανεπιστήμιοΠατρών,1991 Τηλ: ,Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Φυσικοχημικόςχαρακτηρισμόςκολλοειδώνκαιαδρομερώνδιασπορών Διαλυτοποίησηδυσδιάλυτωνβιοδραστικώνενώσεωνμεκυκλοδεξτρίνες Βιολογικήασβεστοποίηση Αποδέσμευσηβιοδραστικώνενώσεωναπόμικροσωματίδια, νανοσωματίδιακαιυδρογέλεςπολυμερών Διάβρωσηκαιαναστολήδιάβρωσηςμεταλλικώνπρόσθετωνστον ανθρώπινοοργανισμό ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. NikosSpanos,PavlosG.KlepetsanisandPetrosG.Koutsoukos, CalculationofZeta PotentialsfromElectrokineticData in EncyclopediaofSurfaceandColloid Science (ArthurT.Hubbard,Eds.),MarcelDekker,2002,pp O. Gortzi, S. G. Antimisiaris, Pavlos G. Klepetsanis, E. Papadimitriou, and P. V. Ioannou, Arsonoliposomes: effect of arsonolipid acyl chain length and vesicle composition on their toxicity towards cancer and normal cell in culture, in EuropeanJournalofPharmaceuticalSciences18(2003)p AvgoustakisK.,BeletsiA.,PanagiZ.,KlepetsanisP.,LivaniouE.,EvangelatosG.and Ithakissios D.S., Effect of copolymer composition on the physicochemical characteristics,invitrostability,andbiodistributionofplga mpegnanoparticles, ininternationaljournalofpharmaceutics259(2003)p Bouropoulos C., Vagenas N., Klepetsanis P., Stavropoulos N. and Bouropoulos N., Growth of Calcium Oxalate Monohydrate on Uric Acid Crystals at sustained supersaturation,incrystalresearchandtechnology39(2004)p ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

30 Ph.D.DepartmentofChemistry ΚαθηγητήςΧ.Κοντογιάννης GeorgetownUniversity USA,1988 Τηλ: , Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Προσδιορισμόςπολυμόρφωνσεσκευάσματακαιμελέτη σταθερότηταςτους ΝέεςΔιαγνωστικέςΤεχνικέςγιαΑσθένειεςΟστών Ανάπτυξημηκαταστροφικώναναλυτικώνμεθοδολογιώνμεχρήση φασματοσκοπικών(raman,ir,xrf)καιηλεκτροχημικώντεχνικών (DPP,Impedancespectroscopy,CV).Εφαρμογέςσεφαρμακευτικά σκευάσματα,βιο κεραμικά,ουρόλιθους,οστά,κινητικήαποδέσμευσης δραστικώνουσιώναπόνανο πολυμερικούςκαιλιποσωμικούςφορείς κλπ. Νέαβιοϋλικά(σύνθεση,χαρακτηρισμός,φυσικοχημικέςιδιότητες) ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. M.Orkoula,C.Kontoyannis,C.MarkopoulouandJ.E.Koundourellis, Validationοfa Direct, Non Destructive Quantitative Analysis, of Amiodarone Hydrochloride in Angoron FormulationsUsingFT RamanSpectroscopy,Talanta,73(2007) D. Skorda and C. Kontoyannis, "Identification and Quantitative Determination of AtorvastatinCalciumPolymorphinTabletsUsingFT RamanSpectroscopy Talanta 74(2008) C. Markopoulou and J.E. Koundourellis, M. Orkoula, C. Kontoyannis, Quantitative non destructive methods for the determination of ticlopidine in tablets using reflectancenirandft Ramanspectroscopy,AppliedSpectroscopy,62(2008) M.Orkoula,C.Kontoyannis, Non DestructiveQuantitativeAnalysisofRisperidonein Film CoatedTablets J.Pharm.Biomed.Anal.,47(2008)

31 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΚαθηγητήςΠ.Κορδοπάτης ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών,1976 Τηλ: , Fax: Υφηγεσία,ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών,1981 Ερευνητικόπεδίο Χημείααμινοξέωνκαιπεπτιδίων.Σύνθεσηδιαμορφωτικώςπεριορισμένων αμινοξέων. Μελέτητωνσχέσεωνδομής βιολογικήςδραστικότηταςβιοδραστικών πεπτιδίων.προσδιορισμόςδιαμόρφωσης. Χαρτογράφησηαντιγονικώνπεριοχώνπρωτεϊνών. Παρασκευήκαιχαρακτηρισμόςσυμπλόκωνενώσεωνπεπτιδίωνμειόντα μετάλλων. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Folding in solution of the C catalytic protein fragment of angiotensin converting enzyme. Vamvakas SS, Leondiadis L, Pairas G, Manessi Zoupa E, Spyroulias GA, CordopatisP.JPeptSci.2009Aug;15(8): Effectofapolyphenol richwildblueberryextractoncognitiveperformanceofmice, brain antioxidant markers and acetylcholinesterase activity. Papandreou MA, Dimakopoulou A, Linardaki ZI, Cordopatis P, Klimis Zacas D, Margarity M, Lamari FN.BehavBrainRes.2009Mar17;198(2):352 8.Epub2008Nov Sulphonamide based bombesin prodrug analogues for glutathione transferase, useful in targeted cancer chemotherapy. Axarli I, Labrou NE, Petrou C, Rassias N, CordopatisP,ClonisYD.EurJMedChem.2009May;44(5): Epub2008Oct InteractionofCu(II)andNi(II)withthe63 93fragmentofhistoneH2B.Zavitsanos K,NunesAM,MalandrinosG,KállayC,SóvágóI,MagafaV,CordopatisP,Hadjiliadis N.DaltonTrans.2008Nov28;(44): Epub2008Sep17. ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

32 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΛέκτοραςΦ.Λάμαρη ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών,2000 Τηλ.: Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Απομόνωσηκαιταυτοποίησηφυσικώνπροϊόντων.Προκαταρκτικήμελέτη τηςνευροπροστατευτικήςτουςδράσηςή/καιαντικαρκινικής. Μελέτητηςσχέσηςδομής βιολογικήςδράσηςβιομορίων Ανάπτυξημεθόδωνανάλυσηςμεχρωματογραφικές,ηλεκτροφορητικέςκαι ανοσοενζυμικέςτεχνικές Αντιπροσωπευτικέςδημοσιεύσεις 1. Inhibitoryactivityonamyloid βaggregationandantioxidantpropertiesofcrocus sativusstigmasextractanditscrocinconstituents PapandreouM.A,KanakisC.D., PolissiouM.G.,EfthimiopoulosS.,CordopatisP.,MargarityM.,&LamariF.N.J.Agric. FoodChem.(2006)54: Inhibition of Breast Cancer Cell Proliferation by Style Constituents of Different CrocusSpecies ChryssanthiD.G.,LamariF.N.,IatrouG.,PylaraA.,KaramanosN.K., CordopatisP.AnticancerRes.(2007)27(1A): Wild blueberry (Vaccinium angustifolium) consumption affects the composition and structure of glycosaminoglycans in Sprague Dawley rat aorta Kalea A.Z., LamariF.N.,TheocharisA.D.,CordopatisP.,SchuschkeD.A.,KaramanosN.K.,Klimis ZacasD.J.J.Nutr.Biochem.(2006)17(2): Metabolismandbiochemical/physiologicalrolesofchondroitinsulfates:analysisof endogenous and supplemental chondroitin sulfates in blood circulation Lamari F.N., Theocharis A.D., Asimakopoulou A.P., Malavaki C.J., Karamanos N.K. Biomed. Chromatogr.(2006)20(6 7):

33 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Επικ.ΚαθηγήτριαΒ.Μαγκαφά ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών,1995 Τηλ.: Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Χημείααμινοξέωνκαιπεπτιδίων. Συνθετικήπαρασκευήβιοδραστικώνπεπτιδίωνκαιαναλόγωντουςσε υγρήκαιστερεήφάση. Μελέτησχέσεωνδομής βιολογικήςδραστικότηταςβιοδραστικών πεπτιδίων. Συνθετικήπαρασκευήσυμπλόκωνενώσεωνπεπτιδίωνμειόνταμετάλλων καιμελέτηαυτώνμεφασματοσκοπικέςμεθόδους. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Petrou, C., Magafa, V., Nock, B., Maina, T. and Cordopatis, P., Synthesis and sst2 binding profiles of new Tyr3 octreotate analogues, Journal of Peptide Science, in press (2007). 2. Fragiadaki,M.,Magafa,V.,Slaninova,J.andCordopatis,P., AnaloguesofOxytocin ContainingConformationallyRestrictedResiduesinPosition7,EuropeanJournalof MedicinalChemistry,42,799(2007). 3. Zompra,A.,Magafa,V.,Lamari,F.,Nikolopoulou,A.,Nock,B.,Maina,T.,Spyroulias, G.,Karamanos,N.andCordopatis,P., GnRHanaloguescontainingconformationally restrictedaminoacidsinpositions3and6:differentialimpactonpituitarybinding affinityanddirectantiproliferativeeffectonbreastcancercells.,journalofpeptide Research,66,57(2005). 4. Spyroulias, A. G., Nikolakopoulou, P., Tzakos, A., Gerothanassis, I., Magafa, V., Manessi Zoupa, E. and Cordopatis, P., "Comparison of the Solution Structures of Angiotensin I & II: Implication for Structure Function Relationship", European JournalofBiochemistry,270,2163(2003). ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

34 Ph.D.DepartmentofChemistry Αναπλ.ΚαθηγητήςΠ.Μαγκριώτης SUNYatStonyBrook USA,1983 Τηλ: Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Σύνθεσημορίωνμεβιολογικόκαιφαρμακολογικόενδιαφέρονόπωςταα καιβ αμινοξέα,οιβ λακτάμες,οιπιπεριδίνες,καιοιπιπεραζίνες. ΟλικήΣύνθεσηΑντικαρκινικώνΑντιβιοτικώνΦυσικώνΠροϊόντων (Ecteinascidin743,SaframycinAκαιAbyssomicinC). Ανακάλυψηνέωνμεθόδωνγιατησύνθεσηβ λακταμών,πυριμιδινών,και τετραϋποκαταστημένωναλκενίων(ανάλoγωντηςταμοξιφένης). ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. ASimpleSynthesisoftheMetabotropicReceptorLigand(2S) α (Hydroxyymethyl) glutamic acid and its Fmoc Protected Derivatives Yiotakis A.; Magriotis, P. A.; Vassiliou,S.Tetrahedron:Asymmetry2007,18, Efficient Enantioselective Synthesis of Orthogonally Protected (R) a Alkylserines Compatible with the Solid Phase Peptide Synthesis Vassiliou, S.; Yiotakis, A.; Magriotis,P.A.TetrahedronLetters2006,47, Improved Schöllkopf Construction of Quaternary α Amino Acids: Efficient Enantioselective Synthesis of Integrin LFA 1 Antagonist BIRT 377 Vassiliou, S.; Magriotis,P.A.Tetrahedron:Asymmetry2006,17, AnewMethodfortheFunctionalizationof[60]Fullerene:AnUnusual1,3 Dipolar Cycloaddition Leadind to a C 60 Housane Derivative Zhou, Z., Magriotis, P. A. Org. Lett.2005,7,

35 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Επικ.ΚαθηγητήςΣ.Νικολαρόπουλος ΤμήμαΦαρμακευτικής ΠανεπιστήμιοΠατρών,1989 Τηλ: , Fax: ΕρευνητικόΠεδίο ΣύνθεσηΣτεροειδώνΑντικαρκινικώνΠαραγόντων.ΜελέτηΣχέσεωςΔομής Δράσεωςαυτών. ΤροποποιημέναΕτεροκυκλικάΣτεροειδήκαιΑνάλογααυτών. ΣχεδιασμόςφαρμάκωνμετηχρήσηΗ/Υ. ΜέτρησηΦυσικοχημικώνΣταθερώνμετηχρήσηHPLC. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Athanasios Papageorgiou, Anna I. Koutsourea, Evagelia S. Arsenou, Manolis A. Fousteris, Dionysios Mourelatos and Sotiris S. Nikolaropoulos: SrtuctureantileukemicactivityrelationshipstudyofBandD ringmodifiedandnon modified steroidal esters of chlorambucil s active metabolite. Anti cancer Drugs, 16, ,(2005). 2. Manolis A. Fousteris, Anna I. Koutsourea, Evaggelia S. Arsenou, Athanasios Papageorgiou, Dionysios Mourelatos, Sotiris S.Nikolaropoulos: Structure antileukemic activity relationship study of B and D ring modified and non modified steroidalestersofchlorambucil. Anti CancerDrugs,17, (2006). 3. M. A.Fousteris, A.Papageorgiou, E. S. Arsenou, A. I. Koutsourea, D.Mourelatos, S. S. Nikolaropoulos: Structure antileukemicactivityrelationshipstudyofb andd ring modified and nonmodified steroidal esters of 4 methyl 3 N,N bis(2 chloroethyl) aminobenzoicacid:acomparativestudy.anti CancerDrugs,18, ,(2007). 4. Manolis A. Fousteris, Athanasios Papakyriakou, Anna Koutsourea, Maria Manioudaki, Evgenia Lampropoulou, Evangelia Papadimitriou, Georgios A.Spyroulias,SotirisSNikolaropoulos:Pyrrolo[2,3 a]carbazolesaspotentialcyclin DependentKinase1(CDK1)Inhibitors.Synthesis,BiologicalEvaluation,andBinding ModethroughDockingSimulations.JournalofMedicinalChemistry,51, , (2008). ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

36 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΛέκτοραςΜ.Όρκουλα ΤμήμαΧημικώνΜηχανικών ΠανεπιστήμιοΠατρών,2001 Τηλ: Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Ανάπτυξημη καταστροφικώνμεθοδολογιώνγιαποιοτικόκαιποσοτικό προσδιορισμόστερεώνκαιυγρών. Ανάπτυξηνέωνμεθοδολογιώνγιατηνπαρακολούθησητης οστεοπόρωσης. Φυσικοχημικήμελέτηυδατικώνδιαλυμάτων,κολλοειδώνσυστημάτων. Χημείαδιεπιφανειών. Μελέτητηςδιαλυτοποίησηςκαιτηςαναστολήςτηςδιαλυτοποίησης στερεώνσεδιαλύματα. Μελέτηδιαβροχήςστερεώναπόυγρά. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. C.G. Kontoyannis and M.G. Orkoula, «Quantitative Determination of the Cubic, Tetragonal and Monoclinic Phases in Partially Stabilized Zirconias by Raman Spectroscopy»,J.MaterialsScience,29(1994) C.G.KontoyannisandM.G.Orkoula,«QuantitativeNon DestructiveDeterminationof Salicylic Acid Acetate in Aspirin Tablets by Raman Spectroscopy», Talanta, 41, 11 (1994) M.G. Orkoula, C.G. Kontoyannis, C.K. Markopoulou and J.E. Koundourellis, «Development of Methodologies Based on HPLC and Raman Spectroscopy for MonitoringtheStabilityofLovastatininSolidStateinthePresenceofGallicAcid», JournalofPharmaceuticalandBiomedicalAnalysis,35(2004) M.G. Orkoula, C.G. Kontoyannis, C.K. Markopoulou and J.E. Koundourellis, «Quantitative Analysis of Liquid Formulations using FT Raman Spectroscopy and HPLC. The Case of Diphenhydramine Hydrochloride in Benadryl», Journal of PharmaceuticalandBiomedicalAnalysis,41(2006)

37 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Επικ.ΚαθηγητήςΓ.Πάϊρας ΤμήμαΦαρμακευτικής ΠανεπιστήμιοΠατρών,1986 Τηλ: ,Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Σύνθεσηεστερικώνκαιαμιδικώνπαραγώγωναντικαρκινικών παραγόντωνμεαπλάκαιτροποποιημέναστεροειδή.μελέτεςσχέσεων Δομής Δράσεως. Μελέτηβιοδραστικώνπεπτιδίωνκαισχεδιασμόςνέωνήαναλόγωντους. Αντιμικροβιακοίπαράγοντεςπεπτιδικήςφύσεως. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. A.Galanis,G.Spyroulias,G.Pairas,E.Manessi ZoupaandP.Cordopatis,"SolidPhase Synthesis and Conformational Properties of ACE Catalytic Site Peptides: The Basis for a Structural Study on the Enzyme Substrate Interaction". Biopolymers, 76, 512 (2004). 2. S. Vamvakas, L. Leondiadis, G. Pairas, E. Manessi Zoupa, G. Spyroulias and P. Cordopatis, "Expression, Purification and Physicochemical Characterization of N Terminal Active Site of Human Angiotensin Converting Enzyme (ACE)", Journal of PeptideScience,13,31(2007). 3. G.Paloumbis,C.Petrou,B.Nock,T.Maina,G.Pairas,P.TsougasandP.Cordopatis, "Synthesis of a Protected δ Glycoamino Acid Building Block for Incorporation into PeptideChains",Synthesis,6,845(2007). 4. VamvakasSS,LeondiadisL,PairasG,Manessi ZoupaE,SpyrouliasGA,CordopatisP. "Folding in solution of the C catalytic protein fragment of angiotensin converting enzyme".jpeptsci.,15(8)504(2009). ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

38 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Eπικ.ΚαθηγήτριαΕ.Παπαδημητρίου ΤμήμαΙατρικής ΠανεπιστήμιοΠατρών,1994 Τηλ/Fαx: Ερευνητικόπεδίο Αγγειογένεσηκαικαρκινικήανάπτυξηinvivoandinvitro. Φαρμακολογικέςπροσεγγίσειςγιατηδιαλεύκανσητωνμηχανισμώνπου εμπλέκονταικαιπουαφορούνκυρίωςστοεξωκυτταρικόυλικό,στις ελεύθερεςρίζεςκαισεαυξητικούςπαράγοντες. Οιβιολογικέςδράσειςτηςπλειοτροπίνης,ενόςαυξητικούπαράγονταμε υψηλήχημικήσυγγένειαγιατηνηπαρίνη.επίδρασηστιςλειτουργίεςτων ενδοθηλιακώνκυττάρων,τηναγγειογένεσηκαιτηνανάπτυξηόγκων. Μηχανισμοίδράσης,ταυτοποίησητουυποδοχέακαιρύθμισητης έκφρασης.μελέτεςδομής δράσης. Μελέτηνέωνουσιώνγιαενδεχόμενηαντιαγγειογενετικήκαι αντικαρκινικήδράση.διαλεύκανσητωνμηχανισμώνδράσηςτους. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Polytarchou C., Hatziapostolou M. and Papadimitriou E. Hydrogen peroxide stimulates proliferation and migration of human prostate cancer cells through activation of activator protein 1 and up regulation of the heparin affin regulatory peptidegene.j.biol.chem.,280: , Hatziapostolou M., Polytarchou C., Katsoris P., Courty J. and Papadimitriou E. Heparinaffinregulatorypeptide/pleiotrophinmediatesfibroblastgrowthfactor2 stimulatoryeffectsonhumanprostatecancercells.j.biol.chem.,281: , Polytarchou C., Hatziapostolou M., Poimenidi E., Mikelis C., Papadopoulou A., Parthymou A. and Papadimitriou E. Nitric oxide stimulates migration of human endothelial and prostate cancer cells through up regulation of pleiotrophin expression and its receptor protein tyrosine phosphatase β/ζ. Int. J. Cancer, 124: , MikelisC.,SfaelouE.,KoutsioumpaM,KiefferN.andPapadimitriouE. Integrinα νβ 3 is a pleiotrophin receptor required for pleiotrophin induced endothelial cell migrationthroughreceptorproteintyrosinephosphataseβ/ζ.fasebj.,23: ,

39 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΚαθηγητήςΑ.Παπαπετρόπουλος MedicalCollege ofgeorgia,usa,1994 Τηλ: ΕρευνητικόΠεδίο Μοριακοίμηχανισμοίρύθμισηςτηςσυνθάσηςτουμονοξειδίουτουαζώτου καιτηςδιαλυτήςγουανυλικήςκυκλάσης Μηχανισμοίσηματοδότησηςκαιλειτουργίεςυποδοχέωνμεδραστικότητα τυροσινοκινάσηςπουεκφράζονταιστοαγγειακόενδοθήλιο ΑγγειακήΒιολογία ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Z. Zhou, S. Gross, C. Roussos, S Meurer, W. Müller Esterl and A. Papapetropoulos. Structural and functional characterization of the dimerization region of soluble guanylylcyclase.j.biol.chem. 279: , A Pyriochou, D. Beis, V. Koika, C. Potytarchou, E. Papadimitriou, Z. Zhou, A. Papapetropoulos. Soluble guanylyl cyclase activation promotes angiogenesis. J. Pharmacol.Exp.Ther 319:663 71, D.C. Simoes, T. Vassilakopoulos, D. Toumpanakis, K. Petrochilou, C. Roussos, A. Papapetropoulos. Angiopoietin 1 Protects Against Airway Inflammation and Hyperreactivity in Asthma. Am J RespirCritCareMed. 177: , Z.Zhou,N.Sayed,A.Pyriochou,C.Roussos,D.Fulton,A.Beuve,A Papapetropoulos. Protein KinaseGPhosphorylatesSolubleGuanylylCyclase onserine 64 and Inhibits Its Activity. ArteriosclerThrombVascBiol. 28: ,2008 ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 96 9931 Telefax: 2610 997 728 E-mail: pharminf@upatras.gr Πάτρα 31 Μαϊου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Το Τμήμα Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον

Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον Βασίλης Παππάς, Αναπληρωτής Καθηγητής vpappas@upatras.gr Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωρoταξικού Σχεδιασμού Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Επαμεινώνδας Βουτσάς Λέκτορας Ε.Μ.Π. Στον ιδρυτικό νόμο 980 του 1917 γράφεται: "Το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, σκοπούν τον καταρτισμόν επιστημόνων

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε!

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε! Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ Σας καλωσορίζουμε! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εισαγωγή Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μάστερ (M.Eng. & M.Sc.) Υποστήριξη Ερωτήσεις Απαντήσεις Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Κωδικός Μαθήματος Όνομα Μαθήματος ECTS ECTS Προαπαιτούμενο / Βαθμό ΜΑΣ 014 Εισαγωγικά Μαθηματικά Ι 6 ΦΥΣ 102 Φυσική για Χημικούς 6 ΧΗΜ110 Εργαστήριο Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ.

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. Σοφία Μαρσίδου, Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενημερωτική παρουσίαση για μαθητές 26 Iανουαρίου 2014 Η XHMEIA είναι: Η χημική σύνθεση Η επιστήμη που μελετά τη μετατροπή μιάς μορφής της ύλης σε άλλες μορφές μέσω χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. Άρθρο 1. ΙΔΡΥΣΗ Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ 70 χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ 70 χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 08:45 ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:00 - Χαιρετισμός Αναπλ. Πρόεδρου Τμήματος Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1 Γενική Ενημέρωση Πρύτανη 1.1.1 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 1.2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία EEKX-KB Πρόεδρος: Δ. ΡΙΖΟΣ Αντιπρόεδρος: Χ. ΝΙΚΟΛΟΥ Ταμίας: Α. ΨΑΡΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Γενικός Γραμματέας: Ο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Φ. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Μέλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Α.ΠΡΙΤΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5549/13-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, που ονομάζονται ατομικοί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται τα

Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, που ονομάζονται ατομικοί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται τα Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, που ονομάζονται ατομικοί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται τα ενδιαφέροντα του ατόμου, οι ικανότητες και τις δεξιότητές του,

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Π ρ ο έ δ ρ ο υ

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Π ρ ο έ δ ρ ο υ Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Π ρ ο έ δ ρ ο υ Αγαπητές και Aγαπητοί Συνάδελφοι, Τις τελευταίες δεκαετίες η συνεχής εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και ευρύτατη

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.6/02-04-2014. Αιγάλεω, σήµερα την 02-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματος Βιολογίας, 3. Αντωνιάδης Ιωάννης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών,

Τμήματος Βιολογίας, 3. Αντωνιάδης Ιωάννης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 1.4.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ θετικων ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΩΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εμπειρία της αξιολόγησης του Τμήματος Χημείας Διαδικασία, Εσωτ. & Eξωτ. Αξιολόγηση, Προβολή Έργου, Παρατηρήσεις, Συμπεράσματα

Η Εμπειρία της αξιολόγησης του Τμήματος Χημείας Διαδικασία, Εσωτ. & Eξωτ. Αξιολόγηση, Προβολή Έργου, Παρατηρήσεις, Συμπεράσματα ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ-Παν. Πατρών Πάτρα, 12 Φεβρουαρίου 2013 Η Εμπειρία της αξιολόγησης του Τμήματος Χημείας Διαδικασία, Εσωτ. & Eξωτ. Αξιολόγηση, Προβολή Έργου, Παρατηρήσεις, Συμπεράσματα Καθηγητής Νίκος Καραμάνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ. Ενημερωτική παρουσίαση για την Ημέρα Σταδιοδρομίας 2014

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ. Ενημερωτική παρουσίαση για την Ημέρα Σταδιοδρομίας 2014 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ Ενημερωτική παρουσίαση για την Ημέρα Σταδιοδρομίας 2014 Η XHMEIA είναι: Η επιστήμη που μελετά τη μετατροπή μιας μορφής της ύλης σε άλλες μορφές μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 27-6-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο/ ΕΚΠΑ Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2011. Ημερομηνία 8/11/2011

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο/ ΕΚΠΑ Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2011. Ημερομηνία 8/11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 2 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ WWW.MARITIME-STUDIES.GR ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τμήμα Φυσικής Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΚΑΡΔΙΑ 18-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΡΟΔΟΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΚΑΡΔΙΑ 18-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΡΟΔΟΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΚΑΡΔΙΑ 18-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΡΟΔΟΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 11:00-14:00 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Επισπεύδον τμήμα: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ.

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. 1 1 1 1 1 1. ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Πηγάδια, στοές, γαύριες, μηχανοστάσια Βοηθητικά οικήματα, κατοικίες εργατών 4 2 2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Μεταλλουργία. Παραγωγή, προώθηση, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Θ.

ΠΗΓΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. ΠΗΓΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. Α. Επισκευή-Συντήρηση-Διαρύθμιση χώρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Απευθείας ανάθεση έως 35000 ευρώ - Πρόχειρος διαγωνισμός έως 45000 ευρώ - Ζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα