ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ w w w. p h a r m a c y. u p a t r a s. g r ΟδηγόςΣπουδών ΑκαδημαϊκούΈτους ΠΑΤΡΑ2009 ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

2 ΟπαρώνΟδηγόςΣπουδώνπαρουσιάζειτηνοργάνωση τουτμήματοςφαρμακευτικήςτην12 η Νοεμβρίου2009(Ver.02) Ενδεχόμενεςτροποποιήσειςή/καιπροσθήκεςστονΟδηγόΣπουδών,πουθα προκύψουνκατάτηδιάρκειατουακαδημαϊκούέτους ,θαείναιδυνατόν νααναζητηθούνστοδικτυακότόποτουτμήματος: www. p h a r m a c y. u p a t r a s. gr στονοποίοθαυπάρχειτοανάπερίπτωσηενημερωμένοκαιπλήρεςαντίγραφο τουοδηγούσεηλεκτρονικήμορφήadobeαcrobat. ΗεκτυπωμένηέκδοσητουΟδηγούαποτελείτηνVersion1.0.,ενώκάθε μελλοντικήτροποποίησήτουσεηλεκτρονικήμορφήθααναγράφει λεπτομερώςτιςόποιεςαλλαγές,τιςσελίδεςστιςοποίεςέχουνγίνεικαιτον αριθμόεκδόσεωςτηςτρέχουσαςηλεκτρονικήςμορφής. Έγκυρηείναιπάντοτεηέκδοσημετονμεγαλύτεροαύξοντααριθμό. Επιμέλειαέκδοσης:ΓιώργοςΠάϊρας,Επικ.Καθηγητής. Τοεξώφυλλοφιλοτέχνησεηκα.ΕλένηΡήγκου. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...5 ΤοΠανεπιστήμιοΠατρών...7 ΤοΤμήμαΦαρμακευτικής...11 ΔιάρθρωσηκαιΛειτουργίατουΤμήματοςΦαρμακευτικής...12 Τομείς Εργαστήρια&ΕντεταγμένοΔιδακτικόΕρευνητικόΠροσωπικό...25 ΒασικόςΕξοπλισμός...49 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣΣΠΟΥΔΕΣ...51 ΠρόγραμμαΠροπτυχιακώνΣπουδών(Π.Π.Σ.)...53 ΔιδάσκοντεςκαιΑναθέσειςΜαθημάτωντουΠ.Π.Σ...58 ΑνάλυσητηςΔιδασκόμενηςΎλης...62 ΎλητωνΕξεταζομένωνκατάτιςΚατατακτήριεςΕξετάσειςΜαθημάτων ΧρηματοδοτούμεναΕκπαιδευτικάΠρογράμματα ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠρόγραμμαΜεταπτυχιακώνΣπουδώντουΤμήματοςΦαρμακευτικής στιςφαρμακευτικέςεπιστήμεςκαιτηντεχνλογία ΠρόγραμμαΠροσφερομένωνΜαθημάτωντουΠΜΣ ΙατρικήΧημεία:Σχεδιασμός&ΑνάπτυξηΦαρμ.Προϊόντων Απομόνωση&ΣύνθεσηΦυσικώνΠροϊόντων μεβιολογικήδραστικότητα ΠληροφορικήΕπιστημώνΖωής ΓΕΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕσωτερικόςΚανονισμόςΛειτουργίαςΥπολογιστικούΚέντρου ΥποτροφίεςΙδρύματοςΚρατικώνΥποτροφιών ΠρόγραμμαErasmus(LLP ) ΑναβολήΚατάταξηςστιςΈνοπλεςΔυνάμεις ΤοΦαρμακευτικόΕπάγγελμαστηνΕλλάδα ΦοιτητικήΜέριμνα Βιβλιοθήκη ΔιεξαγωγήΕξετάσεωνστοΠανεπιστήμιοΠατρών ΧάρτηςτωνΠροσωρινώνΕγκαταστάσεωντουΤμήματος ΕργαστήριακαιΆλλεςΥπηρεσίεςτουΤμήματοςΦαρμακευτικής ΤηλεφωνικόςΚατάλογος&ΔιευθύνσειςΗλεκτρονικού ΤαχυδρομείουΜελώντουΤμήματοςΦαρμακευτικής ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

4 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημίου απέναντι στους άλλους φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έγκειται στο γεγονός ότι ως θεσμός δεν είναι ταγμένος στην αποκλειστική ή κατά κύριο λόγο παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.ηεπαγγελματικήκατάρτισηείναιμία,όχιόμωςκαιηκύριααπό τιςλειτουργίεςτου.ηιδιομορφίατουπανεπιστημίουπηγάζειαπότογεγονός ότι είναι ένας θεσμός που εξυπηρετεί ταυτόχρονα και ισόρροπα τρεις θεμελιώδεις σκοπούς: α) την ανάπτυξη της προσωπικότητας με την καλλιέργεια του ορθού λόγου και της κριτικής στάσης απέναντι στην πραγματικότητα, β) τη μετάδοση κεκτημένων γνώσεων, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων με τη διδασκαλία και γ) την αναζήτηση και παραγωγή νέας γνώσηςμετηνέρευνα.ηδιάσπασητωντριώναυτώνλειτουργιώνήηέμφαση σε μία και η αποδυνάμωση των άλλων, οδηγεί σε κατάλυση των Πανεπιστημίων ως θεσμών Παιδείας, Ελευθερίας και Πνευματικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Προόδου. Το Πανεπιστήμιο έχει χρέος απέναντι στονοικονομικόκαικοινωνικόπερίγυροναδιαφυλάξειτηνιδιαιτερότητακαι την ιδιομορφία του ως Πνευματικού Ιδρύματος και ως Εκπαιδευτικού και ΕρευνητικούΘεσμού. Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί την αποτύπωση της παρεχόμενηςεκπαίδευσηςκαιτωνερευνητικώνδραστηριοτήτωντωνμελών τουδιδακτικούερευνητικούπροσωπικούτουτμήματοςφαρμακευτικήςτου ΠανεπιστημίουΠατρώντοοποίοεφέτοςσυμπληρώνει30έτηλειτουργίαςκαι προσφοράς στην ανώτατη εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και το κοινωνικό σύνολο. Απευθύνεται κυρίως στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές προς τους οποίους παρέχει πληροφορίες σχετικές μετοπρόγραμμασπουδών,τοπεριεχόμενοτωνμαθημάτων,τηνυφιστάμενη νομοθεσίαπερίανωτάτηςεκπαιδεύσεωςκαιταερευνητικάενδιαφέροντακαι αποτελέσματατουεπιστημονικούπροσωπικού.ελπίζουμεότιτοτεύχοςείναι αρκετά κατατοπιστικό και βεβαίως φέρουμε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τυχόνλάθηήπαραλείψεις. ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

6 Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, από την ίδρυσή του εκπαιδεύει και προετοιμάζει τους φοιτητές του εις τρόπον ώστε νακαταστούνικανοίνααντιμετωπίσουντιςδιαρκώςαυξανόμενεςαπαιτήσεις και προκλήσεις της φαρμακευτικής επιστήμης και τεχνολογίας, αλλά και τις διαφοροποιούμενες ανάγκες του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Η ευελιξία αυτή προϋποθέτει σταθερό υπόβαθρο γενικής εκπαιδεύσεως και ικανότητα αντιλήψεωςκαιπροσαρμογήςσταεπιστημονικάδεδομένακαιπρακτικές,ως καιστιςτάσειςτηςκοινωνίαςκαιτηςαγοράςεργασίας.στοπλαίσιοαυτότο Τμήμα ευρίσκεται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, τροποποίησης και αναβάθμισης του ΠρογράμματοςΜεταπτυχιακώνΣπουδώνκαιδημιουργίαςνέαςιστοσελίδας. Είναι βέβαιο επίσης ότι η πρόοδος ενός Ακαδημαϊκού Φορέα είναι αδύνατη χωρίς τη συμβολή των μελών ΔΕΠ και ΕΤΕΠ, της Γραμματείας του Τμήματος και των εκπροσώπων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών μας. Προς όλους αυτούς η έκφραση των ευχαριστιών είναι δεδομένη. Καλωσορίζω τους νέους φοιτητές μας και εύχομαι να απολαύσουν τη φοίτησήτους,νααποκτήσουνόλατααπαραίτηταεφόδια(γνώσεις,δεξιότητες, συμπεριφορές) για την επαγγελματική τους πορεία και κυρίως να αγαπήσουν τη Φαρμακευτική, η οποία είναι βέβαιο ότι θα τους το ανταποδώσει σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Επίσης εύχομαι σε όλους ένα εποικοδομητικό ΑκαδημαϊκόΈτος.Οιπροσδοκίεςείναιπολλέςκαιοιευθύνεςμας,οιευθύνεςτης Πανεπιστημιακήςκοινότητας,μεγάλες.Δενυπάρχειόμωςαμφιβολίαότιμετις ατομικέςκαιτιςσυλλογικέςμαςπροσπάθειεςθαανταποκριθούμεστοχρέοςτο οποίομαςεπιβάλλειοπολιτισμόςμαςκαιτοεθνικόσυμφέρον. Σεπτέμβριος2009 ΚαθηγητήςΠαύλοςΚορδοπάτης ΠρόεδροςτουΤμήματοςΦαρμακευτικής 6

7 1. ΤΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ 1.1. ΣύντομηΑναφοράστηνΙστορίατηςΠάτρας ΗΠάτραείναιμίααπότιςαρχαιότερεςΕλληνικέςπόλεις.Ταπρώτακτίσματα χρονολογούνται από τους Υστερομηκυναϊκούς χρόνους. Από τα επτά Υστερομυκηναϊκά νεκροταφεία της περιοχής που έχουν ανασκαφεί τα δύο ευρίσκονταικοντάστηνπάτρα. Όταν το 1406π.Χ. οι Ίωνες έφτασαν από την Αττική στην περιοχή της σημερινής Πάτρας, υπήρχαν ήδη εκεί τρεις οικισμοί: η Αρόη, η Άνθεια και η Μεσάτις(κοντάστοΓηροκομείο),πουσήμεραείναιομώνυμεςσυνοικίες. ΜετηνκάθοδοτωνΔωριέων(1104π.Χ.)πουέγινεαπότοΡίο,οιΑχαιοί οιοποίοιέμενανστοάργοςκαιτησπάρτηδιωγμένοιαπότουςδωριείς,ήλθαν κοντά στους Ίωνες (Αιγιαλόν). Μετά από πόλεμο επικράτησαν οι Αχαιοί. Ο γιοςτουπρευγένη,απότουςαρχηγούςτωννικητών,λεγότανπατρέαςκαιαπ αυτόν πήρε το όνομα η πόλη (1082π.Χ.). Δημιουργήθηκε τότε ο Σύνδεσμος (Ομοσπονδιακός) δώδεκα αχαϊκών πόλεων που ανέπτυξε τέλεια το δημοκρατικό πολίτευμα και γνώρισε μακρά ειρηνική ζωή, που ούτε ο Πελοποννησιακόςπόλεμοςδιατάραξε.ΟΣύνδεσμοςατόνησεμετάτημάχητης Χαιρώνειας(338π.Χ.). Αργότερα η περιοχή δέχτηκε επιθέσεις από τους Θηβαίους και κατόπιν από τους Μακεδόνες. Γύρω στο 280 π.χ. κατακτήθηκε από τους βάρβαρους Γαλάτες και στη συνέχεια το 196 π.χ. από τους Ρωμαίους. Η πόλη αρχικά έζησε περίοδο παρακμής αλλά αργότερα ο Αύγουστος ίδρυσε Ρωμαϊκή συνοικία, η οποία γρήγορα αφομοιώθηκε βοηθώντας έτσι στην αναζωογόνησητηςπόλης.ηπάτραήτανέδρατωνρωμαίωνανθυπάτων,την επισκέφθηκαν δε ο Κικέρων, ο Αδριανός, ο Αντώνιος με την Κλεοπάτρα, ο Αύγουστος, ο Πλούταρχος και άλλοι. Ο Απόστολος Ανδρέας κήρυξε στην Πάτρα τον Χριστιανισμό. Ίδρυσε εκκλησία με πρώτο επίσκοπο τον Στρατοκλέα.ΚατάτοδιωγμότουΚλαυδίουβρήκεμαρτυρικόθάνατοπάνωσε σταυρό,χιαστούσχήματος.ηεκκλησίατονανακήρυξεάγιοκαιπροστάτητης πόλεωςτωνπατρών. Το 805 μ.χ. οι Σλάβοι με τους Σαρακηνούς πολιόρκησαν το Βυζαντινό φρούριο. Οι Πατρινοί μόνοι τους απομάκρυναν τους πολιορκητές, πολύ πριν φθάσει η αυτοκρατορική βοήθεια, αυτή δε η μεγάλη νίκη αποδόθηκε σε θαύμα του πολιούχου Αγίου Ανδρέα. Το 1205 οι Φράγκοι κατέλαβαν την πόλη. Το 1360 περιήλθε στην κοσμική εξουσία του Πάπα και κατόπιν στους Ενετούςμέχριτο1429,οπότεοΚων/νοςΠαλαιολόγοςελευθέρωσετηνπόλη και την έκανε πρωτεύουσα του ανατολικού Δεσποτάτου του Μορέως. Το Ο Σουλτάνος Μουράτ κατέκτησε και λεηλάτησε την περιοχή, δεν ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

8 μπόρεσε όμως να καταλάβει το φρούριο. Αυτό κατακτήθηκε αργότερα, το 1458 από τον Μωάμεθ Β. Μετά από ένα χρόνο ο Θωμάς Παλαιολόγος, τελευταίος Δεσπότης του Μορέως, εξόρμησε από τα Καλάβρυτα και πολιόρκησετηνακρόπολητηςπάτρας.το1460όμως,ομωάμεθβ επανήλθε και οριστικοποίησε την κατάκτηση. Ο Παλαιολόγος τότε έφυγε στην Ιταλία μεταφέροντας την Κάρα του Αγίου Ανδρέα, η οποία και παραδόθηκε στον Πάπα. Η Κάρα επεστράφη από τον Πάπα στην Πάτρα το 1964 και έκτοτε φυλάσσεταιστονέομεγάλοναότουαγίουανδρέα. Πέντε επαναστάσεις έγιναν από τους Πατρινούς για την αποτίναξη του τουρκικούζυγού.κατάτιςπρώτεςτρειςαπόπειρες(το1466,το1532καιτο 1571), η εκκλησία έπαιξε πρωταρχικό ρόλο και δύο μητροπολίτες θανατώθηκαν, ο Νεόφυτος και ο Γερμανός. Το 1687 εξεγέρθηκαν με τη βοήθεια των Ενετών και το 1769 (με τη βοήθεια πολλών Επτανησίων) οι Πατρινοί επαναστάτησαν με αρχηγό τον Μητροπολίτη Παρθένιο. Οι Τουρκαλβανοί όμως έπνιξαν στο αίμα την επανάσταση αυτή το βράδυ της ΜεγάληςΠαρασκευής,τηνώρατηςπεριφοράςτωνεπιταφίων. Από τα μέσα του 18 ου αιώνα η Πάτρα έγινε εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής και πρώτο λιμάνι της Ελλάδας, ενώ υπήρξε σημαντικό κέντρο δράσεως της Φιλικής Εταιρείας. Στις 23 Μαρτίου 1821 κηρύχθηκε επίσημαηεπανάσταση,αλλάηπόληαπόόπουξεκίνησεηεπανάστασηέμελλε ναελευθερωθείτελευταίαστηνπελοπόννησο.οιτούρκοιπαραδόθηκανστις 7 Οκτωβρίου 1828 στα στρατεύματα του Γάλλου στρατηγού Μαιζών. ΑργότεραοΚυβερνήτηςΚαποδίστριαςχάραξετονέοσχέδιοτηςπόληςπρος την παραλία (κάτω πόλη). Κατά τη σύγχρονη εποχή η πόλη παρουσίασε αξιόλογη εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη και γρήγορα αποτέλεσε την πύλη επικοινωνίας με την Ευρώπη. Επί πλέον, η ίδρυση της Βιομηχανικής περιοχής και του Επιστημονικού Πάρκου δημιουργεί την απαραίτητη υποδομήγιαπεραιτέρωοικονομικήανάπτυξη.τέλος,ηεύκοληπρόσβασησε μερικούςαπότουςπλέονσημαντικούςαρχαιολογικούςχώρουςσεσυνδυασμό με την τουριστική αξιοποίηση του όρους «Παναχαϊκό» και την αξιόλογη πολιτιστική δραστηριότητα (Φεστιβάλ Πάτρας, Καρναβάλι, Δημοτικό ΠεριφερειακόΘέατρο,Ορχήστρα«ΣολίσττηςΠάτρας»)καθιστούντηνπόλη μητροπολιτικόκέντροτηςν.δ.ελλάδοςκαιτηςπελοποννήσου ΤοΠανεπιστήμιοΠατρών Ιδρύθηκε με το Ν.Δ της 11 ης Νοεμβρίου 1964 και λειτουργεί από το Το Πανεπιστήμιο Πατρών σήμερα αποτελείται από 5 Σχολές(Θετικών Επιστημών,Πολυτεχνική,ΕπιστημώνΥγείας,ΑνθρωπιστικώνκαιΚοινωνικών Επιστημών,ΟικονομικώνΕπιστημών)οιοποίεςπεριλαμβάνουν22Τμήματα. 8

9 ΟιΣχολέςκαιταΤμήματατουΠανεπιστημίουαναλυτικάέχουνωςεξής: ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΈτοςΙδρύσεως ΘετικώνΕπιστημών Βιολογίας 1966 Πολυτεχνική Γεωλογίας 1977 Μαθηματικών 1966 Φυσικής 1966 Χημείας 1966 ΕπιστήμηςτωνΥλικών 1999 ΗλεκτρολόγωνΜηχανικών καιτεχνολογίαςυπολογιστών 1967 Μηχανολόγων καιαεροναυπηγώνμηχανικών 1972 ΠολιτικώνΜηχανικών 1972 ΧημικώνΜηχανικών 1977 ΜηχανικώνΗ/ΥκαιΠληροφορικής 1980 Γενικό 1983 ΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών 1999 ΕπιστημώνΥγείας Ιατρικής 1977 Ανθρωπιστικώνκαι ΚοινωνικώνΕπιστημών AνεξάρτηταΤμήματα Φαρμακευτικής 1977 ΠαιδαγωγικόΔημοτικής Εκπαίδευσης 1983 ΕπιστημώντηςΕκπαίδευσηςκαιτης ΑγωγήςστηνΠροσχολικήΗλικία 1983 ΘεατρικώνΣπουδών 1989 Φιλολογίας 1994 Φιλοσοφίας 1999 ΟικονομικώνΕπιστημών 1985 ΔιοίκησηςΕπιχειρήσεων 1999 ΌπωςφαίνεταιστονπροηγούμενοΠίνακα,στοΠανεπιστήμιολειτουργούν22 Τμήματα,ταοποίαοδηγούνστηναπόκτηση21ΤίτλωνΣπουδών.ΤαΤμήματα είναι συγκροτημένα σε 4 Σχολές, ενώ προς το παρόν, υπάρχουν και δύο ανεξάρτητα Τμήματα, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν τη Σχολή ΟικονομικώνΕπιστημών. ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

10 Επίσης, στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν τριάντα τέσσερα (35) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εκ των οποίων τα εννέα (9) είναι Διατμηματικά, ενώ δύο (1) είναι Διαπανεπιστημιακά και ένα (1) Διακρατικό. Τα ΠρογράμματαΜεταπτυχιακώνΣπουδώνοδηγούνσεΜεταπτυχιακόΔίπλωμα Ειδίκευσης(ΜΔΕ)καισεΔιδακτορικόΔίπλωμα. Το Πανεπιστήμιο διοικείται από τη Σύγκλητο, που αποτελείται από 44μέληκαιαπόπενταμελέςΠρυτανικόΣυμβούλιο.Εκπροσωπείταιαπότον Πρύτανη ο οποίος είναι συγχρόνως Πρόεδρος και των δύο αυτών ΣυλλογικώνΟργάνων. Πρύτανης ΣταύροςΚουμπιάς ΑντιπρύτανηςΣτρατηγικού ΣχεδιασμούκαιΑνάπτυξηςτηςΈρευνας ΒασίλειοςΛ.Αναστασόπουλος ΑντιπρύτανηςΑκαδημαϊκών ΥποθέσεωνκαιΠροσωπικού ΔημήτριοςΒ.Δουγένης ΑντιπρύτανηςΟικονομικού ΠρογραμματισμούκαιΑνάπτυξης ΚωνσταντίνοςΘ.Ραβάνης Οι Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από το κέντρο της Πάτρας σε οικοπεδική επιφάνεια στρεμμάτων. Η υπάρχουσα κτιριακή υποδομή καλύπτει μικτή επιφάνεια m 2 περίπου, ενώ με την ολοκλήρωση των υπό μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το κτίριο του Τμήματος Φαρμακευτικής θα προστεθούν περίπου m 2. Επί πλέον, έχουν διατεθεί: 48 στρέμματα για αθλητικές εγκαταστάσεις, 80 στρέμματα για φοιτητική εστία δυναμικότητας 550 δωματίων και 95 στρέμματα για το νέο ΠανεπιστημιακόΝοσηλευτικόΣυγκρότημαδυναμικότητας700κλινών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών (www.upatras.gr) διαθέτει 170 περίπου Εργαστήρια,ΣπουδαστήριακαιΚλινικές,ΣυνεδριακόκαιΠολιτιστικόΚέντρο, 2 Μουσεία (Βοτανικό και Ζωολογικό), Yπολογιστικό Κέντρο, Μηχανουργείο, Ηλεκτροτεχνείο και Υαλουργείο, Κέντρο Ενόργανης Ανάλυσης, Εκτυπωτικό Κέντροκαιδιάφορεςάλλεςυποστηρικτικέςμονάδες. Η Βιβλιοθήκη και Yπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών στεγάζεται στο Νέο Κτίριο Βιβλιοθήκης και Λοιπών Κεντρικών Λειτουργιών. Για περισσότερς πληροφορίες βλ. σελ. 188 ή/και στονδικτυακότόποτηςβυπ:www.lis.upatras.gr. 10

11 2. ΤΟΤΜΗΜΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 2.1. ΣύντομοΙστορικότουΤμήματοςτηςΦαρμακευτικής Το Τμήμα Φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 1977 με το Προεδρικό Διάταγμα 835/1977 ΦΕΚΑ 271. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1978 ως Tμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής, ενώ από το έτος 1983, μαζί με το Tμήμα Ιατρικής αποτελούν τη Σχολή Επιστημών Υγείας (Προεδρικό Διάταγμα 127/83).ΗφοίτησηστοΤμήμαΦαρμακευτικήςείναι5ετής(απότο , σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 110/93). Tο Tμήμα υποδέχεται κάθε έτος75προπυχιακούςκαι30μεταπτυχιακούςφοιτητές. Το πρώτο Εργαστήριο του Τμήματος Φαρμακευτικής ήταν αυτό της Φαρμακευτικής Χημείας (1979). Ακολούθησε η εκλογή μελών ΔΕΠ στα Εργαστήρια της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (1981), Ενοργάνου Φαρ μακευτικήςαναλύσεως(1987),φαρμακογνωσίαςκαιχημείαςφυσικών Προϊόντων (1988), Μοριακής Φαρμακολογίας (1989), Ραδιοφαρμάκων (1989), Φαρμακοκινητικής (1989) και Φυσικοφαρμακευτικής (1991). Η ίδρυση και οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας όλων των ανωτέρω αναφερομένων εργαστηρίων εγκρίθηκαν με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ38/ τ(1)). Το 2003 ιδρύθηκε το Εργαστήριο Μοριακής ΒιολογίαςκαιΑνοσολογίας(ΦΕΚ1263/ τ(β)). Στα ανωτέρω Eργαστήρια απασχολούνται συνολικά 23 μέλη ΔΕΠ και 5 μέληeteπ.eπιπλέον,3θέσειςδeπευρίσκονταιυπόπροξήρυξη.στοτμήμα φοιτούν 589 προπτυχιακοί φοιτητές και 236 μεταπτυχιακοί φοιτητές (192 για Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης και 44 για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών) στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις Φαρμακευτικές Eπιστήμες και την Tεχνολογία το οποίουλοποιείταιαυτοδύναμααπότοτμήμαφαρμακευτικής. Επιπλέον το Τμήμα συμμετέχει σε άλλα τρία Διατμηματικά ή/και Διαπανεπιστημιακά ΠΜΣ (Διατμηματικό ΠMΣ στην Iατρική Xημεία, Διατμηματικό/Διαπανεπιστημιακό ΠMΣ στην Aπομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων και Διατμηματικό ΠMΣ στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής). Για περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση των ΜεταπτυχιακώνΠρογραμμάτωνβλ.σελ.113). 2.2.ΕγκαταστάσειςτουΤμήματοςτηςΦαρμακευτικής Το Τμήμα Φαρμακευτικής προς το παρόν στεγάζεται στα Προκατασκευασμένα Κτίρια της Πανεπιστημιουπόλεως (βλ.σελ ), μέχρι να κατασκευασθεί το νέο κτίριο του Τμήματος, το οποίο έχει περατωθεί και η ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

12 διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της παραδόσεως. Το νέο κτίριο, συνολικής επιφάνειας~7.000m 2,κατασκευάστηκεμεπόρουςτουΓ'Κ.Π.Σ.(Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ), πλησίον των κτιρίων του Τμήματος Ιατρικής και του ΠανεπιστημιακούΝοσοκομείουΠατρών. Η προσπάθεια του Τμήματος, σε πλήρη συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση, εστιάζεται πλέον στην έγκαιρη εξεύρεση πόρων για την πλήρηεργαστηριακήεπίπλωσητουνέουκτιρίου. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος έχει επίσης εγκρίνει σχετικό αίτημα περί παραχωρήσεως εκτάσεως 15 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή Ρηγανόκαμπος για τη δημιουργία ειδικού Πάρκου Ανάπτυξης Φαρμακευτικών Φυτών για διδακτικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς. H αξιοποίηση της περιοχής φαίνεται επί του παρόντος προβληματική λόγω καταπατήσεώςτηςαπόεξωπανεπιστημιακέςομάδες. 3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΚΑΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤοΤμήμααποτελείτηβασικήλειτουργικήακαδημαϊκήμονάδακαι καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μίας επιστήμης. Τα Τμήματα διαιρούνται σε Τομείς. Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένοπεδίοτηςεπιστήμης.στοντομέαανήκουνταεργαστήρια, πουηλειτουργίατουςδιέπεταιαπόεσωτερικόκανονισμό. ΤαόργαναδιοίκησηςτουΤμήματοςείναιηΓενικήΣυνέλευσηκαιο Πρόεδρος. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, εκπροσώπους μελών ΕΤΕΠ και εκπροσώπους των ΠροπτυχιακώνκαιΜεταπτυχιακώνφοιτητών. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της και προεδρεύειστιςεργασίεςτης.εισηγείταιστηγ.σ.γιαταδιάφοραθέματα της αρμοδιότητός της, τηρεί μητρώα δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ, μεριμνάγιατηνεφαρμογήτωναποφάσεωντηςγ.σ.,συγκροτείεπιτροπές για διάφορα θέματα και προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος. ΠρόεδροςτουΤμήματοςΦαρμακευτικήςκατάτοτρέχον ΑκαδημαϊκόΈτοςείναιοΚαθηγητήςκ.ΠαύλοςΚορδοπάτης. Αναπλ.ΠρόεδροςείναιοΚαθηγητήςκ.ΧρίστοςΚοντογιάννης. ΓραμματέαςτουΤμήματοςείναιηκα.ΖωήΚανελλοπούλου. 12

13 ΊδρυσηΤομέωνστοΤμήμαΦαρμακευτικής Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Συνθέσεως κατά την 295/ Συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση τριών Τομέων ήτοι «Φαρμακευτικής Χημείας Φαρμακογνωσίας», «Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Φαρμακευτικής Ανάλυσης» και «Φαρμακολογίας Βιοεπιστημών». ΓνωστικάΑντικείμενατων3ΤομέωντουΤμήματοςΦαρμακευτικής Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία συντονίζουν οι τρεις τομείς έχουν ως ακολούθως: 1oςΤομέας:ΦαρμακευτικήςΧημείας Φαρμακογνωσίας Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων, Οργανική Χημεία, Συνδυαστική Χημεία, Ανόργανη Χημεία, Βιοανόργανη Χημεία, Μοριακή Προσομοίωση και Σχεδιασμός Βιοδραστικών Προϊόντων Σχέσεις δομής/ δραστικότητας, Διαμορφωτική Ανάλυση Βιομορίων, ΔομικήΒιοπληροφορική. 2oςΤομέας:ΦαρμακευτικήςΤεχνολογίας &ΦαρμακευτικήςΑνάλυσης ΦαρμακευτικήΤεχνολογία,ΦαρμακευτικήΑνάλυση,Φαρμακοκινητική, Φυσικοφαρμακευτική,ΠυρηνικήΦαρμακευτικήκαιΡαδιοφαρμακευτική καθώςκαιτακαλλυντικά. 3oςΤομέας:Φαρμακολογίας Βιοεπιστημών Γενική και Μοριακή Φαρμακολογία, Τοξικολογία, Κλινική Φαρμακευτική Φαρμακοθεραπεία, Φυσιολογία, Βιοχημεία, Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία, Φαρμακογονιδιωματική,ΚυτταρικήκαιΜοριακήΒιολογία,Μικροβιολογία καιφαρμακευτικήανοσολογία. ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

14 3.1. ΕπιστημονικόκαιΔιοικητικόΠροσωπικό τουτμήματοςφαρμακευτικής ΠρόεδροςτουΤμήματος ΚαθηγητήςΠαύλοςΚορδοπάτης Αναπλ.Πρόεδρος Γραμματέας Αναπλ.Καθηγ.ΧρίστοςΚοντογιάννης ΖωήΚανελλοπούλου ΔιοικητικοίΥπάλληλοι ΑγγελικήΚαράμπελα ΝίκοςΚυριακόπουλος ΑγγελικήΤρίκη ΕυγενίαΧονδρού ΔιδακτικόΕρευνητικόΠροσωπικό(ΔΕΠ) Σ. Αντιμησιάρη ΚαθηγήτριαΦαρμακευτικήςΤεχνολογίας Χ. Κοντογιάννης ΚαθηγητήςΕνόργανηςΑνάλυσης Π. Κορδοπάτης ΚαθηγητήςΦαρμακογνωσίας Α.Παπαπετρόπουλος ΚαθηγητήςΜοριακήςΦαρμακολογίας Σ. Τζάρτος ΚαθηγητήςΑνοσοβιολογίας A. Tσαρμπόπουλος ΚαθηγητήςΕνόργ.ΦαρμακευτικήςΑνάλυσης Κ. Αυγουστάκης Αναπλ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΤεχνολογίας Χ. Καμούτσης Αναπλ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας Π.Μαγκριώτης Αναπλ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας Γ.Σιβολαπένκο Αναπλ.ΚαθηγητήςΦαρμακοκινητικής Γ. Σωτηροπούλου Αναπλ.ΚαθηγήτριαΦαρμακογνωσίας Π. Κλεπετσάνης Επικ.ΚαθηγητήςΦυσικοφαρμακευτικής Β. Μαγκαφά Επικ.ΚαθηγήτριαΦαρμακογνωσίας Σ Νικολαρόπουλος Επικ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας Γ. Πάϊρας Επικ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας Ε. Παπαδημητρίου Επικ.ΚαθηγήτριαΜοριακήςΦαρμακολογίας Γ.Πατρινός Επικ.ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΒιοτεχνολογίας Φαρμακογονιδιωματικής Γ.Σπυρούλιας Επικ.ΚαθηγητήςστονΣχεδιασμό/Προσομοίωση ΒιοδραστικώνΜορίωνΦαρμακευτικήςΣημασίας Σ.Τοπούζης Επικ.ΚαθηγητήςΤοξικολογίας Φαρμακολογίας Φ.Λάμαρη ΛέκτοραςΦαρμακογνωσίας Μ.Όρκουλα ΛέκτοραςΕνόργανηςΦαρμακευτικήςΑνάλυσης Κ.Πουλάς ΛέκτοραςΒιοχημείας Μ.Φουστέρης ΛέκτοραςΦαρμακευτικήςΧημείας 14

15 ΕιδικόΤεχνικόΕργαστηριακόΠροσωπικό(ΕΤΕΠ) Κ.Βεσκούκη Χ.Γρηγορόπουλος Γ.Ζήση Χ.Φωτεινοπούλου Μ.Φωτοπούλου ΔιατελέσαντεςΠρόεδροιτουΤμήματος Π.Κατσουλάκος Δ.Ιθακήσιος Π.Κατσουλάκος Π.Κορδοπάτης Δ.Ιθακήσιος 1997 (Σεπτέμβριος Οκτώβριος) Π.Κορδοπάτης (Αναπλ.ΠρόεδροςεκτελώνχρέηΠροέδρου) Π.Κορδοπάτης Π.Κορδοπάτης Χ.Κοντογιάννης Χ.Κοντογιάννης Π.Κορδοπάτης Π.Κορδοπάτης 2009 ΔιατελέσανταΜέληΔΕΠ Δ.Ιθακήσιος Π.Κατσουλάκος Σ.Παπαϊωάννου Φ.Πλακογιάννης Ι.Στάμος B.Zαχαρίου Ε.Κοτζαμάνη Μ.Πελεκάνου ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΤεχνολογίας ΚαθηγητήςΦαρμακευτικήςΧημείας ΚαθηγητήςΜοριακήςΦαρμακολογίας ΚαθηγητήςΦυσικοφαρμακευτικής ΚαθηγητήςΕνοργάνουΑναλύσεως ΕπίκουρηΚαθηγήτριαKλινικήςΦαρμακευτικής ΕπίκουρηΚαθηγήτριαΕνοργάνουΑναλύσεως ΛέκτοραςΦαρμακευτικήςΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

16 3.2.ΔιδάκτορεςτουΤμήματοςΦαρμακευτικής ΕπίτιμοιΔιδάκτορες ΚαθηγητήςΠαναγιώτηςΚατσόγιαννης 1997 ΚαθηγητήςChristophHohbach 2000 ΟικουμενικόςΠατριάρχηςκ.κ.ΒαρθολομαίοςοΑ 2000 KαθηγητήςKυριάκοςNικολάου 2002 KαθηγητήςΦώτηςΚαφάτος 2005 ΑναγορευθέντεςΔιδάκτορεςτουΤμήματοςΦαρμακευτικής 1. Ξένος Κων\νος Πάϊρας Γεώργιος Αθανασίου Αικατερίνη Λιβανίου Ευαγγελία Κακαμπάκος Σωτήριος Νικολαρόπουλος Σωτήριος Αναστασίου Αντριάνα Μπελτέ Ουρανία Ευαγγελάτος Σταύρος Ηλιοπούλου Βικτωρία Πισπιρίγκος Κυριάκος Τυλλιανάκης Φιλήμων Γουρδούπης Χρήστος Ρομποτή Αγγελική Γεωργίου Ευστάθιος Παναγή Ζωή Νυαλάλα Τζων Ασημομύτης Νικόλαος Βασιλειάδου Ειρήνη Χατζημιχαήλ Χρήστος Καλλιντέρη Παρασκευή Κωστοπούλου Δανάη Συριανού Ασημίνα Φατούρος Δημήτριος Διονυσοπούλου Ελένη Δουρούμης Διονύσιος Καλογεροπούλου Κων\να Κατσουλάκος Δημήτριος Μπελέτση Αλεξάνδρα

17 30. Τραφαλής Δημήτριος Σουλίκα Αθηνά Τηλιακός Εμμανουήλ Αρσένου Ευαγγελία Γκορτζή Όλγα Βαγενάς Νικόλαος Κουτραφούρη Βασιλική Γιαννοπούλου Ευσταθία Κουτσουρέα Άννα Φουστέρης Εμμανουήλ Γαλάνης Αθανάσιος Φραγκιαδάκη Μαρία Πολυτάρχου Χρίστος Παμπαλάκης Γεώργιος Παρθύμου Αναστασία Βαμβακάς Σωτήριος Σπυρίδων Μπαζώτη Φωτεινή Πέτρου Χρίστος Δροσόπουλος Κωνσταντίνος Γιαννοπούλου Αθηνά Σιδέρης Σωτήριος Ζουριδάκης Μάριος Μικέλης Κων/νοςΜάριος Ματθαιολαμπάκης Γεώργιος 2009 ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

18 3.3.ΣύνθεσηΓενικήςΣυνελεύσεωςτουΤμήματος(Γ.Σ.) καιγενικήςσυνελεύσεωςειδικήςσυνθέσεως(γ.σ.ε.σ.) ΜέληΔΕΠ 1. ΑντιμησιάρηΣοφία Καθηγήτρια 2. ΚοντογιάννηςΧρίστος Καθηγητής,Αναπλ.Πρόεδρος 3. ΚορδοπάτηςΠαύλος Καθηγητής,Πρόεδος 4. ΠαπαπετρόπουλοςΑνδρέας Καθηγητής 5. ΤζάρτοςΣωκράτης Καθηγητής,Δ/ντήςΜεταπτυχ.Σπουδών 6. ΤσαρμπόπουλοςΑντώνης Καθηγητής 7. ΑυγουστάκηςΚων/νος ΑναπληρωτήςΚαθηγητής 8. ΚαμούτσηςΧαράλαμπος ΑναπληρωτήςΚαθηγητής 9. ΜαγκριώτηςΠλάτων ΑναπληρωτήςΚαθηγητής 10. ΣιβολαπένκοΓρηγόρης ΑναπληρωτήςΚαθηγητής 11. ΣωτηροπούλουΓεωργία ΑναπληρώτριαΚαθηγήτρια 12. ΚλεπετσάνηςΠαύλος ΕπίκουροςΚαθηγητής 13. ΜαγκαφάΒασιλική ΕπίκουρηΚαθηγήτρια 14. ΝικολαρόπουλοςΣωτήριος ΕπίκουροςΚαθηγητής 15. ΠάϊραςΓεώργιος ΕπίκουροςΚαθηγητής 16. ΠαπαδημητρίουΕυαγγελία ΕπίκουρηΚαθηγήτρια 17. ΠατρινόςΓεώργιος ΕπίκουροςΚαθηγητής 18. ΣπυρούλιαςΓεώργιος ΕπίκουροςΚαθηγητής 19. ΤοπούζηςΣταύρος ΕπίκουροςΚαθηγητής 20. ΛάμαρηΦωτεινή Λέκτορας 21. ΌρκουλαΜαλβίνα Λέκτορας 22. ΠουλάςΚων/νος Λέκτορας 23. ΦουστέρηςΜανώλης Λέκτορας ΕκπρόσωποιΕΤΕΠ ΕκπρόσωποιΠροπτυχιακώνΦοιτητών ΕκπρόσωποιΜεταπτυχιακώνΦοιτητών 18

19 3.4. ΕπιτροπέςτουΤμήματοςγιατοΑκαδημαϊκόΈτος ΕπιτροπήΟργάνωσηςΗμερίδαςΜεταπτυχιακώνΣπουδών Σ.Τζάρτος Καθηγητής,Συντονιστής Γ.Σπυρούλιας Eπικ.Kαθηγητής Κ.Πουλάς Λέκτορας ΕπιτροπήΟργάνωσηςΗμερίδαςΠροπτ.Σπουδών ΥποδοχήςΑ ετών Π.Κορδοπάτης Καθηγητής,Συντονιστής Γ.Σωτηροπούλου Αναπλ.Καθηγήτρια K.Aυγουστάκης Επικ.Καθηγητής Μ.Όρκουλα Λέκτορας ΕπιτροπήΟδηγούΣπουδών Β.Μαγκαφά Επικ.Καθηγήτρια Γ.Πάϊρας Επικ.Καθηγητής,Συντονιστής ΕπιτροπήΟικονομικώνΘεμάτωνκαιΑλγορίθμου Π.Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής A.Παπαπετρόπουλος Καθηγητής,Συντονιστής Γ.Σπυρούλιας Επικ.Καθηγητής ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

20 ΕπιτροπήΑκαδημαϊκήςΑνάπτυξηςκαιΑποτίμησης Π.Kορδοπάτης Καθηγητής,Συντονιστής A.Παπαπετρόπουλος Καθηγητής Γ.Πατρινός Επικ.Καθηγητής Σ.Τζάρτος Καθηγητής ΕκπρόσωποςΜεταπτυχιακώνΦοιτητών ΕκπρόσωποςΠροπτυχιακώνΦοιτητών ΕπιτροπήΔημοσιευμάτων ΠΚορδοπάτης Καθηγητής,Συντονιστής Ε.Παπαδημητρίου Επικ.Καθηγήτρια Σ.Τοπούζης Επικ.Καθηγητής ΕπιτροπήΥγιεινήςκαιΑσφάλειας ΠΚλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής,Συντονιστής Β.Μαγκαφά Επικ.Καθηγήτρια Σ.Τοπούζης Επικ.Καθηγητής ΕπιτροπήΔιαχείρισηςΚονδυλίουγιατηνΑντιμετώπισηΕπειγουσών ΑναγκώνκαιΜικροεπισκευώντουΤμήματος Χ.Κοντογιάννης Καθηγητής,Συντονιστής M.Φουστέρης Λέκτορας Μ.Όρκουλα Λέκτορας 20

21 ΕπιτροπήΠρογραμμάτωνΚινητικότητας(Erasmus Leonardo) Σ.Αντιμησιάρη Καθηγήτρια,Συντονίστρια Γ.Πατρινός Επικ.Καθηγητής ΣύνδεσμοιτουΤμήματοςμετοΕκτυπωτικόΚέντρο Β.Μαγκαφά Επικ.Καθηγήτρια ΔιοικητικόςΥπάλληλοςΓραμματείας ΣύνδεσμοςτουΤμήματοςμετηνΚεντρικήΒιβλιοθήκη Π.Kορδοπάτης Καθηγητής ΕπιτροπήΗ/Υ Δικτύου Ιστοσελίδας Χ.Γρηγορόπουλος ΕΤΕΠ Π.Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής,Συντονιστής Σ.Nικολαρόπουλος Επικ.Καθηγητής Γ.Σπυρούλιας Επικ.Καθηγητής ΥπεύθυνοιΑρχείωνΤμήματος Σ.Nικολαρόπουλος Επικ.Καθηγητής M.Φουστέρης Λέκτορας ΥπεύθυνοιΑιθουσώνΔιδασκαλίας Ε.Παπαδημητρίου Επικ.Καθηγήτρια Φ.Λάμαρη Λέκτορας ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

22 ΕπιτροπήΚατατακτηρίωνΕξετάσεων* Α.ΕπταμελήςΕπιτροπήΚατατάξεων Π.Κορδοπάτης,Καθηγητής, Α.Τσαρμπόπουλος,Καθηγητής, Ε.Μάνεση Ζούπα,Καθηγήτρια, Χ.Καμούτσης,Αναπλ.Καθηγητής, Γ.Πάϊρας,Επικ.Καθηγητής, ΠρόεδροςΕπιτροπής ΓενικήκαιΑναλυτικήΧημεία ΓενικήκαιΑναλυτικήΧημεία ΑρχέςΟργανικήςΧημείας ΑρχέςΟργανικήςΧημείας Γ.Σωτηροπούλου,Αναπλ.Καθηγήτρια, ΑρχέςΒιοχημείας Κ.Πουλάς,Λέκτορας ΑρχέςΒιοχημείας Β.Εξεταστές Βαθμολογητές ΓενικήκαιΑναλυτικήΧημεία Π.Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής Μ.Όρκουλα Λέκτορας Χ.Κοντογιάννης Καθηγητής(αναβαθμολογητής) ΟργανικήΧημεία Π.Μαγκριώτης Αναπλ.Καθηγητής Σ.Νικολαρόπουλος Επικ.Καθηγητής Π.Κορδοπάτης Καθηγητής(αναβαθμολογητής) Βιοχημεία Γ.Σπυρούλιας Επικ.Καθηγητής Φ.Λάμαρη Λέκτορας Σ.Tζάρτος Καθηγητής(αναβαθμολογητής) * Η ύλη των εξεταζοµένων κατά τις Κατατακτήριες Εξετάσεις µαθηµάτων αναφέρεται στη σελ

23 ΕξεταστικήΕπιτροπήγιατηνΠλήρωσηΘέσεωνΠΜΣ ΑναλυτικήΧημεία Π. Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής Α. Τσαρμπόπουλος Καθηγητής Χ.Κοντογιάννης Καθηγητής,(αναβαθμολογητής) Βιολογία Ε. Παπαδημητρίου Επικ.Καθηγήτρια Γ. Σωτηροπούλου ΑναπληρώτριαΚαθηγήτρια Σ. Tζάρτος Καθηγητής(αναβαθμολογητής) Βιοχημεία K.Πουλάς Λέκτορας Γ. Σωτηροπούλου ΑναπληρώτριαΚαθηγήτρια Σ. Tζάρτος Καθηγητής(αναβαθμολογητής) ΓενικήκαιΑνόργανηΧημεία E. ΜάνεσηΖούπα Καθηγήτρια Γ.Σπυρούλιας Επικ.Καθηγητής Χ. Κοντογιάννης Καθηγητής(αναβαθμολογητής) ΟργανικήΧημεία Σ. Νικολαρόπουλος Επικ.Καθηγητής Γ. Πάϊρας Επικ.Καθηγητής Π. Kορδοπάτης Καθηγητής(αναβαθμολογητής) Φυσικοχημεία Π. Κλεπετσάνης Επικ.Καθηγητής Χ. Κοντογιάννης Καθηγητής Κ. Αυγουστάκης Αναπλ.Καθηγητής(αναβαθμολογητής) ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

24 ΣυντονιστικήΕπιτροπήΜεταπτυχιακώνΣπουδών(Ε.Μ.Σ.) Σ.Αντιμησιάρη Καθηγήτρια Χ.Κοντογιάννης Καθηγητής Π.Κορδοπάτης Καθηγητής,ΣυντονιστήςΕπιτροπήςΜ.Σ. Γ.Πάϊρας Επικ.Καθηγητής Σ.Tζάρτος Καθηγητής,Δ/ντήςΠρογράμματοςΜ.Σ ΕκπρόσωποισεΌργαναΔιοίκησηςτουΠανεπιστημίου Σύγκλητος Καθηγητής Π.Κορδοπάτης Λέκτορας Κ.Πουλάς ΕπιτροπήΕρευνών Καθηγητής Χ.Κοντογιάννης ΕπιτροπήΜεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητής Σ.Tζάρτος ΜέλητουΤμήματοςσεΣυμβούλια ΕπιτροπέςτουΠανεπιστημίου ΕφορείαΚεντρικής Βιβλιοθήκης Επιτροπή ΚέντρουΕνόργανηςΑνάλυσης ΣυντονισμόςΠρογράμμματος ECTS Συντονισμός ΠρογράμματοςLEONARDO Συντονισμός ΠρογράμματοςSOCRATES EπιτροπήΠληροφορικής Υαλουργείο ΚαθηγητήςΠ.Κορδοπάτης Αναπλ.Καθηγ.Γ.Σωτηροπούλου Επικ.ΚαθηγητήςΓ.Σπυρούλιας ΛέκτοραςΚ.Πουλάς ΛέκτοραςΦ.Λάμαρη ΚαθηγήτριαΣ.Αντιμησιάρη Eπικ.ΚαθηγητήςΠ.Kλεπετσάνης Eπικ.ΚαθηγητήςΣ.Νικολαρόπουλος

25 4.ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ&ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΜΕΛΗΔΕΠ 1 ος ΤΟΜΕΑΣ:ΦαρμακευτικήΧημεία Φαρμακογνωσία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΦαρμακευτικήΧημεία(Δ/ντήςΧ.Καμούτσης) ΦαρμακογνωσίακαιΧημείαΦυσικώνΠροϊόντων(Δ/ντήςΠ.Κορδοπάτης) ΜΕΛΗΔΕΠ: Π.Κορδοπάτης Χ.Καμούτσης Π.Μαγκριώτης Γ.Σωτηροπούλου Β.Μαγκαφά Σ.Νικολαρόπουλος Γ.Πάϊρας Γ.Σπυρούλιας Φ.Λάμαρη Μ.Φουστέρης 2 ος ΤΟΜΕΑΣ:ΦαρμακευτικήΤεχνολογίακαιΦαρμακευτικήΑνάλυση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΦαρμακευτικήΤεχνολογία(Δ/ντριαΣ.Αντιμησιάρη) ΕνόργανηΦαρμακευτικήΑνάλυση(Δ/ντήςΧ.Κοντογιάννης) Φαρμακοκινητική(Δ/ντήςΓ.Σιβολαπένκο) Φυσικοφαρμακευτική ΠυρηνικήΦαρμακευτικήκαιΡαδιοφαρμακευτική ΜΕΛΗΔΕΠ: Σ.Αντιμησιάρη Χ.Κοντογιάννης Γ.Σιβολαπένκο Α.Τσαρμπόπουλος Κ.Αυγουστάκης Π.Κλεπετσάνης Μ.Όρκουλα 3 ος ΤΟΜΕΑΣ:Φαρμακολογία Βιοεπιστήμες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΜοριακήΦαρμακολογία(Δ/ντήςΑ.Παπαπετρόπουλος) ΜοριακήΒιολογίακαιΑνοσολογία(Δ/ντήςΣ.Τζάρτος) ΜΕΛΗΔΕΠ: Σ.Τζάρτος Α.Παπαπετρόπουλος Ε.Παπαδημητρίου Γ.Πατρινός Σ.Τοπούζης Κ.Πουλάς ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

26 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΚαθηγήτριαΣ.Αντιμησιάρη ΤμήμαΦαρμακευτικής ΠανεπιστήμιοΑθηνών,1988 Τηλ: , Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Βιοφαρμακευτική Φαρμακοκινητική. ΝανοΦάρμακα:Φορείςγιατηχορήγησηφαρμάκων(DrugDelivery Systems) Λιποσώματασανεργαλείαγιατηχορήγηση(drugdeliverysystems)ήκαι την(επι)στόχευση(targeting)φαρμακευτικώνουσιώνκαιεμβολίων. Μελέτηπαρασκευής,in vitroκαιin vivoσταθερότηταςκαιβιοκατανομής. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. SophiaPiperoudiDimitrisFatouros,PanayiotisV.IoannouPeterFrederik,SophiaG. Antimisiaris*, Incorporation of PEG lipids in arsonoliposomes can produce highly stable arsenic containing vesicles of specific lipid composition. Chem. Phys. Lipids 139:2,96 106,2006, 2. G. Koromila, G. Michanetzis, Y.F. Missirlis, S.G.Antimisiaris*, Heparin incorporating liposomes as a delivery system of heparin from PET covered metallic stents: Effect onhaemocompatibility,biomaterials,27:12, , P. Hatzi, S. Mourtas, P. Klepetsanis, SG Antimisiaris*. Integrity of liposomes in presence of cyclodextrins. Effect of liposome type. and lipid composition, Int. J. Pharm,333(1 2),pp , M.Zaru,S.Mourtas,P.Klepetsanis,A.M.FaddaandS.G.Antimisiaris*,Liposomesfor drug delivery to the lungs after nebulization. Eur. J. Pharmaceutics & Biopharmaceutics,Inpress,

27 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Αναπλ.ΚαθηγητήςΚ.Αυγουστάκης ΤμήμαΦαρμακευτικής Παν/μιοΘεσσαλονίκης,1991 Τηλ: ,Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Ελεγχόμενηχορήγησηκαιστόχευσηβιοδραστικώνουσιών Παρασκευήκαιinvitro/invivoμελέτησωματιδιακώνφορέωνφαρμάκων καιαντιγόνων(μικροσφαίρες,νανοσωματίδια,λιποσώματα) Σύνθεσηκαιμελέτηβιοδιασπώμενωνκαιβιοσυμβατώνπολυμερών. ΕφαρμογέςτουςστηνΦαρμακευτική ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. K. Nikou, N. Stivaktakis, K. Avgoustakis, P. A. Sotiropoulou, S. A. Perez, C.N. Baxevanis,M.Papamichail,L.Leondiadis, AHER 2/neupeptideadmixedwithPLA microspheresinducesath1biasedimmuneresponseinmice BiochimBiophysActa, 1725(2005) G. Katsikogianni, K. Avgoustakis, PLGA mpeg nanoparticles: Drug loading and releaseproperties,j.nanosciencenanotechnology,6(2006) E. C. Gryparis, M. Hatziapostolou, E. Papadimitriou, K. Avgoustakis, Anticancer activity of cisplatin loaded PLGA mpeg nanoparticles on LNCaP prostate cancer cells Ε.J.Pharm.Biopharm.,67(2007): E.Karavas,E.Georgarakis,M.P.Sigalas,V.I.Teberekidis,K.Avgoustakis,D.Bikiaris, Investigationofthereleasemechanismofasparinglywater solubledrugfromsolid dispersions in hydrophilic carriers based on physical state of drug, particle size distributionanddrug polymerinteractions Ε.J.Pharm.Biopharm.,66(2007) ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

28 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Αναπλ.ΚαθηγητήςΧ.Καμούτσης ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΑθηνών,1977 Τηλ: , Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Σύνθεσηθειοαζωτούχωνετεροκυκλικώνενώσεων. Ετεροκυκλικάπαράγωγαομο αζωτούχωνστεροειδών. Σύνθεσηκαιφαρμακολογικήδράσητροποποιημένωνστεροειδών εστέρωνμεπαράγωγατηςν,ν δις(2 χλωροαιθυλ)ανιλίνης. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. D.T.P.Trafalis,G.D.Geromichalos,C.Koukoulitsa,A.Papageorgiou,P.Karamanakos andch.camoutsis. Lactandrate:aD homo aza androsteronealkylatorinthe treatmentofbreastcancer.breastcancerresearchandtreatment,97,17(2006). 2. Hussein,E.Mioglou Kalouptsi,A.Papageorgiou,I.Karapidaki,Z.Iakovidou Kristi, Th.Lialiaris,E.Xrysogelou,Ch.CamoutsisandD.Mourelatos. ComparisonofNew NitrosoureasEsterswithModifiedSteroidalNucleusforCytogeneticand AntineoplasticActivity.Invivo,21,389(2007). 3. R.Ezabadi,Ch.Camoutsis,P.Zoumpoulakis,A.Geronikaki,M.Sokovic,J.Glamocilija anda.ciric. Sulfonamide 1,2,4 triazolederivativesasantifungalandantibacterial agents:synthesis,biologicalevaluation,lipophilicity,andconformationalstudies. Bioorganic&MedicinalChemistry,16,1150(2008). 4. O.Kouatly,A.Geronikaki,Ch.Kamoutsis,D.Hadjipavlou LitinaandPh.Eleftheriou. AdamantanederivativesofThiazolylN substitutedamide,aspossiblenon steroidal antiinflammatoryagents.eur.j.med.chem.2008(accepted). 28

29 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Επικ.ΚαθηγητήςΠ.Κλεπετσάνης ΤμήμαΧημικώνΜηχανικών ΠανεπιστήμιοΠατρών,1991 Τηλ: ,Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Φυσικοχημικόςχαρακτηρισμόςκολλοειδώνκαιαδρομερώνδιασπορών Διαλυτοποίησηδυσδιάλυτωνβιοδραστικώνενώσεωνμεκυκλοδεξτρίνες Βιολογικήασβεστοποίηση Αποδέσμευσηβιοδραστικώνενώσεωναπόμικροσωματίδια, νανοσωματίδιακαιυδρογέλεςπολυμερών Διάβρωσηκαιαναστολήδιάβρωσηςμεταλλικώνπρόσθετωνστον ανθρώπινοοργανισμό ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. NikosSpanos,PavlosG.KlepetsanisandPetrosG.Koutsoukos, CalculationofZeta PotentialsfromElectrokineticData in EncyclopediaofSurfaceandColloid Science (ArthurT.Hubbard,Eds.),MarcelDekker,2002,pp O. Gortzi, S. G. Antimisiaris, Pavlos G. Klepetsanis, E. Papadimitriou, and P. V. Ioannou, Arsonoliposomes: effect of arsonolipid acyl chain length and vesicle composition on their toxicity towards cancer and normal cell in culture, in EuropeanJournalofPharmaceuticalSciences18(2003)p AvgoustakisK.,BeletsiA.,PanagiZ.,KlepetsanisP.,LivaniouE.,EvangelatosG.and Ithakissios D.S., Effect of copolymer composition on the physicochemical characteristics,invitrostability,andbiodistributionofplga mpegnanoparticles, ininternationaljournalofpharmaceutics259(2003)p Bouropoulos C., Vagenas N., Klepetsanis P., Stavropoulos N. and Bouropoulos N., Growth of Calcium Oxalate Monohydrate on Uric Acid Crystals at sustained supersaturation,incrystalresearchandtechnology39(2004)p ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

30 Ph.D.DepartmentofChemistry ΚαθηγητήςΧ.Κοντογιάννης GeorgetownUniversity USA,1988 Τηλ: , Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Προσδιορισμόςπολυμόρφωνσεσκευάσματακαιμελέτη σταθερότηταςτους ΝέεςΔιαγνωστικέςΤεχνικέςγιαΑσθένειεςΟστών Ανάπτυξημηκαταστροφικώναναλυτικώνμεθοδολογιώνμεχρήση φασματοσκοπικών(raman,ir,xrf)καιηλεκτροχημικώντεχνικών (DPP,Impedancespectroscopy,CV).Εφαρμογέςσεφαρμακευτικά σκευάσματα,βιο κεραμικά,ουρόλιθους,οστά,κινητικήαποδέσμευσης δραστικώνουσιώναπόνανο πολυμερικούςκαιλιποσωμικούςφορείς κλπ. Νέαβιοϋλικά(σύνθεση,χαρακτηρισμός,φυσικοχημικέςιδιότητες) ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. M.Orkoula,C.Kontoyannis,C.MarkopoulouandJ.E.Koundourellis, Validationοfa Direct, Non Destructive Quantitative Analysis, of Amiodarone Hydrochloride in Angoron FormulationsUsingFT RamanSpectroscopy,Talanta,73(2007) D. Skorda and C. Kontoyannis, "Identification and Quantitative Determination of AtorvastatinCalciumPolymorphinTabletsUsingFT RamanSpectroscopy Talanta 74(2008) C. Markopoulou and J.E. Koundourellis, M. Orkoula, C. Kontoyannis, Quantitative non destructive methods for the determination of ticlopidine in tablets using reflectancenirandft Ramanspectroscopy,AppliedSpectroscopy,62(2008) M.Orkoula,C.Kontoyannis, Non DestructiveQuantitativeAnalysisofRisperidonein Film CoatedTablets J.Pharm.Biomed.Anal.,47(2008)

31 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΚαθηγητήςΠ.Κορδοπάτης ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών,1976 Τηλ: , Fax: Υφηγεσία,ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών,1981 Ερευνητικόπεδίο Χημείααμινοξέωνκαιπεπτιδίων.Σύνθεσηδιαμορφωτικώςπεριορισμένων αμινοξέων. Μελέτητωνσχέσεωνδομής βιολογικήςδραστικότηταςβιοδραστικών πεπτιδίων.προσδιορισμόςδιαμόρφωσης. Χαρτογράφησηαντιγονικώνπεριοχώνπρωτεϊνών. Παρασκευήκαιχαρακτηρισμόςσυμπλόκωνενώσεωνπεπτιδίωνμειόντα μετάλλων. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Folding in solution of the C catalytic protein fragment of angiotensin converting enzyme. Vamvakas SS, Leondiadis L, Pairas G, Manessi Zoupa E, Spyroulias GA, CordopatisP.JPeptSci.2009Aug;15(8): Effectofapolyphenol richwildblueberryextractoncognitiveperformanceofmice, brain antioxidant markers and acetylcholinesterase activity. Papandreou MA, Dimakopoulou A, Linardaki ZI, Cordopatis P, Klimis Zacas D, Margarity M, Lamari FN.BehavBrainRes.2009Mar17;198(2):352 8.Epub2008Nov Sulphonamide based bombesin prodrug analogues for glutathione transferase, useful in targeted cancer chemotherapy. Axarli I, Labrou NE, Petrou C, Rassias N, CordopatisP,ClonisYD.EurJMedChem.2009May;44(5): Epub2008Oct InteractionofCu(II)andNi(II)withthe63 93fragmentofhistoneH2B.Zavitsanos K,NunesAM,MalandrinosG,KállayC,SóvágóI,MagafaV,CordopatisP,Hadjiliadis N.DaltonTrans.2008Nov28;(44): Epub2008Sep17. ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

32 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΛέκτοραςΦ.Λάμαρη ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών,2000 Τηλ.: Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Απομόνωσηκαιταυτοποίησηφυσικώνπροϊόντων.Προκαταρκτικήμελέτη τηςνευροπροστατευτικήςτουςδράσηςή/καιαντικαρκινικής. Μελέτητηςσχέσηςδομής βιολογικήςδράσηςβιομορίων Ανάπτυξημεθόδωνανάλυσηςμεχρωματογραφικές,ηλεκτροφορητικέςκαι ανοσοενζυμικέςτεχνικές Αντιπροσωπευτικέςδημοσιεύσεις 1. Inhibitoryactivityonamyloid βaggregationandantioxidantpropertiesofcrocus sativusstigmasextractanditscrocinconstituents PapandreouM.A,KanakisC.D., PolissiouM.G.,EfthimiopoulosS.,CordopatisP.,MargarityM.,&LamariF.N.J.Agric. FoodChem.(2006)54: Inhibition of Breast Cancer Cell Proliferation by Style Constituents of Different CrocusSpecies ChryssanthiD.G.,LamariF.N.,IatrouG.,PylaraA.,KaramanosN.K., CordopatisP.AnticancerRes.(2007)27(1A): Wild blueberry (Vaccinium angustifolium) consumption affects the composition and structure of glycosaminoglycans in Sprague Dawley rat aorta Kalea A.Z., LamariF.N.,TheocharisA.D.,CordopatisP.,SchuschkeD.A.,KaramanosN.K.,Klimis ZacasD.J.J.Nutr.Biochem.(2006)17(2): Metabolismandbiochemical/physiologicalrolesofchondroitinsulfates:analysisof endogenous and supplemental chondroitin sulfates in blood circulation Lamari F.N., Theocharis A.D., Asimakopoulou A.P., Malavaki C.J., Karamanos N.K. Biomed. Chromatogr.(2006)20(6 7):

33 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Επικ.ΚαθηγήτριαΒ.Μαγκαφά ΤμήμαΧημείας ΠανεπιστήμιοΠατρών,1995 Τηλ.: Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Χημείααμινοξέωνκαιπεπτιδίων. Συνθετικήπαρασκευήβιοδραστικώνπεπτιδίωνκαιαναλόγωντουςσε υγρήκαιστερεήφάση. Μελέτησχέσεωνδομής βιολογικήςδραστικότηταςβιοδραστικών πεπτιδίων. Συνθετικήπαρασκευήσυμπλόκωνενώσεωνπεπτιδίωνμειόνταμετάλλων καιμελέτηαυτώνμεφασματοσκοπικέςμεθόδους. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Petrou, C., Magafa, V., Nock, B., Maina, T. and Cordopatis, P., Synthesis and sst2 binding profiles of new Tyr3 octreotate analogues, Journal of Peptide Science, in press (2007). 2. Fragiadaki,M.,Magafa,V.,Slaninova,J.andCordopatis,P., AnaloguesofOxytocin ContainingConformationallyRestrictedResiduesinPosition7,EuropeanJournalof MedicinalChemistry,42,799(2007). 3. Zompra,A.,Magafa,V.,Lamari,F.,Nikolopoulou,A.,Nock,B.,Maina,T.,Spyroulias, G.,Karamanos,N.andCordopatis,P., GnRHanaloguescontainingconformationally restrictedaminoacidsinpositions3and6:differentialimpactonpituitarybinding affinityanddirectantiproliferativeeffectonbreastcancercells.,journalofpeptide Research,66,57(2005). 4. Spyroulias, A. G., Nikolakopoulou, P., Tzakos, A., Gerothanassis, I., Magafa, V., Manessi Zoupa, E. and Cordopatis, P., "Comparison of the Solution Structures of Angiotensin I & II: Implication for Structure Function Relationship", European JournalofBiochemistry,270,2163(2003). ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

34 Ph.D.DepartmentofChemistry Αναπλ.ΚαθηγητήςΠ.Μαγκριώτης SUNYatStonyBrook USA,1983 Τηλ: Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Σύνθεσημορίωνμεβιολογικόκαιφαρμακολογικόενδιαφέρονόπωςταα καιβ αμινοξέα,οιβ λακτάμες,οιπιπεριδίνες,καιοιπιπεραζίνες. ΟλικήΣύνθεσηΑντικαρκινικώνΑντιβιοτικώνΦυσικώνΠροϊόντων (Ecteinascidin743,SaframycinAκαιAbyssomicinC). Ανακάλυψηνέωνμεθόδωνγιατησύνθεσηβ λακταμών,πυριμιδινών,και τετραϋποκαταστημένωναλκενίων(ανάλoγωντηςταμοξιφένης). ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. ASimpleSynthesisoftheMetabotropicReceptorLigand(2S) α (Hydroxyymethyl) glutamic acid and its Fmoc Protected Derivatives Yiotakis A.; Magriotis, P. A.; Vassiliou,S.Tetrahedron:Asymmetry2007,18, Efficient Enantioselective Synthesis of Orthogonally Protected (R) a Alkylserines Compatible with the Solid Phase Peptide Synthesis Vassiliou, S.; Yiotakis, A.; Magriotis,P.A.TetrahedronLetters2006,47, Improved Schöllkopf Construction of Quaternary α Amino Acids: Efficient Enantioselective Synthesis of Integrin LFA 1 Antagonist BIRT 377 Vassiliou, S.; Magriotis,P.A.Tetrahedron:Asymmetry2006,17, AnewMethodfortheFunctionalizationof[60]Fullerene:AnUnusual1,3 Dipolar Cycloaddition Leadind to a C 60 Housane Derivative Zhou, Z., Magriotis, P. A. Org. Lett.2005,7,

35 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Επικ.ΚαθηγητήςΣ.Νικολαρόπουλος ΤμήμαΦαρμακευτικής ΠανεπιστήμιοΠατρών,1989 Τηλ: , Fax: ΕρευνητικόΠεδίο ΣύνθεσηΣτεροειδώνΑντικαρκινικώνΠαραγόντων.ΜελέτηΣχέσεωςΔομής Δράσεωςαυτών. ΤροποποιημέναΕτεροκυκλικάΣτεροειδήκαιΑνάλογααυτών. ΣχεδιασμόςφαρμάκωνμετηχρήσηΗ/Υ. ΜέτρησηΦυσικοχημικώνΣταθερώνμετηχρήσηHPLC. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Athanasios Papageorgiou, Anna I. Koutsourea, Evagelia S. Arsenou, Manolis A. Fousteris, Dionysios Mourelatos and Sotiris S. Nikolaropoulos: SrtuctureantileukemicactivityrelationshipstudyofBandD ringmodifiedandnon modified steroidal esters of chlorambucil s active metabolite. Anti cancer Drugs, 16, ,(2005). 2. Manolis A. Fousteris, Anna I. Koutsourea, Evaggelia S. Arsenou, Athanasios Papageorgiou, Dionysios Mourelatos, Sotiris S.Nikolaropoulos: Structure antileukemic activity relationship study of B and D ring modified and non modified steroidalestersofchlorambucil. Anti CancerDrugs,17, (2006). 3. M. A.Fousteris, A.Papageorgiou, E. S. Arsenou, A. I. Koutsourea, D.Mourelatos, S. S. Nikolaropoulos: Structure antileukemicactivityrelationshipstudyofb andd ring modified and nonmodified steroidal esters of 4 methyl 3 N,N bis(2 chloroethyl) aminobenzoicacid:acomparativestudy.anti CancerDrugs,18, ,(2007). 4. Manolis A. Fousteris, Athanasios Papakyriakou, Anna Koutsourea, Maria Manioudaki, Evgenia Lampropoulou, Evangelia Papadimitriou, Georgios A.Spyroulias,SotirisSNikolaropoulos:Pyrrolo[2,3 a]carbazolesaspotentialcyclin DependentKinase1(CDK1)Inhibitors.Synthesis,BiologicalEvaluation,andBinding ModethroughDockingSimulations.JournalofMedicinalChemistry,51, , (2008). ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

36 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΛέκτοραςΜ.Όρκουλα ΤμήμαΧημικώνΜηχανικών ΠανεπιστήμιοΠατρών,2001 Τηλ: Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Ανάπτυξημη καταστροφικώνμεθοδολογιώνγιαποιοτικόκαιποσοτικό προσδιορισμόστερεώνκαιυγρών. Ανάπτυξηνέωνμεθοδολογιώνγιατηνπαρακολούθησητης οστεοπόρωσης. Φυσικοχημικήμελέτηυδατικώνδιαλυμάτων,κολλοειδώνσυστημάτων. Χημείαδιεπιφανειών. Μελέτητηςδιαλυτοποίησηςκαιτηςαναστολήςτηςδιαλυτοποίησης στερεώνσεδιαλύματα. Μελέτηδιαβροχήςστερεώναπόυγρά. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. C.G. Kontoyannis and M.G. Orkoula, «Quantitative Determination of the Cubic, Tetragonal and Monoclinic Phases in Partially Stabilized Zirconias by Raman Spectroscopy»,J.MaterialsScience,29(1994) C.G.KontoyannisandM.G.Orkoula,«QuantitativeNon DestructiveDeterminationof Salicylic Acid Acetate in Aspirin Tablets by Raman Spectroscopy», Talanta, 41, 11 (1994) M.G. Orkoula, C.G. Kontoyannis, C.K. Markopoulou and J.E. Koundourellis, «Development of Methodologies Based on HPLC and Raman Spectroscopy for MonitoringtheStabilityofLovastatininSolidStateinthePresenceofGallicAcid», JournalofPharmaceuticalandBiomedicalAnalysis,35(2004) M.G. Orkoula, C.G. Kontoyannis, C.K. Markopoulou and J.E. Koundourellis, «Quantitative Analysis of Liquid Formulations using FT Raman Spectroscopy and HPLC. The Case of Diphenhydramine Hydrochloride in Benadryl», Journal of PharmaceuticalandBiomedicalAnalysis,41(2006)

37 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Επικ.ΚαθηγητήςΓ.Πάϊρας ΤμήμαΦαρμακευτικής ΠανεπιστήμιοΠατρών,1986 Τηλ: ,Fax: ΕρευνητικόΠεδίο Σύνθεσηεστερικώνκαιαμιδικώνπαραγώγωναντικαρκινικών παραγόντωνμεαπλάκαιτροποποιημέναστεροειδή.μελέτεςσχέσεων Δομής Δράσεως. Μελέτηβιοδραστικώνπεπτιδίωνκαισχεδιασμόςνέωνήαναλόγωντους. Αντιμικροβιακοίπαράγοντεςπεπτιδικήςφύσεως. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. A.Galanis,G.Spyroulias,G.Pairas,E.Manessi ZoupaandP.Cordopatis,"SolidPhase Synthesis and Conformational Properties of ACE Catalytic Site Peptides: The Basis for a Structural Study on the Enzyme Substrate Interaction". Biopolymers, 76, 512 (2004). 2. S. Vamvakas, L. Leondiadis, G. Pairas, E. Manessi Zoupa, G. Spyroulias and P. Cordopatis, "Expression, Purification and Physicochemical Characterization of N Terminal Active Site of Human Angiotensin Converting Enzyme (ACE)", Journal of PeptideScience,13,31(2007). 3. G.Paloumbis,C.Petrou,B.Nock,T.Maina,G.Pairas,P.TsougasandP.Cordopatis, "Synthesis of a Protected δ Glycoamino Acid Building Block for Incorporation into PeptideChains",Synthesis,6,845(2007). 4. VamvakasSS,LeondiadisL,PairasG,Manessi ZoupaE,SpyrouliasGA,CordopatisP. "Folding in solution of the C catalytic protein fragment of angiotensin converting enzyme".jpeptsci.,15(8)504(2009). ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

38 ΔιδακτορικόΔίπλωμα Eπικ.ΚαθηγήτριαΕ.Παπαδημητρίου ΤμήμαΙατρικής ΠανεπιστήμιοΠατρών,1994 Τηλ/Fαx: Ερευνητικόπεδίο Αγγειογένεσηκαικαρκινικήανάπτυξηinvivoandinvitro. Φαρμακολογικέςπροσεγγίσειςγιατηδιαλεύκανσητωνμηχανισμώνπου εμπλέκονταικαιπουαφορούνκυρίωςστοεξωκυτταρικόυλικό,στις ελεύθερεςρίζεςκαισεαυξητικούςπαράγοντες. Οιβιολογικέςδράσειςτηςπλειοτροπίνης,ενόςαυξητικούπαράγονταμε υψηλήχημικήσυγγένειαγιατηνηπαρίνη.επίδρασηστιςλειτουργίεςτων ενδοθηλιακώνκυττάρων,τηναγγειογένεσηκαιτηνανάπτυξηόγκων. Μηχανισμοίδράσης,ταυτοποίησητουυποδοχέακαιρύθμισητης έκφρασης.μελέτεςδομής δράσης. Μελέτηνέωνουσιώνγιαενδεχόμενηαντιαγγειογενετικήκαι αντικαρκινικήδράση.διαλεύκανσητωνμηχανισμώνδράσηςτους. ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Polytarchou C., Hatziapostolou M. and Papadimitriou E. Hydrogen peroxide stimulates proliferation and migration of human prostate cancer cells through activation of activator protein 1 and up regulation of the heparin affin regulatory peptidegene.j.biol.chem.,280: , Hatziapostolou M., Polytarchou C., Katsoris P., Courty J. and Papadimitriou E. Heparinaffinregulatorypeptide/pleiotrophinmediatesfibroblastgrowthfactor2 stimulatoryeffectsonhumanprostatecancercells.j.biol.chem.,281: , Polytarchou C., Hatziapostolou M., Poimenidi E., Mikelis C., Papadopoulou A., Parthymou A. and Papadimitriou E. Nitric oxide stimulates migration of human endothelial and prostate cancer cells through up regulation of pleiotrophin expression and its receptor protein tyrosine phosphatase β/ζ. Int. J. Cancer, 124: , MikelisC.,SfaelouE.,KoutsioumpaM,KiefferN.andPapadimitriouE. Integrinα νβ 3 is a pleiotrophin receptor required for pleiotrophin induced endothelial cell migrationthroughreceptorproteintyrosinephosphataseβ/ζ.fasebj.,23: ,

39 ΔιδακτορικόΔίπλωμα ΚαθηγητήςΑ.Παπαπετρόπουλος MedicalCollege ofgeorgia,usa,1994 Τηλ: ΕρευνητικόΠεδίο Μοριακοίμηχανισμοίρύθμισηςτηςσυνθάσηςτουμονοξειδίουτουαζώτου καιτηςδιαλυτήςγουανυλικήςκυκλάσης Μηχανισμοίσηματοδότησηςκαιλειτουργίεςυποδοχέωνμεδραστικότητα τυροσινοκινάσηςπουεκφράζονταιστοαγγειακόενδοθήλιο ΑγγειακήΒιολογία ΑντιπροσωπευτικέςΔημοσιεύσεις 1. Z. Zhou, S. Gross, C. Roussos, S Meurer, W. Müller Esterl and A. Papapetropoulos. Structural and functional characterization of the dimerization region of soluble guanylylcyclase.j.biol.chem. 279: , A Pyriochou, D. Beis, V. Koika, C. Potytarchou, E. Papadimitriou, Z. Zhou, A. Papapetropoulos. Soluble guanylyl cyclase activation promotes angiogenesis. J. Pharmacol.Exp.Ther 319:663 71, D.C. Simoes, T. Vassilakopoulos, D. Toumpanakis, K. Petrochilou, C. Roussos, A. Papapetropoulos. Angiopoietin 1 Protects Against Airway Inflammation and Hyperreactivity in Asthma. Am J RespirCritCareMed. 177: , Z.Zhou,N.Sayed,A.Pyriochou,C.Roussos,D.Fulton,A.Beuve,A Papapetropoulos. Protein KinaseGPhosphorylatesSolubleGuanylylCyclase onserine 64 and Inhibits Its Activity. ArteriosclerThrombVascBiol. 28: ,2008 ΠανεπιστήμιοΠατρών ΤμήμαΦαρμακευτικής ΑκαδημαϊκόΈτος

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν 2 0 1 2-2 0 13 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΤΡΑ 2008 Eπιμέλεια KΑΤΕΡIΝΑ KΩΣΤIΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Αθήνα 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Αθήνα 2014 1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Ο οδηγός σπουδών είναι προϊόν µιας προσπάθειας που άρχισε το 1996,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Φιλολογίας Ο Δ Η Γ Ο Σ Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2008 Αγαπητή φοιτήτρια, αγαπητέ φοιτητή Αυτήν την καθοριστική στιγμή της ζωής σου που ξεκινάς τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

σπουδάζω πολιτικός μηχανικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

σπουδάζω πολιτικός μηχανικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 σπουδάζω πολιτικός μηχανικός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 Αθήνα 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 1928 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμημα Κοινωνικης και Εκπαιδευτικης Πολιτικης Διεύθ: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Τηλ: 27410-74991-3 Fax: 27410-74990 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Αθήνα 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 Copyright: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Γέφυρα Αράχθου, 47100 - ΑΡΤΑ ISBN: 978-960-86583-6-3 Επιµέλεια κειµένου στην ελληνική γλώσσα: Καρρά Αναστασία - Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΞΑΝΘΗ 2009 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οδός Βασιλίσσης Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ή Νέο Κτίριο Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Οδηγός Σπουδών ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το εξώφυλλο είναι αναπαραγωγή από το πρωτότυπο του Ν. Χατζηκυριάκου - Γκίκα για τα ονόματα των Σχολών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαιρετισµός Προέδρου Τµήµατος Φυσικής 3 2. Εγγραφή στα µαθήµατα του Α Εξαµήνου 4 3. Έκδοση Φοιτητικής Ταυτότητας 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Οδηγός Σπουδών ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Το εξώφυλλο είναι αναπαραγωγή από το πρωτότυπο του Ν. Χατζηκυριάκου - Γκίκα για τα ονόματα των Σχολών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΚΟΥΤΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Τον Οδηγό Σπουδών επιμελήθηκαν τα μέλη ΔΕΠ Μ. Μπούτσικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡOΦOΡΙΚΗΣ http://www.ceid.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 01-014 ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN 2008-2009 ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN

OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN 2008-2009 ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ [ τμήμα Ιατρικής ] OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN 2008-2009 ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN 1 Ο Δ Η Γ Ο Σ Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν 2 0 0 6-2 0 0 7 [ τμήμα Ιατρικής] ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Πρυτανεία Ιωάννη Γεροθανάση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο/ ΕΚΠΑ Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2011. Ημερομηνία 8/11/2011

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο/ ΕΚΠΑ Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2011. Ημερομηνία 8/11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε για την πολύχρονη και εξαιρετική συμβολή στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 ΠΑΤΡΑ 2012 1 Επειδή ο Νόμος 4009 / 2011 δεν έχει καταστεί δυνατό να εφαρμοστεί, η εν

Διαβάστε περισσότερα

στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος)

στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αύγουστος 2010 «..Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τίποτα γιατί η αλήθεια είναι στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 2 Μήνυμα από τον Πρύτανη 4 Ενότητα 1 Εισαγωγή 9 Ενότητα 2 Σπουδές 23 Ενότητα 3 Έρευνα 33 Ενότητα 4 Κοινωνική Προσφορά 43 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Φιλολογίας Ο Δ Η Γ Ο Σ Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 5 6 Γενικές Πληροφορίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού είναι ραγδαίες και απαιτούν την εγρήγορση για την εμπέδωση τους από το Τμήμα των Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. I. Πρόλογος 3 II. Χαιρετισμός τoυ Προέδρου του Τμήματος Χημείας III. Iστορικά Στοιχεία του Τμήματος Χημείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. I. Πρόλογος 3 II. Χαιρετισμός τoυ Προέδρου του Τμήματος Χημείας III. Iστορικά Στοιχεία του Τμήματος Χημείας ΒΡΑΒΕΙΟ NOBEL ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών στους Martin Karplus, Harvard University, Cambridge, MA, USA Michael Levitt, Stanford University, Stanford, CA, USA και Arieh Warshel,

Διαβάστε περισσότερα