ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑΜ: 15REQ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης, 15 /09/2015 Ταχ. Κώδικας: Αρμόδιος υπάλληλος: Ζακοπούλου Μαρία Τηλέφωνο: Φαξ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αρ. 13 ης / τακτικής συνεδρίασης της Eκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ. α/α: 42/ ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: : Απόφαση σχετικά με την α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους ,80 για την προμήθεια Εποπτικού υλικού διδασκαλίας, Γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου και Αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων, σε βάρος των Κ.Α.Ε «Προμήθεια εποπτικού υλικού διδασκαλίας», Κ.Α «Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου» και «Προμήθεια Αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» και β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Εποπτικού υλικού διδασκαλίας», «Γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου» και «Αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων», για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ». Στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την 15 η Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο γραφείο Προέδρου, στην έδρα της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. (Μπαλτατζή 32, Αγ. Ι. Ρέντη) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, ύστερα από την υπ αρ. πρωτ. 3525/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 67 & 75). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 τακτικών μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 3 μέλη και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Κωνσταντίνος Μαραγκάκης (Πρόεδρος) 2.Λιανοπούλου-Μητροπούλου Άννα 3.Μουταφίδου Βασιλική 1

2 ΑΠΟΝΤΕΣ : - ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : - Παρούσα στην συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Επιτελικών Υπηρεσιών κα Ζακοπούλου Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, εισηγούμενος το αναφερόμενο θέμα ανέφερε και σύμφωνα α) με την με αρ. πρωτ. 3404/ εισήγηση του Τμήματος Οικονομικού του Ν.Π.Δ.Δ., πρότεινε την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους ,80 για την προμήθεια Εποπτικού υλικού διδασκαλίας, Γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου και Αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων, σε βάρος των Κ.Α.Ε «Προμήθεια εποπτικού υλικού διδασκαλίας», Κ.Α «Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου» και «Προμήθεια Αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» και β) με την με αρ. πρωτ. 3400/ εισήγηση του Τμήματος Οικονομικού του Ν.Π.Δ.Δ., πρότεινε την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Εποπτικού υλικού διδασκαλίας», «Γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου» και «Αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων», για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ». Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού συμφώνησε και αφού έλαβε υπ όψιν της την πρόταση του Προέδρου της, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις: 1. Το Ν. 3852/2010, περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3463/ Το Φ.Ε.Κ. 982/ , τεύχος Β, όπου δημοσιεύθηκε η υπ αριθμόν 9/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, περί συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» και «Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ». 3. Το Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α / ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 4. To Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α/ ) περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 5. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α/ περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 10 του Ν. 4038/ΦΕΚ 14 Α/ Το Ν. 4155/ ΦΕΚ 120 Α / περί εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και άλλων διατάξεων. 7. Το Ν (ΦΕΚ 164Α/1988) και το Ν.2286 (ΦΕΚ 19Α/ ) περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 8. Τη με αριθ. πρωτ. Π1/3305/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1789/Β / ), περί «καθορισμού χρηματικών ορίων αναθέσεων εργασιών στους Ο.Τ.Α.». 9. Το Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114 Α /59) περί «οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων». 10.Το Π.Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α / «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την 2

3 Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Tην με αρ. 223/2014 (ΑΔΑ:6ΒΠΤΩΚΑ-ΘΛ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ και καθορισμός θητείας αυτών. 12.Tην με αρ. 101/2014 (ΑΔΑ: Ω2Π0ΟΚ67-ΛΕΗ) απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ με θέμα: Συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ και εκλογή Γραμματέα Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ. 13.Την με αριθ. 126/2014 απόφαση (ΑΔΑ:Ω1ΟΗΟΚ67-809) του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: Σύσταση τριμελούς εκτελεστικής επιτροπής (άρθρο 240 A του Ν.3463/06) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» 14.Την με αρ. 6/2015 απόφαση (ΑΔΑ:7Η28ΩΚΑ-66Κ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη με θέμα: Έγκριση της με αρ. 126/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» που αφορά στη «Σύσταση τριμελούς ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ (άρθρο 240Α του Ν. 3463/2006) του ΝΠΔΔ. 15.Το άρθρο 240 Α του Ν.3463/06 όπως αυτό προστέθηκε από την παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.3613/ Τα άρθρα 232 & 233 του Ν. 3463/2006 περί σύστασης τριμελούς εκτελεστικής επιτροπής. 17.Tην εγκ.8/5236/ του ΥΠΕΣΔΔΑ 18.Tην εγκ.52/39155/ του ΥΠΕΣΔΔΑ 19.Το γεγονός ότι η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006), αντίστοιχα για το Ν.Π.Δ.Δ ανήκει κατά κανόνα στην εκτελεστική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο διοικητικό συμβούλιο και στον πρόεδρο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006) 20.Την με αρ. 113/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (ΑΔΑ:7ΕΧΟΟΚ67-59Ω). 21.Την με αρ. 280/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της με αρ. 113/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΑΔΑ: BΣΤΙΩΚΑ-ΣΥ2). 22.Tην με Α.Π /7351/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απόκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ». 23.Την υπ αρ. 13/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ περί της έγκρισης του σχεδίου της 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. 24.Την υπ αρ. 19/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ περί της έγκρισης της 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. 25.Την υπ αρ. 131/2015 (ΑΔΑ: 6ΖΡ9ΩΚΑ-5ΘΡ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη περί έγκρισης της υπ αρ. 19/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ. 26.Την υπ αρ. πρωτ /27026/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί της νομιμότητας της υπ αρ. 131/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, με την οποία εγκρίθηκε η υπ αρ. 19/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 3

4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ αναφορικά με την 1 η (υποχρεωτική) αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους Την υπ αρ. 20/2015 (ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα: α)έγκριση για την αναγκαιότητα της διενέργειας προμηθειών και εργασιών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ., σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2015 β) Έγκριση για τις προμήθειες που βρίσκονται στο στάδιο δημοπρασίας-κατακύρωσης. 28.Τις διατάξεις της υπ αριθ /93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών για τον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ Β 185/ Την υπ αρ. 30/19664/ εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 30.Την ανάγκη της προμήθειας ειδών εποπτικών υλικών διδασκαλίας, γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3398/ Τεχνική Μελέτη του Οικονομικού Τμήματος του Ν.Π.Δ.Δ. ( Γρ. Προμηθειών) 31.Την με αρ. πρωτ. 3404/ εισήγηση του οικονομικού τμήματος του Ν.Π.Δ.Δ. (Λογιστήριο) προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 32.Τις με ημερομηνία εγγραφής ΠΑΥ 136, 137 & 138 / προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 33.Το με αρ. πρωτ. 3399/ υπηρεσιακό έγγραφο του οικονομικού τμήματος του Ν.Π.Δ.Δ. (Γρ. Προμηθειών) περί δέσμευσης ποσού ύψους ,80 για την προμήθεια εποπτικού υλικού διδασκαλίας, γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων 34.Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος και της έγκρισης (ΑΔΑΜ:15REQ ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 35.Tην με αρ. πρωτ. 3398/ Τεχνική Μελέτη του Οικονομικού Τμήματος του Ν.Π.Δ.Δ. (Γρ. Προμηθειών) 36.Tο με αρ. πρωτ. 3400/ υπηρεσιακό έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος του Ν.Π.Δ.Δ. προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Ν.Π.Δ.Δ. περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Εποπτικού υλικού διδασκαλίας», «Γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου» και «Αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων», για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ». 37.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου 38.Τις τοποθετήσεις των παρόντων μελών Και μετά από σχετική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού ύψους ,80 (πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά) χρονικής διάρκειας ενός έτους, η δαπάνη θα ανέλθει έως του ποσού των ,00 για το έτος 2015 και θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ενώ θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και θα δεσμευθεί πίστωση ποσού ύψους ,80 και θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς Κ.Α.Ε. (συνεχιζόμενους) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 4

5 Α / Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΥ /2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 1 Προμήθεια εποπτικού υλικού διδασκαλίας 2 Προμήθεια Γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου 3 Προμήθεια αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων ΠΑΥ 136/ ΠΑΥ 137/ ΠΑΥ 138/ , , , , , , , , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,80 Η παραπάνω δαπάνη σύμφωνα και με την ΠΑΥ με ημερομηνία εγγραφής 136/ καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και έλαβε α/α 1. Το υπόλοιπο προς ανάληψη στον ως άνω κωδικό εξόδων του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη μετά την έγκριση της εν λόγω δαπάνης, ανέρχεται πλέον σε ύψος ποσού ,00 (δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ). Η παραπάνω δαπάνη σύμφωνα και με την ΠΑΥ με ημερομηνία εγγραφής 137/ καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και έλαβε α/α 1. Το υπόλοιπο προς ανάληψη στον ως άνω κωδικό εξόδων του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη μετά την έγκριση της εν λόγω δαπάνης, ανέρχεται πλέον σε ύψος ποσού 0,00 (μηδέν ευρώ). Η παραπάνω δαπάνη σύμφωνα και με την ΠΑΥ με ημερομηνία εγγραφής 138/ καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και έλαβε α/α 1. Το υπόλοιπο προς ανάληψη στον ως άνω κωδικό εξόδων του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη μετά την έγκριση της εν λόγω δαπάνης, ανέρχεται πλέον σε ύψος ποσού 5.000,00 (πέντε χιλιάδες ευρώ). 2)Εγκρίνει την τεχνική μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την «Προμήθεια Εποπτικού υλικού διδασκαλίας», «Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου» και «Προμήθεια Αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων» για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, 5

6 προϋπολογισμού ,80 (πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% που έχουν ως εξής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤH Η παρούσα αφορά στην προμήθεια ειδών εποπτικών υλικών διδασκαλίας, γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και στην προμήθεια αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων, που θα φέρουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ». Τα είδη θα είναι επώνυμα, συσκευασμένα έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής αποθήκευση τους, να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις τους στις καιρικές μεταβολές, να είναι απρόσβλητα στα χημικά και στις κρούσεις. Η ημερομηνία λήξεως των ειδών πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και δεν δύναται να είναι μικρότερη του (1) ενός έτους. Η παραγγελία θα πρέπει να παραδίδεται άμεσα στους χώρους που θα υποδεικνύεται από το γραφείο προμηθειών του οικονομικού τμήματος του Ν.Π.Δ.Δ. Η δαπάνη για την προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των ,80 συμπ. Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τους Κ.Α. Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ «Προμήθεια εποπτικού υλικού διδασκαλίας» «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου» «Προμήθεια αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων» , , , , , , , ,90 προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους Η χρονική διάρκεια της προμήθειας είναι ενός (1) έτος,από την ημέρα της υπογραφής του συμφωνητικού. 6

7 Η παραγγελία θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των παραρτημάτων και θα ολοκληρωθεί ανεξάρτητα με το αν θα εξαντληθεί η προβλεπόμενη δαπάνη που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή για το οικονομικό έτος Η έρευνα τιμών για τα υπό προμήθεια είδη έγινε από το ελεύθερο εμπόριο. Στις τιμές της προσφοράς να μην συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει βάση της χαμηλότερης τιμής ανά κατηγορία. Οι προμηθευτές δύναται να συμμετάσχουν στο σύνολο κάθε κατηγορίας ή στο σύνολο όλης της προμήθειας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) 1. ΧΟΡΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 1000 gr ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.23%) ΚΙΛΟ 50 12, ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ 100 gr ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3. ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ 100 gr ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4. ΧΑΡΤΙ ΜΠΛΕ 100 gr ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 100 0,38 38 ΜΕΤΡΟ 300 0,28 84 ΜΕΤΡΟ 150 0, ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ 30Χ40 10 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜ 300 0, ΓΥΨΟΣ 1000 gr ΤΕΜ 250 2,61 652,5 7. ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ 1000 ml 8. ΚΟΛΛΑ GLITTER 22ml 6 ΧΡΩΜΑΤΑ 9. ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 50Υ ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ 10. ΚΟΡΔΟΝΙ 50 m ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ 11. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ JUMBO 24 ΧΡ. ΧΟΝΤΡΟΙ 12. ΠΗΛΟΣ ΚΑΦΕ - ΛΕΥΚΟ 500 gr 13. ΠΙΝΕΛΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 25/ ΠΙΝΕΛΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 25/ ΠΙΝΕΛΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 25/8 ΤΕΜ 500 5, ΤΕΜ 300 1, ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ 700 3, ΤΕΜ 200 1, ΤΕΜ ΤΕΜ 100 2, ΤΕΜ 100 1,

8 16. ΠΙΝΕΛΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 25/6 17. ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜΠΕΡΑ 1000 ml ΤΕΜ 500 3, ΦΕΛΙΖΟΛ ΑΥΓΑ 60 mm 20. ΦΕΛΛΟΣ 60Χ90 4mm ΧΑΡΤΙ ΑΦΗΣ ΜΕΤΑΞΟΧΑΡΤΟ 50Χ70 ΧΑΡΤΙ ΒΕΛΟΥΤΕ 70x ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙ ΓΛΑΣΣΕ 50X70 ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 50Χ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ Α4 220 gr (100Φ) 27. ΧΑΡΤΙ ΤΣΟΧΑ 50Χ70 150gr 28. ΧΑΡΤΟΝΙ 50Χ68 ΡΙΓΕ-ΠΟΥΑ-ΚΑΡΡΩ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 29. ΧΑΡΤΙ ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ 70Χ100 (45 gr) 30. ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΟΥΣΕ 70x ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ 50Χ70 ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΝΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΣΟΝ 50Χ70 ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜ. 33. ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑ 110gr ΤΕΜ 150 0,3 45 ΤΕΜ ΤΕΜ 50 0,25 12,5 ΤΕΜ 500 1, ΤΕΜ , ΤΕΜ 700 0, ΤΕΜ 500 0, ΤΕΜ ΤΕΜ 100 2, ΤΕΜ 150 1,2 180 ΤΕΜ 80 0,3 24 ΤΕΜ 150 0,51 76,5 ΤΕΜ 200 0, ΤΕΜ , ΤΕΜ 150 4,

9 34. ΨΑΛΙΔΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ RAINBOW 35. ΚΟΛΛΑ BLUE TACK 36. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 12Φ 37. ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ 24 ΧΡΩΜΑΤΑ 38. ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ 12 ΧΡΩΜΑΤΑ TO KOYTI ΤΕΜ 200 0,6 120 ΤΕΜ 50 1,4 70 ΤΕΜ , ΤΕΜ 400 2, ΤΕΜ (κουτί) ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ 11 ΧΡΩΜΑΤΑ 40. ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ (10 τεμ. το κουτί) ΤΕΜ (κουτί) ΤΕΜ (κουτί) 200 1, , ΜΑΤΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 7mm (100 τεμ. το σετ) ΜΑΤΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 10 mm (100 τεμ. το σετ) ΤΕΜ (σετ) 100 2, ΤΕΜ (σετ) 100 3, ΠΟΥΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ASSORTI 44. ΠΟΥΠΟΥΛΑ 50 gr ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΕΡΓΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (12τεμ. το σετ) ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ 50 ΤΕΜ ASSORTI (το πακέτο) 47. ΦΤΕΡΑ ΙΝΔΙΑΝΟΥ cm ΤΕΜ (σετ) 150 1,35 202,5 ΤΕΜ (σετ) 100 1,5 150 ΤΕΜ (σετ) ΤΕΜ (σετ) 80 1,5 120 ΤΕΜ (σετ) 100 3, ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Φ.Π.Α. 23% 6.166,07 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ: ,07 9

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.23% 1 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 20 3,00 60,00 2 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 20 0,75 15,00 3 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΜΕΣΑΙΑ ΤΕΜ 10 2,15 21,50 4 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ AL 20 ΤΕΜ 50 0,75 37, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΠΛΑΝΚΟ ROLLER 4.2X8.5 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ 25Χ35 Α4 200Φ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ STEF ΔΙΑΦ.ΜΕΓΕΘΗ (40Φ κουτί) ΤΕΜ 300 2,30 690,00 ΤΕΜ 10 15,00 150,00 ΤΕΜ (κουτί) 10 1,65 16,50 8 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ Α4 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ (100 τεμ το πακέτο) ΤΕΜ (πακέτο) , , ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΥΡΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 17Χ25 ΔΕΜΕΝΟ ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ COPER MINI TIGER ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MARUZEN ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ INTEX (κουτί) ΤΕΜ 60 1,05 63,00 ΤΕΜ 50 6,25 312,50 ΤΕΜ 650 0,18 117,00 ΤΕΜ 360 0,18 64,80 ΤΕΜ 10 1,25 12,50 10

11 ΚΛΑΣΣΕΡ ΤΥΠΟΥ SKAG 8/32-4/32 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΟΛΛΑ UHU STICK 8,2gr ΚΟΛΛΑ UHU ΡΕΥΣΤΗ 35ml ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (10 τεμ. το πακέτο) ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ 10 ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΜ , ,00 ΤΕΜ 300 1,00 300,00 ΤΕΜ 400 1,85 740,00 ΤΕΜ (πακέτο) 20 0,27 5,40 ΤΕΜ 10 8,65 86,50 19 ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ & ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΥΠΟΥ FIBER 5cm ΤΕΜ 100 2,65 265,00 20 ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ & ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΥΠΟΥ FIBER 8cm ΤΕΜ 30 2,81 84, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 4ΧΡΩΜ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ STABILO 10ΧΡΩΜ ΤΕΜ 50 0,92 46,00 ΤΕΜ 200 0,88 176,00 23 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ HORSE(ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ) ΤΕΜ 20 0,82 16, ΜΟΛΥΒΙΑ ΤΥΠΟΥ FABER 2B ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΤΟΣΙΕ PRESPAN ME ΛΑΣΤΙΧΟ & ΑΥΤΙΑ Α4 ΤΕΜ 200 0,33 66,00 ΤΕΜ 20 1,30 26,00 ΤΕΜ , , ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΑΝΤ/ΚΟ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟ ΤΕΜ 50 0,20 10,00 ΤΕΜ 20 0,65 13,00 ΤΕΜ 20 2,55 51,00 11

12 ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 42mm 12 (τεμ το κουτί) ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 51mm 12(τεμ το κουτί) ΠΙΝΕΖΕΣ ASSORTI (κουτί) ΤΕΜ (κουτί) 15 1,85 27,75 ΤΕΜ (κουτί) 15 2,40 36,00 ΤΕΜ (κουτί) 30 0,65 19,50 33 ΣΕΛΟΤΕΙΠ 15Χ33 ΤΕΜ 300 0,85 255, ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ BIC MEDIUM 3 ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ FABER CASTELL ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜ 200 0,35 70,00 ΤΕΜ 500 0,35 175,00 36 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No3 (κουτί) ΤΕΜ (κουτί) 200 0,51 102, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No77(κουτί) ΣΥΝΔΕΤΗΤΕΣ VETO No5(κουτί) ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ MAESTRI No24/6(κουτί) ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ MAESTRI No64(κουτί) ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PARVA 1 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PRIMULA 12 ΤΑΜΠΟΝ HORSE No2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ Α4 (2ΘΕΜΑΤΩΝ) ΤΕΜ (κουτί) 100 1,75 175,00 ΤΕΜ (κουτί) 100 1,35 135,00 ΤΕΜ (κουτί) 100 0,45 45,00 ΤΕΜ (κουτί) 200 0,45 90,00 ΤΕΜ 15 11,15 167,25 ΤΕΜ 25 14,86 371,50 ΤΕΜ 10 1,20 12,00 ΤΕΜ 20 2,72 54,40 45 ΦΑΚΕΛΛΑ ΛΕΥΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 11Χ23 ΤΕΜ 200 0,05 10,00 46 ΦΑΚΕΛΛΑ ΛΕΥΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 16Χ23 ΤΕΜ 200 0,08 16,00 47 ΦΑΚΕΛΛΑ ΛΕΥΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 25Χ35 ΤΕΜ ,13 195,00 12

13 ΦΥΛΛΑΔΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 25Χ35 100Φ ΦΥΛΛΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 20Χ30 100Φ ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30cm ΤΕΜ 11 10,00 110,00 ΤΕΜ 11 5,85 64,35 ΤΕΜ 50 0,45 22,50 51 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ POST IT 75X75 ΤΕΜ 200 0,45 90,00 52 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΛΕΥΚΑ 9Χ9 ΤΕΜ 150 1,20 180,00 53 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 57Χ50 ΘΕΡΜΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΜ 18 0,45 8,10 54 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 57Χ60 ΑΠΛΗ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΜ 5 0,35 1,75 55 ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 17cm ΤΕΜ 20 1,10 22,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Φ.Π.Α. 23% 3.178,83 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: ,83 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.23% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.23% ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (ΛΕΥΚΟ 80 γρ.) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (ΕΓΧΡ. ΠΑΛ. 80 γρ.) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 (ΛΕΥΚΟ 80 γρ.) ΤΕΜ , ,00 ΤΕΜ 30 6,50 195,00 ΤΕΜ 35 7,00 245,00 13

14 4 5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ASSORTI (80gr 250 Φ) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ASSORTI (160gr 125 Φ) ΤΕΜ 20 7,25 145,00 ΤΕΜ 20 7,25 145,00 ΣΥΝΟΛΟ: 8.130,00 Φ.Π.Α 23%: 1869,9 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ: 9.999,90 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διαδρομή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ανακοινώσεις Αποφάσεις/ Εκτελεστική Επιτροπή. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αγ. Ι. Ρέντης, 15/09/2015 Ακριβές Αντίγραφο O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 14

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»,

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΫΠ. : 48.748,95 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Φ.Π.Α. : 11.212,26 ΣΥΝΟΛΟ : 59.961,21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.39,20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΚ67-Ψ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΜΕΡ.../11/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΚΑ-ΨΩΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΛΙΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΛΙΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΛΙΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 33/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 33/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης μικροαντικειμένων γραφείου και εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών Α.Μ. : 33/2015 Προυπ. 24.400,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638184 2015-03-13

15PROC002638184 2015-03-13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑΜ : 14REQ002117609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια : 11/06/2014 Ταχ.κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η εκτέλεση της ροµήθειας θα ραγµατο οιηθεί σύµφωνα τις διατάξεις :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η εκτέλεση της ροµήθειας θα ραγµατο οιηθεί σύµφωνα τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια :11/6/2014 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Αρ.Πρωτ : 39196 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 18/03/2014 Αριθ. Πρωτ. : 506 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 06/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 07-04-2015 Αρ. Πρωτ.: 14604

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ -ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθ. Μελέτης: 09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ -ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθ. Μελέτης: 09/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ -ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθ. Μελέτης: 09/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002925930 2015-07-21

15PROC002925930 2015-07-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 3-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56763

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 3-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56763 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα