Αθήνα, 20/05/2015 Αρ. Πρωτ.EBF2/2624 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 20/05/2015 Αρ. Πρωτ.EBF2/2624 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38/2015"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καραγιαννάκης Μ., Τηλ , Fax , ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ (Ε.Τ.Ε.Σ.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38/2015 Αθήνα, 20/05/2015 Αρ. Πρωτ.EBF2/2624 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υπ αριθμ. 38/2015 διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης για την ανακήρυξη ανάδοχου για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης - Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος, Χαρτιού- Toner, Drums και λοιπών συναφών αναλώσιμων για την κάλυψη αναγκών 1. των Κινητών Μονάδων Α και Β της ΥΠΥ (Υπο-έργο 1) 2. της Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υπο-έργο 2) 3. του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Μόριας Λέσβου (Υπο- έργο 3). συνολικής δαπάνης κατά ανώτατο όριο ,10 άνευ αναλογούντος Φ.Π.Α ή ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και των νόμιμων κρατήσεων, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 36, Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α'/ ) περί προσφυγής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτων μεταναστευτικών ροών. 2. Την Υπουργική Απόφαση 11.1/ /04/2013 (ΦΕΚ1066/ /Β ) «Σύσταση Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής». 3. Την υπ αριθμ. 4.2/2624/14 (ΦΕΚ 1373Β / ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με θέμα: «Σύσταση Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου στο Δήμο Λέσβου» 4. Το Ν. 3938/2011(ΦΕΚ 61/τ. Α / ) και το Π.Δ. 82/2011(ΦΕΚ 198/τ. Α / ) τα οποία μεταξύ άλλων ορίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη. 5. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α /2005) To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 / τ.α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 7. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 25 /τ. Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών κα Υφυπουργών». 8. Την υπ αριθμ. Υ166 (ΦΕΚ 568/τ. Β / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αναστασία Χριστοδουλοπούλου» 9. Την με αριθμ. 16.1/770 /16/02/2015 (ΑΔΑ: 7ΛΑ7465ΦΘΕ-7ΑΟ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ανανέωσης για τρία (3) έτη της θητείας του Νίκα Παναγιώτη του Ηλία στη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 10. Την υπ. αριθμ. 11.1/2166/ (ΦΕΚ 781Β / ) Απόφαση της Αναπληρωτή Υπουργού περί «Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στον Δ/ντη Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 1

2 11. Το Ν.2286/1995(ΦΕΚ19/τ.Α /1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 13. Το άρθρο 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου Την υπ αριθμό Ε789/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εφαρμοστικών κανόνων της Πράξης 574/2007/ΕΚ και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τελική απόφαση την υπ αριθμό 148/2011/ΕΕ/ Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005», όπου αυτό εφαρμόζεται. 16. Το άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. β, σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 2. της υπ αριθ. 574/2007/ΕΚ/ Απόφασης, σχετικά με τη σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρους του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 17. Την υπ αριθ. Ε(2008) 789 από 05/03/2008 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εφαρμοστικοί κανόνες της βασικής πράξης 574/2007/ΕΚ», Παράρτημα 11 Κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, Κατηγορία Εξοπλισμός, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 18. Το από 16/03/2011 Εγχειρίδιο Επιλέξιμων Κανόνων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση μεταναστευτικών ροών» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme Solidarity and Management of Migration Flows (European Commission, Directorate-General for Home Affairs, Version ] 19. Τη Συλλογική Απόφαση Ε502ΤΡΟΠ.0/ (ΑΔΑ ΒΛ4ΥΦ-ΩΗΞ), την Απόφαση 14149/ΔΕ- 119/ (ΑΔΑ ΒΙΞ9Φ-Β6Ν) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθώς και την. ΣΑΕ 050/2 και των ενταγμένων σε αυτήν δράσεων με ενάριθμους 2013ΣΕ & 2013ΣΕ Τη Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό Σύμβασης HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER-30-CE /00-28) που υπογράφηκε στις μεταξύ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και η οποία αφορά την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), και την Τροποποίηση αυτής με ημερομηνία (ABAC NUMBER-30-CE /01-44). 21. Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/Οικ.21526/ (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν. 4024/2011). 22. Την υπ αριθμ. πρωτ.:τπ1/6961/ (ΑΔΑ: 78ΕΞΙ-5ΚΜ) απόφαση Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το οικ. έτος Τον ορισμό για τη διενέργεια του διαγωνισμού της 3 ης Επιτροπής σύμφωνα με την υπ αριθμ πρωτ. ΤΠ1/2559/ (ΑΔΑ Ψ7ΖΓ465ΦΘΕ-ΞΑΒ) απόφαση του Δ/ντη της ΥΠΥ περί τροποποίησης της με αριθμ πρωτ.: ΤΠ1/6961/ (ΑΔΑ: 78ΕΞΙ-5ΚΜ) σχετικής απόφασης για «συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το οικ. έτος 2015». 24. Την με αριθμ. πρωτ. ΤΠ1/6959/ (ΑΔΑ: ΨΨΝΓΙ-ΗΧΔ) Απόφαση Διευθυντή Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής περί «Σύστασης Συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών οικονομικού έτους 2015» 25. Την με αριθμ. πρωτ. ΤΠ1/6960/ (ΑΔΑ: ΨΖΡ3Ι-ΘΩΚ) Απόφαση Διευθυντή Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής περί «Σύστασης Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής αγοραζόμενων ειδών και εκτελούμενων εργασιών οικονομικού έτους 2015» 2

3 26. Την με αριθμό Ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Έγκρισης 15REQ του με αριθμό ανάρτησης πρωτογενούς αιτήματος δαπάνης 15REQ Την με αριθμ. πρωτ. ΤΠ2/683/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:77ΩΡ465ΦΘΕ-ΙΚΩ) ποσού ευρώ 6.000,00 (ΕΦ , ΚΑΕ 1111) για την πληρωμή δαπάνης οικονομικού έτος 2015 αναφορικά με την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 & Α4 28. Την με αριθμ. πρωτ. ΤΠ2/684/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΒΧΥ8465ΦΘΕ-ΑΟΣ) ποσού ευρώ 6.000,00 (ΕΦ , ΚΑΕ 1111) για την πληρωμή δαπάνης οικονομικού έτος 2015 αναφορικά με την προμήθεια γραφικής ύλης 29. Την με αριθμ. πρωτ. ΤΠ2/1462/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω0ΦΡ465ΦΘΕ-ΘΩ7) ποσού ευρώ ,00 (ΕΦ , ΚΑΕ 1729) για την πληρωμή δαπάνης οικονομικού έτος 2015 αναφορικά με την προμήθεια ειδών toner drums κλπ συναφών αναλωσίμων. 30. Το σχετ. Τεχνικό Δελτίο Έργου με αριθμ. πρωτ. οικ.ebf3/6065/ διαβίβ. 31. Το υπ αριθμ. πρωτ. EBF2/1537/ πρωτογενές αίτημα χρηματοδότησης (ΑΔΑ: 74ΗΥ465ΦΘΕ-ΗΞΠ και ΑΔΑΜ: 15REQ ). 32. Την με αριθμό πρωτ.:8000/20/4/205-ριδ / «Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης» (ΑΔΑΜ:15REQ ). 33. Τη με αριθ. πρωτ. 8000/20/4/205-ριε /2015 Συμφωνία Επιχορήγησης. 34. Την με αριθμ. πρωτ EBF1/2558/ Απόφαση Δ/ντη Πρώτης Υποδοχής περί Προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μέσω δράσεων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 35. Την ανάγκη προμήθειας Ειδών Γραφικής ύλης Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος, Χαρτιού, Τόνερ, Drum και λοιπών συναφών αναλωσίμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και των περιφερειακών υπηρεσιών της Καλεί τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια Γραφικής Ύλης - Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος, Χαρτιού- Toner, Drums και λοιπών συναφών αναλώσιμων με τους όρους ως κάτωθι Άρθρο 1: Αντικείμενο Προμήθειας Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει την Προμήθεια Γραφικής Ύλης - Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος, Χαρτιού- Τόνερ & Drums και λοιπών συναφών αναλώσιμων, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, συνολικής δαπάνης κατά ανώτατο όριο ,10 άνευ αναλογούντος Φ.Π.Α ή ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και των νόμιμων κρατήσεων, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, για την κάλυψη αναγκών: των Α και Β Κινητών Μονάδων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, μέχρι 31/10/2015 και με προϋπολογισθείσα αξία ποσού ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ (14.813,00 ) άνευ αναλογούντος Φ.Π.Α της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για το έτος 2015 και με προϋπολογισθείσα αξία ποσού ευρώ είκοσι έξι οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (26.829,27 ) άνευ αναλογούντος Φ.Π.Α του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Μόριας Λέσβου και με προϋπολογισθείσα αξία ποσού ευρώ δώδεκα χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι και ογδόντα τριών λεπτών (12.126,83 ) άνευ αναλογούντος Φ.Π.Α Γίνονται δεκτές προσφορές για την προμήθεια Γραφικής Ύλης Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος, Χαρτιού- Τόνερ & Drums και λοιπών συναφών αναλώσιμων μόνο επί του συνόλου των ειδών της κάθε Ομάδας ή περισσοτέρων Ομάδων ενός ή περισσότερων υποέργων και σύμφωνα πάντα με τους επιμέρους προϋπολογισμούς (παράδειγμα: Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλο το έργο θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά 9 τεχνικές και 9 οικονομικές προσφορές 3 Ομάδες x 3 Υποέργα). Απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των ζητουμένων ειδών εκάστης Ομάδας. 3

4 Οι κατηγορίες CPV του διαγωνισμού είναι οι εξής: : Προμήθειες Ειδών Γραφείου (Στυλό- Μολύβια Διορθωτικά, Γραφική Ύλη κλπ συναφή είδη) : Μικρός Εξοπλισμός Γραφείου (Συνδετήρες Συρραπτικά Εκτυπωτικό χαρτί κλπ συναφή είδη) : Toner για εκτυπωτές λέιζερ / τηλεμοιοτυπίας : Toner για φωτοαντιγραφικές μηχανές : Μέρη & Εξαρτήματα Φωτοαντιγραφικών Μηχανών : Φωτοαντιγραφικά Η προμήθεια αναλύεται συνοπτικά σε Υποέργα και ομάδες με τα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα ποσά ως εξής: Υποέργο Ομάδα Περιγραφή Προϋπολογι σμός σε ανευ ΦΠΑ: 2.1. Υπο- έργο 1: Προμήθεια για την κάλυψη αναγκών των Α και Β Κινητών Μονάδων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής , Ομάδα 1: Γραφική Ύλη Είδη Γραφείου 9.471, Ομάδα 2: Εκτυπωτικό Φωτοαντιγραφικό Χαρτί 2.776, Ομάδα 3: Toner & Εξαρτήματα Εκτυπωτικών, Φωτοαντιγραφικών και Μηχανών Τηλεμοιοτυπίας 2.565, Υπο- έργο 2: Προμήθεια για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής , Ομάδα 1: Γραφική Ύλη Είδη Γραφείου 4.878, Ομάδα 2: Εκτυπωτικό Φωτοαντιγραφικό Χαρτί 4.878, Ομάδα 3: Toner & Εξαρτήματα Εκτυπωτικών, Φωτοαντιγραφικών και Μηχανών Τηλεμοιοτυπίας , Υπο- έργο 3: Προμήθεια για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Μόριας Λέσβου , Ομάδα 1: Γραφική Ύλη Είδη Γραφείου 3.037, Ομάδα 2: Εκτυπωτικό Φωτοαντιγραφικό Χαρτί 1.772, Ομάδα 3: Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα 7.137,07 ΣΥΝΟΛΟ ,10 Αναλυτικά, η εν λόγω προμήθεια και οι απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Η χρηματοδότηση του έργου αναλύεται ως εξής: Για το Υπο- έργο 1: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενταγμένο έργο στη Συλλογική Απόφαση Ε050/2 έργο με ενάριθμο 2013ΣΕ και με συγχρηματοδότηση από Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων- Επείγοντα Μέτρα κατά 90% και από Εθνικούς Πόρους κατά 10% Για το Υπο-έργο 2: Τακτικό Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Οικονομικού έτους 2015, ΚΑΕ 1111 & 1729 /Ε.Φ.: Για το Υπο- έργο 3: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενταγμένο έργο στη Συλλογική Απόφαση Ε050/2 έργο με ενάριθμο 2013ΣΕ και με συγχρηματοδότηση από Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25% Άρθρο 2: Χρόνος και Τρόπος Παράδοσης i. Ο χρόνος υλοποίησης και παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται Α) για το Υπο-έργο 1: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/10/2015. Β) για το Υπο-έργο 2: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2015. Γ) για το Υπο-έργο 3: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/06/2015. Ως ημερομηνία «υπογραφής της σύμβασης» νοείται η ημερομηνία κατά την οποία η σύμβαση τίθεται σε ισχύ και κρίνεται εκτελεστή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ii. Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών, θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου. Για o Τα ΥΠΟΕΡΓΑ 1&2: η παράδοση θα γίνει ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 83, Τ.Κ ) 4

5 iii. iv. o ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ στην περιοχή Μόριας Μυτιλήνης κι έπειτα από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή. Η παράδοση των ειδών θα γίνει όπως αναφέρεται παραπάνω εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση και κατόπιν σχετικής συνεννόησης που θα έχει προηγηθεί με τον κάθε ανάδοχο. Στην τιμή που θα προσφέρει ο ανάδοχος θα περιλαμβάνονται τυχόν έξοδα μεταφορά και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα προβλέπεται στη Σύμβαση. Η παράδοση θα γίνει είτε εξ ολοκλήρου είτε τμηματικά κατά αντιστοιχία των παραγγελιών και μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. Επίσης ο Ανάδοχος στο σημείο παράδοσης υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση τυχόν προβληματικών υλικών και ειδών, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών μετά από κάθε τμηματική παραγγελία Η παραλαβή τους θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής αγοραζόμενων ειδών και εκτελούμενων εργασιών, με βάση την απόφαση ορισμού της από την Αναθέτουσα Αρχή, και θα περιλαμβάνει μακροσκοπικό ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο των ειδών, αυτή κρίνει απαραίτητο. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα προβληματικά/ελαττωματικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε. Άρθρο 3.: Δικαίωμα συμμετοχής 3.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν i. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ii. αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και iii. iv. σωματεία Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, που ανήκουν στις ανωτέρω i iv κατηγορίες δίνανται να είναι εγκατεστημένοι στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένοι στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α'139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους -μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., και σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι έχουν το δικαίωμα να παρέχουν συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα απορρίπτονται για το λόγο ότι θα έπρεπε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 5

6 3.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής : Όσοι δεν πληρούν τα ανωτέρω στο 3.1 εδάφιο «Δικαίωμα Συμμετοχής». Όσοι δεν πληρούν τα κατωτέρω στο 3.3 εδάφιο «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής». Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45 της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Διαδικασία: Οι συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, τις οποίες θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι διαθέτουν (υπεύθυνη δήλωση - 1- δικαιολογητικών συμμετοχής) και θα προσκομίζουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης: A. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας Οι συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση θα πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (στο σύνολό του ή στο ύψος του προϋπολογισμού της/ων Ομάδας/-ων Ειδών για την/τις οποία/ες υποβάλλει προσφορά). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου ή της/ων Ομάδας/ων Ειδών για την/τις οποία/ες υποβάλλει προσφορά. Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας δίνονται στους οικονομικούς φορείς οι δυνατότητες που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 45 του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση - εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής - της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. Για την απόδειξη της παραπάνω Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας θα πρέπει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης να προσκομίσουν δημοσιευμένους Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών ή αντίστοιχες δηλώσεις εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων) στις λοιπές περιπτώσεις ή ισοδύναμα έγγραφα. 6

7 Β. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας. Ο συμμετέχων στη διαπραγμάτευση θα πρέπει: να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έργα που να καλύπτουν την αντίστοιχη προμήθεια για την οποία υποβάλλει προσφορά. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας- μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης- τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή των έργων αυτών ήταν Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή των έργων αυτών ήταν ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. Ο Πίνακας των συναφών έργων πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή: Α/Α ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ/ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση/ Κοινοπραξία, επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής Α και Β ανωτέρω, από τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση - εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής - της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 4: Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, Συγγρού 83, ΤΚ 11745, Αθήνα 1 ος Όροφος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29/05/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα πμ Μετά από την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφορών. Η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει στις 29/05/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα πμ, από την 3η Επιτροπή αποσφράγισης αξιολόγησης όπως αυτά έχουν ορισθεί με την υπ αριθμό ΤΠ1/2559/ (ΑΔΑ Ψ7ΖΓ465ΦΘΕ-ΞΑΒ) απόφαση του Δ/ντη της ΥΠΥ. Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier, και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, όπου και θα γίνει η διαδικασία του ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα παραληφθούν. 7

8 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην Τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα). Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. Ο αριθμός της Πρόσκλησης. Η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής : i. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιλαμβάνει: o Ως προς τα δικαιολογητικά Συμμετοχής, τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσης πρόσκλησης. o Ως προς την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης όπως παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσης, ανάλογα με την ομάδα για την οποία υποβάλλεται προσφορά και σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης. Επιπλέον θα συμπεριλαμβάνεται το όποιο τεχνικό φυλλάδιο, πίνακας τεκμηρίωσης ή άλλο δικαιολογητικό παραστατικό απαιτείται από τους όρους της παρούσης (σε κυρίως σώμα και παραρτήματα), προς τεκμηρίωση της τεχνικής προσφοράς, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από τον υποψήφιο ανάδοχο. ii. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». o και οποίος θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής προσφοράς με τη χρήση των αντίστοιχων υποδειγμάτων, όπως δίνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης, τις επιμέρους οδηγίες και ανάλογα με την ομάδα για την οποία υποβάλλεται προσφορά. iii. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 8

9 προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Άρθρο 5: Τρόπος Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης 5.1. Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί, στις 29/05/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα πμ, από την 3η Επιτροπή αποσφράγισης αξιολόγησης Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει ξεχωριστά για κάθε ομάδα του κάθε υποέργου και η αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά ομάδα 5.3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση όλων των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» σε ένα στάδιο. Αμέσως μετά από την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 5.4. Μετά από την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών. Συγκεκριμένα: Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών και στη συνέχεια συντάσσει και υπογράφει το ή τα αιτιολογημένο/α πρακτικό/ά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών ανάλογα με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει την ή τις σχετική/ές απόφαση/αποφάσεις επί της αξιολόγησης των προσφορών, τις οποίες κοινοποιεί αμελλητί στους προσφέροντες. Σε περίπτωση που η επιτροπή δεν προβεί στη χρήση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης τότε εισηγείται ενιαία προς την Αναθέτουσα αρχή επί των τεχνικών και οικονομικών προσφορών Η Επιτροπή δύναται να διαπραγματευτεί, επί του προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών δίχως μεταβολή των ουσιωδών όρων, με τους υποψήφιους αναδόχους σε ΤΡΙΑ στάδια για περαιτέρω βελτίωση της προσφοράς τους. Σε αυτήν την περίπτωση, μετά από το πέρας των δύο σταδίων θα κατατεθεί καταληκτική δεσμευτική προσφορά επί της οποίας θα γνωμοδοτήσει η αρμόδια επιτροπή προς την Αναθέτουσα Αρχή. Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης που εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή και η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες 5.6. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, η Αναθέτουσα Αρχή εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη Προσφορά Εάν οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες-οικονομικοί φορείς υποχρεούνται εντός τριών ημερών εργάσιμων ημερών να ανταποκριθούν. Οι απαντήσεις που γίνονται δεκτές είναι αυτές οι οποίες αφορούν τα ερωτήματα που ζητήθηκαν Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, με χρήση της διαπραγμάτευσης, αναλύεται στα ακόλουθα τρία Στάδια: ΣΤΑΔΙΟ Ι: Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών Στο στάδιο αυτό η επιτροπή θα αποσφραγίσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή δύναται να διαπραγματευτεί σε μη ουσιαστικούς όρους αυτών. Στην περίπτωση που ακολουθηθεί διαπραγμάτευση η επιτροπή θα εισηγηθεί μέσω πρακτικού της και εν συνεχεία η Αναθέτουσα αρχή θα γνωμοδοτήσει επ αυτού. 9

10 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών Ομοίως με την ως άνω διαδικασία του σταδίου Ι η επιτροπή δύναται να διαπραγματευθεί επί των οικονομικών προσφορών. Στην περίπτωση που ακολουθηθεί διαπραγμάτευση επί των οικονομικών προσφορών η επιτροπή συντάσσει πρακτικό επί του οποίου η αναθέτουσα αρχή γνωμοδοτεί και καλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν τις δεσμευτικές τελικές τους προσφορές ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ: Τελική αξιολόγηση προσφορών Οι οικονομικοί φορείς βάση της οικονομικής προσφοράς τους θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά. Επικρατέστερος θα είναι αυτός με την μικρότερη οικονομική προσφορά η οποία προκύπτει είτε από πρώτη υποβολή οικονομικής προσφοράς είτε από την τελική προσφορά που προέκυψε από τη διαπραγμάτευση. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και αντιπροσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες Απόρριψη προσφορών Η απόρριψη Προσφοράς πραγματοποιείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης όπως και έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής Χρόνος ισχύος προσφοράς μικρότερος από τον ζητούμενο Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά αιτιολογημένα, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός Κατακύρωση Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και την σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης. Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης και την σχετική εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, η τελευταία εκδίδει Απόφαση Οριστικής Κατακύρωσης Άρθρο 6: Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά-Τεχνική προσφορά» περιέχει αφενός τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και αφετέρου την Τεχνική Προσφορά υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού με όσα προβλέπονται παρακάτω Ο (υπό)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά» υποχρεωτικά περιλαμβάνει Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν Ο υποψήφιος ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης-εταιρείας. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 10

11 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο (πχ Αθηνών..) /επαγγελματικό μητρώο ή στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα απαιτείται για να έχε ι νόμιμη υπόσταση ο φορέας ή ότι έχει προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος (για τα φυσικά πρόσωπα). Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης να προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης, Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του, Δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ούτε θα υποβάλει στο μέλλον προσφορά σε διαγωνισμό που μπορεί να τον οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με βάση το άρθρο 94 του Κανονισμού 1605/2002 του Συμβουλίου, για παράδειγμα: o Υποβολή προσφοράς σε έργο που ανήκει σε πρόγραμμα, στο οποίο ο προσφέρων έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία ex ante ενδιάμεσης ή τελικής o αξιολόγησης, Υποβολή προσφοράς σε έργο στο οποίο έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία σύνταξης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του έργου. Συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσκλησης και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της. Εκχωρεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κάθε δικαίωμα πλήρους και χωρίς κανένα περιορισμό εκμετάλλευσης των παραδοτέων προϊόντων (χρήσης, τροποποίησης, διάθεσης σε τρίτους κλπ). Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. Όλα τα υπό προμήθεια είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Διαθέτει τα απαραίτητα κατά περίπτωση πιστοποιητικά ποιότητας που απαιτούνται από τους όρους της πρόσκλησης. Πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (άρθρο 3 εδάφιο 3.3.) τόσο για Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια όσο και για Τεχνική - Επαγγελματική Ικανότητα. Η υποβληθείσα με την παρούσα προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για 120 ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 11

12 Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: i. ΦΕΚ σύστασης, ii. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) iii. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου iv. Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος v. Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.: i. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. ii. iii. Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος. Σε περίπτωση νομικών προσώπων που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός: i. Τα δικαιολογητικά σύστασής του ii. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, καταθέτει Έναρξη Επιτηδεύματος και όλες τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία: i. Για κάθε μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρούσας παραγράφου Τα Δικαιολογητικά σύστασής τους ii. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, όπου Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία Να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας Να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) Να ορίζεται (εφόσον το επιθυμούν) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής iii. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: Στην Ένωση / Κοινοπραξία, και Στο Διαγωνισμό Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου. Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: 12

13 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. Ενώσεις /Κοινοπραξίες: Τα οριζόμενα στην παρ. Α (Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας) της Διακήρυξης Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών (φυλλάδια και φωτογραφίες υλικών κ.α. ). Άρθρο 7: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να υποβάλει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, καθώς και ε) φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα κατακυρωθεί το έργο δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) ήτοι: i. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ii. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, iii. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των iv. οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία και επίσης ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, ή Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό 5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 13

14 6. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας και συγκεκριμένα: Θα καταθέσει δημοσιευμένους Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών ή αντίστοιχες δηλώσεις εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων) ή ισοδύναμα έγγραφα σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση ειδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου. Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας δίνονται στους οικονομικούς φορείς οι δυνατότητες που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 45 του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση - εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής - της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 7. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας και συγκεκριμένα να δηλώσει ότι : να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχα έργα που να καλύπτουν την προμήθεια ειδών της ομάδας για την οποία υποβάλλει προσφορά και περισσότερα έργα που σωρευτικά καλύπτουν τα παραπάνω αντικείμενα. Έχει πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 8. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωση Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων αυτών. 3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 4. Για τους Συνεταιρισμούς, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 5. Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες: Α. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά. Β. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορά. 14

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056171 2015-09-16

15PROC003056171 2015-09-16 Λ.Συγγρού 83, 11745Αθήνα, τηλ. 210928544, Fax 2109233119,firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Πληροφορίες: Κορνιλάκης Ανδρέας, E-mail: a.kornilakis@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003085260 2015-09-24

15PROC003085260 2015-09-24 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ (Ε.Τ.Ε.Σ.) Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΟΙΚ/Φ.932/2/33604 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 Τμήμα Προμηθειών Α.Π. 119538 Διεύθυνση: Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 210-3664793 Φαξ: 210-3664749

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002213204 2014-07-31

14PROC002213204 2014-07-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571, e-mail:th.papadopoulos@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/2/15922 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886145 2015-07-01

15PROC002886145 2015-07-01 Λ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285123, Fax2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα, 30/06/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002714879 2015-04-20

15PROC002714879 2015-04-20 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 5294926, 210 5294862 Fax: 210 5294873 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_7/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών Ρουχισμού και υπόδησης

Τεύχος Δημοπράτησης S_7/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών Ρουχισμού και υπόδησης Τεύχος Δημοπράτησης S_7/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών Ρουχισμού και υπόδησης 17 Φεβρουαρίου2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών ρουχισμού και υπόδησης» για τον ιατρικό έλεγχο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής 21 Απριλίου 2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής» για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα