AHB53011LW. NL Gebruiksaanwijzing 2 Vrieskist EL Οδηγίες Χρήσης 16 Οριζόντιος καταψύκτης USER MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AHB53011LW. NL Gebruiksaanwijzing 2 Vrieskist EL Οδηγίες Χρήσης 16 Οριζόντιος καταψύκτης USER MANUAL"

Transcript

1 AHB53011LW NL Gebruiksaanwijzing 2 Vrieskist EL Οδηγίες Χρήσης 16 Οριζόντιος καταψύκτης USER MANUAL

2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BEDIENING HET EERSTE GEBRUIK DAGELIJKS GEBRUIK AANWIJZINGEN EN TIPS ONDERHOUD EN REINIGING PROBLEEMOPLOSSING MONTAGE TECHNISCHE GEGEVENS VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. Ga naar onze website voor: KLANTENSERVICE Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: Registreer uw product voor een betere service: Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: Gebruik altijd originele onderdelen. Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer. Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje. Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden.

3 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren. Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg. 1.2 Algemene veiligheid NEDERLANDS 3 Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals: Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen. Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

4 4 Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit apparaat. Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen. 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 2.1 Installatie WAARSCHUWING! Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren. Verwijder de verpakking en de transportbouten. Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat. Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat. Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel. Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan circuleren. Wacht ten minste 4 uur alvorens het apparaat aan de netstroom aan te sluiten. Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen. Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiators, fornuizen, ovens of kookplaten. De achterzijde van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst. Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht. Gebruik dit apparaat niet in gebieden die te vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen, garages of kelders. Til de voorkant van het apparaat op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen. 2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet WAARSCHUWING! Gevaar voor brand en elektrische schokken. Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur. Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact. Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren. Zorg dat u de elektrische onderdelen (hoofdstekker, kabel, compressor) niet beschadigt. Neem contact met de erkende servicedienst of een

5 NEDERLANDS 5 elektricien om de elektrische onderdelen te wijzigen. De stroomkabel moet lager blijven dan het niveau van de stopcontact. Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is. Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker. 2.3 Gebruik WAARSCHUWING! Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken. De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd. Plaats geen elektrische apparaten (bijv. ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard door de fabrikant. Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet beschadigt. Het bevat isobutaan (R600a), aardgas met een hoge ecologische compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar. Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich geen vlammen en andere ontstekingsbronnen in de kamer bevinden. Ventileer de kamer goed. Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat. Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles veroorzaken. Bewaar geen ontvlambare gassen en vloeistoffen in het apparaat. Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Raak de compressor of condensator niet aan. Ze zijn heet. Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige handen items uit het vriesvak verwijderd of aanraakt. Vries ontdooide voedingswaren nooit opnieuw in. Bewaar de voedingswaren volgens de instructies op de verpakking. 2.4 Binnenverlichting Het type lampje gebruikt voor dit apparaat is niet geschikt voor de verlichting van huishoudelijke ruimten. 2.5 Onderhoud en reiniging WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen mogen de eenheid onderhouden en herladen. Controleer regelmatig de afvoer van het apparaat en reinig het indien nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen. 2.6 Verwijdering WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of verstikking. Haal de stekker uit het stopcontact. Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg. Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat. Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit apparaat zijn ozonvriendelijk. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen. Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat. Veroorzaak geen schade aan het deel van de koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar bevindt.

6 BEDIENING 3.1 Bedieningspaneel Alarmlampje hoge temperatuur 2 Stroomaanduidinglampje 3 FROSTMATIC-lampje 4 FROSTMATIC knop en Alarmreset 3.2 Inschakelen 1. Steek dan de stekker in het stopcontact. 2. Draai de temperatuurknop naar rechts op een gemiddelde stand. Het stroomlampje licht op. Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, gaat het alarmlampje knipperen. Activeer de functie FROSTMATIC. 3.3 Uitschakelen Draai de thermostaatknop naar de stand OFF. 3.4 Temperatuurregelaar De temperatuur in het apparaat wordt geregeld door de thermostaatknop op het bedieningspaneel. Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen: draai de temperatuurregeling naar voor minimale koude. draai de temperatuurregeling naar voor maximale koude. Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt. De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: de kamertemperatuur hoe vaak het deksel wordt geopend de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard de plaats van het apparaat 3.5 Alarm bij hoge temperatuur Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt aangeduid door het aanspringen van het alarmlampje het geluid van de zoemer Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op de Alarmresetschakelaar te drukken

7 NEDERLANDS 7 Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer. Als de normale omstandigheden hersteld worden gaat het alarmlampje automatisch uit. 3.6 FROSTMATIC-functie Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. Leg het voedsel in de vriezer na een voorkoelingsperiode van 24 uur. Het invriesproces duurt 24 uur. Plaats gedurende deze periode niet nog meer 4. HET EERSTE GEBRUIK 4.1 De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af. 5. DAGELIJKS GEBRUIK WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. 5.1 Invriezen van vers voedsel Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren. Om vers voedsel in te vriezen, activeer de FROSTMATIC-functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje. 1) Het invriesproces duurt 24 uur. voeg tijdens deze periode geen ander voedsel toe om in te vriezen. voedsel in de vriezer. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden, is vermeld op het serienummerplaatje. Druk om de functie FROSTMATIC te activeren op de schakelaar FROSTMATIC. Het FROSTMATIC lampje gaat branden. Deze functie stopt automatisch na 52 uur. Het is mogelijk de functie te allen tijde te deactiveren door op de FROSTMATIC schakelaar te drukken. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit. LET OP! Gebruik geen reinigingsmiddelen, schuurpoeders, chloor of reinigers op oliebasis. Deze beschadigen de afwerking. 5.2 Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten in plaatst. 1) Raadpleeg "Technische gegevens"

8 8 LET OP! In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "maximale bewaartijd bij stroomuitval" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). 5.3 Het openen en sluiten van het deksel LET OP! Trek nooit met grote kracht aan het handvat Omdat het deksel is uitgerust met een strak sluitende afsluiting, is het niet gemakkelijk om hem direct na het sluiten opnieuw te openen (door het vacuüm dat aan de binnenkant wordt gevormd) Wacht een paar minuten voordat u het apparaat weer opent De vacuümklep zal u helpen om het deksel te openen Reservesleutels zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke klantenservice WAARSCHUWING! Houd de sleutels uit de buurt van kinderen. Zorg ervoor dat u de sleutel uit het slot haalt voordat u een oud apparaat afvoert 5.5 Laag vriessysteem Het apparaat is uitgerust met een laag vriessysteem (er bevindt zich een afsluiter in de achterkant aan de binnenzijde van de vriezer) die de vorming van ijs in de vrieskist tot 80 percent vermindert. 5.6 Invriesagenda De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan. De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevroren. 5.4 Veiligheidsslot De vriezer is uitgerust met een speciaal slot om per ongeluk afsluiten te vermijden Het slot is zodanig ontworpen dat u de sleutel alleen kunt omdraaien en zo het deksel af kunt sluiten als u de sleutel daarvoor in het slot heeft gedrukt 1. Steek om de vriezer te vergrendelen de sleutel voorzichtig in het slot en draai de sleutel rechtsom richting het symbool. 2. Steek om de vriezer te openen de sleutel voorzichtig in het slot en draai de sleutel linksom richting het symbool. 5.7 Opslagmanden Hang de manden aan de bovenrand van de vriezer (A) of plaats ze in de vriezer (B). Draai de handvaten voor deze twee posities zoals getoond in de afbeelding en zet ze vast A B De onderstaande afbeeldingen tonen hoeveel manden in de verschillende

9 NEDERLANDS 9 vriezermodellen kunnen worden geplaatst De manden schuiven in elkaar U kunt extra manden kopen bij uw plaatselijke klantenservice AANWIJZINGEN EN TIPS WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. 6.1 Tips voor het invriezen Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips: De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden, is vermeld op het typeplaatje. Het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe. Vries alleen verse en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in. Bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft. Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn. Leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt. Mager voedsel kan beter worden ingevroren dan vet voedsel. Zout zorgt dat het voedsel minder lang in de vriezer goed blijft. Water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen. Het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is. 6.2 Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen; zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden; het deksel niet vaak te openen of langer open te laten dan strikt noodzakelijk Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren. Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.

10 ONDERHOUD EN REINIGING WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. 7.1 Periodieke reiniging LET OP! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, sterk geparfumeerde schoonmaakproducten of boenwas om de binnenkant van het apparaat schoon te maken Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt. Het is niet nodig om het compressorgedeelte schoon te maken 1. Schakel het apparaat uit. 2. Maak het apparaat en toebehoren regelmatig schoon met warm water en neutrale zeep Maak de afsluiting van het deksel voorzichtig schoon 3. Maak het apparaat volledig droog 4. Steek de stekker in het stopcontact. 5. Zet het apparaat aan. 7.2 De vriezer ontdooien LET OP! Gebruik nooit scherpe metalen gereedschappen om rijp af te schrapen omdat u hiermee het apparaat kunt beschadigen. Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten. Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer mm bereikt heeft. De hoeveelheid rijp op de wanden van het apparaat wordt vergroot door de hoge mate van vocht in de buitenomgeving en als het voedsel niet goed is verpakt. Het beste moment om de vriezer te ontdooien is wanneer deze geen of weinig voedsel bevat. 1. Schakel het apparaat uit. 2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats. 3. Laat het deksel open, haal de dop van de ontdooiwaterafvoer en vang al het dooiwater op in een bak 4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de dop terugzetten. 5. Zet het apparaat aan. 6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee tot drie uur in deze instelling werken. 7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.

11 NEDERLANDS Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt: 1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. 2. Haal al het voedsel eruit 3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles schoon 8. PROBLEEMOPLOSSING 4. Laat het deksel open om onaangename geurtjes te voorkomen Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft als de stroom uitvalt. WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. 8.1 Wat moet u doen als Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat werkt niet. Het apparaat maakt lawaai. Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm. Stroomindicatielampje knippert. De deksel sluit niet volledig. Het apparaat is uitgeschakeld. De stekker zit niet goed in het stopcontact. Er staat geen spanning op het stopcontact. Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst. De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur in het apparaat is nog steeds te hoog. Er is een fout opgetreden in de temperatuurmeting of het apparaat werkt niet goed. De deksel wordt geblokkeerd door voedselverpakkingen. Er is te veel rijp. Zet het apparaat aan. Steek de stekker goed in het stopcontact. Sluit aan op een ander stopcontact. Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien. Controleer of het apparaat stabiel staat. Zie "Alarm hoge temperatuur" en neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice als het probleem blijft bestaan. Neem contact op met de service-afdeling. Rangschik de verpakkingen op de juiste wijze, zie de sticker in het apparaat. Verwijder de overmatige rijp.

12 12 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De deksel gaat moeilijk open. De compressor werkt continu. De pakkingen van de deksel zijn vies of plakkerig. De klep is geblokkeerd. De temperatuur is goed ingesteld. Maak de pakkingen van de deksel schoon. Controleer de klep. Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'. Er zijn grote hoeveelheden voedsel tegelijk in de vriezer geplaatst. Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur. Er is te veel rijp en ijs. De omgevingstemperatuur is te hoog. Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te warm. De deksel is niet goed gesloten. De functie FROSTMATIC is ingeschakeld. De deksel is niet correct gesloten of de deurpakking is vervormd/vies. Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse. Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat. Controleer of de deksel goed sluit en dat de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn. Raadpleeg " FROSTMATIC functie". Raadpleeg 'Openen en sluiten van deksel'. De dop van de waterafvoer bevindt zich niet op de juiste plaats. Plaats de dop voor de waterafvoer op de juiste manier. De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op FROSTMATIC of na het veranderen van de temperatuur. De temperatuur is goed ingesteld. Dit is normaal, er is geen storing. Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'. De compressor start na enige tijd. De temperatuur kan niet worden ingesteld. De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog. De functie FROSTMATIC is ingeschakeld. De temperatuurknop is niet goed ingesteld. De deksel is niet goed gesloten. Raadpleeg " FROSTMATIC functie". Stel een hogere/lagere temperatuur in. Raadpleeg 'Openen en sluiten van deksel'.

13 NEDERLANDS 13 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De temperatuur van het product is te hoog. Er worden veel producten tegelijk bewaard. De dikte van de rijp is meer dan 4-5 mm. De deksel is te vaak geopend. De functie FROSTMATIC is ingeschakeld. In te vriezen producten zijn te dicht bij elkaar geplaatst. Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt. Bewaar minder producten tegelijk. Ontdooi het apparaat. Open de deksel alleen als het nodig is. Raadpleeg " FROSTMATIC functie". Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is. 8.2 Klantenservice Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na uitvoeren van de bovenstaande controles, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde erkende klantenservice. Om snel geholpen te kunnen worden is het van belang dat u het model en serienummer van uw apparaat doorgeeft. Deze kunt u vinden op het garantiebewijs of op het typeplaatje aan de rechterkant aan de buitenkant van het apparaat. 8.3 Het lampje vervangen Het apparaat is uitgerust met een LED-binnenlampje dat een lange levensduur heeft. 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat speciaal bedoeld is voor huishoudelijke apparaten (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking van het lampje). 3. Steek de stekker in het stopcontact. 4. Open het deksel. Controleer of het lampje gaat branden. WAARSCHUWING! Verwijder de afdekking van het lampje op het moment van vervangen niet. Laat de vriezer niet werken als de afdekking van het lampje beschadigd is of ontbreekt.

14 MONTAGE WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. 9.1 Opstelling LET OP! Wanneer u een oud apparaat met een slot of een vergrendeling op het deksel afvoert, moet u ervoor zorgen dat dit onklaar wordt gemaakt om te voorkomen dat kleine kinderen erin opgesloten raken Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een droge, goed geventileerde plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: Klimaatklasse Omgevingstemperatuur SN +10 C tot + 32 C N +16 C tot + 32 C ST +16 C tot + 38 C T +16 C tot + 43 C Bij bepaalde modeltypes kunnen er functionele problemen ontstaan als deze temperaturen niet worden gerespecteerd. De juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd. Als u vragen hebt m.b.t. de montagelocatie van het apparaat, raadpleeg dan de dealer, uw klantenservice of de dichtstbijzijnde technische dienst De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn 9.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden. Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen. 9.3 Ventilatievereisten De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn. 1. Plaats de vriezer in horizontale positie op een stevig oppervlak De kist moet op alle vier de voetjes staan 2. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de achterwand 5 cm is 3. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de zijkanten 5 cm is

15 NEDERLANDS TECHNISCHE GEGEVENS 10.1 Technische gegevens Hoogte mm 876 Breedte mm 1061 Diepte mm 667,5 Maximale bewaartijd bij stroomuitval Uur 32 Spanning Volt Frequentie Hz 50 De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de buitenkant van het apparaat en op het energielabel. 11. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

16 16 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να: Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης: Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις: Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια Γενικές πληροφορίες και συμβουλές Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

17 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά. 1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα. 1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17 Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα περιβάλλοντα στέγασης Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή.

18 18 Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή διαφορετικά τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής. Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για αυτή τη χρήση από τον κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα της συσκευής. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι. 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 2.1 Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της. Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή. Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά παπούτσια. Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή. Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι να επιστρέψει στο συμπιεστή. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους ή εστίες μαγειρέματος. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο, όπως αποθήκες, γκαράζ ή κελάρια κρασιού. Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος για να μη χαράξετε το δάπεδο.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο. Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας, συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή με ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του φις τροφοδοσίας. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας. 2.3 Χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής. Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή, εκτός αν αναφέρονται ως κατάλληλες για τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού περιέχει ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο. Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον χώρο. Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη της συσκευής. Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στο θάλαμο του καταψύκτη. Στο θάλαμο καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα δοχεία αυτών των ποτών. Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά στη συσκευή. Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα. Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι ζεστά. Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά, μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα από τον θάλαμο του καταψύκτη. Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχετε αποψύξει. Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης στη συσκευασία των κατεψυγμένων τροφίμων. 2.4 Εσωτερικός φωτισμός Ο τύπος του λαμπτήρα που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή δεν είναι κατάλληλος για φωτισμό οικιακών χώρων 2.5 Φροντίδα και καθάρισμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής. Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα. Η συντήρηση και η αναπλήρωση του ψυκτικού υγρού της μονάδας πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο άτομο.

20 20 Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση της συσκευής και, αν απαιτείται, καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της συσκευής. 2.6 Απόρριψη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 3.1 Πίνακας χειριστηρίων Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη συσκευή. Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι φιλικά προς το όζον. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη της συσκευής. Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας Λυχνία συναγερμού υψηλής θερμοκρασίας 2 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 3 Λυχνία FROSTMATIC 4 Διακόπτης FROSTMATIC και σίγασης Συναγερμού 3.2 Ενεργοποίηση της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου. 2. Στρέψτε τον Ρυθμιστή θερμοκρασίας προς τα δεξιά σε μια μέτρια ρύθμιση. Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Εάν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή, αναβοσβήνει η λυχνία Συναγερμού. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία FROSTMATIC. 3.3 Απενεργοποίηση της συσκευής Στρέψτε τον Ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση OFF.

21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ρύθμιση θερμοκρασίας Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής ελέγχεται μέσω του Ρυθμιστή Θερμοκρασίας που βρίσκεται στο χειριστήριο. Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, ενεργήστε ως εξής: για την επίτευξη ελάχιστης ψύξης, στρέψτε τον Ρυθμιστή Θερμοκρασίας προς τη θέση. για την επίτευξη μέγιστης ψύξης, στρέψτε τον Ρυθμιστή Θερμοκρασίας προς τη θέση. Η πλέον κατάλληλη είναι συνήθως μια ενδιάμεση ρύθμιση. Ωστόσο, η ακριβής ρύθμιση πρέπει να επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής εξαρτάται από: τη θερμοκρασία δωματίου πόσο συχνά ανοίγει το καπάκι την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων τη θέση της συσκευής. 3.5 Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας Η αύξηση της θερμοκρασίας του καταψύκτη (για παράδειγμα λόγω διακοπής ρεύματος) υποδεικνύεται από τα εξής: ενεργοποίηση της λυχνίας Συναγερμού 4. ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ 4.1 Καθάρισμα του εσωτερικού Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, το εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να πλυθούν με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι για την αφαίρεση της τυπικής μυρωδιάς ενός ολοκαίνουριου προϊόντος και, στη ενεργοποιείται ο βομβητής Κατά τη διάρκεια της φάσης συναγερμού, ο βομβητής μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας τον διακόπτη επαναφοράς Συναγερμού. Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, μην τοποθετείτε τρόφιμα στον καταψύκτη. Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες κανονικής λειτουργίας, η λυχνία Συναγερμού σβήνει αυτόματα. 3.6 Λειτουργία FROSTMATIC Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος για μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων και βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων και για κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στον καταψύκτη μετά από μια περίοδο προ-ψύξης της συσκευής για 24 ώρες. Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μην τοποθετείτε άλλα τρόφιμα στον καταψύκτη. Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε σε 24 ώρες υποδεικνύεται στην πινακίδα αριθμού σειράς. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FROSTMATIC, πιέστε το διακόπτη FROSTMATIC. Θα ανάψει η λυχνία FROSTMATIC. Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα μετά από 52 ώρες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή, πιέζοντας το διακόπτη FROSTMATIC. Η λυχνία FROSTMATIC θα σβήσει. συνέχεια, να σκουπιστούν καλά για να στεγνώσουν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκόνες που χαράσσουν, χλωρίνη ή καθαριστικά που έχουν ως βάση το πετρέλαιο καθότι καταστρέφουν το φινίρισμα.

22 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 5.1 Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, καθώς και για τη μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων βαθιάς κατάψυξης. Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία FROSTMATIC τουλάχιστον 24 ώρες προτού τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο θάλαμο του καταψύκτη. Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. 1) Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: διάστημα κατά το οποίο δεν πρέπει να προσθέσετε άλλα τρόφιμα προς κατάψυξη. 5.2 Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση ακούσιας απόψυξης, για παράδειγμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για περισσότερο διάστημα από την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενότητα «χρόνος ανόδου», τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν σύντομα ή να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν και πάλι (αφού έχουν κρυώσει). 5.3 Άνοιγμα και κλείσιμο καπακιού ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε ποτέ τη λαβή με υπερβολική δύναμη. Το καπάκι διαθέτει λάστιχο για ερμητική σφράγιση και συνεπώς δεν μπορείτε να το ανοίξετε εύκολα αμέσως μόλις το κλείσετε (λόγω του κενού που σχηματίζεται στο εσωτερικό). Περιμένετε λίγα λεπτά πριν ανοίξετε ξανά το καπάκι της συσκευής. Η βαλβίδα κενού διευκολύνει το άνοιγμα. 5.4 Κλειδαριά ασφαλείας Ο καταψύκτης διαθέτει ειδική κλειδαριά, για να αποτρέπεται η τυχαία ασφάλιση της συσκευής. Η κλειδαριά έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το καπάκι να κλείνει περιστρέφοντας το κλειδί εφόσον έχετε προηγουμένως πιέσει το κλειδί μέσα στην κλειδαριά. 1. Για να κλειδώσετε τον καταψύκτη, πιέστε απαλά το κλειδί μέσα στην κλειδαριά και στρέψτε το κλειδί δεξιόστροφα προς το σύμβολο. 1) Ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά»

23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Για να ανοίξετε τον καταψύκτη, πιέστε απαλά το κλειδί μέσα στην κλειδαριά και στρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα προς το σύμβολο. Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικά κλειδιά από το τοπικό Κέντρο Σέρβις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Φυλάσσετε τα κλειδιά μακριά από τα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το κλειδί από την κλειδαριά πριν από την απόρριψη της παλιάς συσκευής. 5.5 Σύστημα αποφυγής δημιουργίας πάγου Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα αποφυγής δημιουργίας πάγου (μπορείτε να δείτε μια βαλβίδα στο πίσω μέρος εσωτερικά στον καταψύκτη) η οποία μειώνει τη συσσώρευση πάγου στον οριζόντιο καταψύκτη μέχρι και 80 τοις εκατό. 5.7 Καλάθια αποθήκευσης Κρεμάστε τα καλάθια στο άνω άκρο του καταψύκτη (A) ή τοποθετήστε τα στο εσωτερικό του καταψύκτη (B). Στρέψτε και στερεώστε τις λαβές για αυτές τις δύο θέσεις όπως φαίνεται στην εικόνα. A Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται ο αριθμός των καλαθιών που μπορούν να τοποθετηθούν στο εσωτερικό διαφόρων μοντέλων καταψύκτη. Τα καλάθια ολισθαίνουν το ένα μέσα στο άλλο. B 5.6 Ημερολόγιο κατάψυξης Τα σύμβολα αναπαριστούν διαφορετικούς τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Οι αριθμοί υποδηλώνουν τους χρόνους αποθήκευσης σε μήνες για τους ανάλογους τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Κατά πόσο ισχύει η ανώτερη ή η κατώτερη τιμή του εμφανιζόμενου χρόνου αποθήκευσης εξαρτάται από την ποιότητα των τροφίμων και την επεξεργασία τους πριν καταψυχθούν. 6. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ Μπορείτε να προμηθευτείτε επιπλέον καλάθια από το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 6.1 Συμβουλές κατάψυξης Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης, ακολουθούν ορισμένες συμβουλές: Η μέγιστη ποσότητα των τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί μέσα σε 24 ώρες αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν θα πρέπει να προστίθενται άλλα τρόφιμα για κατάψυξη.

24 24 Καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα. Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και πλήρης κατάψυξή τους και η μεταγενέστερη απόψυξη μόνο της απαιτούμενης ποσότητας. Τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς. Μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να αποτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας των δεύτερων. Τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα από τα λιπαρά, το αλάτι μειώνει τη διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων. Οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη, μπορούν να προκαλέσουν στο δέρμα εγκαύματα από πάγο. Είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία ώστε να μπορείτε να υπολογίζετε τον χρόνο αποθήκευσης. 7. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ 6.2 Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής αυτής: ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου ήταν κατάλληλες στο κατάστημα αγοράς τους, εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων από το κατάστημα αγοράς τους στον καταψύκτη, μην ανοίγετε το καπάκι συχνά και μην το αφήνετε ανοικτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο. Μετά το ξεπάγωμα, τα τρόφιμα αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν να καταψυχθούν ξανά. Μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τους παρασκευαστές των τροφίμων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 7.1 Τακτικός καθαρισμός ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, λειαντικά προϊόντα, ιδιαίτερα αρωματισμένα προϊόντα καθαρισμού ή γυαλιστικά με κερί για τον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής. Προστατεύστε το σύστημα ψύξης από τυχόν ζημιά. Ο χώρος του συμπιεστή δεν χρειάζεται καθαρισμό. 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ουδέτερο σαπούνι. Καθαρίστε προσεκτικά το λάστιχο στο καπάκι. 3. Σκουπίστε πλήρως τη συσκευή. 4. Συνδέστε το φις στην πρίζα. 5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

25 7.2 Απόψυξη του καταψύκτη ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για την απόξεση του πάγου, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής. Η άνοδος της θερμοκρασίας των συσκευασιών κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια της ασφαλούς αποθήκευσής τους. Ο καταψύκτης πρέπει να αποψύχεται όταν το στρώμα πάγου φτάσει περίπου mm σε πάχος. Η ποσότητα πάγου στα τοιχώματα της συσκευής αυξάνει όταν το επίπεδο υγρασίας του εξωτερικού χώρου είναι υψηλό, καθώς και όταν τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν είναι σωστά συσκευασμένα. Ιδανικά, η απόψυξη πρέπει να γίνεται όταν ο καταψύκτης περιέχει λίγα ή καθόλου τρόφιμα. 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα, τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος. 3. Αφήστε το καπάκι ανοικτό, αφαιρέστε το πώμα από την αποστράγγιση 8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 8.1 Τι να κάνετε αν... νερού απόψυξης και συλλέξτε το νερό σε ένα δίσκο. 4. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, στεγνώστε καλά το εσωτερικό και τοποθετήστε ξανά το πώμα. 5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 6. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στην κατάλληλη θέση ώστε να επιτευχθεί μέγιστη ψύξη και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για περίπου δύο ή τρεις ώρες σε αυτή τη ρύθμιση. 7. Τοποθετήστε ξανά στον θάλαμο τα τρόφιμα που είχατε αφαιρέσει. 7.3 Περίοδοι εκτός λειτουργίας Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις: 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. 2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα 3. Κάντε απόψυξη και καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα. 4. Αφήστε το καπάκι ανοικτό, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες οσμές. Εάν ο θάλαμος πρόκειται να παραμείνει ενεργοποιημένος, ζητήστε από κάποιο άτομο να ελέγχει το θάλαμο κατά διαστήματα, ώστε να μη χαλάσουν τα τρόφιμα στο εσωτερικό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση ΕΛΛΗΝΙΚΑ 25 Η συσκευή δεν λειτουργεί. Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

26 26 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Δεν έχει συνδεθεί σωστά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Συνδέστε σωστά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Η συσκευή κάνει θόρυβο. Δεν υπάρχει τάση ρεύματος στην πρίζα. Η συσκευή δεν στηρίζεται σωστά. Συνδέστε την σε άλλη πρίζα. Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή. Είναι ενεργοποιημένος ένας ηχητικός ή οπτικός συναγερμός. Ο θάλαμος τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία ή η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ υψηλή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας» και αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας ή η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Το καπάκι δεν κλείνει εντελώς. Οι συσκευασίες των τροφίμων εμποδίζουν το καπάκι. Υπάρχει υπερβολικός πάγος. Τοποθετήστε τις συσκευασίες σωστά. Ανατρέξτε στο αυτοκόλλητο που υπάρχει στη συσκευή. Απομακρύνετε τον υπερβολικό πάγο. Το καπάκι ανοίγει δύσκολα. Τα λάστιχα στο καπάκι έχουν ακαθαρσίες ή κολλάνε. Καθαρίστε τα λάστιχα στο καπάκι. Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς. Η βαλβίδα είναι φραγμένη. Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία. Ελέγξτε τη βαλβίδα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειτουργία». Τοποθετήσατε ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες τροφίμων για κατάψυξη. Περιμένετε μερικές ώρες και ελέγξτε ξανά τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Ανατρέξτε στον πίνακα κλιματικής κατηγορίας στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Τα τρόφιμα που τοποθετήθηκαν στη συσκευή είχαν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου πριν τα αποθηκεύσετε.

27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Το καπάκι δεν έχει κλείσει σωστά. Η λειτουργία FROSTMATIC είναι ενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι κλείνει καλά και ότι τα λάστιχα είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία FROSTMATIC». Έχει σχηματιστεί υπερβολικός πάγος. Δεν έχει κλείσει σωστά το καπάκι ή το λάστιχο είναι παραμορφωμένο/βρόμικο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Άνοιγμα και κλείσιμο καπακιού». Ο συμπιεστής δεν ξεκινά αμέσως μετά το πάτημα του FROSTMATIC, ή μετά από την αλλαγή της θερμοκρασίας. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ χαμηλή/πολύ υψηλή. Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το πώμα αποστράγγισης νερού. Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν υπάρχει δυσλειτουργία. Η λειτουργία FROSTMATIC είναι ενεργοποιημένη. Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ο ρυθμιστής θερμοκρασίας. Το καπάκι δεν έχει κλείσει σωστά. Η θερμοκρασία των προϊόντων είναι πολύ υψηλή. Αποθηκεύετε ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό προϊόντων. Το πάχος του πάγου είναι μεγαλύτερο από 4-5 mm. Ανοίγετε συχνά το καπάκι. Η λειτουργία FROSTMATIC είναι ενεργοποιημένη. Τοποθετήστε σωστά το πώμα αποστράγγισης νερού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειτουργία». Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από ένα χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία FROSTMATIC». Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλότερη θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην ενότητα «Άνοιγμα και κλείσιμο καπακιού». Αφήστε τη θερμοκρασία των προϊόντων να μειωθεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση. Αποθηκεύστε λιγότερα προϊόντα ταυτόχρονα. Πραγματοποιήστε απόψυξη της συσκευής. Ανοίγετε το καπάκι μόνο όταν είναι απαραίτητο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία FROSTMATIC».

28 28 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Τα προϊόντα για κατάψυξη έχουν τοποθετηθεί πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή. 8.2 Σέρβις Εάν η συσκευή συνεχίζει να μη λειτουργεί σωστά μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Για ταχύτερη εξυπηρέτηση, δηλώστε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της συσκευής σας. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο πιστοποιητικό εγγύησης ή στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην εξωτερική δεξιά πλευρά της συσκευής. 8.3 Αντικατάσταση του λαμπτήρα Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED μακράς διάρκειας. 1. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. 2. Αντικαταστήστε το χρησιμοποιημένο λαμπτήρα με ένα νέο λαμπτήρα ίδιας ισχύος και ειδικά σχεδιασμένο για οικιακές συσκευές (η μέγιστη ισχύς αναγράφεται στο κάλυμμα του λαμπτήρα). 3. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. 4. Ανοίξτε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας ανάβει. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του λαμπτήρα κατά την αντικατάσταση. Μη χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη εάν το κάλυμμα του λαμπτήρα έχει φθαρεί ή λείπει. 9. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 9.1 Τοποθέτηση ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την απόρριψη μιας παλιάς συσκευής με κλειδαριά ή μάνδαλο στο καπάκι, βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα αυτά δεν λειτουργούν, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος παγίδευσης παιδιών στο εσωτερικό της συσκευής. Η συσκευή αυτή μπορεί να εγκατασταθεί σε στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA EL Οδηγίες Χρήσης Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3 Λειτουργία 5 Πριν από την πρώτη χρήση 6 Καθημερινή χρήση 6 Υποδείξεις και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR DJUPFRYSA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ISANDE GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 14 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Οδηγίες Χρήσης. Manual de instruções. Notice d'utilisation. Frigorífico. Ψυγείο. Frigorifero. Réfrigérateur IKE2360-2

Istruzioni per l uso. Οδηγίες Χρήσης. Manual de instruções. Notice d'utilisation. Frigorífico. Ψυγείο. Frigorifero. Réfrigérateur IKE2360-2 Notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης Istruzioni per l uso Manual de instruções Réfrigérateur Ψυγείο Frigorifero Frigorífico IKE2360-2 15 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Πληροφορίες για την ασφάλεια 15 Οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Οδηγίες Χρήσης. Manual de instruções. Notice d'utilisation. Congelador. Καταψύκτης. Congelatore. Congélateur ITE2390-2

Istruzioni per l uso. Οδηγίες Χρήσης. Manual de instruções. Notice d'utilisation. Congelador. Καταψύκτης. Congelatore. Congélateur ITE2390-2 Notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης Istruzioni per l uso Manual de instruções Congélateur Καταψύκτης Congelatore Congelador ITE2390-2 17 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Πληροφορίες για την ασφάλεια 17 Οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 GR FROSTKALL NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 14 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 49 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 43 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Οδηγίες Χρήσης. Manual de instruções. Notice d'utilisation. Frigorífico. Ψυγείο. Frigorifero. Réfrigérateur IKEF3290-2

Istruzioni per l uso. Οδηγίες Χρήσης. Manual de instruções. Notice d'utilisation. Frigorífico. Ψυγείο. Frigorifero. Réfrigérateur IKEF3290-2 Notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης Istruzioni per l uso Manual de instruções Réfrigérateur Ψυγείο Frigorifero Frigorífico IKEF3290-2 16 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Πληροφορίες για την ασφάλεια 16 Οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας Οδηγός Υγείας και ασφάλειας EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 12 FR Notice d'utilisation 21 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 42 ES Manual de instrucciones 53 Vrieskist Chest Freezer Congélateur coffre Gefriertruhe

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 RENLIG GR NL FWM8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 12 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8. Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8. Καταψύκτης Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8 Καταψύκτης Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά και θα πρέπει να διατίθενται σωστά όχι απλώς μαζί με τα αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

A51010HSW0 A51020HSW0

A51010HSW0 A51020HSW0 NL EN FR DE EL TR Gebruikershandleiding User Manual Notice d utilisation Benutzerhandbuch Εγχειρίδιο χρήσης Kullanma Kılavuzu 2 14 26 38 50 62 A51010HSW0 A51020HSW0 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes Οδηγίες χρήσης σελίδα 10 Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία 7083 597-00 CMes Σημειώσεις για την διάθεση Η συσκευή περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και η διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 8 Ρυθμίσεις 9 Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 Οδηγίες χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...4 1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ...4 1.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΤΩΝ (ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ)...4

Διαβάστε περισσότερα