NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27"

Transcript

1 ISANDE NL GR

2

3 NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

4 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks gebruik 13 Aanwijzingen en tips 16 Onderhoud en reiniging 18 Probleemoplossing 19 Technische informatie 22 IKEA GARANTIE 23 Wijzigingen voorbehouden. Veiligheidsinformatie Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals: boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen

5 NEDERLANDS 5 Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen. Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt. Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit apparaat. Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of diens technische dienst of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen. Veiligheidsvoorschriften Montage WAARSCHUWING! Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren. Verwijder alle verpakkingsmaterialen. Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat. Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat. Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen. Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan circuleren. Wacht ten minste 4 uur alvorens het apparaat aan de netstroom aan te sluiten. Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen. Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiators, fornuizen, ovens of kookplaten. De achterzijde van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst. Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht. Gebruik dit apparaat niet in gebieden die te vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen, garages of kelders.

6 NEDERLANDS 6 Til de voorkant van het apparaat op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen. Aansluiting op het elektriciteitsnet WAARSCHUWING! Gevaar voor brand en elektrische schokken. Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt. Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur. Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact. Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren. Zorg dat u de elektrische onderdelen (hoofdstekker, kabel, compressor) niet beschadigt. Neem contact met de Servicedienst of een elektrotechnicus om de elektrische onderdelen te wijzigen. De stroomkabel moet lager blijven dan het niveau van de stopcontact. Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is. Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker. Gebruik WAARSCHUWING! Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken. De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd. Plaats geen elektrische apparaten (bijv. ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard door de fabrikant. Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet beschadigt. Het bevat isobutaan (R600a), aardgas met een hoge ecologische compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar. Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich geen vlammen en andere ontstekingsbronnen in de kamer bevinden. Ventileer de kamer goed. Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat. Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles veroorzaken. Bewaar geen ontvlambare gassen en vloeistoffen in het apparaat. Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Raak de compressor of condensator niet aan. Ze zijn heet. Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige handen items uit het vriesvak verwijderd of aanraakt. Vries ontdooide voedingswaren nooit opnieuw in. Bewaar de voedingswaren volgens de instructies op de verpakking. Onderhoud en reiniging WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen mogen de eenheid onderhouden en herladen. Controleer regelmatig de afvoer van het apparaat en reinig het indien nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

7 NEDERLANDS 7 Verwijdering WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of verstikking. Haal de stekker uit het stopcontact. Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg. Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat. Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit apparaat zijn ozonvriendelijk. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen. Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat. Veroorzaak geen schade aan het deel van de koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar bevindt. Montage Locatie WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie. Installeer, om de beste prestatie te garanderen, het apparaat van hittebronnen vandaan, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor dat lucht vrij aan de achterkant van het apparaat kan circuleren. Opstelling Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een droge, goed geventileerde plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: Omgevingstemperatuur SN +10 C tot + 32 C N +16 C tot + 32 C ST +16 C tot + 38 C Klimaatklasse Klimaatklasse Omgevingstemperatuur KLEIN +16 C tot + 43 C Bij bepaalde modeltypes kunnen er functionele problemen ontstaan als deze temperaturen niet worden gerespecteerd. De juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd. Als u vragen hebt m.b.t. de montagelocatie van het apparaat, raadpleeg dan de dealer, uw klantenservice of de dichtstbijzijnde technische dienst. Aansluiting op het elektriciteitsnet Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet

8 NEDERLANDS 8 geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden. Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen. Beschrijving van het product Productoverzicht Koelventilator 2 Bedieningseenheid 3 LED-lamp 4 Flessenrek 5 Zuivelvak met klepje 6 Deurschappen 7 Groentelades 8 Flessen- en blikjesschap met houder 9 Vrieslades 10 Vrieslade 11 Typeplaatje 12 Glazen legplateaus Minst koude zone Middelste temperatuurzone

9 NEDERLANDS 9 Koudste zone Bediening Bedieningspaneel 1 A Weergave 2 Toets temperatuur hoger vriezer 3 Toets temperatuur lager vriezer 4 OK-toets 5 Function button 6 Toets temperatuur hoger koelkast 7 Toets temperatuur lager koelkast 8 ON/OFF-schakelaar Weergave A B C D E F Off min L K J I G H A) Indicatielampje koelvak B) Temperatuur- en timerlampje van de koelkast C) Koelkast Off-lampje D) Shopping-functie E) Vacation-functie F) Snelvriesfunctie G) Vriezertemperatuur-indicator H) Indicatielampje vriesvak I) Alarmlampje J) Child Lock-functie K) Drinks Chill-functie L) Koelventilator Inschakelen Steek de stekker in het stopcontact 1. Druk op ON/OFF als het display uit is. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur. 2. Het alarm kan na een paar seconden afgaan.

10 NEDERLANDS 10 Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm. Als "DEMO" verschijnt op het display, staat het apparaat in de demonstratiestand. Raadpleeg 'Probleemoplossing'. Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen. Uitschakelen Druk op ON/OFF gedurende 3 seconden. Het display wordt uitgeschakeld. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten. De koelkast inschakelen 1. Druk op de temperatuurknop van de koelkast. Of: 1. Druk op de Function-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt. Het indicatielampje koelkast Uit knippert. 2. Druk op de toets OK om te bevestigen. 3. Het indicatielampje koelkast Uit gaat uit. Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen. De koelkast uitschakelen 1. Druk op de Function-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt Het lampje Off van de koelkast en het lampje van het koelvak knipperen. Het temperatuurlampje van de koelkast toont streepjes. 2. Druk op de toets OK om te bevestigen. Het koelkast Off-lampje wordt getoond. Temperatuurregeling 1. De ingestelde temperatuur van de koelkast kan worden aangepast door op de thermostaatknoppen te drukken. Standaardtemperatuur: +5 C voor de koelkast Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur. De temperatuur in het koelvak kan ingesteld worden tussen ongeveer +2 C en +8 C. 2. De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de temperatuurknop te drukken. Standaardtemperatuur: -18 C voor de vriezer Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur. De temperatuur in het vriesvak kan ingesteld worden tussen ongeveer -15 C en -24 C. De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt. Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen. Functiemenu Elke keer als de Function wordt ingedrukt, worden de volgende functies rechtsom geactiveerd: Shopping-functie Vacation function Fast Freezing-functie Drinks Chill-functie Child Lock-functie Koelventilatorfunctie geen symbool: normale werking Als u de functies wilt uitschakelen, drukt u meerdere keren op de Function tot er geen pictogram meer wordt weergegeven.

11 NEDERLANDS 11 Shopping-functie Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de Shopping -functie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm wordt. De Shopping-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld. 1. Druk op Function tot het bijbehorende pictogram verschijnt. Het Shopping-lampje knippert. 2. Druk op OK om te bevestigen. Het Shopping-lampje wordt getoond. Om de functie uit te schakelen voor de automatische uitschakeleing, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram Shopping is uitgeschakeld. De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren. Vacation-functie Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode zonder dat u vieze luchtjes krijgt. Als de Vacation-functie actief is, moet het koelvak leeg zijn. 1. Druk op Functie tot het bijbehorende pictogram verschijnt. Het Vacation-lampje knippert. Het temperatuurlampje van de koelkast toont de ingestelde temperatuur. 2. Druk op OK om te bevestigen. Het Vacation-lampje wordt getoond. Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram Vacation is uitgeschakeld. De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren. Fast Freezing-functie Om verse levensmiddelen in te vriezen, moet u de Fast Freezing functie inschakelen. 1. Druk op de Function (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram verschijnt. Het Fast Freezing-lampje knippert. 2. Druk op OK om te bevestigen. Het Fast Freezing-lampje wordt getoond. Deze functie stopt automatisch na 52 uur. Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt: Druk op de knop Function om een andere functie te selecteren of druk op de knop Function tot u geen speciale pictogrammen ziet. Child Lock-functie Activeer de functie Child Lock om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening. 1. Druk op de Function (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram verschijnt. Het Child Lock-lampje knippert. 2. Druk op OK om te bevestigen. Het Child Lock-lampje wordt getoond. Om de functie Child Lock uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram Child Lock uit gaat.

12 NEDERLANDS 12 Drinks Chill-functie De Drinks Chill-functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze snel te laten afkoelen. 1. Druk herhaaldelijk op de toets Function tot het pictogram Drinks Chill verschijnt. De timer toont de ingestelde waarde (30 minuten). 2. Druk op de knop Temperatuur om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten. Het Timerindicatielampje wordt weergegeven (min). Op het einde van de aftelling knippert het pictogram Drinks Chill en klinkt een alarm. Verwijder dan de producten die in het apparaat zijn gezet om af te koelen en druk op de knop Function om het geluid uit te schakelen en de functie te beëindigen. Druk op de toets Temperatuur om de tijd te wijzigen tijdens het aftellen of aan het einde. Om de functie tijdens het aftellen uit te schakelen, herhaalt u de procedure tot het pictogram Drinks Chill uit gaat. Koelventilator Het koelvak is voorzien van een apparaat dat snelle koeling van voedsel mogelijk maakt en een gelijkmatigere temperatuur in het vak. Het activeren van de ventilatorkoelfunctie verhoogt het energieverbruik. 1. Druk op de Function (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram verschijnt Het ventilatorlampje knippert een paar seconden. 2. Druk op OK om te bevestigen. Het ventilatorlampje wordt getoond. Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het ventiltorlampje wordt uitgeschakeld. Als de functie automatisch wordt geactiveerd, wordt het indicatielampje ventilator niet weergegeven (zie "Dagelijks gebruik"). Alarm bij hoge temperatuur Een stijging van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen of doordat de deur open staat) wordt aangegeven door: knipperende indicatielampjes van het alarm en de vriezertemperatuur, het geluid van de zoemer. Druk om het alarm te resetten op een knop. De zoemer gaat uit. De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld en gaat dan uit. Alarm bij open deur Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. Het alarm voor een geopende deur bestaat uit: knipperende alarmindicatie: een zoemer. Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. Tijdens het alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te drukken.

13 NEDERLANDS 13 Het eerste gebruik De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af. Let op! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak. Dagelijks gebruik WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. Temperatuurweergave Accessoires Eierbakje Bakje voor ijsblokjes Koudeaccu's x1 x2 Dit apparaat wordt verkocht in Frankrijk. In overeenstemming met de richtlijnen die gelden in dit land, moet dit apparaat worden geleverd met een speciaal onderdeel (zie afbeelding). Dit onderdeel is geplaatst in de onderste lade van de koelkast om de koudste zone aan te geven. x2

14 NEDERLANDS 14 Verplaatsbare legrekken De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen van veiligheidsglas op de gewenste plaats gezet kunnen worden. Let op! Verwijder de glasplaat boven de groentelade niet om een goede luchtcirculatie te garanderen. Dit schap voor een flessenhouder kan worden gekanteld om vooraf geopende flessen te bewaren. Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait en op het niveau erboven kan worden geplaatst. Het plaatsen van de deurschappen Flessenrek Plaats de flessen (met de openingen naar voren gericht) in het voorgeplaatste schap. Als het schap horizontaal geplaatst is, mogen alleen afgesloten flessen worden neergezet. Om het bewaren van voedselverpakkingen van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst. Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk naar boven totdat het los komt en plaats vervolgens op de gewenste hoogte terug.

15 NEDERLANDS 15 Groentelades Fruit en groente kan in deze lades worden geplaatst (zie de afbeelding). Koelventilator in te vriezen voedsel in het vriesvak legt, activeren. Leg het verse voedsel dat u wilt invriezen op het bovenste vak De maximale hoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur kunnen worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje; een label dat zich aan de binnenkant van de koelkast bevindt. Het invriesproces duurt 24 uur. voeg tijdens deze periode geen ander voedsel toe om in te vriezen. Na 24 uur, wanneer het invriesproces is voltooid, de functie Snelvriezen weer uitzetten (zie "functie Snelvriezen"). Invriesagenda Het apparaat activeert zichzelf indien nodig, bijvoorbeeld voor een snel temperatuurherstel nadat de deur is geopend of als de omgevingstemperatuur hoog is. Stelt u in staat om het apparaat handmatig in te schakelen indien nodig (zie 'Ventilatorfunctie'). Het apparaat stopt als de deur open is en start onmiddellijk opnieuw nadat de deur is gesloten. Invriezen van vers voedsel Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren. Om vers voedsel in te vriezen de functie Snelvriezen, minstens 24 uur voordat u het De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan. De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevroren. Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 12 uur op de hoge

16 NEDERLANDS 16 instelling Fast Freezing laten werken voordat u er producten in plaatst. Ontdooien In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'maximale bewaartijd bij stroomuitval' is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren. Het maken van ijsblokjes Dit apparaat is uitgerust met twee bakjes voor het maken van ijsblokjes. 1. Vul de bakjes met water. 2. Zet de bakjes in het vriesvak Let op! Gebruik geen metalen voorwerpen om het bakje uit de vriezer te verwijderen. Koudeaccu's De vriezer is uitgerust met twee koudeaccu's; hierdoor blijft het voedsel langer koud als de stroom uitvalt of als er een storing is. Aanwijzingen en tips Normale bedrijfsgeluiden: De volgende geluiden zijn normaal tijdens de werking: Een zacht gorgelend en borrelend geluid als het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Een zoemend en kloppend geluid van de compressor als het koelmiddel wordt rondgepompt. Een plotseling krakend geluid uit de binnenkant van het apparaat veroorzaakt door thermische uitzetting (een natuurlijk en ongevaarlijk natuurkundig fenomeen). Een zacht klikkend geluid van de thermostaat als de compressor aan of uit gaat. Tips voor energiebesparing De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk. Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen. Verwijder indien aangebracht de koelelementen niet uit de vriesmand. Tips voor het koelen van vers voedsel Om de beste prestatie te verkrijgen:

17 NEDERLANDS 17 zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren Tips voor het koelen Nuttige tips: Vlees (alle soorten): in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade. Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier. Gekookt voedsel, koude schotels, enz: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden. Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht in te sluiten. Flessen: deze moeten een dop hebben en opgeslagen worden oftewel in het flessenrek of het deurflessenrek (indien voorzien). Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden. Tips voor het invriezen Om u te helpen het voedsel zo goed mogelijk in te vriezen, volgen hier een paar belangrijke tips: De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden, wordt vermeld op het typeplaatje. Het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt Mager voedsel kan beter worden ingevroren dan vet voedsel. Zout zorgt dat het voedsel minder lang in de vriezer goed blijft Water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen Het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is. Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen; zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden; de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk; als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren; bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.

18 NEDERLANDS 18 Onderhoud en reiniging WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. Algemene waarschuwingen Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koeleenheid. Onderhoud en hervullen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici. verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn. 3. Spoel ze af en maak ze grondig droog. 4. Maak indien toegankelijk de condensor en de compressor aan de achterkant van het apparaat schoon met een borstel. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen. Het ontdooien van de koelkast De toebehoren en onderdelen van het apparaat zijn niet geschikt om in een afwasmachine gewassen te worden. Periodieke reiniging Let op! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet. Let op! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt. Let op! Til de voorkant van de koelkast op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen. Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt: 1. Maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep. 2. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt. Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit. De vriezer ontdooien Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat er geen rijp gevormd wordt als het vriesvak

19 NEDERLANDS 19 werkt, noch op de binnenwanden, noch op het voedsel Dit komt door de continue circulatie van koude lucht binnen het vak door een automatisch aangedreven ventilator Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt: 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. verwijder al het voedsel 3. Maak het apparaat en alle toebehoren schoon. 4. Laat de deur/deuren open staan om onaangename luchtjes te voorkomen. WAARSCHUWING! Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft als de stroom uitvalt. Probleemoplossing WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat werkt niet. Het apparaat maakt lawaai. Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm. Het apparaat is uitgeschakeld. De stekker zit niet goed in het stopcontact. Er staat geen spanning op het stopcontact. Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst. De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur is nog steeds te hoog. Zet het apparaat aan. Steek de stekker goed in het stopcontact. Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan. Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien. Controleer of het apparaat stabiel staat. Zie "Alarm deur open".

20 NEDERLANDS 20 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm. Er verschijnt een vierkant symbool in plaats van getallen op het temperatuurdisplay. Het lampje werkt niet. De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur is nog steeds te hoog. De deur is open gelaten. De temperatuur in het apparaat is te hoog. Probleem met de temperatuur van de sensor. Het lampje staat in de stand-by stand. Zie 'Alarm hoge temperatuur'. Sluit de vuldeur. Neem contact op met een erkend elektromonteur of de dichtstbijzijnde klantenservice. Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden) Sluit en open de deur. Het lampje werkt niet. Het lampje is stuk. Neem contact op met de klantenservice. De compressor werkt continu. De temperatuur is goed ingesteld. Er worden veel producten tegelijk geplaatst. De omgevingstemperatuur is te hoog. Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te warm. De deur is niet goed gesloten. De functie Fast Freezing is ingeschakeld. De functie Shopping is ingeschakeld. Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'. Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur. Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse. Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat Zie 'De deur sluiten'. Raadpleeg "Fast Freezingfunctie". Raadpleeg "Shopping-functie".

21 NEDERLANDS 21 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op Fast Freezing of na het veranderen van de temperatuur. De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op Shopping of na het veranderen van de temperatuur. Er loopt water in de koelkast. Er ligt water op de vloer. De temperatuur kan niet worden ingesteld. De temperatuur kan niet worden ingesteld. DEMO verschijnt op het display. De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog. Dit is normaal, er is geen storing. Dit is normaal, er is geen storing. De waterafvoer is verstopt. Producten verhinderen dat het water in de wateropvangbak loopt. De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de verdamperbak boven de compressor. De functie Shopping is ingeschakeld. De functie Fast Freezing is ingeschakeld. Het apparaat staat in de demonstratiemodus. De temperatuurknop is niet goed ingesteld. De compressor start na enige tijd. De compressor start na enige tijd. Reinig de waterafvoer. Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken. Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak. Schakel Shopping handmatig uit of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Raadpleeg "Shopping-functie". Schakel Fast Freezing handmatig uit of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Raadpleeg "Fast Freezingfunctie". Houd Function ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even uitschakelt. Stel een hogere/lagere temperatuur in.

22 NEDERLANDS 22 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De deur is niet goed gesloten. De temperatuur van het voedsel is te hoog. Er worden veel producten tegelijk bewaard. De deur is te vaak geopend. De functie Fast Freezing is ingeschakeld. De functie Shopping is ingeschakeld. Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig. Zie 'De deur sluiten'. Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert. Conserveer minder producten tegelijk. Open de deur alleen als het nodig is. Raadpleeg "Fast Freezingfunctie". Raadpleeg "Shopping-functie". Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is. Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na uitvoeren van de bovenstaande controles, neem dan contact op met een onderhoudsdienst. U kunt een lijst aan het einde van deze handleiding vinden. Het lampje vervangen Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur heeft. Alleen een onderhoudsmonteur mag de verlichting vervangen. Neem contact op met de klantenservice. De deur sluiten 1. Maak de afdichtingen van de deur schoon. 2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg de instructies voor het monteren. 3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice. Technische informatie Technische gegevens Productafmetingen Hoogte 1772 mm

23 NEDERLANDS 23 Breedte Diepte Nettovolume Koelkast Vriezer Ontdooisysteem Koelkast Vriezer Aantal sterren Maximale bewaartijd bij stroomuitval Invriescapaciteit Energieverbruik Geluidsniveau Energieklasse Spanning Frequentie 540 mm 549 mm 200 Liter 63 Liter auto auto 21 uur 10 kg/24u 0,638 kwh/24u 39 db (A) A V 50 Hz De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van het apparaat en op het energielabel. IKEA GARANTIE Hoe lang is de garantie van IKEA geldig? Deze garantie is vijf (5) jaar geldig vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop van uw apparaat bij IKEA, tenzij het apparaat

24 NEDERLANDS 24 van het merk LAGAN is, dan geldt een garantieperiode van twee (2) jaar. De originele kassabon is nodig als aankoopbewijs. Als er tijdens de garantieperiode werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt de garantie- periode van het apparaat niet verlengd, dat geldt ook voor de nieuwe onderdelen. Welke apparatuur valt niet onder de vijf (5) jaar garantie van IKEA? De apparaten van het merk LAGAN en alle apparaten die gekocht zijn vóór 1 augustus Wie zal de service uitvoeren? De IKEA servicedienst zal de service uitvoeren via het eigen bedrijf of het erkende servicepartnernetwerk. Wat valt er onder de garantie? De garantie dekt storingen van het apparaat, die veroorzaakt zijn door verkeerde constructie of materiaalfouten vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze garantie is uitsluitend van toepassing bij huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen worden onder de hoofding Wat valt er niet onder deze garantie? gespecificeerd. Binnen de garantieperiode worden er geen kosten om de storing te verhelpen aangerekend, d.w.z. reparaties, onderdelen, arbeidsloon en transport, op voorwaarde dat het apparaat toegankelijk is voor reparatie zonder speciale kosten en dat het defect betrekking heeft op verkeerde constructie of materiaalfouten die onder de garantie vallen. Op deze voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr. 99/44/EG) en de respectievelijke plaatselijke voorschriften van toepassing. Vervangen onderdelen worden het eigendom van IKEA. Wat zal IKEA doen om het probleem op te lossen? De door IKEA aangestelde servicedienst zal het product onderzoeken en bepalen, dit uitsluitend ter eigen beoordeling, of het gedekt wordt door deze garantie. Als het gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA servicedienst of de erkende servicepartner dan via het eigen bedrijf, uitsluitend ter eigen beoordeling, ofwel het defecte product repareren of het vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar product. Wat valt er niet onder deze garantie? Normale slijtage. Opzettelijk aangebrachte schade of schade door verwaarlozing, schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de bedieningshandleiding, onjuiste installatie of aansluiting op een verkeerd voltage, schade veroorzaakt door chemische of elektro-chemische reactie, roest, corrosie of waterschade, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door overmatig kalkgehalte van de watertoevoer, schade veroor zaakt door abnormale omgevingsomstandigheden. Verbruiksonderdelen, met inbegrip van batterijen en lampjes. Niet-functionele en decoratieve onderdelen die niet van invloed zijn op het normale gebruik van het apparaat, inclusief eventuele krassen en mogelijke kleurverschillen. Onvoorziene schade veroorzaakt door vreemde voor-werpen of stoffen en het reinigen of deblokkeren van filters, afvoersystemen of wasmiddellades. Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, serviesgoed en bestekmandjes, toevoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen, tenzij kan worden aangetoond dat deze veroorzaakt zijn door fabricagefouten.

25 NEDERLANDS 25 Gevallen waarbij geen storing geconstateerd kon worden tijdens het bezoek van een technicus. Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aange-stelde servicediensten en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen gebruikt zijn. Reparaties die veroorzaakt zijn door installatie die verkeerd of niet in overeenstemming met de specificatie is uitgevoerd. Gebruik van het apparaat in niethuishoudelijke omgeving d.w.z. professioneel gebruik. Transportschade. Indien het apparaat door een klant naar zijn huis of een ander adres vervoert, kan IKEA niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele transportschade. Indien IKEA het apparaat aflevert op het door de klant aangegeven adres, dan is eventuele schade die ontstaan is tijdens de aflevering gedekt door de garantie. Kosten voor de uitvoering van de installatie van het IKEA-apparaat. Indien de IKEA servicedienst of de erkende servicepartner het apparaat, binnen de voorwaarden van deze garantie, repareert of vervangt, zal de servicedienst of de erkende servicepartner, indien nodig, het gerepareerde apparaat of het vervangende apparaat installeren. Deze beperking is niet van toepassing op foutloze werkzaamheden uitgevoerd door een gekwalificeerd specialist met gebruik van onze originele onderdelen teneinde het apparaat aan te passen aan de technische veiligheidsspecificaties van een ander EUland. Hoe zijn de landelijke wetten van toepassing De garantie van IKEA geeft u specifieke wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per land verschillend zijn. Gebied van geldigheid Voor apparaten die in een EU-land zijn aangeschaft en meegenomen worden naar een ander EU-land, zal de dienstverlening uitgevoerd worden in het kader van de garantievoorwaarden die in het nieuwe land gebruikelijk zijn. Een verplichting om diensten te verlenen in het kader van de garantie bestaat uitsluitend als: het apparaat en de installatie ervan voldoen aan de technische specificaties van het land waarin aanspraak gemaakt wordt op de garantie; het apparaat en de installatie ervan in overeen-stemming zijn met de montageinstructies en de veiligheidsinformatie die in de gebruikershandleiding staan. De speciale Klantenservice voor apparaten van IKEA: Aarzel alstublieft niet om contact op te nemen met de speciale IKEA Klantenservice om: 1. een beroep te doen op deze garantie; 2. uitleg te vragen over de installatie van het IKEA appa-raat in het daarvoor bedoelde keukenmeubel van IKEA. De service geeft u geen uitleg met betrekking tot: de volledige installatie van uw IKEA keuken; aansluitingen op het elektriciteitsnet (als het appa-raat geleverd wordt zonder stekker en kabel), op de water- en gasleiding, want dit moet gedaan worden door een erkend installateur. 3. uitleg te vragen over de gebruikershandleiding en de specificaties van het IKEA apparaat. Om ervoor te zorgen dat wij u de beste service verlenen, verzoeken wij u de montage-instructies en/of de gebrui-

26 NEDERLANDS 26 kershandleiding in dit boekje zorgvuldig te lezen voordat u contact met ons opneemt. Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig hebt Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u de volledige lijst van door IKEA erkende servicebedrijven met de bijbehorende nationale telefoonnummers. Om u sneller van dienst te kunnen zijn, advi-seren wij u de specifieke telefoonnummers te bellen die aan het eind van deze handleiding vermeld zijn. Gebruik altijd de telefoonnummers die in het boekje staan van het apparaat waarvoor u assistentie nodig heeft. Zorg ervoor dat u het artikelnummer (8 cijfers) van het IKEA apparaat bij de hand hebt, voordat u ons belt om assistentie te vragen. BEWAAR DE KASSABON! Dit is uw aankoopbewijs en nodig om de garantie te doen gelden. Op de kassabon staat ook de naam van het IKEA artikel en het nummer (8 cijfers) voor elk apparaat dat u gekocht heeft. Hebt u meer hulp nodig? Neem, voor alle andere vragen die geen betrekking hebben op de service voor apparaten, contact op met het call center van de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA. Wij raden u aan de documentatie van het apparaat zorgvuldig te lezen voordat u contact met ons opneemt. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 27 Οδηγίες για την ασφάλεια 28 Εγκατάσταση 30 Περιγραφή προϊόντος 32 Λειτουργία 33 Πρώτη χρήση 37 Καθημερινή χρήση 37 Υποδείξεις και συμβουλές 41 Φροντίδα και καθάρισμα 42 Αντιμετωπιση προβληματων 44 Τεχνικά στοιχεία 48 ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA 49 Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση. Πληροφορίες για την ασφάλεια Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα

28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα περιβάλλοντα στέγασης Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή διαφορετικά τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής. Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για αυτή τη χρήση από τον κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα της συσκευής. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι. Οδηγίες για την ασφάλεια Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της. Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή. Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι βαριά. Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας. Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή.

29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 29 Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι να επιστρέψει στο συμπιεστή. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους ή εστίες μαγειρέματος. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο, όπως αποθήκες, γκαράζ ή κελάρια κρασιού. Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος για να μη χαράξετε το δάπεδο. Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο. Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας, συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το Σέρβις ή με ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του φις τροφοδοσίας. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας. Χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής. Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή, εκτός αν αναφέρονται ως κατάλληλες για τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού περιέχει ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο. Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον χώρο. Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη της συσκευής. Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στο θάλαμο του καταψύκτη. Στο θάλαμο καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα δοχεία αυτών των ποτών. Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά στη συσκευή. Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα. Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι ζεστά.

30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά, μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα από τον θάλαμο του καταψύκτη. Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχετε αποψύξει. Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης στη συσκευασία των κατεψυγμένων τροφίμων. Φροντίδα και καθάρισμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής. Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα. Η συντήρηση και η αναπλήρωση του ψυκτικού υγρού της μονάδας πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο άτομο. Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση της συσκευής και, αν απαιτείται, καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Απόρριψη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη συσκευή. Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι φιλικά προς το όζον. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη της συσκευής. Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας. Εγκατάσταση Θέση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια. Ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης για την εγκατάσταση. Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω μέρος του θαλάμου. Τοποθέτηση Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκατασταθεί σε στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής: Κλιματική κατηγορί α Θερμοκρασία περιβάλλοντος SN +10 C έως + 32 C N +16 C έως + 32 C ST +16 C έως + 38 C

31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 31 Κλιματική κατηγορί α Θερμοκρασία περιβάλλοντος T +16 C έως + 43 C Μπορεί να παρουσιαστούν λειτουργικά προβλήματα σε ορισμένους τύπους μοντέλων όταν λειτουργούν εκτός αυτού του εύρους. Η σωστή λειτουργία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη θέση εγκατάστασης της συσκευής, απευθυνθείτε στον πωλητή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας ή στο πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις. στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της παροχής σας. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή για το σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της ΕΟΚ. Ηλεκτρική σύνδεση Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR DJUPFRYSA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ISANDE GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 14 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 43 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 49 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat EL Οδηγίες Χρήσης 27 Εστίες HKP85410XB 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 5 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 8 Ρυθμίσεις 9 Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 12 FR Notice d'utilisation 21 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 42 ES Manual de instrucciones 53 Vrieskist Chest Freezer Congélateur coffre Gefriertruhe

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

A51010HSW0 A51020HSW0

A51010HSW0 A51020HSW0 NL EN FR DE EL TR Gebruikershandleiding User Manual Notice d utilisation Benutzerhandbuch Εγχειρίδιο χρήσης Kullanma Kılavuzu 2 14 26 38 50 62 A51010HSW0 A51020HSW0 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ Ma Machine FR DE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSAEITUNG EN IT INSTRUCTION MANUAL ISTRUTIONI PER L USO 3 19 C50 XN250 ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PT INSTUCTION MANUAL 35 GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

Διαβάστε περισσότερα

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX d de oa nl ow D m fro.v w w w nb de an re or e.b ACMT 65 / WH ACMT 65 / IX GR Greek Οδηγίες Χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Περιγραφή της συσκευής Γενική άποψη, Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 RENLIG GR NL FWM8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 12 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

Printing specification

Printing specification Printing specification Drawn Checked Approved Signature Mi-Ra Woo Ye-Na Park Jong-Ok Kim MMM/DD/YYYY Jan/29/2012 Jan/29/2012 Jan/29/2012 1. Model Description Model name 2nd, 3rd Suffix : : LN5400-ZA/LA6130-ZB

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas NL Gebruiksaanwijzing 2 DE Benutzerinformation 17 EL Οδηγίες Χρήσης 32 PT Manual de instruções 49 ES Manual de instrucciones 64 Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome RQ1100 series User manual 1 NEDERLANDS 95 DEUTSCH 118 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 141 ITALIANO 166 RQ119x, RQ118x, RQ117x, RQ116x,

Διαβάστε περισσότερα

A53100HLW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 19 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 37

A53100HLW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 19 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 37 A53100HLW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 19 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 37 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen.

Διαβάστε περισσότερα

Koel-vriescombinatie Réfrigérateur/congélateur Kühl - Gefrierschrank Ψυγειοκαταψύκτης Combinado

Koel-vriescombinatie Réfrigérateur/congélateur Kühl - Gefrierschrank Ψυγειοκαταψύκτης Combinado NL FR DE EL PT Gebruiksaanwijzing 2 Notice d'utilisation 14 Benutzerinformation 26 Οδηγίες Χρήσης 38 Manual de instruções 51 Koel-vriescombinatie Réfrigérateur/congélateur Kühl - Gefrierschrank Ψυγειοκαταψύκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

NL FR CONGÉLATEUR EL RO GEBRUIKSAANWIJZING 2 NOTICE D'UTILISATION 15 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 29 MANUAL DE UTILIZARE 44 RÉFRIGÉRATEUR/

NL FR CONGÉLATEUR EL RO GEBRUIKSAANWIJZING 2 NOTICE D'UTILISATION 15 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 29 MANUAL DE UTILIZARE 44 RÉFRIGÉRATEUR/ EJ2301AOW2 NL FR CONGÉLATEUR EL RO KOEL-VRIESCOMBINATIE RÉFRIGÉRATEUR/ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ FRIGIDER CU CONGELATOR GEBRUIKSAANWIJZING 2 NOTICE D'UTILISATION 15 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 29 MANUAL DE UTILIZARE 44 2 INHOUDSOPGAVE

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

S72300DSW1 NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 14 FR Notice d'utilisation 26 DE Benutzerinformation 39 EL Οδηγίες Χρήσης 52 IT Istruzioni per l

S72300DSW1 NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 14 FR Notice d'utilisation 26 DE Benutzerinformation 39 EL Οδηγίες Χρήσης 52 IT Istruzioni per l S72300DSW1 NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 14 FR Notice d'utilisation 26 DE Benutzerinformation 39 EL Οδηγίες Χρήσης 52 IT Istruzioni per l uso 65 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R961BT / KD-R864BT / KD-R862BT / KD-R861BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD MANUAL DE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

Koelkast Réfrigérateur Ψυγείο

Koelkast Réfrigérateur Ψυγείο NL FR EL Gebruiksaanwijzing 2 Notice d'utilisation 11 Οδηγίες Χρήσης 20 Koelkast Réfrigérateur Ψυγείο ZBA23021SA Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Bediening 4 Dagelijks gebruik

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-25

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-25 1 Περιεχόμενα / Contents GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-25 2 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Συμβουλές Aσφαλείας Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την πρώτη χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα