Fax : E mail

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Βλαχόπουλος Κ. Τηλέφωνο : /542 Fax : E mail Θεσσαλονίκη, 04/08/2014 Αρ.πρωτ Α Α:... ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 660/ απόφαση του ιοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, και προκειµένου να προχωρήσει στην διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, µε συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη περίπου ,51 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, προσκαλεί όσες εταιρείες ή ενδιαφερόµενους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στην ιοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στα παραρτήµατα Α και Β. Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου µε την ένδειξη: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών Γλώσσα :Ελληνική Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 π.µ. στο Τµήµα Προµηθειών της ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη). Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών και ώρα 11:00 π.µ. στο Τµήµα Προµηθειών της ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη). Πληροφορίες θα δίνονται καθηµερινά από 07:30 έως 14:30 από το Τµήµα Προµηθειών της ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη , Ο ιοικητής της 3 ης ΥΠΕ Μακεδονίας ηµοσθένης Ανδριόπουλος

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Θεσσαλονίκη 26/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος κων/νος Τηλ: Αριθ. ιακήρυξης 6/2014 Fax.: Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ιοίκηση της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 3(γ) του Ν. 3580/ Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 8, περ. 5 του Ν. 3329/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3527/ Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 περί Προµηθειών του ηµόσιου Τοµέα. 4. Το από έγγραφο της /νσης πληροφορικής. 5. Το γεγονός ότι, η σχετική δαπάνη έχει συµπεριληφθεί στο ΠΠΥΥ έτους 2012 της 3 ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας, στον κωδικό : Την υπ αρίθµ. 272/ απόφαση του ιοικητή της 3 ης ΥΠΕ Μακεδονίας για τροποποίηση του ΠΠΥΥ Την υπ αρίθµ 6252/ έγκριση της ΕΠΥ για την τροποποίηση του ΠΠΥΥ Το από έγγραφο της /νσης πληροφορικής. 9. Tην υπ αριθµ 10927/ απόφαση δέσµευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης από την 3 η ΥΠΕ Μακεδονίας. 10. Το υπ. αρίθµ. 6515/ έγγραφο της Ε.Π.Υ, περί δηµόσιας διαβούλευσης. 11. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευσης. 12. Την από εισήγηση της ΟΟΥ. 13. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 14. Την υπ αριθ. 502/ απόφαση του ιοικητή της 3 ης Υ.ΠΕ. για την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό µε αντικείµενο την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής ήτοι:. ΕΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Σύστηµα Εξυπηρετητών για Server Virtualization 1 2. Αποθηκευτικό Σύστηµα 1 3. Λογισµικό Virtualization, Λειτουργικών Συστηµάτων & 1

3 Backup 4. Λειτουργικά Συστήµατα 1 4.α για τα 1-4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 5. Σταθµοί Εργασίας Χρηστών (Συνολικά 11) Φορητοί Υπολογιστές 1 Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των ,51 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή και τη συµφωνία µε την τεχνική περιγραφή του ζητούµενου εξοπλισµού, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού.(παράρτηµα Β.) Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 11/07/2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα στο τµήµα Προµηθειών της 3 ης ΥΠΕ. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την ίδια ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει τη διαδικασία της οικονοµικής αξιολόγησης σε επόµενη συνεδρίασή της, εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή το τµήµα Προµηθειών της 3 ης Υ.ΠΕ. θα προχωρήσει στην έγκαιρη ενηµέρωση των συµµετεχόντων προµηθευτών, που η τεχνική τους προσφορά έγινε αποδεκτή κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, για την ακριβή ηµεροµηνία διενέργειας της διαδικασίας οικονοµικής αξιολόγησης. Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε σχετική εξουσιοδότηση. ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισµού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3 ης Υ.ΠΕ. (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ ), επί ποινή απόρριψης, µέχρι την 11/07/2014 και ώρα 10:00 µ.µ. (µε οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται). Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου συνοδευόµενες µε σχετική συνοδευτική επιστολή προκειµένου να πρωτοκολληθούν και να παραληφθούν (υπόδειγµα συνοδευτικής επιστολής επισυνάπτεται στο τεύχος της διακήρυξης).

4 Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας στον τοµέα προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής. Πληροφορίες για την διαδικασία του διαγωνισµού: τηλ φαξ ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 3. Ο αριθµός της διακήρυξης (06/2014). 4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (11/07/2014). 5. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία, και ειδικότερα τα εξής: Α) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετούνται (επί ποινή αποκλεισµού) σε δύο (2) αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει (επί ποινή απόρριψης): 1. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο εµπορικό - βιοτεχνικό βιοµηχανικό ή τεχνικό επιµελητήριο ή όπου άλλου υποχρεούται να είναι εγγεγραµµένος ο νόµιµος εκπρόσωπος της προµηθεύτριας εταιρείας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (επί ποινή απόρριψης). 2. Υπεύθυνη δήλωση (επί ποινή απόρριψης), υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της προµηθεύτριας εταιρείας, στην οποία αυτός θα δηλώνει ότι: α) διαθέτει το απαιτούµενο έµπειρο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισµό για την εκτέλεση της προµήθειας β) έχει λάβει πλήρη γνώση των προς προµήθεια ειδών, και εφόσον τελικώς του κατακυρωθεί ο διαγωνισµός θα εκπληρώσει τις συµβατικές υποχρεώσεις του σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού γ) προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστηµα δύο ετών (τουλάχιστον) δ) θα εκτελέσει την προµήθεια εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών 3. To σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων στην τεχνική προσφορά (επί ποινή απόρριψης), θα πρέπει να υποβληθούν οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις χωριστές

5 σειρές. Προσφορές που δεν πληρούν τον αναφερόµενο όρο, θα θεωρούνται ως έχουσες ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισµού και αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. 4. Οι προσφορές, (επί ποινή απόρριψης), δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµάτευση της επιτροπής. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εξήντα ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 3 η Υ.ΠΕ., πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο και για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. 7. Αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές. Β. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ τον οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) και θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, συµπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟ ΣΟ ΤΗ ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΙ Η ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1. Σύστηµα Εξυπηρετητών για Server Virtualization ,00 2. Αποθηκευτικό Σύστηµα ,00 3. Λογισµικό 650, ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ , ,00 799,50 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

6 Virtualization, Λειτουργικών Συστηµάτων & Backup 4. Λειτουργικά Συστήµατα 3.900,00 4.α για τα 1-4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.600,00 5. Σταθµοί Εργασίας Χρηστών (Συνολικά 11) 690,91 6. Φορητοί Υπολογιστές 1.000, , , , , ,51 Η προσφερόµενη τιµή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ ( ) και θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως. Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων, εκτός του Φ.Π.Α. Θα δοθεί δηλαδή προσφερόµενη τιµή πλέον Φ.Π.Α. Η προσφερόµενη τιµή θα δοθεί αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί διαφοροποίηση µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται το σύνολο των εξόδων για την τελική παράδοση του διαγωνιστικού αντικειµένου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προµήθεια είδη. Ο Φ.Π.Α θα βαρύνει την υπηρεσία. Είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς: Α) για το σύνολο των ειδών. Β) Επιµέρους προσφορές µπορούν να κατατεθούν: 1. για τα είδη 1,2,3,4,4 α.( συνολικά ) 2. για το είδος για το είδος 6. Η τιµή της προσφοράς είναι δεσµευτική για τον προµηθευτή µέχρι την οριστική παραλαβή της προµήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του αντιτίµου των υλικών που θα προµηθεύσει µέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών και την αποπληρωµή τους. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού είναι η χαµηλότερη τιµή.

7 Για την τελική επιλογή της προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως όροι υποχρεωτικοί ή απαράβατοι, θεωρούνται οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της ιοίκηης της 3 ης Υ.ΠΕ. και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προµηθευτή. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Τα έννοµα αποτελέσµατα της ανακοίνωσης τελούν ωστόσο υπό την αίρεση ότι δεν θα ασκηθούν επιτυχώς κατά της κατακυρωτικής απόφασης ή άλλης προγενέστερης πράξης της διαδικασίας του διαγωνισµού ένδικα µέσα. ΑΡΘΡΟ 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ TOY ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα πρακτικά τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης του διαγωνισµού υποβάλλονται στη ιοίκηση της Υ.ΠΕ. για την έκδοση της σχετικής απόφασης επικύρωσης και κατακύρωσης του διαγωνισµού και ανακοινώνονται µε ευθύνη του τµήµατος Προµηθειών της 3 ης Υ.ΠΕ. στους συµµετέχοντες προµηθευτές του διαγωνισµού. Η 3 η.υ.πε. υποχρεωτικά ενηµερώνει εγγράφως για την κατακύρωση της προµήθειας στον ανακηρυχθέντα προµηθευτή. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα ηµερολογιακών ηµερών για την υπογραφή της σύµβασης (από την ηµέρα που θα του ζητηθεί µε σχετική επιστολή της.υ.πε.). Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση του ιοικητή της Υ.ΠΕ. µετά από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής και του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή η κατακύρωση θα γίνει στον επόµενο µειοδότη προµηθευτή που η τεχνική του προσφορά έγινε αποδεκτή κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ένσταση επιτρέπεται α) κατά της διακήρυξης, β) κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό και γ) κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης

8 προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας των υπό προµήθεια υλικών - υπηρεσιών, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την προµήθεια µέσα σε χρονικό όριο τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή σχετικής σύµβασης προµήθειας. Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µε αποκλειστική ευθύνη του Προµηθευτή συνεπάγεται αυτοδίκαιη επιβολή κυρώσεων σε βάρος του βάσει των διατάξεων του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. To ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει υποχρεωτικά να είναι δύο µηνών. Μετά το πέρας των δύο µηνών η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αντικατασταθεί µε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργείας. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει υποχρεωτικά να είναι όσος και ο χρόνος εγγύησης των µηχανηµάτων. ( δύο έτη) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό καθώς και δικαίωµα να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές για το Ελληνικό δηµόσιο.. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

9 Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π..118/2007. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία που ορίζονται από το Π.. 118/2007, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ TOY ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της ιοίκησης της Υ.ΠΕ. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε τον εξοπλισµό µέσα στο συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτησή του. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύµβαση, εφόσον: Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή ο εξοπλισµός δεν φορτώθηκε ή δε παραδόθηκε µε ευθύνη της Υ.ΠΕ. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού ή εκτέλεση εργασίας γίνεται δεκτή. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ιοικητή της Υ.ΠΕ., ο οποίος υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.. 118/2007. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εξοπλισµός φορτωθεί ή τοποθετηθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προµηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιµα του Π.. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει αυτό. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου, ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υ.ΠΕ. από τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.

10 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ To τιµολόγιο προµήθειας το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 70% του συνολικού κόστους καθώς και το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 30% του υπολοίπου της δαπάνης, θα εξοφληθεί από την 3 η Υ.ΠΕ. Η πληρωµή δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου από αρµόδια επιτροπή της Υ.ΠΕ., και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής µε επιπλέον έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή. εν γίνεται δεκτή η κατάθεση τιµολογίου έργου. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, µετά από προηγούµενη θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών από την ποιοτική ποσοτική παραλαβή του εξοπλισµού από αρµόδια επιτροπή της.υ.πε. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Π.. 118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο και τα Ν.Π... (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ.). Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κλπ) Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την 3 η Υ.ΠΕ. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις (περιλαµβάνονται και οι κρατήσεις καθώς και τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών). Οι κρατήσεις για το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών είναι οι κάτωθι: Μ.Τ.Π.Υ. : 3% στην καθαρή αξία του τιµολογίου Χαρτόσηµο Μ.Τ.Π.Υ. : 2% στο προηγούµενο ποσό ΟΓΑ Χαρτοσήµου: 20% στο προηγούµενο ποσό Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α..ΣΥ.): 0,1% στην καθαρή αξία του τιµολογίου. Χαρτόσηµο Ε.Α.Α..ΣΥ.: 3% στο προηγούµενο ποσό ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ε.Α.Α..ΣΥ.: 20% στο προηγούµενο ποσό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις Φόρος 8%: 8% στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις

11 Οι κρατήσεις για το τιµολόγιο προµήθειας υλικών είναι οι κάτωθι: Μ.Τ.Π.Υ. : 3% στην καθαρή αξία του τιµολογίου Χαρτόσηµο Μ.Τ.Π.Υ. : 2% στο προηγούµενο ποσό ΟΓΑ Χαρτοσήµου: 20% στο προηγούµενο ποσό Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α..ΣΥ.): 0,1% στην καθαρή αξία του τιµολογίου. Χαρτόσηµο Ε.Α.Α..ΣΥ.: 3% στο προηγούµενο ποσό ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ε.Α.Α..ΣΥ.: 20% στο προηγούµενο ποσό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις Φόρος 4%: 4% στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις ΑΡΘΡΟ 9 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο Προµηθευτής υποχρεούται (επί ποινή αποκλεισµού) να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προµήθεια εξοπλισµού για διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του. Η εγγύηση καλύπτει την.υ.πε. σε περίπτωση ασυµφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών προς τα συµφωνηθέντα µε βάση την προσφορά ή/ και για όλες τις περιπτώσεις αστοχιών ή και βλαβών µη οφειλόµενων στην συνήθη χρήση. Εφόσον διαπιστωθούν οι ως άνω αστοχίες ή/και βλάβες ή/και ασυµφωνίες, ο Προµηθευτής οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της.υ.πε. να αποκαθιστά εν µέρει ή και εν συνόλω τα τµήµατα εκείνα των υλικών και να διορθώνει τις εργασίες που παρουσιάζουν πρόβληµα. Σε κάθε περίπτωση η.υ.πε. διατηρεί το δικαίωµα να αποκαθιστά τις από υπαιτιότητα του Προµηθευτή, αστοχίες και βλάβες µε άλλα συνεργεία, σε βάρος του και για λογαριασµό του, εφόσον ο ίδιος δυστροπήσει ή αµελήσει για την αποκατάστασή τους και παρέλθει άκαρπη η εύλογη προθεσµία αποκατάστασης, που θα του έχει δοθεί έγγραφα. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το τµήµα Προµηθειών της.υ.πε έναντι του ποσού των 10 δέκα.. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ιεύθυνσης Οικονοµικού της 3 ης Υ.ΠΕ. και θα αποσταλεί επίσης στους παρακάτω φορείς: 1. Εµπορικά - Βιοµηχανικά Επιµελητήρια α. Θεσσαλονίκης β. Αθηνών

12 ΑΡΘΡΟ 11 Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τους όρους του παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών των Ν.Π... καθώς και όλες οι διατάξεις του Ν.2286/95, του Π.. 118/2007, καθώς επίσης και οι διατάξεις των Οδηγιών της Ε.Ε. µε τις οποίες έχει εναρµονιστεί η Ελληνική Νοµοθεσία και αφορούν στην παρούσα προµήθεια, όπως ισχύουν κάθε φορά. Όλοι οι όροι του παρόντος κηρύσσονται ουσιώδεις. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύµβαση που θα υπογραφεί από τον παρόντα διαγωνισµό, αρµόδια είναι τα ικαστήρια Θεσσαλονίκης. ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προµηθευτής δεν µπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά της 3 ης.υ.πε., χωρίς προηγούµενη έγκριση του ιοικητή αυτής. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 3 ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

13 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Στα πλαίσια της συµµετοχής µας στην διαδικασία διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε αντικείµενο την προµήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, παρακαλούµε να δεχθείτε την κατάθεση της προσφοράς µας.

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης.Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσσαλονίκη, ΣΧΕ ΙΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΕΙ ΟΣ: Ανάθεση της προµήθειας ποικίλου εξοπλισµού πληροφορικής για τις ανάγκες της 3ης.Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΑΝΑ ΟΧΟΣ:. Α.Φ.Μ:...Ο.Υ ΠΟΣΟ. ΦΠΑ 23%. Συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα , ηµέρα ευτέρα στα γραφεία της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16 Τ.Κ , οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 1) Ο ηµοσθένης Ανδριόπουλος, ιοικητής της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή νόµιµα την 3 η Υγειονοµική Περιφέρεια (Μακεδονίας), ο οποίος θα αποκαλείται «Πελάτης». 2) Ο. που εκπροσωπεί την εταιρεία.. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,., ΤΚ.), ΑΦΜ, η οποία θα αποκαλείται «προµηθεύτρια» συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την υπ αριθµ. / απόφαση της ιοίκησης της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) ανέθεσε στον δεύτερο συµβαλλόµενο την προµήθεια ποικίλου εξοπλισµού πληροφορικής για τις ανάγκες της 3ης.Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) µε τους εξής όρους: ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΤΙΜΗ Τα υπό προµήθεια είδη είναι αυτά που αναφέρονται στον επισυναπτόµενο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος. Συνολική δαπάνη.συν.. ΦΠΑ 23% άρα συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Στην παραπάνω τιµή περιλαµβάνονται και η παράδοση στον χώρο της 3 ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Η παράδοση των ειδών θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 2 Ο

15 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ Ως τόπος παράδοσης των παραπάνω αναφερόµενων ειδών ορίζεται η ιοίκηση της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16 Θεσ/νίκη. Ο εξοπλισµός της πληροφορικής θα παραδοθεί εντός (30) τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Αναφορικά µε τα ανωτέρω, ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται από το Π. 118/07, άρθρα 32, 33, και 34. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο προµηθευτής κατέθεσε την παρακάτω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 10% της συνολικής αξίας της παρούσας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΚ Ι ΕΙ ΠΟΣΟ. ΥΠΕΡ ΤΗΣ. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή της Προµηθεύτριας εταιρείας θα γίνει ως εξής: Μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από τη αρµόδια επιτροπή, µε βάση την περιγραφή και την αξία των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική προσφορά, η Προµηθεύτρια εταιρεία οφείλει να προχωρήσει στην κατάθεση του σχετικού τιµολογίου, οπότε και θα ακολουθήσει η έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος και η εξόφλησή του µετά τη θεώρησή του από την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε κρατήσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 6 ο Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95, του Π.. 118/07. Απαγορεύεται η εκχώρηση των από τη σύµβαση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του αναδόχου χωρίς την συναίνεση της 3 ης.υ.πε. (Μακεδονίας). Όλοι οι όροι του παρόντος κηρύσσονται ουσιώδεις. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύµβαση, αρµόδια είναι τα ικαστήρια Θεσσαλονίκης.

16 Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η σύµβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, εκ των οποίων ο κάθε συµβαλλόµενος έλαβε από ένα (1). Άρθρο 7 ο : ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ Η παρούσα σύµβαση, διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, οποιαδήποτε δε διαφορά προκύψει από την ερµηνεία και την εφαρµογή της υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 8 ο : Απαγορεύεται η εκχώρηση των από τη σύµβαση απορρεουσών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του αναδόχου χωρίς τη συναίνεση της 3ης.Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας). Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) αντίγραφα και υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους οι οποίοι και έλαβαν από ένα αντίγραφο. Θεσσαλονίκη./ / 2014 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 3 η.υ.πε. (Μακεδονίας) ο εκπρόσωπος της εταιρείας Ο ιοικητής ηµοσθένης Ανδριόπουλος

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ 1. Σύστηιια Εξυπηρετητών νια Server Virtualization A/A ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1. Αριθµός Μονάδων 1 2. Rackable - Αριθµός U 1 3. Ο προτεινόµενος εξυπηρετητής θα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εµβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. 4. Motherboard το οποίο να υποστηρίζει δύο τουλάχιστον dualcore επεξεργαστές 5. Τύπος - Κατασκευαστής- Σειρά - Μοντέλο 6. Πιστοποιητικά Ποιότητας,Ασφάλειας Υποχρεωτικά: CE, Προαιρετικά: STEMKO, FCC-Α, NEMCO ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 7. Αριθµός προεγκατεστηµένων επεξεργαστών 2 8. Υποστηριζόµενες CPU στη µέγιστη σύνθεση του προσφερόµενου συστήµατος >=2 9. Αριθµός πυρήνων ανά επεξεργαστή >= Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή >= 2.2GHz 11. Ταχύτητα System Bus επεξεργαστή >= 8.0 GT/s ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ 12. Προεγκατεστηµένη µνήµη (GB) >= Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη (GB) >= Χαρακτηριστικά Μνήµης: Τεχνολογία DDR3 RDIMM Μνήµη χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας Ελάχιστη χωρητικότητα ανά memory module >= 16GB Μέγιστο Bandwidth της µνήµης βάσει >=1866 MHz αρχιτεκτονικής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ I/O BUS: 15. Αριθµός slots PCIe 3.0 >=3 ΣΥΝ ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 16. Θύρες Συστήµατος: Σειριακές USB VGA (εµπρος) 17. Θύρες Ethernet Ταχύτητας Gigabit NAI Πλήθος >=6 ΙΑΦΟΡΑ 18. Μονάδα DVD-RW NAI 19. Αριθµός θυρών Ethernet 10Gbps συµπεριλαµβανοµένων των multimode οπτικών τους transceivers SFP+ µε ακροδέκτη LC 20. Rack Rails µε Cable Management NAI ΙΑΘΕΣIΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 21. εύτερο redundant τροφοδοτικό που µαζί µε το 2

18 primary θα υποστηρίζουν την επέκταση, µελλοντικά στο µέγιστο της µνήµης 22. υνατότητα on-line αλλαγής τροφοδοτικού NAI 23. ιπλή (dual redundant) Internal SD Card για την εγκατάσταση του απαιτούµενου Hypervisor ( Πίνακας συµµόρφωσης 2 Λογισµικό Virtualization ) σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας. 24. Εναλλακτικά µπορούν να προσφερθούν δύο δίσκοι στερεάς κατάστασης (SSD) σε διάταξη Mirror (RAID 1). Να προσφερθεί κάρτα µε ξεχωριστό GbE Interface για Out of band management και πλήρη αποµακρυσµένη πρόσβασης µε remote console. Να προσφερθεί dual factor authentication (είτε σε HW είτε σε SW). Να υποστηρίζεται µε τον Remote Controller ενσωµατωµένο αποθηκευτικό µέσο όπως για σκοπούς Servicing. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 25. Χρονικό διάστηµα εγγύησης τεχνικής υποστήριξης 26. Ανταπόκριση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα κατόπιν τηλεφωνικής διάγνωσης από τον κατασκευαστή 27. Η προσφερόµενη εγγύηση τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή 28. Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, µε παραποµπή σε επίσηµα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού και να προσφέρεται στην Ελλάδα. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 29. Hardware Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία >=3 χρόνια στο προβλεπόµενο σηµείο Rack 30. Έλεγχος καλής λειτουργίας NAI 31. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο εξοπλισµό και εξαρτήµατα για την θέση του συστήµατος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδιο, connectors κ.λ.π) NAI NAI NAI 2. Αποθηκευτικό Σύστηµα Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1. Αριθµός Μονάδων 1 2. Rackable να αναφερθεί ο αριθµός των U 3. Να προσφερθεί Κεντρικό Σύστηµα Αποθήκευσης (storage).

19 Η συσκευή θα πρέπει να είναι µια και ενιαία, µε ένα λειτουργικό σύστηµα (unified storage) και θα πρέπει να µπορεί να υποστηρίζει όλες τις διαθέσιµες µεθόδους σύνδεσης servers και storage (iscsi, NFS, CIFS) χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισµού. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. 4. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 για τον κατασκευαστή. 5. Να προσφερθεί το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισµού και λογισµικού που θα επιτρέπει το διαµοιρασµό και τη διαχείριση των λογικών µονάδων δίσκων (LUNs) του Συστήµατος Αποθήκευσης σε όλους τους servers που θα συµµετέχουν στο SAN 6. Να αναφερθεί ο µέγιστος αριθµός LUNs που υποστηρίζεται από το SAN 7. υνατότητα δυναµικής αύξησης και δυναµικής µείωσης του κάθε LUN 8. Υψηλή διαθεσιµότητα του Συστήµατος >=99,999% Αποθήκευσης πιστοποιηµένη από ανεξάρτητη αρχή 9. Να προσφερθούν τα πρωτόκολλα διασύνδεσης: 9.1. SAN : iscsi 9.2. NAS : CIFS 9.3. NAS : NFS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΚΩΝ - CONTROLLERS 10. Προσφερόµενη raw χωρητικότητα >= 21,6 TB µε >=24 δίσκους τεχνολογίας SAS και χωρητικότητας ίσης ή ανώτερης των 900GB έκαστος 11. Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (rpm) >= Controllers σε υλοποίηση active-active µε αυτόµατο failover και load balancing των >=2 λογικών µονάδων δίσκων (LUNs). 13. Μέγιστη χωρητικότητα ανά LUN >= 16ΤΒ 14. Το Κεντρικό Σύστηµα Αποθήκευσης (storage) >=6GB / controller πρέπει να διαθέτει µνήµη cache. 15. Να αναφερθούν οι τεχνικές προστασίας της µνήµης cache όπως mirroring, CRC, ECC κλπ. 16. Να περιγραφεί ο µηχανισµός προστασίας των δεδοµένων της cache, µετά από διακοπή παροχής ρεύµατος. 17. Θύρες επικοινωνίας 10GbE ανά >=2 controller. Να προσφερθούν και τα αντίστοιχα οπτικά multimode SFP+ transceivers µε ακροδέκτη LC 18. Θύρες Ethernet ανά controller >=4 19. Ταχύτητα θυρών Ethernet >= 1Gb/s ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

20 20. Υποστήριξη online αλλαγής (hot swap) για: Power supplies Cooling fans RAID Controllers 21. Να προσφερθούν redundant: Power supplies Cooling fans RAID controllers ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 22. Μέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων δίσκων χωρίς προσθήκη επιπλέον RAID controllers ή µνήµης cache στους >=120 ελεγκτές αυτούς 23. Να αναφερθεί ο µέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων δίσκων ανά Raid- Group σε διάταξη RAID-6 / DP ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ iscsi 24. Υποστήριξη επικοινωνίας µε χρήση iscsi πρωτοκόλλου. Να προσφερθεί το απαραίτητο υλικό (Η/W) και λογισµικό NAI (S/W) 25. Να αναφερθεί ο µέγιστος υποστηριζόµενος αριθµός iscsi Initiators NAI 26. Να υποστηρίζονται τουλάχιστον τα λειτουργικά συστήµατα AIX, VMware ESX, HP-UX, Linux, Sun Solaris, Mac NAI OS, Windows 2000/XP/Server Υποστήριξη Multi-pathing NAI ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 28. Λογισµικό πλήρους κεντρικής διαχείρισης και παρακολούθησης του υποσυστήµατος από περιβάλλον GUI ή command line ή web-browser ή και πιθανά συνδυασµός των παραπάνω. 29. υνατότητα συνεργασίας του SAN µε τα ακόλουθα τουλάχιστον λειτουργικά συστήµατα και εφαρµογές : UNIX, Linux, Microsoft Windows 2003/ 2008, VMware, Oracle, SQL Server, Exchange Server 30. Υποστήριξη δηµιουργίας τοπικών στιγµιαίων αντιγράφων (snapshots). Να τεκµηριωθούν οι τεχνικές δηµιουργίας αυτών των στιγµιαίων αντιγράφων. 31. Μέγιστος αριθµός snapshot ανά Volume / LUN 32. Μέγιστος αριθµός snapshot ανά controller 33. Να προσφερθούν άδειες χρήσης για τη υποστήριξη δηµιουργίας τοπικών στιγµιαίων αντιγράφων read-only µε χρήση χωρητικότητας που καλύπτει µόνο τις αλλαγές µεταξύ των αντιγράφων. >=250 >= Να προσφερθεί άδεια χρήσης για

21 δυνατότητα ανάκτησης (restore) µεµονωµένων αρχείων σε περιβάλλοντα NAS και ολόκληρων των LUN σε περιβάλλοντα SAN από το storage χωρίς τη διακοπή λειτουργιάς των servers και των εφαρµογών. 35. υνατότητα εξυπηρέτησης πολλαπλών clustered servers 36. Αυτόµατη ειδοποίηση του administrator σε περίπτωση βλάβης (SMS Gateway, alert) 37. υνατότητα εξοικονόµησης χώρου διαµέσου τεχνικών 4Κ Block Level Deduplication. (λογική διαγραφή πολλαπλών αντιγραφών του ίδιου περιεχοµένου στους δίσκους). Επιθυµητή οποιαδήποτε επιπρόσθετη τεχνική εξοικονόµησης χώρου. ΕΓΓΥΗΣΗ 38. Προσφερόµενη εγγύηση όλων των παραπάνω (λογισµικού και υλικού) 39. Να περιγραφεί η υπηρεσία υποστήριξης για το διάστηµα εγγύησης >= 3έτη NBD και 24ωρη τηλεφωνική ανταπόκριση. 3.Λογισµικό Virtualization Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Κατασκευαστής Λογισµικού 2. Πρέπει να προσφερθεί ένα ενιαίο προϊόν που να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών που ακολουθούν 3. Να αναφερθεί η ονοµασία και τρέχουσα έκδοση & υπο-έκδοση του προϊόντος ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κεντρική διαχείριση των εικονικών µηχανών και των πόρων των εξυπηρετητών από κονσόλα διαχείρισης σε γραφικό περιβάλλον (GUI) Λήψη στιγµιότυπων (snapshots) των Virtual Machines για λόγους backupή δοκιµών Απεικόνιση του συνόλου των Virtual Machines, των Hosts και των µεταξύ τους σχέσεων σε γραφικό περιβάλλον ιαχείριση όλων των Virtual Machines και πρόσβαση στην κονσόλα αυτών Παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο της διαθεσιµότητας των Virtual Machines και των φυσικών εξυπηρετητών

22 Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ειδοποιήσεις για σφάλµατα ή συµβάντα 9. µέσω , SNMP traps Αριθµός υποστηριζόµενων φυσικών 10. εξυπηρετητών (Host) προσφερόµενης αδειοδότησης Να προσφερθεί η κονσόλα διαχείρισης της 11. εικονικής υποδοµής µέσω GUI Να προσφερθεί εικονικό applianceµε 12. δυνατότητα de-duplicated D2D backup των εικονικών µηχανών, του ίδιου κατασκευαστή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HYPERVISORΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚ ΟΣΗ Εγκατάσταση απευθείας στον φυσικό εξυπηρετητή (Bare-metal architecture) Μέγιστος αριθµός φυσικών επεξεργαστών (CPUs) ανά εξυπηρετητή υνατότητα χρήσης NFS για αποθηκευτικό χώρο υνατότητα χρήσης SAN LUNs (storage area network) για αποθηκευτικό χώρο υνατότητα χρήσης iscsi LUNs για αποθηκευτικό χώρο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIRTUAL MACHINES ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚ ΟΣΗ Μέγιστος αριθµός εικονικών επεξεργαστών ανά Virtual Machine >= 3 >= 2 4. Λειτουργικά Συστήµατα και Άδειες Χρήσης Microsoft Α/ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft Windows Server 2012R2 Standard OLP GOV [P ] Άδειες χρήσης / User CALs για Microsoft Windows Server 2012 Domain [R ] ΑΠΑΙΤΗΣΗ Σταθµοί Εργασίας Χρηστών Α/ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

23 Α/ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Όλες οι διακριτές συνιστώσες του συστήµατος να είναι του ίδιου κατασκευαστή 1. και να καλύπτονται από τους ίδιους όρους εγγύησης 2. Αριθµός Μονάδων 11 Επεξεργαστής τουλάχιστον Intel Core i5, >=3.1 GHz 3. 4ΧΧΧ 4. L2 Cache >= 6 MB 5. Μνήµη DDR3 (>= ΜHz) >=4GB 6. Τροφοδοτικό Ελάχιστη παροχή 290w 7. DVD±RW Double layer 8. Σκληρός δίσκος - Serial ATA III >=500GB 7200rpm 9. Μέγεθος οθόνης >= Έξοδος Εικόνας VGA 11. Ανάλυση >= 1920 x Κάρτα γραφικών >=1600MB GDDR3, /100/1000Mbps Gigabit Ethernet Θύρες Τουλάχιστον: 3x PCI Express x1, 1x 14. PCI Express x16, >=6xUSB2.0, >=2xUSB3.0 (Θύρες USB στο εµπρόσθιο µέρος της θήκης >=2) 15. Ποντίκι USB optical Mouse 16. Πληκτρολόγιο USB Keyboard Λειτουργικό σύστηµα µε γραφικό περιβάλλον να αναφερθεί και δυνατότητα σύνδεσης σε Domain 17. (αντίστοιχο µε Windows 7/ 64bit Pro Ελληνικό ή ισοδύναµο, προεγκατεστηµένο) Λογισµικό εφαρµογών γραφείου άδειες να αναφερθεί 18. (π.χ. επεξεργαστή κειµένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις κτλ) Εγκατεστηµένο Web Browser, η πιο 19. πρόσφατη έκδοση. Εγκατάσταση δωρεάν λογισµικού Adobe 20. Acrobat Reader, η πιο πρόσφατη έκδοση. Υποστήριξη Ελληνικών ΕΛΟΤ 928 ISO Antivirus 23. Εγγύηση 24. Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης 5 ετής 25. Εγχειρίδια Χρήσης 6. Φορητοί Υπολογιστές Α/ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Όλες οι διακριτές συνιστώσες του συστήµατος να είναι του ίδιου κατασκευαστή 2. και να καλύπτονται από τους ίδιους όρους εγγύησης 3. Αριθµός Μονάδων 1 4. Επεξεργαστής τουλάχιστον Intel Core i5, >=2.6 GHz ΑΠΑΙΤΗΣΗ

24 Α/ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4ΧΧΧ 5. L2 Cache >= 512kb 6. L3 Cache >= 3Mb 7. Μνήµη DDR3 (>= ΜHz) >=8GB 8. Τροφοδοτικό Ελάχιστη παροχή 290w 9. 8X DVD+/-RW 10. Σκληρός δίσκος - Serial ATA III >=1TB 5400rpm 11. Wireless bgn 12. Bluetooth Μέγεθος οθόνης >=15,6 (1366 x 768) 14. Έξοδος Εικόνας - Ανάλυση HDMI >= 2560x Κάρτα γραφικών 9 >=2GB DDR3 16. Ελληνικό πλητρολόγιο Qwerty /100Mbps Ethernet 18. Θύρες Τουλάχιστον: >=1xUSB2.0, >=2xUSB Multi-media Card Reader 20. Θύρες Μικρόφωνου - Ακουστικών 21. Μπαταρία Li-Ion >= 6 ώρες 22. Λειτουργικό σύστηµα µε γραφικό περιβάλλον να αναφερθεί 23. Λογισµικό εφαρµογών γραφείου άδειες (π.χ. επεξεργαστή κειµένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις κτλ) Εγκατεστηµένο Web Browser, η πιο 24. πρόσφατη έκδοση. Εγκατάσταση δωρεάν λογισµικού Adobe 25. Acrobat Reader, η πιο πρόσφατη έκδοση. Υποστήριξη Ελληνικών ΕΛΟΤ 928 ISO Antivirus 28. Εγγύηση 29. Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης 3 ετής 30. Εγχειρίδια Χρήσης να αναφερθεί

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

kvlaho@3ype.gr ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ ΑΠΑΙΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TUV, CE, NEMKO, FCC- A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ >= 2 ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ

kvlaho@3ype.gr ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ ΑΠΑΙΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TUV, CE, NEMKO, FCC- A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ >= 2 ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣ ΟΡΓΑΝΩΣΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΣ ΥΠΟΣΤΡΙΞΣ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ιαβούλευση προδιαγραφών για την αγορά ποικίλου εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Μ.Σιδηροπούλου Τηλ. : 2521350613

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 513/2011

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 513/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας : 52 100 Καστοριά Πληροφορίες : Γέρου Βασιλική Τηλέφωνο : 2467 0 55626 Καστοριά,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 513/2011

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 513/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας : 52 100 Καστοριά Πληροφορίες : Γέρου Βασιλική Τηλέφωνο : 2467

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002901853 2015-07-09

15PROC002901853 2015-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Γραφείο Προμηθειών Αριθ. Διακήρυξης: 19/2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφείο Προμηθειών Κόρινθος 8-2-2011 Λ.ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφείο Προμηθειών Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Τμήμα : Οικονομικό/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ(

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 )

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4064 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Λαζαρίδου Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.:2313320584,537

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 19.04.2011. Αρ. Πρωτ.: Α290532 Κωδ. Εγγρ.:Η30/0000/4977/401/ΙΚ/16390/κτ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους

Θεσσαλονίκη, 19.04.2011. Αρ. Πρωτ.: Α290532 Κωδ. Εγγρ.:Η30/0000/4977/401/ΙΚ/16390/κτ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους 6 ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο : 2310 470200 Fax : 2310 475935-6 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /νση Συµβάσεων / Τµήµα: Τµήµα Μελετών-Υπηρεσιών Αρµόδιος : Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/6798 Μαρούσι: 2/12/2014

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/6798 Μαρούσι: 2/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

18/5/2015 ΗΜΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ

18/5/2015 ΗΜΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Λαζαρίδου Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.:2313320587,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 34/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ- ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 34/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ- ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53-ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20100

Διαβάστε περισσότερα