β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/ ) Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΣ/Α.Ε.Ν). ΚΥΑ Αριθ. Μ /03/ (ΦΕΚ Β 1393/ Έναρξη ισχύος από το εκπαιδευτικό έτος Τροποποιήσεις: 1. Κ.Υ.Α. Μ /02/02/ (ΦΕΚ Β 732/ Κ.Υ.Α. Μ /02/08/ (ΦΕΚ Β 668/ ΆΡΘΡΟ 1 Γ Ε Ν Ι Κ Α 1. Ακαδημαϊκό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους. 2. Διδακτικό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου του επομένου έτους και περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το πρώτο ονομάζεται χειμερινό και το δεύτερο εαρινό. 3. Εξεταστική περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μετά το τέλος ή πριν την έναρξη του διδακτικού εξαμήνου. 4. Προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο, μαθήματος που διδάσκεται θεωρητικά ορίζονται οι ώρες που προκύπτουν ως γινόμενο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας που ορίζονται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, επί τον αριθμό των εβδομάδων του εξαμήνου. Διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά. 5. Προβλεπόμενες ώρες ανά εξάμηνο, πρακτικής, φροντιστηριακής, εργαστηριακής άσκησης ή άσκησης σε χώρους εργασίας ορίζονται οι ώρες που προβλέπονται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα. 6. Θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο σπουδαστής εκτελεί την πρακτική άσκηση πάνω στο πλοίο (θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι) και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.υπάρχουν δύο θαλάσσιες εκπαιδευτικές περίοδοι: α) Η πρώτη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική άσκηση - εκπαίδευση σε πλοία και πραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Α διδακτικό εξάμηνο σπουδών. β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική άσκηση - εκπαίδευση σε πλοία και πραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Γ διδακτικό εξάμηνο σπουδών. 7. Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι υποχρεωτική. 8. Σπουδαστής γίνεται πτυχιούχος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας σπουδών, εφόσον: α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και γ) έχει περατώσει με επιτυχία τα θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια. 9. Σπουδαστής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα σε Σχολή μιας Α.Ε.Ν. δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και σπουδαστής μιας άλλης Σχολής της ίδιας ή άλλης Α.Ε.Ν. ή άλλης Τριτοβάθμιας Σχολής. ΆΡΘΡΟ 2 ΦΟΙΤΗΣΗ 1.Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε έξη διδακτικά εξάμηνα Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ όπως φαίνονται παρακάτω :

2 α) Τα A, Β, και Ε διδακτικά εξάμηνα,αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγουν την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. β) Τα Γ, Δ και ΣΤ διδακτικά εξάμηνα αρχίζουν την 16η Φεβρουαρίου κάθε έτους και λήγουν την 7η Ιουνίου του ιδίου έτους. 2. Σε περίπτωση που σε μία ή περισσότερες Α.Ε.Ν. η έναρξη διδακτικού εξαμήνου καθυστερήσει ή κατά τη διάρκειά του η εκπαίδευση διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, είναι δυνατόν με απόφαση ΥΕΝ/ΔΕΚΝ, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν. που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, να παραταθεί η διάρκεια του εξαμήνου και να μετατεθεί το τέλος του καθώς και οι ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων σε νέες κατάλληλες ημερομηνίες 3. Ένα μάθημα θεωρείται διδαγμένο όταν πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον το 85% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του. 4. Ένα ενιαίο σύνολο πρακτικών, φροντιστηριακών, εργαστηριακών ασκήσεων ή ασκήσεων σε χώρους εργασίας θεωρείται διδαγμένο όταν πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον το 85% των προβλεπόμενων ωρών. 5. Τα δύο θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια πραγματοποιούνται ως εξής : α) Το πρώτο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι (1η θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος), αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. β) Το δεύτερο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι (2η θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος), αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 15η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. ΆΡΘΡΟ 3 Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ 1. Πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου, οι σπουδαστές, πλην των νεοεισαγομένων, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους στη Σχολή. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή και μετά την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εάν ο σπουδαστής ήταν ναυτολογημένος 2. Οι σχετικές αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητή της Α.Ε.Ν μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής. 3. Με απόφαση ΥΕΝ/ΔΕΚΝ, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σχολής, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που ήταν ναυτολογημένος και μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των (5) εργάσιμων ημερών αλλά οπωσδήποτε όχι αργότερα από την συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος που συνεπάγεται την απόρριψη του σπουδαστή λόγω απουσιών. 4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι πραγματοποιηθείσες ώρες μαθημάτων από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου μέχρι την εγγραφή του σπουδαστή, προσμετρώνται για την συμπλήρωση του επιτρεπόμενου ορίου απουσιών στον συγκεκριμένο σπουδαστή. 5. Μη εγγραφή σπουδαστή, δικαιουμένου προς τούτο, δεν αναστέλλει την συμπλήρωση του ανωτάτου χρονικού ορίου παραμονής του στο ίδιο εξάμηνο. ΆΡΘΡΟ 4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Οι σπουδές στις ΑΕΝ οργανώνονται με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε σχολής είναι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές. Κάθε μάθημα, ανάλογα με τη φύση του, μπορεί να διδάσκεται μόνο θεωρητικά ή να περιλαμβάνει μόνο ασκήσεις ή μόνο πρακτικές εφαρμογές ή ακόμη και συνθετική εφαρμογή των γνώσεων ή να αποτελεί συνδυασμό των προηγουμένων. 2. Οι διατιθέμενες για τα διδασκόμενα μαθήματα και εργαστήρια εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας καθώς και η αναλυτική ύλη κάθε μαθήματος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.), μετά από εισήγηση του Συμβουλίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν.Ε.).Με απόφαση Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ μετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συμβουλίου της Σχολής μπορεί να διενεργούνται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας. 3. Στη σύνταξη του εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας ο Διευθυντής Σχολής πρέπει να καταμερίζει τις ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος σε περισσότερες της μίας ημέρες, με εξαίρεση τα μαθήματα που δεν υπερβαίνουν τις δύο ώρες εβδομαδιαίως και τα εργαστηριακά. 4. Στις εργαστηριακές ασκήσεις και στις πρακτικές εφαρμογές οι σπουδαστές κατανέμονται με μέριμνα του Διευθυντή της Σχολής σε μικρότερες ομάδες των 6 έως 20 ατόμων ανάλογα με τις θέσεις εργασίας και τη φύση του εργαστηρίου και γενικότερα της πρακτικής εφαρμογής. Α Ρ Θ Ρ Ο 5 2

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια αναπτύσσονται και εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθήματος. α. Θεωρητική διδασκαλία νοείται η απαραίτητη εισαγωγή για τον προσανατολισμό των σπουδαστών στις εφαρμογές. Έτσι η διδασκαλία εξελίσσεται σε χρονικό συσχετισμό με το πρόγραμμα ασκήσεων και εφαρμογών και η κατανόησή της ελέγχεται με τις σχετικές αξιολογήσεις. β. Ασκήσεις θεωρούνται οι γραπτές εφαρμογές που γίνονται στη Σχολή με καθοδήγηση μέλους Ε.Π., με συνεργασία μεταξύ των σπουδαστών ή ατομικά. γ. Πρακτικές Εφαρμογές ορίζονται οι εφαρμογές στα εργαστήρια με προκαθορισμένους χειρισμούς και διαδικασίες ή στον επαγγελματικό, βιομηχανικό ή ναυτικό χώρο, όπου επιδιώκεται η εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον. δ. Συνθετική εφαρμογή γνώσεων, μεθόδων και διαδικασιών γίνεται σε ειδικά επιλεγμένα θέματα που αναθέτει ο καθηγητής στους σπουδαστές κατά ομάδες ή ατομικά. 2. Ο καθηγητής, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ορίζει ημέρες και ώρες κατά τις οποίες δέχεται τους σπουδαστές, γενικότερα αλλά και ειδικότερα αυτούς στους οποίους διδάσκει ή με τους οποίους συμμετέχει σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, και συζητά μαζί τους σχετικά με την εκπόνηση εργασιών τους καθοδηγεί και γενικότερα επιλύει τις απορίες τους ή παρέχει άλλες επεξηγήσεις, εκτός των ωρών μαθημάτων. 3. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες επιτρέπουν τον διαρκή έλεγχο της προόδου των σπουδαστών αλλά και την συνειδητοποίηση αυτών στις επιδόσεις τους. Α Ρ Θ Ρ Ο 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Για την υποβοήθηση του διδακτικού έργου των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) χορηγούνται στους σπουδαστές τους για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών ένα τουλάχιστον διδακτικό βοήθημα που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω κατηγορίες: α) Διδακτικά βιβλία Α.Ε.Ν. β) Διδακτικά βιβλία εκδόσεως του Ιδρύματος Ευγενίδου και Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. γ) Βιβλία από το ελεύθερο εμπόριο. δ) Διδακτικές σημειώσεις. ε) Άλλο διδακτικό υλικό. Ως μάθημα του προγράμματος σπουδών, για την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου, νοείται ένα μεμονωμένο μάθημα ή μία ενότητα μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, τα οποία διδάσκονται σε διαφορετικά εξάμηνα σπουδών αλλά αναφέρονται στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. 1 η τροποποίηση (ΦΕΚ Β 668/2008) η ακόλουθη 2. Για την προμήθεια των βιβλίων της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλεται στο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α' τεκμηριωμένη πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής μετά από εισήγηση του/των διδάσκοντος/ διδασκόντων το οικείο μάθημα. Σε περίπτωση που η πρόταση αυτή περιλαμβάνει αντικατάσταση ήδη εγκεκριμένου βιβλίου ή βιβλίο για μάθημα για το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχο εγκεκριμένο, τότε στην πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα ακόλουθα στοιχεία: α. Πλήρης τίτλος του προτεινομένου βιβλίου. β. Συγγραφέας ή Συγγραφείς. γ. Εκδότης και έτος έκδοσης. δ. Διεθνής αριθμός του προτεινομένου βιβλίου (ISBN). ε. Αριθμός σελίδων του προτεινομένου βιβλίου. στ. Ενδεικτική τιμή προμήθειάς του. Το ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α' αποφασίζει για τα εκπαιδευτικά κείμενα που θα εγκριθούν, λαμβάνοντας υπόψη την σειρά προτίμησης των εκπαιδευτικών κειμένων της προηγούμενης παραγράφου, τις τεκμηριωμένες προτάσεις των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των Σχολών, καθώς επίσης και το κόστος προμήθειας των προτεινομένων βιβλίων του ελεύθερου εμπορίου. Προτάσεις των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των Σχολών που είναι ανεπαρκώς τεκμηριωμένες ή που το κόστος προμήθειας προτεινομένων βιβλίων του ελεύθερου εμπορίου είναι πολύ υψηλό, δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι προτάσεις των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των Σχολών πρέπει να υποβάλλονται στο YΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α' μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε διδακτικού έτους με κατεπείγουσα αναφορά. Αρχικό κείμενο (ΦΕΚ Β 1393/2000) Καταργείται (ΦΕΚ Β 668/2008) 2. Για την προμήθεια των βιβλίων της προηγούμενης παραγράφου αποφασίζει το ΥΕΝ/ΔΕΚΝ μετά από εισήγηση του διδάσκοντος/των διδασκόντων το οικείο μάθημα και τεκμηριωμένη πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής. 3

4 Οι προτάσεις των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των Σχολών πρέπει να υποβάλλονται στο ΥΕΝ/ΔΕΚΝ στο τέλος κάθε διδακτικού έτους. 3. Στις περιπτώσεις που τα βιβλία που διανέμονται δεν καλύπτουν κατά 100% την προβλεπόμενη ύλη, είναι δυνατή η συγγραφή και διανομή δακτυλογραφημένων συμπληρωματικών σημειώσεων από τον διδάσκοντα. Οι συμπληρωματικές σημειώσεις δεν αμείβονται. 4. Τα μέλη του Ε.Π. που είναι επιφορτισμένα με εργαστηριακές πρακτικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις υποχρεούνται στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να χορηγούν στους σπουδαστές φύλλα έργου ή ασκήσεων στα οποία θα προτάσσονται συνοπτικές οδηγίες για την επίλυση των συγκεκριμένων ασκήσεων. Α Ρ Θ Ρ Ο 7 Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ 1. Με σκοπό την καλύτερη κατάρτιση των σπουδαστών, η Διοίκηση κάθε Σχολής μετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και σε συνεργασία με το Διευθυντή της Σχολής, σε ώρες που δεν παρεμποδίζεται, κατά το δυνατόν η εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης, προγραμματίζει και οργανώνει εκπαιδευτικές και μορφωτικές επισκέψεις σε επιστημονικές και τεχνικές εγκαταστάσεις, ναυπηγεία, εργοστάσια, δεξαμενές, πλοία κ.λ.π. καθώς και ιστορικούς χώρους, μουσεία και άλλα Εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε περίπτωση έκτακτης επίσκεψης δεν απαιτείται η εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 2. Εάν η πραγματοποίηση των ανωτέρω επισκέψεων απαιτεί οικονομικές επιβαρύνσεις πρέπει να ζητείται έγκαιρα η σχετική έγκριση από το ΥΕΝ/ΔΕΚΝ. 3. Εάν η επίσκεψη πραγματοποιείται στα πλαίσια της διδασκαλίας συγκεκριμένου μαθήματος ή μαθημάτων, μη συμμετοχή σπουδαστή συνεπάγεται τον καταλογισμό απουσιών σύμφωνα με το πρόγραμμα επίσκεψης. Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1. Όλες οι τελικές εξετάσεις είναι προαγωγικές ή απολυτήριες. 2. Οι τελικές εξετάσεις γίνονται στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολής και συνυπογράφεται από τον Διοικητή της Α.Ε.Ν. Το πρόγραμμα εξετάσεων αναρτάται έγκαιρα στο πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής. 3. Οι εξεταστικές περίοδοι κατά τις οποίες γίνονται οι τελικές εξετάσεις των προηγουμένων παραγράφων είναι : α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 15η ημέρα του μηνός και εξετάζονται : Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Α, Β, ή Ε διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών. ΙΙ) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα. β. ΜΑΡΤΙΟΥ που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 15η ημέρα του μήνα και εξετάζονται μόνο οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στο Α διδακτικό εξάμηνο κατά το τρέχον διδακτικό έτος. γ. ΙΟΥΝΙΟΥ που διαρκεί από την 8η μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα με δυνατότητα παράτασης, εάν κριθεί ότι οι ανάγκες της σχολής το επιβάλλουν, μέχρι τις πέντε (5) πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιουλίου και εξετάζονται : Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ διδακτικά εξάμηνα κατά το τρ έχον διδακτικό έτος στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών. ΙΙ) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα. δ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 25η ημέρα του μήνα και εξετάζονται: Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Γ, Δ, Ε και ΣΤ διδακτικά εξάμηνα κατά το προηγο ύμενο διδακτικό έτος στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών. ΙΙ) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα. Οφειλόμενο μάθημα θεωρείται κάθε μάθημα διδακτικού εξαμήνου ενός ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο ο σπουδαστής έχει αποτύχει, από την ημέρα που ο σπουδαστής έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα επόμενου διδακτικού εξαμήνου στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πριν από κάθε εξεταστική περίοδο, μετά από πρόταση του Διευθυντή Σχολής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, τους ανα- 4

5 πληρωτές των εξεταστών καθηγητών για την περίπτωση προσωρινού ή οριστικού κωλύματός τους, με τους οποίους διεξάγονται οι εξετάσεις.σε περίπτωση κωλύματος εξεταστή καθηγητή, για τον οποίο από αντικειμενικούς λόγους δεν είχε οριστεί αναπληρωτής εξεταστής ή στην περίπτωση κωλύματος τόσο του εξεταστή όσο και του αναπληρωτή καθηγητή, οι εξετάσεις του μαθήματος αναβάλλονται και πραγματοποιούνται σε χρόνο που προσδιορίζει ο Διοικητής μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σχολής. 2. Στα μαθήματα που εξετάζονται μόνο προφορικά ή και προφορικά την επιτροπή προφορικής εξέτασης και βαθμολόγησης αποτελούν, ο εξεταστής και ο αναπληρωτής καθηγητής, με ισοδύναμο ποσοστό βαθμολογίας ο καθένας. Α Ρ Θ Ρ Ο 10 ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Ο Διοικητής, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής, δύναται να διακόψει ή και να ακυρώσει τη γραπτή εξέταση ενός μαθήματος εάν διαπιστωθεί ότι αυτή γίνεται ή έγινε κατά τρόπο αντικανονικό ή μεροληπτικό. 2. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοικητής με τον Διευθυντή της Σχολής συντάσσουν σχετικό πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται όλα τα σχετικά στοιχεία και στο οποίο ορίζεται η επανάληψη της γραπτής εξέτασης την ίδια ή άλλη ημέρα. 3. Ο Διοικητής ενημερώνει σχετικά το ΥΕΝ/ΔΕΚΝ με κατεπείγουσα αναφορά. Α Ρ Θ Ρ Ο 11 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ο αρμόδιος κατά μάθημα καθηγητής ορίζει τουλάχιστον τρία (3) θέματα κατά το δυνατόν ισοδύναμα, με εξαίρεση εκείνων των μαθημάτων που από τη φύση τους δεν μπορούν να δοθούν για ανάπτυξη περισσότερα από ένα (π.χ. Σχέδιο). Συμπλήρωση άρθρου (ΦΕΚ Β 668/2008) Σε κάθε οριζόμενο θέμα θα πρέπει να καθορίζεται και η βαθμολογική αξία αυτού. 2. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων που ορίσθηκαν από τον καθηγητή, καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο που διανέμεται στους σπουδαστές. Αντίγραφα των θεμάτων όλων των εξεταστικών περιόδων υποβάλλονται στο ΥΕΝ/ΔΕΚΝ στο τέλος κάθε διδακτικού έτους. 3. Η κόλλα διαγωνισμού πάνω δεξιά φέρει τη σφραγίδα της Σχολής και τη μονογραφή του Διοικητή και συμπληρώνεται από τους σπουδαστές με την αναγραφή των εξής στοιχείων: ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, εξάμηνο, μάθημα και ημερομηνία. 4. Ως πρόχειρο χρησιμοποιείται η τελευταία σελίδα της κόλλας διαγωνισμού η οποία περιέχει πάνω στη μέση την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ. Δεν λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του γραπτού οι σημειώσεις του πρόχειρου. 5. Κατά την παράδοση των γραπτών διαγράφονται από τον επιτηρητή, τα κενά που υπάρχουν σε αυτά και μονογράφονται. Το έντυπο των θεμάτων παραδίδεται μαζί με το γραπτό. 6. Μετά το τέλος της γραπτής εξέτασης, τα γραπτά παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο καθηγητή, ο οποίος εντός τριών ημερών τα βαθμολογεί και τα παραδίδει στο Διευθυντή Σχολής με εμφανή, ολόγραφη και αριθμητική, ανεξίτηλη και με τη μονογραφή του βαθμολογία στη πρώτη σελίδα του κάθε γραπτού. Η ανωτέρω βαθμολογία αποτελεί το βαθμό της γραπτής εξέτασης και δεν προσβάλλεται με ένσταση. 7. Τα γραπτά των εξετάσεων φυλάσσονται στο αρχείο του Διευθυντή Σχολής για ένα εξάμηνο και μετά καταστρέφονται. Ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει να συμβουλευτεί το γραπτό του εντός ενός μηνός από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και δικαιούται να λάβει γνώση του περιεχομένου του γραπτού του από τον εξεταστή καθηγητή. Σε περίπτωση επίσημης καταγγελίας στη Διοίκηση ή στο Διευθυντή της Σχολής σε βάρος καθηγητή για μεροληπτική ή αντικανονική βαθμολόγηση προαγωγικής ή απολυτηρίου γραπτής εξέτασης, ο έλεγχος του γραπτού και η διερεύνηση του όλου θέματος γίνεται από το εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής που ανήκει ο καθηγητής και το οποίο αποφαίνεται περί του βάσιμου ή μη της καταγγελίας. Α Ρ Θ Ρ Ο 12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Κατά τις γραπτές βαθμολογούμενες ασκήσεις και εφαρμογές και τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις η Διοίκηση της Α.Ε.Ν., με εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την από κάθε πλευρά κανονική διεξαγωγή των εξετάσεων και την 5

6 πρόληψη κάθε περίπτωσης αντικανονικής διεξαγωγής ή αντιγραφής ή καταδολίευσης των εξετάσεων. 2. Σε σπουδαστές που προσήλθαν στη αίθουσα εξετάσεων μετά την έναρξη διανομής των θεμάτων δεν επιτρέπεται η είσοδος, ούτε η συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη εξέταση. 3. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές να αλληλοβοηθούνται ή να επικοινωνούν με οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο και να χρησιμοποιούν βιβλία και βοηθήματα ή σημειώσεις οποιουδήποτε είδους εκτός από εκείνα που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον εξεταστή καθηγητή. Μετά τη διανομή των θεμάτων δίνονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις από τον εξεταστή καθηγητή προς όλους τους εξεταζόμενους σπουδαστές. 4. Σπουδαστής ο οποίος καταλαμβάνεται να αντιγράφει ή να συνεννοείται ή παρεμποδίζει κατά οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων απομακρύνεται από την αίθουσα και το γραπτό του μηδενίζεται αφού σημειωθεί ο λόγος της αποπομπής και μονογραφηθεί από τον επιτηρητή που έκανε την διαπίστωση. 5. Η διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων κατά την γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις διδακτικές ώρες. Α Ρ Θ Ρ Ο 13 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 'Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις συμμετέχουν όλοι οι σπουδαστές που έχουν το δικαίωμα. 2. Σπουδαστής ο οποίος απουσιάζει από τη εξέταση μαθήματος, για οποιοδήποτε λόγο, δεν βαθμολογείται και προσέρχεται σε επόμενη ή επόμενες εξεταστικές περιόδους εφόσον έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού αυτού. Α Ρ Θ Ρ Ο 14 Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 1. Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα: μηδέν (0) έως δέκα (10), με βάση επιτυχίας τον βαθμό πέντε (5). 2. Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των σπουδαστών κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής : Από 0-4,9 "Ανεπαρκής" Από 5-6,9 "Καλή" Από 7-8,4 "Λίαν καλή" Από 8,5-10 "Άριστη" 3. Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της ακεραίας μονάδας. Ποσοστό των πέντε εκατοστών μονάδας (0,05) στρογγυλεύεται στο επόμενο δέκατο της μονάδος. Α Ρ Θ Ρ Ο 15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ) 1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου κάθε καθηγητής παραδίδει εγκαίρως στο Διευθυντή της Σχολής για κάθε σπουδαστή το βαθμό προόδου του εξαμήνου που πέρασε, ο οποίος προκύπτει από την αξιολόγηση του σπουδαστή. 2. Οι παραπάνω βαθμολογίες αναρτώνται έγκαιρα στον πίνακα ανακοινώσεων για ενημέρωση των σπουδαστών. 3. Ο βαθμός προόδου του σπουδαστή για κάθε μάθημα εξάγεται από την επίδοσή του καθ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και προκύπτει από ατομικές ή συλλογικές εργασίες που εκπο- από τους σπουδαστές, επίδοση σε εργαστηριακές ασκήσεις ή από μία τουλάχιστον γραπτή νούνται εξέταση ανάλογα με τη φύση του μαθήματος. Α Ρ Θ Ρ Ο 16 ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ Η ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1. Τα μαθήματα των οποίων δεν είναι δυνατή η εξέταση με το συνήθη γραπτό τρόπο εξετάζονται κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πρακτικά. (συμπεριλαμβανομένης και της προφορικής εξέτασης ) ή γραπτά και πρακτικά κατά τρόπο που ορίζεται για κάθε μάθημα του αναλυτικού προγράμματος. Για τα μαθήματα αυτά βαθμό τελικής επίδοσης αποτελεί η βαθμολογία της παραπάνω πρακτικής εξέτασης ή προκειμένου περί γραπτής και πρακτικής εξέτασης, 6

7 ο μέσος όρος των βαθμολογιών των δύο τούτων εξετάσεων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα. 2. Η πρακτική εξέταση των παραπάνω μαθημάτων γίνεται κατά μικρές ομάδες σπουδαστών. 3. Προκειμένου για μαθήματα που διδάσκονται κατά το εξάμηνο στους τομείς πρακτικής εκπαίδευσης και εφαρμογών ως τελικός βαθμός επίδοσης λαμβάνεται, είτε ο μέσος όρος των βαθμών εξετάσεων των επιμέρους ενοτήτων, είτε ο βαθμός που προκύπτει από μία τελική πρακτική εξέταση ή συνδυασμός των δύο. Α Ρ Θ Ρ Ο 17 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 1. Τελική επίδοση κάθε μαθήματος αποτελεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας της τελικής εξέτασης και του βαθμού προόδου του εξαμήνου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος. 2. Βάση επιτυχίας κάθε μαθήματος αποτελεί ο βαθμός πέντε (5). 3. Στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου συντάσσεται συγκεντρωτικός πίνακας τελικής επίδοσης (τελικών αποτελεσμάτων) όλων των μαθημάτων του εξαμήνου, τον οποίο υπογράφουν ο Διευθυντής Σχολής και ο Διοικητής. Ο συγκεντρωτικός πίνακας τελικής επίδοσης υποβάλλεται στο ΥΕΝ/ΔΕΚΝ. 4. Η γενική επίδοση κάθε σπουδαστή προσδιορίζεται από το μέσο όρο της τελικής επίδοσης των μαθημάτων όλων των εξαμήνων και καθορίζεται όπως στην παρ.1 του άρθρου 14 του παρόντος. Α Ρ Θ Ρ Ο 18 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ 1. Σπουδαστής ο οποίος επιθυμεί να αποποιηθεί το βαθμό προόδου, σε οφειλόμενα μαθήματα υποβάλλει δήλωση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου προσδιορίζοντας το μάθημα ή τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί την αποποίηση. Ο σπουδαστής έχει δικαίωμα να αποποιηθεί το βαθμό προόδου σε οκτώ(8)συνολικά οφειλόμενα μαθήματα μέχρι την απόκτηση του πτυχίου του. 2. Η αποποίηση του βαθμού προόδου γίνεται μία φορά και συνεπάγεται την οριστική απώλεια αυτού. 3. Στην περίπτωση της αποποίησης ως βαθμός του μαθήματος λαμβάνεται ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης. Α Ρ Θ Ρ Ο 19 ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 1. Οι νεοεισαγόμενοι στις Α.Ε.Ν. σπουδαστές εγγράφονται στο Α εξάμηνο. 2. Το πρώτο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι εκτελούν όλοι οι σπουδαστές α) που περάτωσαν επιτυχώς τα μαθήματα του Α εξαμήνου ή υστέρησαν σε [τρία (3) Καταργείται (ΦΕΚ Β 668/2008] πέντε (5) από αυτά κατ ανώτατο όριο. (η ισχύς της τροποποίησης άρχεται από την ) β) που περάτωσαν επιτυχώς το βασικό κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Κανονισμό Εκπαίδευσης των Σχολών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. 3. Σπουδαστής του Α εξαμήνου που είχε ανεπαρκή επίδοση σε [τέσσερα (4) Καταργείται (ΦΕΚ Β 668/2008] έξη (6) ή περισσότερα μαθήματα επαναφοιτά στο ίδιο εξάμηνο μόνο στα μαθήματα που υστέρησε, διατηρώντας την επίδοσή του στα υπόλοιπα. (η ισχύς της τροποποίησης άρχεται από την ) 4. Σπουδαστής του Γ εξαμήνου που υστέρησε σε [πέντε (5) Καταργείται (ΦΕΚ Β 668/2008] (6) έξι ή περισσότερα μαθήματα των Β και Γ εξαμήνων συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων μαθημάτων του Α εξαμήνου επαναφοιτά στα εξαμηνιαία μαθήματα του Β και Γ εξαμήνου που υστέρησε. Σπουδαστής που υποχρεούται να επαναφοιτήσει στο ίδιο εξάμηνο επειδή υστέρησε σε ένα μόνο μάθημα του εξαμήνου αυτού, απαλλάσσεται της παρακολούθησης και προσέρχεται μόνο στις τελικές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή βαθμός του μαθήματος λαμβάνεται ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης. Συμπλήρωση άρθρου (ΦΕΚ Β 732/2002) Σπουδαστές Β', Γ εξαμήνου που έχουν υποχρέωση να επαναλάβουν την φοίτηση τους στο Β' και Γ εξάμηνο λόγω μαθημάτων και μετά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου οφείλουν συνολικά μέχρι [τέσσερα (4) Καταργείται (ΦΕΚ Β 668/2008] πέντε (5) μαθήματα Α, Β', Γ εξαμήνων, δικαιούνται εκτέλεσης Β' εκπαιδευτικού ταξιδιού και απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρακολούθησης των μαθημάτων Γ εξαμήνου που οφείλουν, εφ' όσον είναι μέχρι τρία (3). Συμπλήρωση άρθρου (ΦΕΚ Β 668/2008) Στην περίπτωση αυτή ως βαθμός των τριών (3) αυτών μαθημάτων του Γ εξαμήνου λαμβάνεται ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης. 7

8 5. Το δεύτερο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι εκτελούν όλοι οι σπουδαστές που περάτωσαν επιτυχώς το Γ εξάμηνο ή υστέρησαν μέχρι πέντε (5) [τέσσερα (4) Καταργείται (ΦΕΚ Β 668/2008] κατ ανώτατο όριο εξαμηνιαία μαθήματα Β και Γ εξαμήνων συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων μαθημάτων του Α εξαμήνου. 6. Στο Β ή Δ εξάμηνο εγγράφονται οι σπουδαστές που περάτωσαν επιτυχώς το πρώτο ή δεύτερο αντίστοιχα θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι. 7. Στο Γ και ΣΤ εξάμηνο εγγράφονται οι σπουδαστές που παρακολούθησαν το Β ή Ε εξάμηνο αντίστοιχ α εφόσον δεν απερρίφθησαν λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου απουσιών. 8. Στο Ε εξάμηνο εγγράφονται όλοι οι σπουδαστές που παρακολούθησαν το Δ εξάμηνο μόνο εφόσον δεν απερρίφθησαν λόγω υπερβάσης του ανωτάτου ορίου απουσιών. Σπουδαστής που υστέρησε σε μαθήματα του Δ εξαμήνου, προσέρχεται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους. 1 η τροποποίηση (ΦΕΚ Β 668/2008) η ακόλουθη (η ισχύς της τροποποίησης άρχεται από την ) 9. Τελειόφοιτος σπουδαστής μπορεί να προσέλθει της εξεταστικές περιόδους των τεσσάρων (4) επόμενων ακαδημαϊκών ετών μετά το ακαδημαϊκό έτος φοίτησής του στο ΣΤ εξάμηνο και σε όσα μαθήματα υστέρησε. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο σπουδαστής έχει δικαίωμα: (α) να παρουσιάσει / υποστηρίξει την πτυχιακή του εργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 23 του παρόντος Κανονισμού και (β) να πραγματοποιήσει συμπληρωματικά θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι, σύμφωνα με τα οριζόμενα της περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου να συμπληρώσει την απαιτούμενη δωδεκάμηνη θαλάσσια υπηρεσία κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης. Σπουδαστής που δεν ολοκλήρωσε της σπουδές του ως ανωτέρω, διαγράφεται οριστικά από τη δύναμη της Σχολής του» Αρχικό κείμενο (ΦΕΚ Β 1393/2000) Καταργείται (ΦΕΚ Β 668/2008) 9. Τελειόφοιτος σπουδαστής μπορεί να προσέλθει στις εξεταστικές περιόδους των τριών επομένων ακαδημαϊκών ετών μετά το ακαδημαϊκό έτος που φοίτησε στο ΣΤ εξάμηνο και σε όσα μαθήματα υστέρησε. 10. Σπουδαστής δικαιούται να φοιτήσει στο ίδιο εξάμηνο μόνο δύο ακαδημαϊκά έτη. Σε περίπτωση αποτυχίας του δύο φορές στο ίδιο εξάμηνο διαγράφεται οριστικά από τη σχολή. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού και ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου της οικείας ΑΕΝ, ο σπουδαστής μπορεί να μη διαγραφεί και να του επιτραπεί να συνεχίσει τις σπουδές του, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Η συνολική διάρκεια φοίτησης στα διδακτικά εξάμηνα δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα έξι (6) ακαδημαϊκά έτη. 1 η τροποποίηση (ΦΕΚ Β 668/2008) η ακόλουθη 11. Σπουδαστής που δεν εκτέλεσε επιτυχώς το πρώτο ή δεύτερο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι, υποχρεούται στην επανεκτέλεσή του μέσα στα όρια που καθορίζονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.» Αρχικό κείμενο (ΦΕΚ Β 1393/2000) Καταργείται (ΦΕΚ Β 668/2008) 11. Σπουδαστής που δεν εκτέλεσε επιτυχώς το πρώτο ή δεύτερο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι, υποχρεούται να το εκτελέσει εκ νέου αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ταξιδιού αυτού. 12. Σπουδαστής δικαιούται να εκτελέσει κάθε θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι μόνο δύο φορές. Σε περίπτωση κατά την οποία αποτύχει για δεύτερη φορά στην εκτέλεση του ιδίου εκπαιδευτικού ταξιδιού διαγράφεται οριστικά από την σχολή. 13. Βαθμός προόδου των οφειλομένων μαθημάτων για τον προσδιορισμό της τελικής επίδοσης του άρθρου 15 του παρόντος αποτελεί αυτός του εξαμήνου που παρακολούθησε τα αντίστοιχα μαθήματα ο σπουδαστής. Α Ρ Θ Ρ Ο 20 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 1 η τροποποίηση (ΦΕΚ Β 668/2008) η ακόλουθη 1. Το μάθημα των Ναυτικών Αγγλικών διδάσκεται από το Α διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους και μετέπειτα σταδιακά στα λοιπά εξάμηνα, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Μ /01/07/ Υπουργική απόφαση «Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/Π-Μ» (ΦΕΚ 1224 Β ) και την υπ αριθμ. Μ /09/07/ Υπουργική απόφαση ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α «Επαναφοίτηση Διετών ή Τριετών Σπουδαστών. 2. Ως καταληκτικό επίπεδο γνώσεων ορίζεται για τις ΑΕΝ Πλοιάρχων το Μέσο ΙΙΙ (Upper- Intermediate) και για τις ΑΕΝ Μηχανικών το Μέσο ΙΙ (lntermediate). 3. Η διδακτέα ύλη κάθε εξαμήνου καθορίζεται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα τα οποία κατανέμουν τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας. 8

9 4. Σε κάθε τμήμα διδασκαλίας του μαθήματος των Ναυτικών Αγγλικών ή των Αγγλικών, ο αριθμός των σπουδαστών δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20). Υπέρβαση του ανωτέρου ορίου επιτρέπεται έως και πέντε (5) σπουδαστές. Αρχικό κείμενο (ΦΕΚ Β 1393/2000) Καταργείται (ΦΕΚ Β 668/2008) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 9. Το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας διδάσκεται σε όλα τα εξάμηνα ως ακολούθως: Α Εξάμηνο Αγγλικά Ι Β Εξάμηνο Αγγλικά ΙΙ Γ Εξάμηνο Αγγλικά ΙΙΙ Δ Εξάμηνο Αγγλικά ΙV Ε Εξάμηνο Αγγλικά V ΣΤ Εξάμηνο Ορολογία 2. Ως καταληκτικό επίπεδο γνώσεων ορίζεται για τις ΑΕΝ Πλοιάρχων το Μέσο ΙΙΙ (upperintermediate) και για τις ΑΕΝ Μηχανικών το Μέσο ΙΙ (intermediate). 3. Η διδακτέα ύλη κάθε εξαμήνου καθορίζεται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα τα οποία κατανέμουν τις παρεχόμενες ώρες του προγράμματος. 4. Οι σπουδαστές που εγγράφονται για πρώτη φορά υποβάλλονται σε κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των οποίων είτε υποχρεούται να παρακολουθήσουν το μάθημα των Αγγλικών είτε να απαλλαγούν της παρακολούθησης. 5. Σπουδαστής ο οποίος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων, έχει γνώσεις επομένου επιπέδου από αυτό που διδάσκεται στο Α εξάμηνο απαλλάσσεται της παρακολούθησης. Ο σπουδαστής αυτός αρχίζει να παρακολουθεί το μάθημα των Αγγλικών από το Β εξάμηνο. Αρχικό κείμενο. Παραμένει σε ισχύ ως εις κείμενο (ΦΕΚ Β 668/2008) (Μέχρι και ) 6. Σπουδαστής ο οποίος έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας δεν υποβάλλεται σε κατατακτήριες εξετάσεις και απαλλάσσεται της παρακολούθησης του μαθήματος των Αγγλικών όλων των εξαμήνων εκτός του ΣΤ το οποίο παρακολουθεί υποχρεωτικά. Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας θεωρείται αυτή η οποία αποδεικνύεται από τίτλο σπουδών επιπέδου Proficiency (Cambridge Michigan). Σπουδαστής που κατέχει Cambridge First Certificate ή Michigan Certificate of competency δεν υποβάλλεται σε κατατακτήριες εξετάσεις και απαλλάσσεται της παρακολούθησης του μαθήματος των Αγγλικών όλων των εξαμήνων εκτός του Ε και ΣΤ τα οποία παρακολουθεί υποχρεωτικά 7. Ο σπουδαστής, που έχει απαλλαγεί της παρακολούθησης, σύμφωνα με της παρ. 5 και 6, υποχρεούται να προσέρχεται της τελικές εξετάσεις του μαθήματος και να εξετάζεται γραπτά. Ο βαθμός της κατά τα πιο πάνω γραπτής εξέτασης αποτελεί το βαθμό τελικής επίδοσης στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας. Μη προσέλευση του σπουδαστή της εξετάσεις καθώς και απόρριψή του επιφέρει, άρση της απαλλαγής παρακολούθησης. Διατήρηση σε ισχύ των παραγράφων 6 και 7 (ΦΕΚ Β 668/2008) Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 20 της υπ αριθμ. Μ /03/00/ κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΠΘ/ΥΕΝ «Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν)» (ΦΕΚ 1393 Β / ) περί απαλλαγής παρακολούθησης του μαθήματος των Αγγλικών, για όσους σπουδαστές εντάχθηκαν σε αυτές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , παραμένουν σε ισχύ, εκτός εάν λόγω της μετέπειτα σπουδαστικής τους κατάστασης υποχρεωθούν σε παρακολούθηση του μαθήματος των Ναυτικών Αγγλικών Αρχικό κείμενο (ΦΕΚ Β 1393/2000) Καταργείται (ΦΕΚ Β 668/2008) 8. Το μάθημα των Αγγλικών εξετάζεται και αναγράφεται στο μητρώο για κάθε εξάμηνο όπως και τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Όσοι σπουδαστές αποτυγχάνουν στις προαγωγικές εξετάσεις προσέρχονται υποχρεωτικά σε επανεξέταση στις επόμενες εξεταστικές περιόδους όπως και για τα υπόλοιπα μαθήματα. 9. Σε κάθε τμήμα αγγλικής γλώσσας ο αριθμός των σπουδαστών δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των είκοσι. Υπέρβαση του ανωτέρου ορίου επιτρέπεται έως και 5 σπουδαστές. 10. Κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων Δ ιευθύνσεων του Υ.Ε.Ν είναι δυνατή η πραγματοποίηση πρόσθετων ωρών διδασκαλίας. 11. Σπουδαστής που δεν εκτέλεσε επιτυχώς το πρώτο ή δεύτερο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι, υποχρεούται να το εκτελέσει εκ νέου αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ταξιδιού αυτού Α Ρ Θ Ρ Ο 21 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 1. Σπουδαστής που κατά τη διάρκεια εξαμήνου απουσιάζει για οιονδήποτε λόγο από τα μαθήματα και υπερβεί το όριο του 15% των ωρών διδασκαλίας που προβλέπονται από τα εβδομαδιαία και αναλυτικά προγράμματα θεωρείται ότι δεν έχει διδαχθεί επαρκώς τα μαθήματα αυτού του εξαμήνου και απορρίπτεται. Αν μεν έχει γραφτεί για πρώτη φορά στο εξάμηνο έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση επαναφοίτησης στο ίδιο εξάμηνο στο αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος, αν δε έχει επαναφοιτήσει στο ίδιο εξάμηνο για οποιοδήποτε λόγο, διαγράφεται από τη Σχολή. 9

10 2. Η απόρριψη ή διαγραφή σπουδαστή γίνεται μετά την συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπομένου ορίου απουσιών με ευθύνη του Διευθυντή Σχολής. Με την έκδοση της απόφασης α- πόρριψης ή διαγραφής διακόπτεται η φοίτηση του σπουδαστή. 3. Δεν λαμβάνονται υπόψη απουσίες που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας σύμφωνα με τον ΕΚ/Α.Ε.Ν. Α Ρ Θ Ρ Ο 22 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 1 η τροποποίηση (ΦΕΚ Β 668/2008) η ακόλουθη (η ισχύς της τροποποίησης άρχεται από την ) 1. (α) Κατά τη διάρκεια της 1 ης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου ο σπουδαστής υποχρεούται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας 5-6 μηνών και κατά τη διάρκεια της 2 ης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας 6-7 μηνών με την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια και των δύο εκπαιδευτικών ταξιδιών δεν θα είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών. (β) Σπουδαστής που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσε το ανωτέρω καθοριζόμενο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι κατά την Α ή Β θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο, δύναται να εγγραφεί στο Β ή Δ εξάμηνο αντίστοιχα, εφόσον το εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγματοποίησε υπολείπεται του κατωτάτου επιτρεπόμενου ορίου του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού ή του συνόλου των κατωτάτων επιτρεπομένων ορίων του πρώτου και δεύτερου εκπαιδευτικού ταξιδιού αντίστοιχα κατά ποσοστό ανάλογο του ορίου (15%) απουσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος Κανονισμού (θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό ταξίδι / εκπαιδευτικά ταξίδια διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών επτά (7) ημερών και εννέα (9) μηνών δέκα (10) ημερών αντίστοιχα), με την προϋπόθεση ότι πριν από την απόκτηση του πτυχίου της Σχολής και μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 19 του παρόντος Κανονισμού θα συμπληρώσει το προβλεπόμενο συνολικό θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι των δώδεκα (12) μηνών. (γ) Σε περίπτωση που τα πραγματοποιηθέντα Α και (Α + Β ) θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια είχαν διάρκεια μικρότερη των ορίων της ανωτέρω περίπτωσης (β), είναι δυνατή με Απόφαση του ΥΕΝΑΝΠ η κατ εξαίρεση εγγραφή του σπουδαστή στο Β ή Δ εξάμηνο αντίστοιχα με της ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Το πραγματοποιηθέν Α θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι να είχε διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή τα πραγματοποιηθέντα Α και Β θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια να είχαν συνολική διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών και να αξιολογήθηκαν ως επιτυχή από την αρμόδια διμελή επιτροπή αξιολόγησης. 2. Αποδεδειγμένα να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν την κατ εξαίρεση εγγραφή. 3. Η γνώμη του Συμβουλίου της ΑΕΝ να είναι θετική και 4. Πριν την απόκτηση του πτυχίου της Σχολής και μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 19 του παρόντος Κανονισμού, ο σπουδαστής θα συμπληρώσει το προβλεπόμενο συνολικό θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι των δώδεκα (12) μηνών. 2. Κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού ταξιδιού ο σπουδαστής συμπληρώνει: α. Ειδικό εγχειρίδιο κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης και β. Ημερολόγιο απασχόλησης. 3. Ο υπεύθυνος Αξιωματικός γέφυρας ή μηχανής του πλοίου, που είχε αναλάβει την εκπαίδευση του σπουδαστή, συντάσσει σχετική έκθεση της εν γένει επίδοσής του θεωρημένη από τον πλοίαρχο, την οποία παραδίδει στον σπουδαστή εντός σφραγισμένου φακέλου για να την προσκομίσει στη Σχολή του. 4. Ο σπουδαστής που περάτωσε το Α ή Β εκπαιδευτικό ταξίδι υποβάλλει στη Σχολή του αίτηση εγγραφής στο Β ή Δ εξάμηνο αντίστοιχα, επισυνάπτοντας σε αυτή το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης (Κ.Ε.Π.) πλήρως συμπληρωμένο, το ημερολόγιο απασχόλησης και την έκθεση του εκπαιδευτή αξιωματικού του πλοίου εντός του σφραγισμένου φακέλου, όπου ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από δύο καθηγητές ναυτικών μαθημάτων της ειδικότητά; Του, υποστηρίζει προφορικά υπό τύπου συνέντευξης της εργασίες που εκτέλεσε επί του πλοίου. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί στη Σχολή επαρκής αριθμός καθηγητών ναυτικών μαθημάτων της ειδικότητας του σπουδαστή, δύνανται να συμμετέχουν στην επιτροπή Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων. 10

11 5. Η ανωτέρω επιτροπή, μετά τη συνέντευξη με τον σπουδαστή και αφού λάβει υπόψη της την έκθεση του υπεύθυνου για την εκπαίδευση αξιωματικού γέφυρας ή μηχανής του πλοίου, της- φαίνεται εάν η εκτέλεση του ταξιδιού ήταν επιτυχής ή ανεπιτυχής συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. 6. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής, καθώς της και τα σχετικά πρακτικά, ολοκληρώνονται οπωσδήποτε πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου. Στην περίπτωση της κατ εξαίρεση εκπρόθεσμης εγγραφής του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού, η επιτροπή συνέρχεται όποτε απαιτείται, μετά την έναρξη του Β ή Δ εξαμήνου μέχρι την ημερομηνία που επέρχεται απόρριψη του σπουδαστή λόγω απουσιών. 7. Εάν το εκπαιδευτικό ταξίδι κριθεί ως ανεπιτυχές, ο σπουδαστής υποχρεούται στην επανεκτέλεσή του και αποκλείεται από την παρακολούθηση των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου. Η επανεκτέλεση του εκπαιδευτικού ταξιδιού γίνεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού. 8. Σπουδαστής που δεν επανεκτέλεσε με επιτυχία μέχρι την έναρξη του επόμενου εξαμήνου το θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι, διαγράφεται οριστικά από τη δύναμη της Σχολής. Της, διαγράφεται από τη δύναμη της Σχολής σπουδαστής ο οποίος, ενώ είχε κατοχυρώσει δικαίωμα εκτέλεσης του Α ή Β θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού: α) δεν παρουσιαστεί στη Σχολή του για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Β ή Δ εξάμηνο αντίστοιχα, εντός των ορίων που καθορίζονται από της παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού, κατά το τρέχον καθώς και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ή β) δεν παρουσιαστεί στη Σχολή του για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Β ή Δ εξάμηνο αντίστοιχα, εντός των ορίων που καθορίζονται από της παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος το θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγματοποίησε κριθεί ως ανεπιτυχές, ή γ) εάν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγματοποίησε κριθεί ως ανεπιτυχές και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος δεν παρουσιαστεί στη Σχολή του για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Β ή Δ εξάμηνο αντίστοιχα, εντός των ορίων που καθορίζονται από της παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού. 9. Μετά την αξιολόγηση κάθε θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού, τα εγχειρίδια κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης (Κ.Ε.Π.) και τα ημερολόγια απασχόλησης των σπουδαστών φυλάσσονται στη Γραμματεία της Σχολής για έξι (6) μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται Αρχικό κείμενο (ΦΕΚ Β 1393/2000) Καταργείται (ΦΕΚ Β 668/2008) 1. Κατά τη διάρκεια της 1ης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου ο σπουδαστής υποχρεούται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό ταξίδι διαρκείας 5-6 μηνών και κατά τη διάρκεια της 2ης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας 6-7 μηνών με την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια και των δύο εκπαιδευτικών ταξιδιών δεν θα είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών. Σπουδαστής που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσε το ανωτέρω καθοριζόμενο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι κατά την Α ή Β θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο, δύναται να εγγραφεί στο Β ή Δ εξάμηνο, εφόσον το εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγματοποίησε υπολείπεται του κατώτατου επιτρεπόμενου ορίου του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού ή του συνόλου του κατώτατου επιτρεπόμενου ορίου του πρώτου και δεύτερου εκπαιδευτικού ταξιδιού αντίστοιχα κατά ποσοστό ανάλογο του ορίου απουσιών της παρ. 1 του άρθρου 21 του παρόντος Κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι πριν την απόκτηση του Διπλώματος θα συμπληρώσει το προβλεπόμενο ανωτέρω συνολικό θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι των 12 μηνών. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού πέραν του παραπάνω ορίου, είναι δυνατή η εγγραφή του σπουδαστή στο Β ή Δ εξάμηνο αντίστοιχα, μόνο μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και αιτιολογημένη απόφαση του Υ.Ε.Ν., εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν την κατ εξαίρεση εγγραφή. 2. Κατά την διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού ταξιδιού ο σπουδαστής συμπληρώνει: α. ειδικό εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου και β. ημερολόγιο απασχόλησης 3. Ο υπεύθυνος Αξ/κός γέφυρας ή μηχανής του πλοίου, που είχε αναλάβει την εκπαίδευση του σπουδαστή συντάσσει σχετική έκθεση της εν γένει επίδοσής του θεωρημένη από τον πλοίαρχο, την οποία αποστέλλει στη σχολή όπου φοιτά ο σπουδαστής. 4. Ο σπουδαστής που περάτωσε το εκπαιδευτικό ταξίδι προσκομίζει στη Σχολή πριν την εγγραφή του στο Β ή Δ εξάμηνο το ειδικό εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου, πλήρως συμπληρωμένο καθώς και το ημερολόγιο απασχόλησης όπου, ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από δύο καθηγητές ναυτικών μαθημάτων της ειδικότητάς του, υποστηρίζει προφορικά υπό τύπου συνέντευξης, τις εργασίες που εκτέλεσε επί του πλοίου. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί στη Σχολή επαρκής αριθμός μονίμων καθηγητών ναυτικών μαθημάτων ειδικότητας του σπουδαστή, δύναται να συμμετέχουν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες α βαθμίδας ναυτικών μαθημάτων. 5. Η πιο πάνω επιτροπή μετά τη συ νέντευξη με τον σπουδαστή και αφού λάβει υπόψη της την έκθεση του υπεύθυνου για την εκπαίδευση Αξιωματικού γέφυρας ή μηχανής αποφαίνεται εάν η εκτέλεση του ταξιδιού ήταν επιτυχής ή ανεπιτυχής συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. 6. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής καθώς επίσης και τα σχετικά πρακτικά ολοκληρώνονται οπωσδήποτε πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου. 11

12 Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης εγγραφής του άρθρου 3 του παρόντος η παραπάνω επιτροπή συνέρχεται εντός πέντε (5) το αργότερο ημερών από τη έναρξη του εξαμήνου. 7. Εάν το εκπαιδευτικό ταξίδι κριθεί ανεπιτυχές ο σπουδαστής υποχρεούται στην επανεκτέλεσή του και αποκλείεται των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου. Η επανεκτέλεση του εκπαιδευτικού ταξιδιού γίνεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό. 8. Σπουδαστής που δεν επανεκτέλεσε με επιτυχία μέχρι την έναρξη του επόμενου εξαμήνου το θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι διαγράφεται οριστικά από τη σχολή. Α Ρ Θ Ρ Ο 23 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία σε θέμα των γνωστικών αντικειμένων της ειδικότητάς του. 2. Οι καθηγητές προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας τα οποία αφού τεθούν υπόψη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ανακοινώνονται έγκαιρα στους σπουδαστές κατά την διάρκεια του Δ εξαμήνου. Το θέμα της πτυχιακής εργασίας επιλέγεται από τους σπουδαστές σε συνεννόηση με τους καθηγητές. Πτυχιακή εργασία μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα δύο ή τριών σπουδαστών. Ο καθηγητής του οποίου έχει επιλεγεί θέμα παρακολουθεί και επιβλέπει την εκπόνηση της εργασίας. 3. Η παρουσίαση και υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας γίνεται ενώπιον επιτροπής κατά τη διάρκεια όλων των εξεταστικών περιόδων. Προκειμένου για σπουδαστές, οι οποίοι έχουν προαχθεί σε όλα τα μαθήματα, η παρουσίαση και υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει και εκτός εξεταστικών περιόδων μια φορά κάθε μήνα εντός του διδακτικού έτους, αποκλειόμενης όμως της παρουσίασης της ίδιας πτυχιακής εργασίας σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών. Οι ημερομηνίες εξετάσεων καθώς και οι προθεσμίες υποβολής σχετικών αιτήσεων, καθορίζονται από τη Σχολή. Την παρουσίαση και υποστήριξη αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού Συμβουλίου και οι σπουδαστές της Σχολής. 4. Σπουδαστής που επιθυμεί να υποστηρίξει την εργασία του, υποβάλλει αίτηση πριν από την εξεταστική περίοδο συνοδευόμενη από τέσσερα (4) αντίγραφα της πτυχιακής εργασίας θεωρημένη από τον διευθύνοντα καθηγητή με την ένδειξη ότι είναι ολοκληρωμένη. 5. Η Επιτροπή της παραγράφου 3 του παρόντος απαρτίζεται από τον καθηγητή που διευθύνει την εκπόνηση της εργασίας και δύο ακόμη καθηγητές της ίδιας ή συναφούς με το θέμα ειδικότητας που ορίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο. 6. Η επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφ ία αν η εργασία και παρουσίασή της ήταν: - ανεπαρκής - ικανοποιητική - ιδιαίτερα ικανοποιητική - διακεκριμένη 7. Σπουδαστής για να λάβει το δίπλωμά του πρέπει η πτυχιακή του εργασία και η υποστήριξή της να κριθεί τουλάχιστον "ικανοποιητική". Σε περίπτωση που η εργασία και η υποστήριξή της κριθούν "ανεπαρκής" ο σπουδαστής υποχρεούται να εκπονήσει, και υποστηρίξει ικανοποιητικώς σε επόμενη εξεταστική περίοδο νέα στη παράγραφο 9 πτυχιακή εργασία στο ίδιο θέμα και μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού. Α Ρ Θ Ρ Ο 24 Β Ρ Α Β Ε Ι Α 1. Στους απόφοιτους σπουδαστές που αριστεύουν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους απονέμονται βραβεία. Ο αριθμός των σπουδαστών που θα βραβευθεί, το είδος των βραβείων και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του ΥΕΝ/ΔΕΚΝ. 2. Για την προμήθεια των βραβείων αυτών γίνονται δεκτά ποσά που χορηγούνται και από δωρητές. 3. Τα βραβεία είναι χρήσιμα αντικείμενα ( εξάντες, διόφθαλμα, στιγμόμετρα, βιβλία κ.λ.π.) που αγοράζονται από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του ΥΕΝ/ΔΕΚΝ. Στα βραβεία μπορεί να γράφεται ή να χαράσσεται το ονοματεπώνυμο και η Σχολή του σπουδαστή. Επίσης είναι δυνατόν να απονέμεται σχετικό Δίπλωμα. 4. Δύναται με την ίδια απόφαση της παραγράφου 1 να επεκτείνεται η βράβευση και σε μη αποφοίτους σπουδαστές. 12

13 Α Ρ Θ Ρ Ο 25 Β Ι Β Λ Ι Α 1. Τα βιβλία που απαιτούνται κατά την υλοποίηση του παρόντος Κανονισμού είναι τα παρακάτω : α) Μητρώο Σπουδαστών β) Μητρώο Πτυχιούχων γ) Βιβλίο Απουσιών δ) Βιβλίο διδασκόμενης ύλης ε) Βιβλίο Πρακτικών Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 2. Ο τύπος και το περιεχόμενο των ανωτέρω βιβλίων καθορίζονται με απόφαση ΥΕΝ/ΔΕΚΝ. ΑΡΘΡΟ 26 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 1. Οι αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται στις Α.Ε.Ν. που φοιτούν οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι την 15η Ιουλίου κάθε Ακαδημαϊκού έτους. Οι νεοεισαγόμενοι σπουδαστές δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις για μετεγγραφή, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στο ΥΕΝ/ΔΕΚΝ, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. 2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν οι παρακάτω κατηγορίες σπουδαστών : Ι. Τέκνα πολυτέκνων ΙΙ. Σπουδαστές για τους οποίους συντρέχουν λόγοι οικονομικοί, κοινωνικοί, οικογενειακοί. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι εξής περιπτώσεις : α) Αδελφοί φοιτούντων σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Α.Ε.Ν. β) Σπουδαστές γονείς ανήλικου παιδιού γ) Σύζυγοι φοιτητές ή σπουδαστές δ) Σπουδαστές με ανάπηρους αδελφούς (αναπηρία 67% και πάνω) ε) Σπουδαστές που ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους, ως ανάπηρος αξιωματικός ή οπλίτης ή προς αυτούς εξομοιούμενος, συνταξιοδοτείται από το δημόσιο ταμείο για την αιτία αυτή εφόσον η αναπηρία του προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο και διατεταγμένη υπηρεσία. στ) Σπουδαστές που ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους τελεί ως αξιωματικός σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου λόγω πολεμικού τραύματος ή σε πολεμική διαθεσιμότητα ζ) Σπουδαστές των οποίων ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι ανάπηρος ή θύμα εθνικής αντίστασης και παίρνει σύνταξη από το δημόσιο ταμείο για την αιτία αυτή. η) Σπουδαστές των οποίων ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους ή μεταξύ των συνοικούντων μελών της οικογένειας, είναι ασθενής ή χρήζει ειδικής νοσηλευτικής φροντίδας. 3. Οι μετεγγραφές διενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, στην οποία θα εκτίθενται αναλυτικά οι συγκεκριμένοι λόγοι, για τους οποίους αυτή αιτείται και θα συνοδεύεται κατά περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης β) Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση δημόσιας αρχής - εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση - για το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας του ενδιαφερόμενου. γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων. δ) Προκειμένου για περιπτώσεις τέκνων - πολυτέκνων, βεβαίωση της Γενικής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. ε) Προκειμένου για περιπτώσεις αδελφών φοιτητών ή σπουδαστών, βεβαίωση οικείου τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του αδελφού. στ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται πασίδηλα η συνδρομή των λόγων που επικαλείται για την μετεγγραφή ο ενδιαφερόμενος όπως π.χ. προκειμένου για λόγους υγείας, πιστοποιητικό νοσηλείας σε κρατικά, στρατιωτικά πανεπιστημιακά νοσοκομεία, όπως επίσης και κλινικές, αιματολογικές και λοιπές εξετάσεις σχετικά με τον επικαλούμενο λόγο υγείας από νοσηλευτικά ιδρύματα του δημοσίου τομέα. 4. Κάθε Α.Ε.Ν. προωθεί στο ΥΕΝ/ΔΕΚΝ τις αιτήσεις μετεγγραφών με τα επισυναπτόμενα δικαιολ ογητικά, προκειμένου για σπουδαστές, πλην του Α' εξαμήνου, μέχρι την 31η του μηνός 13

14 Αυγούστου, μετά γνώμης επί των προβαλλόμενων λόγων μετεγγραφής. Οι αιτήσεις συνοδεύονται και από αντίγραφο της σπουδαστικής κατάστασης του ενδιαφερόμενου με βαθμολογία των μαθημάτων στα οποία έχει προαχθεί. 5. Ο Υ.Ε.Ν. με απόφαση του, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Α.Ε.Ν. εγκρίνει περιορισμένο αριθμό μετεγγραφών για τις οποίες συντρέχει αποδεδειγμένα σοβαρός λόγος, εφόσον το επιτρέπουν οι υπάρχουσες δυνατότητες υποδοχής της κάθε Α.Ε.Ν. Σε περίπτωση προβολής ισοδύναμων λόγων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχουν προαχθεί οι σπουδαστές, πλην αυτών του Α' εξαμήνου. 6. Αλλαγή ειδικότητας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Α Ρ Θ Ρ Ο 27 ΙΣΧΥΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο παρών Κανονισμός Εκπαίδευσης ισχύει : α) Για τους σπουδαστές που θα εισάγονται στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών από το ακαδημαϊκό έτος και εφεξής. β) Για τους πρωτοετείς σπουδαστές Πλοιάρχους και Μηχανικούς διδακτικού έτους που παρέμειναν στάσιμοι λόγω απουσιών καθώς και για όσους έμειναν στάσιμοι λόγω μαθημάτων. Α Ρ Θ Ρ Ο 28 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Σπουδαστές Β,Γ,Δ,Ε και ΣΤ εξαμήνων διδακτικού έτους εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού εκτός των άρθρων 18 και 20 αυτού. Για τους σπουδαστές αυτούς παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 19 και 21, πλην της παρ. 13 αυτού, της υπ αριθμ.μ /5/97/ /(ΦΕΚ 981Β/97) απόφασης ΥΕΝ Κύρωση Κανονισμού Εκπαίδευσης ΑΔΣΕΝ/Π-Μ 2. Σπουδαστές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που για οποιοδήποτε λόγο φοιτήσουν σε μαθήματα εξαμήνου σπουδών, για το οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός εντάσσονται στις διατάξεις του κανονισμού αυτού. Συμπλήρωση άρθρου (ΦΕΚ Β 668/2008) 4. Τελειόφοιτος σπουδαστής, ο οποίος φοίτησε στο ΣΤ' διδακτικό εξάμηνο το ακαδημαϊκό έτος εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού ( ) ή τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη ( ή ή ), μπορεί να προσέλθει στις εξεταστικές περιόδους μέχρι και αυτή του Φεβρουαρίου 2009 σε όσα μαθήματα υστέρησε, ή/και στην παρουσίαση/υποστήριξη της πτυχιακής του εργασίας. Επιπρόσθετα μπορεί να πραγματοποιήσει τυχόν υπόλοιπο θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης προκειμένου να συμπληρώσει το προβλεπόμενο συνολικό θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι των δώδεκα (12) μηνών. Για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης αίρεται προσωρινά η διαγραφή του, η οποία όμως οριστικοποιείται εφόσον δεν επιτύχει στα μαθήματα που είχε υστερήσει, ή δεν εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία, ή δεν συμπληρώσει το προβλεπόμενο συνολικό θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι των δώδεκα (12) μηνών. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται η λέξη «ΥΕΝ», αντικαθίσταται από τη λέξη «ΥΝΑΝΠ». 14

15 Υ.Θ.Υ. Ν.ΑΛ. ΔΕΚΝ/Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Ε.Ν. ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 15

16 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Αριθ. Μ /03/00 (ΦΕΚ 1393 Β): Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ).

Αριθ. Μ /03/00 (ΦΕΚ 1393 Β): Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ). Αριθ. Μ.3615.3/03/00 (ΦΕΚ 1393 Β): Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

µετά το πέρας του Γ Εξαµήνου και πριν την εγγραφή στο Εξάµηνο 2 η Θαλάσσια Εκπαιδευτική Περίοδος : 1 η Ιουλίου 15 η Φεβρουαρίου

µετά το πέρας του Γ Εξαµήνου και πριν την εγγραφή στο Εξάµηνο 2 η Θαλάσσια Εκπαιδευτική Περίοδος : 1 η Ιουλίου 15 η Φεβρουαρίου Ορισµοί Ακαδηµαϊκό Έτος : 1 η Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου ιδακτικό Έτος : 1 η Σεπτεµβρίου 5 Ιουλίου Χειµερινό Εξάµηνο : 1 η Οκτωβρίου 31 η Ιανουαρίου ιδακτικά Εξάµηνα Α, Β, Ε Εαρινό Εξάµηνο : 16 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Ε.Ν. ΣΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Ε.Ν. ΣΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν. ΣΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ορισμοί Ακαδημαϊκό Έτος: 1 Σεπτεμβρίου 31 Αυγούστου Διδακτικό Έτος: 1 Σεπτεμβρίου 5 Ιουλίου Χειμερινό Εξάμηνο: 1 Οκτωβρίου 31 Ιανουαρίου (Διδακτικά Εξάμηνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Διάρκεια ακαδημαϊκού έτους Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Β (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23109 3 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2028 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 2019 2 Κανονισμός Εξετάσεων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος Αγαπητοί Γονείς, Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2016-2017. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 126/2016 (Α 211), το δεύτερο τετράμηνο για τα Γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Σκοπός Ι.Ε.Κ. Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών 1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου είναι οι εξής: Συγκέντρωση 104 ECTS (στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχούν σε 22 μαθήματα) από τα βασικά υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος

Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προωθεί Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στο Γυμνάσιο (διαδικασία αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο (βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται). Σχολικό και διδακτικό έτος 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι προπτυχιακές σπουδές διέπονται βασικά από τις διατάξεις των Νόμων 4009/11, 4076/12 και 4115/13, τις μη κατηργημένες διατάξεις του Ν. 1268/82 και τον Εσωτερικό Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ( ΦΕΚ 787Β / 7-3-2018 ) Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοπός Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: Π.Δ. 174 της 20/29.3.85. 'Ασκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α' 59). 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 "Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Εγκρίθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών αρ. 10/30.5.2017) 1. Γενικά Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των μαθητών

Αξιολόγηση των μαθητών Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Αξιολόγηση των μαθητών Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαστηρίου Φυσικής. Κανόνες Λειτουργίας των Εργαστηρίων Φυσικής

Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαστηρίου Φυσικής. Κανόνες Λειτουργίας των Εργαστηρίων Φυσικής Εργαστήριο: ΦΥΣΙΚΗΣ Υπεύθυνη εργαστηρίου: Μ.Πηλακούτα Αίθουσα: Κτίριο Β, Αίθουσα Β 111, Β 227 Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαστηρίου Φυσικής Προσαρμοσμένος στον Εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί ειδική εργασία την οποία υποχρεωτικά πρέπει να εκτελέσει ο κάθε φοιτητής για την απόκτηση του Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωµατική εργασία στο τµήµα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων Η ιπλωµατική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο απότοσχολ. έτος 2016-17 ΤοσχολικόέτοςγιαταΓυμνάσιααρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος στογυμνάσιοαρχίζειτην την 1η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ 2016 2017 Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα, Λήμνος,.: +302254083100, :, +302254083109, : secr-nutr@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018 2019 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Οι φοιτητές που εγγράφονται το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο 1 ο τυπικό εξάμηνο σπουδών, ακολουθούν το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ληξούρι, Μάρτιος 2009 Οδηγός Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαδικασίες Τμήματος... 4 2.1. Ανάληψη καθήκοντος... 4 2.2. Υποβολή περιγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πειραιάς, 25/10/2018 Γίνεται γνωστό στους ενεργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τυπικό εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )».

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )». Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/11-11-2016)». Αγγελίδης Ζήσης Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Δανιηλίδου Ευγενία Κοτίνη Ισαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Eκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Άρθρο 3 Eκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ...

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... Περιεχόμενα 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 18... 3 2 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ... 3 2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 4 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 5 4 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ... 5 5 ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 1. Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Χημείας επιδοτείται μέσω του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΚΠΑ Τμήμα Χημείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 Σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α ): α) άρθρο 30, εδάφιο β παρ. 2: Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΔΕΑΠΤ

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΔΕΑΠΤ Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΔΕΑΠΤ Προοίμιο 1. Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει κατ αρχήν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Κ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα Κανονισμός Σπουδών Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα ΆΡΘΡΟ 1 ο : Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Μ54 Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017-2018 ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Βάσει των κανονισμών 14,15,16 των περί λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.. Εγγραφές Κύκλοι Σπουδών, Μαθήματα. ΑΡΘΡΟ 1. Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.. Εγγραφές Κύκλοι Σπουδών, Μαθήματα. ΑΡΘΡΟ 1. Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ T.E.I. ΑΘΗΝΑΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.. Εγγραφές Κύκλοι Σπουδών, Μαθήματα ΑΡΘΡΟ 1. Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές 1. Σπουδαστές Τ.Ε.Ι. καθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ...

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... Περιεχόμενα 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 18... 3 2 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ... 3 2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 4 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 5 4 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ... 5 5 ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 2015-16 1 Άρθρο 1 Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015) 1 Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα Οδοντιατρικής μπορούν να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : ΚΟΙΝ : Εκπροσώπους Σπουδαστών

ΣΧΕΤ : ΚΟΙΝ : Εκπροσώπους Σπουδαστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Θηβών 274/ 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ Βαθμός Ασφαλείας : Τηλέφωνο : 5385671

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2015 Προκηρύσσεται η επιλογή φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ, ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ, ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ alfavita.gr ΦΕΚ Νόμος 3404/17-10-2005, 1. Εδώ και μια πενταετία το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., Εγγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ-Τι ισχύει

Κατατακτήριες στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ-Τι ισχύει Κατατακτήριες στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ-Τι ισχύει ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr Από το έτος 2005 το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Ωνάση ανακοινώνει υποτροφίες σε διάφορες χώρες, ειδικεύσεις και επίπεδα σπουδών, ανάλογα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2018 19 Περιεχόμενα Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ.39/14 (ΦΕΚ 75 Α/28-03-2014) : Αξιολόγηση των µαθητών του Γυµνασίου, συµπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των µαθητών Γυµνασίων, λήξη µαθηµάτων στο Γυµνάσιο και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα