MAVRIK AQUAFLOW 24EW

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MAVRIK AQUAFLOW 24EW"

Transcript

1 MAVRIK AQUAFLOW 24EW 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MAVRIK AQUAFLOW 24EW Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Τύπος προϊόντος και χρήση: Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Εντομοκτόνο/ Γαλάκτωμα Δεν υπάρχουν πληροφορίες 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Παρασκευαστής: Δ/νση προμηθευτή: Makhteshim Chemical Works Ltd. PO Box 60 Beer Sheva Israel Tel: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, ΤΚ Χαλάνδρι, Τηλ , Fax: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόμηση Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ), αριθ. 1272/2008 Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον Χρόνια τοξικότητα Κατηγορία 1 Η410 Σύμφωνα με τις οδηγίες(67/548/eok, 1999/45/EK) N R50/ Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόσθηκαν από τον παρασκευαστή: Πικτογράμματα κινδύνου: Έκδοση: 1/ Μετάφραση: Σελίδα 1 από 6

2 Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ Δηλώσεις επικινδυνότητας (Hazard statements): H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δηλώσεις προφύλαξης (Precautionary statements): P405+P102 SP1 EUH401 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 3. ΣΥNΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά: Tau-fluvalinate/ Γαλάκτωμα (EW) Κοινό όνομα CAS No. % EU Number Ταξινόμηση (67/548/EOK) Tau-fluvalinate Xn R22 Xi R38 N R50/53 Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410 Ethanediol Xn R22 Acute Tox. 4 H302 Aromatic hydrocarbon T R45 (naphtha) Xn R46 Asp tox. 1 H304 Muta 1B H340 Carc. 1B H ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Επιπτώσεις και συμπτώματα: Πρώτες βοήθειες: Εισπνοή: Κατάποση: Επαφή με το δέρμα: Επαφή με τα μάτια: Oδηγίες για το γιατρό: Κατά την επαφή με το δέρμα, το αίσθημα κνησμού, καψίματος και/ ή μουδιάσματος είναι παροδικό. Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα του. Χορηγείστε ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Ποτέ μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Καλέστε οφθαλμίατρο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Έκδοση: 1/ Μετάφραση: Σελίδα 2 από 6

3 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Ακατάλληλα μέσα: Ειδικές διαδικασίες πυρόσβεσης: Ασυνήθεις κίνδυνοι λόγω φωτιάς/ έκρηξης: Απελευθέρωση αερίων λόγω θερμικής αποικοδόμησης: Προστασία των πυροσβεστών: Ξηρά χημικά, ψεκασμός με νερό, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα. Απευθείας νερό υπό πίεση. Περιορίστε τα νερά με τα οποία σβήστηκε η φωτιά για περαιτέρω διάθεση. Μην αφήνετε να διαρρεύσει στο περιβάλλον. Τα προϊόντα της καύσης είναι τοξικά και/ ή ερεθιστικά. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροή του πυροσβεστικού μέσου στο έδαφος ή την ανεξέλεγκτη απελευθέρωσή του. Τοξικά και/ ή ερεθιστικά αέρια. Χρησιμοποιείστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προφυλάξεις για τον άνθρωπο: Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Μέθοδοι καθαρισμού: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, λαστιχένια γάντια από νιτρίλιο, γυαλιά προστασίας ή μάσκα προσώπου. Μην αδειάζετε το προϊόν στις αποχετεύσεις ή το περιβάλλον. Συγκεντρώστε και περικλείστε όσο το δυνατόν περισσότερο υγρό. Απορροφήστε τα υπολείμματα με άμμο ή άλλο αδρανές υλικό. Τοποθετήστε τα σε καθαρά δοχεία και κλείστε τα δοχεία χαλαρά για περαιτέρω διάθεση. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός: Αποθήκευση: Κατάλληλη συσκευασία: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ένδυση, λαστιχένια γάντια από νιτρίλιο, γυαλιά προστασίας ή μάσκα προσώπου. Φυλάξτε το μόνο στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασίες όχι μεγαλύτερες των 40 Ο C. Κρατείστε το μακριά από τροφές, ποτά και ζωοτροφές. Φιάλες PE ή COEX, δοχεία με κάλυμμα από πολυαιθυλένιο. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όρια έκθεσης: Κοινή ονομασία: TLV (USA): Μέτρα ατομικής προστασίας: Προστασία οφθαλμών: Προστασία δέρματος και σώματος: Προστασία χεριών: Αναπνευστική προστασία: Άλλες πληροφορίες: 1,2-ethanediol. 100 mg/m 3, 39.4 ppm. Γυαλιά προστασίας ή μάσκα προσώπου. Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και μπότες. Λαστιχένια γάντια από νιτρίλιο. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, φοράτε κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό. Μετά τον χειρισμό, πλύνετε καλά τα ρούχα σας. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φυσική κατάσταση: Χρώμα: Οσμή: Διαλυτότητα στο νερό: Σημείο αυτανάφλεξης: Πυκνότητα: Υγρό. Άσπρο-φαιό. Ελαφριά Αναμίξιμο 455 o C g/cm 3 (20 o C). Έκδοση: 1/ Μετάφραση: Σελίδα 3 από 6

4 Εκρηκτικές ιδιότητες: ph: Ιξώδες (mpas Μη εκρηκτικό. 5,0-5,4 (1% διάλυμα). 470 (20 C), 190 (40 C) 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Σταθερότητα: Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. Συνθήκες προς αποφυγή: Να αποφεύγονται θερμοκρασίες άνω των 40 ο C. Υλικά προς αποφυγή: Ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις. Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: Απελευθερώνει τοξικές αναθυμιάσεις. Επικίνδυνες αντιδράσεις: Δεν είναι γνωστές. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οξεία τοξικότητα: Από στόματος: Από δέρματος: Από εισπνοή: Τοπικές επιδράσεις: Ερεθιστικότητα στο δέρμα: Ερεθιστικότητα στα μάτια: Ευαισθητοποίηση: LD50 >2000 mg/kg (επίμυες), (θηλυκό και αρσενικό) LD50 > 2000 mg/kg (επίμυες) LC50 > 5.5 mg/l, 4 ώρες (επίμυες) Μη ερεθιστικό (κουνέλι). Μπορεί να προκαλέσει προσωρινά και τοπικά αίσθημα κνησμού, καψίματος, μουδιάσματος. Μη ερεθιστικό(κουνέλι). Δεν προκαλεί(guinea pig). 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικοτοξικότητα: Ψάρια: LC50 = 3,96 μg/l, 96 hrs(rainbow trout). Άλγη: EC50 = > 100mg/l (72hrs). Daphnia: LC50 = 0.011mg/l (48hrs). 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Υπόλειμμα: Διαθέστε τα υπολείμματα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά: UΝ Νο.: Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές: Χαρακτηρισμός προϊόντος: Ουσία επικίνδυνη για το περιβάλλον, υγρό, N.O.S. (Tau-fluvalinate 24%). Κατηγ. ADR/RID: 9 Κατηγ. Συσκευασίας: III Θαλάσσιες μεταφορές: Έκδοση: 1/ Μετάφραση: Σελίδα 4 από 6

5 Χαρακτηρισμός προϊόντος: Ουσία επικίνδυνη για το περιβάλλον, υγρό, N.O.S. (Tau-fluvalinate 24%). Κατηγ. IMDG: 9 Κατηγ. Συσκευασίας: ΙΙI Eπείγουσες διαδικασίες(ems): Δεν υπάρχουν. Eναέριες μεταφορές: Χαρακτηρισμός προϊόντος: Ουσία επικίνδυνη για το περιβάλλον, υγρό, N.O.S. (Tau-fluvalinate 24%). Κατηγ. IATA-DGR: 9 Κανόνες Εθνικής μεταφοράς. Πρόσθετοι κανονισμοί μεταφοράς δεν είναι γνωστοί στον προμηθευτή. Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς: Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή. 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2) 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3 R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. R38 Ερεθίζει το δέρμα. R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. R46 Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3 H302 H304 H315 H340 H350 H400 H410 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. Προκαλεί σοβαρά εγαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Συνιστώμενες χρήσεις: Εντομοκτόνο Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 1527/ /99/09/ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ. Έκδοση: 1/ Μετάφραση: Σελίδα 5 από 6

6 Επιμέλεια: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD P.O.B. 60, Beer Sheva Israel Ελληνική Μετάφραση/ Πληροφορίες: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τηλ Έκδοση: 1/ Μετάφραση: Σελίδα 6 από 6