ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC"

Transcript

1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. Παπαδά 2 και Μεσογείων, Αθήνα. Τηλ. έκτακτης ανάγκης : (Linz, Εργοστάσιο Παραγωγής στην Αυστρία) Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων Ελλάδας : Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελλάδας : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ Χημική σύσταση : Συστατικά Αρ. CAS Αριθμός ΕΚ Σύμβολα Κινδύνου R-φράσεις Κινδύνου Συγκέντρωση % (β/β) Fluometuron Xi, N R36, R50/ ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Επαφή με τα μάτια : Ξεπλύνετε αμέσως καλά τα μάτια με άφθονο νερό με τα βλέφαρα ανοικτά, τουλάχιστον για 15 λεπτά. Επαφή με το δέρμα : Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εισπνοή : Μετακινείστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κατάποση : Συνιστάται πλύση στομάχου. Ξεπλύνετε το στόμα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό. 1 / 9

2 Οδηγίες για το γιατρό Συμπτώματα : Αναπνευστικές δυσκολίες, αταξία, αδυναμία, υπνηλία. Θεραπεία : Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ειδικοί κίνδυνοι κατά την πυρόσβεση : Σε περίπτωση φωτιάς (NOx, COx, HF) μπορεί να σχηματιστούν. Προστατευτικός εξοπλισμός : Χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας. πυροσβεστών Φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή για αντιμετώπιση πυρκαγιάς εφόσον είναι απαραίτητο. Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Ψεκασμός νερού, ξηρά σκόνη, άμμος, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ). Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Μεγάλος όγκος νερού με υψηλή πίεση. Συμπληρωματικές πληροφορίες : Ακολουθήστε τις τυπικές διαδικασίες για πυρκαγιά σε χημικά. Συλλέξτε χωριστά το μολυσμένο νερό που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση. Μη το διοχετεύετε στο αποχετευτικό δίκτυο ή περάσματα νερού. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ατομικές προφυλάξεις : Χρησιμοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (αναφερθείτε στο Κεφάλαιο 8). Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος : Μη ρυπαίνετε επιφανειακά νερά ή το αποχετευτικό δίκτυο με το προϊόν. Μέθοδοι καθαρισμού : Συλλέξτε το υλικό με αδρανή απορροφητικά υλικά (π.χ. άμμο, πυριτιούχο ζελατίνη, πριονίδι, κονιάματα). Χρησιμοποιήστε κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό Επιπλέον πληροφορίες : Μην επανατοποθετείτε το υλικό που χύθηκε στις αρχικές συσκευασίες για επαναχρησιμοποίηση. 2 / 9

3 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός Οδηγίες για ασφαλή χειρισμό : Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας. Αποθήκευση Κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης και δοχεία : Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος στην αρχική του συσκευασία. Κοινές οδηγίες αποθήκευσης : Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Σταθερότητα αποθήκευσης Θερμοκρασία αποθήκευσης : > 0 ο C 8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συστατικά με παραμέτρους ελέγχου στο χώρο εργασίας (Σύμφωνα με τα Αυστριακά όρια έκθεσης των εργαζομένων) Συστατικά Αρ. CAS Όρια έκθεσης των εργαζομένων Σημείωση Fluometuron Μη διαθέσιμη ταξινόμηση Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Προστασία αναπνευστικού συστήματος : Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέσα ατομικής προστασίας. Προστασία χεριών : Φοράτε προστατευτικά γάντια. Προστασία ματιών : Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Προστασία σώματος και δέρματος : Φοράτε προστατευτικό μακρυμάνικο ρουχισμό Μέτρα ατομικής υγιεινής : Αφαιρέστε και πλύνετε χωριστά το μολυσμένο ρουχισμό μέσα και έξω, και τα γάντια πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά το χειρισμό του προϊόντος. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. 3 / 9

4 Προστατευτικά μέτρα : Φυλάτε το ρουχισμό εργασίας χωριστά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Εμφάνιση Φυσική κατάσταση : Υγρό στους 20 ο C Μορφή : Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Χρώμα : Λευκό Οσμή : Χαρακτηριστική Άλλα στοιχεία Έναρξη κρυστάλλωσης : < -2 ο C Σημείο ζέσεως/εύρος ca. 100 o C σε 1.013hPa Σημείο ανάφλεξης > 110 o C Θερμ/σία αυτανάφλεξης Μη διαθέσιμο Ανώτερο όριο έκρηξης Μη διαθέσιμο Κατώτερο όριο έκρηξης Μη διαθέσιμο Τάση ατμών 1.25Ε-4 Pa σε 25 ο C (Fluometuron) Πυκνότητα 1.15 g/cm 3 σε 20 ο C Διαλυτότητα στο νερό 0.11 g/l σε 20 ο C (Fluometuron) ph 10 Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) log POW = 2.38 (Fluometuron) Ιξώδες, δυναμικό Μη διαθέσιμο 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Θερμική αποικοδόμηση : Δεν παρατηρείται καμία αυτόματη ή εξωθερμική αποδόμηση έως 100 ο C Συνθήκες προς αποφυγή : Καμία Υλικά προς αποφυγή : Κανένα 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οξεία τοξικότητα από το στόμα : LD 50 : 926 mg/kg (επίμυς) Οξεία τοξικότητα από το δέρμα : LD 50 > 2100 mg/kg (επίμυς) Ερεθιστικότητα δέρματος : Δεν προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα (κουνέλι) 4 / 9

5 Ερεθιστικότητα οφθαλμών : Δεν ερεθίζει τα μάτια (κουνέλι) Ευαισθητοποίηση δέρματος : Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση στο δέρμα (ινδικά χοιρίδια) 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πληροφορίες για την τύχη στο περιβάλλον (εμμονή και ρυθμός αποικοδόμησης) Βιοαποικοδόμηση Βιοαποικοδομείται γρήγορα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δοκιμών με βάση τις OECD δοκιμές. Παραμονή / Αποικοδόμηση στο έδαφος DT 50 : ca. 30d (Fluometuron). Οικοτοξικολογικές επιδράσεις Τοξικότητα στα πτηνά : LC 50 Ορτύκι, Δόση: 4620 mg/kg Xρονική διάρκεια δοκιμής 8 ημέρες. Προϊόν δοκιμής: (Fluometuron) Τοξικότητα στις μέλισσες : Μη τοξικό στις μέλισσες Τοξικότητα στα ψάρια : LC 50 Πολύχρωμη πέστροφα: 35 mg/l Xρονική διάρκεια δοκιμής 96 ώρες. Προϊόν δοκιμής: (Fluometuron) Τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα Daphnia magna : ΕC 50 > 0.7 mg/l Xρονική διάρκεια δοκιμής 48 ώρες. Προϊόν δοκιμής: (Fluometuron) Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικότητα στα άλγη : ΕC 50 Δόση 0.16 mg/l Xρονική διάρκεια έκθεσης: 3 ημέρες. Προϊόν δοκιμής: (Fluometuron) Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Πρόσθετες πληροφορίες : Με βάση την υπάρχουσα εμπειρία, δε προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες. Καταστροφή του περιβάλλοντος δεν είναι γνωστή ή αναμένεται όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. 5 / 9

6 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ / ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν : Να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Να μην απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε το προϊόν και τις συσκευασίες του σε ειδικές εγκεκριμένες εγκαταστάσεις απόρριψης. Το προϊόν και η συσκευασία του να διατεθούν ως επικίνδυνα απόβλητα. Μολυσμένα μέσα & Υλικά συσκευασίας : Μη χρησιμοποιείτε ξανά κενές συσκευασίες. Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται τρεις φορές, και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Σύμφωνα με την Αυστριακή Οδηγία ONORM S2100 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί : Κωδικός : Κωδικός (απόβλητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες). 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Αριθμός UN 3082 Χαρακτηρισμός προϊόντος: UN3082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, N.O.S.* Fluometuron). ADR/RID ΟΔΙΚΗ / ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κατηγορία : 9 Ομάδα Συσκευασίας : III IMDG ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κατηγορία : 9 Ομάδα Συσκευασίας : III 6 / 9

7 Θαλάσσια ρύπανση : Ναι IATA-DGR ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κατηγορία : 9 Ομάδα Συσκευασίας : ΙΙΙ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ και την οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά όπως ισχύει σήμερα. Σήμανση : Σύμβολα κινδύνου : Xn ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ Ν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ R Φράσεις κινδύνων : R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. S Φράσεις προφυλάξεων : S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπό του περιεχομένου του στην αποχέτευση. 7 / 9

8 S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Πρόσθετες πληροφορίες Να το χειρίζεστε σύμφωνα με τους κανόνες ορθής βιομηχανικής, υγιεινής και ασφάλειας. Άλλοι Κανονισμοί Ειδική επισήμανση για το χρήστη (Οδ. 1999/45/EC, Άρθρο 10, Αρ. 1.2) «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης». Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την οριστική έγκριση διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά και τις λεπτομερείς οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στην ετικέτα. Αριθμός οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : Το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3: R36 : Ερεθίζει τα μάτια R50/53 : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 8 / 9

9 Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρών Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας είναι ορθές με βάση την πληρέστερη δυνατή γνώση, πεποίθηση και ενημέρωσή μας μέχρι την ημερομηνία της σύνταξής του. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μόνο σαν οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό, τη χρήση, την επεξεργασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την απόρριψη και την απελευθέρωση και δεν πρέπει να εκληφθεί ότι αποτελούν εγγύηση ή δέσμευση για ειδικές προδιαγραφές ποιότητας και ιδιότητες του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο προϊόν και ενδέχεται να μην ισχύουν για το συνδυασμό του με οποιεσδήποτε άλλες ουσίες ή για οποιαδήποτε διαδικασία, εκτός εάν αυτό ορίζεται σαφώς στο κείμενο του παρόντος. Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΤΑΙΡΙΑ : GREEFNARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. Παπαδά 2 και Μεσογείων, , Αθήνα Τηλ.: Fax: Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δελτίο, είναι σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε ακριβείς και δίνονται με καλή πίστη αλλά δε χορηγείται και δεν αναλαμβάνεται ρητά ή έμμεσα οποιαδήποτε εγγύηση ή δέσμευση. 9 / 9

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 12.07.2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση προιόντος Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα : Χρήση: Εταιρία : Μυκητοκτόνο ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα Τηλέφωνο +30 2310 334377 FAX +30 2310 334378 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος VECTOBAC 12 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 453/2010

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 453/2010 Σελίδα 1/6 1. Ταυτότητα της ουσίας / μίγματος και της εταιρίας - Ταυτότητα προϊόντος - - Κωδικός/Έκδοση ΔΔΑ: 01/11 - Χρήση της ουσίας/σκευάσματος: Τρωκτικοκτόνο - Λεπτομέρειες του προμηθευτή του δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 1/9 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 05943388

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ημερομηνία: Αύγουστος 2012 Έκδοση: 1 Προϊόν: Χώρα: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ελλάδα IQV - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 453/2010 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον Σελίδα: 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα: BORDEAUX MIXTURE 20 WP 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα